close

Enter

Log in using OpenID

06/05/2014 KARAR SAYILARI

embedDownload
TEFENNĠ BELEDĠYESĠ
MECLĠS KARARI
TOPLANTI DÖNEM
OTURUM
TARĠH
KARAR SAYILARI
:2014 Yılı Mayıs Ayı
:1
:06/05/2014
:34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50
TEFENNĠ BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN
06/05/2014 TARĠHLĠ 1.TOPLANTISINDA ALINAN
MECLĠS KARAR ÖZETĠDĠR
VERĠLEN KARAR
KARAR NO:34 Gündemin 1. Maddesi: Gündemin 1. maddesi olan Norm
Kadroların görüşülmesine geçildi. Bu konuda belediye Başkanı (Meclis Başkanı) Ümit
ALAGÖZ, Belediye Mali Hizmetler Müdürü Cemil YAMACI’ya açıklama yapmasını istedi.
Cemil YAMACI Norm Kadro konusunda Meclis üyelerine bilgi verdi. Meclis üyelerine konu
ile ilgili sorusu olan olup, olmadığı soruldu. Meclis üyelerinin sorusu olan olmadığı için
hazırlanan Norm kadro çizelgeleri meclisimizce oy birliği ile kabul edildi.
KARAR NO:35 Belediye Başkanlığının 29/04.2014 tarih ve 172 sayılı yazıları üzerine
meclis toplandı Yukarıdaki üyelerin hazır bulunduğu toplantıda ekseriyet temin olduğundan gündem
maddesinin görüşülmesine geçildi.
GELİR TÜRÜ
TAHAKKUK EDENTAHSİL OLUNAN
Vergi gelirleri
293.273,42
277.343,08
Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri
6.153.599,70
4.054.924,84
Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler
320.498.03
267.359,14
Diğer gelirler
1.988.055,50
1,686.627,31
Sermaye gelirleri
623.773,35
4,950,00
Alacaklardan tahsilatlar
20,800,00
----------------------------------------------------------------------------GELİR GENEL TOPLAMI:
9.400.000,00 TL
6.291,203,84
GİDER TÜRÜ
VERİLEN ÖDENEKYAPILAN HARCAMA
Genel Kamu Hizmetleri
740,687,15
692,019,66
Kamu düzeni ve Güvenlik Hizmetleri
94,142,02
123.565,81
Ekonomik işler ve Hizmetler
5.525,010,00
4.128.069,40
İskan ve Toplum Refah Hizmetleri
3.040.085,83
3.023,213,19
Dinlenme Kültür Hizmetleri
75,00
-----------------------------------------------------------------------------GİDER GENEL TOPLAM
9.400.000,00 TL
7.966,868,06 TL
2014 yılı İdari ve Kesin Hesabı okundu. Üzerinde söz almak isteyen olup olmadığı Belediye
meclis üyelerine soruldu. Belediye meclis üyelerinden söz almak isteyen bulunmadığından 2014 yılı
İdari ve kesin hesabı Meclis üyelerine okunduğu şekli oy birliği ile kabul edilmesine karar verildi.
KARAR NO:36 Gündemin 3. Maddesi: İçkili yer Bölgesi tespitinin görüşülmesine
geçildi.10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
2005/9207 karar sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin Dördüncü
kısım Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri birinci bölüm içkili yer bölgesi başlığı adı
altında İçkili yer bölgesinin tespiti ile ilgili 29. maddesine göre içkili yer bölgesi Mülki İdare
Amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda Belediye
sınırları ve mücavir alanlar içinde Belediye Meclisi, bu sınırlar dışında İl genel Meclisi
tarafından tespit edilir. İçkili yer bölgesi Haricinde içkili yer açılamaz hükmüne amirdir.
