close

Enter

Log in using OpenID

2014/148 KAMYON GARAJI İÇERİSİNDE B Blk. 1. KATTA

embedDownload
- 1-
T.C.
SAL1HLI BELEDJYESl
MECLIS KARARI
YAZi i§LERJ MUDURLUGU
Evrak Dairesi
Kamyon Garaji icerisinde B Blk. 1.
katta bulunan 2 adet idari binanm tahsisi
Konusu
hususunun goru§ulmesi.
Karar No
2014/148
Karar Tarihi
04/11/2014
Evrak No
673713
Saat
Geli§ Tarihi
28/10/2014
Kesinlestirme Tarih 07/11/2014
Tekrar Gbrii§ulecek mi?
BELEDIYE BA$KANI
DlVAN KATIBI
MECLIS UYERLERI
GECiCl DIVAN KATIBI
20.00
H
:Zeki KAYDA
:Beray ERJM,Zcyncl Abidin ALPASLAN
:Zeki KAYDA.Zehra TiRYAKtSabahattin TEKDAUYalim §ENKAYA,Osman
VURAL.Cevdct ZURNACI.Beray ERlM.Nuri KAYA.Segil CAN,Ccmal
SAHlKHiiseyin Emre EROUBasri ERSOY,Yucel KA§IKCl,Giirol ERSOY.
Hasan DORCAJsn YlLDIRIM.Mustafa MERMLCem YALVAQ-Mcsut
CEYLAN.Murat GJRGlN.Koray KAPLAN,Zeynel Abidin ALPASLAN.Mchmet
CAKIR,Mustafa BULUT.Mchmel $ANVER,VoIkan GOKMENERHidayct
DEN!Z,Mcvli PEHLIVAN.Alpaslaii BALCI,Ferayi ASLAN,Abdiilkadir
AKKAPLAKCihan SARI(Katilmadi)
:
Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayih Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri
geregince giindeminde bulunan konulan g6ru§iip karara baglamak iizere 04/11/2014 giinii
saat 20.00'de Belediye Meclis Salonunda Balkan dahil 32 meclis mevcudunun 31
uyesinin katllimiyla toplandi.
GUNDEM MADDESi: 8-Kamyon Garaji i^rerisinde B Blk. 1. katta bulunan 2 adet
idari binanm tahsisi hususunun goriisulmesi.
Yazi l§leri Mudurii Talat YILDIR1M; Belediye Ba§kanhgma; Miilkiyeti Belediyemize ait
olan Atatiirk Mahallesi, 358 ada, 45 parselde kayitii Kamyon Garaji iserisinde bulunan B Blk.
1. katta bulunan 2 adet idari binanm ekli dilekge sahipleri S.S.67 nolu Salihli Motorlu
Ta§iyicilar Kooperatifi ve S.S.70 Nolu Mersinli Motorlu Ta§iyicilar Kooperatifine tahsis edilip
edilmeyecegi ve tahsis edilecekse suresinin meclisce gorii^ulerek karar verilmesi hakkinda,
Geregini miisaadelerinize arz ederim. Emlak ve Istimlak Miidur Vk.
Belediye ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA; $imdi kisa bir bilgi vereyim arkadaslar ondan
sonra da arkada^lanmiz sorulan var ise.. Biraz aciklama yapmak istiyorum. Bilmiyorum ilgili
ark ad as. Ian mi zdan oda ba§kanlan veyahut da kooperatif baskanlan var mi burada? Yok. $imdi
degerli arkada§lanm bu hafta icerisinde, gegtigimiz hafta igerisinde kamyon garaji bitti, gecici
teslimini aldik. Kamyoncu arkada^larimizin burada bir talebi var veya du^iinceleri var. Ge^ip
gecmemekte biraz tereddiitleri var. Yani gecip gecmemekte tereddutleri var derken kendilerine
bu alanm yetmedigini, yetmeyecegini ancak bizde bulunduklan yeri 31 Aralik 2014 tarihinde
bosaitmalan gerektigine dair yazilanmizi yazdik. (^unkii daha onceki meclislerde de bilgi
vermistim, orada bir plan cahsmalanmiz var, daha onceki donemlerde de o bolgenin imar
diizenlemelerini meclisimiz yapmis. Orada yeniden bir diizenleme Biiyuksehir'le birlikte
yapiyoruz. Ve kamyon garajimn oldugu yeri biliyorsunuz Pazaryeri olarak zaten belirlenmi§
yansi, bunun tamammi Kamyon Garajimn oldugu yerin tamamim pazar yeri, altini da otopark
seklinde duzenlemeyi baslattik. Otoparkin proje pizimlerini arkadaslanmiz ustlendiler, ucretsiz
olarak bir arkada§imiz iistlendi, yapiyor. Biiyuk§ehir ile birlikte cahs,malar devam ediyor, bu
konuda. Sonucta Kamyon Garaji oradan kalkacak 31 Aralikta da sozlesmeleri bitiyor hepsinin.
