close

Enter

Log in using OpenID

2014 Raporu - Kadıköy Belediyesi

embedDownload
0
2014
KADIKÖY BELEDİYESİ
MALİ DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU
0
İÇİNDEKİLER
1.
2.
3.
SUNUŞ…………………………………………………………………………………………………
I. 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI………………
2.I.A. BÜTÇE GİDERLERİ………………………………………………………………….
2.I.A.01. PERSONEL GİDERLERİ…………………………………………………………
2.I.A.02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.……………
2.I.A.03. MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ………………………………………...
2.I.A.04. FAİZ GİDERLERİ.……………………………………………...............................
2.I.A.05. CARİ TRANSFERLER.……………………………………………………............
2.I.A.06. SERMAYE GİDERLERİ.………………………………………………………….
2.I.A.07. SERMAYE TRANSFERLERİ……………………………………………………
2.I.B. BÜTÇE GELİRLERİ.…………………………………………………….....................
2.I.C. FİNANSMAN…………………………………………………………………………..
II. 2014 YILI TEMMUZ-HAZİRAN DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER…….
2
3
3
5
6
7
8
9
10
10
11
14
15
3.II.A. BÜTÇE GİDERLERİ…………………………………………………………………
3.II.A.01. PERSONEL GİDERLERİ…………………………………………………………
3.II.A.02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ……………
3.II.A.03. MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ………………………………………..
3.II.A.04. FAİZ GİDERLERİ…………………………………………………………………
3.II.A.05. CARİ TRANSFERLER……………………………………………………………
3.II.A.06. SERMAYE GİDERLERİ………………………………………………………….
3.II.A.07. SERMAYE TRANSFERLERİ…………………………………………………….
3.II.A.08. YEDEK ÖDENEK………………………………………………………………….
15
16
16
16
16
17
17
17
17
4.
III. 2014 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER……………………..
17
5.
IV. 2014 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER……………….
20
1
SUNUŞ
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30. maddesinde “ Genel yönetim
kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin
beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna
açıklar ” denilmektedir.
Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık
dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı “Kadıköy Belediyesi 2014 Yılı Kurumsal Mali
Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.
Bu raporun hazırlanmasındaki amaç, kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim
ve gözetim fonksiyonu gereği Belediyemiz tarafından yürütülen kamu hizmetlerinin ve bütçe
uygulamalarının saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerine uygun olarak sunulmasıdır.
Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile
önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı olacağı düşüncesiyle sevgi ve
saygılarımı sunarım.
Aykurt NUHOĞLU
Kadıköy Belediye Başkanı
2
I. 2014 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A. BÜTÇE GİDERLERİ
2013 yılında hazırlanan toplam 385.000.000,00 TL gider bütçesinden 309.538.071,02 TL gider
gerçekleşmesi olmuştur. 2014 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemizce toplam
400.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2013 yılında
gerçekleşen giderlere göre % 29,22 artış olmuştur.
2013 yılsonu gerçekleşmelerinin % 38’i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2014 Mali yılı
Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 124.969.980,01 TL olarak gerçekleşmiş
olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 31 olmuştur. 2013 ve 2014 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran
dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Grafik ve Tabloda
gösterilmiştir.
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
2013
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
AÇIKLAMA
01
PERSONEL GİDERLERİ
02
04
SOSYAL GÜVENLİK
KURUMLARINA DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
MAL VE HİZMET ALIM
GİDERLERİ
FAİZ GİDERLERİ
05
CARİ TRANSFERLER
06
SERMAYE GİDERLERİ
07
SERMAYE TRANSFERLERİ
09
YEDEK ÖDENEKLER
03
Genel Toplam
2014
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
OCAK - HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
ARTIŞ
ORANI
%
OCAK HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
ORANI %
2013
2014
2013
2014
48.703.047,75
59.352.286,76
22.852.034,20
27.285.928,78
19
47
46
7.961.780,06
10.227.032,43
3.870.882,74
4.248.699,50
10
49
42
174.692.990,45
207.713.779,57
64.953.247,77
68.466.599,06
5
37
33
294.291,51
800.000,00
7.560,06
7.560,06
0
3
1
5.696.156,34
10.725.000,00
3.487.778,00
3.256.563,56
-7
61
30
71.189.954,91
82.410.000,00
22.246.442,37
21.704.629,05
-2
31
26
999.850,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0
0
0,00
27.771.901,24
0,00
0,00
0
0
309.538.071,02
400.000.000,00
117.417.945,14
124.969.980,01
38
31
6
2013-2014 YILLARI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMELERİ
80.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
SOSYAL
GÜVENLİK
KURUMLARIN
A DEVLET
PRİMİ
GİDERLERİ
MAL VE
HİZMET ALIM
GİDERLERİ
FAİZ
GİDERLERİ
CARİ
TRANSFERLER
SERMAYE
GİDERLERİ
SERMAYE
TRANSFERLER
İ
YEDEK
ÖDENEKLER
2013 22.852.034,20
3.870.882,74
64.953.247,77
7.560,06
3.487.778,00
22.246.442,37
0,00
0,00
2014 27.285.928,78
4.248.699,50
68.466.599,06
7.560,06
3.256.563,56
21.704.629,05
0,00
0,00
PERSONEL
GİDERLERİ
3
Müdürlüklerin İlk 6 Ay Bütçe Gerçekleşmeleri
2014 YILI İLK 6 AYLIK MÜDÜRLÜK BAZINDA GİDER GERÇEKLEŞMESİ
Bütçe İle
Verilen
Ödenek (TL)
2014 Ocak
Haziran Dönemi
Gerçekleşen (TL)
Gerçekleşme
Oranı %
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
22.013.490,00
7.817.400,27
35,51%
1.846.583,34
429.769,02
23,27%
23.306.953,99
7.723.377,06
33,14%
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
7.711.200,00
1.659.200,11
21,52%
ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5.305.506,19
1.659.808,59
31,28%
TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
289.194,91
154.565,25
53,45%
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN YAYIN VE HALKLA
İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL
MÜDÜRLÜĞÜ
DESTEK HİZMETLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
11.359.993,08
836.295,48
7,36%
916.000,00
0,00
0,00%
2.885.000,00
676.698,29
23,46%
53.121.000,00
20.127.774,62
37,89%
20.358.000,00
5.846.469,43
28,72%
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
86.642.668,78
29.301.812,78
33,82%
İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
SOSYAL YARDIM İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
4.647.594,20
1.931.075,89
41,55%
6.527.281,99
1.508.820,67
23,12%
40.766.569,15
5.557.480,82
13,63%
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
23.361.465,48
6.065.840,38
25,97%
PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
RUHSAT VE DENETİM
MÜDÜRLÜĞÜ
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5.888.304,42
984.578,25
16,72%
1.635.199,87
532.641,32
32,57%
50.787.820,03
20.583.111,99
40,53%
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
5.558.431,78
2.212.151,96
39,80%
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ
6.810.881,12
3.631.000,00
12.719.711,67
2.466.700,62
1.178.917,01
5.688.614,43
36,22%
32,47%
44,72%
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ
670.250,00
6.526,60
0,97%
KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER
MÜDÜRLÜĞÜ
SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
715.900,00
20.349,17
2,84%
269.000,00
0,00
0,00%
255.000,00
0,00
0,00%
Genel Toplam
400.000.000,00
124.969.980,01
31,24%
AÇIKLAMA
4
01.PERSONEL GİDERLERİ
Personel giderleri için 2013 yılı başlangıç bütçesi toplam 49.224.135,26 TL iken bu değer 2014 yılı
için 59.352.286,76 TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen personel gideri 2013
yılında 22.852.034,20 TL iken 2014 yılında 27.285.928,78 TL'dir. İlk 6 aylık dönemde personel
giderlerindeki artış %19 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin
aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
2013-2014 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ (TL)
Değişim Tutarı
Değişim Oranı %
2013
2014
OCAK
3.692.390,83
4.096.061,87
403.671,04
11%
ŞUBAT
3.313.828,91
3.825.070,17
511.241,26
15%
MART
3.277.257,50
3.817.863,76
540.606,26
16%
NİSAN
3.521.552,49
4.253.570,17
732.017,68
21%
MAYIS
4.751.364,10
5.681.051,45
929.687,35
20%
HAZİRAN
4.295.640,37
5.612.311,36
1.316.670,99
31%
TOPLAM
22.852.034,20
27.285.928,78
4.433.894,58
19%
2013 - 2014 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri
PERSONEL GİDERLERİ
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
OCAK
2013 3.692.390,8
2014 4.096.061,8
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
3.313.828,9
3.277.257,5
3.521.552,4
4.751.364,1
4.295.640,3
3.825.070,1
3.817.863,7
4.253.570,1
5.681.051,4
5.612.311,3
5
02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2013 yılı başlangıç bütçesi toplam
9.702.823,13 TL iken bu değer 2014 yılı için 10.227.032,43 TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran
dönemi) gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2013 yılında
3.870.882,74 TL iken 2014 yılında 4.248.699,50 TL'dir. İlk 6 aylık dönemde Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış %10 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen
dönemlerdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri
aşağıda gösterilmiştir.
2013-2014 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
2013
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TOPLAM
Değişim Tutarı
2014
Değişim Oranı %
661.556,93
610.994,46
573.490,78
616.949,77
704.829,42
703.061,38
718.770,09
684.684,98
635.714,23
709.605,73
752.739,95
747.184,52
57.213,16
73.690,52
62.223,45
92.655,96
47.910,53
44.123,14
9%
12%
11%
15%
7%
6%
3.870.882,74
4.248.699,50
377.816,76
10%
2013 - 2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
800.000,00
700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
2013
661.556,93
610.994,46
573.490,78
616.949,77
704.829,42
703.061,38
2014
718.770,09
684.684,98
635.714,23
709.605,73
752.739,95
747.184,52
6
03. MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ
Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2013 yılı başlangıç bütçesi toplam 174.069.746,04 TL iken bu
değer 2014 yılı için 207.713.779,57 TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen Mal ve
Hizmet Alım Giderleri 2013 yılında 64.953.247,77 TL iken 2014 yılında 68.466.599,06 TL'dir. İlk
6 aylık dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderlerindeki artış %5 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen
dönemlerdeki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
2013-2014 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TOPLAM
Değişim Tutarı
Değişim Oranı %
2013
2014
1.738.331,00
8.685.341,79
14.218.751,47
11.325.192,56
13.532.184,97
15.453.445,98
2.223.834,90
11.603.220,77
14.805.274,81
12.201.506,92
14.597.751,94
13.035.009,72
485.503,90
2.917.878,98
586.523,34
876.314,36
1.065.566,97
-2.418.436,26
28%
34%
4%
8%
8%
-16%
64.953.247,77
68.466.599,06
3.170.353,79
5%
2013-2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
18.000.000,00
16.000.000,00
14.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
OCAK
2013 1.738.331,0
2014 2.223.834,9
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
8.685.341,7
14.218.751,
11.325.192,
13.532.184,
15.453.445,
11.603.220,
14.805.274,
12.201.506,
14.597.751,
13.035.009,
7
04. FAİZ GİDERLERİ
Faiz Giderleri için 2013 yılı başlangıç bütçesi toplam 2.000.000,00 TL iken bu değer 2014 yılı için
800.000,00 TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen Faiz Giderleri 2013 yılında
7.560,06 TL iken 2014 yılında da 7.560,06 TL'dir. İlk 6 aylık dönemde Faiz Giderlerindeki artış
%0 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Faiz Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri
aşağıda gösterilmiştir.
