close

Enter

Log in using OpenID

13.11.2014 13:23:37 Özel Durum Açıklaması (Genel)

embedDownload
MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 13.11.2014 13:23:37
Özel Durum Açıklaması (Genel)
MURAT AKSEL
1
BUKAĞIKIRAN
MUHASEBE
MÜDÜRÜ
2 ERİM ÖZMAN
GN. KORD.
Ortaklığın Adresi
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
13.11.2014
13:17:34
13.11.2014
13:23:04
Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad.
No:210 34959 Tuzla/İSTANBUL
: 0216 581 62 00 0216 304 18 69
: [email protected]
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
: 0216 581 6200 0216 304 18 69
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
II-15.1 Özel Durumlar Tebliği uyarınca
Özet Bilgi
:
Yapılan Açıklama
AÇIKLAMA:
12 Kasım 2014 tarihli özel durum açıklamamızda Hakim Ortağımız Metair Akü'nün
Şirketimiz'de ortaklıktan çıkartma hakkını kullanmak isteğine karar vermiş olduğu
duyurulmuştu.
Açıklamamız akabinde pay sahiplerimizden Şirketimize satma haklarını kullanmak
istediklerine ilişkin sözlü ve e-posta aracılığı ile sorular yönetilmiş ve bu açıklamanın
yapılması zarureti doğmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-27.2) Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği
("Tebliğ") hükümleri tahtında satma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerimizin
ortaklığımıza yapacakları yazılı başvuruda ortaklığımıza hitaben yazılmış ve en az
aşağıdaki bilgileri haiz başvuru dilekçesinin elden teslim, iadeli taahhütlü mektup,
kayıtlı elektronik posta ([email protected]) ya da noter
marifetiyle ortaklığımıza iletilmesi gerekmektedir.
Gerçek kişi olunması halinde;
1.
2.
3.
4.
Ad - Soyad
T.C. Kimlik Numarası (Yabancılarda Pasaport Numarası)
İkamet Adresi
MKK Sicil Numarası ve Aracı Kurum Hesap Bilgileri
5. Başvuru tarihi itibariyle satma hakkına konu toplam sahip olunan pay adedi
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-27.2) Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları
Tebliği hükümleri tahtında satma hakkını kullanmak istediklerini açıkça belirten beyan
yazısı
7. İmza
Tüzel kişi olunması halinde;
1. Tam Unvan
2. Vergi Dairesi - Vergi No - Ticaret Sicil No
3. Merkez Adresi
4. MKK Sicil Numarası ve Aracı Kurum Hesap Bilgileri
5. Başvuru tarihi itibariyle satma hakkına konu toplam sahip olunan pay adedi
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-27.2) Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları
Tebliği hükümleri tahtında satma hakkını kullanmak istediklerini açıkça belirten beyan
yazısı
7. İmza Sirküleri
8. İmza atmaya yetkili kişilerin şirket kaşesi altına atacakları imzaları (imza atan
kişilerin unvanları ve Ad Soyad bilgilerinin yazılması gerekmektedir.)
Tebliğ hükümleri gereği ortaklığımız satma hakkı talebinde bulunan pay sahiplerinin
ortaklık sıfatını araştıracaktır. Araştırma esnasında gerekli görülmesi halinde gerçek
kişi başvuru sahiplerinden imza beyannamesi ya da gerçek kişi ve tüzel kişi başvuru
sahiplerinden ortaklığımızın ek bilgi talebinde bulunma hakkı saklıdır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 12.11.2014 11:33:00
Özel Durum Açıklaması (Genel)
MURAT AKSEL
1
BUKAĞIKIRAN
MUHASEBE
MÜDÜRÜ
2 ERİM ÖZMAN
GN. KORD.
Ortaklığın Adresi
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
12.11.2014
11:19:36
12.11.2014
11:26:30
Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad.
No:210 34959 Tuzla/İSTANBUL
: 0216 581 62 00 0216 304 18 69
: [email protected]
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
: 0216 581 62 00 0216 304 18 69
Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
II-27.2 No'lu Ortaklıktan Çıkarma ve Satma
Özet Bilgi
:
Hakları Tebliği'ne İlişkin Açıklama
AÇIKLAMA:
11 Temmuz 2014, 14 Temmuz 2014 ve 15 Temmuz 2014 tarihli özel durum
açıklamalarımız ışığında, hakim ortağımız Metair Akü Holding Anonim Şirketi'nin
("Metair Akü") Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.1 No'lu Ortaklıktan Çıkarma ve
Satma Hakları Tebliği'nin ("Tebliğ") 4. ve geçici 1. Maddesi tahtında diğer pay
sahiplerini tamamını ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak isteği ile ilgili olarak
Şirketimiz 16 Temmuz 2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na Tebliğ kapsamında
ihraç belgesinin onaylanması için başvurduğu ve yine Tebliğ uyarınca 17 Temmuz
2014 tarihinde borsa kotundan çıkarılmak için Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne
başvurduğu 17 Temmuz 2014 tarihli özel durum açıklamamızda kamuya
duyurulmuştu. Daha sonra 8 Eylül 2014 ve 12 Kasım 2014 tarihinde Sermaye Piyasası
Kurulu'na yapılan başvurumuzla ilgili herhangi bir gelişme bulunmadığı bildirilmişti.
