close

Enter

Log in using OpenID

2013 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı (PDF)

embedDownload
ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN
18 NİSAN 2014 TARİHLİ, 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI
DENİZLİ/ACIPAYAM
Sicil No: 258
Ticaret Ünvanı
ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
.
y
’d
c
Ac
.
C dd
N :
Ac
y
18 Nisan
/Denizli d
d
ğ
d
b
y
b
d
d
b d
h
f
b
c
4C
ü ü
d
d v y
v
y
d
.
Pay sahiplerimiz
ğ
'
d
d
ü
c
v S
y Py
hü ü
dâh d
y
h h
b
ş
d d d
b
d .
’
y
y h
“M ”’
y
ğ
dü
y
d .
’
“M ”d
ğ
“ y h
”d
ş
h
b
d
d y
y h
b .
ğ
’
ç
f
ş
y hb v y
c
dğ
ü
ü
d y
c
.
y b
ş
d
y c P y h
c
; E S’
y
d b c ğ
b
S
y
Py
II- .
b ğ hü ü
ç ç v
d ş ğd ö ğ b
v â
f
v y
kezimiz
veya www.aciselsan.c .
d
d
d b c
v â
f
d d
y
v y
c
y
ü
d
şy
v â
f
y
d
d
d
ettirebilirler.
 V
â
Ö
ğ EK-1’d v
ş
.
d
y h
v y
c
üv
ü ü dü . B
d
E S'd ş
y
c
y h
ö c
M
y
ş A. . (M ) -M
B
P
yd
şm
b
yd
y
d y c üv
y d
h
gerekmektedir. E-M
B
P
yd
y
v
üv
bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula
ü ü d ğ d .
yd
c
y
ö
"
B
yö
B d
R
d
b
vd d c
y h
"A
U
v E
B
d
B
c
H
d
ö
" hü ü
d y
" vd
P y
İ ş
" dü
d .
ğ
F
ü ö c
ş R
'
â D ğ
M
d
www.aciselsan.c .
d .
d F
Ö
www.
ş
6 6
Py
S y
S y
’
y
S
d v
h
y
ç
d
ö
itibaren:
y
İ
Uy
R
b
ü d
ş
Ac
C dd
N : Ac
. v.
M
y
d
’
y c
b
9.
dd
hhü ü
c
ü
d ğ
B
ö
F
B ğ
ç
y
ü v
sunda,
"v
/D
ş
ğ c
ö d
y
D
ö
adresindeki
E S'd
v
c
nel Kurul
y c
.
.
S y
ACISELSAN ACIPAYAM
YÖNETİM KURULU
SELÜLOZ
SANAYİ VE
TİCARET
ANONİM
ŞİRKET MERKEZİ (GENEL MÜDÜRLÜK) ADRESİ :
ACISELSAN CAD. N : ACIPA AM DENİZLİ
Tel: 0258 518 11 22 / Fax: 0258 518 11 23

