close

Enter

Log in using OpenID

Bağıl Değerlendirme Yönergesi

embedDownload
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
BAĞIL DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ
(Üniversitemiz Senatosu’nun 29.05.2014 tarih ve 07 Sayılı Senato Toplantısında Kabul Edilmiştir)
Kapsam
Madde 1- (1) Bu yönerge Dumlupınar Üniversitesinin Tıp Fakültesi hariç tüm Fakülte / Yüksekokul
ve Meslek Yüksekokullarında uygulanır.
Amaç
Madde 2- (1) Bu yönergenin amacı;
Öğrencilerin yarıyıl sonunda belirlenmiş olan sayısal notlarının, harf başarı notuna dönüşümünde
kullanılacak bağıl değerlendirme esaslarını belirlemektir.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu yönerge, Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliğinin 34 üncü maddesine istinaden hazırlanmıştır.
Değerlendirme
Bağıl Değerlendirme Sistemi
Madde 4- (1) Bağıl Değerlendirme Sistemi: Bir öğrencinin başarısını, o öğrencinin içinde bulunduğu
sınıfındaki diğer öğrencilerin başarı düzeyleri ile bağlantılı bir şekilde istatistiksel bir temele dayalı olarak
değerlendirme sistemidir.
Madde 5- (1) Bir derse ait devam durumu; yarıyıl içi sınavları, yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu
sınavı ile yarıyıl sonu çalışmalarının ağırlıkları, Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim
Yönetmeliğinin 34 üncü maddesindeki esaslar dikkate alınarak, her öğrenci için yarıyıl sonu sayısal not
ortalamaları (Ham Başarı Notu) elde edilir.
Madde 6- (1) Bir dersi alan öğrencilerin yarıyıl sonu ve bütünleme sonrası ham başarı notları aşağıda
açıklanan şartlar çerçevesinde, harf notlarına dönüştürülür.
Şartlar:
a) Yarıyıl sonu sınavı yapılmayıp sadece yarıyıl sonu çalışması notu verilen bir derste; çalışmanın
gereği zamanında yerine getirilmediğinde Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim
Yönetmeliğinin 34 üncü Maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarındaki esaslar çerçevesinde yarıyıl sonu
sınav haftasını takip eden hafta içinde çalışmasının gereğini yerine getirmeyen öğrencinin çalışmaya ait notu
sıfır (0) olarak verilir. Ağırlıklı notlar dikkate alınarak Ham Başarı Notu hesaplanır ve aşağıdaki fıkralardaki
esaslara göre harf notuna dönüştürülür. Benzer şekilde bütünleme sınavları haftasında çalışmanın gereği yine
yerine getirilmezse öğrencinin çalışmaya ait notu sıfır (0) olarak verilir.
b) Yarıyıl sonu sınavı ile birlikte yarıyıl sonu çalışması uygulaması yapılan bir derste; yarıyıl sonu
sınavının notu ilan edilmek kaydı ile yarıyıl sonu sınav haftasını takip eden hafta içerisinde yarıyıl sonu
çalışmasının gereğini yerine getirmeyen öğrencinin çalışmaya ait notu sıfır (0) olarak verilir. Ağırlıklı notlar
dikkate alınarak Ham Başarı Notu hesaplanır ve aşağıdaki fıkralardaki esaslara göre harf notuna dönüştürülür.
Bu tür derslerde yarıyıl sonu sınavı ile bütünleme sınavının ağırlığı aynıdır. Yarıyıl sonu sınav dönemi sonunda
başarısız olunması halinde bütünleme sınavına girilebilir ve alınan notun oluşturacağı Ham Başarı Notu
yeniden hesaplanarak harf notuna dönüştürülür.
c) Yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, uygulanması halinde yarıyıl sonu çalışması notlarının alt
limiti 50’dir. Notu 50’nin altında olan öğrenciye, Ham Başarı Notu 40’ın altında ise FF, 40 ve üzerinde ise FD
notu verilir.
d) Ham Başarı Notu Alt Limiti 50’dir. Ham Başarı Notu 40’dan 49’a kadar (49 dâhil) olan notların
karşılığı FD, 40’ın altında alınmış notların harf notu karşılığı FF olarak verilir.
e) Ham başarı notları Bağıl Değerlendirmeye Katma Limiti altında kalan ve devamsız olan öğrencilerin
notları, o dersin aritmetik not ortalamasının hesaplanmasına katılmaz. Bağıl Değerlendirmeye Katma Limiti
15’tir.
f) Dersi veren öğretim elemanı; bu maddenin fıkralarına aykırı olmamak şartıyla harf notları sayısal
sınırlarının tümünü, otomasyon sistemi tarafından verilecek istatistiksel desteği ve takdir hakkını kullanarak
belirler.
Madde 7- (1) Bütünleme sınavına girmeyen öğrencinin yarıyıl sonu harf notu aynen kalır.
Madde 8- (1) Tek ders ve af sınavları gibi bir sınavla harf notu belirlenmesi gerektiğinde sınavda
alınan notun (Ham Başarı Notu) Tablo 1’de belirtilen mutlak sistem karşılığı harf notu kullanılır.
Madde 9- (1) Bu yönerge esasları çerçevesinde yapılacak tüm hesaplamalarda kesir sayılarından yarım
ve fazlası bir üst, yarımın altı bir alt tam sayıya tamamlanır.
Madde 10- (1) Kredisiz derslerin değerlendirilmesi, Tablo 2’ye göre yapılır.
Ham Başarı Not Aralığı Harf Notu Karşılığı
92-100
AA
85-91
BA
78-84
BB
71-77
CB
64-70
CC
57-63
DC
50-56
DD
40-49
FD
0-39
FF
Tablo 1: Mutlak Not Sisteminde Ham Başarı Notlarının Harf Notu Karşılığı
YZ(Yetersiz)
YT(Yeterli)
Alt Sınır Üst Sınır Alt Sınır Üst Sınır
0
64
65
100
Tablo 2: Kredisiz Derslerin Değerlendirilmesi
Yürürlükten kaldırılan yönerge
Madde 11- (1) 04/10/2012 tarihli ve 20 sayılı Senato Toplantısı kabul edilen Yönerge, bu yönergenin
yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükten kalkar.
Yürürlük
Madde 12- (1) Bu Yönerge, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere
Dumlupınar Üniversitesi Senatosunda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13- (1) Bu Yönergeyi Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
152 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content