close

Enter

Log in using OpenID

5686 Sayili Jotermal Kaynaklar ve Dogal Mineralli Sular Kanunu

embedDownload
JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI
Arama ruhsatı almak için müracaat esasları
MADDE 6 –
(5) İdare müracaat alanı hakkında bilgileri en geç onbeş gün
içinde MİGEM’e bildirir. MİGEM tarafından arama ruhsatı talep
edilen alan, mevcut haklar dikkate alınarak değerlendirilir, önceden
ruhsata bağlanmış kısımlar varsa, bloke alanı kısmı ile birlikte
çıkarılarak geride kalan ve uygun olan alan için arama ruhsatı
verilebileceği en geç onbeş gün içinde İdareye bildirilir. İdare MİGEM
tarafından aramalara açık olduğu belirlenen alan için arama ruhsatı
verilmesine ilişkin kararını en geç onbeş gün içinde verir ve sonuç ile
ilgili olarak müracaat sahibine yazılı tebligat yapılır.
Arama ruhsatı almak için müracaat esasları
MADDE 6 –
(5) İdare müracaat alanı hakkında bilgileri en geç onbeş gün
içinde MİGEM’e bildirir. MİGEM tarafından arama ruhsatı talep
edilen alan, mevcut haklar dikkate alınarak değerlendirilir, önceden
ruhsata bağlanmış kısımlar varsa, bloke alanı kısmı ile birlikte
çıkarılarak karşılıklı en yakın iki kenarı arasındaki mesafenin 750
metreden az olmamak kaydıyla uygun olan alan için arama ruhsatı
verilebileceği en geç onbeş gün içinde İdareye bildirilir. İdare MİGEM
tarafından aramalara açık olduğu belirlenen alan için arama ruhsatı
verilmesine ilişkin kararını en geç onbeş gün içinde verir ve sonuç ile
ilgili olarak müracaat sahibine yazılı tebligat yapılır.
Arama ruhsatına ilişkin belgeler ve ruhsatının verilmesi
MADDE 7 –
(1) Müracaat sahibi, İdarenin tebligat tarihinden itibaren on beş
gün içinde, gerçek kişiler için Ek-2, tüzel kişiler için Ek-3’de yer alan
taahhütnameyi belgeleriyle birlikte İdareye teslim etmek zorundadır.
Belgelerin eksiksiz olarak İdareye verilmesinden sonra İdarece en geç
onbeş gün içinde Ek-4’e göre düzenlenmiş arama ruhsatı verilir.
Arama ruhsatına ilişkin belgeler ve ruhsatının verilmesi
MADDE 7 –
(1) Müracaat sahibi, İdarenin tebligat tarihinden itibaren on beş
gün içinde, gerçek kişiler için Ek-2, tüzel kişiler için Ek-3’de yer alan
taahhütname ve mali yeterliliği içeren belgeleriyle birlikte İdareye
teslim etmek zorundadır. Belgelerin eksiksiz olarak İdareye
verilmesinden sonra İdarece en geç onbeş gün içinde Ek-4’e göre
düzenlenmiş arama ruhsatı verilir.
Sicil
MADDE 16 –
(6) Arama ruhsatı için aşağıdaki hususlar sicile işlenir;
…
d) Ruhsatın bulunduğu 1/25.000 lik pafta, alan ve/veya doğal
çıkış, kuyu koordinatları,
…
(7) İşletme ruhsatları sicil kayıtlarında aşağıdaki hususlar işlenir.
…
Sicil
MADDE 16 –
(6) Arama ruhsatı için aşağıdaki hususlar sicile işlenir;
d) Ruhsatın bulunduğu 1/25.000 lik pafta, alan ve/veya doğal
çıkış, açılacak kuyunun cinsi, derinliği koordinatları,
1
h) Jeotermal kaynağın/doğal mineralli suyun sıcaklığı, debisi,
h) Jeotermal kaynağın/doğal mineralli suyun sıcaklığı, debisi ve
kuyunun; üretim değerleri, kullanım amacı, derinliği, kuyu taban
koordinatı"
ı) Jeotermal kökenli gaz ise adı ve metreküpü/tonu,
ı) Jeotermal kökenli gaz ise adı ve metreküpü/tonu, elektrik
üretimi yapılıyor ise elektrik üretim değerleri
(8) İdareden izin alınmadan kuyuların fonksiyonları
değiştirilemez. Fonksiyon değişikliği talepleri, komşu ruhsattaki
kuyuların fonksiyonu ve 23. Maddenin altıncı ve yedinci
fıkrasındaki mesafeler dikkate alınarak, değerlendirilir.”
