close

Enter

Log in using OpenID

20 Ocak 2014 Pazartesi - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
AK Parti ilçe adaylarýnýn
listesi basýna sýzdý
Otomobil kurþunlama ve
zorla senet imzalattýrma iddiasý
Çorum'da bir kiþinin babasýna ait otomobilin
kurþunlanmasý olayýna karýþýp daha sonra bu kiþiyi
koruma vaadiyle 10 bin lira tutarýnda senet imzalattýklarý
iddiasýyla gözaltýna alýnan biri kadýn 10 kiþiden 5'i
tutuklandý.
AK Parti Genel Merkezi’nin ilçe adaylarýna iliþkin
çalýþmasý, parti tarafýndan açýklanmadan basýna sýzdý.
* HABERÝ 8’DE
* HABERÝ 2’DE
Amir Zakaria, neþeli sohbetiyle programa damga vurdu.
Ekmek 75 krþ
Çorum Fýrýncýlar ve Simitçiler Odasý Baþkaný Adem
Çýkýk, ekmeðe zam yapýldýðýný bildirdi.
Beyaz Show’da kahkaha tufaný
Çalýntý araç operasyonu
Siyahi hemþehrimiz Amir:
‘Çorumlular adamýn dibi’
Amasya ve Çorum'daki operasyonda, motor ve þasi
numaralarýný deðiþtirdikleri araçlarý sattýklarý öne sürülen
10 þüpheli yakalandý.
* HABERÝ 11’DE
* HABERÝ 5’DE
* HABERÝ 2’DE
ÝSKENDER LAHMACUN
n
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Alo Paket
213 32 42
Gazi Cad. No: 13/B
ÇORUM
(Ç.HAK:514)
20 OCAK 2014 PAZARTESÝ
Þehir hastanesinden üstün
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah
Kafkas, yeni hastanenin temelinin
Mart ayýnýn ilk haftasýnda
atýlacaðýný söyledi. * HABERÝ 7’DE
MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Zuhal Topçu, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Çorum’un Sungurlu ilçesine
Saðlýk Kampüsü
projeleri tamam
‘Ýktidar millet
vicdanýnda aklanamaz’
* HABERÝ 7’DE
‘Agah Bey bizim
yükümüzü aldý’
MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Zuhal Topçu, seçim
çalýþmalarý kapsamýnda Çorum’un Sungurlu ilçesine
geldi.
* HABERÝ 8’DE
* HABERÝ 7’DE
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas’ýn hastane inþaatý incelemesine Milletvekili Murat Yýldýrým ile AK Parti teþkilatlarýnýn baþkanlarý katýldý.
Gayretli güven tazeledi
TaksicilerMinibüscüler
ve
Servisciler
odasý
seçimlerini
Mehmet
Gayretli
kazandý.
* HABERÝ
4’DE
Yeni ADSM Mart’ta açýlýyor
Saðlýk Bakan
Yardýmcýsý Agah
Kafkas,
Gülabibey
Mahallesi ile
Mimar Sinan
Mahallesi’ne
hitap edecek olan
Aðýz ve Diþ
Saðlýðý Merkezi
Semt
Polikliniði’nin
Mart ayý
ortasýnda hizmete
açýlacaðýný
söyledi.
Mehmet Gayretli
Gazeteci Evliyagil
hayatýný kaybetti
Türkiye
Gazeteciler
Cemiyeti
(TGC) üyesi,
Sürekli Basýn
Kartý sahibi
hemþehrimiz
Þevket
Evliyagil, 90
yaþýnda
hayatýný
kaybetti.
* HABERÝ
13’DE
Agah Kafkas, Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Semt Polikliniði’ni inþaatýnda incelemelerde bulundu.
* HABERÝ 7’DE
Mahmut Tunaboylu kabri baþýnda anýldý
Vali Baþköy, siyasi partilerin il baþkanlýklarýný ziyaret etti.
Huzurlu bir seçim
için görüþ birliði
Vali Sabri Baþköy, 30 Mart 2014 tarihinde yapýlacak
olan Mahalli Ýdareler Seçimleri öncesinde, Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulanan siyasi partilerin il
baþkanlýklarýný ziyaret etti.
* HABERÝ 14’DE
Çorum basýnýnýn
sembol
isimlerinden Gazeteci-Yazar
merhum Mahmut
Tunaboylu, doðumunun 60. yýl
dönümünde
önceki gün kabri
baþýnda anýldý.
Þevket Evliyagil
Otomotiv sektörünün 2013 karnesi
Sýfýr araç satýþlarý yüzde 3,5 arttý
* HABERÝ 10’DA
Ýkinci el satýþlarý da arttý
* HABERÝ 9’DA
Mahmut Tunaboylu, doðumunun 60. yýl dönümünde kabri baþýnda anýldý.
* SAYFA 9’DA
Tunaboylu’nun eserleri
yeni baský bekliyor
* HABERÝ 10’DA
Halkýn Demokrasi Partisi (HDP) Belediye Baþkan Adayý Erdoðan Bolat'ý tanýttý.
HDP’den 2 partiye sert tepki
Mahmut Tunaboylu
Halkýn Demokrasi Partisi (HDP) Belediye Baþkan
Adayý Erdoðan Bolat'ý tanýttý.
* HABERÝ 8’DE
2
PAZARTESÝ 20 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
2014 önceliðimiz yol aðý olsa...
Y
eni yýlýn ilk aylarýnda en yoðun beklenti Çorum merkez ve ilçelerin karayolu aðý ile ilgili oldu.
AK Parti Çorum
Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Baðcý, Karayollarý Genel Müdürü ile
görüþerek yol aðýmýza
dair bazý talepleri iletmiþti.
Hatýrlarsak talepler
arasýnda, Kýrkdilim-Çorum arasýndaki yol, Çorum-Osmancýk yolu, Ýskilip-Harami Deresi arasýndaki yol, Obruk Barajý sahil yolu, Bayat ilçe
giriþinin kalan kýsmýnýn
tamamlanmasý, Dutludere - Dodurga yolunun
iyileþtirilmesi, Alaca
Çevre Yolu'ndan Devlet
Hastanesine
seviyeli
kavþak yapýlmasý, Alaca
þehir asfalt geçiþinin
standardýnýn yükseltilmesi, Kýrkdilim heyelan
bölgesinde önlem alýnmasý, Ýskilip - Tosya yo-
lunun kalan kýsmýnýn yapýlmasý, Ýskilip - Çankýrý
yolu, Çankýrý yolu Sungurlu þehir içi geçiþinin
yapýlmasý,
Sungurlu
köprülü kavþaðýn ve þehir geçiþinin yan yollarýnýn yapýlmasý, Oðuzlar
ilçe giriþi, Ortaköy yolunun standartlarýnýn yükseltilmesi,
Çorum-
Amasya yolunun Mecitözü'nden geçen projesi
hazýr olan 65 km'lik kýsmýnýn ihale edilmesi yer
alýyordu.
Geçen süreç içinde
bazý yol aðlarý ihale aþamasýna getirildi, bazýlarý
programa alýndý.
Son olarak AK Parti Çorum Milletvekili
Cahit Baðcý, söz konusu
taleplerin yeni Ulaþtýrma
Bakaný'na iletileceðini
belirtti.
2014'ün en önemli
beklentisi uzun süren gecikmeler olsa da yol aðýmýzýn eksikliklerinin bir
an önce giderilmesi, ulaþým kalitesi ve konforunun artýrýlmasý yönünde.
Çorum merkez ve ilçelerde yol aðýmýzýn eksikliklerinin giderilmesi yeni yýlda en büyük beklentiler arasýnda...
Otomobil kurþunlama ve
zorla senet imzalattýrma iddiasý
Ç
Amasya Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü Hýrsýzlýk Büro Amirliði ekipleri iki ilde operasyon düzenledi.
Çalýntý araç operasyonu
A
masya ve Çorum'daki operasyonda,
motor ve þasi numaralarýný deðiþtirdikleri araçlarý sattýklarý öne sürülen 10 þüpheli
yakalandý.
Amasya Emniyet Müdürlüðü Asayiþ
Þube Müdürlüðü Hýrsýzlýk Büro Amirliði
ekipleri, 2012 ve 2013 yýllarýnda Merzifon
ve Gümüþhacýköy ilçelerinde çalýnan araçla-
rýn, "çenç" tabir edilen motor ve þasi numaralarýnýn deðiþtirilip satýlmasýyla ilgili çalýþma baþlattý. Ekipler, Merzifon ve Çorum'da
bazý adreslere eþ zamanlý operasyon düzenledi.
Operasyonda 10 þüpheliyi gözaltýna
alan güvenlik güçleri, zanlýlarýn adreslerinde
yaptýðý aramada "çenç" yapýmýnda kullaný-
lan numaratörler, çok sayýda araç plakasý,
araç ruhsat belgesi ve 2 ruhsatsýz av tüfeði
buldu. Ayrýca "çenç" yapýlarak piyasaya sürüldüðü belirlenen 10 araca da el kondu.
Gözaltýna alýnan zanlýlardan 3'ü, emniyette ifadelerinin alýnmasýnýn ardýndan serbest býrakýldý. Diðer 7 þüpheli ise adliyeye
sevk edildi.(AA)
orum'da bir kiþinin babasýna
ait otomobilin kurþunlanmasý olayýna karýþýp daha sonra
bu kiþiyi koruma vaadiyle 10
bin lira tutarýnda senet imzalattýklarý iddiasýyla gözaltýna alýnan biri kadýn 10 kiþiden 5'i tutuklandý.
Tüfekle bacaðýndan yaralanmýþ halde, 15 Ocak'ta Hitit
Üniversitesi Çorum Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesine müracaat
eden R.T'nin tedavisi sýrasýnda
alýnan ifadesinde, olayýn bir önceki gün kent merkezinde Ý.U.
adlý kiþinin babasýna ait otomobilin kurþunlamasý olayý ile baðlantýlý olduðu belirlendi.
Soruþturma kapsamýnda
polis ekipleri, B.B, O.K, E.K,
V.B, S.B, Ý.D, A.A, M.Y, E.K
adlý kiþiler ile E.G. isimli kadýný
gözaltýna aldý.
Kendi arkadaþlarýný vur-
muþlar
Alýnan ifadeler ve incelemeler sonucunda þüphelilerin,
baðlantý kurduklarý Ý.U'ya kendisini ve ailesini koruyabileceklerini söyledikleri, Ý.U'nun güvenini kazanabilmek için de grup
üyesi R.T'yi tüfekle bacaðýndan
yaralayýp "senin için herþeyi yaparýz" dedikleri ve Ý.U'ya 10 bin
liralýk senet imzalattýklarý tespit
edildi.
"Senet yaðmasý, kasten yaralama ve mala zarar verme"
suçlarýndan adliyeye sevk edilen
þüphelilerden B.B, V.B, S.B,
Ý.D. ve E.K. tutuklandý, diðer
þüpheliler tutuksuz yargýlanmak
üzere serbest býrakýldý.
Bu arada, þüphelilerden
R.T'nin tedavisinin Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde devam ettiði
öðrenildi. (A.A.)
Otomobil
garajda yandý
Osmancýk Ýlçesi'de apartman altýnÇorum'un
daki garajda duran bir otomobil yandý.
Þenyurt Mahallesi'nde dün akþam saatlerinde 3 katlý binanýn altýndaki garajýnda park edilen
42 yaþýnda Mustafa Uçal'a ait 19 EU 770 plakalý
otomobil, henüz tespit edilemeyen bir nedenle
yanmaya baþlandý
Garajýn demir kapýlarý açýldýktan sonra yangýna müdahale eden itfaiye ekipleri, kýsa sürede
aracý söndürmeyi baþardý. Bu sýrada 3 katlý binada oturanlar da tahliye edildi. Otomobilin sahibi
Mustafa Uçal'ýn yakýnlarý sinir krizi geçirdi.
Olayla ilgili soruþturma sürüyor. (DHA)
Devletin verdiðinin
yarýsýný geri verdik
Ý
stanbul, Hazine'ye saðladýðý katký ile 2013 yýlýnda da devletin
yüzünü güldürdü.
AA muhabirinin Maliye Bakanlýðý verilerinden yaptýðý hesaplamaya göre, devlet geçen yýl 389 milyar 440 milyon 772 bin
liralýk gelir elde etti. 2013 yýlýnda bütçe gelirlerinin yüzde
7,84'lük bölümü Merkez Saymanlýðý kanalýyla Hazine'ye aktarýldý.
Merkez Saymanlýðý hariç, 2013 yýlý bütçe gelirlerinin daðýlýmýnda ilk sýrada 152 milyar 64 milyon 616 bin lira ile Ýstanbul
yer aldý. 81 ilde toplanan gelirlerin yüzde 39,05'i Ýstanbul'dan geldi.
Baþkent Ankara, 54 milyar 524 milyon 332 bin liralýk gelir
ile yüzde 14'lük paya sahip olurken, baþkenti 41 milyar 443 milyon 276 bin liralýk gelir ve yüzde 10,64'lük oran ile Kocaeli izledi.
Ýzmir, 37 milyar 463 milyon 626 bin liralýk gelir ve yüzde
9,62'lik oran ile Kocaeli'nin arkasýndan dördüncü sýrada yer aldý.
(Ç.HAK:3458)
Devlete yük olmayan il sayýsý 12
Verilere göre devlet, geçen yýl sadece 12 ilde yaptýðý harcamanýn üzerinde gelir elde edebildi.
Bu illerin baþýnda yer alan Ýstanbul, kendisine yapýlan 17
milyar 545 milyon 320 bin liralýk harcamaya 152 milyar 64 milyon 616 bin lira gelirle karþýlýk verdi. Böylece devletin Ýstanbul'a
yaptýðý her 1 liralýk harcama, yaklaþýk 8,66 lira olarak geri döndü.
Ýstanbul'un dýþýndaki kendi kendine yeten iller Ankara, Antalya, Bursa, Hatay, Mersin, Ýzmir, Kocaeli, Muðla, Tekirdað,
Zonguldak ve Kýrýkkale olarak sýralandý.
Kocaeli, Tüpraþ sayesinde devletin yaptýðý harcamanýn
oransal olarak karþýlýðýný en fazla aldýðý il olarak belirlendi. Geçen yýl Kocaeli'ne yapýlan toplam harcama 3 milyar
540 milyon
172 bin lira
olurken, bu
ilden saðlanan gelir 41
milyar 443
milyon 276
bin lira olarak hesaplandý. Bu
þekilde Kocaeli, devletin her 1 liralýk harcamasýna karþýlýk devlete
yaklaþýk
11,7 lira kazandýrdý.
2013
yýlýnda Ankara'ya 34
milyar 685 milyon 615 bin lira harcama yapýldý. Ankara'dan 54
milyar 524 milyon 332 bin lira gelir elde edildi. Ankara'ya yapýlan her 1 liraya karþýlýk devlet yaklaþýk 1,57 lira gelir elde etti. Reel getiri yüksek illerden Ýzmir'de 37 milyar 463 milyon 626 bin lira, Bursa'da 7 milyar 361 milyon 94 bin lira, Mersin'den 6 milyar
882 milyon 247 bin lira, Antalya'dan ise 5 milyar 462 milyon 859
bin lira kazanç saðlandý.
4 ilden büyük getiri
Bu arada Ýstanbul, Ankara, Kocaeli ve Ýzmir, 2013 yýlýnda
bütçeye toplam 285 milyar 495 milyon 850 bin lira katký saðladý.
Böylece geçen yýl 81 ilden toplanan kaynaðýn yaklaþýk yüzde 73,3'ünü bu 4 il saðlamýþ oldu.
- En çok açýk veren iller
Verilere göre 2013'de bütçesi en fazla açýk veren illerin baþýnda Hakkari yer aldý. Geçen sene devlet bütçesinden Hakkari'ye
1 milyar 323 milyon 450 bin lira verildi. Buna karþýlýk Hakkari'den elde edilen gelir 46 milyon 859 bin lirada kaldý.
Mardin'e yapýlan harcama 1 milyar 842 milyon 440 bin lira
olurken, bu ilden elde edilen kazanç da 242 milyon 797 bin lira
oldu.
Van, Batman, Iðdýr, Niðde, Osmaniye ve Düzce'nin de devlete yaptýðý katký, devletin verdiðinden çok az olan diðer iller olarak sýralandý.
2013 yýlýnda 81 il ve merkezin devlete yaptýðý katký ile bu
iller için bütçe harcama tutarlarý ve gelir harcama getiri oranlarýna göre, (Ýl Ýlden elde edilen gelir (bin TL) ile yapýlan harcama
(bin TL) Harcama/getiri oraný) Çorum 446.156 1.084.247 41 olarak yer aldý.
(Ç.HAK:3641)
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 20 OCAK 2014
3
4
PAZARTESÝ 20 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Gayretli güven tazeledi
T
Erol Taþkan
aksiciler-Minibüscüler ve Servisciler odasý seçimlerini Mehmet Gayretli kazandý.
Ýki listenin yarýþtýðý seçimlerde
mevcut Baþkan Mehmet Gayretli,
397 oy alarak tekrar baþkan seçilirken, diðer baþkan adayý Salim Koldaþ 149 oy aldý.
Anitta Otel'de gerçekleþtirilen
genel kurulda kullanýlan oylardan
9'u geçersiz çýkarken, saat 17,00'den
sonra açýlan sandýktan Mehmet
Gayretli'nin listesi galip çýktý.
Türkiye Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Baþkaný
Fevzi Apaydýn'ýn divan baþkanlýðýnda oluþan heyette ÇESOB Baþkan
Yalçýn Kýlýç, Hazýr Elbiseciler Odasý Baþkaný Necati Þimþek ve Abidin
Çelik divan üyesi olarak görev aldý.
Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan genel
kurulda, gündem maddeleri görüþülerek, yönetim ve denetim kurulu raporlarý ibra edildi.
Her iki baþkan adayýna da söz
veren Federasyon Baþkaný Fevzi
Apaydýn, centilmenlik kurallarý içerisinde bir yarýþ yapýldýðýný, Çorum'un sergilediði bu olgunluðun
tüm illere örnek olmasýný temenni
ettiðini bildirerek, baþkan adaylarýna
ve oda üyelerine teþekkür etti.
Saat 17,00'ye kadar devam
eden oy kullanma iþleminin ardýndan açýlan sandýklardaki oylar görevliler tarafýndan sayýldý. Seçimler
sonunda göreve gelen yönetim, þu
isimlerden oluþtu;
Yönetim Kurulu: Mehmet Gayretli, Fazlý Özdemir, Hüseyin Cýbýr,
Gürbüz Yasakcý, Taner Çetin, Turabi
Üreyen, Ali Ýhsan Keskin.
Denetim Kurulu: Yüksel Özdel,
Selami Erkoç, Mehmet Berksun.
Ýmam Hatiplerin
yoldaþ, kardeþ ve
hizmet anlayýþý
Taksiciler-Minibüscüler ve Servisciler odasý seçimlerini Mehmet Gayretli kazandý.
Oto Tamirciler Odasý Baþkan Adayý Nurullah Müstet
esnaf ziyaretlerini devam ettiriyor
‘Hiç bir ayrým yapmadan tüm
esnafý kucaklayacaðýz’
Ç
Ýki listenin yarýþtýðý seçimlerde mevcut Baþkan
Divan Heyeti Türkiye Þoförler ve Otomobilciler Federasyonu
Genel Baþkaný Fevzi Apaydýn baþkanlýðýnda oluþtu.
Hayrettin
Karaman
orum Oto Tamirciler
Esnaf Odasý Baþkaný
Nurullah Müstet, esnaf
ziyaretlerine devam ediyor. Müstet, esnaf arasýnda hiç bir ayrdým yapmaksýzýn hizmet vereceklerini bildirdiði ziyaretlerde, tüm esnafý kucaklayacaklarýný söyledi.
S.S. Hitit 19 Küçük
Sanayi Sitesi Yapý Kooperatifi Baþkaný, Nur
Oto Döþeme Sahibi, ayný
zamanda Çorum Oto Tamirciler Odasý Baþkan
adayý Nurullah Müstet, 8
Þubat'ta yapýlacak olan
genel kurul öncesi Aþaðý
Sanayi'de adeta gövde
gösterisinde bulundu.
Geçtiðimiz Cumartesi günü Aþaðý Sanayi
esnafýyla buluþan Müstet, Aþaðý Sanayi esnafýna kooperatif dükkanlarý
ile ilgili de bir müjde verdi. Önceden dükkana yazýlan ancak 'Ýþyerim bana
küçük gelir' diyen esnafa
bir þans daha tanýnacaðýný dile getiren Nurullah
Müstet, “Ýþyerimin metrekaresi küçük diyen esnaf arkadaþlarýmýzýn kooperatif binasýna gelmeleri, gerekli düzenleme-
Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkaný
Nurullah Müstet, seçim çalýþmalarýný sürdürdü.
Artýk esnafýn kanaduriyet yaþamasýna izin
lerin yapýlmasý için yevermeyeceðiz. Tekrar
yan yarasýný çözdüklerini
terli olacaktýr.” diye kobelirten Nurullah Müstet,
ediyorum. Aþaðý-yukarý
nuþtu.
"Sanayimizi çevre yolugibi bir ayrým yapmaksý"Sayýn Belediye
na baðlýyoruz. Orada bir
zýn esnafýn tümünü kuBaþkanýmýz Muzaffer
dað yok, bir hizmet var.
caklayýp gönlümüzü de,
Külcü Bey de öncelik
Artýk Ankara yolundan
kapýmýzý da tüm esnafýAþaðý Sanayi'de faaliyet
gelen geçen herkes sanamýz için açýk tutacaðýz"
gösteren esnaflarýn diyor.
yimizi
görecek
ve
esnafýþeklinde konuþtu.
Biz de her zaman öncelimýza katký saðlayacak bir
Çok sayýda esnafýn
ði Aþaðý Sanayi esnafýna
projeye imza attýk. Budestek verdiði basýn açýktanýyacaðýz" diye konunun da haklý gururunu
lamasýnýn ardýndan Nuþan Müstet, "Allah nasip
yaþýyoruz. Aþaðý Sanarullah Müstet, ekibiyle
kýsmet ederse göreve gelyi'de hizmet veren esnabirlikte Aþaðý Sanayi esdiðimizde yukarý-aþaðý
fýmýzýn iþ yeri sahibi olayrýmý yapmadan, kimnafýný ziyaret ederek, hal
masý için hayata geçirdihatýr sordu, hayýrlý ve bol
seyi ötekileþtirmeden,
ðimiz
kooperatif
çalýþkazançlý iþler temennikýrmadan, dökmeden
malarýnýn yaný sýra iþyerþeffaf bir yol izleyecesinde bulundu.
leri teslim edilene kadar
ðiz" dedi.
ÇESOB Basýn
hiç bir esnafýmýzýn mað-
Daha önceki bir yazýmda ifade ettiðim
gibi 'sahih Ýslam'ý benimseyen; bunu
yaþamayý, yaþatmayý ve yaymayý gaye edinen'
bütün müminler 'Ýmam Hatiplerin hem
kardeþleri hem de yoldaþlarýdýr.' Ýslam
dairesinden çýkmamakla beraber sahih islam'ýn
dýþýnda kalanlar ise 'din kardeþleridir', 'ama
yoldaþlar' deðildir.
Ýmam Hatipler (Bu adý taþýyan okullardan
mezun olanlar) ýrkçý ve kavmiyetçi deðil,
ümmetçidirler. Elbette akrabaya, komþuya,
ayný kaderi paylaþmýþ olan insanlara, eþe ve
dosta karþý Ýslam'ýn müminlere yüklediði farklý
vazifeler vardýr ve bu sebeple ayný dili
konuþan, ayný kaderi paylaþmýþ olan, ayný
coðrafyada yaþayan müminleri daha fazla
sevmek, Ýslam'a hizmet yarýþýnda onlarýn
birinci gelmeleri için çaba göstermek (eðer
buna milliyetçilik demek caiz ise bu manada
bir milliyetçilik) Ýslam'a aykýrý deðildir. Ama
milliyetçilik deyince anlaþýlan manadaki yapý
ümmet birliðine ve 'müminlerin kardeþliðine'
ters düþer ve bu sebeple Ýmam Hatipler
kavmiyetçi deðil, ümmetçidirler.
Ýmam Hatipler hizmet yarýþýna taliptirler,
ama tekçi ve tekelci deðildirler. Onlar 'Ýslami
hizmeti ancak Ýmam hatipler yapar,
baþkalarýna itibar etmeyin' demezler. Onlarýn,
Hz. Peygamber'den baþka 'tek ve eþsiz' bir
imamlarý, lideri, önderleri yoktur. Allah
Resulü'nün (s.a.) izinden giden, O'nu ve örnek
ashabýný rehber edinen, ilmi, fazileti ve
hizmeti ile temayüz etmiþ bulunan bütün
alimlere, Ýslam büyüklerine sevgi ve saygýlarý
vardýr; her çiçekten bal alan arý misali her
alimden istifade eder, daðarcýklarýný doldurur,
erdem karnelerini tekmile gayret ederler.
Ýmam Hatipler, farklý okullarda okumuþ,
farklý üstadlardan feyiz almýþ veya ilimden ve
irfandan mahrum kalmýþ insanlara tepeden
bakmaz, onlarý dýþlamaz, ayrýmcýlýk
yapmazlar. 'Allah madem ki bize bu büyük
nimeti lütfetmiþ, bunun þükrü paylaþmaktýr'
anlayýþý içinde ilmi ve deðerleri paylaþmak ve
yaygýnlaþtýrmak için kucaklarýný alabildiðine
açarlar.
Yukarýdaki paragraflarýn son kelimelerini
'yapmalýdýrlar, etmelidirler' anlamýnda
söylüyorum; hedefimiz budur ve inþaallah
camia olarak bu hedefe ulaþacaðýz.
Ýþte bu hedefe ulaþtýðýmýzda ülkemizde
ve dünyamýzda 'Ýslam'ýn hadimleri' olmaya en
layýk olan camia Ýmam Hatipler olacaktýr. Bir
hesaba göre yüz, diðerine göre 63. yýllarý
mübarek olsun!
Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Mali Genel Kurulu yapýldý
Ticaret Müdürü Fikret Yýldýrým, oda adýna Türkiye Þoförler
ve Otomobilciler Federasyonu Genel Baþkaný Fevzi Apaydýn’a plaket verdi.
2013'te 44 milyon TL kredi kullanýldý
Ç
Genel kurul Anitta Otel’de düzenlendi.
Satýþ elemanlýðý kursuna
kayýtlar 24 Ocak'ta son
Ç
orum Hazýr Elbiseciler Esnaf Odamartesi günü baþlayacaðýný hatýrlattý.
sý'nýn Orta Karadeniz Kalkýnma AjanKursa katýlmak isteyenlerin Zafer
sý (OKA) tarafýndan desteklenen Satýþ EleÇarþýsý 2. katta faaliyet gösteren Hazýr Elmanlýðý Kursu'na kayýtlar devam ediyor.
biseciler Esnaf Odasý'na baþvurabilecekleKurs hakkýnda bilgi verini dile getiren Þimþek, kurs
ren Oda Baþkaný Necati Þimsonunda verilecek olan sertifiþek, OKA tarafýndan finanse
ka ile kursiyerlerin daha rahat
edilen yüzde 100 iþ garantili
iþ bulabileceklerini söyledi.
Satýþ Elemanlýðý Kursu'na baþÞimþek ayrýca, kurs programývurularýn 24 Ocak Cuma günü
ný düzenlemekteki amaçlarýsona ereceðini söyledi.
nýn ise firmalarýn kalifiye eleman açýðýný bir nebze olsun
Kursa 15-29 yaþ arasý
hafifletmek olduðunu sözlerigenç bayanlarýn baþvuruda bune ekledi.
lunabileceðinin altýný çizen
Þimþek, kursun 25 Ocak CuÇESOB Basýn
Necati Þimþek
Erol Taþkan
orum Esnaf ve
Sanatkarlar Kredi
Kefalet Kooperatifi
Mali Genel Kurulu'nu
Anitta Otel'de
gerçekleþtirdi. 2013
yýlýnda 44 milyon 41
bin 616 TL kredinin
kullanýldýðýnýn
açýklandýðý genel
kurulda, gündem
maddeleri görüþülerek
karara baðlandý.
Tokat Esnaf ve
Sanatkarlar Kredi
Kefalet Kooperatifi
Baþkaný Ahmet Hamdi
Aydoðan'ýn divan
baþkaný olarak görev
yaptýðý genel kurulda,
Ýsmet Uslu, Özkan
Þanal ve Mehmet
Gayretli de divan
heyeti olarak görev
aldý.
AK Parti Ýl
Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan, Çorum Esnaf
ve Sanatkarlar Kredi
Kefalet Kooperatifi
Baþkaný Vedat Canbek,
çevre illerden katýlan
kooperatif baþkanlarý,
çok sayýda oda baþkaný,
Halk Bankasý ve
Sanayi ve Ticaret
Müdürlüðü
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Baþkaný Vedat Canbek
temsilcilerinin katýldýðý
genel kurul, saygý
duruþu ve Ýstiklal Marþý
ile baþladý.
Çorum Esnaf ve
Sanatkarlar Kredi
Kefalet Kooperatifi
Müdürü Cihan Olur
tarafýndan okunan
kooperatif raporlarý,
salonda bulunan
kooperatif ortaklarý
tarafýndan oy birliði ile
kabul edildi.
Kooperatif
Baþkaný Vedat Canbek,
teþekkür konuþmasý
için çýktýðý kürsüden,
tüm kooperatif
üyelerine teþekkür
ederek, her genel kurul
sonrasýnda yaptýðý kýsa
konuþmasýný yaptý.