İçki imar planı sınırları dışında ve Belediye sınırları içerisinde bulunan;
Tefenni-Seydiler köyü yolu üzerinde bulunan Pancar Bölge şefliğine ait pancar kantarı
sahasının bittiği kısımdan başlayarak yolun her iki tarafından 200 metre içerisinden sağlı ve
sollu olarak Belediye sınırının bittiği noktaya kadar olan yerler,
Tefenni-Korkuteli yolu istikametine göre yolun sol tarafında bulunan Teiaş Trafo
merkezinin arsasının bitiminden başlayarak yol güzergahının 200 metre içerisinden 1500mesafe içerisinde bulunan yerler içkili yer bölgesi krokisine dahil edilmesine,
10/08/2005 tarih ve 25902 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren
2005/9207 karar sayılı işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin Yönetmeliğin
30/d bendi ile 32. Maddeleri gereğince 222 sayılı ilköğretim kanunu ile 625 sayılı özel
öğretim kurumları kanunu kapsamına girmeyen eğitim öğretim kurumları ve tesisleri ile
öğrenci yurtları binalarının her iki tarafından tam karşısında olmaması şartı ile arasındaki
mesafenin 25. Metre olarak belirlenmesine iş bu karara bağlı olarak hazırlanan krokide içkili
yerlerin gösterilmesine ve kroki ile kararın tasdik edilmesine Belediye meclisinin 06/05/2014
tarihinde oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:37 Gündemin 4. maddesi: olan içme suyu ihalesi Belediyemiz içme
suyu ihalesinin iller Bankası tarafından yapılması için içme suyu bedelinin % 50’nin İller
Bankası’nca hibe olarak karşılanmasına, Kalan % 50 için İller Bankası’na Borçlanılmasına,
yapılacak borçlanma için Belediyemiz gelirlerinin İller Bankası’na teminat olarak verilmesine
mücbir sebepler dışında belediyemizce söz konusu içme suyu ihale yapımından vaz geçilmesi
halinde bu konuda yapılan harcamaların belediyemiz hisselerinden kesilmesi hususunda İller
Bankasına tam yetki verilmesine ve konu ile ilgili her türlü belgeyi imzalamaya Belediye
Başkanı Ümit ALAGÖZ’ün yetkilendirilmesine Belediye meclisimizce oy birliği ile karar
verildi.
KARAR NO:38 Gündemin 5. maddesi olan Belediye Memur toplu sözleşme
yapılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesine ait gündem maddesinin
görüşülmesine geçildi.
Belediye başkanımız tarafından: Belediyemizde çalışmakta olan 657 sayılı Devlet
memurları kanununa tabi olarak çalışan personeller içinde memur sendikalarıyla yapılan toplu
sözleşmeler ile kurumun elverdiği ölçüde bazı sosyal haklar vermek istedikleri belirtildi, aynı
işte aynı serviste çalışan memurların ücretlerinde ve sosyal haklarında büyük dengesizlikler
oluştuğu, statüleri gereği sorumluluk arz eden görevlerde çalışan memur personellerimizin
mağduriyetlerini kısmen giderebilmek ve adaletli ücret dağılımını sağlayabilmek açısından bir
çok belediyelerde başlatılan bu uygulamanın belediyemizce de yapılabilmesi için memur
personellerin yoğunluğunun kayıtlı olduğu ve verilmesi istenen sosyal haklar konusunda
anlaşma sağlayabileceğimiz yetkili sendika olan Türk Yerel Hizmet Sendikası ile 10.04.2014
tarihinden geçerli olmak üzere Toplu Sözleşme yapmaya Belediye Başkanına tam yetki
verilmesine belediye meclisinin 06/05/2014 tarihli oturumunda oy çokluğu ile karar verildi.
KARAR NO:39 Gündemin 6. maddesi olan Belediyemizde çalışan personel
sayımızın kısıtlı olması sebebiyle Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Akaryakıt, Fırın, Taş
kırma tesisi hizmetlerimizin yürütülebilmesi için geçici işçi alınmasına ihtiyaç duyulmasından
dolayı 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Belediyeye bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve standartlarına
ilişkin esaslar doğrultusundaki Kanunun 24. maddesine göre çalıştırılacak geçici işçilerin
çalışma süreleri Belediye Meclisimizce adam/ay olarak belirlenir denilmektedir.
Yönetmeliğin 24. maddesi gereği Belediye Norm Kadro Toplamı 53 olup 53X7 kişi X
12=84 adam ay olarak 06.05.2014 tarihinde işçi alınmasına ve çalıştırılması Belediye meclisi
ile geçici işçi vizesi oy birliği ile kabul edildi.
