close

Enter

Log in using OpenID

bilimsel kurul - Medipol Üniversitesi

embedDownload
DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Ýlhan Elmacý
Prof. Dr. Salim Göktepe
Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu
Doç. Dr. Engin Çakar
BÝLÝMSEL KURUL
Ýlhan Elmacý
Burak Yuluð
Candan Algun
Salim Göktepe
Gökalp Silav
Nihal Sunal
Lütfü Hanoðlu
Ebru Erbayat Altay
Serdar Geyik
Mehmet Aðýrman
Engin Çakar
Oðuz Durmuþ
Evren Yaþar
Ýlknur Saral
BÝLÝMSEL SEKRETER
(Genel Koordinasyon)
Doç. Dr. Engin Çakar
[email protected]
KONFERANS SALONU
BÝLÝMSEL PROGRAM
08.30 - 09.00
Açýlýþ
Prof. Dr. Orhan Gazi Yiðitbaþý
Medikal Direktör
09.00 - 09.40
Oturum 1: Ýnme Patofizyolojisi, Nöroprotektif Tedavi ve Trombolitik Tedavi
Oturum Baþkanlarý: Prof. Dr. Feriha Özer, Doç. Dr. Betül Yalçýner
Ýnme Patofizyolojisi ve Nöroprotektif Tedavi Stratejileri
Doç. Dr. Burak Yuluð
Akut Ýnmeye Yaklaþým ve Trombolitik Tedavi - Klinik
Yrd. Doç. Dr. Ebru Erbayat Altay
09.40 - 11.00
Oturum 2: Ýnmede Cerrahi ve Nörovasküler Tedavi
Oturum Baþkanlarý: Prof. Dr. Mehmet Yaþar Kaynar, Doç. Dr. Hakan Hanýmoðlu
Akut Ýnmeye Yaklaþým ve Trombolitik Tedavi - Radyolojik Yaklaþým
Prof. Dr. Serdar Geyik
Ýnmede Cerrahi Yaklaþým
Prof. Dr. Ýlhan Elmacý
Spastisitede Cerrahi Tedavi
Yrd. Doç. Dr. Gökalp Silav
11.00 - 11.30
Kahve Molasý
11.30 - 12.30
Oturum 3: Ýnmede Nöroplastisite ve Nöromodülasyon
Oturum Baþkanlarý: Prof. Dr.Gülseren Akyüz, Prof. Dr. Cihan Aksoy
Ýnmede Nöroplastisite
Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu
Ýnmede Transkraniyal Manyetik Stimülasyon
Doç. Dr. Engin Çakar
Ýnmede Robotik Rehabilitasyon Uygulamalarý
Prof. Dr. Salim Göktepe
12.30 - 13.30
Öðle Yemeði
KONFERANS SALONU
BÝLÝMSEL PROGRAM
13.30 - 14.30
Oturum 4: Ultrason Eþliðinde Botulinum Toksin Uygulamalarý
Oturum Baþkanlarý: Prof. Dr. Kenan Akgün, Prof. Dr. M. Ali Taþkaynatan
Dr. Serdar Koçer
koþulsuz bilimsel desteði ile gerçekleþtirilmektedir.
14.30 - 15.30
Oturum 5: Nöroloji& FTR Perspektifinde Spastisite ve Distoni
Oturum Baþkanlarý: Prof. Dr. Ayþegül Ketenci, Doç. Dr. Levent Özgönenel
Prof. Dr. Belgin Erhan, Prof. Dr. Nurten Uzun Adatepe
koþulsuz bilimsel desteði ile gerçekleþtirilmektedir.
15.30 - 15.45
Kahve Molasý
15.45 - 16.45
Oturum 6: Ýnme Sonrasý Rehabilitasyon Süreçleri
Oturum Baþkanlarý: Prof. Dr. Dilþad Sindel, Prof. Dr. Hasan Dursun, Doç. Dr. Ümit Dinçer
Erken Rehabilitasyon (Prognostik Deðerlendirme Dahil)
Uzm. Dr. Mehmet Aðýrman
Denge ve Yürüyüþ Hedefleri (Hemiplejik Ayak - Ortezler Dahil)
Uzm. Dr. Oðuz Durmuþ
Üst Ekstremite ve El Sorunlarý (Ortezler Dahil)
Doç. Dr. Evren Yaþar
Ýnme Rehabilitasyonunda Ülkemizde Mevcut Durum Analizi ve