"Her zaman
emrinizdeyim" diyen
Canbek, katýlým için
teþekkür ettiði
misafirlerine ve
kooperatif ortaklarýna
teþekkür ederek, bu
itimadýn devam ettiði
sürece her zaman
kolkola olacaklarýný ve
esnafa hizmet etmeye
devam edeceðini
söyledi.
Genel kurulun
ardýndan, genel kurula
katýlan kooperatif
ortaklarýna ve
davetlilere yemek
ikram edildi.
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Mali Genel Kurulu yapýldý.
Divan Heyeti Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi
Baþkaný Ahmet Hamdi Aydoðan'ýn baþkanlýðýnda oluþturuldu.
PAZARTESÝ 20 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
A
N
M
5
A
Güneþ Kolaðasýoðlu
Çok deðerli varlýðýmýz, Emekli Saðlýk Meslek Lisesi Coðrafya Öðretmeni
’nu
aramýzdan ayrýlýþýnýn yýldönümünde sevgi, özlem ve rahmet ile anýyoruz.
Daver Kolaðasýoðlu
Melike Kolaðasýoðlu
1941 - 2013
Meltem - Hasan ÇOL
Mert - Ýpek ÇOL
Ekmek 75 krþ
Ç
orum Fýrýncýlar ve
Simitçiler Odasý
Baþkaný Adem Çýkýk,
ekmeðe zam
yapýldýðýný bildirdi.
Çýkýk, kent
merkezinde 50
kuruþtan satýlan 250
gram ekmeðe 25 kuruþ
zam yapýlarak 75
kuruþtan satýlmaya
baþlandýðýný bildirdi.
Ekmekteki zam
kararýnýn yaklaþýk 1,5
yýl önce alýndýðýný ifade
eden Çýkýk, rekabet
nedeniyle bu kararýn
uygulanamadýðýný
ancak fýrýncýlar
arasýnda yapýlan
Adem Çýkýk, ekmeðe zam yapýldýðýný bildirdi.
anlaþma ile söz konusu
kararýn bugünden
itibaren uygulanmaya
baþlandýðýný belirtti.
Fýrýncýlar arasýnda
yapýlan anlaþma ile
ekmeðin bugünden
itibaren 75 kuruþtan
satýþa sunulacaðýný
kaydeden Çýkýk, alým
gücü zayýf vatandaþlar
için de belirlenen 5
satýþ noktasýnda ise
ekmeðin, öðle saatine
kadar 60 kuruþtan
satýlacaðýný bildirdi.
Zamlý fiyatýn
uygulanmasýnda
özellikle son aylarda
undaki fiyat artýþýnýn
rolü olduðunu
vurgulayan Çýkýk,
temel girdi fiyatlarýna
gelen zamlarýn
ardýndan ekmek
zammýnýn kaçýnýlmaz
olduðunu
savundu.(AA)
Hamoðlu’na haciz geldi
K
ýz Kulesi'ndeki restoranýn iþletmecisi Ahmet Hamoðlu'na borcu
nedeniyle haciz geldi.
Tarihi Kýz Kulesi'ndeki restoranýn iþletmecisi Ahmet Hamoðlu'nun iþ adamý Mustafa Þeker'e olan 50 milyon liralýk borcu nedeniyle, alacaklý tarafýn avukatlarý ve haciz memurlarý Kýz Kulesi'ndeki
restoranýn günlük hasýlatýna el koydu.
Ýddiaya göre, iþ adamý Aydýn Hamoðlu 1970 yýlýnda kardeþi Ahmet Hamoðlu ile birlikte Hamoðlu Holding'i kurdu. Aydýn Hamoðlu
kardeþi arasýnda yaþanan anlaþmazlýklar nedeniyle kendi hisselerini
yaklaþýk 50 milyon liraya kardeþi Ahmet Hamoðluna çek karþýlýðýnda sattý. Çeklerin vadeleri geldiðinde karþýlýksýz olduðu anlayan Aydýn Hamoðlu, kardeþi Ahmet Hamoðlu'na Ýstanbul Asliye Ticaret
Mahkemesi'ne baþvurarak dava açtý. Kendisine dava açýldýðýný öðrenen Ahmet Hamoðlu ise iddialara göre holdingin bütün malvarlýðýyla çalýþanlarýn üzerine þirketler kurarak hacizi önlemeye çalýþtý.
Kýz Kulesi’nin hasýlatýna el konuldu
Davacý avukatlarý son olarak Hamoðlu'nun 1995'ten bu yana iþ-
lettiði ve 49 yýllýk iþletmesini elinde bulundurduðu Kýz Kulesi'nde haciz iþlemi yapmak için Ýstanbul Ýcra Müdürlüðü'nden karar çýkardý. 3
avukat ve 4 icra memuru, dün akþam saatlerinde tarihi mekana gelerek icra kararýný görevlilere gösterip, bin 200 liralýk hasýlata el koydu.
Mustafa Þeker'in Avukatý Asým Özcan, mahkeme
kararýyla alacaklarýna karþýlýk Kýz Kules'nin gelirlerine el
konulduðunu belirterek þunlarý söyledi, "Asýl alacaklý
Aydýn Hamoðlu'dur. Hamoðlu grubunun eski ortaklarýndan ayrýca Hamoðlu grubunun sahibi olan Ahmet Hamoðlunun kardeþidir. Aydýn Hamoðlu eski müvekkilimdir. Þirketteki hisselerini devir edip bunun karþýlýðýnda
bir takým yasal evraklar almýþtýr. Zamaný gelince bu evraklarýn karþýlýðý çýkmayýnca yasal iþlem yapýlmak zorunda kalýnmýþtýr. Bunun üzerine icra takibi yaptýk. Arkasýndan sonra anladýk ki þirketin mal varlýðý maalesef yanýnda çalýþtýrdýklarý kiþiler üzerine kurulan þirketler tarafýndan kaçýrýlmýþ. Bunlarla ilgili yasal iþlemler devam
ediyor. Davalar açtýk. Tedbirler aldýk. Ayný zamanda alacaðýmýzý tahsil edebilmek içinde yasanýn bize verdiði imkanlarý kullanmaya çalýþtýk. Haciz edebileceðimiz tüm iþlemleri yapýyoruz. Þu anda
kýz kulesinin gelirlerine el koyduk. Ýçerde
kasa iþlemleri yapýlýyor. Haciz iþlemlerimiz
kýz kulesi kapanana kadar sürecek" dedi
Ahmet Hamoðlu'nun avukatý ve Hamoðlu Þirketler vekili Sercan Püre ise þunlarý söyledi:
"Eski þirket ortaðýnýn alacaklarý ile ilgili bir haciz iþlemi söz konusudur. Bununla ilgili yasal iþlemler devam ediyor. Bizim
de açmýþ olduðumuz itiraz ve davalarýmýz
söz konusudur. Ýçeride avukat arkadaþlarým
yasal iþlemlerini yerine getiriyor. Bizde Hamoðlu Þirketleri vekili olarak yasal olarak
burda bulunuyoruz. Alacaklýnýn kesinleþmiþ bir icra takibi var."(DHA)
Hitit Üniversitesi’nde eðitime baþlayan yabancý uyruklu öðrenciler Rektör Alkan’ý ziyaret etti.
Yabancý öðrencileri dinledi
H
itit Üniversitesi’nin yapmýþ olduðu ikili iþbirliði anlaþmalarý ile Erasmus ve Mevlana Deðiþim Programlarýyla dünyanýn farklý ülkelerinden gelerek Hitit Üniversitesi’nde eðitime baþlayan yabancý uyruklu öðrenciler,
Aktif Yaþam Kulübü Baþkaný Semih Kýzýldað ve Kulüp
Danýþman Hocasý Doç. Dr. Cemil Hakyemez eþliðinde
Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ý ziyaret ettiler.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Reha Alkan, geçtiðimiz günlerde Aktif Yaþam Kulübü önderliðinde düzenlenen “Uluslararasý Öðrenci Festivali”nin çok baþarýlý geçtiðini, ilerleyen yýllarda bu baþarýnýn artarak devam edeceðine inancýnýn tam
olduðunu ifade etti.
Hitit Üniversitesi’nde öðrenim gören yabancý uyruklu öðrencilerle bir araya gelerek öðrencileri dinleyen
Rektör Alkan, öðrencilerin Mevlana Deðiþim Programý
kapsamýnda Hitit Üniversitesi’ne tekrar gelerek lisans,
yüksek lisans öðrenimlerini de yapabileceklerine dikkat
çekti. Gerçekleþtirilen etkinlikle Çorum’da farklý kültürlere ait esintiler olduðunu, öðrencilerin kültürlerini tanýtma ve tanýma fýrsatý yakalandýðýný belirten Alkan, biz sizi
hiçbir zaman misafir olarak görmedik, öz evladýmýz gibi
gördük, buradan ayrýldýktan sonra arkadaþlarýnýza Çorum
ve Hitit Üniversitesi ile ilgili güzel bilgiler vereceðinize
inanýyorum ve onlarý da Hitit Üniversitesi’nde görmekten
mutlu oluruz þeklinde konuþtu. Rektör Reha Metin Alkan
Öðrencileri etkinlikte göstermiþ olduklarý baþarýlý performanslarýndan dolayý tebrik etti. Ayrýca Uluslararasý Öðrenci Festivali’ne katýlýmlarýndan dolayý öðrencilere katýlým belgesi verdi.
ALDEMÝRLER OTOMOTÝV
YETKÝLÝ BAYÝÝ
* Sökme takma
* Rot-balans
* Ön düzen
* Nitrojen gazý
LASTÝK UZMANLIK ÝÞÝDÝR
* Lastik tamir
* Lastik otel
* Yað
* Akü
Bölgenin en büyük
lastik oteli
Kýz Kulesi'ndeki restoranýn iþletmecisi Ahmet Hamoðlu'na borcu nedeniyle haciz geldi.
Hitit Ünversitesi öðrencileri Vanlý
depremzedeler için kampanya düzenledi
panyasý sona erdi. Toplanan giyim malzemeleri Van
Valiliði'ne gönderildi.
Hitit Üniversitesi'ne baðlý tüm fakültelerde yaklaþýk 3 hafta önce "Minik Eller
Üþümesin" adý altýnda baþlatýlan
yardým kampanyasýnda toplanan
giyim malzemeleri öðrenciler tarafýndan tek tek paketlendi.
Çorum Valiliði Ýl Özel Ýdaresi'ne baðlý araca yüklenen giyim
malzemeleri Van Valiliði'ne teslim
edilmek üzere Pazar günü yola
çýktý.
Yardýmlarýn ulaþtýrýlmasýna
refakat etmek için 5 öðrenci de
yardým paketleri ile birlikte Van’a
hereket etti.
"Minik Eller Üþümesin" isimli yardým kampanyasý sona erdi.
ALDEMÝRLER OTOMOTÝV OLARAK YENÝ YERÝMÝZDE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ
(Ç.HAK:3370)
Erol Taþkan
itit Üniversitesi'nde bir grup öðrencinin baþlatHtýðý
"Minik Eller Üþümesin" isimli yardým kam-
Adres: Küçük Sanayi Sitesi 47. Sok. No: 1 ÇORUM Tel: 364 234 66 10
6
PAZARTESÝ 20 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Samsun’a mantar
Çorum’dan gidiyor
S
Dergide, Anadolu’da yaþanan pars vakalarýna
yer veren geniþ bir makale yayýnladý.
Ýlk pars vakasý
Çorum’da olmuþ
Y
edikýta Tarih ve Kültür Dergisi’nin ocak sayýsýnda ‘Anadolu
Parsý’ olarak anýlan leopar cinsinin Diyarbakýr’da öldürülmesine benzer olarak 1890 yýlýnda da ayný vakanýn yaþandýðý açýklandý. Dergide yer alan
makalede, 1936’dan 1974’e kadar
Türkiye’nin farklý bölgelerinde yaklaþýk 20 leoparýn öldürüldüðü belirtildi.
Dergide, Anadolu’da yaþanan
pars vakalarýna yer veren geniþ bir makale yayýnladý. ‘1890 Yýlýnda da Bir
Leopar Öldürülmüþtü’ baþlýðýyla sunulan Tarihçi Yazar Selman Soydemir ve
Yakup Emre’nin kaleme aldýðý yazýda,
ülkemizde daha önce yaþanan pars
(leopar) vakalarýna yer veriliyor. Yazýya göre bilinen ilk pars vakasý 1890 yýlýnda olurken, 1936’dan 1974’e kadar
Türkiye’nin farklý bölgelerinde 20 kadar Anadolu parsý hadisesi yaþanmýþ.
‘Anadolu Parsý’ olarak anýlan
leopar soyu tükendi zannedilirken 40
yýl aradan sonra Diyarbakýr’ýn Çýnar
ilçesinde görüldü ve Avcýlar tarafýndan
vurularak öldürüldü. Hayvanseverlerin büyük tepkisini çeken hadisenin
makaleye göre bir benzeri meðer 123
yýl önce de yaþanmýþ.
Dergide yer alan makaleye göre,
basýna yansýyan en eski leopar öldürme hadisesi Osmanlý devrinde, 1890
yýlýnda meydana gelmiþ. Devrin
önemli gazetelerinden Sabah’ta yer
alan habere göre Hadise, Iskilip’e bað-
lý Eskialibey köyü ile Taytak köyü civarlarýnda cereyan etmiþ. Bugün Eskialibey köyü belde olarak Çorum’un
Bayat ilçesine baðlanýrken, Taytak köyü ise Çankýrý’ya baðlý olarak Yeþilyurt ismini almýþ. Gazetedeki haber
‘Serseri Kaplan’ baþlýðýný taþýyor.
Ikinci Meþrutiyet’ten sonra yayýna baþlayan Osmanlý mecmualarýndan
Þehbal’in 58. sayýsýnda bir pars resmi
neþrederek altýnda þu bilgilerin verildiði belirtildi: “Cezayir’den Ümit Burnu’na kadar Afrika’nýn her tarafýnda
ve Filistin’den Hindistan’a ve Çin’e
kadar Güney Asya’nýn muhtelif bölgelerinde tesadüf olunan bu yýrtýcý, kedigiller ailesinin bünye itibariyle en fazla öne çýkanlarýndan biridir. Ekseriyetle vücudunun boyu üç buçuk ile dört
buçuk ayak arasýnda ve kuyruðunun
uzunluðu ise iki buçuk ile üçayak arasýnda deðiþmektedir. Postunun zemini,
geyik renginden yaban öküzü rengine
kadar bir renk çeþitliliði gösterir. Bu
zeminin üzerinde koyu kahverengi yahut siyah benekler vardýr. Resmimiz
parsýn iri benekli ve nadir cinsinden
bir örneðini gösteriyor. Hareketlerinde
gayet seri olduðu halde avýný ekseriyetle pusuda bekleyip dalgýn bir anýnda yakalamak suretiyle avlar. Koyun,
keçi, geyik, karaca, maymun, tavus gibi hayvanlara ve bazen de -Hindistan’da vuku bulduðu üzere- insanlara
hücum eder.”(CÝHAN)
Saðlýkta fazla mesai
adaletsizliðine son
Mustafa Demirer
edilen personele mesai
bitiminden bir saat evemur-Sen Ýl Temsilvel izin verilmesi; hizcisi ve Saðlýk-Sen
metin kesintisiz sunulÇorum Þube Baþkaný Ahmasýný gerektiren bimet Saatçi, saðlýkta çalýrimlerde çalýþan ve yeþan personellerin fazla
mek için münavebeli
mesai adaletsizliðinin giolarak izin verilebilen
derildiðini bildirdi.
personele de -öðle dinSaðlýk
Bakanlýðý
lenme saatinden arta
Müsteþarý Prof. Dr. Nihat
kalan izin süresinin
Tosun imzasýyla yayýnlamesai sonunda kullannan genelge ile, öðle yedýrýlarak- mesai bitimeði için izin kullanamaminden yarým saat evyan personelin mesaisi bir
vel izin verilmesi, perAhmet
Saatçi
saat, münavebeli olarak
sonel arasýnda eþitliði
yemek izni kullanan perve adaletin temini bakýmýndan gereksonelin mesaisi ise yarým saat erken
li görülmektedir' denildi..
bitecek.
Saðlýk çalýþanlarýnýn mesaisinGenelgeyi deðerlendiren Saatçi,
deki haksýzlýðýn giderilmesi talebini
"Sendikamýzýn mesai saatlerindeki
her platformda dile getirdik. Bütün
adaletsizliðin giderilmesi yönündeki
kamu görevlilerinin haftalýk mesaisi
talebi kazanýma dönüþtü. Saðlýk Ba40 saat iken, saðlýk çalýþanlarý 45 saat
kanlýðý'nýn yayýnladýðý genelge ile,
çalýþmaktaydý. 2010 yýlýnda yapýlan
saðlýk çalýþanlarýna mesainin bitmetam gün düzenlemesinde, mesai süresinden bir saat önce izin verilecek.
sini 40 saate düþürmemize karþýlýk,
Böylece öðle tatilini çalýþarak geçiren
öðle tatili izni verildiði gerekçesiyle
saðlýk çalýþanlarýnýn uðradýðý haksýzbu düzenleme hayata geçirilmemiþti.
lýk da sona ermiþ olacak."
Saðlýk-Sen olarak bunu Toplu Sözleþme, Kamu Personeli Danýþma Kurulu
Çalýþanlarýn fedakârlýklarýnýn
ve Kurum Ýdari Kurul toplantýlarýna
görülmesinin ve haksýz mesai saati
götürerek talebimizin kabul edilmesiuygulamasýndan vazgeçilmesi sevinni saðladýk. Yayýnlanan genelge ile
dirici olmuþtur. Konuyla ilgili yayýnçalýþanlar arasýnda eþitsizliðe yol açan
lanan genelgede, acil servis, ameliyatbir uygulamanýn sona erdirilmesi ve
hane, yoðum bakým, doðumhane gibi
talebimizin
hayata geçirilmiþ olmasý
birimlerde çalýþan personelin yemek
bizi sevindirmiþtir. Öðle yemeði yiyeizninden faydalanamadýðý, bunun yacek zamaný bile olmayan, tam gün çaný sýra diðer saðlýk personelinin bir
lýþan saðlýk çalýþanlarýna haksýzlýk yakýsmýnýn da hizmet gereði öðle tatilipýlmaktaydý. Genelgeyle bu haksýzlýðý
ni çalýþarak geçirdiði vurgulandý. Söz
giderilmesi, geç kalmýþ bile olsa adakonusu genelgede, 'Yoðun bakým,
letin tecelli etmesi demektir. Saðlýkameliyathane, acil servis, doðumhane
Sen þimdiye kadar olduðu gibi bungibi servislerde çalýþan ve hizmet gedan sonra da çalýþanlarý sesi, kazareði dinlenme saatinden istifade edenýmlarýnýn adresi olmaya devam edemeyen ve bu durumu idarece tespit
cektir.”
M
Mouse kullanmak tarih oluyor
M
ouse kullanýmý tarih oluyor. Mause olmadan sadece gözleri kullanarak bilgisayarda iþlem yapmayý saðlayan "The
Eye Tribe" göz takip cihazý yurtdýþýnda satýþa çýktý.
Kullanýcýlarýn göz hareketleri ile Windows, Mac ve Android'li cihazlarýný kontrol edebilmelerine olanak saðlayan cihaz,
bu iþlemi, bünyesinde barýndýrdýðý sensörler, kýzýlötesi ve özel
matema-tiksel modellemeler sayesinde gerçekleþtiriyor.
Bu cihazla bir kullanýcý gözüyle aþaðý/yukarý, sað/sol tarafa
baktýðýnda internet sayfasýný fare
veya klavyeye ihtiyaç duymadan kurmadan kaydýrabiliyor.
Kitap okurken veya oyun oynarken rahatlýkla kullanýlabilen cihazýn þu an için sadece Windows versiyonu satýþta. 99 dolardan piya-saya sürülen The
Eye Tribe Tracker, Türkiye üzerinden yapýlan sipariþlerde kargo
dahil 114 dolara satýn alýnabiliyor. (Bugün)
amsun Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Kadir Güven, Çarþamba ilçesinde mantar
üretimi yapan tesisleri inceledi.
Mantar üretim tesislerini ziyaret eden ve yetkililerinden bilgi
alan Güven, yaptýðý deðerlendirmede, Samsun'da mantar üretimi
yapan iþletmelerin artmasýný arzu
ettiklerini söyledi.
Samsun'un mantar ihtiyacýnýn Çorum'dan karþýlandýðýna
dikkati çeken Güven, þunlarý kaydetti:
"Ýlimizde Çarþamba'da, Yakakent'te ve merkezde tesisler
var. Bu tesislerin fazlalaþmasýný
istiyoruz. Çünkü çok fazla açýðý-
mýz var. Protein açýsýndan önemli
bir besin mantar. Ayný zamanda
iyi bir gelir kapýsý olan tarýmsal
bir iþ gücü. Bu tarz yatýrýmlara
müdürlük olarak paketleme ve tesis anlamýnda yüzde 50 destek sunuyoruz. Gerek mevcut iþ sahalarýnýn geniþlemesi gerekse de yeni
yatýrýmcýlarý bu iþ koluna davet
ediyoruz."(AA)
Ýthal patates geliyor
N
evþehir'de bulunan
depolarda patatesini bekleten üreticiler ithal patates gelecek haberleri üzerine satýþa
baþladý. Geçen hafta fiyat 2,5 liraya yükselmesine karþýn 5 lira olmasýný bekleyen üreticiler,
ithal patates lafýný duyunca fiyat düþürerek
satýþ yapmaya baþladý.
Fiyatlar önce 2,1 liraya
iki gün önce de 1,80 liraya kadar geriledi.
Nevþehir Ziraat Odasý
Baþkaný Mustafa Ekiz,
fiyatlarýn artýþýnda basýnda yer alan fiyatlarýn
üreticileri etkilemesinin
ve de aracýlarýn yüksek
fiyattan satma isteðinin
rol oynadýðýný iddia etti.
Birkaç
haftadýr
market raflarýnda, manavlarda ve pazarlarda
fiyatý 3,5 lirayý geçen
patatese önlem almak
için Tarým, Gýda ve
Hayvancýlýk Bakanlýðý
harekete geçmiþ, Nevþehir ve Niðde'de patates depolarýnda denetim
yapmýþtý. Bunun sonunda Nevþehir'de depolarda bekletilen patatesler
fiyatlarý düþürülerek satýlmaya baþladý. Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Ekiz, fiyatlarýn yüksek olduðunu
söyleyenlerin þu anda
spekülasyon yaptýklarýný ileri sürdü ve haberlerin çoðunun asýlsýz olduðunu kaydetti. Son
günlerde 'sanki Türkiye'de patates yokmuþ'
gibi izlenim verilmeye
çalýþýldýðýný ifade eden
Ekiz, bunun patates
eken çiftçiye ve yörelere verilen en büyük zarar olduðunu söyledi.
Ambarlarýn patatesle
dolu olduðunu söyleyen
Ekiz Nevþehir'de binin
üzerinde büyük, bin civarýnda da çiftçinin kendi çabalarýyla oluþturduðu küçük ölçekli depolarýmýzda patates vardýr.
Ancak fiyatlarýn yüksek
seyretmesinin yanýnda
basýnda çýkan haberlerle
Nevþehir'de bulunan depolarda patatesini bekleten
üreticiler ithal patates gelecek haberleri üzerine satýþa baþladý.
de çiftçinin daha da
baþta olmak üzere ülke
timden çýktý. 1 milyon
yükseleceðini varsaygenelinde 700 bin ton
tona yakýn üretim eksikmasýyla piyasaya sevkipatates olduðu tespiti
liði var. Bir de medyayat durma noktasýna
yapýlmýþtýr.
Nevþenýn aþýrý derecede patagelmiþti. Depodan 2,5
hir'deki depolarda ise
tesi gündemde tutmasý
liraya çýktýðý zaman piÇorum, Sivas, Kayseri,
depo çýkýþlarýný engelleyasa patatesi yemez olKonya ve Yozgat'ta üreyen unsur haline geldi
du. Bu durum Ýstanbul
tilerek buraya getirilen
dedi.
gibi büyük kentlerde sapatateslerle birlikte 350
TOHUM SORUtýlan patatesin kilosunu
bin ton patates bulunuNU YAÞANMAZ
5 liraya kadar çýkardý.
yor. Niðde ile birlikte
Doða Tohumculuk
Çiftçimiz depo çýkýþý 5
500 bin tonu buluyor.
firmasý Genel Müdürü
lirayý bulur diye beklenÖnümüzdeki Nisan ayýKamil Aþkýn ise, önütiye de girdi. Bu beklenna kadar yetecek dumüzdeki yýl için yeterli
tiyi kýrma adýna çiftçirumda patates olduðu
tohum stokunun bulunlerle toplantýlar yaptýk.
konusunda sýkýntýmýz
duðunu söyledi. TürkiÇiftçinin elde ettiði geyok. Tüketicimizin de
ye'de 400 bin ton sertifilirin düþmemesi, dýþarýrahat olmasýný istiyoruz.
kalý tohum olduðunu
dan patates getirilmeÇiftçimiz 2 yýl üst üste
tahmin ettiðini kaydemesi adýna çiftçilerle
zarar etti, patatesleri soden Aþkýn Türkiye 170
yaptýðýmýz toplantýlar
kaða döktü. Bu fiyatlaryýldýr dýþarýdan patates
sonucunda fiyatlar 1 lira
la o zararlar telafi edileithal ediyor. Doða To80 kuruþ ile 2 lira arasýcek. Ama perakendede
humculuk olarak bugün
na çekilmiþ oldu. Hatta
hiçbir zaman patates 4Türkiye'nin tohum ithason iki günde 20 kuruþ
5 lirayý bulmayacak. Bir
lini tamamen bitirmesek
gibi bir düþme oldu. 2
hafta- 10 gün içerisinde
de büyük bir bölümülira 10 kuruþa kadar debu durum daha iyi görünün ihtiyacýný 2 yýl içepodan çýkan patates þu
lecek diye konuþtu. Parisinde karþýlayacaðýmýanda 1 lira 80 kuruþa
tateste normal fiyatýn
zý söyleyebilirim. Yerli
geriledi dedi.
eðer üretimde aþýrý kýsýlüreteceðimiz tohumla
ma
ya
da
aþýrýlýk
olmazARACILARA
çiftçinin tohum maliyeMÜDAHALE EDÝL- sa, geçen yýlki felaket tinin yarý yarýya düþeceyaþanmazsa 1 lira civarý
MELÝ
ðini söyleyebilirim. Ýtseyretmesinin doðal
Ýstanbul ve Ankara
hal tohumlar çiftçiye toolacaðýný
kaydeden
gibi kentlerdeki market
nu bin 200 ila bin 500
Ekiz 1-1,5 lira olmasý
ve semt pazarlarýndaki
EURO arasýnda satýlýgerekir. Bu da hükümefiyatlarýn yüksekliðinin
yor. Bunun asýl fiyatý bu
timizin alacaðý tedbirleburada üreticileri ürkütdeðildir. Yerli üretimle
re baðlýdýr. Girdiler ne
tüðünü belirten Ziraat
fiyatý 500- 600 EUkadar düþerse fiyatlar da
Odasý Baþkaný Ekiz,
RO'lara kadar düþüreceo kadar düþer. Mazot,
aracýnýn kazandýðý kaðiz. Bölgeye bulaþan sigübre ve elektrik fiyatzanca da müdahale edilðil hastalýðý ithal tolarý diðer üretici ülkelemesini istediklerini vurhumlarla oluyor. Yerli
re yüksek olduðu için
guladý. Depolarda Türtohumla hastalýklardan
rekabeti önlüyor. Geçen
kiye'ye yetecek patates
da topraklarýmýzý koruyýllarda yaþanan felabulunduðunu söyleyen
muþ olacaðýz ifadelerini
ketten dolayý çiftçi üreEkiz Nevþehir ve Niðde
kullandý. (DHA)
Muhtar maaþýna zam
öy ve mahalle muhtarK
larýnýn
maaþý
15
Ocak'tan itibaren yüzde 100
zamlanarak 877 liraya çýkacak. 30 Mart'ta muhtar seçilenler ilk kez asgari ücret
düzeyinde maaþ almaya
baþlayacak.
Erdoðan Süzer'in haberine göre, muhtarlar, meslek lisesi öðretmenleri,
bomba imha uzmanla-rýnýn
ödenek ve tazminatlarý artýrýldý, pilotlarýn uçuþ tazminatlarýna zam yapýldý. Muhtar ödenek-lerinin arttýrýlmasýyla bazý kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde deðiþiklik yapan Bakan-lar Kurulu kararý Resmi
Gazete'de yayýnlandý. Karara göre muhtar ödenekleri
15Ocak 2014'ten itibaren
geçerli olmak üzere yüzde
100 artýrýlarak 5 bin 700
olan gösterge ra-kamý 11
bin 400'e yükseltildi. Buna
göre halen 438 lira olan
muhtar ödeneði 877 liraya
çýktý.
23 milyonluk maliyet
Türkiye'de halen 53
binden fazla mahalle muhtarý var. Muhtar ödeneklerinin asgari ücrete eþit-lenmesi yönünde daha önce
çeþitli yasa teklifleri sunulmuþtu. Yeni zamlarla birlik-
Mutsuz kadýnýn
beslenme rehberi
Kadýnlarda sadece psikolojik mutsuzluk
yeme sebebi deðil. Bazen gözden kaçýrýlan bir
beslenme yetersizliði de kadýnýn mutsuz
hissetmesine neden olabiliyor.Oysa hem saðlýklý
beslenmek hem de mutlu olmak mümkün.