KARAR NO:40Gündemin 7. Maddesi: 2014 Mali yılı tarife Kararlarının Alınması
Belediye Başkanı Gündemin bu maddesinin 2014 Mali yılı tarife kararlarının tespiti
olduğunu üyelere bildirdi. Bu hususta açıklama yapmak üzere söz istedi. Kendisine söz
verildi. Belediyemiz gelirleri, 2464 Sayılı Kanunun 96 ve 97.Maddelerine göre azami ve
asgari oranları Kanunlarla belirlenmiş ve belediyelere tekel olarak verilmiş işler için
enflasyon artışlarıda göz önünde bulundurularak tarifelerin bu oranda yapılmasını teklif
ediyorum dedi Tarife kararlarının alınmasına geçildi.
1
2
TARĠFENĠN ADI
TERMĠNAL GĠRĠġ ÇIKIġ ÜCRETĠ
50/NC tipi otobüslerden
Minibüslerden
Eğlence Vergisi(Kahvehane Aylık,Birahane aylık)
Biletle Girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden (Günlük TL
1
2
Tatil günleri ÇalıĢma Ruhsat Harcı
Fabrikalar (500m2 ye kadar) (yukarısı)
Küçük sanayi sitesinde bulunan işyerleri(50-150 m2 arası)
Büfe ve çay ocakları (0-50 m2 arasında )
Bakkallar, şarküteri ve marketler (50-150 m2 arası)
Pastaneler (0-50 m2 arası )
Kırtasiye ve konfeksiyoncular (50-150m2 arası)
Birahaneler
Berberler ve kuaförler (0-50 m2 arası )
DÜĞÜN SALONU ÜCRETĠ
Belediye’ye ait düğün salonu Ücreti
Evlenme Cüzdanı Nikâh Ücreti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ĠĢ makinası gelirleri
Fiyat Kepçe Yükleyicinin bir saatlik ücreti
Grayder ( 1 saatlik çalışma ücreti )
Ford Kepçe yükleyicinin bir saatlik ücreti
Mastaş Kepcenin 1 Saatlik ücreti
Eskvatör ( 1 saatlik çalışma ücreti )
Fatih Kamyonun Çakıl Kum getirme ücreti KM’si
Chevrolet Kamyonun Çakıl Kum getirme ücreti KM’si
BMC Kamyonun Çakıl-Kum getirme ücreti KM’si
Kamyonların Şehir içi nakliye ücreti
İtfaiye arazösü şehir içi su sıkma
Cenaze Nakil Aracı Km’si
1
2
3
Mezarlık geliri
4 kişilik Aile Mezarı ücreti
1 Kişilik Cenaze Sıra Mezar Ücreti
Cenaze giderleri
1
Kanalizasyon bağlantısı her kat için
ÇeĢitli Harçlara Ait Tarifeler.
İş yeri açma izni harcı (Beher M2 için işin mahiyetine göre)Ancak bu
1
2
3
4
5
6
7
8
2014 YILI FĠYATI
6,00 TL
5,00 TL
50,00 TL
5.00.TL
300,00 TL
75,00 TL
30,00 TL
80,00 TL
40,00 TL
80,00 TL
1.000,00 TL
30,00 TL
275.00.TL
150.00.TL
80,00 TL
250,00 TL
80,00 TL
100,00 TL
275,00 TL
3,50 TL
3,50 TL
3.50.TL
50.00.TL
75.00.TL
1.00.TL
2.000.00.TL
200,00 TL
150,00 TL
100,00 TL
1.00.TL
miktar hiçbir suretle beşbin metre kareye isabet edecek tutarı aşamaz
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
1
2
3
4
Kayıt ve Suret Harçları Her Sayfa Başına
Harita Plan ve Krokilerin Beher Metrekaresinden
İmarla İlgili Harçlar (Ticaret ve Konut Bölgeleri için ayrı ayrı İlk
Parselasyon Harcı (Beher Metrekara için)
İfraz ve tevhit harcı (Beher Metrekare için)
Plan ve Proje tasdik harcı (Beher İnşaat M2 ‘si için)
Zemin açma izni ve toprak harfi yatıda (beher Metreküp için)
Kanal (Beher Metre kare için)
Yapı Kullanma izni Harcı (Beher İnş.Metrekare için)
Muayene ruhsat ve rapor harcı
Hoparlör Ġlan Ücreti
50 kelimeye 2 sefer okunma
50 kelime üzeri her kelimeden
Sondaj ücreti
YumuĢak Zemin Kuyu Ücreti
Yumuşak zemin 8.8/5 lik Matkap
İlçe İçi
İlçe Dışı
Yumuşak Zemin 12.1/4
İlçe İçi
İlçe Dışı
Sert zemin 8.8/5 lik Matkap
İlçe İçi
İlçe Dışı
Sert Zemin 12.1/4
İlçe İçi
İlçe Dışı
15 lik ¼ lük Matkap
İlçe İçi
İlçe Dışı
Daha önce açılan kuyulara pompa sökme ve takma ücreti
0,30.KRŞ
6.00.TL
0.10.KRŞ
0,10.KRŞ
0.10.KRŞ
0,20.KRŞ
1.00.TL
0,10.KRŞ
10.00.TL.
