close

Enter

Log in using OpenID

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 91.Yıl Kutlama Tören ve Gösteri

embedDownload
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI – 2014
VI-HAZIRLIK ÇALIŞMALARI GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLER
1- 28 Ekim 2014 Salı günü saat 13.00’de baĢlayıp, 29 Ekim 2014 ÇarĢamba günü saat 24.00’de son bulacak olan Cumhuriyet Bayramı’nın baĢlangıç
ve bitiĢ gün ve saatleri arasında; resmi daire, özel kuruluĢlar, müesseseler, askeri kuruluĢlar ile tüm okullar, yollar meydanlar ve tören alanları Türk
Bayrakları ile donatılacak ve geceleri de aydınlatılacaktır.
2- Belirtilen çalıĢmalar ile donatımda gerekli Bayrak ve sair araç ve gereç KeĢan Belediyesince temin edilecektir. Bayram kitapçığının çoğaltılması
Belediye baĢkalığınca sağlanacaktır. TREDAġ BaĢ Mühendisliği ile iĢ birliği yapılarak süsleme, donatım ve ıĢıklandırma sağlanacaktır.
3- Bayraklar, Türk Bayrağı Kanunu ve Tüzüğüne uygun nitelikte, temiz ve ütülü olacak; yırtık, sökük, yamalı, delik, kirli, soluk, buruĢuk vasıfta
bayrak kullanılıp kullanılmadığı, Ġlçe Merkezinde Ġlçe Emniyet Müdürlüğü ve KeĢan Belediyesi Zabıtasınca; kırsal kesimde Ġlçe Jandarma
Komutanlığınca denetlenecektir.
4- Ġlçe Merkezinde KeĢan Belediye BaĢkanlığınca kurulacak TAK’lar, Türk Bayrakları, günün anlam ve önemini vurgulayan ATATÜRK’ ün veciz
sözlerini taĢıyan döviz ve pankartlar, ATATÜRK’ ün resim ve portreleri; elektrik, çiçek ve benzeri donanım araçları ile süslenecek, çalıĢmalara
Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġlçe Müdürlüğü ile TREDAġ BaĢ Mühendisliği yardım ve iĢtirak edeceklerdir.
5- TÖREN ALANI: 28 Ekim 2014 Salı ve 29 Ekim 2014 ÇarĢamba günü yapılacak tören ve gösteriler için “Atatürk Anıtı” nın bulunduğu, Hükümet
Binası karĢısındaki Cumhuriyet Meydanıdır.
6- 28-29 Ekim 2014 tarihlerinde belirtilen alanın tören çizgilerinin çizilmesi tören alanının temizliği, düzenin sağlanması, Ģeref tribününün
kurulması, ses düzeninin kurulması, kürsünün temini ve hazırlanması KeĢan Belediyesi, TREDAġ BaĢ Mühendisliği ile Ġlçe Emniyet Müdürlüğü
sorumluluğunda gerçekleĢtirilecektir.
7- 28 Ekim 2014 Salı günü saat 14:00’ ten itibaren tören alanındaki çizgilerin çizilmesi KeĢan Belediye BaĢkanlığı UlaĢtırma Müdürü BarıĢ KELEġ
ile Zabıta Müdürü Hüseyin YAĞCI sorumluluğundadır.
8- Tören ve gösteri gün ve saatlerinde elektriklerin kesilmemesi için tüm tedbirler TREDAġ BaĢ Mühendisliği ve Ġlçe Emniyet Müdürlüğünce
noksansız alınacak, Belediye BaĢkanlığı tarafından jeneratör hazır bulundurulacak, gerektiğinde müdahale ekipleri derhal devreye girecek Ģekilde
donanımlı olarak hazır bulundurulacaktır.