ü d
M dd
EK-2’d v
ş
.
ŞİRKETİ
SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ
6 6
y
y “
ü d
ç
S
y Py
ö
(SP
b ğ” y
c
ş ğd
b bö ü d b
dd
’
) y
y
ü d
d :
d h
II-17.1
d
ş
ç
d y
dd
1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:
İşb B
d
D ü
y
y y v
h b
y
y
b
h
d b
ş ğd
d dğ
b
d
madd
y
P y
d
h
y
ş
b
y
6 .
) adet hamiline y
v
d .
v y
y
ö ğ
ü
c
. S
y
d .
y
yh
y
ğ
y
y
yb
y
y
ğ
d :
y hb
yh
dd
ö
d b
. V â
ö
d
y
ş
hü ü
.
b y
y
d
v yh
yh
’
öd
şç
herbiri 1 (bir) TL 602.000 (A yü
H
h
yb
L (A yü
y bö ü
ü
b
L)
üş ü .
c
f d
’nun 425
’da
4 5 4 6-427
’nun v â
oy
v
c
Py
d .
ş ğd
b d b
d :
ORTAKLIK YAPISI
Ortağın Adı-Soyadı/
Ticaret Unvanı
Sermayedeki Toplam
Pay Oranı (%)
Sermayedeki Toplam Pay
Tutarı (TL)
49,00
294.980,03
HAL A AÇI
49,14
295.851,87
DİĞER
1,86
11.168,10
TOPLAM
100
602.000,00
VERUSA UR
S
A. .
2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini
Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi
2013 y
d ğş
ç d
f
ş
y
ö
ö çüd
y c
yö
v
f
y
.
3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) veya Diğer Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:
2013 y
f
ş
y
.
ö üşü c ğ
ğ
ç
böy
b
18 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
“6
B
ö
ç
yö
v
y
y
ü
U
ğ
c
c
ğ ”) v
ş
yö
d
ö üü
v
y
v E
H
d
İç
d ö c
c
y
b ş
y d
ö üü
y
cy
” (
B
ö
) v
“A
d B
c
ü ü v
c
” (“ ö
” v y “
ö
6.
dd
hü ü y
c
y
ö
d y
d
hb
ğ d b
y b b ş
c
ç . B ş
f d
b
d
y
ö v d
. Ay c
d b
d
ş
d
b ş
f d
ş
ö v d
.
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun okunması,
müzakeresi ve onaylanması,
ü
c
ö
ç ç v
d
M ’
E
d
d
y
dğ
ö üşü
y
c
v S
y Py
dü
d ö c
üç h f ü y
M
d v www.aciselsan.com.tr ş
yö
y
R
h
d b
v
c
y
F
’ d
d
.
3. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
d
Elektronik Genel Kurul P
c
dü
y
c h
bilgi verilecektir.
ö c
üç h f
ü y
M
’ d
d v www.aciselsan.com.tr ş
ü
c
S
y Py
B ğ
D
R
h
d
M
d
’
d
’
4. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi
ve onaylanması,
ü
c
v yö
tablosu okunarak, G
hü ü
y
ç ç v
c
.
d
y
b
ç v
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı
ibra edilmesi,
ü
üy
c
v
’
y
y
f
ö
y
hü ü
ş
c
v h
.
d
ç ç v
d
ö
öü ü y
y b
d
6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara
ilişkin Şirket’in “Kâr Dağıtım Politikası”nın onaylanması,
EK-3’ d y
M
â d ğ
d ö c
y c
’
E
d y
c
y
c
üç h f
ü y
M
’ d
d v www.aciselsan.com.tr adresindeki
bö ü ü d
d
ş .
ş
7. Kârın kullanım şeklinin belirlenmesine yönelik Yönetim Kurulu önerisinin
görüşülüp karara bağlanması,
f d U
v DR B ğ
d
.
ö dü
ö üşü v
y
h
f d
b
Ku
’
F
R
S d
D
v S b
M h b c M
.
. .
h
dö
â d ğ
tablomuz EK-4’ d y
c
.
y
Müş v
A.
f
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde
yapılan değişikliğin onaylanması,
B ğ
ö
b ş y c
b ş
B ğ
v
ş
üy
d
d
