close

Enter

Log in using OpenID

2014 Personel Daire Başkanlığı Eylem Planı

embedDownload
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
Stand
art Kamu İç Kontrol
Kod Standardı ve Genel Şartı
No
KOS1
KOS
1.1
KOS
1.2
KOS
1.3
Sorumlu
Birim
İşbirliği BaşlamaYapılacak
Bitiş
Birim
Tarihi
Etik Değerler ve Dürüstlük:
Personel davranışlarını belirleyen
kuralların personel tarafından
bilinmesi sağlanmalıdır.
1/1/200931/12/2009
Personel
Dairesi
Başkanlığı
Tüm Birimler
Strateji
İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici
Geliştir.
ve personel tarafından
Başkanlığı
sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.
İdarenin yöneticileri iç kontrol
sisteminin uygulanmasında
personele örnek olmalıdır.
Etik kurallar bilinmeli ve tüm
faaliyetlerde bu kurallara
uyulmalıdır.
Mevcut Durum
Tüm Birimler Tüm Birimler
Tüm Birimler
Personel
Dairesi
Başkanlığı
1/1/200931/12/2009
1/1/200931/12/2009
1/1/200931/12/2009
Eyle
m
Kod
No
Öngörülen Eylem veya Eylemler
İşbirliği
Sorumlu Birim veya
Yapılacak Çıktı/ Sonuç
Çalışma grubu üyeleri
Birim
EDDE
1
İç kontrol sistemi ve işleyişinin yönetici ve
EDDE personel tarafından sahiplenilmesi için11.04.2013
1.1 tarihinde İletişim Fakültesi Konferans Salonunda
hizmetiçi eğitim verilecektir.
Eylem Planı Süreci
Çalışmaları Devam
Etmektedir.
Yöneticiler iç kontrol sisteminin uygulanmasında,
sorumlulukları çerçevesinde, mesleki değerlere,
dürüst yönetim anlayışına sahip bir şekilde,
mevzuata aykırı faaliyetleri engelleyerek, kapsamlı
EDDE
Akademik ve Tüm İdari
yönetim anlayışına uygun bir çalışma ortamı ve
1.2
Birimler
saydamlığı sağlayacak ve bu konuda personele
örnek olacaktır. En az 1 yıllık periyodik
toplantılarda iç kontrol sisteminin kurulması ve
uygulanmasını değerlendireceklerdir.
Eylem Planı Süreci
Çalışmaları Devam
Etmektedir.
Açıklama Uygulama Sonucu (*), (**)
31.12.2013
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığınca Kamu İç
Kontrol Standartlarına
Uyum Eylem Planı
Hazırlama Grubu üyelerine
İç Kontrol sistemi ve
işleyişi hakkında eğitim
verilmiş, doküman
dağıtılmıştır.
1) En az 7 kişiden oluşan Etik Komisyonu
oluşturulacaktır.
2) Etik kurallar yazılı hale getirilecek ve Etik
Sözleşmesi hazırlanacaktır.
EDDE 3) Etik Sözleşmesi tüm personele tebliğ edilecek
1.3 ve imzalatacaktır.
4) Yapılacak olan tüm temel eğitim, hazırlayıcı
eğitim ve hizmet içi eğitim seminerlerinde bu etik
kurallar ders olarak verilecektir.
Tamamla
nma
Tarihi
1-İç Kontrol İzleme ve
Yönlendirme Kurulu
2-İç Kontrol Standartlarına
Uyum Eylem Planı Hazırlama
Grubu
3-Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
1)Üst yönetim
2)Etik Komisyon
3)Personel Daire Başkanlığı
4)Genel Sekreterlik ve
Personel Daire Başkanlığı
Her eğitim
Akademik ve sonucunda eğitim
Tüm İdari görüntüleri ve
Birimler
verileri web de
yayınlanacaktır.
Akademik ve Toplantı
Tüm İdari tutanakları ve
Birimler
değerlendirmeleri
1)Komisyon
oluşacak
Akademik ve
2)Etik kurallar
Tüm İdari
yazılı hale gelecek
Birimler
3)Etik sözleşme
4)Eğitim dokümanı
30.12.2013
31.12.2013
30.06.2011
2013 yılı
sonuna kadar
eğitim
çalışmaları
devam
edecektir.
İç kontrol standartları konusunda
yapılan çalışmaların personel tarafından
benimsenmesi ve desteklenmesi çalışmaları devam
etmekte olup her yıl hizmetiçi eğitimlerde konunun
pekiştirilmektedir.
İç Kontrol standartları konusunda
yapılan çalışmaların takibi için periodik aralıklarla
Yılda 2 kez toplantılar yapılmakta, toplantı kararları
değerlendirilm doğrultusunda gerekli revizeler yapılarak personele
ektedir.
duyurulmaktadır.
Etik Komisyon
kurulmuş ve
etik kurallar
belirlenmiştir.
1) Etik Komisyon oluşturuldu.
2) Etik kurallar ve Etik Sözleşme yazılı hale getirildi.
3) Kamu Görevlileri Etik
Sözleşmesi hazırlanarak tüm personele imzalatıldı.
4) 26.05.2014 tarihinde İlahiyat Fakültesi Konferans
Salonunda, tüm üniversite çalışanlarına "KAMUDA
ETİK KÜLTÜRÜ EĞİTİMİ" konusunda hizmet içi
eğitim verildi.
5) 2013 yılından itibaren her yıl Etik Haftası Daire
içinde kutlanmaktadır. Bu kapsamda “Etik Haftası
Sunum”u yapılmıştır.