Besinlerin modumuz üzerinde ciddi etkileri
olduðu uzun zamandýr bilinen bir gerçek. Eðer
doðru besinleri doðru zamanlarda tüketirsek, kilo
almadan da mutlu olabiliriz.
Sadece protein sinir yapýyor
Modumuzu ve iyi hissetmemizi ciddi
anlamda etkileyen sebeplerden biri; günlük
aldýðýmýz kalorinin proteinden karþýlanan
kýsmýdýr. Eðer sadece proteinli besinler tüketiyor
ve gün içerisinde hiç karbonhidrat almýyorsak
daha mutsuz ve sinirli hissetmemiz mümkün. Bu
durumda akþam bir anda soluðu buzdolabýnýn
önünde almakla veya eve tatlý sipariþi vermekle
sonuçlanabilir. Yapýlan bilimsel çalýþmalar,
sadece proteinle beslenen kiþilerin daha mutsuz
ve sinirli olduklarýný ortaya koymuþtur.
Sevdiðimiz besinlerin bizi daha fazla mutlu
ettiðini bilmek için bilimsel bir araþtýrmaya gerek
yok. Ancak, sadece sevdiðimiz besinleri yemek
deðil, koklamakta mutlu hissetmeye yetiyor.
Örneðin kahve veya çikolata bu konu için en
belirgin örnekler. Yemek yemenin psikolojik
etkileri yadsýnamaz. Kiþilerin mutsuz
hissettiklerinde, daha önceden yediklerinde mutlu
hissettikleri besinlere yöneldiði araþtýrmalarca
belirlenmiþ durumda. Bu nedenle insanýn bu
konuda kendisini tanýmasý ve izlemesi de önem
kazanýyor.
Vitamin ve mineral düzeyine dikkat!
Kötü bir olay karþýsýnda mutsuzluk süremizi
ve depresyon düzeyimizi belirleyen faktörlerin
baþýnda beslenme geliyor. Yetersiz beslenme
sonucu ortaya çýkabilecek vitamin ve mineral
yetersizlikleri; olaylar karþýsýndaki
tolerasyonumuzu etkileyebiliyor ve buna baðlý
olarak daha mutsuz hissedebiliyoruz. Ayrýca
birçok vitamin ve mineral yetersizliði tatlý
ihtiyacýný ciddi anlamda arttýrabiliyor.
Türk kadýnlarý için bunlarýn baþýnda demir
minerali geliyor. Ülkemizde demir yetersizliði
kadýnlar arasýnda çok sýk gözlenen bir durum.
Demir yetersizliði kiþinin sürekli tatlýya ihtiyaç
duymasýna yol açýyor. Ayný zamanda daha
mutsuz, halsiz ve depresif hissetmemize yol
açýyor. Bu nedenle uzun süren depresyonlarda
demir ile ilgili kan tahlillerinin yaptýrýlmasý ve
gerekliyse doktor kontrolünde demir yetersizliði
tedavisi yapýlmasý gerekiyor. Demir mineralinin
en zengin kaynaklarý; kýrmýzý et, tavuk, balýk,
sakatatlar. Bazý sebzeler ve kurubaklagiller de
demir minerali içerse de, bu besinlerin içinde
bulunan demirin vücutta kullanýlma oranlarý daha
düþük.
Yine B grubu vitaminlerinden biri olan
tiaminin yetersizliði de, kiþiyi depresif
hissettiriyor. 1999 yýlýnda yapýlan bir araþtýrmada,
tiamin yetersizliði olanlarda kendine güven
probleminin daha yaygýn olduðu gözlenmiþ.
Tiamin vitamininden zengin besin kaynaklarý;
tahýllar. Patates, maya ve yumurta da tiamin
içeriyor.
Omega-3 mutlu hissetmenize yardýmcý
Omega-3 yað asitleri sadece kalp
saðlýðýmýzý korumuyor. Ayný zamanda kendimizi
daha iyi hissetmemizi saðlýyor. Yapýlan bilimsel
çalýþmalarda, omega-3'ün yetersiz tüketiminin;
depresyona ve anksiyeteye neden olduðu
saptanmýþtýr.
Yaþam tarzýmýzýn deðiþmesi ile günlük
aldýðýmýz yað oranýnýn büyük bir kýsmý omega6'dan gelmektedir. Ancak saðlýðýmýz için önemli
olan omega-3 ve omega-6 yað asitlerinin dengeli
alýnmasýdýr.
Eðer haftada en az 2 gün balýk tüketmiyor;
beslenmenizde fýndýk, badem gibi kuruyemiþlere
ve semizotuna yer vermiyorsanýz, daha mutsuz
hissetmeniz olasý.
5 saðlýk önerisi
Köy ve mahalle muhtarlarýnýn maaþý 15 Ocak'tan itibaren
yüzde 100 zamlanarak 877 liraya çýkacak.
te muhtarla-rýn ödeneði asgari ücretin de üzerine çýkmýþ oldu. Yapýlan hesaplamalara göre zammýn bütçeye aylýk faturasý 23,4 milyon lirayý aþacak. Kararla
2014 yýlýna iliþkin ortalama
ücret toplamý ta-vaný da 7
bin 670 TL olarak belirlendi. Bu düzenleme özellikle
üst kurullarda yüksek ücretle çalýþan personeli etkileyecek. Bakanlar Kurulu,
devlet memuruna ödenecek
zam ve tazminat-lara iliþkin
de düzenleme yaptý.
Bombacý polise 171
lira
Ýþ güçlüðü, iþ riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zammý cetvelinde
yapýlan
düzenle-meyle,
Emniyet Genel Müdürlüðü
personelinin gösterge puaný
20 binden 27 bine çýkarýldý.
Bu-na göre örneðin bomba
imha uzmaný ya da balýk
adam olarak görev yapan
polisler 171 lira zamla 659
lira tazminat alacak. Pilotlarýn da uçuþ tazminatý artýrýldý, 16 yýlýn üzerindeki pilotlarýn tazminatý bin 89 liraya
yükseltildi.
ra
Öðretmene 30-110 li-
Meslek liselerinde görev yapan meslek öðretmenlerine yapýlan aylýk tazminat ödemeleri de belirlendi. Meslek öðretmenlerine meslek güçlüklerine göre
ayda 30 ile 110 lira arasýnda
deði-þen tutarlarda eðitim
öðretim tazminatý ödenecek. Ayrýca Van'da görev
yapan öðretmenlere ödenen
tazminatýn süresi de uzatýldý.(Bugün)
Karbonhidratsýz gününüz geçmesin…
Günlük beslenme düzeninizde karbonhidrat
kaynaklarý olan; tam tahýllý ekmekler, makarna,
bulgur, meyve, kuru meyve gibi besinler mutlaka
yer almalý. Eðer 3 saatte bir azar azar
karbonhidrat tüketirseniz, mutluluk hormonu olan
seratonini daha rahat salgýlayacaksýnýz.
Bir tabak ýspanak veya yeþil sebze tüketin…
Folik asitin yetersiz tüketiminin depresyona yol
açabileceði bilinmektedir. Koyu yeþil yapraklý
sebzeler iyi folik asit kaynaðýdýr. Düzenli
tüketmeye özen gösterin.
Selenyuma yer açýn… Selenyum
yetersizliðinin de mutsuzluk ve depresyonla
iliþkili olduðu biliniyor. Selenyumun en zengin
besin kaynaklarý; et, tavuk, balýklar, mantar,
soðan, sarýmsak ve tam tahýllardýr.
Seratonini sadece çikolata salgýlatmaz…
Egzersiz yapmakta, seratonin salgýsýný baþlatýr.
Hem egzersiz mutsuz döneminizde almýþ
olduðunuz kilolarý vermenize de destek olacak.
Düzenli uyuyun… Günde 5 saatten az
uyuyanlarýn iþtahlarýnýn daha fazla açýk olduðu ve
8 saat uyuyanlara göre ortalama günde 300 kalori
fazla aldýklarý biliniyor. Düzenli uyku, sadece
kendinizi daha iyi hissetmenizi saðlamaz, ayný
zamanda iþtahýnýzý kontrol etmenizi kolaylaþtýrýr.
(Yaygýn basýn)
PAZARTESÝ 20 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
7
Þehir hastanesinden farksýz
S
Yeni hastane inþaatýnýn Saha Þefi Selahattin Ördek,
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas’a bilgi verdi.
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas’ýn hastane inþaatý incelemesine Milletvekili
Murat Yýldýrým ile AK Parti teþkilatlarýnýn baþkanlarý katýldý.
Yeni ADSM Mart’ta açýlýyor
S
aðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Gülabibey Mahallesi ile Mimar
Sinan Mahallesi’ne hitap edecek olan
Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Semt Polikliniði’nin Mart ayý ortasýnda hizmete
açýlacaðýný söyledi.
Bakan Yardýmcýsý Kafkas’ýn talimatýyla Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði’nce Cemilbey Caddesi
üzerinde (Göðüs Hastalýklarý Hastanesi
üstü) kiralanan zemin dahil üç katlý binada tadilat ve onarým çalýþmalarý baþlatýldý.
Söz konusu binada incelemelerde
bulunan Kafkas, 2002 yýlýndan itibaren
koruyucu saðlýk hizmetinin önceliðe
alýndýðýný söyledi.
Geçmiþte insanlarýn hasta olduktan sonra doktora gittiðini belirten Kafkas, AK Parti iktidarý ile birlikte vatandaþlarýn koruyucu saðlýk hizmeti ile tanýþtýrýldýðýný kaydetti.
Aðýz ve diþ saðlýðýnýn da önemli
bir korucuyu saðlýk hizmeti olduðunu
belirten Kafkas, mevcut Aðýz ve Diþ
Saðlýðý Hastanesi ve Buharaevler
ADSM’den sonra Mimar Sinan ve Gülabibey Mahallesi’ne hitap eden yeni
bir merkez açacaklarýný kaydetti. Kafkas, yeni ADSM’nin Mart ayýnýn 15’inde hizmete gireceðini sözlerine ekledi.
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah
Kafkas, daha sonra Kamu Hastaneleri
Birliði Genel Sekreterliði’nde Çorum’un genel saðlýk yatýrýmlarý iele ilgili bilgi aldý. Kafkas’a ziyaretlerde AK
Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan, Merkez Ýlçi Baþkaný Mustafa
Köse, Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan
Akar, Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Gülgün, Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel,
Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, bazý AK Parti
Ýl ve Merkez Ýlçe yöneticileri eþlik etti.
Agah Kafkas, Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Semt Polikliniði’ni
inþaatýnda incelemelerde bulundu.
AK Parti teþkilat tam kadro yöneticileri Kafkas’a eþlik etti.
(Ç.HAK:146)
Kafkas, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri
Dr. Turgay Happani’ye bazý talimatlar verdi.
Mustafa Demirer
aðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, yeni
hastanenin temelinin Mart
ayýnýn ilk haftasýnda atýlacaðýný söyledi.
Hafta sonu sýla ziyareti için Çorum’a gelen
Kafkas, hastane inþaatý ile
Mimar Sinan Aðýz ve Di
Saðlýðý Merkezi inþaatýnda incelemelerde, Kamu
Hastaneleri Birliði Genel
Sekreterliði’nde bir dizi
çalýþmalarda bulundu.
Kafkas’ýn hastanede
yaptýðý inceleme ziyaretine AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým,
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez
Ýlçi Baþkaný Mustafa Köse, Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, Kadýn
Kollarý Baþkaný Arife
Gülgün, Saðlýk Müdürü
Dr. Ýsmail Yücel, Kamu
Hastaneleri Birliði Genel
Sekreteri Dr. Turgay Happani, bazý AK Parti Ýl ve
Merkez Ýlçe yöneticileri
katýldý.
Akýllý Hastane’nin
Saha Þefi Selahattin Ördek ile teknik personelden
bilgi alan Kafkas, Cumhuriyet tarihinde Çorum’a
tek kalemde yapýlan en
büyük saðlýk yatýrýmýný
hayata geçireceklerini
söyledi. Bazý çevrelerin
þehir hastanesini gündeme getirdiklerini hatýrlatan Kafkas, yeni hastanenin þehir hastanesinden
farklý olmadýðýný ifade etti.
Þehir hastanelerinin
kamu-özel sektör yatýrýmýolduðunu hatýrlatan
Kafkas, bazý þehir hastanelerinin yatak kapasitesinin daha düþük olabildiðini belirterek, “Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bizzat Saðlýk Bakanlýðý
kaynaklarýyla yapýlýyor.
Projede 800 yatak görünüyor, ancak istendiði
takdirde 900’e çýkarabiliyoruz. Yoðun bakýmlar,
ameliyathanelerle birlikte
fiilen 1048 yatak kapasitesine sahip olacak. Þehir
hastanelerinde ne varsa
fazlasý burada olacak.
Yozgat Þehir Hastanesi’nin iki katý yatak kapasitesine sahibiz. Tüm hazýrlýklarý tamamlayýp teþkilatlarla planlama yaparak bir açýlýþ ve temel atma töreni düzenleyeceðiz.
Mart ayýnýn ilk haftasýnda
temel atabiliriz.” dedi.
Saðlýk Kampüsü projeleri tamam
S
aðýlk Bakan
Yardýmcýsý Agah
Kafkas, mevcut eðitim
ve araþtýrma hastanesi
bahçesine yapýlacak
birinci basamak saðlýk
kampüsü projelerinin
tamamlandýðýný
açýkladý.
Hastane
bahçesinde bulunan
eski binalarýn
yýkýlacaðýný, yerine 13
bin m2 kapalý alaný
olan ve þehrin tüm
ihtiyacýný karþýlayacak
saðlýk kampüsünün
inþaa edileceðini
belirten Kafkas,
“Bütün birinci
basamak saðlýk
binalarý tek bir alanda
toplanacak. Kampüse
üç cepheden giriþ
olacak. Projelerinde
son bir revize yaptýk.
Ýhaleleri bu yýlýn
ortasýnda bitecek. Ýl
Baþkaný ve
milletvekilleri ile
planlama yapacaðýz.
Kargý hastanesinin
temelini atacaðýz.
Hastanenin ismine
Ahmet Hamdi
Akpýnar’ýn ismini
vereceðiz. Bayat ve
Osmancýk ile Alaca
hastanelerinde temel
atma ve açýlýþlar
yapacaðýz. Çorum’un
saðlýkta alt yapý
sorunu kalmayacak.
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Kafkas, birinci basamak
saðlýk kampüsünün projelerinin tamamlandýðýný açýkladý.
‘Agah Bey bizim
yükümüzü aldý’
AK
Milletvekili Murat Yýldýrým, “Agah Bey bizim yükümüzü aldý.” dedi.
Parti Çorum
Milletvekili
Murat Yýldýrým,
iktidarýn 2002 yýlýnda
Çorum’a verdiði
sözlerin yerine
getirildiðini söyledi.
Çorum’un saðlýk
yatýrýmlarý ile çað
atladýðýný vurgulayan
Yýldýrým, “Agah Bey
bizim yükümüzü aldý.
Bizi çok rahatlattý.
Çorum, gerek saðlýk
yatýrýmlarý gerekse
yatýrýmlarla almasý
gerekeni alýyor. Agah
bey sadece Çorum’a
deðil Türkiye’nin
saðlýðý ile ilgileniyor.
Bütün illerin vekilleri
Agah Bey’i buluyor.”
dedi.
8
PAZARTESÝ 20 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
‘17 Aralýk operasyonu
milletimize yapýldý’
AK
Parti Çorum
Sungurlu Ýlçe
Baþkanlýðý Danýþma
Meclisi toplantýsý yapýldý. Parti binasýnda yapýlan toplantýya Sungurlu
Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, AK
Parti Ýl Baþkaný Ahmet
Sami Ceylan, AK Parti
Ýlçe Baþkaný Muammer
Çuhacý, il genel ve belediye meclis üyeleri ve
partililer katýldý. Yerel
seçimlerde izlenecek
yol haritasýnýn masaya
yatýrýldýðý toplantýda
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, gündeme iliþkin
açýklamalarda bulundu.
17 Aralýk sürecini anlatan Ceylan, Cumhuriyet
Halk Partisi’nin (CHP)
Çorum Belediye baþkan
adayý hakkýnda da deðerlendirmede bulundu.
Türkiye’nin Mayýs ayýndan itibaren zor-
lu bir sürece girdiðini
dile getiren Ceylan, ülke ekonomisinin düzeldiði, ilk kez Türkiye’nin
IMF’ye olan borcunun
sona erdiðini gören bazý
çevrelerin bundan rahatsýz olduðunu söyledi.
Gezi olaylarýyla
baþlayan sürecin devamýnýn geleceðini bildiklerini dile getiren Ceylan, 17 Aralýk’ta halka
yapýlan operasyonda
tek hedefin Türkiye’de
Recep Tayyip Erdoðan’sýz bir siyaset oluþturmak olduðunu belirtti.
17 Aralýk operasyonunun amacýnýn bu
ülkedeki istikrar ve güveni ortadan kaldýrmak
olduðunu anlatan Ceylan, þöyle konuþtu: “Gezi olaylarý ve 17 Aralýk
operasyonlarýyla bizim
kadaþa destek olacak.
Artýk topla, tüfekle devrim yapýlmýyor. Recep
Tayyip Erdoðan boþuna
demiyor 'Bu bir Kurtuluþ Savaþý’ diye. Her þeyin baþý artýk ekonomiden geçiyor. Ekonomi
bozulduðu an, senin cebindeki para gittiði an
ülke kendiliðinden kaosa giriyor.”
Ahmet Sami Ceylan
cebimizden 1 ayda 148
katrilyon para çýktý. Ýki
gün sonra veya en geç
Cuma günü adayýmýz
açýklanacak. Kim aday
seçilirse seçilsin diðer
adaylar seçilen arkadaþýn yanýnda olmazsa o
insanlarla helalleþmem,
o insanlarla Recep Tayyip Erdoðan da helalleþmez. Kim seçilirse seçilmeyenler seçilen ar-
Toplantýda ülke gündemi deðerlendirildi.
AK Parti Çorum Sungurlu Ýlçe Baþkanlýðý Danýþma Meclisi toplantýsý yapýldý.
KAPI KAPI GEZDÝLER SONUNDA
ADAYLARINI BULDULAR
CHP’nin Çorum
Belediye baþkan adayý
hakkýnda açýklamalarda
bulunan Ceylan, sözlerini þöyle sürdürdü:
“Biz yýllardýr CHP’ye
Çorum’da komþuluk ettik. Ýlk ýþýklarýný söndüren onlardý. CHP’nin
adayý kim olacak diye
hep toplantýlarda sormuþumdur. Nihayet kapý kapý geze geze bir
aday buldular Çorum’a.
Hayýrlý uðurlu olsun.
Bulduklarý aday da kapý
kapý gezdi. En son geldiði kapý Cumhuriyet
Halk Partisi. Bakalým
CHP’den sonra, bir hezimetten sonra bulduklarý aday hangi kapýya
gidecek. Gidecek kapýda kalmadý herhalde.
Demokrat Parti, Fazilet
Partisi, Has Parti, AK
Parti derken, arada
DYP, ben artýk sayamadým. En sonunda geldi
CHP’ye. Kendilerine
hayýrlý, uðurlu olsun diliyorum. Özellikle söylüyorum 1 Nisan’da da
Kenan Bey Çorum’da
olur. 1 Nisan’da eðer
Çorum’da olursa bize
Nisan 1 þakasý olur.
Tahmin etmiyorum 30
Mart akþamý 7-8 gibi
sandýklarýn sonucunu
alýr ve Çorum’dan ayrýlýr, ondan sonra yeni adresini aramaya baþlar.
Allah yolunu açýk etsin.
Biz kimseye beddua et-
meyiz, dua ederiz.”
Ýlçe belediye baþkan adaylarýnýn büyük
bir ihtimalle yarýn açýklanacaðýný dile getiren
Ceylan, þunlarý söyledi:
“Pazartesi günü Baþbakanýmýz yurt dýþýna çýkmadan önce açýklanacaðýný bize bildirdi. Pazartesi günü büyük bir ihtimalle açýklanacak. Pazartesi açýklanmazsa
Cuma gününe kadar
tüm Türkiye’de ilçe belediye baþkan adaylarý
açýklanacaktýr.”
30 Mart’ta yapýlacak Mahalli Ýdareler Seçimlerini “yüzyýlýn seçimi” olarak niteleyen
Ceylan, hükümeti istifaya davet eden MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý
Zuhal Topçu’ya cevap
verdi.
Türkiye’nin bundan sonraki kaderinin
bu seçime baðlý olduðunu kaydeden Ceylan,
sözlerine þöyle devam
etti: “Bu oyunlarýn devamý gelecek. 30
Mart’a kadar þiddeti artacak. Cuma günü Sungurlu’ya gelerek açýklama yapan MHP Genel
Baþkan Yardýmcýsý Zuhal Topçu hükümeti istifaya davet etmiþ. Buradan kendisine söylüyoruz,
“Kendileri
2000’li yýllarda Türkiye’yi ne hale düþürdüðünü, 1 cente muhtaç
olduðunu ne zaman
unutmuþlarda hükümeti
istifaya davet ediyorlar.
O zaman kendileri istifa
etmiþ mi yoksa millet
mi defterlerini dürmüþ?
Biz önce yaradana inanýrýz, sonra millete güveniriz. Bu iktidarý sandýkla millet getirdi, iktidarlarý millet götürür.
Demokrasinin olduðu
yerlerde hesaplaþmalar
sandýkta olur. Allah’ýn
izniyle bu millet daha
önce bize nasýl teveccüh
gösterdiyse yine ayný
teveccühün fazlasýný
gösterecektir."(ÝHA)
AK Parti gençleri seçime hazýr
AK
Parti
Genel
Merkez Gençlik Kollarý Baþkanlýðý'nýn organize ettiði “3.
Bölge
Geniþletilmiþ
Gençlik Kollarý Toplantýsý” Samsun'da yapýldý.
AK Parti Genel
Merkezi Gençlik Kollarý
Baþkanlýðý tarafýndan organize edilen, Samsun Ýl
Gençlik Kollarý Baþkanlýðý'nýn ev sahipliðinde,Samsun, Kastamonu,
Sinop, Çorum, Amasya,
Tokat illerinin katýlýmý
ile 3. Bölge Geniþletilmiþ Gençlik Kollarý
Toplantýsý Canik Kültür
Merkezi'nde gerçekleþtirildi.
Toplantýya; Genel
Baþkan Yardýmcýsý Teþkilat Baþkaný Ahmet Kýlýç, Seçim Ýþleri Baþkaný
Kurtcan Çelebi, Yerel
Yönetimler
Baþkaný
Ömer Faruk Ýslam, Genel Sekreter Mücahit
Yýlmaz, Mali ve Ýdari Ýþler Baþkaný Ali Taylan
Öztalyan, MKYK Üyeleri Osman Özdemir,
Ahmet Sarýduman ve Ali
Osman Özdemir, ile
Samsun, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya,
Tokat il ve ilçe gençlik
Kollarý baþkanlarý, teþkilat baþkanlarý, seçim iþleri baþkanlarý, yerel yönetimler baþkanlarý katýldý.
Toplantýda
30
Mart’ta yapýlacak olan
yerel seçimlere hazýrlýk,
büyükþehir yasasý, yerel
yönetimler ve hükümetin yapmýþ olduðu icraatlar hakkýnda katýlýmcýlara bilgiler verildi, sunumlar yapýldý.
AK Parti'nin eðitim
programlarýna ve istiþare
toplantýlarýna
büyük
önem verdiðini dile getiren AK Parti Samsun Ýl
Gençlik Kollarý Baþkaný
Caner Göktepe, 3. Bölge
Geniþletilmiþ Gençlik
Kollarý Toplantýsý hakkýnda açýklama yaptý.
Baþkan Göktepe, "30
Mart 2014 yerel seçimlere giden süreçte, Genel
Merkez Gençlik Kollarý
Baþkanlýðýmýzýn organize ettiði bölge toplantýlarýnýn bir yenisi ilimizde
gerçekleþtirdik. Samsun
Ýl Baþkanlýðýmýzýn ev sahipliðinde düzenlenen
toplantýya Kastamonu,
Sinop, Çorum, Amasya,
Tokat il ve ilçe gençlik
Kollarý baþkanlarý, teþkilat baþkanlarý, seçim iþleri baþkanlarý, yerel yönetimler baþkanlarý katýldý. Onlarý aðýrlamaktan mutluluk duyduk.
Genel Merkezimizden
gelen birim baþkanlarýmýz sunumlarýný yaptýlar. Sunumlarda; Büyükþehir Yasasý, Seçim Sandýk Kurulu’nun önemi,
gençlerin yerel siyasette-
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarý Baþkanlýðý'nýn organize ettiði “3. Bölge
Geniþletilmiþ Gençlik Kollarý Toplantýsý” Samsun'da yapýldý.
Toplantýya Çorum’dan katýlým oldu.
ki rolü ve önemi üzerinde duruldu. ‘Siyasette
gençlere yer vermek ustalýðýn þiarýndandýr’ diyen bir Genel Baþkanýn,
Baþbakanýn yanýnda siyaset yapmak bizim için
büyük bir onurdur. Biz
gençler olarak da 30
Mart yerel seçimlerde
üzerimize düþen görevi
layýkýyla yapýp hedeflenen baþarýyý yakalayacaðýz" dedi.
3. Bölge Geniþletilmiþ Gençlik Kollarý
Toplantýsý öðle yemeði
arasýnýn ardýndan, sunumlarýn müzakeresi ve
yapýlan soru-cevap bölümü ile sona erdi.(ÝHA)
MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Zuhal Topçu, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Çorum’un Sungurlu ilçesine geldi.
MHP iktidara yüklendi
M
HP Genel Baþkan Yardýmcýsý Zuhal Topçu, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Çorum’un Sungurlu ilçesine geldi.
Seçim çalýþmalarý kapsamýnda Çorum’un Sungurlu ilçesine gelen MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý
Zuhal Topçu, Özel Ýdare Toplantý Salonu’nda vatandaþlara hitap etti. Türkiye’nin karanlýk bir geleceðe
sürüklendiðini savunan Topçu, hükümeti eleþtirerek
þunlarý söyledi:
“Bunlar yoksullukla mücadele etmek için gelmiþlerdi. Bakýyoruz ki yoksullukta arttý. Asgari ücretle çalýþanlarýn açlýk sýnýrý, devlet memurlarýnýn ise
yoksulluk sýnýrýnýn altýnda olduðunu görüyoruz.
Bunlar 11 yýlda sadece vatandaþla mücadele etti. Bu
milletin temel deðerleriyle mücadele etti ve kendisine rant alaný oluþturdu. Ýnsanlar bunalým içerisine
girdi. 6 ay önce açýlan bir dükkan geri kapatmak zorunda kalýyor. Esnafýn banka borcu, çiftçinin kredi
borcu aldý baþýný gitti.”
“Türkiye’de her doðan çocuk borçla doðuyor.
Baþbakan televizyonlara çýkýyor Türkiye 10. büyük
ekonomiye sahip olacak, çað atlayacaðýmýzý söylüyor. 2023 Türkiye’sinden bahsediyor” diyen Topçu,
“Hep kendilerini 2002 yýlýyla mukayese ediyorlar. O
zaman 3’lü koalisyonundaki ekonomi bile þimdiki
ekonomiden daha iyiydi. Bu iktidar yolsuzlukla,
yoksullukla ve yasaklarla mücadele edeceði diye
geldi, ama riyayý, getirdi.
Yasaklar deyince bu hükümet kadar yasaklayýcý bir iktidar daha gelmedi. Kendi rantçýlarýný, bakan
çocuklarýný korumak için bir sürü yasalar çýkartýyor.
Bu ülkenin savcýsýna, polisine güvenmediler ama
biz güveniyoruz. Bu sistemin çalýþmasý için elimizden geleni yapacaðýz. Millet vicdanýnda artýk bunlar
aklanamazlar” þeklinde konuþtu.(ÝHA)
Ýlçe adaylarýnýn listesi basýna sýzdý
Erol Taþkan
AK
Parti Genel Merkezi’nin ilçe adaylarýna
iliþkin çalýþmasý, parti tarafýndan açýklanmadan basýna sýzdý.
Pek çok internet sitesinde anýnda yayýnlanan
50 ilin listesi arasýnda Çorum’da yer alýrken, listeye
temkinli yaklaþan haber kaynaklarý, listenin maniplasyon amacýyla sýzdýrýlmýþ olabileceði ihtimalini
göz önünde bulundurmayý da ihmal etmedi.
Özellikle aday adaylarý baþta olmak üzere tüm
parti yöneticilerini heyecanlandýran liste, parti merkezlerini de hareketlendirdi. Söz konusu listede,
Çorum ilçe adaylarý þu þekilde sýralandý;
Sungurlu - Selahatin Uzunkaya, Alaca M.Esat Eyvaz, Ýskilip - Ahmet Ertekin, Osmancýk Bekir Yazýcý, Oðuzlar - Ali Uyanýk, Kargý - Zeki
Þen, Mecitözü - Yaþar Kabakcý, Ortaköy - Taner Ýspir, Boðazkale - Osman Tangazoðlu, Laçin - Erdal
Altundaþ, Uðurludað - Kenan Genç, Bayat - Mustafa Ýnce.
HDP’den 2 partiye sert tepki
H
Emre Kut
alkýn Demokrasi
Partisi (HDP) Belediye Baþkan Adayý
Erdoðan Bolat'ý tanýttý.
Cumartesi Pazarý’nda bulunan Hünkar
Hacý Bektaþý Veli Parký'nda düzenlenen tanýtým toplantýsýna partililer katýldý.
HDP Belediye
Baþkan Adayý erdoðan
Bolat, Çorum'da AK
Parti ve CHP'nin adaylarýný ve politikalarýný
sert eleþtirerek, partisinin hedef ve ilkelerini
anlattý.
