close

Enter

Log in using OpenID

Ağustos 2014 Meclis Kararları için Tıklayınız

embedDownload
05.AĞUSTOS.2014
BİRİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİLEŞİM -1. OTURUM
TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ
Yunusemre Belediye Meclisinin 1. Toplantı yılı, Ağustos ayı toplantısının 1. Bileşimi
05.08.2014 Salı günü saat 18.00’da Belediye Meclis Başkanı’nın başkanlığında Manisa
Organize Sanayi Bölgesi Küçük Konferans Salonunda yapıldı.
KARAR NO: 60
Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.07.2014 tarih ve 06 sayılı raporu okundu.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği’nin 37.maddesinin 1.fıkrasında
belirtilen “bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçe tertibi
açılmayan ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılmasının”
belirtildiği ve iz bedelleri olarak bir’er TL’nin konularak, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Gelir ve Gider Bütçesi için 47,00TL (kırkyediTL) Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü Gelir
ve Gider Bütçesi için 67,00TL (altmışyediTL) olarak belirlenmiş olduğu ve raporun ekinde
bulunan liste ile birlikte komisyonca konulan iz bedelleri Meclisimizce de uygun görülmüş
olup mevcut üyelerin Oybirliği ile kabul edilmiştir
KARAR NO: 61
İdari ve Hukuk İşleri Komisyonunun 22.07.2014 tarih ve 01 sayılı raporu okundu.
Komisyon raporunda; 6360 Sayılı Kanunla kapatılarak belediyemize devrolunan 20042009 yılları arasında görev yapan eski Belediye Başkanı Muzaffer ATSIZATA’nın görev
yaptığı süre içerisinde personele ödenen ücretlerin belediye bütçesinin %40’nı aştığı, 2012
yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğü tarafından yapılan teftişte tespit
edilerek Muzaffer ATSIZATA’ya 21.892,91TL zimmet çıkarıldığı,
5393 Sayılı Kanunun 18.maddesi (h) bendi “Vergi, Resim ve Harçlar dışında kalan ve
miktarı beşbin TL’ den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye,
kabul ve feragate karar vermek”hükmü gereğince ilgili kişinin dilekçesinin değerlendirilmek
üzere Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi hususu Meclisimizce de uygun görülmüş olup
mevcut üyelerin Oybirliği ile kabul edilmiştir.
KARAR NO: 62
Belediyemiz 2014 mali yılı gider bütçesinin yapılan tetkikinde; bazı program ve
harcama kalemlerinin yılsonuna kadar kâfi gelmeyeceği anlaşılmış olup, Fen İşleri
Müdürlüğüne ait ödenekten 17.963.870,00 TL’nın alınıp, ilgili müdürlüklere aktarılması
hususu Meclisimizce de uygun görülüp mevcut üyelerin oybirliği ile kabul edildi
KARAR NO: 63
6360 Sayılı Kanun Kapsamında Kapanan Belde Belediyelerince 30.03.2014 tarihinden
once Onaylı İmar Planına gore düzenlenen ve halen inşaatı devam eden veya iskân ruhsatı
aşamasına gelen yapı ruhsatlarının ve ekleri olan onaylı projelerin, onaylandığı şekliyle
uygulamaya devam edilmesi hususu,
Ayrıca 30.03.2014 tarihinden önce aşağıda sıralanan;
*Yıkım Ruhsatı Başvurusu
*Bina Yıkım İşlemi
*Riskli Yapı Tespiti İşlemi
*Bakanlıkça Lisanslandırılan Kuruluşlarca Yapı Kimlik Numarası Alınarak Riskli Yapı
Tespitine Başlama Işlemi
*İnşaat Yada Proje Yapmak Üzere Noter Tasdikli Taahhütname Veya Vekaletname Tanzimi
*Yeni Inşaat Yapmak Üzere; Ifraz, Tevhit, Yola Terk Işlemi Başvurusu
*İmar Durum Belgesi, Yol Kotu Tutanağı, Aplikasyon Krokisi Başvurusu
1
*Zemin Ve Temel Etüt Raporu Tanzimi
Başvuru veya işlemlerinden en az birinin gerçekleştirilmiş olması halinde, 01/01/2015
tarihine kadar yapı ruhsatı başvurularının yürürlükteki yönetmeliklere göre sonuçlandırılması,
kapanan belde belediyelerinde uygulamada bulunan imar planlarının şehrin gelişimi ve
ihtiyaçları göz önünde bulundurularak revizyon imar planı çalışmalarına başlanması,
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 24. Maddesi gereğince İmar Planı olup İmar
Uygulaması yapılmamış kadastral parsellerde Parselasyon Planlarının hazırlanarak İmar
uygulamaları yapıldıktan sonra Yapı Ruhsatı verilebileceği hususu, Meclisimizce de uygun
görülüp mevcut üyelerin oybirliği ile kabul edildi
KARAR NO: 64
İmar Komisyonunun 21.07.2014 tarih ve 02 sayılı raporu okundu.