Stand
art Kamu İç Kontrol
Kod Standardı ve Genel Şartı
No
KOS
1.4
Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık
ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır.
Sorumlu
Birim
İşbirliği BaşlamaYapılacak
Bitiş
Birim
Tarihi
Tüm Birimler Tüm Birimler
Tüm Birimler Tüm Birimler
KOS
1.5
KOS
1.6
KOS2
KOS
2.1
1/1/200931/12/2009
Eylem Planı Süreci
Çalışmaları Devam
Etmektedir.
Tüm Birimler Tüm Birimler
Misyon, organizasyon yapısı ve
görevler: İdarelerin misyonu ile
birimlerin ve personelin görev
tanımları yazılı olarak belirlenmeli,
personele duyurulmalı ve idarede
uygun bir organizasyon yapısı
oluşturulmalıdır.
İdarenin misyonu yazılı olarak
belirlenmeli, duyurulmalı ve
personel tarafından benimsenmesi
Eylem Planı Süreci
Çalışmaları Devam
Etmektedir.
1/1/200931/12/2009
1/1/200931/12/2009
Tüm Birimler Tüm Birimler
Öngörülen Eylem veya Eylemler
1) Hazırlanacak etik kurallarda dürüstlük, eşitlik,
tarafsızlık, hesap verebilirlik ve saydamlık gibi
ilkeler yazılı hale getirilecektir.
2) Kurumun ve birimlerin Web düzenlemeleri
EDDE
etkin ve güncel hale getirilecektir.
1.4
3) Stratejik plan çerçevesinde belirlenen amaç ve
hedeflerle ilgili yıllık periyotlarla raporlama
yapılacak ve değerlendirmeye tabi tutularak
kamuoyuna açıklanacaktır.
İşbirliği
Sorumlu Birim veya
Yapılacak Çıktı/ Sonuç
Çalışma grubu üyeleri
Birim
Tamamla
nma
Tarihi
Açıklama Uygulama Sonucu (*), (**)
1- Kamu Hizmet Standartları Tablomuz oluşturulmuş
ve web sayfamızda (http://personel.istanbul.edu.tr/)
yayımlanmıştır.
1)Oluşturulacak olan Etik
Komisyonu
2)Bilgisayar bilimleri
Uyg.Araşt.Merkezi
3)Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı
1)Etik Kurallar
Akademik ve
2)Etkin ve güncel
Tüm İdari
web düzenlemeleri
Birimler
3)Faaliyet raporları
30.06.2011
Faaliyet
2- Dairemiz Hizmet Envanteri çıkarılmış ve web
Raporları her sayfamızda yayımlanmıştır.
yıl
yapılmaktadır. 3- Dairemiz Hizmet Süreçleri Tablosu hazırlanmış ve
web sayfamızda yayımlanmıştır.
4- Dairemiz birimlerinin İş Akış Süreçleri
hazırlanmış, ilgili personele tebliğ edilmiş ve web
sayfamızda yayımlanmıştır.
1/1/200931/12/2009
İdarenin personeline ve hizmet
verilenlere adil ve eşit
davranılmalıdır.
İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm
bilgi ve belgeler doğru, tam ve
güvenilir olmalıdır.
Mevcut Durum
Eyle
m
Kod
No
1/1/200931/12/2009
Eylem Planı Süreci
Çalışmaları Devam
Etmektedir.
1) Yöneticilerin personele, personelin hizmet
alanlara adil ve eşit davranmaları için yapılacak
hizmet içi eğitimlerle bilgilendirme faaliyetleri
EDDE
yürütülecektir
1.5
2) Özdeğerlendirme ve anket çalışmaları yapılarak
personelin görüş ve düşünceleri alınacaktır
1) İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve
belgeler doğru, tam ve güvenilir olması için
birimler faaliyet alanları ile ilgili bilgileri sürekli
EDDE olarak güncelleyeceklerdir.
1.6 2) Üniversitemizde bilgi bankası oluşturulacak,
bilgi veren tüm birimlerin güvence vermesi
sağlanacaktır.
1-İç Kontrol İzleme ve
Yönlendirme Kurulu
2-İç Kontrol Standartlarına
Uyum Eylem Planı Hazırlama
Grubu
3-Personel Daire Başkanlığı
Akademik ve Tüm İdari
Birimler
1)Kurum personeli
ve hizmet
verilenlere adil ve
Akademik ve eşit davranılması
Tüm İdari için bilgilendirme
Birimler
notları
2)Anket,
özdeğerlendirme
raporu
Akademik ve 1)Güncel Bilgiler
Tüm İdari dokümanı
Birimler
2)Bilgi Bankası
MOYE
2
Üniversitemizin misyonu
yazılı olarak belirlenmiştir.
Misyona, hazırlanan
Stratejik Plan, Faaliyet
MOYE Üniversitemiz misyonunun web sayfasında ve ilan
Raporu gibi dokümanlarda
2.1 panolarında duyurulması sağlanacaktır.
31.12.2013
1- 6 ayda bir Personelimize yönelik Personel
Memnuniyet anketi yapılmakta ve
değerlendirilmektedir.
2- Personel ile yüz yüze görüşülerek tutanak altına
alınmaktadır.
[email protected] adresi üzerinden erişim imkanı
bulunmaktadır. (BİMER başvuruları alınmaktadır)
4- Dairemizde bulunan öneri ve şikâyet kutusuna
bırakılan öneri ve şikâyetler Birim Kalite Kurulu
tarafından değerlendirmeye alınmakta ve öneriler
doğrultusunda çözümler üretilmektedir.