12 Kasım 2014 tarihinde Hakim Ortağımız Metair Akü,
(i) 12 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazete'de Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2
No'lu Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği'nin 2. Geçici Maddesi uyarınca
Metair Akü'nün mevcut ortaklıktan çıkarma başvurusu doğrultusunda ortaklıktan
çıkarma hakkını kullanmak isteyip istemediğinin değerlendirilmesi için 1 aylık süre
tanındığını ve
(ii) Hakim Ortağımız Metair Akü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda,
Şirketimizin hakim ortağı olarak, Şirketimiz'de ortaklıktan çıkartma hakkını kullanmak
isteğine karar vermiş olup
bu hususları Şirketimize bildirmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 06.11.2014 10:30:26
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1 ERİM ÖZMAN
2
MURAT AKSEL
BUKAĞIKIRAN
GN. KORD.
MUHASEBE
MÜDÜRÜ
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
06.11.2014
10:18:50
06.11.2014
10:23:05
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama
mı?
: Tepeören Mah.Eski Ankara Asfaltı Cag.No.210
: 0216 581 62 00 0216 304 18 69
: [email protected]
Özet Bilgi
:
: 0216 581 62 00 0216 304 18 69
: Hayır
Sermaye piyasası Kuruluna yaptığımız başvurumuz
ile ilgili herhangibir gelişme bulunmamaktadır.
AÇIKLAMA:
11 Temmuz 2014, 14 Temmuz 2014 ve 15 Temmuz 2014 tarihli özel durum
açıklamalarımız ışığında, hakim ortağımız Metair Akü Holding Anonim Şirketi'nin
("Metair Akü") Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.1 No'lu Ortaklıktan Çıkarma ve
Satma Hakları Tebliği'nin ("Tebliğ") 4. ve geçici 1. Maddesi tahtında diğer pay
sahiplerini tamamını ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak isteği ile ilgili olarak
Şirketimiz 16 Temmuz 2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na Tebliğ kapsamında
ihraç belgesinin onaylanması için başvurduğu ve yine Tebliğ uyarınca 17 Temmuz
2014 tarihinde borsa kotundan çıkarılmak için Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne
başvurduğu 17 Temmuz 2014 tarihli özel durum açıklamamızda kamuya
duyurulmuştu. Daha sonra 8 Eylül 2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan
başvurumuzla ilgili herhangi bir gelişme bulunmadığı bildirilmişti.
İşbu özel durum açıklamamız tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan
başvurumuzla ilgili herhangi bir gelişme bulunmamaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 08.09.2014 11:23:53
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1
MURAT AKSEL
BUKAĞIKIRAN
2 ERİM ÖZMAN
Ortaklığın Adresi
MUHASEBE
MÜDÜRÜ
GN. KORD.
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
08.09.2014
10:14:12
08.09.2014
10:16:40
Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad. No.210
Tuzla/İSTANBUL
: 0216 581 62 00 / 0216 304 18 69
: [email protected]
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
: 0216 581 62 00 / 0216 304 18 69
Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama
: Hayır
mı?
Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığımız başvurumuz
Özet Bilgi
:
ile ilgili herhangibir gelişme bulunmamaktadır.
AÇIKLAMA:
11 Temmuz 2014, 14 Temmuz 2014 ve 15 Temmuz 2014 tarihli özel durum
açıklamalarımız ışığında, hakim ortağımız Metair Akü Holding Anonim Şirketi'nin
("Metair Akü") Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.1 No'lu Ortaklıktan Çıkarma ve
Satma Hakları Tebliği'nin ("Tebliğ") 4. ve geçici 1. Maddesi tahtında diğer pay
sahiplerini tamamını ortaklıktan çıkarma hakkını kullanmak isteği ile ilgili olarak
Şirketimiz 16 Temmuz 2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na Tebliğ kapsamında
ihraç belgesinin onaylanması için başvurduğu ve yine Tebliğ uyarınca 17 Temmuz
2014 tarihinde borsa kotundan çıkarılmak için Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne
başvurduğu 17 Temmuz 2014 tarihli özel durum açıklamamızda kamuya
duyurulmuştu.
İşbu özel durum açıklamamız tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan
başvurumuzla ilgili herhangi bir gelişme bulunmamaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 15.07.2014 09:07:56
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1 ERİM ÖZMAN
2
MURAT AKSEL
BUKAĞIKIRAN
GN. KORD.