İhale
MADDE 17 –
İhale
MADDE 17 –
(2) Ruhsatlandırılamayan küçük alanlar, mücavir ruhsat
sahipleri arasında ihale edilebilir. İhale edilen alan, ihale üzerinde
kalan ruhsat sahasına ilave edilir. Mücavir ruhsat sahalarının
sahibinin aynı kişi olması halinde ihale yapılmaksızın
ruhsatlandırılamayan alanın talep harcının ödenmesi şartı ile
ruhsat sahasına ilave edilebilir.
Kaynak rezervuarının korunması
MADDE 23 –
(6) Birbirine mücavir arama ve/veya işletme ruhsatlı sahalarda
ruhsat sahiplerinin sınırlara 1000 metreden yakın yerlerde gradyan,
reenjeksiyon kuyusu, üretim amacıyla yaptıkları kuyu açma talepleri
ile ilgili olarak idare tarafından izin verilmeden önce uzman kuruluşlar
ve/veya üniversitelerden görüş alınır. Uzman kuruluş ve/veya
üniversiteler tarafından, mahallinde yapılacak jeolojik etüt ve gerektiği
takdirde diğer ek etütlere yönelik hazırlanacak rapor ile; enerji üretimi
amaçlı sahalarda 250 metreden az olmamak; enerji dışı sahalarda da
100 metreden az olmamak kaydıyla, birbirine sınır olan söz konusu her
iki ruhsatta kuyular arası girişimi önlemek ve sürdürülebilir üretimi
Kaynak rezervuarının korunması
MADDE 23 –
(6) Birbirine mücavir arama ve/veya işletme ruhsatlı sahalarda;
enerji üretimi veya ısıtma uygulamalarına yönelik üretim ve/veya
reenjeksiyon kuyuları açma talepleri değerlendirilirken, bu ruhsat
alanlarında kuyular arası girişimi önlemek ve sürdürülebilir
üretimi sağlamak için üretim kuyuları arasında 300 metreden,
reenjeksiyon kuyuları arasında 400 metreden, üretim ve
reenjeksiyon kuyuları arasında 750 metreden az mesafe olmaması
şartı aranır. Belirlenen bu mesafeler arasındaki alanlarda kuyu
açma taleplerine idarece izin verilmez. Ancak ruhsat sahiplerinin
aynı olması durumunda veya ruhsat sahiplerinin anlaşma
2
sağlamak için sınırlardan itibaren kuyu açılamayacak mesafe belirlenir. sağlaması halinde ve bu anlaşmanın yazılı metnini İdareye
İdarece sınırlardan itibaren belirlenen bu mesafeler içerisinde kuyu bildirmesini müteakip sicile işlenmesi koşulu ile bu mesafelere
açma taleplerine izin verilmez.
ilişkin şartlar aranmaz.
(7) Enerji üretimi uygulamalarına yönelik arama ve/veya
işletme ruhsatlı alanlarda, ruhsat sınırına 300 metre mesafe içinde
açılacak üretim ve/veya reenjeksiyon kuyularının kuyu taban
koordinatı idareye bildirilir. Yönlü sondaj yapılırken kuyu taban
koordinatı ile ruhsat sınırı arasında en az 150 metre mesafe
bulunması zorunludur. Bildirilen bu kuyu taban koordinatının
ruhsat sınırı dışına taşması veya yönlü sondaj mesafesinin ihlal
edilmesi durumunda kuyuda üretim/reenjeksiyon faaliyetlerine
izin verilmez.