Bolat, þöyle dedi;
"Ýþçilerin, emekçilerin,
yoksul
köylülerin,
gençlerin, kadýnlarýn,
çevrecilerin, Alevilerin, Süryanilerin, Ermenilerin, Kürtlerin,
Türklerin hep birlikte
eþit olarak kurduklarý
bir partinin adýdýr
HDP. Bu nedenle HDP
içinde eþit yurttaþ olmak isteyen Alevinin,
anadilde eðitim görmek isteyen Kürdün,
dereler yok olmasýn diyen çevrecilerin, baskýlara boyun eðmeyen
kadýnlarýn,
gelecek
korkusu yaþamak istemeyen ve gezi parký
eylemlerinde ki gençlerin sesi vardýr. Bizde
bu haklý ve meþru sese
ses katmak, daha çok
daha güçlü olmak için
Çorum da seçim çalýþmasý yürüteceðiz.
Burjuva düzen
partilerinin belirttiði
gibi rant elde etmek,
hýrsýzlýk yapmak için
hamasi nutuklar atmayacaðýz. Olmayacak
vaatlerle halký kandýrmayacaðýz. Belediyenin kaynaklarýný cebimize indirmek için göz
boyamayacaðýz, ya da
olmadýk seçim oyunlarý ile oy istemeyeceðiz.
Biz halkýz, halkýn yönetime gelmesi için
mücadele ediyoruz.
Belediyeyi Mahalle
Meclisleri ile Halk
Meclisleri ile yöneteceðiz. Ayný partimiz
içinde olduðu gibi; top-
Halkýn Demokrasi Partisi (HDP) Belediye Baþkan Adayý Erdoðan Bolat'ý tanýttý.
Tanýtým toplantýsý Hünkar Hacý Bektaþý Veli Parký’nda düzenlendi.
lumun tüm kesimlerinin yönetime katýlýmýný saðlayacaðýz. Halkla
birlikte kentimizi yönetmek için adayýz.
Bilindiði gibi yýllardan bu yana yerel
yönetimlerde iktidarda
olan AKP ve onun belediye baþkanlarý; halka zulüm yapmaktan,
göz boyamaktan ve
ceplerini doldurmaktan
baþka bir þey yapmamýþtýr. Belediye Baþkaný yaptýklarýný saðýr
sultanlar bile duymuþtur. Seçim sürecinde
bunlarý tek tek halka
anlatacaðýz. Fakat þunu
belirtmek istiyoruz ki
bir çok AKP üyesi ve
yöneticisi bile Belediye Baþkaný'nýn yaptýklarýndan utanmaktadýr.
Yýllardýr oylar bölünmesin diye propaganda yapan CHP ise;
Çorum için saðcý bir
aday arayýþýnda kapý
kapý dolaþmaktadýr.
Oysa yýllardan bu yana
CHP'ye oy veren halk,
saðcý deðil solcu olan
belediye istemektedir.
Gerçek saðcýlar iktidarda iken yine sokak
sokak saðcý aday aramak ancak ve ancak
CHP 'nin yapacaðý ortaya koyacaðý bir tavýrdýr.
Ýþte gelinen bu ortamda emekçiler için
gençler kadýnlar için
alternatif olan parti
kendileridir, yani halk
artýk bu yalana dur demeli ve HDP ile birlikte yerel iktidarý ele geçirmelidir.
HDP belediyelerinin ilkeleri
Belediyeler mali
ve ekonomik bakýmdan özerk olmalýdýr.Belediyeler yerel yönetim organlarý olarak
özerk olmalýdýr. Yerel
Yönetim organlarý ülke
parlamentosu gibi olmalýdýr. Belediyeler
Halk Meclisleri ile yönetilmelidir. Belediyenin tüm gelir gider ve
yönetimi þeffaf olmalý-
dýr. Belediyeler kar için
deðil toplumsal hizmet
için çalýþmalýdýr. Kent
planlamasý insana ve
doðaya uygun olmalýdýr. 8-)Rant için deðil
halkýn çýkarý için planlamalar yapýlmalýdýr.
Kadýnlar eþit temsil
edilmelidir. Kentin yönetiminde gençlere de
söz ve karar hakký verilmelidir.
Yukarýda saydýðýmýz temel ilkeler çerçevesinde; halkýmýzla
birlikte bir seçim çalýþmasý yürüteceðiz. Haramilerin kurduðu ve
devam ettirmek isteði
ranta ve aldatmaya dayalý düzenin bir alternatifinin bulunduðunu
göstereceðiz. Bu temelde demokrasiden,
özgürlükten,
insan
haklarýndan,
çevre
haklarýndan, hayvan
haklarýndan yana olan
kadýn/erkek/genç yaþlý
tüm halkýmýzý çalýþmalarýmýza katýlmaya da-
PAZARTESÝ 20 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
9
OTOMOTÝV SEKTÖRÜNÜN 2013 KARNESÝ
Çorum’da sýfýr araç
satýþý yüzde 3,5 arttý
Ç
Ýkinci el satýþlarý yüz güldürdü
orum otomotiv sektörü, 2013 yýlýný yüzde 3,5’luk artýþla kapattý.
OTOPARK’ýn araþtýrmasýna göre, Çorum’da geçen yýl toplam 4 bin
700 adet otomobil ve ticari araç satýldý.
2012 yýlýnda 4 bin 508 adet aracýn satýldýðý Çorum’da otomobil satýþlarý geçen yýl yüzde 3,5 oranýnda
artýþ gösterdi.
Çorum’da faaliyet gösteren otomobil firmalarýnýn toplam satýþlarýnýn
dikkate alýndýðý araþtýrmaya göre
2013 yýlý satýþ rakamlarý sektöre ümit verdi.
ÝKÝNCÝ EL SATIÞLARI YÜZDE 9 ARTTI
Çorum’da geçen yýl satýlan ikinci el araç sayýsý yüzde 9
arttý.
2012 yýlýnda 25 bin 600 ikinci el aracýn satýldýðý Çorum’da 2013 yýlýnda satýlan ikinci el araç sayýsý 27 bin 900’e
yükseldi.
Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.
Ýkinci el satýþlarýna paralel olarak devir iþlemlerinde 2 bin 300
adetlik artýþ dikkat çekerken 7 bin
800 araç için nakil iþlemi yapýldý.
ÜLKE ORTALAMASINDAN
GERÝDE KALDIK
Türkiye otomotiv pazarý, 2013
yýlýný yaklaþýk yüzde 10’luk büyüme
neticesinde 853 bin 378 adetlik satýþla kapattý. Açýklanan satýþ rakamlarýna göre Çorum’da, Türkiye otomotiv
pazarý ortalamasýnýn altýnda bir artýþ
yaþandý.
Otomotiv Distribütörleri Derneði (ODD) verilerine göre,
otomobil satýþlarý 2013 yýlýnda bir önceki yýla göre yüzde
19,48 artarak 664 bin 655’e yükseldi. Geçen yýl hafif ticari
araç satýþlarýnda ise yüzde 14,79 azalma yaþanarak 188 bin
723 adede geriledi. Ortaya çýkan rakamlara göre Türkiye otomotiv sektörü 2013 yýlýnda baþarýlý bir satýþ grafiði ortaya
koydu.
Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el
satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.
Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç
ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde:
Markasý
OTOMOBÝL
Modeli
BMW 5.20 ÝA
2001
Fiat Doblo 1.9 JTD
2003
Fiat Doblo 1.3 Multijet
2006
Fiat Doblo 1.3 Multijet
2010
Fiat Fiorino 1.3 Multijet Tr 2010
Fiat Tipo 1.6 SX
1991
Ford Fiesta 1.25i Trend
2010
Ford Focus 1.6 Ghia TDCI 2006
Ford T. Connect 1.8 TDCi 2004
Honda Civic 1.6 ÝES
2000
Hyundai Accent Era 1.5 CR2007
Opel Astra 1.6 GL
2000
Opel Corsa 1.4 Swing
1990
Opel Vectra 2.0 GL
1993
Peugeot Partner Tepee
2011
Proton 415 GLSI
1999
Renault 12 STW
1988
Renault 19 Europa RNE 1998
Renault Broadway GTE
1991
Renault Clio Symbol 1.4 2001
Renault Clio 1.5 DCI Extre 2010
Renault Kangoo 1.5 DCI M2005
Renault Kangoo 1.5 DCI M2007
Renault Laguna 2.0 RXE 1998
Renault Megane 1.6Dynam 2004
Renault Symbol 1.5 DCI 2010
Fiyatý (TL)
38 bin
13 bin 750
17 bin 500
25 bin 500
26 bin
7 bin
29 bin
32 bin
22 bin
20 bin
27 bin 500
18 bin
8 bin
11 bin
36 bin
11 bin
4 bin
11 bin 500
6 bin
12 bin 500
30 bin
15 bin
24 bin
16 bin
23 bin
29 bin
Renault Toros STW 1.4
1990
Renault Toros STW 1.4
1996
Skoda Octavia 1.6Elegance 2001
Skoda Octavia 1.6 Ambient 2012
Tofaþ Doðan SLX
1996
Tofaþ Þahin 1.6
1990
Toyota Avensis 2.0 Sol
2000
Toyota Corolla 1.6 XEÝ
1996
Toyota Corolla 1.6 GLÝ
1997
Toyota Corolla 1.3 XL
1998
Toyota Verso 1.8 Elegant 2004
Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2010
Volkswagen Golf 1.6
1999
Volkswagen Passat 1.8 T 1997
Volkswagen Polo 1.4 Trend 2007
6 bin
8 bin 500
23 bin
43 bin
8 bin 500
4 bin 500
19 bin
15 bin
15 bin 500
13 bin
30 bin
32 bin
19 bin
21 bin 500
24 bin 500
Markasý
Fiyatý (TL)
TÝCARÝ ARAÇ
Modeli
Ford Transit
1999
11 bin 500
Ford Transit 100V
2000
14 bin 500
Ford Transit 14+1
2001
17 bin
Ford Transit 14+1
2004
26 bin 500
Ford Transit
2006
30 bin
Hyundai H100
1998
9 bin 500
Hyundai Starex
2003
12 bin
Kia Hi Besta
1997
6 bin 500
Kia Pregio
1998
7 bin 500
Mitsubishi L300
1996
8 bin 500
VW Transporter 2.5 TDI 2004
30 bin
VW Transporter City Van 2005
31 bin 500
NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir.
Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.
OTOPARK’ýn araþtýrmasýna göre, Çorum’da geçen yýl toplam 4 bin 700 adet otomobil ve ticari araç satýldý.
SÝMA Otomotiv Tic. A.Þ.
Tel : 0 (364) 225 00 18 Fax : 0 (364) 224 76 10
10 PAZARTESÝ 20 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Mahmut Tunaboylu
kabri baþýnda anýldý
G
Mahmut Tunaboylu, doðumunun 60. yýl dönümünde kabri baþýnda anýldý.
Anma programýna Tunaboylu Ailesi de katýldý.
Recep Mebet
azeteci-Yazar merhum
Mahmut Tunaboylu,
doðumunun 60. yýl dönümünde önceki gün kabri baþýnda anýldý.
Ulu Mezarlýk’taki anma programýna Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Mahmut Tunaboylu
Þevket Erzen, Baþkan Yardýmcýsý Bülent Özkaleli,
Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Demirer ve Servet
Seyfettin Mete ile çok sayýda gazeteci ve yazar katýldý.
Tunaboylu ailesinin de hazýr bulunduðu program, Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Karakeçili
Camii emekli Ýmam Hatibi Fikrettin Çýplak’ýn yaptýðý duanýn ardýndan Gazeteci-Yazar Mahmut Tunaboylu’nun kabrine ailesi ve sevenlerince karanfil býrakýldý.
Anma programýna katýlanlara hitaben bir konuþma yapan Müslüm Tunaboylu, vefatýnýn 12. yýlýnda
oðlu Mahmut Tunaboylu’yu anlattý.
Konuþmasý sýrasýnda duygulanan ve gözyaþlarýna engel olamayan Tunaboylu, oðlu ile ilgili bazý hatýralarýný da paylaþtý.
Programda konuþan Cemiyet Baþkaný Þevket
Erzen ve Eðitimci-Yazar Abdulkadir Ozulu da Mahmut Tunaboylu ile ilgili anýlarýndan bahsederek duygu ve düþüncelerini dile getirdiler.
Anma programý yapýlan konuþma ve dualarýn
ardýndan sona erdi.
Emekli Müftü Adem Çakýl’ýn konuþmacý olarak yer aldýðý seminerde katýlýmcýlara bilgiler verildi.
Aybike’den umre semineri
A
Recep Mebet
ybike Turizm
Seyahat
Acentesi tarafýndan
düzenlenen umre
semineri önceki gün
Azapahmet
Camii’nde gerçekleþti.
Emekli Müftü
Adem Çakýl’ýn
konuþmacý olarak yer
aldýðý seminere
Aybike Turizm sahibi
Selahattin Küçük,
Hac-Umre
Koordinatörü Yasir
Küçük ve bazý þirket
çalýþanlarý ile çok
sayýda umreci katýldý.
Aybike Turizm
aracýlýðýyla kutsal
topraklara gidecek
umrecilere yönelik
olarak düzenlenen
seminerde umre
ibadeti ve fazileti
hakkýnda bilgiler
verildi.
Seminere Aybike Turizm yetkilileri ve bazý din görevlileri de katýldý.
MERZÝFON’D
AN UÇACAK ÝLK
UMRE KAFÝLESÝ
Fikrettin Çýplak’ýn yaptýðý duanýn ardýndan Gazeteci-Yazar Mahmut Tunaboylu’nun kabrine ailesi ve sevenlerince karanfil býrakýldý.
Sevenleri, Mahmut Tunaboylu’yu anlattýlar
Eserleri yeni baský bekliyor
M
ahmut Tunaboylu’yu
Kitaplarýn basýmýnýn
anma
programýnda
Çorum Belediyesi ya da Ýl
konuþan Çorum Gazeteciler
Özel Ýdaresi tarafýndan
Cemiyeti Baþkaný Þevket
gerçekleþtirilebileceðine
Erzen ve Eðitimci-Yazar
iþaret eden Tunaboylu,
Abdulkadir Ozulu, merhum
oðlunun kitaplýðýný da
meslektaþlarý
ile
ilgili
yaþadýðý semtte kurulmasýný
anýlarýný anlattýlar.
arzu ettiði bir kütüphaneye
baðýþlayacaðýný söyledi.
Merhum gazetecinin
babasý
Müslüm
Oðlu ile ilgili
Tunaboylu’nun da katýlýmhatýralarýný anlatýrken zaman
cýlara hitap ettiði anma prozaman gözyaþlarýna hakim
gramýnda ilk olarak söz alan
olamayan Tunaboylu, þöyle
Müslüm Tunaboylu
Abdulkadir Ozulu
Þevket Erzen
Cemiyet Baþkaný Þevket
konuþtu:
Erzen, “Öldükten sonra hatýrlanmak güzel bir haslet” dedi.
“2002 yýlýnýn son günü aramýzdan ayrýlan Gazeteci-Yazar
“Ýnþaallah bizler de öldükten sonra hayýrla anýlanlardan oluMahmut Tunaboylu'nun kabri baþýnda yine bir araya geldik.
ruz” diyen Þevket Erzen, “Edindiði yeni bilgileri cömertçe meslekTunaboylu ailesi olarak hazuruna þükranlarýmýzý sunuyoruz.
taþlarýyla paylaþan, Çorum basýný için sembol bir deðer olan
Erinde geçinde bu mekanýn bizler de birer ferdi olacaðýz.
Mahmut Tunaboylu’yu bu vesile ile bir kez daha rahmetle anýyBuraya gelirken birkaç metreden oluþan kefenle birlikte geleceðiz.
oruz” diye konuþtu.
Bizden önce bu mekanýn müdavimleri olan insanlarýmýzýn ruhlarý
‘YAZDIKLARIYLA YAÞAYACAK’
için okunacak dualar kabirlerinde yatan binlerce mevta ile Mahmut
Tunaboylu'nun da ruhuna ulaþacak inþaallah.
Eðitimci-Yazar Abdulkadir Ozulu, “Merhum Mahmut
Tunaboylu, yazdýklarýyla yaþayacak ve rahmetle anýlacak” dedi.
Buraya kendi iradenizle gelerek Mahmut Tunaboylu için
düzenlenen anma törenine eþlik ettiniz. Bu törenin yalnýzca manevi
Ulu Mezarlýk’taki anma programýnda konuþan Abdulkadir
bir yaný var. Mahmut için düzenlenen bu anma töreninde okunan
Ozulu, yazar ve þairlerin vefatlarýnýn ardýndan unutulmayan þanslý
dualardan, bu mekanda yýllardan beri bekleyen kimsesi kalmamýþ
kimseler olduðunu söyledi.
insanlarýmýzýn ruhlarý da þefaatleniyor. Onun için bu program ayrý
Edebiyat tarihçilerinin yaptýðý çalýþmalar sayesinde, yazýlý eser
bir kýymet taþýyor.
býrakan isimlerin gelecek kuþaklara taþýndýðýný anlatan Ozulu, þöyle
Mahmut Tunaboylu’nun ailesi de 1938 yýlýnda Avrupa’dan
konuþtu:
Anadolu'ya göç etmiþ. Göçün en küçük bireyi olarak þu anda
“Tohumun yetiþmesi için topraða ihtiyaç var. Söz için de yazý
yalnýz ben kaldým. Ben de sanýrým kýsa süre içinde aranýzdan
adeta toprak vazifesi görür. Yani yazýya dönüþen söz yaþar.
ayrýlabilirim. Yýllar önce baþlatýlan anma töreni geleneðinizi hangi
Binlerce hizmet insaný var ki öldükten sonra hatýrlayaný yok.
þartlar olursa olsun sürdürmenizi diliyorum.
Yazar ve þairler bu açýdan þanslý. Hangi devirde yaþarsa yaþasýn,
Merhum Mahmut Tunaboylu'nun yaþadýðý sokaða Çorum
yazýlý eser býrakan isimler, edebiyat tarihçilerinin yaptýðý araþtýrBelediye Meclisi'nin oy birliði ile aldýðý bir kararla adý verildi.
malar neticesinde gelecek kuþaklara taþýnýyor. Mahmut Tunaboylu
Geçtiðimiz yýl kar fýrtýnasý altýnda tabelalar törenle takýldý.
da yazdýklarýyla yaþayacak ve rahmetle anýlmaya devam edecek.”
Buradan andýðýmýz konu ile ilgilenen kiþi ve kuruluþlara
Ozulu’nun sözlerini destekleyen Karakeçili Camii emekli
þükranlarýmý sunuyorum.
Ýmam Hatibi Fikrettin Çýplak da Ýslâm dininin temel kaynaklarýna
Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan Mahmut Tunaboylu
göre, dünyada kalýcý eser býrakarak topluma faydalý olanlarýn âmel
adýna 6 adet öykü yarýþmasý düzenlendi. Koþullar olumlu olduðu
defterinin kapanmadýðýný hatýrlattý.
müddetçe bu yarýþmanýn sürdürüleceðine inanýyorum. Mahmut
ESERLERÝ YENÝ BASKI BEKLÝYOR
Tunaboylu’nun 10 adet yarýþmalar kazanmýþ çocuk romaný var.
Bakanlýklarca basýmý gerçekleþtirilen kitaplarla ilgili sözleþmelerin
Gazeteci-Yazar Müslüm Tunaboylu, merhum oðlu Mahmut
süresi sona erdi. Kitaplarýn yeni basýmlarý yapýlarak öncelikle
Tunaboylu’nun eserlerinin yeni baskýlarýnýn yapýlarak okurlarla
Çorumlu çocuklar olmak üzere daðýtýmýnýn yapýlmasýný
buluþturulmasýný istedi.
arzuluyorum. Kitaplarýn basýmýný Çorum Belediyesi ya da Ýl Özel
Bazý yarýþmalarda ödül kazanmýþ 10 adet çocuk romaný
Ýdaresi üstlenebilir.
bulunan Mahmut Tunaboylu’nun eserlerinin daha önce çeþitli
Mahmut Tunaboylu’nun yaþadýðý semtte bir kitaplýk yada
Bakanlýklarca basýldýðýný hatýrlatan Müslüm Tunaboylu, “Bu
kütüphane oluþturulduðunda oðlumun kitaplýðýndaki kitaplarýn
kitaplarla ilgili sözleþmelerin süresi sona erdi” dedi.
burada hizmete sunulmasýný diliyorum.”
Aybike
Turizmsahibi
Selahattin Küçük,
225 kiþiden oluþan
2014 yýlý ikinci umre
kafilesinin yarýn saat
23.00’te Belediye
Þehirlerarasý Otobüs
Terminali’nde
düzenlenecek
programla kutsal
topraklara
uðurlanacaðýný
açýkladý.
Yarýyýl tatilini
kutsal topraklarda
geçirmek isteyen
eðitimci ve
öðrencilerden oluþan
kafilenin
havayoluyla
Cidde’ye ulaþacaðýný
belirten Selahattin
Küçük, “Bu
kafilemiz, Merzifon
Havalimaný’ndan
kutsal topraklara
uçan ilk umre
kafilesi olacak” dedi.
15 günlük umre
programýna katýlan
kafilenin 5 Þubat
2014 tarihinden
itibaren yurda
döneceði öðrenildi.
Programa katýlanlara umrenin fazileti hakkýnda açýklamalar yapýldý.
Seminerde katýlýmcýlarýn umre ibadeti ile ilgili sorularý da cevaplandý.
Çorumlu hanýmlar da umrenin fazileti hakkýnda bilgiler edindi.
Yarýyýl tatilini kutsal topraklarda geçirmek isteyen eðitimci ve öðrenciler, umre seminerinde buluþtu.
PAZARTESÝ 20 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Beyaz Show’da kahkaha tufaný
11
Afrikalý hemþehrimiz Amir:
‘Çorumlular adamýn dibi’
Recep Mebet
olan sevgi ve muhabbetini ortaya koyan Amir Zarta Afrika ülkesi
karia, Türk halk oyanlarýÇad’dan Türkiye’ye
na da bayýldýðýný kaydetgelerek üniversite okuyan
ti.
Amir Zakaria (18), Çorum aþký ile dikkat çekiAnkara oyun havasý
yor. Afrikalý öðrencinin
eþliðinde yanýndaki arkaÇorum’la ilgili videolarý
daþlarý ile misket oynainternette týklanma rekoryan Amir, futbol takýmý
larý kýrýyor.
olarak ise Çorumspor’u
tuttuðunu söyledi.
‘Nerelisin?’ diye soranlara ‘Çorumluyum’ diSempatik tavýrlarý
ye cevap veren Amir Zaile izleyenlerin sevgisini
karia, geçtiðimiz Cuma
kazanan Amir, Beyaz’ýn
gecesi Beyaz Show’a ka‘Çorum’a yerleþ’ teklifitýldý.
ne ‘Tamam kardeþ olur’
sözleriyle karþýlýk verdi.
Amir Zakaria, neþeli sohbetiyle programa damga vurdu.
Meltem Cumbul, Özge Ulusoy, Ayþe Þule BilProgram sýrasýnda
giç, Ferhat Göçer, Kenicstüdyoda Sungurlulu bir
hi Ebina ve Gökçe’nin koizleyici olduðunu öðrenuk olduðu programýn senen Amir, hemþehri muyircileri arasýnda yer alan
habbetiyle de seyircileri
Amir, neþeli sohbetiyle
güldürdü.
programa damga vurdu.
“Çorum türküleri
Kanal D’de yayýnlaharikadýr” diyen Beyaz
nan programda Beyazýt
ise, ‘Gayrý Dayanamam
Öztürk’ün sorularýný ceBu Hasrete’ adlý türküyü
vaplayan Afrikalý hemçok beðendiðini ifade
þehrimiz Amir, Türk Hava
ederken Amir’e “progKurumu
Üniversitesi
ram çýkýþýnda oturup soh‘Ceryan (Elektrik) Mübet edelim” dedi.
hendisliði Bölümü’nde
Ýlerleyen günlerde
öðrenim gördüðünü söygerçekleþecek bir prograledi.
mýna Türkiye’de okuyan
Afrikalý Amir, arkadaþlarýyla Ankara havasý eþliðinde misket oynadý.
2 yýldýr Türkiye’de
yabancý öðrencileri kobulunduðunu
belirten
nuk etmeyi planladýðýný
Amir, bir arkadaþýnýn daveti üzerine Çorum’a gittiðini ve çok beanlatan Beyaz, Amir’i bu programa davet edeceðini açýkladý.
ðendiðini ifade etti.
Ekranlarý baþýndaki Çorumlular’ýn da ilgiyle izlediði Amir,
Kýsa sürede öðrendiði Türkçesi ve esprili cevaplarý ile beðeprogram sonunda üniversiteli arkadaþlarýna ve Sincanlýlar’a seni toplayan Amir, Beyazýt Öztürk baþta olmak üzere program kolam gönderdi.
nuklarý ve tüm izleyenleri kahkahaya boðdu.
Ýzleyenleri gülmekten kýrýp geçiren hoþ sohbeti
‘ÇORUMLULAR ADAMIN DÝBÝ’
http://www.youtube.com/watch?v=AMY-ZdXg3c0 linkinden izleyebilirsiniz.
“Çorumlular adamýn dibi” þeklindeki sözleriyle Çorum’a
O
Çorumlu olduðunu söyleyen Amir, Beyazýt Öztürk baþta olmak üzere program konuklarý ve tüm izleyenleri kahkahaya boðdu.
Sedat Ek mazbata aldý
Ç
Çorum Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Baþkanlýðý’na seçilen Sedat Ek mazbatasýný aldý.
Recep Mebet
orum Kalaycýlar ve
Hýrdavatçýlar Odasý
Baþkanlýðý’na seçilen
Ek Reklam sahibi Sedat
Ek mazbatasýný aldý.
Geçtiðimiz Pazartesi günü yapýlan genel
kurul sonucunda oda
baþkanlýðýna seçilen Sedat Ek, Cuma günü
mazbata alarak yeni görevine resmen baþladý.
Merkez Ýlçe Seçim
Kurulu’nda gerçekleþen
mazbata törenine Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah Coþkun, Ömer
Ölçer, Adem Guþku,
Mustafa
Özkazancý,
Volkan Emniyet ve
Ömer Düven ile Denetim Kurulu Üyeleri Ahmet Sapancý, M. Hamit
Duran ve Murat Yitmen
de katýldý.
Mazbatasýný aldýktan sonra tebrikleri kabul eden Ek, genel kurulun esnaf üyelerine
hayýrlý uðurlu olmasýný
diledi.
Bahçelievler Ýlkokulu 3/B Sýnýfý öðrencileri, Oyun Gezegeni’nde doyasýya eðlendi.
Oyun Gezegeni’nde
doyasýya eðlence
Bahçelievler 3/B’den doðum günü partisi
Recep Mebet
A
li Karar’ýn
sahibi olduðu
Oyun Gezegeni,
Bahabey Caddesi
CarrefourSA
Ekspres Maðazasý
üstünde hizmet
veriyor.
Çocuklarýn
tutkunu olduðu
oyun ve
eðlencelerin yer
aldýðý Oyun
Gezegeni, doðum
günü kutlamalarýna
da evsahipliði
yapýyor.
Ali Karar’ýn sahibi olduðu Oyun Gezegeni, çocuklarýn yeni eðlence
BAHÇELÝEV
LER’DEN
DOÐUM GÜNÜ
PARTÝSÝ
Bahçelievler
Ýlkokulu 3/B Sýnýfý
öðrencilerinden
Yiðit Kaan Selçuk
ve Cevdet Onur
Cerit için doðum
günü partisi
düzenlendi.
Öðrenci
velileri Dr. Serhat
Cerit ve Dr. Yusuf
Selçuk tarafýndan
organize edilen
kutlama programý
önceki gün Oyun
Gezegeni’nde
gerçekleþti.
Sýnýf
Öðretmeni Satý
Gümüþ’ün de hazýr
bulunduðu
kutlamaya sýnýf
anneleri büyük ilgi
gösterdi.
Pasta kesilmesi
ile baþlayan
kutlamalar, müzikli
eðlence ve
oyunlarýn ardýndan
hediye takdimiyle
sona erdi.
Doðum günü kutlamasýna katýlan öðrenciler, oyunlar oynadýlar.
Oyun Gezegeni, Bahabey Caddesi CarrefourSA Maðazasý üstünde hizmette.
Sýnýf Öðretmeni Satý Gümüþ’ün de hazýr bulunduðu kutlamaya sýnýf anneleri büyük ilgi gösterdi.
12 PAZARTESÝ 20 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
‘Hayâl bile edilemeyecek
projelerle geliyorum’
Enise Aðbal
M
HP Osmancýk
Belediye Baþkan
adayý Haydar Kurþun
ve MHP Yönetim Kurulu Baþkaný Musa Kara ve Yönetim Kurulu
üyeleri Osmancýk Giriþimci Ýþ Adamlarý Derneði (OGÝAD)’ni ziyaret etti.
Ziyarette OGÝAD
Baþkaný iþ adamý Mustafa Çýplak ve Yönetim
Kurulu üyeleri hazýr
bulundu.
Derneklerinin ne
zaman ve ne amaçla
kurulduðunu anlatan
Çýplak, Osmancýk'a
gönül vermiþ Osmancýklý iþ adamlarý olarak
kapýlarýnýn her parti ve
adaya açýk olduðunu
dile getirerek, tüm parti ve adaylara karþý ayný mesafede durduklarýný kaydetti.
MHP Osmancýk Belediye Baþkan adayý Haydar Kurþun, OGÝAD’ý ziyaret etti.