9- Tören alanındaki ġeref tribününün tanzimi, protokol listesine göre yerlerin belirlenmesi, isimlendirilmek suretiyle ayrılması tören baĢlangıcından
önce yerleĢtirilmeleri Belediye Zabıta Müdürü Hüseyin YAĞCI, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turgut YILDIZ ve Öğretmenevi Müdürü Ertan BADEM
tarafından “Protokol görevlisi” olarak gerçekleĢtirilecek, ayrıca; Ģeref tribününün sağ ve sol köĢelerinde Ġlçe Emniyet Müdürlüğünce ikiĢer Polis Memuru
bulundurulacak, koruma görevi ile birlikte, aynı zamanda protokol görevlilerine yardımcı olacaklardır.
10- Tüm okulların 29 Ekim ÇarĢamba günü kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı törenine bir idareci iki Öğretmenin sorumluluğunda 20 Kız, 20
Erkek öğrencinin katılmalarının sağlanması ve gösteri programlarının en iyi Ģekilde ve zamanında hazırlanmasından, provalarının okullar
bünyesinde ve ayrıca tören alanında kusursuz uygulanmasından Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde; tüm okulların müdür, müdür
yardımcıları ve görevlendirecekleri öğretmenleri müĢtereken sorumlu ve görevlidirler.
11- Kırsal kesimde kasaba ve köylerde; en yüksek dereceli okul müdürünün koordinatörlüğünde, varsa Belediye baĢkanı, köy muhtarı ve bir
öğretmenden oluĢan “Komite” lerce iĢ bu tören ve gösteri programı örnek alınarak, mahalli programları yörenin imkan ve özelliklerine göre
düzenlenecek ve uygulanacaktır.
12- Bu program, Ġlçede mevcut tüm kasaba ve köyler dahil tüm okullar sayısınca çoğaltılarak, Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce en kısa zamanda okul
müdürlüklerine teslim ve tebliği yapılacaktır.
13- Aynı program Yazı ĠĢleri Müdürlüğünce’ de; Ġlçede mevcut tüm kamu kurum ve kuruluĢlara, siyasi partilerin ilçe baĢkanları ile basına
gönderilecek, teslim ve tebliğ olunacaktır.
14- TÖREN YÖNETĠCĠLĠĞĠ; Yekta Baydar Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Sema TEZEL tarafından yürütülecektir.
15- KÜRSÜ VE MĠKROFON YÖNETĠMĠ; 29 Ekim 2014 ÇarĢamba günü Cumhuriyet meydanın da yapılacak olan törende Yekta Baydar Ortaokulu
Öğretmenleri Yasin BAġ ve Yasemin Diler KARAYEL tarafından yürütülecektir.
16- Ġstiklal MarĢı Yekta Baydar Ortaokulu Müzik Öğretmeni Emre AKYOL yönetiminde okunacaktır.
17- TÖREN ALANI ORGANĠZASYONU; Okulların, Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenecek “YerleĢim Krokisi ”ne göre: tören alanına
yerleĢmeleri, Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ġube Müdürü Ercan AKTĠMUR, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġlçe Müdür V. Vedat ÇĠMEN, Tören
yöneticisi Yekta Baydar Ortaokulu Beden Eğitim Öğretmeni Sema TEZEL tarafından yerleĢmeleri, düzenin sağlanması ise okulların idareci ve
öğretmenlerince gerçekleĢtirilecektir.
18- 28 Ekim 2014 Salı günü yapılacak olan Çelenk Sunma Törenine Yekta Baydar Ortaokulu. Bir Öğretmen sorumluluğunda 30 öğrenci
gönderecektir.
19- Törenler süresince, alanda bir pratisyen doktor sorumluluğunda, bir sağlık ekibi ile ambulansın tam donanımlı olarak hazır bulundurulması Ġlçe
Sağlık Müdürlüğünce Sağlanacaktır.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 91.YIL KUTLAMA TÖREN VE GÖSTERİ PROGRAMI
1- AMAÇ:
Cumhuriyetin 91.Yıl dönümünü KeĢan Ġlçesinde kutlamak; Türk Milletinin bütün fertleriyle kaderde, kıvançta ve tasada ortak bölünmez bir bütün
halinde, milli Ģuurla Büyük Önderimiz ATATÜRK’ün ilke ve inkılaplarına yürekten bağlı olduğunu göstermek amacıyla aĢağıdaki program
hazırlanmıĢtır.