5,00.TL
0,20 KRŞ.
35.00.TL
45.00.TL
50.00.TL
60.00.TL
80.00.TL
90.00.TL
90.00.TL
100.00.TL
65.00.TL
75.00.TL
800.00.TL
0,6 5.Krş.
10.00.TL
15,00.TL
25,00.TL
a-
Pazar Yeri ĠĢgaliye Harcı m2 si
Baraj sulama suyu 1 saatlik ücreti
Pompa sulama saati ücreti
Dönümlü sulardan dönüm baĢına
Belediye Harçları
01-Konut ĠnĢaatı
ĠnĢaat Alanı
100 M2 ye Kadar
b-
101-120 m2
c-
121-150 m2
1.80
2.50
d-
151-200 m2
3.00
e-
200 m2 den yukarı
3.50
M2 BaĢına (TL)
1.20
02-ĠĢyeri ĠnĢaatı
M2 BaĢına (TL)
a-
25 m2 ye kadar
2.50
b-
26.50 m2
c-
51-100 m2
3.50
4.50
d-
100 m2’den Yukarı
6.00
e-
İşyeri Mesul Müdür (Gazino, Birahane ve Kahvehane) Harcı
1.000,00 TL
Meclis Başkanı 07.05.2005 tarih ve 25808 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan Belediye grupları itibariyle 3.grup için açıklanan oranlardan
alınmasını ve Maliye Bakanlığı gelirler idaresi Başkanlığının 20.03.2012
tarih ve B.07.1.6.İB.0.06.66-175.02.01.01-(23.12.130)0303336 sayılı
kanununu, teklif etti. Oy birliğiyle kabul edildi.
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ĠLAN REKLAM VERGĠSĠ
Bakanlar kurulu kararı ile
Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere
asılan ve takılan her çeşit levha yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve
reklamın beher m2'sinden yıllık olarak (IŞIKSIZ)
30.00 TL
Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher
m2 sinden yıllık olarak
20.00 TL
Cadde, sokak ve yaya kaldırımlarının üzerine gerilen, binaların ön cephe ve
yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici
mahiyetteki ilan ve reklamların m2 sinden haftalık olarak
2.00.TL
Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her m2 si için yıllık olarak
40.00 TL
İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri,
biblolar veya benzerlerinin her biri için,
Mahiyeti ne olursa olsun yaptırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin m2
sinden günlük,
2012 OTEL TARĠFE ÜCRETLERĠ
1 nolu oda (1+1) tek kişi kalacaksa
2 nolu oda (1+1) tek kişi kalacaksa
3 nolu oda (2+1) tek kişi kalacaksa
4 nolu oda (vip)
5 nolu oda (2+1) tek kişi kalacaksa
6 nolu oda (2+1+1) tek kişi kalacaksa
7 nolu oda (1+1) tek kişi kalacaksa
8 noluoda (1+1) tek kişi kalacaksa
9 nolu oda (1+1) tek kişi kalacaksa
10 nolu oda (2) tek kişi kalacaksa l
11 nolu oda (çamaşırhane)
0,02 KRŞ
0,50 KRŞ.