‘Osmancýklý’nýn
gücüne ihtiyacým var’
‘Osmancýk parmakla gösterilecek’
MHP Osmancýk
Belediye Baþkan adayý
Haydar Kurþun ise esnaf ve tüm sivil toplum
örgütlerine ziyaretlerinin devam ettiðini belirterek, Osmancýk’ta
hiçbir sivil toplum örgütü kalmayýncaya kadar ziyaretlerinin süreceðini belirtti. Kurþun,
“Yüreði Osmancýk için
atan ve Osmancýk'ý seven ve bir kardeþiniz
olarak, öðretmenlik ve
emekli olduktan sonraki iþ hayatýmdaki tecrübeler ile bilgi birikimimi Osmancýk'ýn çehresini deðiþtirecek projelerimi uygulamak
sizlere sunmak için be-
lediye baþkanlýðý için
aday oldum. Osmancýk'a layýk olacak inþaat projelerine imza attým. Gemici ve Gürleyik mahallelerinde olduðu gibi Osmancýk'ýn
diðer mahallelerinde
kimsenin cesaret edemediði inþaat projelerimi uygulamaya baþladým. Osmancýk'ýn geleceðini þekillendirmek
için kimsenin hayal bile edemeyeceði, Osmancýk'ý geliþtirecek, iþ
istihdamýný saðlayacak
projelerle geliyorum.
Ya eski ya yeni Osmancýk diyorum. D100 karayolu kenarýnda, Kýzýlýrmak sahilinde yapýlacak çalýþmalarla Osmancýk parmakla gösterilecek bir
kent olacaðýna inanýyorum.
Haydar Kurþun projelerini anlattý.
Ziyarette OGÝAD Baþkaný iþ adamý Mustafa
Çýplak ve Yönetim Kurulu üyeleri hazýr bulundu.
Osmancýk'ta esnafýn, iþ adamlarýnýn, iþsiz gençlerin, vatandaþlarýn sorunlarýný iyi
analiz ettim. Pazar yeri,
otopark, spor alanlarý,
yüzme havuzlarý gibi
tüm Osmancýklý’nýn
her yaþtaki kesimini ilgilendiren projelerimi
uygulayarak gelecekte
Osmancýk'ý yaþanýr,
tozdan,
çamurdan
uzak, tertemiz içilebilir
bir suyu ile örnek bir
kent yapmak vizyonumdur. Ancak bunlarý
uygulamak için Osmancýk halkýnýn gücüne ihtiyacým var. Bu
güçte sizlerde var.” diye konuþtu.
Osmancýk Ravzanur Kültür
Derneði’nden anlamlý program
O
Osmancýk Ravzanur Ýlim, Kültür ve Hizmet Derneði program düzenledi.
Kur’an tilaveti ve dualarla baþlayan programda,
birbirinden güzel ilahiler seslendirildi.
Erol Taþkan
smancýk Ravzanur
Ýlim, Kültür ve
Hizmet Derneði tarafýndan Osmancýk ÝBD
Park Dinlenme Tesisleri’nde gerçekleþtirilen
programda,
Kur’an
okumayý öðrenen kursiyerlere Kur’an-ý Kerim
hediye edildi.
Kur’an tilaveti ve
dualarla baþlayan programda, birbirinden güzel ilahiler seslendirildi.
Çok sayýda davetlinin yer aldýðý programa Osmancýk Belediye
Baþkaný Bekir Yazýcý,
CHP Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Alaattin Uður, MHP Osmancýk Belediye Baþkan
Adayý Haydar Kurþun,
Osmancýk Ýlçe Müftüsü
Süleyman Çoban, Osmancýk Ravzanur Ýlim,
Kültür ve Hizmet Derneði üyeleri katýldý.
Program, emekli
Ýmam Hatip Hasan Akbaba tarafýndan ilahilerden sonra, Osmancýk
Kur’an okumayý öðrenen kursiyerlere Kur’an-ý Kerim hediye edildi.
Ýlçe Müftüsü Süleyman
Çoban tarafýndan dua
ile deveam etti.
Dernek yöneticilerinden Lokman Varlýk,
yaptýðý
konuþmada,
Kur’an-ý Kerim’in insanlarýn tüm hayatlarýna ýþýk tutan bir deðeri
ifade ettiðini belirterek,
konuyla ilgili ayet ve
hadislerden örnekler
verdi.
Konuþmadan sonra, Kur’an-ý Kerim’i
okumayý öðrenen kursiyerlere Kur’an-ý Kerim
hediye edildi.
Özkan Dað, Mustafa Bostancý, Ömer
Coþkun, Mustafa Ahukuþu, Tansel Polat, Harun Ýnce, Mehmet Özçelik, Ali Þen, Hasan
Karakuþ,
Süleyman
Durukan, Ýsa Dölcü ve
Mustafa Koç isimli
kursiyerler Kur'an-Kerim öðrenerek günün
anýsýna hediye Kur'an-ý
Kerim’i büyük bir mutlulukla teslim adlýlar.
Ravzanur Ýlim,
Kültür ve Hizmet Derneði Baþkaný Þerif
Okudan, "Osmancýk'ta
kurduðumuz bu dernek
olarak, insanlarýmýza
hem manevi yönden
hem de ilim açýsýndan
ýþýk tutan etkinlikleri
her geçen gün geniþ bir
inanç kütlesine yayarak
düzenlemeye devam
ediyoruz. Bu akþam
hem Kur'an-ý Kerim tilaveti dinledik, hem
dualar ettik, hem de deðerli hocalarýmýzýn ilminden faydalandýk"
diyerek, tüm katýlýmcýlara teþekkür etti.
Osmancýk MHP Seçim ve Ýrtibat Bürosu, Kýzýlýrmak Mahallesi Sahil
Park Belediye Kültür Sitesi yanýnda hizmete açýldý.
Osmancýk MHP
seçim bürosu açýldý
Mustafa
Demirer
O
smancýk MHP
Seçim ve
Ýrtibat Bürosu,
Kýzýlýrmak
Mahallesi Sahil
Park Belediye
Kültür Sitesi
yanýnda hizmete
açýldý.
Büyük bir
mekânda çeþitli
resim ve posterlerle
süslenen seçim ve
irtibat bürosu,
þimdilik törensiz bir
þekilde hizmete
girdi.
MHP
Osmancýk Belediye
Baþkan adayý
Haydar Kurþun ve
MHP Osmancýk
Ýlçe Baþkaný Musa
Kara ile Yönetim
Kurulu üyeleri
seçim ve irtibat
bürosunun hayýrlara
vesile olmasýný
dilediler.
MHP Osmancýk Belediye Baþkan adayý Haydar
Kurþun, seçim bürosunu ziyaret etti.
MHP Osmancýk Ýlçe Baþkaný Musa Kara ile Yönetim
Kurulu üyeleri seçim bürosu açýlýþýna katýldý.
Kurþun seçim
bürosunu açýyor
Erol Taþkan
M
HP Osmancýk
Belediye Baþkan Adayý Haydar
Kurþun seçim bürosunu açmaya hazýrlanýyor.
Osmancýk'ta yerel seçim çalýþmalarý
hýz kazanýrken Osmancýk'ta açýklanan
ilk aday olan MHP
Osmancýk Belediye
Baþkan Adayý Haydar Kurþun seçim çalýþmalarýný yürütecekleri seçim bürosunu hizmete açmaya
hazýrladýklarýný be-
MHP Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Haydar
Kurþun seçim bürosunu açmaya hazýrlanýyor
lirtti.
Fenerbahçeliler
Derneði'nin alt katýnda bulunacak olan
Kurþun'un seçim bü-
rosu Ali Kýnýk'ýn vereceði konser ile açýlacak. MHP Adayý
Kurþun kýsa bir süre
sonra açýlacak olan
seçim bürosunun açýlýþ tarihini kamuoyuyla paylaþacaklarýný ve açýlýþa partili,
partisiz tüm Osman-
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 20 OCAK 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:19 Rebi’ul-Evvel: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:7 Kânûn-i Sâni 1429 Kasým:74
20
2014
OCAK
Âlim olan kiþi, fitneyi
gelirken anlar. Câhiller de,
dönüp giden fitneyi anlar.
Hadîs-i þerîf
Ýlimizde
namaz
vakitleri
ÝMSAK
GÜNEÞ
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
AKÞAM
YATSI
05.23
06.54
11.57
14.23
16.47
18.11
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Alo Trafik
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
153
112
110
155
154
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
BAHABEY
221-2182
YAVRUTURNA
224-4214
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-7733
ATA
224-0550
213-6060 - 224-9757
GÜLABÝBEY
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-0171
KALE
225-0014
MÝMARSÝNAN
234-7979
BAÐCILAR
234-9063
YAVRUTURNA
212-4455
BAHAR
221-2008
212-3232 - 213-4242
YAVRUTURNA
ABDALATA
268-9383
AKKENT
214-5494
BÜYÜKDÜVENCÝ
248-6213
ÝKBAL
278-5757
KONAKLI
237-8767
226-3434 - 227-7080
HÝTÝTEVLER
BUHARA
226-9350 - 227-2712 - 227-1717
HÝTÝTEVLER
227-7781
BUHARA
227-1414
226-6770 - 227-2225 - 226-8007
GAZÝ
GAZÝ
226-4454 - 227-1977 - 226-6780 227-4488
KUNDUZHAN
225-0871 - 213-2888 - 225-0871
ÞENYURT
221-7455
226-7273 - 227-6090 - 227-2228
ULUKAVAK
ULUKAVAK 227-7515 - 226-6333 - 226-3939 - 227-6575
HACIBEY
243-2124
HAMAMLIÇAY
251-2092
SEYDÝM
298-8002
AKKENT
214-5494
CEZAEVÝ
254-9780
GÜNEÞ
777-0222
RESMÝ DAÝRELER
Valilik
Belediye
Jandarma
Emniyet Müdürlüðü
Adliye
Müftülük
Cezaevi
Milli Eðitim Müdürlüðü
225 46 60
225 08 10
223 11 11
224 10 09
227 78 80
223 07 20
254 97 80
224 02 01
VEFAT EDENLER
1- Belediye’den emekli eski Hal Müdürü Ziya Kýnýk’ýn eþi
Hamiyet Kýnýk.
2- Tatar Köyü’nden sývacý esnafýndan Yusuf Oral’ýn oðlu
Fatih Oral.
3- Seyfe Köyü’nden gelme Bayram Özkuþçu.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Deðerli okuyucularým uzun bir aradan
sonra sizlerle tekrar buluþmanýn mutluluðu
içindeyim.
Bu yazýmda 2013 yýlý otomobil ve
hafif ticari araçlarýn satýþ deðerlendirmesine iliþkin bir alýntýyý sizlerle paylaþacaðým. Yaygýn basýnda yer alan açýklamalara göre 2013 yýlýnda bir önceki yýla
göre otomobil pazarý %19,48 artarken hafif
ticari araç pazarý %14.78 azaldý. Otomotiv
sektörü bir önceki yýla oranla yaklaþýk %10
artýþ gösterdi. Bir önceki yýl toplam
777.761 Araç satýlýrken 2013 yýlýnda
853.378 adet araç satýldý.
Hafif ticarideki düþüþ dikkat çekici,
halkýn hafif ticari araçlarý otomobil olarak
kullanma düþüncesinden yavaþ yavaþ
vazgeçmeye baþladýðý görülmekte.
Burada dikkatinizi elektrikli Araç
satýþýna dikkat çekmek istiyorum 2013
yýlýnda 31 adet elektrikli araç satýldý.
Elektrikli araçla ilgili o kadar reklam ve
tanýtým olmasýna raðmen çok cüzi miktarda
araç satýlmasý dikkatimi çekti.
Satýlan araçlarýn %95'e yakýný 1600cc
altýndaki araçlardan oluþtu. Buradaki en
büyük etken, yüksek ÖTV oranýndan kay-
Yeniden merhaba
naklanýyor. Satýlan araçlarýn %59'u dizel
araçlardan oluþtu.
2013 yýlýnda vatandaþýn tercihi
otomatik þanzýmana yöneldi bir önceki yýla
göre %29 artýþ gösterdi. Satýlan otomobillerin %39'u otomatik þanzýmanlý araçlardan
oluþtu.
2014 yýlý tahminleri toplam pazarýn
%10-15 arasý daralacaðý tahmin ediliyor.
Araçlara gelen ÖTV artýþý dövizin
aþýrý yükselmesi bu yýlýn ikinci el araçlarýn
yýlý olacaðý gösteriyor.
2013 MARKALARIN
SATIÞ RAKAMLARI
Mahkemelerdeki Nurcular 1
ÝLK 20 LÝSTESÝ
1.VOLKSWAGEN 112.056
2.RENAULT
108.311
3.FORD
108.155
4.FIAT
97.593
5.OPEL
55.993
6.HYUNDAI
49.602
7.TOYOTA
36.395
8.DACIA
36.395
9.PEUGEOT
34.034
10.MERCEDES
30.444
11.CITROEN
30.003
12.BMW
20.705
13.NÝSSAN
19.295
14.HONDA
15.415
15.AUDÝ
14.987
16.KIA
13.648
17.SKODA
12.833
18.CHEVROLET 12.506
19.SEAT
11.065
20.MITSUBISHI 5.240
21.VOLVO
5.021
Gazeteci Þevket Evliyagil
son yolculuðuna uðurlandý
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi, Sürekli
Basýn Kartý sahibi hemþehrimiz
Þevket Evliyagil, 90 yaþýnda
hayatýný kaybetti.
TGC Yönetim Kurulu,
Evliyagil'in vefatý nedeniyle
baþsaðlýðý mesajý yayýnladý.
Mesajda, "Þevket Evliyagil'i
sevgi ve saygýyla anarken ailesine ve topluluðumuza baþsaðlýðý diliyoruz" denildi. Gazeteci
Evliyagil'in cenazesi önceki
gün Fatih Camisi'nde öðle namazýný müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Edirnekapý Þehitliði'nde topraða
verildi.
Çorumlu Evliyagil Ailesi’nin en büyük evladý olarak
1924 yýlýnda Ýstanbul'da doðan
Bir zamanlar Nur Talebesi olmak cesaret isterdi.
Bütün cesaretini ortaya koymayan o davada
yürüyemez idi.
Bu haller ilk defa Bediüzza- Tefekkür
man hazretlerinin hayatýnda gö- Dünyamýz
rülmüþtü…
Ýlk defa jandarma nezaretinde Bitlis iline nefyin de,
Toptaþý týmarhanesi,
31 Mart hadisesinde, þimdiki Ýstanbul üniversitesi, eskiden
Harbiye nezareti olarak kullanýlan binada,
Raþit Yücel
Eskiþehir Hapishanesi,
rasityü[email protected]
Sora Denizli,
corumhakimiyet. net
Daha sonra Afyon Hapishanesi…
Ve 1925 yýlýndan, hayatýnýn sonuna kadar
devam eden mecburi ikametkahlar…
Bu haller Nur talebelerinin hayatlarýn dada
yaþayýþ biçimi haline geldi.
Hukuk tarihinde emsali görülmeyen hadiseler yaþandý.
Hükümeti ve devleti alet edenler, Nurculara
adeta kan kusturdular…
Bu sayede, onlar bilmeyerek kaderi ilahinin
tecellesine vesile oldular.
Bu sayede hakikati imaniye her tarafa yayýldý.
Nur irfanýnýn yüz binlerce talebesi yetiþti.
Korkmadýlar ve yýlmadýlar.
Hapishaneler "Medrese-i Nuriye" haline geldi.
Nice azýlý katiller,
Ýdamlýk mahkumlar,
Ýdam sehpasýna gidenler , nur talebesi olarak
son nefesini verdiler.
(Sürecek)
usta gazeteci, Ýstanbul Erkek
Lisesi ve Ýstanbul Ýktisat Fakültesi'ni bitirdi. Çeþitli gazetelerde habercilik-yazarlýk ve uzun
süre yazý iþleri müdürlüðü yapan Evliyagil, halkevlerinde de
çalýþtý.
Türkiye Ticaret Odalarý,
Sanayi Odalarý ve Ticaret Borsalarý Birliði'nin kurucu müdürlüðü yapan Evliyagil, Ankara Ýktisadi ve Ticari Bilimler
Akademisi'nde dersler verdi.
Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde
28 yýl Basýn ve Yayýn Yüksekokulu (Ankara Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi) öðretim görevlisi olarak görev yapan Evliyagil'in basýn ve basým dalýnda
üniversitelerde okutulan 4 kitabý bulunuyor. (A.A.)
NÖBETÇÝ ECZANELER
ÝPEKLÝ LOZAN
BAHABEY CAD.
NO:156/34- BAÐLARA
GÝDEN YOL ÜZERÝ
225 03 49
lükleri kullanýlacak.
Resmi ilan baþlýklarý 24
puntoyu geçmeyecek ve bu
baþlýklar ilan metinleriyle mütenasip olacak. Baþlýk dýþýnda
10 puntoluk metin harfleriyle
dizilen ilanlarýn 5 santimetrelik
KARAKAÞLI
GAZÝ CAD. 81/C ( PÝRÝ
BABA ÇAMLIÐI
KARÞISI ) 224 76 91
METEOROLOJÝ
3.0041
Resmi ilanda yeni tarife
Bakanlar
Kurulu'nun,
‘Resmi Ýlan Fiyatlarýnýn Tespit
Edilmesi Hakkýnda Kararý’,
Resmi Gazete'de yayýmlandý.
Gazetede yer alan karara
göre, resmi ilanlarýn yayým ücreti, tek sütunda bir santimetrelik boy ile ölçülmek suretiyle
tespit edilecek ancak birden
fazla sütunu kapsayacak þekilde yayýmlanan ilanlarýn sütun
sayýsýnýn belirlenmesinde; 10
puntoluk metin harfleriyle dizilen ilan metinleri için tek sütun
geniþliði 37 milimetre, 8 puntoluk metin harfleriyle dizilen
ilan metinleri için tek sütun geniþliði 33 milimetre olacak þekilde kýyasen iþlem yapýlacak.
Tek sütun olarak yayýmlanan ilanlarda ise sütun geniþliði
bu fýkradaki esaslar dahilinde
belirlenecek. Anýlan ilanlarýn
bu sütun geniþliklerine göre ölçümlenebilmesi için gazetelerin içeriklerindeki diðer yazý
metinlerinin dizgisinde de yukarýda belirtilen punto büyük-
13
kýsmýnda en az 12 satýr, 8 puntoluk metin harfleriyle dizilen
ilanlarýn 5 santimetrelik kýsmýnda ise yine en az 14 satýr
yazý bulunacak. Ýlan metinlerinde 8 puntodan küçük harf
kullanýlmayacak.
Resmi ilanlarýn bir santimetresinin tek sütunundaki yayým ücreti 8 lira 90 kuruþ, günlük fiili satýþ ortalamasý 10 binden az olmayan gazeteler için 9
lira 80 kuruþ, 25 binden az olmayan gazeteler için 19 lira, 50
binden az olmayan gazeteler
için de 33 lira olacak.
Resmi ilanlarýn tahmini
bedelleri, Basýn Ýlan Kurumu’nun tespit edeceði esaslara
göre, ilaný verenler tarafýndan
peþin olarak kuruma ödenecek
ve fatura tanziminden sonra
mahsup iþlemi yapýlacak. Kanuni sebeplerden dolayý tahmini ilan bedellerini peþin ödeyemeyen merkezi yönetim kapsamýndaki kamu idareleri, faturanýn kendilerine ulaþmasýný müteakiben borçlarýný derhal ödeyecek.
Tarife, yayýmlanmasýný takip eden ay baþýndan itibaren
yürürlüðe girecek. (AA)
3.0177
2.2130
2.2230
Gram
ALIÞ
89,260
SATIÞ
89.289
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:23 Sayý: 6798
20 OCAK 2014
PAZARTESÝ
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91
Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM
e-mail: [email protected] com
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 PAZARTESÝ 20 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
TÜRKAV istiþare etti
T
Emre Kut
ürkiye Kamu Çalýþanlarý Vakfý
(TÜRKAV) Çorum Þubesi
tarafýndan düzenlenen istiþare toplantýsý
vakýf binasýnda yapýldý.
Saygý duruþunda bulunulmasýve
Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan
toplantýnýn açýþ konuþmasýný TÜRKAV
Ýl Baþkaný Arslan Çevik yaptý.
1989 yýlýndan beri Türkiye çapýnda
faaliyet gösterdiðini belirten Arslan
Çevik, Çorum TURKAV olarak
amaçlarýnýn üyelerinin ve ailelerinin
daha mutlu, huzurlu yaþamalarýna katký
saðlamak olduðunu söyledi. Çevik, tüm
kamu çalýþanlarýna hitap ettiklerini
belirterek, þöyle dedi; "Türk
milliyetçiliðinden hiçbir zaman taviz
vermeyiz. Mücadelemiz her zaman ve
her yerde varlýðýmýzý þehitlerimizin
kanýna borçlu olduðumuz Türk
vatanýnda, Türk milletinin varlýðýna
armaðan edildiði bir çizgidedir.
Bünyemizde Türk milletinin bölünmez
bütünlüðüne inanan, bayraðý tek,
kimliði Türk olan, demokratik, laik
Türkiye Cumhuriyeti'ne gönülden baðlý
vatansever kamu çalýþanlarý vardýr.
TÜRKAV’da bu yüce insanlara destek
için vardýr. "
Ýstiþare toplantýsý Fatih Þanöz
baþkanlýðýnda Yönetim Kurulu ve
Denetim Kurulu'nun faaliyetlerinin
okunmasýyla devam etti.
Toplantý dilek ve temennilerle sona
erdi.
Vali Baþköy, siyasi partilerin il baþkanlýklarýný ziyaret etti.
Huzurlu bir seçim için görüþ birliði
V
Türkiye Kamu Çalýþanlarý Vakfý (TÜRKAV) Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen istiþare toplantýsý vakýf binasýnda yapýldý.
Eðitim Yöneticileri güncel
Anayasal meseleleri ele aldý
T
Erol Taþkan
üm Eðitim Yöneticileri Derneði Güncel Anayasa
Meseleleri konulu
konferans düzenledi.
Dernek Baþkaný
Kazým Alpoðlu ve
dernek üyelerinin
katýldýðý konferans
Serbest Muhasebeci
Mali
Müþavirler
Odasý (SMMMMO)
Eðitim Salonu’nda
gerçekleþtirildi.
Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari
Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi Bölümü öðretim görevlisi Dr. Veysel Dinler’in
konuþmacý
olarak yer aldýðý
konferansta, güncel
Anayasal meseleler
ele alýndý.
Tüm Eðitim Yöneticileri Derneði Güncel
Anayasa Meseleleri konulu konferans düzenledi.
‘Dostlar alýþveriþte görsün’
Mustafa Demirer
menler merkez okullara yerleþmiþtir.
Yüksek puanlý öðretmenlerimiz ilçe ve
emokrat Eðitimciler Sendikasý Sunköylere gitmeye devam etmektedir. Oysagurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak,
ki uyarýmýz dikkate alýnsaydý ve iki atama
Milli Eðitim Müdürlüðü’nün özür grubu
birlikte yapýlsaydý puan üstünlüðüne göre
atamalarýný dostlar alýþveriþte görsün ataadaletli bir atama yapýlacaktý.
malarý olarak yorumladý.
Ayrýca alan deðiþikliði ile ilgili baÖðretmenlerin özür grubu tayin iþkanlýðýn gönderdiði yazýda "ilan edilen
lemlerini deðerlendiren Býçak, sorunun
kadrolara puan üstünlüðüne göre atama
hala tam manasýyla çözüme kavuþturulyapýlacaktýr" diye açýkça yazmasýna raðmadýðýný ifade etti.
men tercihlerin tamamýný yazmayan ve
DES Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim
sonradan boþalan okullara yapýlan atamaBýçak Bakanlýðýn iller arasý tayinlerde bir
lar kafalarda soru iþaretlerini oluþturmuþnebze olsun rahatlatýcý çalýþmalar yaptýðýtur. Bu okulun boþalacaðý eksik tercih yaný, ancak il içi özür tayini bekleyen öðretpan öðretmene malum mu olmuþtur veya
menlerimizin maðduriyetlerinin hala dediðer öðretmenler bunu düþünememiþ miDemokrat Eðitimciler Sendikasý
vam ettiðinibelirten Býçak, þöyle dedi;
dir?
Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak.
“Öðretmenlerimizin evlerinin hemen yaGeçen yýl norm kadro fazlasý öðretnýndaki okulda çalýþmak gibi bir talepleri
menlerin atamasýnýn jet hýzýyla özür gruasla bulunmamaktadýr. Öðretmenlerimiz sadece aileleriyle ayný yerlebundan önce yapýlmasý, bu yýl alan deðiþikliðinin önceliði ve ilan edilen okullarýn azlýðý göstermektedir ki öðretmenlerimiz kaç puana saþim yerinde yaþamak ve çalýþmak istemektedirler. Bu da onlarýn en
hip olursa olsun ailelerine uzak köy ve ilçelerde çalýþmaya devam ededoðal insani haklarýdýr. Ancak maalesef bakanlýkta masa baþýnda otucektir.
ran bazý kadrolar öðretmenin sorunlarýna çözüm üretme deðil maðduÖðretmenlerimizin ve eðitim sistemimizin sorunlarýný çözmek
riyet üretme alanýnda uzmanlaþmýþlar.
için köklü reformlar gerekmektedir. Masa baþýnda alýnan kararlar, geÖzellikle sýnýf öðretmenlerinin 4+4+4 sisteminden dolayý norm
çerliliði olmayan, problem çözmeyen uygulamalar her zaman yeni
fazlasý olmasý konusunda uyarýlarýmýzýn dikkate alýnmamasýndan ve
maðduriyetler oluþturacaktýr. Zorunlu rotasyonu, iþ güvencesiz çalýþbir sendikanýn yanýltmasýndan dolayý tayin sistemi iflas etmiþtir.
mayý gündeminde tuttuðun hakkýnda bilgilerimizin olduðu Milli Eðitim Bakanlýðý öðretmenlerin huzurunu kaçýracak, motivasyonunu boGeçtiðimiz aylarda bakanlýða alan deðiþikliði ile özür grubu tazacak faaliyetlerin içinde olmak yerine eðitim sistemini içinde bulunyinlerinin birlikte yapýlmasý konusunda tavsiyede bulunmuþtuk. Buduðu çýkmazdan kurtaracak çabanýn içinde olmalýdýr. Aileleri ayýrmak
na raðmen alan deðiþikliði önce yapýlmýþ ve çok düþük puanlý öðretyerine birleþtirmenin derdinde olmalýdýr.”
D
YÖK’ten öðretmen adaylarýna müjde
Y
ÖK, öðretmen olmak için gerekli olan
pedagojik formasyon eðitimi kontenjanýný MEB'in isteði üzerine 20 binden 30 bine çýkardý.
YÖK, eðitim devam ederken formasyon alýnabilmesine yönelik çalýþma baþlatýldýðýný da duyurdu.
YÖK'ten yapýlan açýklamada dün toplanan YÖK Genel Kurulu'na Milli Eðitim
Bakaný Nabi Avcý'nýn baþkanlýk ettiði ifade
edildi. Toplantýda "öðretmen yetiþtirme sistemi" ve "pedagojik formasyon eðitimi sertifika programýyla" ilgili
konularýn ele alýndýðý belirtilen açýklamada, þöyle denildi:
10 BÝN EK: Toplantýda, Kasým 2013'te ÖSYM tarafýndan ilan
edilen pedagojik formasyon eðitimi sertifika programlarý kýlavuzlarýnda 2013-2014 öðretim yýlýnda açýlmasý planlanan programlara yapýlan aday baþvurularýyla ilgili sonuçlar incelenmiþ; sertifika programlarýyla ilgili olarak Kurulumuza iletilen sorunlar ve talepler üzerinde deðerlendirmeler yapýlarak bazý kararlar alýnmýþtýr. Kasým
2013'te 20 bin kontenjan ile açýlmasý öngörülen pedagojik formasyon eðitimi sertifika programlarýna baþvuran 60 bin dolayýnda adayýn kontenjan artýrýmýna yönelik talepleri incelenerek, programlarý
yürütecek fakültelerin ve eðitim bilimleri bölümlerinin öðretim elemaný ve sýnýf kapasiteleri göz önüne alýnarak, önceden ilan edilen 20
bin kontenjana ek olarak, 10 bin dolayýnda
kontenjan artýmýyla toplam kontenjanýn 30 bin
olmasýna karar verilmiþti.
YENÝ MODEL: Kontenjan artýþýna baðlý
olarak, ÖSYM tarafýndan ilan edilen baþvuru
kýlavuzlarýnýn güncellenmesine; ilan edilen
alanlar içinde yer almayan ve program açýlmasý talep edilen bazý alanlarýn da yeni hazýrlanan
kýlavuzlara eklenmesine; önceden baþvuru yapan adaylarýn, ÖSYM
tarafýndan en kýsa zamanda yeniden açýlacak aday baþvuru sisteminde tercihlerini güncellemesine, önceden baþvuramayan adaylarýn da
tercihte bulunabilmesine, açýlacak bu programlar için akademik takvimin, 2013-2014 öðretim yýlý bahar dönemi ve 2014-2015 öðretim
yýlý güz dönemi olmak üzere iki dönem olarak planlanmasýna; bahar
döneminde pedagojik formasyon eðitimi alacak 30 bin kiþiye ilaveten, güz döneminde eðitime baþlamak üzere 30 bin kiþilik kontenjan
ayrýlmasýna, Bunlara ilaveten, talep edenlerin öðrencilikleri süresince formasyon eðitimi alabilmelerine imkan saðlayacak bir model
üzerinde çalýþýlmasýna karar verilmiþtir.(Vatan)
ali Sabri Baþköy,
30 Mart 2014 tarihinde
yapýlacak
olan Mahalli Ýdareler
Seçimleri öncesinde,
Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde grubu
bulanan siyasi partilerin il baþkanlýklarýný
ziyaret etti.
