close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar İçin Tıklayınız

embedDownload
T.C. .. ..., '
MU~ VALILIGI
ii Milli Egitim Miidiirliigii
Say1 : 73774402/160.02.09/1322554
Konu: "Engellileri Anlamak" Resim, Siir ve
Kompozisyon Y ani;mas1
31103/2014
............................. KA YMAKAMLIGINA
Ilc;:e Milli Egitim Mi.idi.irliigi.i
.. ..
.. ..., ..
........................ OKULU MUDURLUGUNE
.
..
l 0-16 May1s "Di.inya Engelliler Haftas1" nedeniyle llimiz Ozel Egitim Uygulama ve
Ozel ii; Egitim Merkezi Mi.idi.irliigii tarafmdan ilimiz merkez ve ilc;:elerde bulunan tum
okullardaki ogrencilerinin katihm1 ile 01-04-2014-0110512014 tarihleri arasmda dereceye
girecek ogrencilere odi.il verilmek iizere, "Engellileri Anlamak" konulu Resim, Siir ve
Kompozisyon yani;mas1 diizenleme istegine ilii;kin alman valilik onay1 ve yani;ma i;artnamesi
miidiirliigiimiize ait web sayfasmda yaymlanm1i;tir.
"Engellileri Anlamak" konulu Resim, Siir ve Kompozisyon yani;masma ogrencilerin
katihmmm saglanmas1 ic;:in gerekli duyuru ve bilgilendirmenin yapilmas1 hususunda;
Geregini rica ederim.
Ali TATU
Vali a.
Milli Egitim Miidiiri.i
EKLER:
Valilik onay1 ( 1-adet)
Yani;ma Sartnamesi (1-adet)
DAGITIM:
Merkez Okul Miidiirliikleri
Ilc;:e Milli Egitim Mi.idi.irli.ikleri
Bu beige, 5070 say1h Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince giivenli elektronik imza ile imzalanm1~tir
0
10
T.C.
MUS VALiLiGi
ii Milfi Egitim Miidiirliigii
Say1 :73774402/20/ 1294439
28/03/2014
Konu: Engellileri Anlamak" Resim, Siir ve
Komposizyon Y an$mas1
V ALILIK MAKAMINA
.
..
..
.
Ilimiz Ozel Egitim Uygulama ve Ozel 1$ Uygulama Merkezi Miidiirliigiiniin 10-16
May1s "Diinya Engelliler Haftas1" nedeniyle ilimiz merkez ve il9e okullarmm katihm1 ile
"Engellileri Anlamak" konulu, odiillii Resim, Siir ve Komposizyon yan$mas1 diizenleme
istegine ili$kin yaz1lan ve yan$maya ait detayh bilgi formu ekte sunulmu$tur.
10-16 May1s "Diinya Engelliler Haftas1 11 nedeniyle engelli bireyleri anlamak, onlarla
ilgili olumlu ve dogru bir alg1 olu$t~rmak, empati kurmak ve en,gellil~r ile ilgili farkmdahk
olu$turmak ama9h olarak, ilimiz Ozel Egitim Uygulama ve Ozel 1$ Uygulama Merkezi
Miidiirliigiince merkez ve il9elerde bulunan tum okullarm kat1hm1, ekteki yan$ma
$artnamesinde belirtilen 0l.04.2014 - 0l.05.2014 tarihleri arasmda "Engellileri Anlamak"
odiillii resim, $iir ve komposizyon yan$masmm diizenlenmesi . miidiirliigiimiizce uygun
goriilmektedir.
Makamlanmzca da uygun goriilmesi halinde olurlanmza arz ederim.
Ali TATLI
Milli Egitim Miidiirii
OLUR
28/03/2014
Hiiseyin GOKTURK
Vali a.
Vali Yard1mc1s1
YARISMA SARTNAMESi
(Resim, Siir ve Kompozisyon)
Yar1~may1
Diizenleyen
Kurum
Yari~ma
Konusu
Yari~manm
Amac1
I
I
Mu~ Ozel Egitim Uygulama Merkezi
"Engellileri Anlamak"
I
Engelli bireyleri anlamak,onlan tarumak, onlarla ilgili olumlu
ve dogru bir alg1 olu~turmak ,empati kurmak ve engellilerle
I ilgili ogrencilerde farkmda11hk olu~turmak.
f
Tiirii
i
Resim
I
,~liir,
Kompozisyon
-----------------------
Hedefkitle
·------Yari~ma takvimi
L
'1
!
!
Mu~ Merkez ve il1Yelerindeki tiim ilkokul,ortaokul ve liseler.
01/04/2014-01105/2014 arasmda olup yan~maya kat1lacak
i olanlann belgelerini en ge9 01/05/2014 tarihine kadar
a~ag1daki okul adresine yollamalari gerekmektedir.
!
I •.
-
-
- ·----- ------
Katll1m 1artlan
-----OdiitteJ'--
ileti~im bilgileri
Se~ici
kurv.l
---------
Odiil Toreni :14/05/2014
Biltlin kademelerdeki C'1grencilerin kat1hmma av1ktir.
------------
Resirn,~iir,kompozisyon kategorilerinin 1.lerine= 300 TL
Resirrqiir,kompozisyon kategorilerinin 2.lerine=200 TL
Resim,~iir ,kompozisyon kategorilerinin 3 .lerine== 100 TL
· Adres : Ozel Egitim Uygulama Merkezi
Zafer Mah. Giizel Sanr.~Jar Lisesi Alt1
' Tel:0436 216 07 00 GMS:506 242 34 23
www.http://musozeluygulama.meb.kl2.tr/
[email protected] [email protected]
Facbook:musozeluygulama.com
Ogrenciler tarafmdan olu~turulan iiriinler 5(Be~) ki~iden
, olu~an uzman jiiri tarafmdan degerlendirilecek ,dereceye giren
' ogrencilere14/05/2014 tarihinde diizenlenecek odill tOreninde
odulleri takdim edilecektir.
/
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
73 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content