P f. D . Ü
B '
5.02.2014
h
b y
ö v d
üy ğ
M h
Ü ü b d y’
ç
’
y
c
.
y
ö
. Sö
ö v
y
ç
9. Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması ve görev
belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
SP dü
y
ö
ü
ö
üy
ö
E
ö
y
ö
S ç
İ
c
c
üy
y
b ğ
ş
hü ü
v
ç
y
ö
d
ç c
cy b ğ
ç
ö
c y
üy
d
d
ö
üy
d .
ş
v S .M h
.
d d SP
ş
d y
ö
Ü ü
ç
ş
ö
SP ’
ç
d
ü
d
II- 7.
y
ş
c
.
b ğ
c
v
.
ö
d d .
b d y B ğ
v
ş
f d
ü
ç üç y ç
ç
v y d
ç b
üy
ö vy
b ğ
S . P f. D . M. E
üy d y
b
d
. Ay c
üy
ç
ö
d
Üy
ğ c
ş
y
8. M dd
ö
sürelerinin
ö
b y
m Kurulu
EK-5’ d
10.
Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey
Yöneticiler için “Ücret Politikası”nın onaylanması,
SP ’
üy
4.6. .
v ü
h
11.
ö
dü y yö
c
d y b
b
d ö üş b d
EK-6’ d y
d .
üc
dd
İ
y
c
ö
y
h
b
d .B
ç h
d
â
v
pay
üc
Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,
ü d
4f
y y
f d b
12.
ü
ö
b ğ
13.
dd
d yö
c
.
y
üy
y
c
d
d
v
4 y
dü
f
d
S
y Py
f d
D
d
S
h
dö
d
f
d
dğ
’
y
dü
f
y
’
ö üşü
denetlenmesi ile bu
yü ü
ü
ç
y
c
.
Şirket’in 2013 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi
verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
P y
b ğ’
6’ c
dd
y
d
d
d
b
ğ
ğ c
c
b
Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri
çerçevesinde izin verilmesi.
ö
üy
b ş
95 c
dd
ç ç v
ü ü dü .
SP ’
d
b
c
P
üc
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince
Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin
onaylanması,
S
y Py
II- 9.
y
y
c
b ğş
ö ş d
belirlenmeli v y
b ğ ş v öd
zorunludur.
14.
Üc
y
. .6.
b
d
yö
c
v y b ğ
y
v /v y
ü ü d b ş
ğ ş b b ş
dd
d
’
b
ş
“
İş
v
c f
y
b
ö
y h
v b
“R
c
b
İ
y
üy
d
yö
şv
c d
ç
ç ş
ğ v y b ğ
d v y b ş
h b
ğ
ğ
B ç
ğ” b ş
’
c y
d
ş
y
f
c
y ğ”
96’ c
y
yö
ü ü
ğ
d
b
y d
y
v
c
y
h îh
ö
b
ü
d
c
ş
c
ş
ş
d ; ö
ş
d
ü d
y
ü d
dd
B dü
ğ
y
ş
y
h
v
ü
v
y
ş
b
b
’d
ç
ş
d
ğ
cy
ö
y c y
d
c
c
b
y
ş
v
ç d
b
EKLER:
EK-1: V
â
EK-2:
ğ
EK-3:
D ğ
EK-4:
EK-5:
B ğ
ü d
P
D ğ
ö
EK-6: Üc
b
Üy
B y
lendirme P
Ad y
Ö
ç
ş
v
B ğ
Üy
Ad y
b
.
EK-1
VEKALETNAME
ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA
Ac
Ac
’d Ac
y
S ü
S
y v
c
A. ’
8. 4.
4 C
ü ü
:
C dd
N : Ac y /D
d
d y
c
ğ
d
ş ğd b
ğ
ö üş
d ğ
d b
y
vermeye, teklifte b
y v
b
y y
ü
ş ğd d y
........................................ ............................................. ‘y v
y
ediyorum.
Vekilin(*);
Ad S y d / c
U v :
C
N /V
N
c
Sc v N
MERSİS
:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması
zorunludur.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından
biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
)V
d ö üşü d ğ
d y
y y
d .
b) V
yö
ö
d ğ
d y
y y
d .
c) V
ş ğd
b d b
d ğ
d y
y
yetkilidir.
Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem
maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında
verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin
seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet
şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri
B ş
ğ'
ç
' c h
ü
1. Aç ş v
2.
ö
Faaliyet R
v
y
3.
h
dö
ş
B ğ
D
R
Ö
4.
h
dö
ş
F
b
ü
v
y
5. ö
üy
y
f
y
d d y y y b
d
6. S
y Py
dü
ğ c
y v
y
y
ş
' "
D ğ
P
"
y
7.
ş
b
y
ş
b
8. ü
c
'
6 .
dd
ö
ö
üy
d
y
d ğş
y
9. ö
Üy
ç
y
Kabul
Red
Muhalefet Şerhi
v
ö v
ö
10.
ü
b
B ğ
Üy
ç
ö
İ
ğ c ö
v Ü Dü y ö
c
"
y
üy
y üc
Üy
ç
"Üc P
11. ö
belirlenmesi
12. ü
c
v S
y Py
dü
ğ c ö
f d y
B ğ
D
ş
ç
y
13.
'
y ç
d y
ğ b ğş
h
d
y h
b
v
v
4
y d
y
c
b ğş
ç
ü
belirlenmesi
14. ö
Üy
ü
c
'
95. v 96.
dd
ç ç v
d
izin verilmesi
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle
azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
)V
d ö üşü d ğ
d y
y y
d .
b) V
b
d
y
d ğ d .
c) V
ş ğd
ö
d ğ
d y
y y
d .
ÖZEL TALİMATLAR; V
y hb
f d v
v
c ö
burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini
istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini
onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
b) N
/
b :**
c) Adet-N
d ğ :
ç) yd
y
dğ:
d) Hamiline-N
y
d ğ :*
)P y hb
h
d ğ
y
/ yh
:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer
verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel
kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün
vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)
C
N /V
N
c
Sc
v N
MERSİS
:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması
zorunludur.
İMZASI
Not: N
d
ü
v y
b y
h
d
ç d
EK-2:
ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1. Aç ş v
B ş
2.
ü
3.
ö
v
y
h
dö
h
ş
F
B ğ
dö
5. ö
edilmesi
ş
D
7.
R
F
y
dü
P
ş
R
ö
f
ü
y
d
ğ c
"
y
b
üy
y Py
" â D ğ
'
ç
' c
4.
h
onaylanmas
6. S
ğ'
y
d
y
v
v
y
y
y
b
y
ş
y
b
y
ş
b
8. ü
d ğş
c
Üy
ö
c
ç
ö
"Üc
11. ö
dd
ç
ö
c
f d
ç
İ
ğ c
y
P
"
'
y
4y
14. ö
ç ç v
y
v S
B ğ
y
d y
ö
üy
v
v
d y
ö v ü
ö
b
Üy
v
Ü
Dü y
üc etlerinin belirlenmesi
y Py
D
dü
ş
ç
ç
d y
ğ b ğş h
c b ğş
ç ü
b
Üy
d
y
Üy
üy
12. ü
13.
v
6 .
y
9. ö
B ğ
10.
ö
'
ü
c
d
ğ c
y
y
'
ö
h
rine bilgi verilmesi
95. v
96.
dd
EK-3:
KAR DAĞITIM POLİTİKASI
Ac
Ac y
S ü
S
y v
c
A. . â D ğ
P
ü
c
S
y Py
v S
y Py
’
y y
dğ
v
dü
v
V
U
’
hü ü
ç ç v
d ;
ö
y
j
f
d ğ
d ü
v
ö ü d
d ö ö ü d b
d
v
y
h
b
h y ç
d
h
d
ö
y b
ş r.
â
ç
ü
hü ü
S
c
d ğ
d .
ş
y Py
’ c b
y Py
’d
b
S
d
ç ç v
b
â d ğ
ş
â d ğ
ş ş
d
ö
d
E
d
â
b
d d y
B
politikad y
y h
d
dd
d
v A
y Py
â
â
v
d
ü
’d y alan
c
â
y
Sö ş
d d ğ
dü
d ğ
. Ay
v
d
d
vc
f
ş
y
y
ş
ş
d b b
y ş .
h
h
f
y
d ğş
v
.
5.
.
’ d
d ğş
y
y
ç
’
y
y
.
.
y
h
ş
â d ğ
’
d ğ
y
ş
b
y
’
d
’ d
v
hü ü
d ğ
S
y
y d
Sö
f
y
d y
v
y
d b
Kurul
v
. B
d
EK-4:
1
2
E
ö
3
4
5
6
7
8
9
ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2013 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)
ş/Ç
şS
y
d A ç (
y
ö )
y
c
d ğ
d
y v
y
ş
b
Öd
ö
ş
SPK'ya Göre
524.109,00
49.960,00
574.069,00
(1.162.596,00)
-
Dö
Öd
c V
(-)
N Dö
(=)
ç ş
Z
(-)
Birinci Tertip Yasal Yedek (-)
NE DAĞI ILABİLİR DÖNEM ARI (=)
İç d
B ğ ş (+)
B
c
10
11
ü ü h
d ğ
b
.
ü
ş
İ
y
12
H
-
d S h
D ğ
-
üy
ç
ş
vb.'
ü
İ
f
438.762,55
(16.212,35)
422.550,20
(456.499,65)
-
c ğ b ğş
ü
ö
13
14
15
16
17
18
19
20
S
İ y y
Yasal Kayıtlara Göre
dö
- Nakit
- Bedelsiz
- Toplam
d h
İ c
d ğ
-
ü
ü
İ c
d A ç
S ü d
Ö
d
LAĞANÜS Ü EDE
D ğ
Ö ö ü
Dğ
y
- ç ş
ğ ü ü d
v E
Sö ş
Uy
D ğ
b Dğ
d
c
-
DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ
GRUBU
BRÜT
-
NET
-
TOPLAM TEMETTÜ
TUTARI (TL)
-
602.000,00
81.298,28
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE
İSABET EDEN TEMETTÜ
TUTARI (TL)
ORAN (%)
-
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ
BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)
DÖNEM KARINA ORANI (%)
-
.
EK-5:
YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZ ÜYE
ADAYLARININ BAĞIMSIZLIK BEYANLARI
Mustafa Ünal
B ğ ç Ü v
B
Ü v
’
dü y yö
c
y
V
ş S
A. . I
d
Ac y
S ü S
E
-E
d MBA y
ş . M
y
j A. . A d
y A. . yö
Müh
d
ğ
M
f
Ü
B
v A
’d ü
f Ü
y
d
I v c H d
A. .
ğ A. . A E
E j
S ş
Ç
E dü
S
y v
c
A. . Ac
d ö vy
d .
Reha Çırak
B
f
ş
V
İş
ş
d
c
y
F
ü
R h Ç
ç ş
h y
N w
d b ş d
İ
b 'd f
ö ü d ç ş
y d y ç ş ş . R h Ç
y
d
Inve c H
ş
S
y
ğ A. . A d
Ç
E dü
A. . Ac
Ac y
S ü
S
y A. ’
yö
d .
'
ç
d
S
d
b
A. .
y v
ö v
Mustafa Necip Uludağ
İ ÜM
Müh d ğ Bö ü ü
N c U d ğ
H v dv İ
b Ü v
U
İş
y
d M
v İ
b Ü v
B y
b ’ d b ş y
U d ğ
y d B
d
ö üğü v
d d
’d N f f v Ch v
ö v
yü ü üş ü .
47 y
İAD’d
d c ğ v EDMER’d
6v
7y
d ö
U d ğ h h
d A E
E j
S ş A. .
ö
’ d d .
yü
d c
d
d
d
ş .
y
Ay
b
’
’
Müdü üğü
dö
ü ü
B ş
üy ğ y
N c
I
d
j A. .
M. Ege Yazgan
H
İ
b B
Ü v
İ
d v İd B
M. Ege Yazga
99 y d İ
b Ü v
İ
A d
h y
99 y d İ
b Ü v
ö v
b ş y E
y bö ü d
D
öğ
b y C b d Ü v
İ
'd S
x Ü v
d
ş .
d ç ş
E
y d
b y
öğ
üy
ö v y
d . Ay ü v
d
y d c ğ
b d
ö v
d ü
d C b d Ü v
' d
f öğ
ç d v y
dş d y y
b ç
b
F ü
D
P f. D .
bö ü ü d
ş .
İ
Bö ü ü d A ş
yü
d c
ş .
d
f öğ c
ü
S
x ü v
d
ğ
İ
b B
Ü v
d
d
ö ü
v
E
89 y
üy
b
ş .
d .
M. Ülkü Kabadayı;
A
Ü v
Sy
B
F ü
İ
v M y Bö ü ü d
M. Ü ü
b d y ç ş
h y
D v
İ
E
ü ü d b ş
ş . 97
y d M y B
ğ' d H
U
ç
ş v B ş H
U
ğ
d yü
ş . 98 y d H
U
d
y
Ec c b ş H d 'd D
Üy
ş . 988 y d Ec c b ş İ ç
S .v
c. A. .'y M İş Müdü ü
ş .
9y
d Ec c b ş İ ç
S . v
c. A. .'d M İş
Müdü ü
c
M h b M y M h b
Bü ç F
v
c İ ş
B
yö
ş .
9 y d Ec c b ş
İ ç S . v
c. A. .'d
M. Ü ü
b d y b
ü Ec c b ş İ ç'
D ş
ç ş ş . Ay
d
M Müş v
B
d
h
M.Ü ü b d y v v
ç c b b d .
BAĞIMSIZLIK BEYANI
ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu’na;
S
y Py
ö
İ