Valilik’ten yapýlan açýklamaya göre,
parti
ziyaretlerine
MHP Çorum Ýl Baþkanlýðý ile baþlayan
Vali Baþköy burada;
MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, MHP Ýl
Baþkaný Ýsmail Lek,
Merkez Ýlçe Baþkaný
Zeki Aþkýn ile Hakký
Þenel, Murat Sezikli,
Selim
Metineren,
Uður Aþkýn, N.Kemal
Altýparmak, Hüseyin
Cekici, Celal Gökeþme ve diðer parti yöneticileri ile görüþtü.
MHP Çorum Ýl
Baþkanlýðý’ndan sonra CHP Ýl Baþkanlýðýný ziyaret eden Vali
Sabri Baþköy, CHP
Milletvekili Tufan
Köse, CHP Ýl Baþkaný
Cengiz Atlas ile parti
yönetiminde yer alan
Uysal Bekar, Tatlý
Can, Ýsmail Ardýk, Ali
Gökay, Dudu Sýr, Þefika Kuzu, Ayþe Onat,
Feyza Piroðlu, Yýlmaz Kýlýç ve Mustafa
Aðca ile görüþtü.
Son olarak AK
Parti Çorum Ýl Baþ-
MHP ziyaretinde huzurlu bir seçim için görüþ alýþveriþinde bulunuldu.
Vali Baþköy, CHP il baþkanlýðýný ziyaret etti.
kanlýðý’ný
ziyaret
eden Vali Baþköy, Ak
Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve
parti yönetiminde yer
alan Mümtaz Yýlmaz,
Mehmet Yetim ve
Memduh Akbaþ ile
görüþtü.
TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin il baþkanlarý
Vali Baþköy’ün seçim
öncesinde kendilerini
ziyaret etmesinden
fevkalade memnuniyet duyduklarýný belirterek, Çorum’da seçimin huzur ve güven
ortamýnda geçmesi
için gerekli hassasiyeti göstereceklerini ve
Çorum’un birlikteliðinin ve huzurunun
her þeyden daha
önemli olduðunu ifade ettiler.
Ziyaretler sýra-
sýnda partilerin il baþkanlarý baþta olmak
üzere parti yönetimlerine teþekkür eden
Vali Baþköy, rahat ve
huzurlu bir ortam içerisinde seçim sürecinin geçmesini temenni ederek parti yönetimlerine çalýþmalarýnda kolaylýklar ve
baþarýlar diledi.
Valilik Basýn
AGD eðitimi Sungurlu’da devam etti
A
Enise Aðbal
nadolu Gençlik Derneði
(AGD) Çorum Þubesi, þehir merkezinde olduðu gibi
ilçelerde de etkinliklerini sürdürmeye devam ediyor.
AGD Çorum
Þubesi yönetici ve
üyeleri, Sungurlu
Ýlçe Temsilciliði’ni
ziyaret ederek, ilçede bir sohbet toplantýsý düzenledi.
Sungurlu’da ‘HakBatýl Eðitimi’ konulu bir etkinlik
düzenleyen AGD
Çorum ekibi, çok
sayýda gence eðitim verdi. Etkinlikte yapýlan konuþmalarda hak ve batýlýn ne olduðu anlatýldý.
Anadolu
Gençlik Derneði
Halkla
Ýliþkiler
Baþkaný, gençler
üzerinde tahrip edilen ahlâk ve maneviyatý güçleri yettiðince düzeltmeye
çalýþacaklarýný ve
gençler üzerinde
oynanan bu kirli
oyunlarý hak-batýl
eðtiminden sonra
ahlâk ve maneviyat
eðitimleri ile bozacaklarýna inançlarýnýn tam olduðunu
belirterek, “Biz çalýþýrsak Allah bize
yardým eder, Allah
bize yardým ederse
ancak biz galip geliriz.” dedi.
Anadolu Gençlik Derneði (AGD) Çorum Þubesi etkinliklerini sürdürüyor.
AGD Sungurlu Ýlçe Temsilciliði ziyaret edildi.
PAZARTESÝ 20 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
15
hitittv.com’dan ödül gecesi
Enise Aðbal
G
eçtiðimiz yýl ilki
gerçekleþtirilen
Hitit TV Ödül
Gecesi’nin ikincisi bu
akþam saat 19.00’da
Anitta Otel’de
baþlayacak kokteylle
gerçekleþecek.
Ulusal ve yerel
baþarý ödüllerinin
verileceði geceye ev
sahipliði yapan
hitittv.com Genel
Yayýn Yönetmeni
Elvan Þimþek, ödül
töreni gecesinde yerel
ve ulusal alanda iþ,
sanat, basýn ve siyaset
dünyasýný bir araya
getireceðini ifade
ederek, “Çorum bu
etkinlik sayesinde
yerel ve ulusal
bütünlüðü zirveye
taþýyacak. Ödül gecesi
hitittv.com ailesi için
yorucu ancak 2013’ün
en anlamlý gecesi
olacak.” dedi.
Þimþek; Orman
ve Su Ýþleri Bakanlýðý
Müsteþarý Prof. Dr.
Lütfi Akça, TRT
kanalý adýna Medya
Koordinatörü Tuncay
Yürekli, TRT haber
sunucusu Ýnci
Ertuðrul, yapýmcý
Mustafa Özdemir ve
haberler.com Yudum
Deðerli’nin ödül
alacaðý geceye Çorum
Milletvekilleri,
Çorum, Samsun,
Amasya ve Tokat
Valileri ile birlikte
Çorum Belediye
Baþkaný Muzaffer
Külcü baþta olmak
üzere Ankara,
Eskiþehir, Kayseri
Büyükþehir Belediye
Baþkanlarý, Ýlçe
Belediye Baþkanlarý
ve Saðlýk Bakan
Yardýmcýsý
hemþerimiz Agâh
Kafkas ile birlikte çok
sayýda yerel ve ulusal
ismin geceye davet
edildiðini söyledi.
Geceye damga
vuracak konuþmalarýn
da olacaðýný hatýrlatan
Þimþek, “Çorum ve
Çorumlu her zaman
her þeyin en iyilerine
layýk. Bu mantýkla
2012 yýlýnýn enleri
etkinliðine imza atan
yayýn kurumumuz
2013’de baþarý
kimliðini öne
çýkartarak farklý
kimliklerin farkýna
varan medya kuruluþu
olacak ve bir ilke imza
atmanýn keyfini
yaþayacak” dedi.
Ödül gecesinde
yerel sanatçý Nergis
Ay da, þarkýlarýný
seslendirecek.
Çorum Eðitim Sevenler Derneði "Herkes O'nu Okuyor" kampanyasý ile ilgili tanýtým toplantýsý yaptý.
Herkes O'nu Okuyor Projesine
Ýskilip ÇESDER de katýlýyor
Ç
Hitit TV Ödül Gecesi’nin ikincisi bu akþam saat 19.00’da Anitta Otel’de baþlayacak kokteylle gerçekleþecek.
Tam Gün Yasasý yürürlüðe girdi
T
am Gün Yasasý
yürürlüðe
girdiSaðlýk personeli,
mesai saatleri dýþýnda da
saðlýk kuruluþuna
çaðrýlabilecek.
Saðlýk Bakanlýðý ve
Baðlý Kuruluþlarýnýn
Teþkilat ve Görevleri
Hakkýnda KHK ile Bazý
Kanunlarda Deðiþiklik
Yapýlmasýna Dair
Kanun, Resmi Gazete'de
yayýmlandý.
Resmi Gazete'nin
ilgili sayýsýnda, "Tam
Gün Yasasý" olarak
bilinen 6514 sayýlý
Saðlýk Bakanlýðý ve
Baðlý Kuruluþlarýnýn
Teþkilat ve Görevleri
Hakkýnda Kanun
Hükmünde Kararname
ile Bazý Kanunlarda
Deðiþiklik Yapýlmasýna
Dair Kanun, yer aldý.
Kanuna göre,
memur, subay, astsubay
ve askeri öðrenciler;
ofis, büro ve
muayenehane
açamayacak, vakýf
yüksek öðretim
kurumlarýnda
Tam Gün Yasasý yürürlüðe girdiSaðlýk personeli,
mesai saatleri dýþýnda da saðlýk kuruluþuna çaðrýlabilecek.
çalýþamayacak ancak
düzenlemenin yayým
Ruhsatsýz saðlýk
memurlarýn insani ve
tarihinden itibaren 3 ay
hizmeti sunan veya
sosyal amaçlý gönüllü
içerisinde faaliyetlerini
yetkisiz kiþilerce saðlýk
çalýþmalarý bu
sona erdirmezse
hizmeti verdirenler, bir
yasaklamanýn dýþýnda
üniversiteyle iliþikleri
yýldan üç yýla kadar
olacak.
kesilecek. GATA'da da
hapis cezasý ile
sözleþmeli profesör ve
cezalandýrýlacak. Ancak
Saðlýk personeli,
doçent çalýþtýrýlabilecek.
olaðanüstü durumlarda
mesai saatleri dýþýnda da
acil saðlýk hizmeti
hastane ya da saðlýk
Sünnet ameliyatýný
ulaþana ve saðlýk
kuruluþuna
sadece tabipler yapacak.
hizmeti devamlýlýk arz
çaðrýlabilecek.
Bu düzenlemenin
edene kadar saðlýk
yayýmý
tarihinde
Mesai saatleri
hizmeti veren hekimler
sünnetçilik yapanlar, 31
dýþýnda yükseköðretim
ve saðlýk görevlileri bu
Aralýk 2014'e kadar
kurumlarýndan baþka
cezaya çarptýrýlmayacak.
faaliyetlerini
yerlerde çalýþan öðretim
sürdürebilecek.
1 Ocak 2013'ten
üyeleri, bu
önce yurt dýþýnda görev
yapan tabipler ve
uzmanlarla yasanýn
yürürlüðe girdiði
tarihten itibaren 6 ay
içinde Türkiye'ye dönen
ve en az 3 yýl süreyle
mesleðini yapanlar,
devlet hizmeti
yükümlüðünden muaf
tutulacak.
Saðlýk kurum ve
kuruluþlarýnda görev
yapan personele karþý
görevleri sýrasýnda veya
görevleri dolayýsýyla
iþlenen kasten yaralama
suçu tutuklama
nedenleri arasýnda
sayýlacak.
Reçete toplayarak
haksýz kazanç elde eden
eczacýlar ile hastane
önlerinde hastalarýn
reçetelerini alarak ilaç
temin etmeye çalýþan
kiþilere para cezasý
verilecek. Aile hekimleri
ve aile saðlýðý
elemanlarý, diðer saðlýk
kuruluþlarýnda ayda en
az 8 saat nöbet
tutacak.(Yaygýn basýn)
Griple aranýza mesafe koyun
U
zmanlar, gribin
salgýn olduðunu
belirterek, saðlýklý
insanlarýn gribe
yakalananlardan uzak
durmasý gerektiðini
söyledi.Sakarya
Üniversitesi (SAÜ)
Týp Fakültesi
Enfeksiyon
Hastalýklarý ve Klinik
Mikrobiyoloji
Anabilim Dalý
Baþkaný Prof. Dr.
Oðuz Karabay, gribe
neden olan virüslerin
her yýl farklý biçimde
ortaya çýktýðýný anlattý.
Bu yýl gribin "H3
N2" virüsüyle ortaya
çýktýðýna iþaret eden
Karabay, "Bu sene
karþýlaþtýðýmýz grip
türünün önceki
senelerden
karþýlaþtýðýmýzdan
farký yok. Þu anda
abartýlmýþ bir durum
var. Ýnsanlarýmýz
gereksiz korku içinde.
Bu seneki grip de
önceki yýllarla ayný
düzeyde. Tek farký,
etkilerinin biraz daha
uzun sürmesi" diye
konuþtu.
Karabay, gripli
bireylerin birkaç gün
istirahat etmesinin
yeterli olacaðýný
kaydetti.
Gereksiz
antibiyotik
kullanýmýndan uzak
durulmasý gerektiðini
vurgulayan Karabay,
þöyle konuþtu:
"Hala grip
olmayanlar için en
Uzmanlar, gribin salgýn olduðunu belirterek, saðlýklý
insanlarýn gribe yakalananlardan uzak durmasý gerektiðini söyledi.
önemli korunma yolu,
insanlarla aramýza
mesafe koymaktýr.
Gribe yakalanmýþ
insanlarla, samimi
olmaktan kaçýnalým.
Grip salgýnýn olduðu
bu dönemde,
insanlarla aramýza
mesafe koymamýz çok
önemli çünkü grip bir
salgýn ve daha çok
insandan insana
geçiyor. Bunun için de
gribe yakalanmýþ
insanlarla aramýza
mesafe koymamýz
gerekiyor. Bu þekilde
gripten kurtulabiliriz.
Gripli bireylerle temas
ettikten en fazla 15
dakika sonra elleri
temiz þekilde yýkarsak
hiç sorun kalmaz.
Gripli insanlarla
aranýza mesafe
koyun."(AA)
Erol Taþkan
orum Eðitim
Sevenler Derneði (ÇESDER) Ýskilip Þubesi "Herkes O'nu Okuyor"
kampanyasý ile ilgili tanýtým toplantýsý
yaptý.
Geçtiðimiz Cuma günü dernek binasýnda yapýlan toplantýda ÇESDER
Ýskilip Þube Baþkaný Yusuf Ahýrzaman, kampanya ile
ilgili bilgiler verdi.
Peygamber
Efendimizi sevmenin imanýn gereði
olduðunu kaydeden
Ahýrzaman, "O'nu
daha iyi tanýtmak ve
tanýmak için "Peygamber Yolu Derneði"
tarafýndan
projelendirilen
"Herkes O'nu Okuyor" kampanyasýna
Ýskilip ÇESDER
Þubesi olarak katýlmaya karar verdik.
Konu ile iligli kitaplardan yarýþmalara
Ýskilip halkýmýzýn
da katýlýmýný bekliyoruz" dedi.
Kampanya
kapsamýnda, ortaokul kategorisindekilerin Rahime Kaya'nýn
Efendiler
Efendisi Hz. Mu-
Yusuf Ahýrzaman
hammed kitabýný,
lise kategorisindekilerin Reþit Haylamaz'ýn Efendimiz
adlý eserini, yetiþkin
kategorisindekiler
ise Fethullah Gülen’in Sonsuz Nur
adlý eserini okuyacaklarýný dile getiren Ahýrzaman, 24
Mart'a kadar verilen
sürenin sonunda
tüm katýlýmcýlarýn
sýnava tabi tutulacaðýný söyledi. Sýnava
katýlmak isteyenlerin, kitaplardan kendisine uygun olaný
kitapçýlardan alabileceðini ve sýnav
için kayýt yaptýra-
caklarýnýn altýný çizen Ahýrzaman, "Sýnava katýlmak isteyenler, "herkesonuokuyor.com" sitesinden kayýt yaptýrabilecek. Ayrýca Ýskilip FEM Dershanesi'nden de kayýtlar yapýlabilecek.
Son baþvuru tarihi
24 Mart'týr. Sýnavlar
31 Mart - 12 Nisan
arasýnda yapýlacak.
Sýnavda 3 kategoride dereceye giren
23'er kiþiye çeþitli
ödüller verilecektir.
17 Nisan 2014 Perþembe günü ödül
töreni yapýlacaktýr.
ÇESDER olarak
7'den 70'e tüm Ýskilip halkýmýzý Efendiler
Efendisini
okumaya davet ediyoruz" diye konuþtu.
Geçtiðimiz Cuma günü dernek binasýnda toplantý yapýldý.
CHP seçmeni bilgilendirecek
C
HP, seçimlere katýlýmýn yüksek
olmasý için tüm illerde seçmen
bilgilendirme çalýþmasý yapacak.
Sandýða gidilmesi için kampanya
baþlatacak. 2009 ve 2011 seçimlerinde de yüzde 16 dolayýnda seçmen sandýða gitmemiþti.
Bir araþtýrma þirketine yapýlan çalýþmaya göre, 30 Mart seçimlerinde 54 milyon
971 bin seçmenin oy kullanma hakký bulunuyor.
Ancak bu seçmenlerden yaklaþýk 6 milyonunun
sandýða gitmeyeceði hesaplanýyor. 6 milyon seçmenden yüzde 60'ý CHP, yüzde 30'u MHP, yüzde
10'arlýk bölümü de AKP ve BDP sempatizanlarýndan oluþuyor.
55 milyon seçmen var
Yüksek Seçim Kurulunun
tespitlerine göre 30 Mart 2014'deki yerel seçimlerde 54 milyon
971 kiþinin oy kullanma hakký
bulunuyor. 2002 yýlý genel seçiminde toplam seçmen sayýsý 41
milyon 407 bin, 2007 yýlýnda 42
milyon 799 binken, 2011 yýlýnda
52 milyon 806 bine yükseldi. YSK, 30 Mart seçimlerindeki toplam seçmen sayýsýnýn ise 54 milyon
971 bin olduðunu açýkladý.
2009 yerel seçimlerinde toplam 8 milyon kiþi
sandýða gitmemiþ 944 bin oy da geçersiz sayýlmýþtý.
2011 genel seçimlerinde ise 9 milyon kiþi sandýða
gitmemiþ ve 973 bin oy da geçersiz çýkmýþtý.(Yaygýn basýn)
Eðitim Sen adalet istedi
Mustafa Demirer
ðitim Sen Çorum Þubesi’nden yapýlan açýklamada, “Hrant kalbimizde,
adalet yerde yatýyor’ denildi.
Agos Gazetesi Genel
Yayýn Yönetmeni ve BirGün
Gazetesi yazarý Hrant
Dink’in katledileli tam 7 yýl
olduðu, 7 yýldýr Hrant Dink,
ailesi ve arkadaþlarýnýn adalet beklediði belirtilen açýklamada, özetle þu görüþlere
yer verildi;
“Cinayeti bildiði halde
sessiz kalmayý tercih etti emniyet yetkilileri, deliller ört
bas edildi, bizzat devlet içinde planlayanlar görülmedi
bile. Tam 7 yýldýr katlin gerçek sorumlularý adalet önüne
çýkarýlmadý, herkes tarafýndan bilinen örgüt 'yok edildi`, cinayette sorumluluðu
olan kamu görevlileri teker
E
teker terfi ettirildi.
Artýk çok açýktýr ki 7
yýldýr cinayeti aydýnlatmaktan kaçýnan AKP, katlin bir
numaralý sanýðýdýr.7 yýldýr
herkes tarafýndan bilinen cinayetin faillerini 'bulamayan` ayan beyan ortada olan
failleri terfi ettiren ve susarak Hrant`ý unutturacaklarýný
sanan AKP, cinayetin sorumlusudur.
7 yýl önce Hrant katledildi, adalet ise yok edildi.
Þimdi, bizzat AKP tarafýndan inþa edilen adaletsiz bir
hukuk düzeni güçlenerek
haksýzlýða karþý direnenen,
adalet isteyen emekçilere ve
ezilenlere karþý hukuksuz,keyfi uygulamalarýna
devam etmektedir. AKP`nin
istediði, adalet arayanlarýn
olmadýðý, herkesin kendisine
biat ettiði, kendi otoritesini
güçlendirecek sözde adaletin
olduðu bir Türkiye'dir. En
son Gezi Direniþi'inde insani
taleplerle demokratik hakkýný kullanarak yaþamýna, doðasýna sahip çýkanlara karþý
gerek kolluk güçlerinin gerekse yargýnýn adaleti ortadadýr. Bu günlerde yaþanmakta olan cemaat ve Erdoðan' ýn iktidar kavgasýndan
ne Hrant için ne de tek suçlarý eþit, özgür, demokratik bir
ülkede kardeþçe bir arada
yaþamý savunmak olan katledilen tüm kardeþlerimiz
için adalet çýkmayacaðý
açýktýr.
Ancak unutulmamalýdýr
ki 7 yýldýr adalet arayanlar,
gerçek adalet yerini bulana
dek mücadelesine devam
edecektir. Hrant`a verdiðimiz söz, bu mücadelenin sözüdür. 7 yýl önce kaybettiðimiz Hrant kardeþimizi mücadele için inadýmýzla ve
sevgimizle anýyoruz.”
16 PAZARTESÝ 20 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Emniyet Müdürü’nden
Osmancýk’a ziyaret
Ç
Erol Taþkan
orum Ýl Emniyet
Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Osmancýk
Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'nü ziyaret etti.
Ýl Emniyet Müdürlüðüne baðlý Ýlçe Emniyet Müdürlüklerine ziyaretlerini sürdüren Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Osmancýk
ilçe Emniyet Müdürlüðünü, ardýndan Osmancýk Belediyesini ziyaret
etti.
Osmancýk ilçe Emniyet Müdürlüðü'nde
Osmancýk ilçe Emniyet
Müdürü Uður Çalýþkan,
Bölge Trafik denetleme
ve Ýstasyon Amiri M.
Çorum Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan,
Osmancýk Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'nü ziyaret etti.
Akif Koç ve birimde çalýþan Komiser ve polisler
tarafýndan karþýlanan Ýl
Emniyet Müdürü Halil
Ýbrahim Doðan, personeli ile tek tek tokalaþtý.
Osmancýk ilçe Em-
niyet Müdürü Uður Çalýþkan'dan kurum çalýþmalarý hakkýnda bilgiler
alarak güncel olaylarýn
da deðerlendirildiði ziyaretten son derece
memnun olduklarýný dile
getiren Emniyet Müdürü
Doðan, konum itibariyle
D-100 karayolu üzerinde
bulunmalarý nedeniyle
Osmancýk Ýlçe Emniyet
Müdürlüðüne çok iþ düþtüðünün altýný çizdi. Halil Ýbrahim Doðan, polisvatandaþ arasýndaki ikili
iliþkiler taraflarýn birbirlerine karþý duyduklarý
güven, anlayýþ ve hoþgörünün öneminin büyük
olduðunu, toplumun huzuru, refahý ve güvenliði
için 24 saat hizmet verdikleri için Müdür Çalýþkan'a teþekkür etti.
Memura kötü haber
M
aliye Bakanlýðý,
kamuya ait eðitim
ve dinlenme tesisleri,
misafirhaneler, kreþ ve
çocuk bakýmevleri ile
spor tesislerinden yararlanma ücretlerine enflasyon oranýnda zam yapýldý
Maliye Bakanlýðý'nýn, Kamu Sosyal Tesislerine Ýliþkin Tebliði,
Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlanarak, 1 Þubat 2014 tarihinden geçerli olmak
üzere yürürlüðe girecek.
Tebliðe göre, kamu
þi baþýna günlük 12,00
lira yemek ve 4,80 lira
(1 Temmuz - 15 Aðustos
döneminde 6,20 lira) konaklama bedeli ödenecek. Özelliklerin 12 tanesinden daha azý bulunan tesislerde kiþi baþýna
günlük 9,50 lira yemek
ve 4,00 lira (1 Temmuz 15 Aðustos döneminde
5,85 lira) konaklama bedeli alýnacak. Ayrýca, konut veya baðýmsýz bölümde, buzdolabý bulunanlarda günlük en az
1,95 lira, televizyon bulunanlarda günlük en az
2,15 lira ve klima bulu-
bedeli tespit edilebilecek. Misafirhanelerden
yararlanan geçici görevli
personel hangi kamu kurumunda çalýþýrsa çalýþsýn tamamýna ayný tarife
uygulanacak.
Kreþ ve çocuk bakým ücretleri
Kamu kurum ve
kuruluþlarýna ait kreþ ve
çocuk bakýmevlerine kabul edilecek Devlet memurlarý ile diðer kamu
personelinin her çocuðu
için aylýk bakým ücreti
asgari 132 lira olarak
tespit edildi. Kurum per-
min edilmesi halinde kiþi baþýna en az 4,80 lira,
spor alet ve malzemelerinin tesisten temin edilmesi halinde kiþi baþýna
en az ?7,30 lira bedel alýnacak. Amatör spor müsabakalarý sýrasýnda lisanslý sporcularýn antrenman amacýyla veya
öðrencilerin ders programý çerçevesinde belirtilen tesislerden yararlanmalarý halinde, ilgili idarelerce gerekli görüldüðü takdirde bedel alýnmayabilecek veya daha
az bir bedel alýnabilecek.
Hamam, sauna ve kaplýcalardan bir saatlik yararlanma karþýlýðý kiþi
baþýna en az 8,60 lira bedel alýnacak.
Ortak hususlar
Maliye Bakanlýðý, kamuya ait eðitim ve dinlenme tesisleri,
misafirhaneler, kreþ ve çocuk bakýmevleri ile spor tesislerine zam yaptý.
kurum ve kuruluþlarýnca
iþletilen yüzme havuzu,
hamam, sauna, sýcak su,
plaj gibi 21 özellikli eðitim ve dinlenme tesislerinde kiþi baþýna günlük
13,95 lira yemek ve 5,50
lira (1 Temmuz - 15
Aðustos
döneminde
7,30 lira) konaklama bedeli alýnacak.
Özelliklerden asgari 12 ve en fazla 14 tanesini taþýyan tesislerde ki-
nanlarda günlük en az
3,00 lira, konut baþýna
ilave bedel alýnacak.
Misafirhaneler
Misafirhanelerden
yararlanan kurum personeli, kiþi baþýna her gece
için en az 7,30 lira ödeyecek. Ýdarelerce, verilen hizmetin özelliði,
maliyeti ve standardýn
üzerinde olmasý, odadaki yatak sayýsý gibi hususlar dikkate alýnarak
daha yüksek konaklama
soneli de dahil olmak
üzere, her türlü futbol,
basketbol, voleybol salon ve sahalarýndan, tenis kortlarýndan, yüzme
havuzlarýndan, su ve kýþ
sporlarýnýn
yapýldýðý
yerlerden veya diðer
spor tesislerinden yararlananlardan alýnacak ücretler de yeniden düzenlendi. Bu tesislerden bir
saat süresince spor alet
ve malzemelerinin yararlananlar tarafýndan te-
Kamu kurum ve
kuruluþlarýnýn tasarrufunda bulunan eðitim ve
dinlenme tesisi, misafirhane, kreþ, çocuk bakýmevi, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin iþletme giderleri için ilgili
kurum ve kuruluþlarýn
bütçelerinden herhangi
bir katkýda bulunulmamasý esas alýnacak.
Bu tesislerde merkezden geçici görevle
gönderilecek personel
sayýsý asgari seviyede
tutulacak ve 2013 yýlýnda görevlendirilen personel sayýsý hiç bir þekilde aþýlmayacak. Bu tür
yerlerde, 2012 yýlýnda,
merkezi yönetim bütçesi
ile döner sermaye ve
fonlardan ücret ödenmek üzere ilk defa personel istihdam edilmeyecek, ancak ücreti sosyal tesis iþletme gelirlerinden karþýlanmak üze-
re ilk defa personel istihdamý yapýlabilecek. Tesislerin bir önceki yýl doluluk oranlarý ile bu yýl
yapýlacak olan müracaat
sayýlarý da dikkate alýnarak doluluk oraný yüzde
50'nin altýna düþen tesisler hizmete açýlmayacak, yeterli sayýda müracaat olmamasý halinde
dönemler itibariyle yapýlan müracaatlar birleþtirilerek dönem sayýlarýnýn azaltýlmasý yoluna
gidilecek.
Tesislerin lokanta
(alakart usulüyle yemek
çýkarýlmasý halinde alakart yemek bedelleri dahil), pastane, kafeterya,
büfe, disko ve diðer hizmet verilen yerlerinde
yemek, kahvaltý, içki,
meþrubat, çay, kahve ve
benzeri hizmet bedelleri
hiç bir þekilde maliyetinin altýnda olmayacak.
Bir kurum veya kuruluþun eðitim ve dinlenme tesisleri, misafirhane, kreþ ve çocuk bakýmevlerinden yararlandýrýlan o kurum ve kuruluþun emeklisi ile o kurum ve kuruluþun personelinin veya emeklisinin
eþleri, üstsoy ve altsoylarýna, kurum personeli
için belirlenen tarife uygulanacak. Bir kurum
veya kuruluþun eðitim
ve dinlenme tesisleri,
misafirhane, kreþ ve çocuk bakýmevlerinden
yararlanan diðer kurum
ve kuruluþlarýn personeli
ve emeklileri ile bunlarýn eþleri, üstsoy ve altsoylarýna, kurum personeli için belirlenen tarifenin yüzde 25 fazlasý
uygulanacak.(AA)
Çorumlu Eðitimci Sanayici Ýþadamlarý ve Dayanýþma Derneði (ÇESÝAD)
Yönetim Kurulu taziye ziyaretinde bulundu.
ÇESÝAD’dan taziye ziyareti
Enise Aðbal
Ç
orumlu Eðitimci Sanayici Ýþadamlarý ve Dayanýþma Derneði (ÇESÝAD) Yönetim Kurulu, yakýn zamanda kayýnpederini kaybeden Ümraniye
Kaymakamý Mustafa Çek’e taziye ziyaretinde bulundu.
Ümraniye Kaymakamlýk makamýnda gerçekle-
þen taziye ziyaretine Yargýtay Üyesi hemþehrimiz
Zihni Doðan, ÇESÝAD eski Baþkaný Mehmet Yýldýrým, Çekmeköy Emniyet Müdürü Mahir Yavaþ, ORKÝSAN Yönetim Kurulu Baþkaný Kenan Orhon ve
ÇESÝAD yönetimi katýldý.
Ziyaretten memnuniyet duyduðunu ifade eden
Kaymakam Çek, ÇESÝAD yönetimine teþekkür etti.