25,00 tl
25,00 tl
25,00 tl
100,00 tl
25,00 tl
25,00 tl
25,00 tl
25,00 tl
25,00 tl
50,00 tl
TEFENNĠ
BELEDĠYESĠ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Meskenlerden aylık 0-20 tona kadar
Meskenlerden aylık 20 ton üzeri
Ticaret haneler için her tonu için
İnşaat ve Şantiyelerde suyun her tonu için
Resmi dairelerde suyun her tonu içim
Özürlü vatandaşlar için % 20 indirim yapılması
Gazi ve Şehit ailelerinden % 50 indirimli Tahsis edilmesi
Sayaç arızalı olanlardan son üç dönemin ortalamasının %50 fazlasına
ancak arızalı saatlerin her dönemde sökülüp tamir olup takılmak şartıyla
aksi halde sökülüp takma işi bir dönem aksarsa Belediye su servisi % 50 lik
gecikme zammını karşılamak durumundadır.
Aylık Bakım ücreti
Evsel Katı Atık Ücreti
İlk defa su bağlanacaklardan alınacak ücret (Depozite Ücreti)
Su Bağlama ücreti
Su Açma Kapama ücreti
Camilerden su parası alınmamasına
Su parasını yatırmayanlardan için su memuru ile zabıta memuru su
sayaçlarını mühürlemeye yetkilidir
İki dönem üst üste su parasını ödemeyenlerin sularının kesilmesi ve
0,80 KRŞ.
1,50 TL
2.00 TL
2.00.TL
2,00.TL
5.00.TL
0,30.TL
150.00 TL
50.00.TL
100.00.TL
mühürlenmesi
17
18
Kaçak su belirlendikten sonra ton başına kdv dahil
Kaçak Su Kullananlardan alınacak ceza
10,00 TL
1-Ceza 2000
2.Ceza 5000
3.Cz.10.000
Meclis Başkanı, İş bu tarife kararlarımızın 5393 Sayılı Kanunun 23. Maddesi uyarınca alınan Meclis
kararlarının Mülki İdare Amirine gönderilmesine, kararların 06.05.2014 tarih itibariyle uygulamaya
konulmasına, Karardan birer suretinin gereği yapılmak üzere Belediye Birimlerine havalesine oylamaya
sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonunda 2014 Mali Yılı Tarife Kararları; oy birliği ile kabul edildi.
KARAR NO:41 Gündemin 8. Maddesi: Belediyemiz Taş Kırma işletmesi için iller
bankası Genel Müdürlüğü ikrazlar ve Bankacılık dairesi başkanlığından kefalette
bulunulmasına Taş Kırma işletmesine Elektrik abonesi alınabilmesi için teminat mektubu
alınmasına teminat mektubunun Belediyemiz adına gönderilmesine ve bu işlemlerin
yapılmasında Belediye Başkanı Ümit ALAGÖZ’ün yetkili kılınmasına Belediye meclisinin
06.05.2014 günlü oturumunda 5393 sayılı yasanın 21.nci maddesi gereğince oy birliği ile
karar verildi.
KARAR NO:42 Gündemin 9. Maddesi : olan İktisadi işletmeler görev ve çalışmaları
ile ilgili yönetmelik meclis üyelerine maddeler halinde okundu meclis üyelerine soruldu.
Sorusu olan olmadığından yönetmelik Belediye meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:43 Gündemin 10. Maddesi: Araç alınmasının görüşülmesine geçildi.
Bu konuda Belediye Başkanı (Meclis Başkanı) Ümit ALAGÖZ meclis üyelerine gerekli
açıklamaları yaptı ve bilgi verdi. Durum meclisimizce görüşüldü. Belediyemize bütçe gelirleri
doğrultusundan belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet dolmuş,1 Adet Kepçe,1
Adet otobüs,1 Adet forklift,1 adet lokader 1 adet 4x4 pikap ve 1 adet darbeli silindir gibi
araçlar ve ikinci el araçlar satın alınmasına Belediye meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:44 Gündemin 11. maddesi: Park altındaki yol düzenlemesi İlçemiz
Eşeler Mahallesi Cumhuriyet Meydanında mevcut İmar planının N23-B-16-D-3B İmar
paftasında X:4130770-4130850, Y: 479930-480020 koordinatları arasında bulunan 7 m.lik
yolun belediye parkı düzenlemesi nedeni ile 5 m. ye düşürülmesine yönelik hazırlanmış olan
imar planı değişikliği talebinin imar komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.
