Süs Havuzu Aydınlatma

Süs Havuzu Aydınlatma
Paslanmaz Çelik Gövdeli - Ayakl› Sualt› Lambalar›
“SPOT 03”. Rainbow RGB Power LED ampullü, AISI 304 kalite paslanmaz çelik gövdeli, plastik
ayakl› süs havuzu lambas›. Tek kablo rakorlu, arkadan çıkıfllı. Merkezi entegreli. 50 cm kabloludur.
Ürün
Rainbow 3, 3 power LED’li
Rainbow 6, 6 power LED’li
Kod
Fiyat›
Euro
Stand.
Paket
16431
16432
65,00
75,00
1
1
A¤›rl›k
Kg
Hacim
m3
“SPOT 06”. Rainbow RGB Power LED ampullü, AISI 304 kalite paslanmaz çelik gövdeli, plastik
ayakl› süs havuzu lambas›. Tek kablo rakorlu, arkadan çıkıfllı. Merkezi entegreli. 50 cm kabloludur.
Ürün
Rainbow 9, 9 power LED’li
Rainbow 12, 12 power LED’li
Kod
Fiyat›
Euro
Stand.
Paket
16433
16434
91,00
99,00
1
1
A¤›rl›k
Kg
Hacim
m3
“SPOT 07”. Rainbow RGB Power LED ampullü, AISI 304 kalite paslanmaz çelik gövdeli, plastik
ayakl› süs havuzu lambas›. Tek kablo rakorlu, arkadan çıkıfllı. Merkezi entegreli. 50 cm kabloludur.
Ürün
Rainbow 15, 15 power LED’li
Rainbow 18, 18 power LED’li
Kod
Fiyat›
Euro
Stand.
Paket
16435
16436
113,00
125,00
1
1
A¤›rl›k
Kg
Hacim
m3
Paslanmaz Çelik Gövdeli - F›skiyeli Sualt› Lambalar›
“SPOT 05”. F›skiye nozullar› ile kombine edilmek üzere tasarlanm›flt›r. 304 kalite paslanmaz çelik
O
gövdeli ve tek rakorludur. Power LED’li Ifl›k aç›s› 15 ’dir.De¤iflik ebattaki f›skiyeler için (1”, 1 1/2”
ve 2” dahil) farkl› adaptörler kullan›l›r. Bu nedenle siparifl esnas›nda f›skiye çap› belirtilmelidir.
(F›skiye fiyatlara dahil de¤ildir!) Merkezi kumanda paneli ile kontrol edilen 13 de¤iflik ›fl›k modeli
mevcuttur. 50 cm kabloludur.
Ürün
12 Power LED’li
18 Power LED’li
Kod
Fiyat›
Euro
Stand.
Paket
A¤›rl›k
Kg
Hacim
m3
16531SS
16532SS
199,00
268,00
1
1
3,200
0,006
“SPOT 03-K”. Parmak f›skiye nozulu ile kombine bir lambad›r. 304 kalite paslanmaz çelik gövdeli
ve tek rakorludur. Ayr›ca f›skiye (O10 mm) alt ba¤lant›s› mafsall› ve ayar vanal› (1/2” veya 1”)
O
olup, Power LED’li Ifl›k aç›s› 15 ’dir. Merkezi kumanda paneli ile kontrol edilen 13 de¤iflik ›fl›k
modeli mevcuttur. 50 cm kabloludur.
Ürün
3 Power LED’li, 1/2”
6 Power LED’li, 1/2”
3 Power LED’li, 1”
6 Power LED’li, 1”
Kod
Fiyat›
Euro
Stand.
Paket
A¤›rl›k
Kg
Hacim
m3
16431F1
16432F1
16431F2
16432F2
111,00
128,00
116,00
133,00
1
1
1
1
3,200
0,006
NOT:
1- RGB LED Süs Havuzu Lambalar› Kumanda Panelleri ve di¤er alternatifler için, lütfen 5. bölüm
“RGB LED Ampuller Kumanda Panolar›” kısmına bak›n›z.
2- Yukarıdaki tüm lambalar siparifl üzerine “Ç‹FT RAKORLU” olarak imal edilebilir ve seri ba¤lanabilir.
3- Yukarıdaki tüm lambalar siparifl üzerine 1, 1,5 ve 2 m kablolu olarak imal edilebilir. Lütfen fiyat sorunuz.
Firmam›z, müflteriye ihbarda bulunmaks›z›n liste muhteviyat› tüm ürünlerinde de¤ifliklik yapma hakk›n› mahfuz tutar.
283