2013-2014 FAİZ GİDERLERİ
2013
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TOPLAM
Değişim Tutarı
2014
3.780,03
0,00
0,00
3.780,03
0,00
0,00
7.560,06
3.780,03
0,00
0,00
3.780,03
0,00
0,00
7.560,06
Değişim Oranı %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
2013-2014 Faiz Giderleri
FAİZ GİDERLERİ
4.000,00
3.500,00
3.000,00
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
0,00
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
2013
3.780,03
0,00
0,00
3.780,03
0,00
0,00
2014
3.780,03
0,00
0,00
3.780,03
0,00
0,00
8
05.CARİ TRANSFERLER
Cari transferler için 2013 yılı başlangıç bütçesi toplam 9.278.700,00 TL iken bu değer 2014 yılı için
10.725.000,00 TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen Cari transferler 2013 yılında
3.487.778,00 TL iken 2014 yılında 3.256.563,56 TL'dir. İlk 6 aylık dönemde Cari transferlerdeki
düşüş %7 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Cari transfer harcamalarının aylık
gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
2013-2014 CARİ TRANSFERLER
2013
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TOPLAM
Değişim Tutarı
2014
Değişim Oranı %
80.515,03
207.021,72
126.506,69
157%
471.115,29
844.806,87
373.691,58
79%
1.929.291,31
1.436.832,26
-492.459,05
-26%
277.986,95
168.410,17
-109.576,78
-39%
287.554,34
178.446,89
-109.107,45
-38%
441.315,08
421.045,65
-20.269,43
-5%
3.487.778,00
3.256.563,56
-231.214,44
-7%
2013-2014 Cari Transfer Harcamaları
CARİ TRANSFERLER
2.500.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
80.515,03
471.115,29
1.929.291,3
277.986,95
287.554,34
441.315,08
2014 207.021,72
844.806,87
1.436.832,2
168.410,17
178.446,89
421.045,65
2013
9
06.SERMAYE GİDERLERİ
Sermaye Giderleri için 2013 yılı başlangıç bütçesi toplam 108.676.294,00 TL iken bu değer 2014
yılı için 82.410.000,00 TL'dir. İlk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi) gerçekleşen Sermaye Giderleri
2013 yılında 22.246.442,37 TL iken 2014 yılında 21.704.629,05 TL'dir. İlk 6 aylık dönemde
Sermaye Giderlerindeki düşüş %2 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki Sermaye
Giderleri aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
2013
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TOPLAM
2013-2014 SERMAYE GİDERLERİ
2014
Değişim Tutarı
Değişim Oranı %
507.018,29
2.568.839,26
1.819.882,86
2.094.030,13
6.973.815,60
8.282.856,23
5.120.480,69
3.805.362,49
8.896.340,41
370.000,66
2.783.245,60
729.199,20
4.613.462,40
1.236.523,23
7.076.457,55
-1.724.029,47
-4.190.570,00
-7.553.657,03
22.246.442,37
21.704.629,05
-541.813,32
910%
48%
389%
-82%
-60%
-91%
-2%
2013-2014 Sermaye Giderleri
SERMAYE GİDERLERİ
10.000.000,00
9.000.000,00
8.000.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
OCAK
2013 507.018,29
2014 5.120.480,6
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
2.568.839,2
1.819.882,8
2.094.030,1
6.973.815,6
8.282.856,2
3.805.362,4
8.896.340,4
370.000,66
2.783.245,6
729.199,20
07.SERMAYE TRANSFERLERİ
Sermaye Transferleri için 2013 yılı başlangıç bütçesi toplam 1.000.000,00 TL iken bu değer 2014
yılı için yine 1.000.000,00 TL' dir. 2013 ve 2014 yıllarında ilk 6 ayda (Ocak-Haziran dönemi)
Sermaye Transferi gerçekleşmemiştir.
10
B.BÜTÇE GELİRLERİ
Belediyemizin 2013–2014 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2013 mali yılında 254.720.244,49 TL bütçe geliri net tahsilatı gerçekleşirken 2014 mali yılına
ilişkin 400.000.000,00 TL bütçe geliri ön görülmüştür. Söz konusu bütçe tahmininin gelir
kalemlerine dağılımı aşağıdaki gibidir:
2014 Yılı Bütçe ile
Tahmin
Edilen
(TL)
AÇIKLAMA
01
03
04
05
06
09
Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
Diğer Gelirler
Sermaye Gelirleri
Red ve İadeler (-)
176.033.950,00
15.596.875,00
0,00
143.969.175,00
65.000.000,00
-600.000,00
400.000.000,00
2013-2014 yılı bütçe gelirleri gelişimi tablosu
Gelir
Ekonomik
Kod
2013
Gerçekleşen
bütçe geliri
2014 Öngörülen
bütçe geliri
Gelir Gerçekleşmeleri
Ocak-Haziran Dönemi
2013
01-Vergi
Gelirleri
03-Teşebbüs
ve Mülkiyet
Gelirleri
04-Alınan
Bağış ve
Yardımlar ile
Özel Gelirler
05-Diğer
Gelirler
06-Sermaye
Gelirleri
09-Red ve
İadeler (-)
Toplam
Oran
2014
2013
2014
Artış
Oranı %
126.013.316,06
176.033.950,00
79.716.082,12
100.867.500,76
63,26%
57,30%
26,53%
12.835.646,11
15.596.875,00
6.332.627,35
6.356.711,94
49,34%
40,76%
0,38%
193.000,00
0,00
178.000,00
0,00
92,23%
0,00%
-100,00%
111.079.102,32
143.969.175,00
53.410.115,23
52.489.694,63
48,08%
36,46%
-1,72%
4.599.180,00
65.000.000,00
2.534.316,00
1.097.000,00
55,10%
1,69%
-56,71%
0,00
-600.000,00
0,00
0,00
0,00%
0,00%
0,00%
254.720.244,49
400.000.000,00
142.171.140,70
160.810.907,33
55,81%
40,20%
13,11%
2013 mali yılı bütçe gelirleri gerçekleşmeleri incelendiğinde Vergi Gelirlerinin %63,26'sı,
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %49,34'ü, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin
%92,23’ü, Diğer Gelirlerin %48,08'i ve Sermaye Gelirlerinin %55,10'u olmak üzere toplam gelirin
%55,81'inin Ocak-Haziran dönemi içerisinde gerçekleştiği görülmektedir.
11
2014 mali yılı bütçe gelirleri gerçekleşmeleri incelendiğinde ise Vergi Gelirlerinin %57,30'u,
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %40,76'sı, Diğer Gelirlerin %36,46'sı ve Sermaye Gelirlerinin
%1,69'u, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir gerçekleşmemekle birlikte toplam gelirin
%40,20'sinin Ocak-Haziran dönemi içerisinde gerçekleştiği görülmektedir.