Akgün Mahallesi, 2391 Ada 1 parselde Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Milli
Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’ne “Ana Okulu” yapılmak üzere tahsis
edilen taşınmaz üzerine Anaokulu yapılmış olup, ruhsat işlemlerinin tamamlanması için
taşınmazın imar planında “Resmi Kurum Alanı” olan lejandının “Anaokulu Alanı” olarak
değiştirilmesi hususu komisyonumuzca incelenmiş, Akgün Mahallesi, 2391 ada 1 parselde
Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel
Müdürlüğüne “Anaokulu” yapılmak üzere tahsis edildiğinden konu edilen İmar Planı
Değişikliği talebi 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi ile Mekansal Planlar Yapım
Yönetmeliğinin 24., 26. ve 32. maddeleri gereğince Meclisimizce de uygun görülüp mevcut
üyelerin oybirliği ile kabul edildi
KARAR NO: 65
İmar Komisyonunun 21.07.2014 tarih ve 03 sayılı raporu okundu.
Plan ve Bütçe Komisyonunun 24.07.2014 ve 07 sayılı raporu okundu.
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 10. Maddesinde,“İlgili İdare, meclis kararı
alarak uygun gördüğü yerlerde yapıların estetiği, rengi, çatı ve cephe kaplaması ile ilgili
kurallar getirmeye, yapıların inşasında yöresel malzeme kullanılmasına ve yöresel mimarinin
dikkate alınmasına ilişkin zorunluluk getirmeye yetkilidir. İlgili İdareler bu amaçla ilgili kamu
kuruluşlarının da katılımıyla, uzmanlardan oluşan mimari estetik komisyonları kurabilirler.”
denilmektedir. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 10. Maddesi gereği hazırlanarak
4(dört) sayfa ve 15(onbeş) maddeden oluşan“Estetik Kurulu Çalışma Esas ve Usullerine
İlişkin Yönerge” hususu incelenerek, Yunusemre Belediyesi Estetik Kurulu Çalışma Esas ve
Usullerine İlişkin Yönerge, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 1. ve 21. Maddeleri, 5393 sayılı
yasanın 15. Maddesinin (b) bendi ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 10. maddesi
gereğince Meclisimizce de uygun görülüp mevcut üyelerin oybirliği ile kabul edildi
KARAR NO: 66
İmar Komisyonunun 21.07.2014 tarih ve 04 sayılı raporu okundu.
Güzelyurt Mahallesine 1(bir) adet elektrik trafo binası tesis edilmesi için, Gediz
Elektrik Dağıtım A.Ş’ye yer tahsisinin Meclisimizce de uygun görülüp mevcut üyelerin
oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO: 67
Güzelyurt, Kayapınar ve Muradiye Mahallelerine toplam 8 (sekiz) adet elektrik trafo
binası tesis edilmesi için, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş’ye yer tahsisinin Meclisimizce de
uygun görülüp mevcut üyelerin oybirliği ile kabul edildi
2
KARAR NO: 68
Barbaros Mahallesi 20 M-1A paftasına, toplam 1 (adet) adet elektrik trafo binası tesis
edilmesi için Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş’ye yer tahsisi ile ilgili İmar Planı Tadilatının
Meclisimizce de uygun görülüp mevcut üyelerin oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO: 69
İmar Komisyonunun 21.07.2014 tarih ve 07 sayılı raporu okundu.
