KAMU IHALE BULTENI 14 §UBAT 2014

KAMU IHALE BULTENI
14 §UBAT 2014 - Sayi 2541
MAL ALIMIIHALELERJ BULTENI
9. Istekliler tekliflerini, ma] kalem-kalemleri igin teklif birim fiyatlar iizerinden vereceklerdir. Ihale sonucu,
iizerine ihale yapilan istekliyle her bir mal kalerai miktan i]e bu mal kalemleri ifin teklif edilen birim fiyatlarm
9arpimi sonucu bulunantoplam bedel iizerinden birim fiyat sozle§me imzalanacaktir.
Bu ihalede, i§in tamami i9in teklif verilecektir.
10. Istekliler teklif ettikleri bedelin %3'iinden az olmamak uzere kendi belirleyecekleri tutarda ge9ioi teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin ge9erlilik siiresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmis) takvim giiniidiir.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
55
MADENi YAG, ANTlFRIZ VE TEMIZLIK SPREYLER SATIN ALINACAKTIR
AVCILAR BELEDIYESi ULASIM HJZMETLERJ MtlDURLUGtJ
Madeni Yag, Antifriz Ve Temizlik Spreyleri Mal alimi 4734 sayih Kamu Ihale Kanununun 19 uncu maddesine
gore a9ik ihale usulii ile ihale edilecektir. ihaleye ili§kin ayrmtili bilgiler as.agida yer almaktadir:
Ihale Kayit Numarasi
: 2014/16324
l-jdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarasi
c) Elektronik Posta Adresi
5) Ihale dokumanmm gorulebilecegi
internet adresi (versa)
2-thale konusu malm
a) Niteligi, tiirti ve miktan
b) Teslim yeri
c) Teslim tarihi
: Merkez Mahallesi Marmara Caddesi 1/2 Avcilar/istanbul
: 2126956200 - 2125090079
: [email protected]
./T^AT,/
: httPs://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
: Madeni Yag, Antifriz Ve Temizlik Spreyi 26 Kalem Ve Yag Ve
Antifriz Unites! 2 Kalem
Ayrmtili bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokumam i9inde bulunan
idari §artnameden ula§ilabilir.
: Avcilar Belediyesi Ulasim Hizmetleri Miidurlugu Deposuna
Sorumlu Personel Gozetiminde Teslim Edilecektir.
: Sozle§me Imzalanmasmdan itibaren Idarenin Istegi Dogrultusunda
01.08.2014 Tarihine Kadar Peyder Pey Teslim Edilecektir.
3- Jhalenin
a) Yapilacagi yer
: Merkez Mah. Marmara Cad. No: 1/2
b) Tarihi ve saati
: 10.03.2014 -10:00
4. Ihaleye katilabilme sartlari ve istenilen belgeler ile yeterlik degerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ihaleye katilma sartlari ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuati geregi kayith oldugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasi ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasi
belgesi;
4.1.1.1. Ger9ek kisi olmasi halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin i9inde bulundugu yilda almmij, ilgisine gore
Ticaret ve/veya Sanayi Odasma ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasina kayith oldugunu gosterir beige,
4.1.1.2. Tiizel ki§i olmasi halinde, ilgili mevzuati geregi kayith bulundugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasmdan, ilk
ilan veya ihale tarihinin i9inde bulundugu yilda almmi§, tiizel ki5iligin odaya kayith oldugunu gosterir beige,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldugunu gosteren imza beyannamesi veya imza sirkuleri;
4.1.2.1. Ger9ek ki§i olmasi halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tiizel ki§i olmasi halinde, ilgisine gore tiizel ki§iligin ortaklan, iiyeleri veya kuruculan ile tiizel ki§iligin
yonetimindeki gorevlileri belirten son durumu gosterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamammm bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmamasi halinde, bu bilgilerin tumunii gostermek iizere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya
bu hususlan gosteren belgeler ile tiizel kisjligin noter tasdikli imza sirkuleri,
4.1.3. §ekli ve i9erigi Idari Sartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Sekli ve i9erigi Idari Sartnamede belirlenen ge9ici teminat,
4.1.5 ihale konusu alimm tamami veya bir kismi alt yiiklenicilere yaptinlamaz.