2013 mali yılı ilk 6 aylık bütçe geliri gerçekleşme oranı Vergi Gelirlerinde %26,53, Teşebbüs ve
Mülkiyet Gelirlerinde %0,38, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde %-100, Diğer
Gelirlerde %36,46 ve Sermaye Gelirlerinde %1,66'lık artış göstererek 2014 yılı ilk 6 aylık toplam
gelir %13,11 oranında artış göstermiştir.
2013 Gerçekleşen bütçe geliri ile 2014 Öngörülen bütçe geliri kıyaslaması
254.720.244,49
400.000.000,00
400000000
0
-600.000,00
50000000
4.599.180,00
65.000.000,00
100000000
111.079.102,32
143.969.175,00
150000000
193.000,00
0
200000000
12.835.646,11
15.596.875,00
250000000
126.013.316,06
300000000
176.033.950,00
350000000
0
2013 Gerçekleşen
bütçe geliri
2014 Öngörülen
bütçe geliri
Belediyemizin 2013 mali yılı Ocak–Haziran döneminde 79.716.082,12 TL Vergi Gelirleri,
6.332.627,35 TL Teşebüs ve Mülkiyet Gelirleri, 178.000,00 TL Alınan Bağış Ve Yardımlar ile
Özel Gelirler, 53.410.115,23 TL Diğer Gelirler, 2.534.316,00 TL Sermaye Gelirleri olmak üzere
toplam 142.171.140,70 TL Bütçe Geliri gerçekleşmiştir.
12
2014 mali yılı Ocak–Haziran döneminde ise 100.867.500,76 TL Vergi Gelirleri, 6.356.711,94 TL
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 52.489.694,63 TL Diğer Gelirler, 1.097.000,00 TL Sermaye
Gelirleri, Alınan Bağış Ve Yardımlar ile Özel Gelir elde edilmemiş olmakla birlikte toplam
160.810.907,33 TL Bütçe Geliri gerçekleşmiştir.
80.000.000,00
60.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
0,00
142.171.140,70
160.810.907,33
0
0
100.000.000,00
2.534.316,00
1.097.000,00
120.000.000,00
53.410.115,23
52.489.694,63
140.000.000,00
178.000,00
0
160.000.000,00
6.332.627,35
6.356.711,94
180.000.000,00
79.716.082,12
100.867.500,76
2013-2014 yılları Ocak-Haziran ayları arası Bütçe Geliri Net Tahsilatı Karşılaştırması
2013 Yılı
Bütçe Geliri
Net Tahsilatı
2014 Yılı
Bütçe Geliri
Net Tahsilatı
13
C.FİNANSMAN
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 124.969.980,11 TL Bütçe Gideri gerçekleşmiştir. Aynı
dönemde 160.810.907,33TL Gelir tahsil edilmiştir.
MÜDÜRLÜKLER
Personel Giderleri
BÜTÇE
GİDERLERİ
27.285.928,78
Sosyal Güvenlik
Kurum. Devlet
Primi Giderleri
4.248.699,50
Mal Ve Hizmet
Alımı Giderleri
68.466.599,06
Faiz Giderleri
BÜTÇE
GİDERİ
HARCAMA
%
MÜDÜRLÜKLER
01.Vergi Gelirleri
%21,89
Mülk. Üzer. Alınan
Vergiler
Dahilde Alınan Mal
ve Hizmet Vergileri
Harçlar
%3,41
03.Teşebbüs ve
Mülkiyet Gelirleri
%54,66
Mal ve Hizmet Satış
Gelirleri
Kira Gelirleri
Diğer Gelirler
7.560,06
%0,01
Cari Transferler
3.256.563,56
%2,61
Sermaye Giderleri
21.704.629,05
%17,42
Sermaye
Transferleri
0,00
Yedek Ödenek
0,00
%0
Faiz Gelirleri
Kişi ve
Kurumlardan
Alınan Paylar
Para Cezaları
Diğer Çeşitli
Gelirler
Sermaye Gelirleri
Arsa Satışı
Alacaklılardan
Tahsilat
Red ve İadeler (-)
BÜTÇE
GELİRİ
%
100.867.500,76
88.067.506,85
%62,72
%54,76
10.687.740,53
%6,65
2.112.253,38
6.356.711,94
%1,31
%3,95
842.338,66
%0,52
5.514.373,28
52.489.694,63
473.333,39
35.882.722,22
%3,43
%32,64
%0,29
%22,31
4.648.404,12
11.485.234,90
%2,89
%7,14
1.097.000,00
1.097.000,00
0,00
%0,68
%0,68
%0
0,00
%0
%0
14
II.2014 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
A.BÜTÇE GİDERLERİ
Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yıl sonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve
grafikte gösterilmiştir.
2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
BÜTÇE
TERTİBİ
PERSONEL
GİDERLERİ
2014
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
2014 OCAKHAZİRAN
HARCAMALARI
2014
TEMMUZARALIK
DÖNEMİ
HARCAMA
TAHMİNİ
2014 TAHMİNİ
TOPLAM
GERÇEKLEŞME
ORANI %
59.352.286,76
27.285.928,78
32.000.000,00
99,89%
10.227.032,43
4.248.699,50
4.800.000,00
88,48%
207.713.779,57
68.466.599,06
103.000.000,00
82,38%
800.000,00
7.560,06
500.000,00
63,45%
CARİ
TRANSFERLER
10.725.000,00
3.256.563,56
6.000.000,00
86,31%
SERMAYE
GİDERLERİ
82.410.000,00
21.704.629,05
28.300.000,00
60,68%
SERMAYE
TRANSFERLERİ
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
100,00%
YEDEK
ÖDENEKLER
27.771.901,24
0,00
0,00
TOPLAM
400.000.000,00
124.626.982,51
175.600.000,00
SOSYAL
GÜVENLİK
KURUMLARINA
DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
MAL VE
HİZMET ALIM
GİDERLERİ
FAİZ
GİDERLERİ
0,00%
75,06%
15
2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
250.000.000,00
200.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
0,00
Başlangıç Ödeneği
Ocak-Haziran Harcamaları
Temmuz-Aralık Tahmini
01.PERSONEL GİDERLERİ
2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 27.285.928,78TL olan Personel Giderleri
gerçekleşmesinin 2014 yılı Temmuz–Aralık döneminde yaklaşık 32.000.000,00 TL olması
beklenmektedir. Personel Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç
ödeneğinin % 99,89 'u olacağı tahmin edilmektedir.