30.12.2013
1- Üniversitemiz Tüm Birimleri EBYS Sistemine
geçmiş olup bütün yazışmalar sistemde kayıt altında
tutulmaktadır.
2- Üniversitemiz Kurumsal
Otomasyon Projesi (İSKOP) Personel
Otomasyonunda tüm veriler tutulmakta ve erişime
sunulabilmektedir.
3Dairenin tesis ettiği işlemlerde kullanılan doküman
ve formlar ile bu işlemlere dayanak oluşturan
mevzuat web sayfasında yayımlanmaktadır.
4- Daire birimlerinin web'de yer alan bilgi ve
belgeleri güncellenmektedir.
30.06.2011
Bilgisayar Bilimleri Uygulama
Belirlenen misyon
Akademik ve
ve Araştırma Merkezi ve
web düzenlemesi
Tüm İdari
Akademik ve Tüm İdari
ve ilan panosu
31.12.2010
Başkanlığımızın Misyonu
yazılı olarak belirlenmiş. Web sayfamız ve ilan
panomuzda duyurulmuştur.
2013 yılında revize edilen Misyon ve Vizyonumuz
Dairenin Duyuru Panosunda ve web sayfasında
Stand
art Kamu İç Kontrol
Kod Standardı ve Genel Şartı
No İdarenin misyonu yazılı olarak
Sorumlu
Birim
İşbirliği BaşlamaYapılacak
Bitiş
Birim
Tarihi
Eyle
m
Kod
No
İşbirliği
Sorumlu Birim veya
Yapılacak Çıktı/ Sonuç
Çalışma grubu üyeleri
Birim
1/1/200931/12/2009
Üniversitemizin
Mevcut Durum
misyonu
Öngörülen Eylem veya Eylemler
yazılı olarak belirlenmiştir.
Misyona, hazırlanan
Stratejik Plan, Faaliyet
MOYE Üniversitemiz misyonunun web sayfasında ve ilan
Raporu gibi dokümanlarda
2.1 panolarında duyurulması sağlanacaktır.
yer verilerek tüm
personelin ve kamuoyunun
bilgilenmesi sağlanmıştır.
Bilgisayar Bilimleri Uygulama
Akademik ve
ve Araştırma Merkezi ve
Tüm İdari
Akademik ve Tüm İdari
Birimler
Birimler
KOS
2.2
Misyonun gerçekleştirilmesini
sağlamak üzere idare birimleri ve alt
birimlerince yürütülecek görevler
Tüm Birimler Tüm Birimler
yazılı olarak tanımlanmalı ve
duyurulmalıdır.
1/1/200931/12/2009
Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere
Görev tanımları yapılmış ve MOYE idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek
duyurular yapılmıştır.
2.2 görevler yazılı olarak tanımlanması, duyurulması
sağlanacak ve duyurulacaktır.
1-İç Kontrol İzleme ve
Yönlendirme Kurulu
2-İç Kontrol Standrtlarına
Uyum Eylem Planı Hazırlama
Grubu
KOS
2.3
İdare birimlerinde personelin
görevlerini ve bu görevlere ilişkin
yetki ve sorumluluklarını kapsayan
görev dağılım çizelgesi
oluşturulmalı ve personele
bildirilmelidir.
Tüm Birimler Tüm Birimler
1/1/200931/12/2009
Eylem Planı Süreci
Çalışmaları Devam
Etmektedir.
KOS
2.4
İdarenin ve birimlerinin teşkilat
şeması olmalı ve buna bağlı olarak
fonksiyonel görev dağılımı
belirlenmelidir.
Tüm Birimler Tüm Birimler
1/1/200931/12/2009
Teşkilat şeması
oluşturulmuştur.
KOS
2.5
İdarenin ve birimlerinin
organizasyon yapısı, temel yetki ve
sorumluluk dağılımı, hesap
verebilirlik ve uygun raporlama
ilişkisini gösterecek şekilde
olmalıdır.
Tüm Birimler Tüm Birimler
1/1/200931/12/2009
Organizasyon yapısı
belirlenmiş ve raporlama
ilişkisi gösterilmiştir.
KOS
2.1
KOS
2.6
belirlenmeli, duyurulmalı ve
personel tarafından benimsenmesi
sağlanmalıdır.
İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin
yürütülmesinde hassas görevlere
ilişkin prosedürleri belirlemeli ve
personele duyurmalıdır.
Tüm Birimler Tüm Birimler
Tüm Birimler Tüm Birimler
1/1/200931/12/2009
Eylem Planı Süreci
Çalışmaları Devam
Etmektedir.
Belirlenen misyon
web düzenlemesi
ve ilan panosu
duyuruları
Tamamla
nma
Tarihi
31.12.2010
Akademik ve Yazılı görev
Tüm İdari tanımlamaları ve
Birimler
personele tebliği
30.06.2011
1-İç Kontrol İzleme ve
Üniversitemiz birimlerinde görevli personelin
Yönlendirme Kurulu
MOYE görevleri, yetki ve sorumluluklarını gösteren iş akış
2-İç Kontrol Standrtlarına
2.3 şemaları hazırlanıp tüm personele tebliğ
Uyum Eylem Planı Hazırlama
edilecektir.