II- KAPSAM:
Bu program anma, kutlama tören ve gösteri esasları ile hazırlık çalıĢmalarını, görev, ödev ve sorumlulukları kapsar.
III- YASAL DAYANAK:
Program, 05 Mayıs 2012 tarih ve 28283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği’nin
3.maddesinin öngördüğü “Ġlçe Kutlama Komitesi” tarafından, yine aynı maddenin 2. bendinde belirtilen uygulama esaslarına göre hazırlanmıĢtır.
IV-28 EKİM 2014 SALI GÜNÜ YAPILACAK TÖREN:
1- Saat en geç 12.45’e kadar Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye BaĢkanlığının önceden hazırlayacakları çelenkleri, protokol sırasına
göre sunulmak üzere Atatürk Anıtında hazır bulunduracaklardır.
2- Merkezde ki tüm Ortaokul ve Liselerin bayrak ve flamaları 28 Ekim 2014 Salı günü saat 12:30’ da tören alanında hazır bulunacaktır.
3- Tören Anıtına konulacak çelenklerin sunum için hazırlanması Kaymakamlık Yazı ĠĢleri Müdürü Hasan BOZ ile Belediye Zabıta Müdürlüğünce
sağlanacaktır.
4- Çelenkler, saat 13.00’de protokol sırasına göre ayrı ayrı yapılacak çağrıları takiben anıta sunulacaktır.
5- Sunucu Yasin BAġ’ın “BÜYÜK ÖNDERĠMĠZ ATATÜRK’ÜN AZĠZ HATIRASI ÖNÜNDE SĠZLERĠ BĠR DAKĠKALIK SAYGI DURUġUNA
DAVET EDĠYORUM.” Çağrısını müteakiben, Tören Yöneticisinin komutu ve “TĠ” sesiyle birlikte anıt önünde protokol sırasına uygun bir Ģekilde
yerlerini alan törene katılanlarca saygı duruĢuna geçilecek, ardından Belediye BaĢkanlığının Bandosu eĢliğinde Ġstiklâl MarĢımız canlı ve gür bir
Ģekilde okunurken KeĢan Lisesi Müdürlüğünce görevlendirilecek üç erkek, üç kız öğrenci tarafından ġANLI TÜRK BAYRAĞI göndere
çekilecektir.
28 Ekim 2014 salı günü saat 13.00’te Atatürk Anıtı önünde uygulanacak törenin yöneticisi, Yekta Baydar Ortaokulu, Beden Eğitim Öğretmeni Sema
TEZEL olup, kürsü ve mikrofon yönetimi Yekta Baydar Ortaokulu Türkçe Öğretmen Yasin BAġ ve aynı okulun müzik Öğretmeni Emre AKYOL
tarafından yürütülecektir.
V-29 EKİM 2014 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILACAK TÖREN VE GÖSTERİLER:
1-KABUL TÖRENİ:
Saat 09.30’da mahalli mülki amiri ilçe Kaymakamı tarafından, Kaymakamlık Makamında “Tebrikata GiriĢ Protokol” sırasına göre ve tek tek
yapılacak çağrı ile tebrikler kabul edilecektir.
2- ALANDAKİ TÖREN:
Saat 09.45’e kadar okullar, idareci, öğretmen ve öğrencilerin tören alanında; tüm resmi daire ve kuruluĢların protokole dahil zevat Ģeref tribününde,
kuruluĢ mensupları da Ģeref tribünü yanında yerlerini almıĢ olacaklardır.