ACISELSAN; ACISELSAN’
ş
y
d d ğ d
v y d y
hissed
yö
v y
y b
d
ş v üçü cü d c y
d
y ç d d ğ d v y d y
hd
ş
dğ

S b şy ç
d b ş
d ş
ğ
y
ş
ACISELSAN’ f
y v
yü ü
ş
d ç ş
dğ

S
f
b ş y
ç
d
h h
ğ;
f
d
b
v y
ACISELSAN
%5 v y d h f
y
h
d
ş
d ğ ü
ş
v h h
d
b ş
y v y ö
c
ACISELSAN’ d
ü
y
y
dğ
v yö
ACISELSAN’ ö
b
d
ç
d
c
ş
v y b
üy
ö çüd h
ş
v y yö
d
v
ç ç v
d
b bö ü ü ü
ö v
v ü ü
ğ y
üy
dğ

ACISELSAN h

Bağ
b y


d
dğ
yö
üy
c
V
ACISELSAN’
f
d
ç
h
h
d
ğ
’
y
ç
ö
ü
b
b by ü
v
c üb y
y ’d y
ş
ş
ö
S y
MUSTAFA EGE YAZGAN
d
v
f
ö ü c
c üb y
h
v
bü ü
ğ
y dğ
da
ş
d
b
c ğ
ö v
h
d ğ
ğ
bulunabilecek, ortaklar
y b c
f
v b c
üç ü
d ğ
f
b
.
BAĞIMSIZLIK BEYANI
ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu’na;
S
y Py
ö
İ

ACISELSAN; ACISELSAN’
ş
y
d d ğ d
v y d y
h
d
yö
v y
y b
d
ş v üçü cü d c y
d
y ç d d ğ d v y d y
hd
ş
dğ

S b şy ç
d b ş
d ş
ğ
y
ş
ACISELSAN’ f
y v
yü ü
ş
d ç ş
dğ

S
f
b ş y
ç
d
h h
ğ;
f
d
b
v y
ACISELSAN
%5 v y d h f
y
h
d
ş
d ğ ü
ş
v h h
d
b ş
y v y ö
c
ACISELSAN’ denetimini, derecelendirilmesini ve
ü
y
ş
ç ç v
d
y
v y b
b bö ü ü ü
dğ
v yö
üy
ö ev
ACISELSAN’ ö
b
d
ç
ö çüd h
ş
v y yö
v ü ü
ğ y
üy
dğ

ACISELSAN h

B ğ
b y


d
dğ
yö
üy
c
V
ACISELSAN’
f
d
ç
h
h
d
ğ
’
y
ç
ö
ü
b
b by ü
v
c üb y
y ’d y
ş
ş
d
v
ö
S y
MUHARREM ÜLKÜ KABADAYI
f
ö ü c
c üb y
h
v
bü ü
ğ
y dğ
d
ş
d
b
c ğ
ö v
h
d ğ
b
ğ
b c
y b c
v b c
f
üç ü
d ğ
f
b
.
EK-6
ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI
AMAÇ VE KAPSAM
B
y
d
ü
’
y
Üc
d
y
b
v
P
d
v
d
d .
P
y
h y ç
Üc
üc
üc
y
üc
ç
;
ş d
d
d .
’
v
d
d
y
y
ş
y
yö
yö
ö vy
h
y
ç
d
d
yö
ş
c v ç
b
ilke ve
j v d ğ
ilkeleri ile uyum
ş
.
İLKELER VE UYGULAMA ESASLARI
d
S b
dö
üc
b
ç
ğ
’
ö
üc
v
h
y
ul
d .
b ğ
d y
d
bü ü ç
b
ö ö ü d b
ö
Üy
’
dö
ç
b
f
d
d
ö
ş
y
b üc
’
d ğ
Ü
f
dü
d öd
b
ş
v ü
y
b
d . B ü üc
’
v ç ş
ü
v v y
öd
.
Dü y ö
ç d
ş
d
’
v
v ç ş
j h d f
.
v
c
y
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
üc
d
y
b b ç d yü ü ü ü yö
ş
ö
y P
ğ
ü
P
ş
dü y yö
ç ç v
d
d .
v
ğ
. ö
ğ .
ş
b
bç
y d
üc
d
y
d yü ü ü ü yö
b P
d
h
b
ç ç v
y
v
ö d
d
ç
v
d
ö
b
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
488 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content