MUHASEBE
MÜDÜRÜ
Ortaklığın Adresi
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
15.07.2014
09:02:04
15.07.2014
09:04:09
Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı
Cad.No.210 Tuzla/İSTANBUL
: 0216 581 62 00 - 0216 304 18 69
: [email protected]
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
: 0216 581 62 00 - 0216 304 18 6
Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
: Hayır
Özet Bilgi
: Hakim ortak tarafından yapılan bildirim
AÇIKLAMA:
14 Temmuz 2014 tarihli özel durum açıklamamızda özetle, hakim ortağımız Metair
Akü Holding Anonim Şirketi ("Metair Akü") şirketimize başvurarak Sermaye Piyasası
Kurulu'nun II-27.1 No'lu Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği'nin ("Tebliğ")
4. ve geçici 1. Maddesi tahtında diğer pay sahiplerini tamamını ortaklıktan çıkarma
hakkını kullanmak isteği ile şirketimize başvurduğu; Metair Akü'nün başvurusunun
Şirketimizce değerlendirilmesinin ardından, Tebliğ uyarınca gerekli tüm koşulların
sağlanmış olduğunun belirlenmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'na Tebliğ
kapsamında ihraç belgesinin onaylanması için başvurulacak, yine Tebliğ uyarınca eş
zamanlı olarak borsa kotundan çıkarılmak için Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru
yapılacağı bildirilmişti.
Şirketimiz Tebliğ hükümleri çerçevesinde Hakim ortağımız Metair Akü'nün
başvurusunu incelenmiş ve 15 Temmuz 2014 tarihinde yönetim kurulumuz,
a) Şirketimizde oyda imtiyaza sahip pay bulunmadığı, bu nedenle, oy sayısı ve pay
sayısının eşit olduğu,
b) Şirketimizin tüm paylarının kaydileştirildiği ve Şirketimizin kendi paylarına sahip
olmadığı,
c) Talepte bulunan Metair Akü'nün,
1. Şirketimiz sermayesinin %21,8319'üne tekabül eden her biri 0,01 TL nominal
değerli 1.237.870.894 adet paya doğrudan,
2. Şirketimiz sermayesinin %74,7859'una tekabül eden her biri 0,01 TL nominal
değerli 4.240.357.800 adet payına sahip Mutlu Holding Anonim Şirketi'nin %100'üne
sahip olması nedeniyle dolaylı ve
3. Şirketimiz sermayesinin % 0,1030'una tekabül eden her biri 0,01 TL nominal
değerli 5.842.200 adet payına sahip Türker İzabe ve Rafineri Sanayi Anonim
Şirketi'nin %100'üne sahip olması nedeniyle dolaylı
olmak üzere, başvurusunda belirttiği oranda şirketimizin pay sahibi olduğu;
d) Başvurusunda belirtmiş olduğu satın alma bedeli olan 8,7732 TL'nin, Tebliğin 7.
Maddesi tahtında ek pay alımının kamuya açıklandığı tarih olan 11 Temmuz 2014'ten
önceki 30 gün içinde borsada oluşan fiyatların ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik
ortalaması olduğu,
e) (c) bedinde belirlenen satın alma bedeline uygun 16.311.933 TL tutarda bedelin
Türkiye'de bankacılık faaliyetinde bulunma yetkisine sahip T. İş Bankası nezdinde
ortaklıktan çıkarma hakkı için kullanılan özel bir hesapta bloke edildiği.
dikkate alınarak, hakim ortağımız Metair Akü ve onun sahibi olduğu Mutlu Holding
Anonim Şirketi ve Türker İzabe ve Rafineri Sanayi Anonim Şirketi'nin şirketimizde
sahip oldukları paylar dışında diğer pay sahiplerinin şirketimizde sahip oldukları kalan
payların (toplam 1.859.291,060TL nominal değerli 185.929.106 adet pay) tamamının
Tebliğ'in 5. maddesinin 2. bendi tahtında iptaline, iptal edilen toplam 185.929.106
adet pay yerine geçmek üzere Tebliğ hükümleri ve şirketimiz ana sözleşmesinin 7.
maddesi tahtında her biri 0,01 TL nominal değerli 185.929.106 adet yeni pay ihraç
edilmesine, bu ihraca ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri tahtında
tahsisli sermaye artırımı prosedürünün takip edilmesine,
ve bu çerçevede Sermaye Piyasası Kurulu ile Borsa İstanbul Anonim Şirketi dahil tüm
kamu kuruluşlarına başvuru yapılması, tüm belgelerin, ihraç belgesi dahil,
hazırlanması ve şirketimiz adına imzası da d hil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere
yukarıda belirtilen tüm işlemler ve yasal mevzuat uyarınca gerekli olan tüm işlemlerin
yapılması hususlarında şirketimizi temsile şirketimiz Finans Direktörü Hikmet Serim'in
ve Baş Hukuk Müşaviri Av. Tolga Tulgar'ın müşterek imzaları ile en geniş yetkiyle
yetkilendirilmelerine karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 14.07.2014 15:56:13
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1 ERİM ÖZMAN
2
MURAT AKSEL
BUKAĞIKIRAN
Ortaklığın Adresi
GN. KORD.