Osmancýk Kara Avcýlar Derneði'nin genel kurul toplantýsý yapýldý.
Osmancýk Avcýlar Derneði
baþkanýný seçti
O
Erol Taþkan
smancýk Kara Avcýlar Derneði'nin genel kurul
toplantýsý yapýldý. Yapýlan genel kurulda Aydýn
Güler derneðin yeni baþkaný seçildi.
Osmancýk Kara Avcýlar Derneði'nin genel kurulu önceki gün dernek binasýnda gerçekleþtirildi.
Tek liste halinde gidilen seçimde 177 üyeden 90
üye oy kullandý. Çoðunluðun oyunu alan Aydýn Güler derneðin yeni baþkaný seçildi.
Sakin ve huzur içinde yapýlan olaðan genel kurul toplantýsýnda Baþkan Aydýn Güler, Muhasip Günaydýn Temiz, 2. Baþkan Necati Çýplak, Yönetim
Kurulu Üyeleri ise Abdulsamet Demirkan ve Ra-
mazan Yayla oldu.
Dernek hakkýnda bilgi veren Muhasip Günaydýn Temiz derneðin 177 üyesi bulunduðunu ve her
geçen gün üye sayýsýnýn arttýðýný belirterek: "Osmancýk Kara Avcýlar Derneði faaliyetlerine devam
etmekte. En yakýn zamanda derneðimiz bünyesinde
Avcý Eðitim Kursu açýlacak ve avcýlarýmýza belge
vereceðiz."dedi.
Kaçak avcýlarla mücadeleye dernek olarak devam edeceklerini belirten Temiz, keklik ve tavþan
avý sezonunun bittiðini, avcýlar olarak yaban domuzu avýna çýkýlarak bu sorunla mücadele ettiklerini
sözlerine ekledi.
Ýdeal ayakkabý nasýl olmalý?
E
stetik kaygýlarla birçok
bir destek olmadýðý için gün
kadýn ayaðý rahatsýz ettiði
içinde çabuk yorulma bel ve
halde topuklu, ince burunlu
diz aðrýsý yapar.
ayakkabýlardan vazgeçmiyor.
Parmak arasý düz ayakOysa yanlýþ ayakkabý tercihi,
kabýda yürüme aksý bozuluyor
saðlýðýnýzý tehlikeye atýyor.
Babetle ayný sýkýntý.
Vücudumuzun bütün
Hatta daha fazla. Babetin en
yükünü çeken ayaklarýmýz.
azýndan önü kapalý ama parAncak birçoðumuz için ayak
mak aralarýnýn arkasý boþ olsaðlýðý en son aklýmýza gelen
duðu için büyük sýkýntý yaratýþey. Oysa omurga ile ilgili biryor. Parmak arasý terlik giyilçok rahatsýzlýðýn temelinde
diðinde kiþi düztabansa ayaðýayak saðlýðýna gerekli önemin
nýn ciddi þekilde topuðu dýþarý
verilmemesi yatýyor.
doðru döndüðü için diz aðrýsý
Liv Hospital Ortopedi
çok daha çabuk geliþiyor.
ve Travmatoloji Uzmaný Op.
Çünkü yürüme aksý bozuluDr. Selim Muðrabi "Ýdeal
yor.
ayakkabý önü yuvarlak ve geÝnce topuk þekil bozukniþ, mümkünse baðcýklý, topuluðu yapýyor
Oysa yanlýþ ayakkabý tercihi, saðlýðýnýzý tehlikeye atýyor.
ðu da 5 ila 10 pont yüksekliTopuk yükseldikçe yük
ðinde olmalý. Kadýnlarýn tertekrar dize ve bele dönüyor, diz ve bel aðrýsý geliþiyor. Yük ön tarafa doðru
cih ettiði sivri burunlu ayakkabýlar parmaðý sýkýþtýrýyor ve zamanla baþpargittiði için baþparmak çýkýntýsý ve parmaklarda þekil bozukluðu oluyor.
mak çýkýntýsýna neden oluyor. Sivri burun parmak çýkýntýsýný tetikliyor, küDolgu topuk yükseldikçe sýkýntý yaratýyor
çük parmaklarýn þeklinin bozulmasýna neden oluyor" diyor. Op. Dr. Selim
Muðrabi yanlýþ ayakkabý seçimleri hakkýnda bilgi verdi.
Dolgu topuðun önüyle arkasý beraber gidiyorsa hiçbir problemim yok.
Yani ayakkabýnýn arkasý yüksek öne de doðru yüksek gidiyorsa sýkýntý yaþanBabet diz ve bel aðrýsý yapýyor
maz.
Ama
her þeyin fazlasýnda sýkýntý var. 15 ponttan sonra ayak çok yükseBabetler düz ve içinde hiçbir destek yok. Ayakta durdukça bir dönem
liyor, yerden yükseldiðinde yine yaylanma bozulduðu için diz ve bel aðrýsý
sonra kas gücü azaldýðý için babet tabaný kavisini kaybedip aþaðý doðru çökoluyor. Çünkü ne kadar yükselirse malzeme o kadar sertleþiyor. Malzeme
meye baþlýyor. Ayakkabý iyiyse içinde bir destek varsa bu adale destek sayesertleþince sýkýntý artýyor.
sinde kavis çökmeyeceði için hiçbir problem olmaz. Çünkü kavis çöktüðü
anda aðrý baþlar. Özellikle bel ve diz aðrýsý baþlar, o yüzden babet içinde hiç-
Tahta topuk aðrý yapýyor
Samanyolu Televizyonu’nda Maceracý ismiyle yayýnlanan gezi programý, Osmancýk’ta çekim yaptý.
Maceracý Osmancýk’ta çekim yaptý
S
Erol Taþkan
amanyolu Televizyonu’nda Maceracý ismiyle
yayýnlanan gezi programý, Osmancýk’ta çekim
yaptý.
Murat Yetin’in hazýrlayýp sunduðu programýn
çekimlerinde, sýrýk kebabý, Osmancýk Princi, kuzu
dolmasý baþta olmak üzere, Osmancýk’a ait yöresel
lezzetler tanýtýldý.
Tekrar yayýný ile birlikte iki kez ekranda yayýnlanan Maceracý’da, Osmancýk’a geniþ yer verildi.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 20 OCAK 2014
17
Çorum derbisinin galibi yok: 1-1
Bölgesel Amatör Lig 6. gruptaki iki temsilcimiz Çorumspor ile Ýskilip Belediyespor arasýndaki maçta
Ýskilip Belediyespor 29. dakikada Mert Sarcan’la 1-0 öne geçti Çorumspor ikinci yarýda Emir’in
kafasýndan bulduðu golle beraberliði yakaladý. Ýki takýmýnda hücumda üretken olamadýðý ve mücadele
þeklinde geçen maçtan temsilcilerimiz birer puanla ayrýldýlar.
SAHA: Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu .
HAKEMLER: Cihad Sizer, Sezgin Þahbaz, Ekrem
Seymenoðlu .
ÇORUMSPOR : Tekin*, Osman*, Uður**, Moubarek***, Mehmet Ali***, Batuhan*** (88. dak. Avne), Arif Anýl***, Yusuf **(84. dak. Bilal), Galip* (50.
dak. Abdurrahman*), Orhan**, Emir**.
ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR : Volkan**, Sadýk***,
Turgay**, Enes**, Yunus Emre* (83. dak. Mustafa
Öner*), Engin*, Salih***, Mert Sercan**(70. dak. Mustafa Öner*), Eray**(75. dak. Aydýn*), Burak**, Mustafa**.
SARI KART: Turgay, Enes, Yunus Emre (Ýskilip
Belediyespor), Arif Anýl, Galip Emre (Çorumspor).
GOLLER: 29. dak.Mert Sercan (Ýskilip Belediyespor), 59. dak. Emir (Çorumspor).
B
ölgesel Amatör Lig
6. grupta mücadele
eden iki temsilcimiz Çorumspor ile Ýskilip Belediyespor
arasýndaki
maçtan takýmlar karþýlýklý birer golle 1-1 berabere ayrýlarak ikinci yarýya birer puanla baþladýlar.
1. Küme U 19 Liginde altýncý hafta maçlarý oynandý
Çorumspor, Kültür’ü 4-1 yendi zirveye yaklaþtý
SAHA: 1 Nolu
Sentetik.
HAKEMLER:
Ahmet Ecevit, Ömür
Soytemiz, Furkan Alagöz.
ÇORUMSPOR :
Dursun,
Gökhan
(Oðuzhan),
Cihat,
Mehmet, Y. Muhammed, Mustafa (Selçuk),
Recep, Batuhan, Taha,
A. Mert.
HE KÜLTÜRSPORSPOR: Ali, Samet
(Musa), Bünyamin,
Cengiz, Murat, Yasin
(Deniz), Kadir, Eyüp,
Ali Osman, Sefa, Vedat
(Bilal).
GOLLER: 27. dak
Taha, 50. ve 72. ve 84.
dakikalarda A.Mert
(Çorumspor), 57. dak
Vedat (HE Kültürspor).
U
19 Liginde þampiyonluk mücadelesi veren iki takým Çorumspor ile
HE Kültürspor arasýndaki maçtan 3-1
galip ayrýlan kýrmýzý siyahlý takým liderin en yakýn takipçisi oldu.
Ýlk yarýyý Taha’nýn golüyle 1-0 önde tamamlayan Çorumspor ikinci yarýnýn hemen baþýnda A. Mert ile farký iki-
ye çýkardý. 57. dakikada Vedat’ýn golüyle He Kültürspor umutlansada 72. ve 84.
dakikalarda A. Mert kendisinin üçüncü
takýmýnýn dördüncü golünü attý ve Çorumspor sahadan 4-1 galip ayrýldý. Bu
galibiyetle Çorumspor 10 puanla ikinci
sýraya yükselirken, HE Kültürspor dokuz puanda kaldý.
Belediye, Özel Ýdare’yi son bölümde geçti: 2-0
SAHA: Mimar Sinan
HAKEMLER: Mahmut Selçok, Barýþ Karakuþ,
Aslan Iðnak.
ÇORUM BELEDÝYESPOR : Uður, Ö.Faruk, Ahmet, Y. Emre, Celalettin (Burak Yýldýrým), Sefa, Gökhan
(Burak), Adil, Fatih, Abdurrahman, Mert.
ÝL ÖZEL ÝDARESPOR: Onur (Zekeriya), Emrah,
Ahmet, Furkan, Emrah, Murat (Alparslan), Serhat, Sadýk, Mustafa, Metin, Fahri ( Tunahan)
GOLLER: 70. dak Abdurrahman, 81. dak Mert
Ç
orum Belediyespor, alt sýralardan kurtulma
adýna önem taþýyan maçta Ýl Özel Ýdarespor’u
son on dakikada bulduðu gollerle 2-0 yenerek
dördüncü sýraya yükseldi.
Mimar Sinan sahasýnda oynanan maçýn son
bölümünde önce Abdurrahman’la öne geçen
Çorum Belediyespor daha sonra Mert’in golüyle
skoru 2-0 yaptý. Sahadan iki golle üç puaný alarak
ayrýlan Çorum Belediyespor 7 puanla dördüncü
sýraya yükselirken Özel Ýdarespor üç puanda
kaldý.
Gençler çýkýþýný Çimentospor karþýsýnda sürdürdü: 3-0
SAHA: 1 Nolu Sentetik.
HAKEMLER: Mehmet Ali Cýrýl,
Mehmet Tuðluk, Abdullah Akkoyun .
GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Ertuðrul,
Samed (Ýbrahim Ethem, Emir, Batuhan,
Abdulkarim, Ýbrahim, Nebi, Emirhan,
Þaban, Hamza, Cafer.
ÇÝMENTOSPOR: Serhat, Furkan,
Yavuz Burak, Halit, Fatih, Emrecan (Ýsmet), Yusuf, Oðuzhan (Murat), Abdulkadir, Erdem, Mert Cankat.
GOLLER: 41. dak. Ýbrahim, 77.
dak. Ýbrahim Ethem, 82. dak. Emirhan
(Gençlerbirliði).
U
19 Liginde alt sýralardan
kurtulma
mücadelesi veren Gençlerbirliði ile Çimentospor arasýnraki maçtan 30 galip ayrýlan Gençlerbirliði gözünü zirveye
dikti. Cumartesi günü
oynanan maçta oldukça
çekiþmeli geçen maçýn
41. dakikasýnda Ýbrahim’le öne geçen Gençlerbirliði devreyi 1-0 önde tamamladý.
Ýkinci yarýda Çimentospor’un beraberlik
için baský kurduðu anlarda gole izin vermeyen
Gençlerbirliði son bölümde Ýbrahim Ethem ve
Emirhan’ýn attýðý iki golle maçý 3-0 kazanarak üç
puanýn sahibi oldu. Bu
galibiyetle Gençlerbirliði 8 puanla üçüncü sýraya yükselirken, Çimentospor altýncý haftayýda
puansýz kapattý.
Ýkinci yarýnýn ilk
hafta maçýnda cumartesi
günü Çorumspor ile Ýskilip Belediyespor Dr.
Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda karþý karþýya geldiler. Maçý 200 kadar
Çorumspor taraftarý ile
50 kadar Ýskilip Belediyespor taraftarý izledi.
Maçýn ilk dakikalarýnda iki takýmda kontrollü futbol ortaya koyarken Ýskilip Belediyespor orta alanda daha
çok topa sahip oldu. Bu
bölümde pozisyon üretemesede topa sahip olmayý baþaran Ýskilip Belediyespor 29. dakikada
duran toptan bulduðu
golle maçta 1-0 üstünlüðü yakaladý.
Çorumspor ilk yarým saatlik bölümde hücumda varlýk gösteremedi. Ýskilip Belediyespor sað kanadýndan
açýklar verirken Çorumspor’da ise hücumda tek etkili görünen
Arif Anýl oldu.
Ýkinci yarýda ise
Çorumspor hücumu daha fazla düþündü ve ilk
dakikadan itibaren etkili
oldu. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn hava toplarýnda
Ýskilip Belediyespor savunmasýnda Sadýk ve
Enes etkili oldular. Çorumspor’un ikinci yarýdaki etkili oyununda sol
kanattan Uður ile tecrübeli kaptaný Orhan’ýn taþýdýðý toplar etkili olurken 59. dakikada uzun
savunma oyuncularýndan kurulu Ýskilip Belediyespor kafa ile gelen
Emir’in golüne engel
olamadý.
Maçýn son yarým
saatlik bölümünde ise
iki takýmdan kazanmaktan çok beraberliðe razý
bir görüntü verince iki
takýmda pozisyon üretemedi. Maçýn son dakikalarýnda
Çorumspor’dan savunmanýn baþarýlý ismi Mehmet Ali
sakatlanarak ambulansla
hastaneye kaldýrýlýnca
kalan kýsa süreyi kýrmýzý
siyahlý takým on kiþi oydu.
Çorum derbisinde
iki takým oyuncularýda
sahada futbol kurallarý
içinde mücadele ettiler
ve maç sonunda da centilmence soyunma odasýna gittiler. Çorum derbisinde sahada bu güzellikler yaþanýrken tribünden gelen çirkin küfürler
maçýn tek olumsuz görüntüsü olarak öne çýktý.
MAÇTAN DAKÝKALAR:
3. dakikada sað kanattan geliþen Ýskilip
Belediyespor ataðýnda
Burak’ýn ortasýnda arka
direkte topa hareketlenen Mustafa Veran ayak
uzattý dokunamadý ve
mutlak bir pozisyondan
yararlanamadý.
29. dakikada Ýskilip Belediyespor’un golü geldi. Bu dakikada
sol kanattan ceza sahasý
çaprazýndan yaklaþýk 25
metreden kazanýlan serbest atýþý Mert Sercan
kullandý altý pas üzerine
yaptýðý ortaya Çorumspor savunmasýndan Moubarek kafasýný uzattý
dokunamadý kaleci Tekin yere çarpan topa
hamle yapamadý ve top
köþeden aðlara gitti Ýskilip Belediyespor 1-0 öne
geçti.
44. dakikada Çorumspor galibiyet golüne yaklaþtý. Bu dakikada
sað kanattan topla hareketlenen Arf ceza shasýna yan çizgisinden ortaladý yayýn üzerinde
Emir topu indirdi ve sert
vurdu top kale direði
üzerinden az farkla auta
gitti.
Ýlk yarýyý konuk Ýskilip Belediyespor 1-0
önde tamamladý.
Ýkinci yarýya atak
baþlayan Çorumspor hücum üstünlüðünü eline
geçirdi. 52. dakikada
sað kanattan Emre hareketlendi ceza sahasýna
yaptýðý ortaya Arif Anýl
penaltý noktasý üzerinde
geliþine sert vurdu top
üstten az farkla auta gitti.
57. dakikada sað
kanattan Çorumspor’un
kullandýðý korner atýþýnda ön direkte kafayý Yusuf vurdu toh uzak kale
direðinin dibinden auta
gitti.
59. dakikada Çorumspor beraberlik golünü buldu. Yine sað kanattan kazanýlan korner
atýþýnda penaltý noktasý
üzerinde topa iyi yükseler Emir’in kafa vuruþunda kaleci Volkan’ýn
müdahelesine raðmen
top köþeden Ýskilip Belediyespor aðlarýna gidince kýrmýzý siyahlý takým skoru 1-1 yaptý.
70. dakikada ceza
sahasýna yapýlan ortayý
Çorumspor savunmasý
uzaklaþtýrdý Salih yakla-
þýk 25 metreden sert
vurdu top uzak kale direðinin yanýndan az
farkla auta gitti.
Maçýn kalan bölümünde takýmlarýn çabasý
gol getirmeyince iki
temsilcimiz sahadan 11’lik beraberlik ve birer
puanla ayrýldýlar.
Belediyespor da izledi
C
umartesi günü oynanan Çorumspor ile Ýskilip Belediyespor arasýndaki maçý Çorum Belediyespor takýmýda izledi.
Çorum derbisini Belediyespor Genel Kaptaný Hamit Iþýk ve bazý yönetim
kurulu üyeleriyle Teknik
Direktör Sedat Özbað teknik ekip ve futbolcularda
izlediler. Kýrmýzý Siyahlý
takým daha sonra Orhangazispor maçýnýn son çalýþmasýný yaparak kampa
girdiler.
Harun’un babalýk
mutluluðu
G
azetemiz Spor Muhabiri ve Çorum futbol camiasýnýn tanýnmýþ isimlerinden Harun Serdar Akkaya baba oldu.
Burcu-Harun Akkaya çiftinin nur topu gibi bir
oðlu oldu. 'Mehmet' ismi verilen bebek, önceki gün
Özel Elitpark Hastanesi'nde dünyaya geldi.
Semiha-merhum Mehmet Akkaya çifti ile Gülþen-Satýlmýþ Çakýr çiftinin torunu olan Mehmet'in
doðumu aileleri sevince boðdu.
Çorum HAKÝMÝYET Burcu-Harun Akkaya
çiftini tebrik eder minik Mehmet'e ailesi ile birlikte
hayýrlý bir ömür diler.
18 PAZARTESÝ 20 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Ulukavak penaltýyla güldü: 1-0
Final Grubu þampiyonluðunun güçlü adayý Ulukavakspor, Eti Lisesi önünde iyi bir görüntü vermesede
son dakikalarda penaltýdan kazandýðý golle 1-0 galip gelerek üç puanýn sahibi oldu.
SAHA: 1 Nolu Sentetik.
HAKEMLER: Gökhan Yumlu, Yunus Dursun, Fa-
tih Derviþoðlu.
ULUKAVAKSPOR: Mahmut, Fevzi, Ceylan, Bülent, Samet, Hakverdi, Hakan, Mahir (71. dak. Doðancan), Yusuf (40. dak. Abdulkadir), A. Sefa (55. dak. Tuncay), R. Batuhan.
ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR : Özkan, Satýlmýþ,
Cemil (46. dak. Abdullah), Seydi Eren, Ercan, Sadýk, Ýsmail, Recai, Taylan, Raif, Umut,.
KIRMIZI KART: 30. dak. Sadýk, 81. dak. Taylan
(Eti Lisesi Gençlikspor), 40. dak. Mahmut (Ulukavakspor).
GOL : 81. (penaltýdan) dak. Bülent (Ulukavakspor).
1.
Amatör Küme Final
Grubunda þampiyonluðun en güçlü adayý
Ulukavakspor ilk ma-
çýnda Eti Lisesi Gençlikspor önünde futbol ve
diðer alanlarda iyi bir
performans göstereme-
mesine raðmen 81. dakikada penaltýdan kaptan
Bülent’in attýðý golle
maçý 1-0 kazandý.
Kadrosunu altý tecrübeli futbolcu transfer
ederek güçlendiren Ulukavakspor tamamýna yakýný U 19 kategorisinde
forma giyen futbolculardan kurulu Eti Lisesi
Gençlikspor önünde maça istediði gibi baþlayamadý. Koþan rakibi
önünde pozisyon bulmakta zorlanan Ulukavakspor bulduklarý ise
bencillik sonucunda golü bulamadý.
Maçýn 30. dakika-
Maçýn 81. dakikasýnda verilen penaltý kararý sonrasýnda Eti Lisesi antrenörü Cengiz
Basým ve futbolcular maçýn hakemine büyük tepki gösterdiler
sýnda rakibine tehlikeli
hareket yaptýðý gerekçesiyle kýrmýzý siyahlý takýmýn tecrübe iki isminden birisi olan Sadýk kýrmýzý kartla oyun dýþýnda.
Bu dakikadan sonra üstünlüðü ele geçirmesi
beklenen Ulukavakspor
yine fazla bir varlýk gösteremedi.
40. dakikada bu
kez Ulukavakspor kalecisi Mahmut gereksiz
yere yaptýðý bir hareket
sonunda kýrmýzý kart görünce takýmlar sahada
10 kiþi kaldý ve ilk yarý
golsüz beraberlikle sona
erdi.
Ýkinci yarýda oyunu
kontrol eden Eti Lisesi
hücumda final paslarýnda baþarýlý olamadý. Ulukavakspor’da tecrübeli
isimler son bölümde
özellikle kanat toplarýnda etkili olmaya baþladýlar. Maçýn 81. dakikasýnda Eti Lisesi Gençlikspor ceza sahasý içindeki
pozisyonda maçýn hakemi penaltý noktasýný gösterdi.
Bu karara tepki
gösteren Eti Lisesi
Gençlikspor’da tüm fut-
bolcular ve kenar yönetimin çabasý sonucu deðiþtirmedi. Tartýþmalý
penaltý kararýný kullanan
tecrübeli isim Bülent topu Eti Lisesi aðlarýna
göndererek skoru 1-0
yaptý. Bu pozisyonda itiraz eden Taylan’da kýrmýzý kart görünce Eti Lisesi sahada dokuz kiþi
kaldý.
Maçýn kalan bölümünde Eti Lisesi’nin çabasý beraberliði getirmeye yetmeyince sahadan
tek golle üç puaný alarak
ayrýlan Ulukavakspor üç
puanýn moraliyle sonuç
olarak lige iyi bir baþlangýç yaptý.
THY’ye sponsor tekliði
Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan 2016 yýlýnda Çorum’da yapýlacak
Üniversiteler Dünya Güreþ Þmpiyonasý’na sponsor olmasý için THY Genel Müdürü
Temel Kotil’i ziyaret etti. Kotil, yardýmcý olmaya çalýþacaklarýný söyledi.
H
itit
Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan, THY
Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Doç.
Dr. Temel Kotil'i maka-
mýnda ziyaret etti.
Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan, THY'nin
son dönemlerde yaptýðý
ataklarla, 250'ye ulusal
SAHA: Osmancýk Ýlçe.
HAKEMLER: Celal Bayraklý, Yalçýn Kara, Baran
dar’ýn attýðý golle rakibi
önünde deplasmanda 10 üstünlüðü yakaladý.
Ýlk yarýnýn kalan bölümünde Osmancýk Belediyespor’un çabasý sonuç vermedi ve devre
konuk takýmýn 1-0 üstünlüðü ile sona erdi.
Ýkinci yarýnýn baþlarýnda Alaca Belediyespor’un ara transfer
döneminde kadrosuna
kattýðý Hüseyin’in attýðý
golle skoru 2-0 yapan
Alaca Belediyespor rahatladý.
Ev sahibi takýmdan
Abdullah ve Taner son
dakikalarda kýrmýzý kart
görerek takýmlarýný sahada on kiþi býraktýlar.
Uzatma dakikalarýnda
konuk Alaca Belediyespor Gökhan’ýn golüyle
skoru 3-0 yaptý ve sahadan galibiyetle ayrýldý.
Bu gallibiyetle Alaca
Belediyespor ilk yarýyý
lider olarak tamamladý.
Alaca, Osmancýk’tan þen dönüyor
3-0
Avcý .
OSMANCIK BELEDÝYESPOR: Sedat, Ersin,
Mahmut, Selman, Y. Emre (Sefer), Deniz, Eray (Taner),
Abdulkadir, Cengizhan, Mustafa, Selim.
ALACA BELEDÝYESPOR : Elvan, Sezai, Yusuf,
Kerem, Bünyamin, Hüseyin, Serkan, Serdar (Cihan),
Arif, Erdem (Gökhan), Lokman.
KIRMIZI KART: 80. dak. Abdullah, 90+1. dak.
Taner (Osmancýk Belediyespor).
GOLLER: 8. dak. Serkan, 55. dak. Hüseyin, 90+2.
dak. Gökhan (Alaca Belediyespor).
1.
Küme Final Grubunda Osmancýk
ilçe sahasýnda oynanan
ikinci maçta konuk Alaca Belediyespor, Osmancýk Belediyespor’u
3-0 yenerek iddialý bir
baþlangýç yaptý.
Maça oldukça etkili baþlayan Alaca Belediyespor 8. dakikada
golcü futbolcusu Ser-
Osmancýk’da gol düellosunun
galibi Çimentospor’un: 3-4
Avcý.
SAHA: Osmancýk
HAKEMLER: Emrah Okan, Yalçýn Kara, Baran
OSMANCIKSPOR: Erdem, Mahmut, Serkan,
Ahmet, Emre Þahiner, Muhammed, Emre Akyüz,
A.Furkan (Emre), M.Ensari (Ekrem), Mücahit (Burak),
Enes.
ÇÝMENTOSPOR: Mehmet, Fatih, Yusuf, Enes,
Mehmet Caner, Mutlu, Zihni, Hasan Manici, Sedat, Burak (Halil), Y.Emre (Cemil).
KIRMIZI KART: 82. dak. Sedat (Çimentospor).
GOLLER: 10. (penaltýdan) dak. Zihni, 42. dak.
Burak, 63 (kendi kalesine). dak. Erdem, 77. dak. Hasan
Manici (Çimentospor), 47 (penaltýdan). dak. A.Furkan,
49. dak. Ahmet, 90+1. dak. Eren (Osmancýkspor).
Çimentospor deplasmanda ilk yarýyý 2-0 önde tamamladý. Ýkinci
yarýda iki dakikada iki gol bulan Osmancýkspor skoru 2-2 yaptý. Son
dakikalarda karþýlýklý gollerle maçý 4-3 kazanan Çimentospor üç
puanýn sahibi oldu.
1.
Küme Final Grubunda dün Osmancýk ilçe sahasýnda oynanan ilk maç gol düellosu þeklinde geçti ve sahadan 4-3 galip ayrýlan
Çimentospor final grubuna galibiyetle baþladý.
Konuk Çimentospor 10. dakikada kazan-
dýðý penaltý atýþýný Zihni
ile gole çevirdi ve rakibi
önünde 1-0 üstünlüðü
yakaladý. Ýlk yarýnýn son
dakikasýnda Burak’ýn
golü yeþil beyazlý takýmýn soyunma odasýna
2-0 önde girmesini saðladý.
Ýkinci yarýnýn ilk
iki dakikasý içinde Os-
mancýkspor peþ peþe
bulduðu gollerle skoru
eþitledi. 47. dakikada
kazanýlan penaltý atýþýný
A. Furkan gole çevirdi
skoru 1-2 yaptý. Bu golden iki dakika sonra 49.
dakikada Ahmet takýmýný beraberliðe taþýdý: 22
Maçýn 63. dakikasýnda Çimentospor ataðýnda ceza sahasýna yapýlan ortada kaleci Erdem topu tutmak isterken elinden kaçýrýnca
konuk takým maçta yeniden üstünlüðü ele geçirdi: 2-3 77. dakikada
Hasan’ýn golüyle rakibi
önünde farký ikiye çýkaran Çimentospor’da 82.
dakikada Sedat kýrmýzý
kart gördü ve takýmýný
on kiþi býraktý. Uzatma
dakikalarýnda Osmancýkspor’un Eren’le bulduðu gol farký bire indirdi ancak puana yetmedi ve sahadan 4-3
galip ayrýlan Çimentospor final grubuna üç puanla baþladý.
ve uluslararasý destinasyona ulaþan uçuþ aðýyla
artýk uluslararasý bir marka haline geldiðini ifade
ederek, çalýþmalarýndan
dolayý Genel Müdür
Doç. Dr. Kotil'e ve emeði geçenlere teþekkür etti.
Rektör Alkan, Türkiye'de þu anda sadece
üç vakýf üniversitesinde
eðitim hizmeti verilen
Havacýlýkta Yer Hizmetleri Programýnýn Hitit
Üniversitesi'nde kýsa bir
süre önce açýldýðýný ve
öðrenci alýmý için tüm ön
hazýrlýklarýnýn yapýldýðýný ve bu seneden itibaren
öðrenci almaya çalýþacaklarýný belirterek, bu
konuda sektörün lideri
olarak THY'den kurumsal destek istediklerini
söyledi.