Kamu Ihale Kurumu — >rvvw.kik.gov.tr
96
KAMU JHALE BULTENI
MAL ALIMI iHALELERl BULTENI
14 §UBAT 2014 - Sayi 2541
4.1.6 Tiizel ki§i tarafmdan i§ deneyimini gostermek iizere sunulan belgenin, tiizel ki§iligin yansmdan fazla
hissesine sahip ortagma ait olmasi halinde, Turkiye Odalar ve Borsalar Birligi veya yeminli mali mii§avir ya da
serbest muhasebeci mali mii§avir veya noter tarafmdan ilk ilan tarihinden sonra diizenlenen ve diizenlendigi
tarihten geriye dogru son bir yildir kesintisiz olarak bu §artm korundugunu gosteren beige, standart forma uygun
beige,
4.2. Ekonomik ve mali yeterlige iliskin belgeler ve bu belgelerin tasimasi gereken kriterler:
tdare tarafmdan ekonomik ve mali yeterlige iliskin kriter belirtilmemistir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterlige iliskin belgeler ve bu belgelerin tajiraasi gereken kriterler:
4.3.1. I? deneyim belgeleri:
Son be§ yil ifinde bedel i'9eren bir sozle§me kapsammda kesin kabul i§lemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 40 oranmdan az olmamak iizere ihale konusu i§ veya benzer i$lere iliskin i§ deneyimini gosteren
belgeler.
4.3.2. Tedarik edilecek mallarm numuneleri, kataloglari, fotograflari ile teknik sartnameye cevaplan ve
afiklamalari iceren dokiiman:
Teknik Sartnamenin Madde-7 Genel §artlar 9. Bendinde Istenilen Belgelerin Sunulmasi Zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer i? olarak kabul edilecek isler:
4.4.1.Kamu Veya Ozel Sektorde Tek Sozlesmeye Dayah Bedel Ijeren Muhtelif Madeni Yag Alimlan Benzer Is
Olarak Kabul Edilecektir.
5-Ekonomik a?idan en avantajli teklif sadece fiyat esasma gore belirlenecektir.
6. thaleye sadeoe yerli istekliler katilabilecektir.
7. Ihale dokumanmm goriilmesi ve satin almmasi:
7.1. Ihale dokiimam, idarenin adresinde goriilebilir ve 200 TRY (Tiirk Lirasi) kar§ihgi Ula5im Hizmetleri
Miidurlugii adresinden satin almabilir.
7.2. Ihaleye teklif verecek olanlarm ihale dokiimanmi satin almalari veya EKAP iizerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Avcilar Belediyesi Yazi l§leri Mudiirlugii adresine elden teslim
edilebilecegi gibi, aym adrese iadeli taahhiitlii posta vasitasiyla da gonderilebilir.
9. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri 19111 teklif birim fiyatlar iizerinden vereceklerdir. ihale sonuou,
iizerine ihale yapilan istekliyle her bir ma] kalemi miktan ile bu mal kalemleri icin teklif edilen birim fiyatlann
9arpimi sonucu bulunan toplam bedel iizerinden birim fiyat sozlesme imzalanacaktir.
Bu ihalede, i§in tamami i?in teklif verilecektir.
10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'iinden az olmamak tizere kendi belirleyecekleri tutarda ge9ici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin ge9erlilik siiresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altai?) takvim giiniidiir.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
56
MEYVE SATIN ALINACAKTIR
MiLLI SAVUNMA BAKANLIGI GENEL KURMAY BASKANLIGI BAGLILARI VE MUSTESARLIK
2'NCI HD.TUG. K.
2 Kalem Meyve alimi 4734 sayili Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine gore a9ik ihale usulii ile ihale
edilecelctir. Ihaleye ili§kin ayrmtih bilgiler a§agida yer almaktadir:
Ihale Kayit Numarasi
: 2014/13834
1-idarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarasi
c) Elektronik Posta Adresi
: 2'nci Hd.Tug. K.Ligi Qukurca Yolu Uzeri Qukuroa/Hakkari
: 4385000010-4385112338
: [email protected]
9)
. htt
ihale dokiimammn goriilebilecegi
internet adresi (varsa)
Kamu Ihale Kurumu - >rvv>v.kik.gov.tr
;//ek
kik.gov.tr/EKAP/
97