MUHASEBE
MÜDÜRÜ
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
14.07.2014
15:45:29
14.07.2014
15:50:06
Tepeören Mah.Eski Ankara Asfaltı
Cad.No.210 Tuzla/İSTANBUL
: 0216 581 62 00 - 0216 304 18 69
: [email protected]
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
: 0216 581 62 00 - 0216 304 18 69
Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
: Hayır
Özet Bilgi
: Hakim Ortak tarafından yapılan bildirim
AÇIKLAMA:
11.07.2014 tarihli özel durum açıklamasında özetle, Şirketimiz ana ortağı Metair Akü
Holding Anonim Şirketi'nden ("Metair Akü") alınan aynı tarihli yazıda, 01.07.2014
tarihinde yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.1 no'lu Ortaklıktan
Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği ("Tebliğ") kapsamında, Mutlu Akü'nün diğer
ortaklarını ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu, Tebliğ kapsamında ortaklıktan
çıkarma hakkı için kullanılacak fonun özel bir hesapta bloke edilmesine ilişkin
işlemlerinin tamamlanmasını takiben Şirketimize başvuruda bulunulacağı hususunun
bildirildiği açıklanmıştır. Bu kere, Metair Akü'den 14 Temmuz 2014 tarihinde saat
15.40'da tebellüğ edilen 14 Temmuz 2014 tarihli yazı ile
- Ortaklıktan çıkarma hakkı kapsamında satın alma bedelinin Tebliğ'in 7. maddesi
uyarınca toplam 1,00 TL nominal değerli pay için 8,7732 TL olarak belirlendiği;
- Bu doğrultuda toplam 16.311.933 TL'sının T.İş Bankası'nda, Tebliğ hükümlerine
uygun açılan özel bir hesabında bloke edildiği
ifade edilerek, hakim ortak oldukları Şirketimizde ortaklıktan çıkarma hakkının
kullanılabilmesi amacıyla Tebliğ kapsamında yasal prosedürün tamamlanması için
gerekli işlemlerin Şirketimizce yerine getirilmesi talep edilmiştir.
Metair Akü'nün başvurusunun Şirketimizce değerlendirilmesinin ardından, Tebliğ
uyarınca gerekli tüm koşulların sağlanmış olduğunun belirlenmesi durumunda,
Sermaye Piyasası Kurulu'na Tebliğ kapsamında ihraç belgesinin onaylanması için
başvurulacak, yine Tebliğ uyarınca eş zamanlı olarak borsa kotundan çıkarılmak için
Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur
Saygılarımızla,
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 11.07.2014 15:36:48
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1 ERİM ÖZMAN
MURAT AKSEL
BUKAĞIKIRAN
2
GN. KORD.
MUHASEBE
MÜDÜRÜ
Ortaklığın Adresi
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
11.07.2014
15:32:46
11.07.2014
15:34:03
Tepeören Mah.Eski Ankara Asfaltı
Can.NO.210 Tuzla/İSTANBUL
: 0216 581 62 00 - 0216 304 18 69
: [email protected]
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
: 0216 581 62 00 - 0216 304 18 69
Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
: Hayır
Özet Bilgi
: Hakim ortak tarafından yapılan bildirim
AÇIKLAMA:
Şirketimiz ana ortağı Metair Akü Holding Anonim Şirketi'nin ("Metair Akü"), 11 Temmuz 2014
saat 15,25'de Şirketimizce tebellüğ edilen 11 Temmuz 2014 tarihli yazısında,
-Metair Akü'nün 11 Temmuz 2014 tarihinde Şirketimiz payları ile ilgili olarak toplam 1 TL
tutarında 1 adet alış işlemi 8,41 TL tutardan gerçekleştirilerek, 01.07.2014 tarihinde
yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.1 no'lu Ortaklıktan Çıkarma ve Satma
Hakları Tebliği ("Tebliğ") kapsamında, Mutlu Akü'nün diğer ortaklarını ortaklıktan çıkarma
hakkının doğduğu,
- Bu son alım işlemiyle birlikte Metair Akü'nün, Şirketimiz sermayesindeki doğrudan ve
dolaylı olarak sahip olduğu pay sahipliğinin 11 Temmuz 2014 tarihi itibariyle % 96,7208
sınırına (1 Kr nominal değerli 5.484.070.887adet pay) ulaştığı,
- Tebliğ kapsamında ortaklıktan çıkarma hakkı için kullanılacak fonun özel bir hesapta bloke
edilmesine ilişkin işlemlerinin tamamlanmasını takiben ivedilikle Mutlu Akü'ye başvuruda
bulunulacağı bildirilmiştir.
