close

Enter

Log in using OpenID

AVANOS KAYMAKAMLIĞI Köylere Hizmet Götürme Birliği ARAÇ

embedDownload
AVANOS KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği
ARAÇ SATIġ ĠHALE ĠLANI
Avanos Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait aşağıda bilgileri çıkartılan faal
durumda olan hizmet aracı, Birlik İhale Yönetmeliğinin 17/a maddesi
gereğince Açık İhale Usulü ile kapalı teklif almak ve akabinde yapılacak
açık artırma yoluyla satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.
Plakası
50 SC 787
Model Yılı
1996
Markası
ISUZU
Tipi
NPR 595 KAMYONET
Cinsi
RESMĠ OTOMOBĠL
Renk
KIRMIZI
Yakıt
DĠZEL
Aracın Durumu
SERVĠS BAKIMLI
Kilometresi
254.400
Muhammen Bedeli
11.100 TL. (Onbirbinyüz Türk Lirası-KDV
HARĠÇ.)
TL.
1-İdarenin
a)Adresi
b)Telefon ve Fax no
:Yukarı Mah.İnönü Cad. Hükümet Konağı Kat 4 AVANOS- NEVŞEHİR
: 0 384 511 6232 Fax: 0384 511 6893
İhale, Birlik Encümenince, 25/07/2014 günü saat 14:30’ de Nevşehir İli, Avanos İlçesi
Kaymakamlık Makamında yapılacaktır.
2-
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
A-GERÇEK KİŞİLERİN:
2-1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler.
2.1.1.Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon ve fax numarası,
2.1.2.Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi,
2.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde , ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda
alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu
gösterir belge,
2.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde,mevzuatı gereği Tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda
alınmış Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
2.1.3.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
2.1.3.1.Gerçek Kişi olması halinde Noter tastikli imza beyannamesi,
2.1.3.2.Tüzel Kişi olması halinde ,ilgisine göre Tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya
kurucuları ile Tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerini belirten son durumu gösterir
Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile kişiliğin Noter tastikli imza
sirküleri,
2.1.4.Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11 nci maddesinin (a) ,(b) ,(c)
,(ç) ,(d),
(e),(f),(g) ve (ğ) bentlerinde sayılan ; isteklinin ihale dışı bırakılmayı öngören durumlarda
bulunmadığına dair yazılı Taahütname,
2.1.5.Şekli ve içeriği İdare Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
2.1.6. Şekli ve içeriği İdare Şartnamede belirlenen geçici teminat,
2.1.7.İhale dökümanın satın alındığına dair belge,
2.1.8.Gerçek kişi olması halinde Nufüs cüzdanı fotokopisi,
2.1.9.İhaleye vekaleten iştirak ediyorsa Noter tastikli Vekaletname,
2-2 Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin Belgeler
Kriterler
ve Bu Belgelerin Taşıması gereken
2.2.1.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en yüksek fiyat esasına göre belirlenecektir.
2.2.2.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
2.2.3.İhale dökümanı mesai saatleri içerisinde Avanos İlçesi Köylere Hizmet Götürme
Birliği Bürosunda görülebilir ve 100.00 TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir, ihaleye
teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.
3-Teklif ihale tarih ve saati olan 25.07.2014 Cuma günü saat 14.30’e kadar Birlik İhale
Komisyonuna alındı karşılığında teslim edilecektir.
4-İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
5-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 10 takvim günü olmalıdır.
6-Birliğimiz 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.Köylere Hizmet Götürme Birliği
İhale Yönetmeliğine tabidir.İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7- İhale bedelinden kaynaklanan KDV, Damga Vergisi ile devir ve tescil masrafları tamamı
alıcıya aittir.
Mustafa
ELDİVAN
Kaymakam
Birlik Başkanı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
246 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content