02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.248.699,5TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderleri gerçekleşmesinin 2014 yılı Temmuz–Aralık döneminde 4.800.000,00 TL
olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yılsonu
gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 88,48 ‘i olacağı tahmin edilmektedir.
03.MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ
2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 68.466.599,06TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri
gerçekleşmesinin 2014 yılı Temmuz–Aralık döneminde 103.000.000,00 TL olması beklenmektedir.
Mal ve hizmet alımı giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin
% 82,38 'i olacağı tahmin edilmektedir.
04.FAİZ GİDERLERİ
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.560,06TL olan Faiz Giderleri gerçekleşmesinin 2014
yılı Temmuz-Aralık döneminde 500.000,00 TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu
gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 63,45 ’i olacağı tahmin edilmektedir.
16
05.CARİ TRANSFERLER
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.256.563,56 TL olan Cari Transferler gerçekleşmesinin
2014 yılı Temmuz-Aralık döneminde 6.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Cari Transferlerde
yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 86,31 olacağı tahmin
edilmektedir.
06.SERMAYE GİDERLERİ
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 21.704.629,05TL olan Sermaye Giderleri
gerçekleşmelerinin 2014 yılı Temmuz-Aralık Döneminde 28.300.000,00 TL olması
beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç
ödeneğinin % 60,68’i olacağı tahmin edilmektedir.
07.SERMAYE TRANSFERLERİ
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Transferi gerçekleşmemiş olup 2014 yılı
Temmuz-Haziran döneminde 1.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye Transferlerinin
yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100’ü olacağı tahmin
edilmektedir.
08.YEDEK ÖDENEK
2014 yılı Yedek Ödenek Bütçe Başlangıç Ödeneği olarak 27.771.901,24TL belirlenmiştir.
III. 2014 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Bu bölümde, Ocak-Haziran 2014 döneminde Belediyemiz harcama birimlerinin hizmet
kalitesinin yükseltilmesi, idarelerini ilgilendiren reform projelerin gerçekleştirilmesi, gelir
bütçesinin artırılması ile etkin kullanımı ve gider bütçesine yönelik tasarruf sağlanması amacıyla
yürüttüğü faaliyetlere yer verilmiş ve gelinen aşama itibarıyla değerlendirmeler yapılmıştır. Aşağıda
bahsi geçen faaliyetler özet niteliğinde olup bu faaliyetlere harcama birimlerinin öne çıkan
eylemleri olarak yer verilmiştir.
Belediyemiz gelir bütçesinin artırılmasına yönelik yapılan çalışmaların içinde Gelir Artırıcı
Çalışma (GAÇ) Projesi öne çıkmaktadır. Belediyemizdeki mevcut bilgiler ile dış kurumlardan
alınacak bilgileri karşılaştırmak ve yapılan saha çalışmaları sonucunda vergi gelirlerini artırmak,
vergide adaleti sağlamak, bilgi envanterini düzenleyerek ilçenin taşınmaz envanterini oluşturmak ve
emlak beyan dönemlerine hazırlık yapmak amacıyla yürütülen bu proje Temmuz-Aralık döneminde
de düzenli olarak yürütülmeye devam edecektir.
Belediyemiz hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik olarak harcama birimlerinin
gerçekleştirdiği faaliyetlerden öne çıkanlar aşağıda sıralandığı gibi özetlenebilir.
17
2014 YILI İLK 6 AYDA GERÇEKLEŞEN FAALİYETLER
GERÇEKLEŞEN
HARCAMA
MİKTARI
S.
NO.
ADI
1
Uğur Mumcu Anma Etkinliği Düzenlenmesi
Tamamlandı
66.375,00 TL
66.375,00 TL
2
Sevgililer Günü İçin Sevgi Postanesi Kurulması
Tamamlandı
35.317,40 TL
35.317,40 TL
3
Parklarımızın Ve Yeni Hizmet Birimlerimizin Açılışını Yapmak
Tamamlandı
34.102,00 TL
34.102,00 TL
4
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Spor Bayramı Etkinliği
Tamamlandı
52.215,00 TL
52.215,00 TL
5
Sokakta Doya Doya Sanat Etkinliği
Devam Ediyor
42.247,00 TL
1.180,00 TL
6
Çocuk Tiyatro Festivali Düzenlenmesi
Tamamlandı
49.560,00 TL
49.560,00 TL
7
Yaz Spor Okulları İçin Malzeme Alımı