İdari ve Hukuk İşleri Komisyonun 23.07.2014 tarih ve 02 sayılı raporu okundu.
6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle
Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"
hükümleri uyarınca, İlimiz dahilinde tüzel kişilikleri kaldırılan köy, belde belediyeleri ve il
özel idaresi ile büyükşehir belediyesine dönüşen il belediyesinden Yunusemre İlçe sınırlarına
dahil olan ve mevcut imar planı bulunan yerleşmelerde uygulanacak “Otopark Yönetmeliği”
5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (b ) bendi ve ilgili maddeleri gereğince
Meclisimizce de uygun görülüp mevcut üyelerin oybirliği ile kabul edildi.
KARAR NO: 70
5393
Sayılı
Belediye
Yasasının
49.maddesinin
3.fıkrasında
hükmü
gereğince;Belediyemizde münhal bulunan,
5.derece Mühendis ve 7.derece Eğitmen
kadrolarına karşılık olmak üzere (1) adet İnşaat Mühendisi ve (1) adet Eğitmenin, sözleşmeli
personel olarak çalıştırılmasına, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğünün 07.01.2014 tarihli 4 sıra nolu Genelgesinin eki (1) sayılı Cetvele göre “657
Sayılı Kanunda net aylık tutarın” öğrenim mezuniyeti 10 yıla kadar olanlara %80, 10 yıldan
fazla olanlara %90 net ücret ödenmesine mevcut üyelerin Oybirliği ile karar verildi
KARAR NO: 71
Belediye Meclisimizin 11.04.2014/07 ve 01.07.2014/45 sayılı kadro ihdas kararlarına
ilaveten, 01.07.2014/42 sayılı Belediye Meclis kararı ile kurulan “İşletme İştirakler
Müdürlüğü” ile “Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü” için kadro değişikliğinin, 5393 Sayılı
Kanunun 49. Maddesinin 1.fıkrası ve 22.02 2007 tarih ve 26442 sayıyılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm
Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10 ve 11. Maddeleri gereğince, İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün söz konusu yazısının ekinde bulunan, (II) Sayılı Memur
Boş Kadro Değişikliği Cetvelinin, Meclisimizce de uygun olduğuna mevcut üyelerimizin
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 72
Belediye Meclisimizin 01.07.2014 tarih ve 40 sayılı kararı ile kabul edilen
“Yunusemre Belediyesi Hizmet Birimlerinin Teşkilat, Kuruluş, Görev, Yetki,
Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğin” Belediyemiz tarafından sunulacak
hizmetlerde, kalitenin artırılması, kaynakların etkili ve verimli kullanılması, hizmet gereği
ihtiyaç duyulan hizmet birimlerinin (yeni müdürlüklerin) kurulması sebebiyle
güncellenmesine, yeni kurulan hizmet birimlerinin görev alanlarının belirlenmesi için İdari ve
Hukuk İşler Komisyonuna havale edilmesine, İdari ve Hukuk İşler Komisyon raporunun
Belediye Meclisimizin 02.09.2014 tarihinde yapılacak olan toplantısında değerlendirilmesine
mevcut üyelerimizin oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 73
Belediye Meclisimizin 12.04.2013 tarih ve 13 sayılı kararı ile kabul edilen
“Yunusemre Belediyesi 2014 Mali yılı Gelir Tarife Cetvelinin” Belediyemiz tarafından
sunulacak hizmetler gereği, kalitenin artırılması, kaynakların etkili ve verimli kullanılması,
3
amacıyla, Yunusemre Belediyesi 2014 Yılı Gelir Tarife Cetvelinde yer almayan, “ Asansör
Muayene, Geçici Elektrik ve Su Affı, Estetik Kurul ve Zemin Etüd Harçlarının” belirlenmesi
için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Plan ve Bütçe Komisyon raporunun
Belediye Meclisimizin 02.09.2014 tarihinde yapılacak olan toplantısında değerlendirilmesine
mevcut üyelerimizin oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 74
Belediye Meclisimizin 12.04.2013 tarih ve 13 sayılı kararı ile kabul edilen,
“Yunusemre Belediyesi 2014 Mali yılı Gelir Tarife Cetvelinin” Belediyemiz tarafından
sunulacak hizmetler gereği, kalitenin artırılması, kaynakların etkili ve verimli kullanılması,
amacıyla, Yunusemre Belediyesi 2014 Yılı Gelir Tarife Cetvelinde yer almayan, “Kantar,
Rampa ve Yol Belgesi ücretlerinin” belirlenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale
edilmesine, Plan ve Bütçe Komisyon raporunun Belediye Meclisimizin 02.09.2014 tarihinde
yapılacak olan toplantısında değerlendirilmesine mevcut üyelerimizin oybirliği ile karar
verildi.