Grubu
Akademik ve
Tüm birimlerin iş
Tüm İdari
akış şemaları
Birimler
30.06.2011
1-İç Kontrol İzleme ve
Yönlendirme Kurulu
2-İç Kontrol Standrtlarına
Uyum Eylem Planı Hazırlama
Grubu
Birimlerin
Akademik ve
fonksiyonel görev
Tüm İdari
dağılımları
Birimler
çizelgesi
30.06.2011
Akademik ve Uygun
Tüm İdari organizasyon yapısı
Birimler
şeması
01.01.2011
MOYE Birimlerce hazırlanan teşkilat şemalarına göre
2.4 fonksiyonel görev dağılımları belirlenecektir.
1-İç Kontrol İzleme ve
Üniversitemiz ve birimlerinin organizasyon yapısı,
Yönlendirme Kurulu
MOYE temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap
2-İç Kontrol Standrtlarına
2.5 verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini
Uyum Eylem Planı Hazırlama
gösterecek şekilde olacaktır.
Grubu
1) Birim yöneticileri tarafından hassas görevler
belirlenecektir
2) Bu görevlere ilişkin prosedürlerin
MOYE belirlenecektir
Akademik ve Tüm İdari
2.6 3) Belirlenen hassas görevlere ilişkin
Birimler
prosedürlerin, görevi yapan personele yazılı olarak
tebliğ edilmesi sağlanacaktır
Akademik ve
Tüm İdari
Birimler
)Hassas görevlerin
dökümü
2)Hassas
görevlerin
proedürleri
3)Tebligat
yapılması
30.06.2012
Misyonu(*), (**)
Uygulama Sonucu
Açıklama Başkanlığımızın
yazılı olarak belirlenmiş. Web sayfamız ve ilan
panomuzda duyurulmuştur.
2013 yılında revize edilen Misyon ve Vizyonumuz
Dairenin Duyuru Panosunda ve web sayfasında
yayımlandı.
Başkanlığımız birimlerinde görev yapan bütün
kadrolardaki tüm personelin görev tanımları
yapılmış,
yürütülen görevler yazılı olarak tanımlanmış ve ilgili
personele duyurulmuştur.
Başkanlığımız Personelinin görevlerini ve bu
görevlere ilişkin yetki ve sorumlulukları belirlenmiş
ve personele bildirilmiştir.
Birimilerin ve dairenin Teşkilat Şeması oluşturulmuş
ve web sitemizde
( personel.istanbul.edu.tr) adresinde yayınlanmıştır.
Oluşan değişiklikler dahilinde güncellenmeler devam
etmektedir.
Başkanlığımız Organisazyon Şeması oluşturulmuş ve
web sitemizde
( personel.istanbul.edu.tr) yayınlanmıştır.
Başkanlığımızda yürütülen iş ve işlemlerle ilgili
Hassas Görevlere İlişkin Prosedür yazılı hale
getirilmiş ve personele tebliğ edilmiştir. Ayrıca
02.01.2014 tarihinden itibaren başkanlığımızda
çalışan personel için rotasyon takvimi hazırlanmıştır.
1- Süre yönünden izleme: Birimlerin yürüttükleri
işlemlere ilişkin İş Planı Formu düzenlenmiş ve
işlerin aylık dönemler halinde tamamlanması gereken
tarihleri belirlenmiş olup, büroların şube müdürleri
ve daire başkanı tarafından 2013 yılına ait süre
yönünden uygunluk denetimi Aralık ayında
yapılmıştır.
KOS
2.7
Her düzeydeki yöneticiler verilen
görevlerin sonucunu izlemeye
yönelik mekanizmalar
oluşturmalıdır.
Tüm Birimler Tüm Birimler
1/1/200931/12/2009
Eylem Planı Süreci
Çalışmaları Devam
Etmektedir.
Yöneticiler verilen görevlerin sonuçlarını izlemeye
MOYE
Akademik ve Tüm İdari
yönelik kendi belirleyecekleri aralıklarla toplantılar
2.7
Birimler
düzenleyeceklerdir.
Birim
Toplantı
Yöneticileri tutanakları
30.06.2011
2- Hizmet Envanteri ve Hizmet Standartları ile
işlemlerin ne kadar sürede biteceği belirlenmiş olup,
şube müdürleri ve daire başkanı tarafından,
belirlenen sürede tamamlanıp tamamlanmadığı
konusunda denetim yapılmaktadır.
3- Daire Başkanının Şube Müdürleri ile
Müdürlerinde kendi personeli ile yaptığı
Stand
art Kamu İç Kontrol
Kod Standardı ve Genel Şartı
No
Sorumlu
Birim
İşbirliği BaşlamaYapılacak
Bitiş
Birim
Tarihi
Mevcut Durum
Eyle
m
Kod
No
Öngörülen Eylem veya Eylemler
İşbirliği
Sorumlu Birim veya
Yapılacak Çıktı/ Sonuç
Çalışma grubu üyeleri
Birim
Tamamla
nma
Tarihi
Açıklama Uygulama Sonucu (*), (**)
1- Süre yönünden izleme: Birimlerin yürüttükleri
işlemlere ilişkin İş Planı Formu düzenlenmiş ve
işlerin aylık dönemler halinde tamamlanması gereken
tarihleri belirlenmiş olup, büroların şube müdürleri
ve daire başkanı tarafından 2013 yılına ait süre
yönünden uygunluk denetimi Aralık ayında
yapılmıştır.
KOS
2.7
Her düzeydeki yöneticiler verilen
görevlerin sonucunu izlemeye
yönelik mekanizmalar
oluşturmalıdır.
Tüm Birimler Tüm Birimler
1/1/200931/12/2009
Eylem Planı Süreci
Çalışmaları Devam
Etmektedir.