Tamamlandı
6.761,00 TL
6.761,00 TL
8
Türk Sanat Müziği Etkinliği Yapılması 8 Adet
Devam Ediyor
28.196,00 TL
7.049,00 TL
Devam Ediyor
15.280.106,00 TL
8.794.336,02 TL
684.794,66 TL
118.572,51 TL
1.878.893,43 TL
551.245,56 TL
9
10
İlçemizdeki Çeşitli Cadde Ve Sokaklarda Asfalt Kaplama Yama Ve Yeniden
Yapılandırma İşleri
Belediyemiz Birimleri İçin 2014 Yılı 2 Aylık Hizmet Alımı (Destek Hizmetler
Müdürlüğü)
DURUMU
Tamamlandı
MALİYETİ
11
Kadıköy Belediyesine Bağlı Hizmet Binalarında Bakım Ve Onarım İşlerinin Yapılması İşi Devam Ediyor
12
Fen İşleri Müdürlüğü Çalışmaları İçin Personel Hizmeti Alımı
Tamamlandı
457.515,78 TL
463.085,77 TL
13
İdareye Ait Araçlarla Plent Altı Asfalt Ve Emülsiyon Alımı İşi
Devam Ediyor
620.000,00 TL
80.423,70 TL
14
Belediye Birimleri İçin 2014 Yılı 3 Aylık Hizmet Alımı İşi (Destek Hizmetler
Müdürlüğü)
Tamamlandı
1.166.295,00 TL
150.727,30 TL
15
Belediye Hizmet Birimlerinin Malzeme Alımı İşleri
Tamamlandı
146.514,00 TL
146.506,53 TL
16
Fen İşleri Müdürlüğü Çalışmaları İçin Personel Hizmeti Alımı
Devam Ediyor
3.853.260,17 TL
1.134.937,79 TL
17
İdaremize Bağlı Ekiplerimizce İlçemiz Cad. Ve Sokaklarında Yatay Trafik
İşaretlemelerin Kullanılmak Üzere Soğuk Yol Boyama Malzemesi Alımı İşi
Tamamlandı
70.500,00 TL
70.500,00 TL
18
Belediye Birimleri İçin 2 Aylık Hizmet Alımı İşi (Destek Hizmetleri Müd)
Devam Ediyor
779.976,00 TL
70.755,50 TL
Tamamlandı
649.902,97 TL
400.855,70 TL
Tamamlandı
649.902,97 TL
400.855,69 TL
Tamamlandı
1.692.277,07 TL
386.393,76 TL
Tamamlandı
12.374.712,67 TL
3.782.308,86 TL
Tamamlandı
1.548.663,60 TL
966.433,91 TL
Tamamlandı
4.658.132,84 TL
2.066.890,84 TL
196.010,07 TL
91.085,42 TL
2.238.353,00 TL
330.789,57 TL
1.912.496,80 TL
1.144.268,87 TL
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Kadıköy İlçesindeki Mebe Bağlı Okullarda Ve Hizmet Binalarında Tadilat Ve Bakım
İşlerinin Yapılması
Kadıköy İlçesindeki Mebe Bağlı Okullarda Ve Hizmet Binalarında Tadilat Ve Bakım
İşlerinin Yapılması
Kadıköy İlçesindeki Hizmet Binalarının 2013 Yılı Bakım Ve Onarım İşleri
Notr Dame Du Rosaıre Kilisesi , Kadıköy Şehremaneti Binası Ve Acıbadem Su Terazisi
Restorasyonu İşi
Kadıköy İlçesi Bayar Caddesinin Engelsiz Erişime Uygun Olarak Yeniden
Yapılandırılması İşi
Kadıköy Belediyesi Moda Sosyal Tesis Yapılması İşi
Caferağa Mah. Moda Sahil Yolu İle Şair Nefi Sokak Arasında Engelsiz Erişim Merdiveni
Tamamlandı
Yapılması İşi
Kadıköy İlçesi; Suadiye, Göztepe, Erenköy, Feneryolu Mahallelerinde Kaldırımların
Tamamlandı
Yeniden Yapılandırılması İşi
Kadıköy İlçesi, Bostancı Mah Vukela Cad Ve Merdivenköy Mah Ressam Salih Ermez
Tamamlandı
Caddesinde Kaldırımların Yeniden Yapılandırılması İle Engelsiz Erişim Uygulamaları
28
Engelli Merkezine Tabela Yapımı
Tamamlandı
8.260,00 TL
8.260,00 TL
29
Engelli Merkezine Yaptırılan Raf Sistemi
Tamamlandı
16.520,00 TL
16.520,00 TL
30
Engellilere Verilmek Üzere 6 Adet Akülü Sandalye Alımı
Tamamlandı
14.100,00 TL
14.100,00 TL
31
Engelli Merkezi Etkinliklerinde Kullanılacak Olan Malzeme Alımı
Tamamlandı
2.349,50 TL
2.349,50 TL
32
Müdürlük Ve Bağlı Birimlerde Kullanılmak Üzere Yaptırılan Basılı
Tamamlandı
46.669,00 TL
46.669,00 TL
33
Engelli Merkezine Yapılan Tente İşi
Tamamlandı
3.514,76 TL
3.514,76 TL
34
Engelli Merkezine Alınan Züccaciye Alım İşi
Tamamlandı
3.519,35 TL
3.519,35 TL
35
Engelli Merkezi Etkinlikleri İçin Spor Malzeme Alımı
Tamamlandı
33.097,92 TL
33.097,92 TL
36
Engelli Merkezine Kırtasiye Alım İşi
Tamamlandı
7.119,23 TL
7.119,23 TL
37
Engelli Merkezine Store Perde Alımı
Tamamlandı
10.602,30 TL
10.602,30 TL
18
38
Engelli Merkezine Kabartma Levhalar Malzemesi Alımı
Tamamlandı
34.299,06 TL
34.299,06 TL
39
Engelli Merkezine Yaptırılan Mobilyaların Alım İşi
Tamamlandı
55.799,25 TL
55.799,25 TL
40
Hasta Bezi Alımı
Tamamlandı
52.026,20 TL
52.026,20 TL
41
Engelli Merkezine Sesli Okuma Kabinlerinin Alımı
Tamamlandı
17.228,00 TL
17.228,00 TL
42
Engelli Merkezi Bina İçi Ulaşabilirlik Sistemi Alımı
Tamamlandı
48.380,00 TL
48.380,00 TL
43
Açık Gardıropta Kullanılmak Üzere Kağıt Çanta Yaptırılması İşi