Rektör Prof. Dr. Al-
kan ayrýca 2016 yýlýnda
düzenlenecek olan Üniversitelerarasý Dünya
Güreþ Þampiyonasý'nýn
Hitit Üniversitesi tarafýndan Çorum'da yapýlacaðýný, dünyanýn pek çok
ülkesinden yüzlerce spor
insanýnýn katýlacaðý bu
uluslararasý etkinliðe ev
sahipliði yapýlacak olmasýnýn, sadece Hitit Üniversitesi açýsýndan deðil
Çorum açýsýndan da büyük bir önem taþýdýðýný
ifade ederek, pek çok
spor, sosyal ve kültürel
etkinliðe sponsorluk yapan THY'nin, bu þampiyonaya da sponsorluk
yapmasýndan büyük bir
mutluluk duyacaklarýný
belirtti.
THY Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu
Üyesi Doç. Dr. Temel
Kotil, ziyaretten duydu-
ðu memnuniyeti dile getirerek, Havacýlýkta Yer
Hizmetleri konusunda
büyük bir ihtiyaç olduðunu, özellikle uluslararasý standartlarda yetiþtirilecek olan program mezunlarýnýn kolay bir þekilde istihdam edilebileceklerini, eðitim programýnýn her aþamasýnda
THY'den profesyonel
destek verebileceklerini
ve iþbirliði yapýlabileceðini de ifade etti.
Dünya Güreþ Þampiyonasýnýn Çorum'da
yapýlacak olmasýnýn Ülkemizin ve özelinde Çorum'un ulusal ve uluslararasý boyutta tanýtýmý
için önemli bir fýrsat olduðunu belirten Doç. Dr.
Kotil, sponsorluk için
yardýmcý olmaya çalýþacaklarýný belirtti.
Rektör Reha Metin Alkan THY Genel Müdürü Temel Kotil’i ziyaretinde
Play-Out mücadelesi dün oynanan tek maçla baþladý
Ýskilip, Hitit’i 5-1 yendi
Saha
SAHA: 1 No’lu Dýþ
HAKEMLER: Yüksel Basar, Özkan Kaya,
Erdoðan Yandým.
HÝTÝT GENÇLÝKS-
POR: Koray, Osman, Cemal, Alparslan, Mehmet,
Eftal, Atakan, Veysel, Sinan, Ali, Saadettin.
ÝSKÝLÝPSPOR: Hasan, Ümit, Samet (Çetin),
Ýsmail (Burak), Halim,
Emrah, Musab, Soner,
Furkan, Mehmet (Yunus),
Murat.
GOLLER : 7. dak.
Samet, 12. ve 75. dakikalarda Musab, 15. dak.
Furkan, 88. dak. Halim
(Ýskilipspor), 76. dak. Ali
(Hitit Gençlikspor).
1.
Küme Play-Out ilk
maçýnda Hitit Gençlikspor sahasýnda oynadýðý maçta Ýskilipspor’a
5-1 maðlup olarak kötü
bir baþlangýç yaptý. Ýskilipspor ilk maçýnda deplasmanda üç puanla döndü.x
1 nolu sentetik çim
sahada oynanan maça
çok hýzlý baþlayan Ýskilipspor 7. dakikada Samet’le öne geçti. 12. dakikada Musab ve 15. da-
kikada Furkan’la peþ peþe iki gol daha bulan Ýskilipspor ilk yarýyý 3-0
önde tamamladý.
Ýkinci yarýda daha
kontrollü oynayan Ýskilipspor 75. dakikada Musab’ýn ikinci golüyle farký dörde çýkardý. 76. dakikada Ali ile bir gol bu-
lan Hitit Gençlikspor 88.
dakikada Halim’in golüne engel olamadý ve
maçtan 5-1 maðlup ayrýldý.
Ýskilipspor play-aut
maçlarýna üç puanla baþlarken Hitit Gençlikspor
ilk maçýný puansýz kapattý.
PAZARTESÝ 20 OCAK 2014
www.corumhakimiyet.net
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
7 ÞUBAT
38 D 7396 plakalý, 2011 model,
Ford marka, CCK1 tipli, beyaz
renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 65.000
Yer: Can Yediemin Fen Lisesi
Car No: 33 Çorum
Saat: 14.30-14.40
***
Çorum Belediye Baþkanlýðý
28 OCAK
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum Belediye Baþkanlýðý
(Ç.HAK:247)
(Ç.HAK:2559)
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
Çorum ili merkez ilçe, 346 ada
no, 44 parsel no, Terlemez Ýþ
Merkezi’nde 7 baðýmsýz
bölümün satýþý iþi.
Muhammen bedel: 52.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
Tel : 444 2319 Fax: 0364 235 05 12
e-mail: [email protected]
[email protected]
BAYAN
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Mür. Tel: 0 364 213 10 22
Muhasebe deneyimi olan LKS-GOPLUS programlarýný bilen, askerliðini
yapmýþ bay eleman alýnacaktýr.
Müracaatlar cv ile þahsen
yapýlacaktýr.
Adres: Akþemseddin Cad. No: 20
(Sebze Hali Karþýsý)
Tel: 0 532 684 43 14
Kameriye alýmý iþi.
Yer: Belediye Hizmet Binasý 5.
kat Ýhale Odasý
Saat: 14.00
***
Çorum il merkez ilçe
Gülabibey Mahallesi, Cengiz
Topel Caddesi No 109’da
bulunan 2 katlý evin satýþý.
Yer: Adalet Sarayý Müzayede
Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
Çorum merkez Çomar
Mahallesi Çomar mevkiinde
bulunan tarla vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 555.520.00
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 10.00-10.10
Çorum Osmancýk Karayolu’na sýfýr
çevre yoluna 6 km. mesafede
Sarmaþa mevkiinde
Çorum manzaralý
SATILIK
PARSELLER
930 m2 tam tel örgü ve sürekli su.
Karakeçili Mah. Karakeçili 4. Sokak
No: 9/D (Afra Düðün Salonu Yaný)
0 535 502 13 27-224 04 04
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor
Þehir Pastanesinde çalýþtýrýlmak
üzere deneyimli 23-30 yaþ arasý
tezgahtar ve garson alýnacaktýr.
Mür.: Þehir Pastanesi
BAYAN ELEMAN ARANIYOR
SARAY ÝNÞAAT MAKÝNA MALZE. GID. TAR.
TÝC. LTD‘DE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE;
LKS2, EXCELL VE WOLD PROÐRAMLARINI
ÝYÝ DERECE BÝLEN, ÖN MUHASEBE
YAPIBÝLECEK BÝLGÝYE SAHÝP,TECRÜBELÝ,
PREZENTABIL BAYAN ELEMAN ARANIYOR.
MÜRACAAT: SARAY ÝNÞAAT MAKÝNA
YENÝYOL MAH. SEPETÇÝ SOK. NO:13/A
CV LERÝNÝZÝ: [email protected]
adresine yollayabilirsiniz.
TEL:0 364 213 92 69
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU)’NA 600 METRE CEPHELÝ
Elektrik ve kaynaktan anlayan
elemanlar alýnacaktýr.
Menekþe Asansör
Mür. Tel: 213 23 44
ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR
0 532 498 76 48
0 532 615 78 46-0 535 594 28 15
BAYAN ELEMAN
ARANIYOR
Eczanemiz bünyesinde
çalýþtýrýlmak üzere;
* Eczane tecrübesi olan
(En az 3 yýl)
* Diksiyonu düzgün
* Kolay iletiþim kurabilen
* Sorumluluk alabilecek BAYAN
eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
rica olunur.
Corel Draw - Auto Cad paket
programlarýna hakim CNC
Operatörlüðüne yetiþtirilmek
üzere askerliðini yapmýþ
eleman aranýyor.
Tel: 0 532 642 24 41
FUARIUM AVM
Adres: Bahçelievler Mah. Bahabey Cad. No:
53
Mür. Tel: 0 530 644 27 98-221 06 80
Kiralýk Araç Aranýyor
En az 2011 model dizel yakýtlý motor hacmi
1200-1600 cc arasý 90 beygirden düþük
olmayan 4 hava yastýklý, ABS’li, klimalý
tamamý orjinal, ön sis farlý, çift sürgülü kapý
ayrýca araç uzunluðu 3900 mm araç geniþliði
1750 mm yüksekliði 1800 mm beyaz kiralýk
araç aranýyor.
Mür. Tel: 0 536 454 42 28
Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL
PAPSÝ PÝZZA
(Ç.HAK:136)
Gülabibey Mah. Velipaþa
1. Sokakta aylýk kira geliri 2000 TL
olan mülk sahibinden satýlýktýr.
0 505 500 08 27
(Ç.HAK:3506)
SATILIK
MÜLK
Sahibinden
Satýlýk Ýþyeri
Üç katlý toplam 210 m2 merkezde
bulunan iþyerimiz (Taç Perde’nin) yeri
sahibinden satýlýktýr.
Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak
3/D ÇORUM
Tel: 0 532 635 23 13
ELEMAN ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere zýmpara
yapan ve astar atabilen mobilya boyacýsý ve
yetiþtirilmek üzere çýrak alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
(Ç.HAK:244)
20 dk. sipariþiniz yerine getirilir.
Alo Paket: 225 09 32
YÝTÝK
Çorum Vergi Dairesinin (22135662366)
4850074373 vergi sicil
numaralý mükellefiyim.
1001-1050 sýra numaralý 1 cilt perakende satýþý
fiþimi kaybettim. Hükümsüzdür.
(Ç.HAK:250)
No:44/A Merkez/Çorum
TEL:0364 212 28 57
Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere
deneyimli bay Müdür Yardýmcýsý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Sigorta hizmeti alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi Hizmet
Binasý 5. kat Ýhale Odasý
Osman KAÇ
Rýza oðlu 02.09.1968
Çorum Doðumlu
T.C.No:22135662366
ESER ECZANESÝ
ÝLETÝÞÝM: Osmancýk Caddesi
ELEMAN ELEMAN ARANIYOR
ARANIYOR
NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
doðalgaz projesi çizimi yapabilecek
ve yetki belgesi olan Makina
Mühendisi aranýyor.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
(Ç.HAK:2070)
DERHAL TAPU VERÝLÝR.
Tezgahtar ve
Garson Aranýyor
ELEMAN ARANIYOR
(Ç.HAK:252)
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum ile merkez ilçe, Ýlice
Çiðdem
Tepe
Bahçeleri
10 NÝSAN
Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.)
Satýþ Memurluðu
(Ç.HAK:246)
(Ç.HAK:243)
BOYRAZ GROUP bünyesinde Çorum'da faaliyet
gösteren, yem üretimi konusunda bölgenin en
büyük ve en modern tesisini üreticinin hizmetine
sunan, Boyraz Yem Gýda San. ve Tic. Ltd. Þti.;
BOYYEM bünyesinde Muhasebe Uzmaný ve
Üretim Mühendisi olarak istihdam edilmek üzere
çalýþma arkadaþlarý aranmaktadýr.
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
2014 yýlý 76 kalem (özellikli)
ameliyathane týbbi sarf
malzemesi alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý
Hastanesi Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
Mustafa ÇINAR
0 554 502 16 89
Çalýþma Arkadaþlarý
Aranmaktadýr
19 ES 363 plakalý, 2004 model
Volvo marka aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 30.000
Yer: Çepni Mahallesi, Ýskilip 5.
Sokak Kaynar Yedieminli
Otoparký Çorum
Saat: 10.20-10.25
***
24 OCAK
Kamu Hastaneleri Birliði
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
(Ç.HAK:237)
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
55 BY 876 plakalý, 2001 model
Opel marka, Vectra 2.0 NB
tipli, metalik mavi renkte aracýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 15.000
Yer: Ýskilip Yolu, Özkiremit
yaný, Kültür Yedieminli
Otoparký Çorum
Saat: 10.00-10.05
***
06 DC 4073 plakalý, 2000
Ýnönü Caddesi 67/A-B Kubbeli Caddesi
cepheli dükkanlarýmýz kiralýktýr.
(Ç.HAK:245)
Çorum il merkez ilçe Ýkipýnar
Mahallesi, Köyiçi mevkii, 125
ada, 3 parsel nolu avlulu ev ve
ahýr niteliðindeki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 9.047,92
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
4 NÝSAN
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Kale Mahallesi Hamit Duran
Caddesi No: 6 adresinde
bulunan 3 katlý binanýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 250.000.00
Yer: Çorum Adliye Sarayý
Saat: 14.30-14.40
***
Elektrikçi kalfasý ve ustasý alýnacaktýr.
Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü
23 OCAK
T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
19 FK 926 plakalý Ford marka,
1996 model, LYC uzun þasi
tipli, beyaz renkli aracýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 13.000
Yer: Ýskilip Belediye Otoparký
Saat: 14.00-14.10
***
13 MART
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Çorum ili, Uðurludað ilçesi,
Yüzgeç Mahallesi, Baþkýþla
mevkii, 237 ada, 8 parsel nolu
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 152.096,03
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.10-14.20
***
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
KÝRALIK ELEMAN ARANIYOR
DÜKKANLAR KAREN
ÖZBEK TELEFON
YETKÝLÝ SERVÝSÝ
2014 yýlý 51 kalem Anestezi
bakým týbbi sarf malzemesi
alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý
Hastanesi Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
Sigortacýlýk hizmeti alým iþi.
Yer: Ýl Saðlýk Müdürlüðü
Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
20 ÞUBAT
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Çorum ili, Ýskilip ilçesi,
Hacýpiri Mah. Kaçak mevkii,
603 ada, 14 parsel arsa vasfýnda
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 8.054.50
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
Çorum il, merkez ilçe,
Ulukavak Mahallesinde 3231
ada, 5 parselde 714,43 m2
yüzölçümlü arsa vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 285.772,00
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 11.00-11.10
***
(Ç.HAK:236)
Kamu Hastaneleri Birliði
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
19 DA 515 plakalý, 2008
model, Volkswagen marka,
Passat 1.4 TSÝ tipli aracýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 37.000
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
Çorum merkez Çoraklýk
Mahallesi’nde bulunan arsanýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 45.328.75
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 11.00-11.10
***
20 MART
T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
(Ç.HAK:221)
19 TD 536 plakalý, 2009 model,
Ford marka Transit, buz beyazý
renkli kamyonetin satýþý iþi.
Muhammen bedel: 25.000
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
6 ÞUBAT
T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
17 ÞUBAT
Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.)
Satýþ Memurluðu
6 MART
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Mahallesi, Yukarý Ýlice mevkii,
95 ada, 8 parsel nolu meyveli
bað niteliðinde 4.286,00 m2
yüzölçümlü taþýnmazýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 236.952,00
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 10.30-10.40
***
(Ç.HAK:3220)
22 OCAK
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Çorum il merkez ilçe, 496 ada
no, 4 parsel no, Bahçelievler
Mahalle/Mevkiinde üzerindeki
bina yýkýlýmýþ boþ arsanýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel: Çorum
Adliyesi Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
28 ÞUBAT
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
Çorum il, Mecitözü ilçe,
Sökelek mevkii, Hisarkavak
köyünde muhtelif yer ve
fiyatlarda 2 arazinin satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 15.00-15.30
***
(Ç.HAK:249)
Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü
Çevik Kuvvet Þube Müdürlüðü
personeli ve Çevik Kuvvet ile
birlikte göreve katýlacak
personele (kahvaltý, sýcak
yemek kumanya) iaþe alýmý
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çepni Mahallesi Ýnönü
Caddesi No 28 Çorum
Saat: 10.30
***
5 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
11 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
09 YG 652 plakalý 2012 model
Ford marka JA8 Fiesta 1.25i
tipli beyaz renkli aracýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 25.000
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
(Ç.HAK:242)
Çorum merkez Yavruturna
Mah. Mecitözü Þosesi
mevkiinde, cilt 12, sayfa no
1171, 875 ada 37 parsel
üzerinde 974,00 m2
yüzölçümlü iki dükkan ve 32
daireli kargir apartman
niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 110.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
Tic. Ltd. Þti etiketli 1 adet silo
beþiker makinasý
Muhammen bedel: 15.000
2. Taþýnýr: Markasý ve modeli
belli olmayan 1 adet sarý renkli
1000*80 vals makinasý
Muhammen bedel: 12.000
3. Taþýnýr: 10 adet 80’lik çamur
taþýma bandý
Muhammen bedel: 10.000
Yer: Ankara Yolu 12. km
Çorum
Saat: 14.00-14.10
***
Genel Sekr. ve baðlý saðlýk
tesis. hizmet aracý ve diyaliz
hasta taþýma araç. kiralama
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý
Hastanesi Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
model, HAT marka, Marea 1.6
16 V tipli, Sedan cinsinde, mavi
renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 10.000
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
(Ç.HAK:248)
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
4 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
1. Taþýnýr: Altan Makina Ýmalat
Kamu Hastane Birliði
(Ç.HAK:232)
Çimento alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi Hizmet
Binasý 5. kat Ýhale Odasý
Saat: 14.00
***
Saat: 14.00
***
(Ç.HAK:217)
20 OCAK
Çorum Belediye Baþkanlýðý
19
Adres: K.S.S. 48. Sok. No: 23 Tel: 234 89 10-0 537 675 41 53
PAZARTESÝ 20 OCAK 2014
Fýrtýna gibi baþlangýç 5-0
Çorum Belediyespor, Orhangazispor önünde ilk yirmi ve son yirmi
dakikalýk bölümdeki etkili oyunu ile 5-0 galip gelirken kýrmýzý siyahlý
takýmýn beþ golünde de Murathan’ýn olmasý ne kadar baþarýlý bir futbol
ortaya koyduðunun en açýk göstergesi. Kýrmýzý Siyahlý takým ilk
yarýdaki kadrosunda büyük deðiþikliklerle gelmesine karþýn
Belediyespor hücum hattýnda ilk devredekinden çok daha etkili bir
futbol ortaya koymasý farklý skoru getirdi. Belediyespor’a galibiyetini
Oðuzhan Yalçýn, Murat, Emir (2) ve Murathan’ýn golleriyle ulaþtý.
Ç
orum Belediyespor’dan ikinci yarýya süper baþlangýç. Kýrmýzý Siyahlýlar sezonun
ilk maçýnda deplasmanda 2-1 yenildiði Orhangazispor’u 5-0 gibi
farklý skorla yenerek
ikinci yarýya moralli bir
baþlagýç yaptý.
Devre arasý hazýrlýk döneminde kadrosuna iki takviye yapan hazýrlýk maçlarýndaki performansý ile büyük beðeni toplayan Çorum
Belediyespor, Orhangazi karþýsýna oldukça
tempolu baþladý. Yeni
transferler Gökhan ve
Murat’ýn ilk onbirde
forma giydiði maçta
kýrmýzý siyahlý takýmýn
ilk yarýdaki en etkili
isimleri arasýnda öne çýkan Murathan’ýn müthiþ performansý ile farka gitti.
Ýlk
dakikalarda
bulduðu iki net pozisyondan yararlanamayan
Çorum Belediyespor
18. dakikada Oðuzhan
Yalçýn’ýn mükemmel
golü ile 1-0 öne geçti.
Bu golden dört dakika
sonra yeni transfer
Gökhan’ýn kafa golüyle
farký ikiye çýkaran kýrmýzý siyahlý takým soyunma odasýna bu skorla önde girdi.
Ýkinci yarýnýn ilk
dakikalarýnda oyunu
kontrol etmeye çalýþan
rakip kaleye fazla gitmeyen Çorum Belediyespor bir süre orta alan
üstünlüðünü
rakibe
kaptýrdý. Orhangazispor
hücum hattýnýn etkisiz
olmasý bu bölümde gelecek bir golün takýmý
olumsuz etkilememesinin en büyük etkeni idi.
Oyunun son bölümünde
ise rakibin ileri çýktýðý
anlarda sezonun ilk yarýsýndaki performansýnýn üzerine koyarak devam eden Murathan
sahne aldý. Maçta atýlan
beþ golün tamamýnda
pozisyon içinde olan
Murathan bu mükemmel futbolunu birde
golle süsleyerek taçlandýrdý.
Oldukça genç bir
kadroya sahip ve ilk yarýdan bir çok futbolcusunu kaybetmiþ Orhangazispor karþýsýnda ritmini yakaladýðýnda Çorum Belediyespor neler
yapabileceðini bir kez
ÇORUM BELEDÝYE
Çaðrýcan .......................5
Osman Bodur...............5
Yakup ...........................6
Mehmet Keleþ..............3
(69. dak. Eray .............2)
Gökhan.........................5
(75. dk. Emir...............6)
Ýmam ............................4
Murathan......................9
Nedim...........................4
Oðuzhan Yalçýn............7
Mehmet Akif................6
Murat............................5
(81. dak. Vedat..............)
ORHANGAZÝSPOR
Ömer ............................3
Anýl...............................4
Taner.............................3
Kadir.............................4
Muhammet...................4
Kaan .............................1
(27. dak. Yaþar ............4)
Ahmet Buðrahan..........5
(84. dak. Velican...........)
Barýþ .............................4
Alican...........................4
Burak............................5
Nazif.............................3
(59. dak. Emin ............2)
STAT : Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu.
SARI KART: Anýl, Kadir, Muhammet
(Orhangazispor).
GOLLER : 18. dak. Oðuzhan Yalçýn, 22. dak. Murat
Akgül, 80. ve 84. dakikalarda Emir, 90+4. dak.
Murathan (Çorum Belediyespor)..
HAKEMLER : Volkan Yanç, Belgin Kumru, F.
Buðra Baykuþ.
daha gösterdi. Kýrmýzý
Siyahlý takýmda savunmanýn solunda Yakup,
orta alanda Oðuzhan
Yalçýn ve Murathan takýmýn öne çýkan isimleri olurken oyuna girdikten sonra 15 dakikada
iki gol atmayý baþaran
Emir galibiyette büyük
pay sahibi oldular.
Çorum Belediyespor - Orhangazispor
maçýný iki bin civarýnda
taraftar izledi. Kýrmýzý
Siyahlý takým aldýðý
farklý galibiyet kadar bu
maçý sarý kart görmeden
geçmeside diðer dikkat
çeken unsur oldu. Maçýn farklý kazanýlmasýna
raðmen karþýlaþmayý
yöneten Ýzmir bölgesi
hakemleri kötü bir yönetim gösterdiler. Yardýmcýlarýn kaldýrdýklarý
ve kaldýrmadýklarý bay-
raklar, orta hakemin
çalmadýðý fauller hem
Belediyespor hemde
Orhangazispor kenar
yönetiminin büyük tepkisini oldu.
MAÇTAN DAKÝKALAR:
Çorum Belediyespor maça mutlak bir gol
pozisyonu ile baþladý.
Henüz 4. dakikada savunmanýn arkasýna atýlan topta Orhangazispor
savunmasý ofsayt diye
durdu Gökhan hareketlendi ceza sahasýna girdiði anda ortaya çýkardý
Murat penaltý noktasý
üzerinde bom boþ durumda ayak içi ile vurduðu top yandan auta
gidince kýrmýzý siyahlý
takým mutlak bir golden
oldu.
7. dakikada konuk
Orhangazispor etkili
geldi. Bu dakikada sol
kanattan Ahmet Buðrahan topla hareketlendi
yerden ortaya çýkardýðý
topa Çorumlu futbolcu
Burak Seres penaltý
noktasý üzerinde geliþine sert vurdu top yandan az farkla auta gitti.
18. dakikada Çorum Belediyespor golü
buldu. Bu dakikada
Murathan’ýn pasýyla sað
kanattan Murathan savunmanýn arkasýna indi
son çizgiye indiði anda
penaltý noktasý üzerine
TURKUAZ
TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU
Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi
Yeniyol Mah. Eski Saray Sk.Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 2 No: 8 ÇORUM - Tel: 0 364 224 32 99
Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup
Haftanýn Toplu Sonuçlarý
Çorum Belediyespor -Orhangazispor
Balçova Belediyespor - Hacettepespor
Elibol Sandýklý- Erzurum B.Þ Bel. : 1-0
Batman Petrol - Sancaktepe Belediye
Ünyespor - Darýca Gençlerbirliði
Bursa Nilüferspor - Çýksalýnspor
Maltepespor - Manavgat Evrenseki : 2-0
68 Yeni Aksarayspor - Düzyurtspor
Elazýð Belediye - Sakaryaspor
: 5-0
: 1-2
: 0-1
: 0-2
: 2-0
: 1-3
: 1-2
Grupta Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M A Y P
22. dakikada yeni transfer Murat’ýn kafayla attýðý gol pozisyonu
Goller yaðmur gibi yaðdý
Ç
orum Belediyespor ikinci yarýnýn ilk maçýnda sahasýnda
konuk ettiði Orhangazispor’u 5-0 yenerek bu sezonki en
farklý galibiyetini aldý. Kýrmýzý Siyahlý takým rakibi önünde
ilk yarýda dört dakikada iki gol bularak soyunma odasýna 2-0
önde girdi. Ýkinci yarýnýn baþýnda oyunu rölantiye alsada son
bölümde rakibinin üzerine gelmesinden iyi yararlanarak son
on dakikada üç gol daha buldu ve maçý 5-0 kazanarak ikinci
yarýya süper bir baþlangýç yaptý.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Düzyurtspor
Çorum Beledi
Hacettepespor
Elibol Sandýklý
Darýca G. Birli
Erzurum BÞ.
Sancaktepe Bel
M. Evrenseki
Bursa Nilüfer
B. Petrolspor
Orhangazispor
Maltepespor
68 Y. Aksaray
Sakaryaspor
Balçova Bel.
Ünyespor
Çýksalýnspor
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
10
9
8
8
7
7
6
7
6
7
7
5
4
5
5
4
2
3
5
6
7
6
8
6
8
5
7
3
3
6
9
5
5
4
8
3
3
3
3
4
3
5
4
6
5
8
8
7
5
8
8
10
8
12
25
30
30
17
21
23
22
29
15
24
25
21
18
21
20
14
12
11
12
12
15
12
9
15
20
28
19
23
28
27
25
22
27
20
23
41
35
33
31
30
29
27
26
26
25
24
24
21
21
20
20
16
14
12
Kocaelispor, Diyarbakýr ve Mardin’ýn -3 puan cezasý var
Önümüzdeki hafta maç programý:
Oyuna 75. dakikada giren Emir 80. dakikada bu pozisyonda takýmýnýn üçüncü golünü attý
26 Ocak Pazar:
Sancaktepe Bel - Çorum Belediyespor.
Manavgat Evrenseki-68 Yeni Aksaray.
Çýksalýnspor - Maltepespor.
Darýca Gençler - Bursa Nilüferspor.
Orhangazispor - ElibolSandýklýspor.
Hacettepe - Batman Petrolspor.
Sakaryaspor . Balçova Belediye.
Erzurum B. Þehir - Ünyespor.
Düzyurtspor - Elazýð Belediye.
Çorum Belediyespor’un ilk yarýdaki etkili
ismi Murathan ub futbolunu ikinci yarýnýn
ilk maçýnda da sürdürdü ve atýlan beþ
golünde içinde bulundu.
çýkardýðý topa Oðuzhan
Yalçýn geliþine sert ve
düzgün vurdu topu köþeden Orhangazispor
aðlarýna göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi.
22. dakikada Çorum Belediyespor ikinci
golü buldu. Sað kanattan geliþen Belediyespor ataðýnda Murathan
ceza sahasýna girmeden
düþürüldü. Kazanýlan
faul atýþýný ayný futbolcu kullandý arka direðe
ortasýnda bom boþ durumda yükselen Ýmam
kafayla ortaya çýkardý
gol çizgisi üzerinde
Murat kafayla dokundu
ve topu Orhangazispor
aðlarýna göndererek
skoru 2-0 yaptý.
Ýlk yarýyý Çorumspor bu gollerle 2-0 önde
tamamladý.
52. dakikada sol
kanattan geliþen Orhangazispor ataðýnda arka
direðe yapýlan ortada
Burak Seres dokundu
kaleci Çaðrýcan’ýn tokatladýðý top üst direðe
çarparak oyun alanýna
geldi savunma mutlak
bir tehlikeyi uzaklaþtýrdý.
72. dakikada yine
sol kanattan yine Murathan topla hareketlendi yerden ortaya çýkardýðý topa ön direkte
Gökhan ayak koydu savunma topu çizgiden çýkardý ve üçüncü gole
izin vermedi.
80. dakikada Belediyespor’un üçüncü golü geldi. Akýl dolu ve
çalýþýlmýþ bu pozisyonda kýrmýzý siyahlý takým
sol taç çizgisine yakýn
noktadan faul atýþý kazandý. Topun baþýna
Murathan ve Oðuzhan
Yalçýn geçti orta yapacak gibi organize yaparken Murathan topa dokundu ve hareketlendi
Oðuzhan Yalçýn topu
barajýn yanýnda arkada-
þýnýn önüne býraktý yan
çizgiden ceza sahasýna
girdi ve ortaya çýkardýðý
topa Emir altý pas içinde
ayak koydu ve takýmýný
3-0 öne geçirdi.
84. dakikada yine
sol kanattan Murathan
topla hareketlendi yine
ortaya çok güzel çýkardý
Emir yakýn mesafeden
ayak koydu ve kendisinin ikinci takýmýnýn
dördüncü golünü attý: 40
Maçýn bu skorla
bitmesi beklenirken sahanýn yýldýz ismi Murathan skoru belirleyen
golü attý. Sol kanattan
bu kez Yakup çalýmlarla
geçti ve savunmanýn arkasýna
hareketlenen
Murathan’a býraktý hafif
çaprazda kaleciyle karþý
karþýya kaldýðý anda
yerden uzak köþeye sert
bir vuruþla güzel futbolunu birde golle süsledi:
5-0.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
17 781 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content