KARAR NO: 75
Yunusemre Belediyesinin; “İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal Harcı,
Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsat Harcı ve İşyeri Açma İzni Harç’larının” İlçe mahalinin
çeşitli semtler arasında sosyal ve ekonomik farklar dikkate alınarak tarifelerin belirlenmesi
için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Plan ve Bütçe Komisyon raporunun
Belediye Meclisimizin 02.09.2014 tarihinde yapılacak olan toplantısında değerlendirilmesine
mevcut üyelerimizin oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 76
5393 sayılı Belediye Kanununun 71. Maddesinde yer alan “Belediye, Özel gelir ve
gideri bulunan hizmetlerini İçişleri Bakanlığı’nın izniyle bütçe içinde işletme kurarak
yapabilir.” ve aynı kanunun 18. Madde i bendinde yer alan “Meclisin Görev ve Yetkileri:
Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu
ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar
vermek” hükümleri uyarınca Yunusemre Belediyesi mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan
çay ocağı, kafeterya, misafirhane, park, bahçe, spor alanı, spor tesisleri vb. birimleri işletme
faaliyetinde bulunmak üzere “Yunusemre Belediyesi Sosyal Tesis İşletmesi” adıyla bütçe içi
işletme kurulması hakkında alınan Belediyemiz Meclisinin 03.06.2014 tarih ve 26 sayılı
Kararı ve İçişleri Bakanlığının 17.06.2014 tarih ve 85373441 sayılı oluruna istinaden Manisa
Ticaret Sicil Müdürlüğünde yapılacak tescil işlemlerinin sonuçlandırılması için, Bütçe içi
İşletmenin, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bütçesinden yürütülmesine, Yetkilisinin
İşletme ve İştirakler Müdürünün olmasına ve faaliyet kapsamının 03.06.2014 tarih ve 26
sayılı Belediyemiz Meclis Kararında belirlendiği şekilde, Yunusemre Belediyesi mülkiyetinde
ve tasarrufunda bulunan çay ocağı, kafeterya, misafirhane, park, bahçe, spor alanı ve spor
tesislerinden karar verilenlerin Yunusemre Belediyesi Sosyal Tesis İşletmesi tarafından
işletilmesine mevcut üyelerin Oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 77
6360 Sayılı Kanun ile yeni kurulan Belediyemizin 89 adet mahallesi bulunmaktadır.
Vatandaşlar, Sivil Toplum Örgütleri ve Mahalle Muhtarlarından ( okul, cami, kültür varlığı,
spor sahası vb.) kamu kullanımında bulunan yerlerin, bakım, onarım, boya, havalandırma vb.
hizmetlerin yerine getirilmesi talep edilmekte olduğu anlaşıldığından; Kamu hizmetlerinin
daha hızlı bir şekilde yürütmesini sağlamak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14.