Tamamlandı
30.090,00 TL
30.090,00 TL
44
2. El Kitap Ve Oyuncak Kumbarası Alımı
Tamamlandı
9.180,00 TL
9.180,00 TL
45
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kapsamında Dağıtılmak Üzere
Tamamlandı
1.062,00 TL
1.062,00 TL
46
Zeynep Oralın Direniş Ve Umut Reha İsvan Adlı Kitabın Alımı
Tamamlandı
2.194,80 TL
2.194,80 TL
47
Her Halde Sanat Etkinliğinde Sanatçılara Verilecek Olan Çiçek İşi
Tamamlandı
339,40 TL
339,40 TL
48
10-16 Mayıs Engelli Haftası Kapsamındaki Etkinliklerinde Katılım
Tamamlandı
2.832,00 TL
2.832,00 TL
49
Sanatçılara Verilmek Üzere Yapılan Plaket İşi
Tamamlandı
18.290,00 TL
18.290,00 TL
50
Karanlığın Vikingleri Yarışması İçin Plaket Ve Madalya Alımı İşi
Tamamlandı
533,00 TL
533,00 TL
51
14 Şubat Etkinliğinde Canlı Heykel Hizmet Alım İşi
Tamamlandı
7.641,00 TL
7.641,00 TL
52
14 Şubat Adalet İçin Dans Et Etkinliği Ses Sistemi Alımı
Tamamlandı
52.409,63 TL
52.409,63 TL
53
Karlar Ülkesi Filmi İçin 75 Engelli Ve 10 Öğretmen.Sinema Bileti
Tamamlandı
702,00 TL
702,00 TL
54
Engelli Merkezi Açılış Kokteyli Ve 8 Mart Kulis İkramı Organizasyon İşi
Tamamlandı
2.268,00 TL
2.268,00 TL
55
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Eda-Metin Özülkü Konser Organ.İşi
Tamamlandı
361,44 TL
361,44 TL
56
10/05/2014 Tar.Her Halde Sanat Etkinliği Ve Kulüp İkramı İşi
Tamamlandı
1.570,80 TL
1.570,80 TL
57
12/05/2014 Tar.Görme Engelliler Sesli Kütüphanesi
Tamamlandı
11.800,00 TL
11.800,00 TL
58
Tekerlekli Sandalye Bağış İçin Teşekkür Töreni
Tamamlandı
4.602,00 TL
4.602,00 TL
59
10-16 Mayıs Engelli Haftası İşaret Dili Tercüme İşi
Tamamlandı
1.134,00 TL
1.134,00 TL
60
Engelli Sanatçılar Ve Destek Veren Konukları Ağırlama İşi
Tamamlandı
9.936,00 TL
9.936,00 TL
61
Herhalde Sanat Etkinliğinde Dekor Hizmeti Alımı İşi
Tamamlandı
42.480,00 TL
22.425,83 TL
62
12 Mayıs Engelli Haftası Tiyatro Gösterimi İşi
Tamamlandı
340.200,30 TL
36.170,83 TL
63
Karanlığın Vikingi Yelken Yarışması İçin Düzenlen. Kahvaltı İkram
Tamamlandı
2.001.147,98 TL
947.793,31 TL
64
14 Şubat Etkinliği Tişört Alımı
Tamamlandı
2.099.105,00 TL
1.037.892,00 TL
65
2. El Giysi Kuru Temizleme İlk 6 Aylık
Devam Ediyor
42.000,00 TL
21.000,00 TL
66
Müdürlüğümüze Bağlı Hizmet Biriminin 2014 Yılı Kahvaltı,
Devam Ediyor
45.000.000,00 TL
21.885.000,00
TL
67
Yemek (Öğle,Akşam) Ve Ara Öğün İhtiyaçlarının Karşılanması İşi
Devam Ediyor
156.940,00 TL
156.940,00 TL
68
2014 Mali Yılı Personel Hizmet Alımı
Devam Ediyor
42.775,00 TL
42.775,00 TL
Devam Ediyor
15.812,00 TL
15.812,00 TL
Devam Ediyor
477.000,00 TL
226.500,00 TL
Devam Ediyor
1.468.500,00 TL
352.240,91 TL
69
70
71
2014 Yılı Kadıköy İlçesi Dahilinde Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu,
İlaçlama Ve Dezenfeksiyonu Hizmet Alımı İşi
Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu Ve Toplanması İçin Araç Kiralama
Hizmet Alımı İşi
Kadıköy İlçesindeki Atıkların Toplanması,Taşınması,Cadde,Sokak Ve Açık Semt Pazar
Yerlerinin Temizlenmesi,Çöp Konteynerlerinin Yıkanıp Dezenfekte Edilmesi
72
Çeşitli Ebatlarda Plastik Atık Konteyneri Alımı
Tamamlandı
472.500,00 TL
449.549,15 TL
73
250 Adet Atık Pil Kutusu Alımı
Tamamlandı
3.125.384,64 TL
1.543.585,25 TL
74
Konteyner Tamir Bakım Malzeme Alımı
Tamamlandı
528.545,72 TL
217.275,87 TL
75
Elektrikli Araç Kiralama İşi
Devam Ediyor
245.960,00 TL
111.249,80 TL
76
Elektrik Enerji Hizmeti Alımı İşi
Devam Ediyor
174.267,42 TL
166.185,99 TL
77
1.Bölge Parklarının Ve Yeşil Alanlarının 3 Aylık Bakım İşi
Tamamlandı
130.000,00 TL
130.000,00 TL
78
2.Bölge Parklarının Ve Yeşil Alanlarının Bakım İşi
Devam Ediyor
42.000,00 TL
42.000,00 TL
79
Havuzların Bakımı Ve Onarımı İle Heykellerin Ve Tarihi Çeşmelerin Temizlenmesi
Devam Ediyor
329.765,00 TL
19
80
Ağaç Ve Ağaçcıklardaki Hastalık Ve Zararlılara Karşı Kimyasal Mücadele
Devam Ediyor
397.000,00 TL
81
Su Sondaj Kuyusu Açılması Ve Mevcut Kuyuların Temizlenmesi İşi.
Tamamlandı
610.466.76 TL
286.350.07 TL
82
Tiyatroyu Sembolize Eden Figürlü Heykel Alımı.
Tamamlandı
1.770,00 TL
1.770,00 TL
83
Palmiye Kırmızı Böceğine Karşı Tuzak Ve Fenomen Alımı.