Yöneticiler verilen görevlerin sonuçlarını izlemeye
MOYE
Akademik ve Tüm İdari
yönelik kendi belirleyecekleri aralıklarla toplantılar
2.7
Birimler
düzenleyeceklerdir.
Birim
Toplantı
Yöneticileri tutanakları
2- Hizmet Envanteri ve Hizmet Standartları ile
işlemlerin ne kadar sürede biteceği belirlenmiş olup,
şube müdürleri ve daire başkanı tarafından,
belirlenen sürede tamamlanıp tamamlanmadığı
konusunda denetim yapılmaktadır.
30.06.2011
3- Daire Başkanının Şube Müdürleri ile
Müdürlerinde kendi personeli ile yaptığı
toplantılarda yapılan görüşmelerde görevlerin
sonuçları hakkında bilgi alışverişinde
bulunulmaktadır.
4- EBYS Sistemi üzerinden işlemlerin sonuçlanma
süreleri, zamanında sonuçlanıp sonuçlanmadıkları
denetlenmektedir.
5- Otomasyon programı, HİTAP ve YÖKSİS kayıtları
sırasında iş ve işlemlerin sonuçları denetlenmektedir.
KOS3
KOS
3.1
KOS
3.2
Personelin yeterliliği ve
performansı: İdareler, personelin
yeterliliği ve görevleri arasındaki
uyumu sağlamalı, performansın
değerlendirilmesi ve geliştirilmesine
yönelik önlemler almalıdır.
1/1/201031/12/2010
İnsan kaynakları yönetimi, idarenin
amaç ve hedeflerinin
gerçekleşmesini sağlamaya yönelik
olmalıdır.
1/1/200931/12/2009
Tüm Birimler Tüm Birimler
İdarenin yönetici ve personeli
görevlerini etkin ve etkili bir şekilde
Tüm Birimler Tüm Birimler
yürütebilecek bilgi, deneyim ve
yeteneğe sahip olmalıdır.
1/1/200931/12/2009
PYPE
3
Eylem Planı Süreci
Çalışmaları Devam
Etmektedir.
Eylem Planı Süreci
Çalışmaları Devam
Etmektedir.
Kurumun Stratejik Planında yer alan hedef ve
amaçlarının gerçekleştirilmesi konusunda Personel
PYPE
Daire Başkanlığınca birimlerle koordineli olarak
Personel Daire Başkanlığı
3.1
insan kaynağının optimum dağılımı sağlanacak ve
insan kaynağı ihtiyaç analizi yapılacaktır.
1) Her bir görev için belirlenmiş nitelikler göz
önünde bulundurularak personel istihdamı azami
ölçüde buna göre sağlanacaktır.
2) Birimlerin eğitim talepleri belirlenecek ve
belirlenen konulara göre eğitim programı
PYPE planlanacaktır.
Personel Daire Başkanlığı
3.2 3) Eğitimlerin yetkin kişiler tarafından verilmesi
sağlanacaktır.
4) Personelin çalıştığı konu hakkında sürekli olarak
eğitim alınması, kurslara, seminerlere, toplantılara
katılımları ile sağlanacaktır
31.12.2010
Akademik ve
İhtiyaç kaynağı
Tüm İdari
analizi
Birimler
1)Nitelikli insan
kaynağı
2)Eğitim programı
Akademik ve çizelgesi
Tüm İdari 3)Eğitimler için
Birimler
görevlendirme
onayı
4)Sertifika-katılım
belgesi v.b.
31.12.2010
31.12.2010
Yılda 1 kez
alınan verilere
göre ihtiyaçlar İnsan kaynağı ihtiyaç
karşılanmaya analizi yapılabilmesi için her mali yılın sonunda tüm
çalışılmaktadır. birimlere eleman ihtiyaçları sorulmaktadır.
Sonuçlar planlama yapılabilmesi için yönetime
sunulmaktadır.
Uygulamaya
geçtikten sonra
1 kez
değerlendirilec
ektir.
1) İhtiyaç analizleri doğrultusunda
personel istihdamı yapılmaya çalışılmaktadır.
2) Birimlerden gelen eğitim taleplerine göre her yıl
için eğitim takvimi düzenlenmektedir. 2014 yılı
hizmet içi eğitimleri tamamlanmış olup, 5800
personelin eğitime katılması planlanmaktadır.
3) Eğitimler, eğitimin konusuna göre ihtisas sahibi
akademik ve idari personel tarafından verilmektedir.
4) Başkanlığımızda görevli personelin, hizmet içi
eğitimlere katılımları sağlanmaktadır.
Stand
art Kamu İç Kontrol
Kod Standardı ve Genel Şartı
No
KOS
3.3
Mesleki yeterliliğe önem verilmeli
ve her görev için en uygun personel
seçilmelidir.
KOS
3.4
Personelin işe alınması ile
görevinde ilerleme ve
yükselmesinde liyakat ilkesine
uyulmalı ve bireysel performansı
göz önünde bulundurulmalıdır.
Sorumlu
Birim
İşbirliği BaşlamaYapılacak
Bitiş
Birim
Tarihi
Tüm Birimler Tüm Birimler
Tüm Birimler Tüm Birimler
Mevcut Durum
Eyle
m
Kod
No
Öngörülen Eylem veya Eylemler
1/1/200931/12/2009
Eylem Planı Süreci
Çalışmaları Devam
Etmektedir.
Kabul görmüş mesleki kriterlerin yanında
belirlenecek özel mesleki kriterleri doğrultusunda
PYPE her görev için uygun personelin atanmasına veya
3.3 görevlendirilmesine yönelik çalışmalar Personel
Daire Başkanlığı ve ilgili birimler tarafından
yürütülecektir.