3- BAYRAMIN KUTLANMASI:
Tören Yöneticisinin vereceği komutla birlikte; Ġlçe Kaymakamı beraberinde Garnizon Komutanı ve Belediye BaĢkanı olmak üzere törene
katılanların ve halkın bayramını kutlayacaklardır.
4- Saat 10.00’da verilecek “ĠSTĠKLÂL MARġI ĠÇĠN HAZIROL” komutu ile Belediye bandosu eĢliğinde Ġstiklâl MarĢımız tüm okullar ve törene
katılanlar ile vatandaĢlarımız tarafından okunurken KeĢan Lisesi Müdürlüğünce görevlendirilecek üç erkek, üç kız öğrenci tarafından ġANLI TÜRK
BAYRAĞIMIZ göndere çekilecektir.
5- Ġlçe Kaymakamımız Bekir DINKIRCI’nın günün anlam ve önemini belirten konuĢması.
6- Cumhuriyet’in KuruluĢu ile ilgili Ġlkokul, Ortaokul ve Liseler arasında yapılan Ģiir yarıĢmasında birinci seçilen eserlerin okunması.
7- Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Ekibinin gösterileri.
8- Geçit Töreni; Komutla, en önde Bayraklar, arkalarında flamalar olduğu halde Liseler, Ortaokullar ve Ġlkokullar kuruluĢ sırasına göre, arkasından
askeri birlikler olmak üzere; Geçit Töreni Belediye Bandosu eĢliğinde yapılacaktır. Geçit Töreni, yalnızca Ġlçe Kaymakamı, Garnizon Komutanı ve
Belediye BaĢkanı tarafından Tribünde kabul edilerek, selâmlanacaktır. Bayrak geçiĢlerinde ve geçiĢ anı ile sınırlı olarak Ģeref tribününde yer alan
diğer zevat da Bayrağı ayakta selâmlayacaktır.
9- Tören bitiminden sonra, saat 16.00’ya kadar Belediye hoparlörü ile Milli MarĢlar ve Kahramanlık Türküleri yayını yapılacaktır.
10- Cumhuriyet Bayramı etkinleri kapsamında KeĢan Belediye BaĢkanlığınca akĢam saat 19:00’da eski itfaiye önünde toplanılarak fener alayı
düzenlenecek; fener alayının ardından yerel sanatçılar tarafından konser gerçekleĢtirilecektir.
11- Tören alanının emniyeti ve trafik düzeni Ġlçe Emniyet Müdürlüğü’nce sağlanacaktır.
12- Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Ekibi gösteri yapacaktır.
13- Tören aracının hazırlanması ve programın Garnizon Komutanlığını ilgilendiren kısımları Komutanlığın emirlerine maruzdur.
14- Havanın yağıĢlı olması, koĢulların Kutlama Komitesi tarafından uygun bulunmaması durumunda, açık alanda yapılacak gösteriler, Ġlçe
Kaymakamı’nın uygun göreceği bir günde programda belirtildiği Ģekilde zamanlaması içinde aynen uygulanacak, ancak; günün anlam ve önemini
belirten iĢ bu programın diğer bölümleri KeĢan Belediyesi KöĢk Düğün Salonunda, Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iĢ birliği yapılarak her okuldan
10 öğrenci idareci ve öğretmenlerin katılımı ile 29 Ekim 2014 ÇarĢamba günü, ertelenmeksizin uygulanacaktır.
15- 29 Ekim 2014 gecesi Belediye BaĢkanlığınca havai fiĢek gösterileri sunulacaktır.
16- Bu program KeĢan Belediyesince ilanen, basın yoluyla neĢren vatandaĢlarımıza duyurulacaktır.
Program, tüm resmi daire ve kuruluĢlar ile yönetici ve görevlilere emir, sayın vatandaĢlarımıza davetiye hükmündedir.
KUTLAMA KOMİTESİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
157 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content