Maddesinde b fıkrasında belirtilen gerçek veya tüzel kişiliklerden hâlihazırda gelen ve
gelecek taleplerin Belediyemizce karşılanmasına, mevcut üyelerin Oybirliği ile karar verildi.
4
KARAR NO: 78
31.07.2014 tarihli dilekçe ile Belediyemize başvuran Selçuk KUŞ, Muradiye
Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, No:18/1 Yunusemre - MANİSA adresinde, Manisa
Ticaret ve Sanayi odasında 15476 sicil numarada kayıtlı, 0613079801700013 Mersis nolu,
MAYEB ORGANİZASYON, İNŞAAT, TAAHHÜT, GIDA, ULAŞIM, TEMİZLİK,
EĞİTİM, BİLİŞİM, AKARYAKIT, REKLAM, TURİZM, SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKET’inde bulunan hisselerinin tamamını (1.000,00 TL
değerinde 50 hisse), şirket net kârının 0,001(binde bir) ’ini kimsesiz, yoksul, ihtiyaç sahibi ve
yardıma muhtaç kişilere yönelik hizmetlerde kullanılmak üzere, 5393 Sayılı Belediye
Kanunun 18/g “Şartlı Bağışları Kabul Etmek” maddesi gereğince şirket hisselerini
Belediyemiz adına devralmak, şartlı bağış işlemlerini yürütmek, şirket genel kurulunda
Belediyemizi temsil etmek, Yönetim Kurulu üye veya üyelerini atamak, gerektiğinde
değiştirmek, Belediyemiz adına şirketin ortağı sıfatıyla her türlü iş ve işlemleri yerine
getirmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine mevcut üyelerin Oybirliği ile karar
verildi
KARAR NO: 79
6360 Sayılı Kanunla yeni kurulan Belediyemize daha önce köy tüzel kişiliğinde iken
mahalleye dönüştürülen Yuntdağı ve Spil Dağı gibi kırsal bölgelere yönelik olarak
Belediyemiz tarafından yapılacak hizmetler konusunda araştırma yapmak, raporlamak
hazırlamak amacıyla konunun, Kırsal Bölge Kalkınma ve Mahallelere Hizmet
Komisyonuna havale edilmesine, ilgili komisyon raporunun Belediye Meclisimizin
02.09.2014 tarihinde yapılacak olan toplantısında değerlendirilmesine mevcut üyelerimizin
oybirliği ile karar verildi.
KARAR NO: 80
Yeni kurulan Belediyemiz tarafından toplumun en dezavantajlı grup ve bireylerine
yönelik yapılacak çalışmalara zemin oluşturmak üzere, Kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları
ve Yaşlı- Engelli Kişilerle gerekli görüşmeler yaparak, rapor hazırlamak amacıyla konunun
Sosyal Yardım, Yaşlı, Engelli, Çocuk, Kadın Komisyonuna havale edilmesine, ilgili
komisyon raporunun Belediye Meclisimizin 02.09.2014 tarihinde yapılacak olan toplantısında
değerlendirilmesine mevcut üyelerimizin oybirliği ile karar verildi
KARAR NO: 81
Yeni kurulan Belediyemizin ilçe sınırları içerisindeki Amatör Spor Kulüpleri ile okul
öncesi eğitim, ilk ve ortaöğretim kurumlarına verilebilecek destekler konusunda gerekli
çalışmaları yapmak, talep ve önerileri alarak, rapor hazırlamak amacıyla konunun Gençlik
Spor ve Eğitim Komisyonuna havale edilmesine, ilgili komisyon raporunun Belediye
Meclisimizin 02.09.2014 tarihinde yapılacak olan toplantısında değerlendirilmesine mevcut
üyelerimizin oybirliği ile karar verildi.
Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından oturum Meclis Başkanı Dr.
Mehmet ÇERÇİ tarafından kapatıldı. 05.08.2014
Dr. Mehmet ÇERÇİ
Meclis Başkanı
M. Arif ALKAN
Katip Üye
5
Taner ÇİÇEK
Katip Üye
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
83 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content