Buridan dolayi meclise getirelim konuyu netle^tirelim du^uncesiyle giindeme aldik. Oyle
zannediyorum, arkadaslanrmz bu konuyu duymuslar, mecliste konusulacagim bana geldiler.
Iki kooperatif var biliyorsunuz. Bir 67 nolu kooperatif, bir de Mersinli kooperatifi j/ar. Iki tane
-2T.C.
SALiHLl BELEDlYESi
MECLIS KARARI
kooperatiflmiz var. Orada da iki tane kooperatife verilecek bina var. Onun tahsisini biraz sonra
g6ru§lerinizi de alacagiz. Biraz tereddiitleri oranin kiicuk olmasmdan kaynaklamyor, 103
kamyonluk olmasmdan kaynaklandt. Bir de yolun direk asfalta cikmamasi, o dar bizim halin
oniinden gecen Dempa' nm yamndan Ankara asfaltina cikan o istikamette cikan yolunda dar
oldugunu ifade ediyorlar, orada zorlanacafdanm diisiinuyorlar. Ancak kendileri birkac
alternatif uretmeye bas.lamis.lar. 0 alternatifleri onlar degerlendiriyorlar. Biz yasal olarak
meclisimize getirip bu karan alacagiz. Eger onlar farkh bir §ey iiretirlerse bir sonraki meclis de
yine bunlan sizin gundeminize getiririz. Ancak §u anda bizim kararhbgimiz s.u; 31 Arahkta
Kamyon Garaji bosaiacak, biz bu kamyon garajmi teslim aldik, ufak tefek eksiklikler var,
onlar tamamlamyor. Bizde 31 Arahktan sonra 1. Ocak itibariyle de Kamyon Garajmi
kendilerine tahsis edecegiz. Eger bu siirecte kendileri basjta alternatifler uretip farkh
dii§unce!ere sahip oluriarsa o degerlendirmeyi daha sonra hep birlikte burada yine yapariz. Bu
iki yerin 2886 sayili Devlet Ihale Kanununda meclisimizin siiresi on yil biliyorsunuz. On yil
sure ile enciimene yetki verilmesi icin ve tahsisi icin bunlara ya kura cekecegiz veyahut da
ftziki buyukliiklerine gore.. §u andaki mevcut alanin yetmedigini kendilerine, bu aianda kahve
istediklerini, yani kendilerinin musterilerine hizmet edebilmek icin burada kahveye
ihtiyaclannin oldugunu her iki kooperatif ortak kahvenin haricinde bir yere ihtiyaci olduklanni
bize soylerler. Eger oraya gecerler ise ufak tefek tadilatlar yaparak kendileri mu§terileri igin §u
anda kamyon garajmdaki is.levi oraya ta§iyabilmelerini du^uniirler ve isterler. Ama siirec daha
sonra isleyecek. Biz bugiinkii giindemimizde meclisimizin bu iki kooperatife tahsisini
gundeme getirdik. Diger diikkanlan da bir sonraki maddede. Bu konuyla ilgili gorii§ Milliyetci
Hareket Partisi? Buyurun.
Gurubu adma soz alan iiye Secil CAN; Ba§kamm on yilhgma tahsis ve kiraya verilmesini
onerecektik. Sizde zaten belirttiniz karan o s,ekilde ahr isek..
Belediye ve Meclis Bagkani Zeki KAYDA; Evet te§ekkur ediyorum. Cumhuriyet Halk
Partisi 9 Evet, tabi onu enciimende zaten arkadasjanmizla birlikte, AK Parti? Evet.
Konu hakkinda soz almak isteyen olmadigi gorulerek geregi g6ru§iildii;
KARAR: Belediye ve Meclis Basjcam Zeki KAYDA; Miilkiyeti Belediyemize ait olan
Atatiirk Mahallesi, 358 ada, 45 parselde kayith Kamyon Garaji icerisinde B Blk. 1. katta
bulunan 2 adet idari binanm dilekce sahipleri S.S.67 nolu Salihli Motorlu Ta§iyicilar
Kooperatifi ve S.S.70 Nolu Mersinli Motorlu Tasiyicilar Kooperatifme 10 yil stire ile tahsis
edilmesi hususunu oylanmza sunuyorum. Kabul edenler? 31 oy. Kabul etmeyenler? Yok.
Cekimserler? Yok. Oybirligiyle kabul ediJnirstir.
j KAYDA'
idiyc Ba$kam
Beray ERIM
Meclis llyesi
Divan Katibi
Zeynel Abidin ALPASLAN
Meclis llyesi
I ivan Katibi
7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
660 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content