1/1/200931/12/2009
Eylem Planı Süreci
Çalışmaları Devam
Etmektedir.
Boşalan kadrolar vekâleten yürütülmeyecek
PYPE şekilde, Personelin ilerleme ve görevde
3.4 yükselmeleri sınavları ihtiyaca göre sürekli hale
getirilecektir.
İşbirliği
Sorumlu Birim veya
Yapılacak Çıktı/ Sonuç
Çalışma grubu üyeleri
Birim
Personel Daire Başkanlığı
Akademik ve Mesleki kriterleri
Tüm İdari belirleyen insan
Birimler
kaynağı raporu
Personel Daire Başkanlığı
Akademik ve Görevde yükselme
Tüm İdari planlaması
Birimler
çizelgesi
Tamamla
nma
Tarihi
31.12.2010
31.12.2010
Açıklama Uygulama Sonucu (*), (**)
Kadroların gerektirdiği Mesleki kriterler Devlet
Personel Başkanlığı tarafından belirlenmiştir. KPSS
gibi merkezi sınavlar sonucunda Üniversitemize
Uygulamaya atanmaya hak kazanan personelin; birimlerin
geçtikten sonra personel ihtiyacı doğrultusunda, nitelik, eğitim,
1 kez
tecrübelerinin KOS 2.2 kapsamında yapılan Görev
değerlendirilec Tanımları kapsamında değerlendirilmesi sonucunda
ektir.
ilgili birimlere dağılımları yapılır. Birimlerin ihtiyacı
ve boş kadro durumu göz önüne alınarak , Yüksek
Öğretim Kurulunun Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları
ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde
Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Hükümlerine göre terfien atamalar
gerçekleştirilmektedir.
Her yıl en az 1
defa olmak
üzere
gerçekleşitirel
mektedir.
İşe alımlar KPSS sınavı sonuçlarına göre ÖSYM
tarafından gerçekleştirilmektedir.
Personelin İlerleme ve Görevde Yükselme Sınavları
her yıl en az bir defa olmak üzere
gerçekleştirilmektedir.
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine tabi
olmayan kadrolar için atama üst yönetimin
takdirindedir.
1- Personel Dairesi uhdesinde bulunan Eğitim Birimi
tarafından, her yıl, her görev için gerekli eğitim
ihtiyaçları Üniversitenin tüm birimlerinden
sorularak, gelen talepler doğrultusunda o yıl için
yapılan eğitim takvimi yayınlanmakta ve eğitimler
verilmektedir.
KOS
3.5
Her görev için gerekli eğitim
ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı
giderecek eğitim faaliyetleri her yıl
planlanarak yürütülmeli ve
gerektiğinde güncellenmelidir.
Tüm Birimler Tüm Birimler
1/1/200931/12/2009
Eylem Planı Süreci
Çalışmaları Devam
Etmektedir.
Personel Daire Başkanlığınca yapılan ihtiyaç analiz
çalışmaları yapılarak bir önceki yıl içinde
PYPE
belirlenir. Planlanan eğitim programlarının takip
Personel Daire Başkanlığı
3.5
eden yılda uygulanması sağlanarak
değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
Akademik ve
Eğitim programı ve
Tüm İdari
eğitim dokümanları
Birimler
31.12.2010
Uygulamaya
geçilmiştir.
2- Yüksek Öğretim Kurulunun Yüksek Öğretim Üst
Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliği gereğince GÖREVDE YÜKSELME
eğitimleri verilmektedir.
3- Yüksek Öğretim Kurulunun Yüksek Öğretim Üst
Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliği gereğince UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
yapmak isteyen personele eğitim verilmektedir.
4- Aday olarak atanan memurlara ADAY MEMUR
HİZMET İÇİ EĞİTİMİ verilmektedir.
Hizmet İçi Eğitim Yönergesi hazırlanmış ve Yönerge
Komisyonuna sunulmuştur.
KOS
3.6
Personelin yeterliliği ve performansı
bağlı olduğu yöneticisi tarafından en
az yılda bir kez değerlendirilmeli ve Tüm Birimler Tüm Birimler
değerlendirme sonuçları personel ile
görüşülmelidir.
1/1/200931/12/2009
Eylem Planı Süreci
Çalışmaları Devam
Etmektedir.
Yöneticiler personelin yeterliliği ve performansını,
geliştirmek üzere belirlenecek kriterler
PYPE çerçevesinde her yılın aralık ayında ve yöneticilerin Akademik ve Tüm İdari
3.6 uygun göreceği diğer zamanlarda da
Birimler
değerlendirerek, sonuçları personelle karşılıklı
görüşecektir.
Kurum
Personeli
Değerlendirme
sonuç raporu
31.12.2010
Başkanlığımızda çalışan personelin 2014 yılı Haziran
Dönemi itibariyle Performans değerlendirmeleri
yapılarak, Performans Değerlendirme Formları
doldurulmuştur. Değerlendirme sonuçları yüzyüze
görüşülmek suretiyle personel bilgilendirilecektir.
Stand
art Kamu İç Kontrol
Kod Standardı ve Genel Şartı
No
KOS
3.8
Personel istihdamı, yer değiştirme,
üst görevlere atanma, eğitim,
performans değerlendirmesi, özlük
hakları gibi insan kaynakları
yönetimine ilişkin önemli hususlar
yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve
personele duyurulmalıdır.