Multidisipliner Yaklaþým
Uzm. Dr. Ýlknur Saral
Sempozyum katýlýmý ücretsizdir.
Katýlým saðlamak için [email protected] adresinden organizasyon sekretaryasý ile
iletiþime geçebilirsiniz.
ANFÝ 1
Ýnme Rehabilitasyonunda Fizyoterapi Yaklaþýmlarý Oturumlarý
08.30 - 09.00
Açýlýþ
09.00 - 11.00
Ýnme Rehabilitasyonunda Organize Eðitim
Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Candan Algun
Dr. Fzt. Ayþe Ardalý
11.00 - 11.30
Kahve Molasý
11.30 - 12:30
Ýnme Rehabilitasyonunda Derecelendirilmiþ Motor Ýmajinasyon
Fzt. Daðhan Piþkin
12.30 - 13.30
Öðle Yemeði
13.30 - 14.30
Ýnme Rehabilitasyonunda Güncel Yaklaþým
Uzm. Fzt. Bülent Özsekizli
14:30 - 15.30
Ýnme Rehabilitasyonunda Kýsýtlayýcý Hareket Tedavisi
Yrd. Doç. Dr. Burcu Ersöz
Sempozyum katýlýmý ücretsizdir.
Katýlým saðlamak için [email protected] adresinden organizasyon sekretaryasý ile
iletiþime geçebilirsiniz.
ANFÝ 2
Ýnme ve Rehabilitasyon Hemþireliði Oturumlarý
08.30 - 09.00
Açýlýþ
Yrd. Doç. Dr. Nihal Sunal - Ýstanbul Medipol Üniversitesi Hemþirelik Bölüm Baþkaný
09.00 - 11.00
Ýnme ile Nasýl Baþ Edilir?
Hem. Hülya Harabati - Memorial Hizmet Hastanesi Ýnme Merkezi Koordinatörü
Hem. Merve Gün - Memorial Hizmet Hastanesi Ýnme Merkezi Hemþiresi
11.00 - 11.30
Kahve Molasý
11.30 - 12.30
Nörolojik Hastalýklarda Rehabilitasyon
Beyin Yaralanmasý Olan Hastada Rehabilitasyon Hemþireliði
Doç. Dr. Deniz Öztekin – Ýstanbul Üniversitesi - Cerrahi Hastalýklarý Hemþireliði ABD
Omurilik Yaralanmasý Sonrasý Rehabilitasyon
Doç. Dr. Hatice Kaya - Ýstanbul Üniversitesi - Hemþirelik Esaslarý ABD
12.30 - 13.30
Öðle Yemeði
13.30 - 15.30
Kronik Hastalýklarýn Yönetimi
Diyabet Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Gülhan Coþansu - Ýstanbul Üniversitesi - Halk Saðlýðý Hemþireliði ABD
KOAH ve Rehabilitasyon
Hem. Nalan Çevik - Yedikule Göðüs Hastalýklarý ve Cerrahisi EAH - SBF Müdürü
Kronik Böbrek Yetmezliði ve Rehabilitasyon
Hem. Zehra Aydýn - Eczacýbaþý Baxter - Klinik Uygulamalar Yöneticisi
15.30
Kapanýþ
Sempozyum katýlýmý ücretsizdir.
Katýlým saðlamak için [email protected] adresinden organizasyon sekretaryasý ile
iletiþime geçebilirsiniz.
Medipol Mega Hastaneler Kompleksi
Adres: TEM Avrupa Otoyolu Göztepe Çýkýþý No: 1
34214, Baðcýlar / Ýstanbul
ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ
Organizasyon Sekreterliði
Feneryolu Mah. Baðdat Cad. Celal Turþucu Sokak
No: 4 Burç Sitesi B Blok Zemin Kat D:19 - 20 34724
Kadýköy / Ýstanbul - Türkiye
Tel : 0216 414 11 11 - Faks: 0216 414 65 44
www.opteamist.com - [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
331 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content