Metair Akü'nün Şirketimize başvuru yapması akabinde bu başvuru kamuya ve yatırımcıların
bilgisine sunulacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla,
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 14.04.2014 14:46:19
Pay Alım Satım Bildirimi
1
ERİM
ÖZMAN
GN. KORD.
2
AYLA
OKUTAN
FİNANS MÜDÜR
YARDIMCISI
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Özet Bilgi
AÇIKLAMALAR
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
14.04.2014
14:42:08
14.04.2014
14:45:22
TEPEÖREN MAH.ESKİ ANKARA ASFALTI
CAD. NO:210 34959 TUZLA/İSTANBUL
: 0216 581 62 00 0216 304 18 69
: [email protected]
:
: 0216 581 62 00 0216 304 18 69
: Hayır
: Pay alım bildirimi
14 Nisan 2014 tarihinde Mutlu Akü ve Malzemeleri San. A.Ş'de payları ile ilgili olarak
nominal fiyattan 0,07 adet alış işlemi, dolaylı pay sahibimiz Metair Akü Holding A.Ş
tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii
A.Ş sermayesindeki doğrudan ve dolaylı olarak sahip olduğu pay sahipliğinin 14 Nisan
2014 tarihi itibari ile % 96,4413 sınırına ulaştığı tarafımıza bildirilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlemden
İşlem
Önce
Sonrası
İşleme
İşlemden
Sahip
İşlem Sonrası Sahip
Konu
Önce Sahip
İşlem
İşlem
Olunan Sahip Olunan Olunan
İşlem
İşlemin Payların
Olunan
Fiyatı
Tutarı
Payların Payların
Payların
Tarihi
Niteliği Nominal
Payların
(TL/Adet) (TL)
Şirket
Nominal
Şirket
Tutarı
Nominal
Sermayesi Tutarı (TL) Sermayesi
(TL)
Tutarı (TL)
İçindeki
İçindeki
Payı (%)
Payı (%)
14.04.2014 Alım 0,07
0,01
0,07 12.157.223,87 21,44
12.157.223,94 21,44
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 02.04.2014 13:55:28
Pay Alım Satım Bildirimi
1
AYLA
OKUTAN
FİNANS MÜDÜR
YARDIMCISI
2
ERİM
ÖZMAN
GN. KORD.
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Özet Bilgi
AÇIKLAMALAR
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
02.04.2014
13:52:58
02.04.2014
13:54:19
TEPEÖREN MAH.ESKİ ANKARA ASFALTI
CAD. NO:210 34959 TUZLA/İSTANBUL
: 0216 581 62 00 0216 304 18 69
: [email protected]
:
: 0216 581 62 00 0216 304 18 69
: Hayır
: Pay alım bildirimi
01 Nisan 2014 tarihinde Mutlu Akü ve Malzemeleri San. A.Ş. payları ile ilgili olarak
8,94 TL 'den 283 adet, 8,95 TL'den 1.811 adet olmak üzere toplam 2.094 adet alış
işleminin dolaylı pay sahibimiz Metair Akü Holding A.Ş. tarafından gerçekleştirildiği
bildirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metair Akü Holding AŞ.'nin , Mutlu Akü ve Malzemeleri
San. A.Ş. sermayesindeki doğrudan ve dolaylı olarak sahip olduğu pay sahipliğinin 01
Nisan 2014 tarihi itibariyle % 96,4413 sınırına ulaştığı tarafımıza bildirilmiştir.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlemden
İşlem
Önce
Sonrası
İşleme
İşlemden
Sahip
İşlem Sonrası Sahip
Konu
İşlem
Önce Sahip
İşlem
Olunan Sahip Olunan Olunan
İşlem
İşlemin Payların Fiyatı
Olunan
Tutarı
Payların Payların
Payların
Tarihi
Niteliği Nominal (TL/Ad
Payların
(TL)
Şirket
Nominal
Şirket
Tutarı
et)
Nominal
Sermayesi Tutarı (TL) Sermayesi
(TL)
Tutarı (TL)
İçindeki
İçindeki
Payı (%)
Payı (%)
01.04.2014 Alım 283,00
8,94
2.530,02 12.155.129,87 21,44
12.155.412,87 21,44
01.04.2014 Alım 1.811,00 8,95
16.208,45 12.155.412,87 21,44
12.157.223,87 21,44
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 01.04.2014 16:49:51
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1
ERİM
ÖZMAN
GN. KORD.