Tamamlandı
17.700,00 TL
17.700,00 TL
84
Bilet Satış Yazılımı Hizmet Alımı
Devam Ediyor
31.152,00 TL
12.980,00 TL
85
Veri Tabanı Yazılımı ve Replikasyon Tek.Des.Hiz.Alımı
Devam Ediyor
28.036,80 TL
14.018,40 TL
86
Acil Sağlık Hizmeti Takip Yazılımı Alımı
Tamamlandı
11.800,00 TL
11.800,00 TL
87
Necmettin Erbakan Universitesi Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek okuluna
bilgisayar alımı
Tamamlandı
53.631,00 TL
53.631,00 TL
88
Merkez bina ile dış birimler arasında kablosuz internet bağlantısı
Tamamlandı
54.829,88 TL
54.829,88 TL
89
İMAC, MACBOOK PRO VE MOBİL İŞ İSTASYONU ALIMI
Tamamlandı
47.790,00 TL
47.790,00 TL
90
Barış Manço Müzesi, Koruyucu Ruh Sağlığı ve Kablosuz İnternet Projesinde
kullanılmak üzere UPS ve Akü alımı
Tamamlandı
14.838,50 TL
14.838,50 TL
IV. 2014 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
2014 yılının ikinci yarısında hizmet kalitesinin sürekli artırılmasına yönelik Performans
programında belirlediğimiz hedeflerden öne çıkanları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.
2014 YILI İKİNCİ 6 AYLIK PLANLANAN FAALİYETLER
S.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
FAALİYETİN ADI
Mevzuat Değişikliği Ve Stratejik Planın, Performans Programının Değerlendirilmesi Ve Faaliyet Raporu
İş Sağlığı Ve İş Güvenliği
Engelli Farkındalığı Eğitimi
Çocuk Yuvası Öğretmenleri Eğitimi
Kişisel Gelişim Eğitimi
Etik Eğitimi
İşaret Dili Eğitimi
Kişisel Gelişim Eğitimi
Zabıta Eğitimi
Fiziksel Aktive Ve Düzgün Duruş Teknikleri Eğitimi
Mali Hizmetler Personeli Eğitimi
Stratejik Plan Çalıştayı Yapılması
Yazlık Sinema Günleri 9 Adet
Yetişkin Tiyatroları Yapılması 12 Adet
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri
10 Kasım Ataya Saygı Zinciri Etkinlikleri
24 Kasım Öğretmenler Günü Etkinliği
Yılbaşı Etkinliklerinin Düzenlenmesi
Suadiye Camisine Ait Dükkanların Restorasyonu İşi
SGK İçin Prefabrik Bina Yapımı
Elektrik Malzeme Alımı İşi
Çeşitli Hırdavat,Nalburiye Malzeme Alımı İşi
Trafik Malzeme Alımı İşi
Kadıköy İlçesindeki Okullarda Ve Hizmet Binalarında Tadilat Ve Bakım İşlerinin Yapılması
Kadıköy İlçesinde Kaldırımların Yeniden Yapılandırılması, Onarım Ve Engelsiz Erişim Uygulamaları İşi
PLANLANAN
HARCAMA
MİKTARI
40.000,00 TL
8.000,00 TL
10.000,00 TL
8.000,00 TL
15.000,00 TL
8.000,00 TL
ÜCRETSİZ
15.000,00 TL
8.000,00 TL
10.000,00 TL
8.000,00 TL
20.000,00 TL
15.930,00 TL
99.120,00 TL
500.000,00 TL
0,00 TL
85.000,00 TL
50.000,00 TL
900.000,00 TL
1.700.000,00 TL
125.000,00 TL
150.000,00 TL
240.000,00 TL
1.298.058,36 TL
1.282.388,00 TL
20
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
46
47
Ramazan Ayı Erzak Alımı Ve Kahvaltılık Malzeme Yardımı
2014 Yılı Yaz Okulları İçin Mal Ve Hizmet Alımı
Sünnet Kıyafet Alımı
Engelli Yaz Kampı
Belediyemizin Tanıtım Amacıyla Düzenlediği Fuarlara Katılım
Hasta Bez Alımı
İhtiyaç Sahibi Ailelerinin Çocuklarına Kırtasiye Ve Malzeme Yardımı
Gelir Düzeyi Düşük Ailelerin Başarılı Çocuklarına Ödüllü Yarışmalar Düzenlemek
İhtiyaç Sahibi Ailelere Dağıtılmak Üzere Çocuk Bezi Alımı
3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri
25 Kasım Uluslar Arası Kadına karşı Şiddete Hayır Günü Etkinlikleri
Engelsiz Kadıköy Paylaşım Günleri
1.Bölge Parklarının Ve Yeşil Alanlarının Bakım İşi
Su Sondaj Kuyusu Ve Su Deposu Yapılması İşi
Parkların Yenilenmesi İşi.
Kent Mobilyaları Alımı
Bitki Alımı
Elektrikli Araç Kiralama İşi
Elektrik Enerji Hizmeti Alımı İşi
Kadıköy İlçesindeki Atıkların Toplanması,Taşınması,Cadde,Sokak Ve Açık Semt Pazar Yerlerinin
Temizlenmesi,Çöp Konteynerlerinin Yıkanıp Dezenfekte Edilmesi
Yer Altı Konteynerlerinin Tamir Ve Bakımı
Yer Üstü Konteynerlerinin Tamir Ve Bakımı
48
0,80 M Standart Konteyner Alımı
49
50
51
52
Dekoratif Ahşap Görünümlü Çöp Kutusu Ve Ekipmanı Alımı
Kadıköy İlçesi’nin Elektromanyetik Kirlilik Profilinin Çıkarılması
Atık Sulardan Sulama Suyu Elde Edilmesi Projesi Tesisi
Su Kirliliğinin Önlenmesi Ve Bölgesel Su Analizleri
45
3
200.000,00 TL
35.000,00 TL
60.000,00 TL
150.000,00 TL
90.000,00 TL
145.000,00 TL
60.000,00 TL
60.000,00 TL
50.000,00 TL
50.000,00 TL
20.000,00 TL
10.000,00 TL
2.802.606,11 TL
213.000,00 TL
3.000.000,00 TL
1.500.000,00 TL
500.000,00 TL
250.500,00 TL
1.116.259,09 TL
23.000.000,00 TL
80.000,00 TL
80.000,00 TL
90.000,00 TL
105.000,00 TL
17.700,00 TL
27.081,00 TL
14.903,40 TL
21
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
2 061 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content