KARAR NO:45 Gündemin 12. maddesi:: İlçemiz Zafer Mahallesi, Kızılen mevkisinde
Mevcut İmar planının, N23-B-16-C-1C,1D İmar paftalarında X:4131700-4131900,Y: 480530-480730
koordinatları arasında kalan alandaki halihazır durumdaki kavşağa göre kavşak düzenlemesi
yapılmasına ait imar planı değişikliği talebinin ilgili Karayolları Bölge Müdürlüğünün görüşleri
alınarak imar komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR NO:46 Gündemin 13. maddesi: Hamdi Gürler ERATALAY’ın dilekçesi
görüşülmesine geçildi. Hamdi Gürler ERATALAY’ın vermiş olduğu dilekçede Şamlıpınar
mevkiinde yapılan imar çalışmaları nedeniyle çalışmalar bittikten sonra gündeme alınmasına
belediye meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:47 Gündemin 14. maddesi: Burdur Belediyeler Birliği’nden ayrılma
kararı görüşülmesine geçildi.
İlçemiz Belediye meclisinin görüşleri doğrultusunda belediye birliği tüzüğünün
11.maddesi gereğince birlik üyeliğinden ayrılması kararı ile ayrılır ibaresine dayanılarak
İlçemiz belediyesi herhangi bir faydası ve yararı olmadığı kanaatine varılarak Burdur
belediyeler birliğinden ayılmasına belediye meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:48 Gündemin 15. Maddesi: İlçemiz Eşeler Mahallesinde mevcut İmar
planının N23-B-16-D-3B İmar paftasında X:4130600-4130700, Y: 479800-479950 koordinatları
arasında bulunan belediye mülkiyetindeki park alanına ait hazırlanmış olan imar planı değişikliği
talebinin imar komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR NO:49 Gündemin 16. Maddesi: Şirket kurulması için meclis üyelerine
bilgi verildi.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 70,71 maddesi gereğince Belediye Kendisine verilen
görev ve hizmet alanlarında, İlgili mevzuatta belirtilen usullere göre şirket kurabilir
denilmektedir. Anılan maddeler gereğince Belediyemiz işletmeleri olan Akaryakıt, Fırın, Taş
kırma Tesisi, Barutlusu parkı ve Barutlusu tesislerin şirketleşmesine, Belediye meclisimizce
oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:50 Gündemin17. maddesi: Olan Su abonelerine ön ödemeli sayaç sistemine
geçilmesinin görüşülmesine geçildi.
Ön ödemeli sayaç uygulamasına çevre Belediyelerin çoğunun geçtiği bu sistemle hem
kaçak su kullanımın önlendiği ve hem de Belediyemizce su tahsilat oranının yükseleceği ve
ön ödemeli sayaç sistemi ile % 100 olacağı göz önüne alınarak bu sisteme bir an önce
geçilmesinin belediyemiz açısından çok iyi olduğundan:
A-Bu karar tarihinden itibaren yeni abone olacakların ön ödemeli su sayacı taktırması:
B-Damga süresi 10 yılı geçen su sayaçlarının ön ödemeli su sayacı ile değiştirilmesi
C-Su kullanımının fazla olması sebebiyle öncelikli olarak ticari abonelerin ön ödemeli
Su sayaç sistemine geçmelerinin sağlanmasına
Damga süresi 5 yılı geçen aboneleri ile önceden abone Ticari abonelerden abone
bedeli alınmamasına Yeni abone olacak olan vatandaşlarımızın ise Belediyemizin tespit ettiği
sayacı kendilerinin almalarına ve bundan böyle yeni abone olacak olan abonelerden ön
ödemeli sisteme geçildiği için ayrıca teminat ve depozite alınmamasına Belediye
meclisimizce oy birliği ile karar verildi.
Ümit ALAGÖZ
Belediye Başkanı
İsmail TOKMAK
Meclis Katibi
Firdevsi GÖKÇEN
Meclis Katibi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
329 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content