2
AYLA
OKUTAN
FİNANS MÜDÜR
YARDIMCISI
Ortaklığın Adresi
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
01.04.2014
16:40:32
01.04.2014
16:42:58
TEPEÖREN MAHALLESİ ESKİ ANKARA
: ASFALTI CAD. NO:210 34959
TUZLA/İSTANBUL
: 0216 581 62 00 0216 304 18 69
: [email protected]
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
: 0216 581 62 00 0216 304 18 69
Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama
: Hayır
mı?
Komitelerin kurulması ile ilgili yönetim kurulu
Özet Bilgi
:
kararı hk.
AÇIKLAMA:
Şirketimizce alınan Yönetim Kurulu kararı ile Seri: II, No:17.1 sayılı SPK Kurumsal
Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğde yer alan
hükümler çerçevesinde; tamamı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek
suretiyle Denetim Komitesi kurulmasına, bu komitenin iki üyeden oluşmasına,
başkanlığa Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin ve üyeliğe Ahmet Burak'ın getirilmesine,
Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına, bu komitenin dört üyeden oluşmasına,
başkanlığa Ahmet Burak, üyeliklere Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin, Hikmet Serim,
Erim Özman'ın getirilmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmasına, bu
komitenin üç üyeden oluşmasına, başkanlığa Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin,
üyeliklere Ahmet Burak ve Hikmet Serim'in getirilmesine, Aday Gösterme Komitesi ve
Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine
getirilmesine, oy birliği ile karar verildi.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 26.03.2014 12:00:09
Özel Durum Açıklaması (Genel)
ERİM
1
ÖZMAN
2
AYLA
OKUTAN
Ortaklığın Adresi
GN. KORD.
FİNANS MÜDÜR
YARDIMCISI
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
26.03.2014
11:31:03
26.03.2014
11:58:36
TEPEÖREN MAHALLESİ ESKİ ANKARA
ASFALTI CAD. NO:210 TUZLA/İSTANBUL
: 0216 581 62 00 0216 304 18 69
: [email protected]
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
: 0216 581 62 00 0216 304 18 69
Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama
: Hayır
mı?
Özet Bilgi
: Yönetim kurulu görev dağılımı
AÇIKLAMA:
Şirket merkezimizde toplanan Yönetim kurulu, görev dağılımı ile ilgili olarak, ek'te
sunmuş olduğumuz kararı almıştır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU, 2014 [] 21.03.2014 13:33:53
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
AYLA
1
OKUTAN
2
ERİM
ÖZMAN
FİNANS MÜDÜR
YARDIMCISI
GN. KORD.
Adres
Telefon
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama
Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
21.03.2014
13:26:42
21.03.2014
13:32:45
TEPEÖREN MAH. ESKİ ANKARA ASFALTI CAD.
NO:210 34959 TUZLA/İSTANBUL
216 - 5816200
216 - 3041869
216 - 5816200
216 - 3041869
Evet
Hayır
21 Mart 2014 tarihli olağan genel kurul sonuç bildirimi
Genel Kurul Türü
Olağan
Tarihi ve Saati
21.03.2014 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç
01.01.2013
Tarihi
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Alınan Kararlar
Alınan kararlar pdf olarak ek'te verilmiştir.
Alınan Kararlar Arasında
Ticari Ünvana İlişkin Ana
Hayır
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Alınan Kararlar Arasında
Faaliyet Konusuna İlişkin Ana
Hayır
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Alınan Kararlar Arasında
Hayır
Şirket Merkezine İlişkin Ana
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
Kar Payı Dağıtımı Konusu
Görüşüldü mü?
Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Nakit Temettü Ödenmeyecek
1 TL Nominal Değerli Paya
Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt
(TL)
Pay Grup Bilgileri
MUTLU(Eski),TRAMUTLU91H7 0,0000000
Pay Biçiminde Kar Payı
Dağıtılacak mı?
1 TL Nominal
Değerli Paya
Ödenecek Nakit Kar
Payı - Net (TL)
0,0000000
Hayır
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 2013 yılı hesap ve işlemlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.03.2014
Cuma günü saat 10.00'de Şirket Merkezinde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı, Hazirun
Cetveli ve Kâr Dağıtım Tablosu Ek'te PDF olarak sunulmuştur.
Saygılarımızla,
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
MUTLU AKÜ ve MALZEMELERİ SAN A.Ş.