Sorumlu
Birim
İşbirliği BaşlamaYapılacak
Bitiş
Birim
Tarihi
Tüm Birimler Tüm Birimler
Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve
yetki devrinin sınırları açıkça
belirlenmeli ve yazılı olarak
KOS 4
bildirilmelidir. Devredilen yetkinin
önemi ve riski dikkate alınarak yetki
devri yapılmalıdır.
KOS
4.1
İş akış süreçlerindeki imza ve onay
mercileri belirlenmeli ve personele
duyurulmalıdır.
Yetki devirleri, üst yönetici
1/1/200931/12/2009
Mevcut Durum
Eylem Planı Süreci
Çalışmaları Devam
Etmektedir.
1/1/201031/12/2010
Tüm Birimler Tüm Birimler
1/1/200931/12/2009
Eyle
m
Kod
No
Öngörülen Eylem veya Eylemler
1) İnsan kaynakları yönetimine ilişkin, yazılı hale
getirilen düzenlemeler hakkında (personel
istihdamı, yer değiştirme, üst göreve atanma,
eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları
PYPE gibi) önemli hususlar Personel Daire Başkanlığının
3.8 web sayfasında yayımlanacak ve duyurulacaktır.
2) Personel için yapılacak tüm eğitim
programlarında insan kaynakları yönetimine ilişkin
mevzuata ders konusu olarak yer verilecektir.
İşbirliği
Sorumlu Birim veya
Yapılacak Çıktı/ Sonuç
Çalışma grubu üyeleri
Birim
Personel Daire Başkanlığı
Akademik ve 1)web sayfası
Tüm İdari düzenlemeleri
Birimler
2)Eğitim faaliyeti
YDE
4
Eylem Planı Süreci
Çalışmaları Devam
Etmektedir.
Üniversitemizde yetki
devirleri yasal mevzuat
çerçevesinde yürütülmekte
olup yetki devrine ilişkin
YDE
4.1
Tamamla
nma
Tarihi
31.12.2012
Açıklama Uygulama Sonucu (*), (**)
Uygulamaya
geçilmiştir.
1-İ.Ü İNSAN KAYNAKLARI YÖNERGESİ
hazırlanmış ve Yönetmelik,Yönerge Komisyonunun
onayına sunulmuştur. İ.Ü İNSAN KAYNAKLARI
PROSEDÜRÜ hazırlanarak web sayfamızda
yayınlanmıştır.
2- HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ hazırlanmış
olup, Yönetmelik, Yönerge Komisyonunun onayına
sunulmuştur.HİZMETİÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ
hazırlanarak web sayfasına konulmuştur.
3- ÖDÜL YÖNERGESİ hazırlanmış olup,
Yönetmelik,Yönerge Komisyonunun onayına
sunulmuştur.
4- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİSİPLİN VE
CEZA İŞLEMLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ
hazırlanmış olup, Yönetmelik ,Yönerge
Komisyonunun onayına sunulmuştur. İlgili komisyon
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DİSİPLİN VE CEZA
İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
olarak onaylamıştır.
5- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İZİN VE
GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ hazırlanmış
olup, Yönerge Komisyonunun onayına sunulmuştur.
6- HATA, USULSÜZLÜK VE
YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ
YÖNERGESİ hazırlanmış olup, Yönetmelik
,Yönerge Komisyonunun onayına sunulmuştur. İlgili
komisyon HATA, USULSÜZLÜK VE
YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİNE İLİŞKİN
USÜL VE ESASLAR olarak onaylamıştır.
7- ADLI VE İDARİ SORUŞTURMALAR EL
KİTABI hazırlanmış ve web sayfamızda
duyurulmuştur.
8- İnsan kaynakları yönetimine ilişkin mevzuat dersi
2013 hizmetiçi eğitim programına eklenmiştir.
30.06.2011
Üniversitemizin tüm faaliyet ve işlemlerinin en
riskli alanlardan başlanarak (mali ve mali olmayan
tüm faaliyet ve işlemlerinin) süreç analizlerinin
yapılması ve yazılı olarak süreç akış şemalarının
Akademik ve Tüm İdari
belirlenmesi, iş akış süre şemalarında kullanılması Birimler
gerektiği belirtilen evrakı imzalamaya ve
onaylamaya yetkililer belirlenmiş ve durum
ilgililere bildirilmiştir.
Üniversitemizde üst yönetici tarafından belirlenen
İmza ve onay
Akademik ve mercileri
Tüm İdari belirlenecek
Birimler
şekilde İş akış
şeması
30.06.2011
Üniversitemiz Halkla İlişkiler Müdürlüğünün İmza
Yetkileri Yönergesi gereğince Dairemizin İş akış
süreçlerindeki imza ve onay mercileri 2010 yılında
belirlenmiş ve uygulanmaktadır.
Stand
art Kamu İç Kontrol
Kod Standardı ve Genel Şartı
No
KOS
4.2
Yetki devirleri, üst yönetici
tarafından belirlenen esaslar
çerçevesinde devredilen yetkinin
sınırlarını gösterecek şekilde yazılı
olarak belirlenmeli ve ilgililere
bildirilmelidir.
Sorumlu
Birim
Mevcut Durum
Eyle
m
Kod
No
1/1/200931/12/2009
Üniversitemizde yetki
devirleri yasal mevzuat
çerçevesinde yürütülmekte
olup yetki devrine ilişkin
onay, yazı vs. ilgili
birimlere yazışma yapılmak
suretiyle bildirilmektedir.
Ayrıca Üniversitemizin
imza yetkilileri yönergesi
2009 yılında üst yönetici
tarafından onaylanmış olup
yürürlüğe girmiştir.