(8) Bu madde kapsamında açılacak olan kuyular arasında
bulunması gereken asgari mesafelerin denetimi için idareden izin
alınmak zorunludur. Kuyu açma izni başvurularında öncelik
hakkı geçerlidir. Öncelik hakkı belirlenirken kuyu açma izni
başvuru tarih ve saati dikkate alınacaktır. Bu izin için ruhsat
sahibi tarafından Ek-14’deki kuyu açma başvuru formu eksiksiz
şekilde düzenlenerek idareye başvurulur. İdarece ruhsat sahibine
15 gün içinde cevap verilir. İzin verilmesi durumunda, ruhsat
sahibi diğer idari ve yasal işlemlerin tamamlanmasını müteakip 3
ay içinde kuyu sondajına başlamak ile yükümlüdür. Mücbir sebep
ve zorunlu haller dışında sondajına başlanan kuyunun 1 yıl
içerisinde bitirilerek faaliyete alınması gerekmektedir. Bu sürelere
riayet etmeyen ruhsat sahibinin başvurusu düşer ve sonraki tarihli
başvurular dikkate alınır.
Hakların intibakı
GEÇİCİ MADDE 1 –
Hakların intibakı
GEÇİCİ MADDE 1 –
(10) Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten
önce açılmış olan kuyuların, 16 ncı maddeye eklenen sicil
bilgilerinin, ruhsat sahipleri tarafından 90 gün içinde idareye
3
bildirilmesi zorunludur.
EK-2
İLK MÜRACAAT TAAHHÜTNAMESİ VE BELGELERİ
(GERÇEK KİŞİLER İÇİN)
EK-2
İLK MÜRACAAT TAAHHÜTNAMESİ VE BELGELERİ
(GERÇEK KİŞİLER İÇİN)
İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİNE
İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİNE
….
….
a) T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti
b) Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha
c) Onaylı İmza Sirküleri
d) Ruhsat harcı
e) Ruhsat teminat
a) T.C. kimlik numarasını içeren onaylı nüfus cüzdanı sureti
b) Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir levha
c) Onaylı İmza Sirküleri
d) Ruhsat harcı
e) Ruhsat teminat
f) Mali yeterlilik Belgesi (100.000 TL den az olmamak üzere
gayrimenkul, menkul, banka mevduat bilgisi, ortaklık payı,
sermaye piyasası araçlarını gösterir mali yeterlilik belgeleri
idareye verilecektir. Bu miktar Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği
yıl için geçerli olup, her takvim yılı başından geçerli olmak
üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca
tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak
uygulanır.)
EK-3
İLK MÜRACAAT TAAHHÜTNAMESİ VE BELGELERİ
(TÜZEL KİŞİLER İÇİN)
EK-3
İLK MÜRACAAT TAAHHÜTNAMESİ VE BELGELERİ
(TÜZEL KİŞİLER İÇİN)
İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİNE
İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİNE
4
…..
…..
a) Şirketin Kuruluş Statüsü ve Son Yönetimini Gösteren Ticaret Sicil
Gazetesi
b) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir
levha
c) Şirket yönetimin Onaylı İmza Sirküleri Aslı
d) Ruhsat harcı
e) Ruhsat teminatı
a) Şirketin Kuruluş Statüsü ve Son Yönetimini Gösteren Ticaret Sicil
Gazetesi
b) Şirketin bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir
levha
c) Şirket yönetimin Onaylı İmza Sirküleri Aslı
d) Ruhsat harcı
e) Ruhsat teminatı
f) Mali yeterlilik Belgesi (100.000 TL den az olmamak üzere
gayrimenkul, menkul, banka mevduat bilgisi, ortaklık payı,
sermaye piyasası araçlarını gösterir mali yeterlilik belgeleri
idareye verilecektir. Bu miktar Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği
yıl için geçerli olup, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere
o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan
edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.)
EK-13
EK-13
………
………
Teknik Sorumlunun:
Teknik Sorumlunun:
Adı Soyadı
T.C Kimlik No
TMMOB Jeoloji
Mühendisleri Odası Vize
Tarih ve No’su
Adı Soyadı
T.C Kimlik No
İş Adresi
İş Tel No
Faks No
Vergi Dairesi
TMMOB Jeoloji
Mühendisleri Odası Sicil
5
No’su
Vergi Kimlik No
İş Adresi
İş Tel No
Faks No
TMMOB Jeoloji
Mühendisleri Odası Kursu
Tarih/Sayı
Vergi Dairesi
Vergi Kimlik No
E-mail
Teknik Sorumlu Atama
Tarih/No
E-mail
Teknik Sorumlu Atama
Tarih/No
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
215 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content