2013 yılı
Kar Payı dağıtım tablosu
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye
56.700.000
2. Genel Yasal Yedek Akçe (yasal Kayıtlara Göre)
8.169.675
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Dönem Karı
Ödenecek Vergiler
(-)
Net Dönem Karı
(=)
Geçmiş Yıl Zararları
(-)
Genel Kanuni Yedek Akçe
(-)
NET DAĞITILABİLİR
DÖNEM KARI
(=)
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar
Bağışlar eklenmiş net
dağıtılabilir karı(birinci kar payının hesaplanacağı)
Ortaklara Birinci Kar Payı % 20
- Nakit
- Bedelsiz
- Toplam
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine dağıtılan
Kar Payı
Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlara vb..'e
Kar Payı
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı
Ortaklara İkinci Kar Payı
Genel Kanuni Yedek Akçe
statü Yedekleri
Özel Yedekler
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
Dağıtılması Öngörülen Kaynaklar
- Geçmiş Yıl Karı
- Olağanüstü Yedekler
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca
Dağıtılabilir Diğer Yedekler
56.700.000
8.169.675
SPK 'ya Göre
Yasal Kayıtlara Göre
48.332.027
9.353.716
38.978.311
49.052.267
9.884.642
39.167.625
1.958.381
1.958.381
37.019.930
50.642
37.209.244
37.070.572
37.209.244
0
0
37.019.930
37.019.930
MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 18.03.2014 17:40:48
Pay Alım Satım Bildirimi
1
ERİM
ÖZMAN
GN. KORD.
2
AYLA
OKUTAN
FİNANS MÜDÜR
YARDIMCISI
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
18.03.2014
17:36:22
18.03.2014
17:38:52
TEPEÖREN MAHALLESİ ESKİ ANKARA
ASFALTI CAD. NO: 210 TUZLA/İSTANBUL
: 0216 581 62 00 0216 304 18 69
: [email protected]
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Özet Bilgi
: 0216 581 62 00 0216 304 18 69
: Hayır
: pay alım bildirimi
AÇIKLAMALAR
14 Mart 2014 tarihinde Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak
8,92 TL fiyat aralığından 4.932 adet alış işlemi hakim ortağımız Metair Akü Holding
A.Ş tarafından gerçekleştirildiği ortaklığımıza bildirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mutlu
Akü ve Malzemeleri Sanayii A.Ş. sermayesindeki doğrudan ve dolaylı olarak sahip
olduğumuz paylarımız 14 Mart 2014 tarihi itibariyle % 96,4376 sınırına ulaşmıştır.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlemden
İşlem
Önce
Sonrası
İşleme
İşlemden
Sahip
İşlem Sonrası Sahip
Konu
Önce Sahip
İşlem
İşlem
Olunan Sahip Olunan Olunan
İşlem
İşlemin Payların
Olunan
Fiyatı
Tutarı
Payların Payların
Payların
Tarihi
Niteliği Nominal
Payların
(TL/Adet) (TL)
Şirket
Nominal
Şirket
Tutarı
Nominal
Sermayesi Tutarı (TL) Sermayesi
(TL)
Tutarı (TL)
İçindeki
İçindeki
Payı (%)
Payı (%)
14.03.2014 Alım 4.932,00 8,92
43.993,44 12.150.197,87 21,43
12.155.129,87 21,44
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun
olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 12.03.2014 09:40:15
Özel Durum Açıklaması (Genel)
ERİM
1
ÖZMAN
2
AYLA
OKUTAN
GN. KORD.
FİNANS MÜDÜR
YARDIMCISI
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
12.03.2014
09:38:57
TEPEÖREN MAH. ESKİ ANKARA ASFALTI
CAD. NO:210 TUZLA/İSTANBUL
: 0216 581 62 00 0216 304 18 69
: [email protected]
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama
mı?
: 0216 581 62 00 0216 304 18 69
Özet Bilgi
12.03.2014
09:30:43
: Hayır
:
Zorunlu pay alım teklifi işlemlerinin
tamamlanması ile ilgili
AÇIKLAMA:
Şirketimiz sermayesinin ve oy haklarının %75'ine karşılık gelen 42.525.000 TL
nominal değerli payların doğrudan ve/veya dolaylı olarak Metair Aku Holding A.S .
tarafından iktisap edilmesi sonucunda yönetim kontrolünün ele geçirilmesi sebebiyle
doğmuş olan pay alım teklifinde bulunma yu ku mlu lu g u nu n yerine getirilmesi
amacıyla diğer ortaklara ait 14.175.000 nominal değerli pay için 12.02.201411.03.2014 tarihleri arasında pay alım teklifi işlemleri tamamlanmıştır.
Pay alım teklifi işlemleri sonucunda 11.611.258,87 nominal TL, borsadan alım yolu ile
538.939 nominal TL olmak üzere toplamda 12.150.197,87 nominal TL pay alınmış
olup, 13.03.2014 tarihi itibarıyla Metair Akü Holding A.Ş. şirket sermayesinde
doğrudan 12.213.197,87 nominal TL paya sahiptir.
Bu kapsamda Metair Akü Holding A.Ş.'nin şirket sermayesinde doğrudan ve dolaylı
kontrol ettiği payların şirket sermayesine oranı %96,43 olmuştur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU, 2014 [] 27.02.2014 15:10:55
Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
AYLA
1
OKUTAN
2
ERİM
ÖZMAN
FİNANS MÜDÜR
YARDIMCISI
GN. KORD.