YDE
4.2
Üniversitemizde üst yönetici tarafından belirlenen
esaslar çerçevesinde hazırlanan yetki devri
yönergesi ile devredilen yetkinin sınırlarını
gösterecek ihtiyaçlara göre daha kapsamlı şekilde
yazılı olarak belirlenerek ilgililere bildirilecektir.
İşbirliği BaşlamaYapılacak
Bitiş
Birim
Tarihi
Tüm Birimler Tüm Birimler
Öngörülen Eylem veya Eylemler
İşbirliği
Sorumlu Birim veya
Yapılacak Çıktı/ Sonuç
Çalışma grubu üyeleri
Birim
Tamamla
nma
Tarihi
Üst Yönetim ve Hukuk
Müşavirliği
Akademik ve İhtiyaca göre revize
Tüm İdari edilmiş yetki devri
Birimler
yönergesi
YDE
4.3
İhtiyaca göre yetki devri yapılması durumunda
yetki devri devredilen yetkinin önemine göre
yapılacaktır.
Akademik ve Tüm İdari
Birimler
Akademik ve İhtiyaca göre revize
Tüm İdari edilmiş yetki devri
Birimler
yönergesi
30.03.2011
30.06.2011
KOS
4.3
Yetki devri, devredilen yetkinin
önemi ile uyumlu olmalıdır.
Tüm Birimler Tüm Birimler
1/1/200931/12/2009
Üniversitemizde yetki
devirleri, devredilen
yetkinin önemi ile uyumlu
olacak şekilde
tasarlanmakta ve
uygulanmaktadır. Üst
yönetici tarafından
onaylanıp yürürlüğe giren
imza yönergesi devredilen
yetkinin önemi ile uyumu
göz önünde
bulundurulmuştur.
KOS
4.4
Yetki devredilen personel görevin
gerektirdiği bilgi, deneyim ve
yeteneğe sahip olmalıdır.
Tüm Birimler Tüm Birimler
1/1/200931/12/2009
Eylem Planı Süreci
Çalışmaları Devam
Etmektedir.
YDE
4.4
Yetki devirlerinde yetkinin devredileceği kişilere
ait kriterler her bir görev için ayrı ayrı
belirlenecektir.
Üst Yönetim ve Hukuk
Müşavirliği
Akademik ve Yetki devri
Tüm İdari kriterleri
Birimler
standartları
30.03.2011
KOS
4.5
Yetki devredilen personel, yetkinin
kullanımına ilişkin olarak belli
dönemlerde yetki devredene bilgi
vermeli, yetki devreden ise bu
bilgiyi aramalıdır.
Tüm Birimler Tüm Birimler
1/1/200931/12/2009
Eylem Planı Süreci
Çalışmaları Devam
Etmektedir.
YDE
4.5
Yetki devirlerinde devir alan ile devir eden
arasında bilgi akışı sağlanacak, yetki devri
onayında yetki devrinin süresine, sınırlarına ve
hangi periyotlarla yetki devralanın raporlama
yapacağı hususlarına yer verilecektir.
Akademik ve Tüm İdari
Birimler
Yetki devri
Akademik ve
kriterleri
Tüm İdari
standartlarının
Birimler
zaman çizelgesi
30.03.2011
TANIMLAR
EDDE: Etik Değerler ve Dürüstlük Eylemi
MOYE: Misyon Organizasyon Eylemi
PYPE: Personelin Yeterliliği ve Performansı Eylemi
YDE: Yetki Devri Eylemi
(*) Tüm birimler, Çıktı/Sonuç bölümünde belirttikleri neticeyi bu sütuna yazacaklardır.
(**) Tüm birimler Uygulama Sonucu başlıklı sütuna da veri girişini tamamladıktan sonra CD ortamında 25.11.2013 tarihine kadar Strateji Daire Başkanlığına gönderecektir.
Açıklama Uygulama Sonucu (*), (**)
Dairemizde Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama
Yetkililiği Görevleri Yetki Devri Formu gerektiğinde
kullanılmak üzere hazırlanmıştır.
Ancak prensip olarak bu şekilte yetki devri
yapılmamaktadır.
İhtiyaca göre yetki devri, Daire Başkanı tarafından
devredilen yetkinin önemine göre yapılacaktır.
Yeterli
Ancak prensip olarak bu şekilte yetki devri
güvence
yapılmamaktadır.
bulunmaktadır.
Yeterli
Dairemizde 6 adet Şube Müdürü;
güvence
Ünal PEKDEMİR (28 yıl), Mustafa BEYAZATLI
bulunmaktadır.
(30 yıl) , Oya FİRİDİN (21 yıl), Muazzez PEKOL (20
yıl), Hatun TAŞDEMİR (17), Zehra GÜNAY (17)
görev yapmaktadır.
Yetki devrinin olduğu süre içerisinde yetkiyi
Yeterli
devreden veya devralan iletişim halindedir ve
güvence
bulunmaktadır. değerlendirmeler yapılamaktadır.
Stand
art Kamu İç Kontrol
Kod Standardı ve Genel Şartı
No
Sorumlu
Birim
İşbirliği BaşlamaYapılacak
Bitiş
Birim
Tarihi
Mevcut Durum
Eyle
m
Kod
No
Öngörülen Eylem veya Eylemler
İşbirliği
Sorumlu Birim veya
Yapılacak Çıktı/ Sonuç
Çalışma grubu üyeleri
Birim
Tamamla
nma
Tarihi
Açıklama Uygulama Sonucu (*), (**)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
224 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content