Adres
Telefon
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama
Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
Karar Tarihi
Genel Kurul Türü
Hesap Dönemi Başlangıç
Tarihi
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
Tarihi ve Saati
Adresi
Gündem
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
27.02.2014
15:05:27
27.02.2014
15:08:55
TEPEÖREN MAH. ESKİ ANKARA ASFALTI CAD.
NO:210 34959 TUZLA/İSTANBUL
216 - 5816200
216 - 3041869
216 - 5816200
216 - 3041869
Hayır
Hayır
2013 yılı hesap dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul çağrısı
27.02.2014
Olağan
01.01.2013
31.12.2013
21.03.2014 10:00
TEPEÖREN MAHALLESİ ESKİ ANKARA ASFALTI
CAD. NO:210 TUZLA/ İSTANBUL
MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİİ ANONİM
ŞİRKETİ
21 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
GÜNDEMİ
1-Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi;
2-Toplantı başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanağını
imzaya yetki verilmesi hakkında karar alınması;
3-2013 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet
raporu ile denetçi raporlarının okunması ve görüşülmesi;
4-2013 yılı bilanço ve kar zarar hesabının okunması,
görüşülmesi ve tasdiki hakkında karar alınması;
5-Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar
alınması;
6-2013 yılı karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar
alınması;
7-Ara dönemde istifa eden Yönetim Kurulu üyeleri yerine ilk
genel kurula kadar görev yapmak üzere seçilen Yönetim
Kurulu üyeleri hakkında karar alınması;
8-2014 yılı için bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar
geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi;
9-2014 yılı için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aday
Listesinin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, görüşülmesi
ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim
kurulu üyelerinin seçilmesi;
10-Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı ve
ikramiyelerin tespiti;
11-Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurulu'nun
onayına sunulması;
12-Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ve T.C Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması
kaydıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Şirket
Esas Sözleşmesi'nin 14. maddesinin tadili hakkında karar
alınması;
13-Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey
yöneticilerinin ücretlendirilmeleri esaslarına, bağış ve
yardımlara, kar dağıtımına, etik kurallara ve bilgilendirmeye
ilişkin politikalarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması;
14-Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat,
rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya
menfaatler olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi;
15-Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.
ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin ve yetkilerin
verilmesi;
16-Dilek ve temenniler, kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında
Ticari Ünvana İlişkin Ana
Hayır
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Gündem Maddeleri Arasında
Faaliyet Konusuna İlişkin Ana
Hayır
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
Gündem Maddeleri Arasında
Şirket Merkezine İlişkin Ana
Hayır
Sözleşme Tadili Hususu Var
mı?
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimiz 2013 yılı hesap ve işlemlerine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2014
tarihinde saat 10.00'da, şirket merkezi olan Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesi
No:210 Tuzla/İSTANBUL adresinde yapılması hakkında Yönetim Kurulumuz 27 Şubat 2014
tarihinde karar almış olup, Yönetim Kurulu kararı ek'te sunulmuştur.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne müracaat edilerek, Olağan
Genel Kurul Toplantısı için gün alınmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİ A.Ş. / MUTLU [] 26.02.2014 18:03:20
Özel Durum Açıklaması (Genel)
ERİM
1
ÖZMAN
2
AYLA
OKUTAN
Ortaklığın Adresi
GN. KORD.
FİNANS MÜDÜR
YARDIMCISI
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
MUTLU AKÜ VE
MALZEMELERİ SANAYİ
A.Ş.
26.02.2014
18:01:35
26.02.2014
18:02:42
TEPEÖREN MAHALLESİ ESKİ ANKARA
: ASFALTI CADDESİ NO:210
TUZLA/İSTANBUL
: 0216 581 62 00 0216 304 18 69
: [email protected]
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
: 0216 581 62 00 0216 304 18 69
Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama
: Hayır
mı?
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Kurumsal
Özet Bilgi
:
Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
AÇIKLAMA:
Şirketimizin 26.02.2014 tarih ve 6 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan
Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 2013 yılı Kurumsal
Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ek'te kamuoyunun bilgisine sunulmuş, şirketin
www.mutlu.com.tr adresli internet sitesine konmuştur.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgilerine sunulur.
Ek:
Yönetim kurulu kararı
2013 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARı
Karar Tarihi :
26 Şubat 2014
Karar No
:
2014/6
Konu
:
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun Kabulü
Şirketimiz Yönetim Kurulu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca elden
dolaştırma yöntemi ile,
1.
Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından hazırlanan 2013 yılı Kurumsal
Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nun kabul edilmesine;
2.
Söz konusu raporun imzalanması hususunda Cornelius Theodorus Loock’a yetki
verilmesine; ve
3.
Söz konusu raporun kamuya duyurulmasına
kararda imzası bulunan üyelerimizin oybirliği ile karar vermiştir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
8 858 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content