close

Enter

Log in using OpenID

2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı Başvuru Rehberi

embedDownload
BAKKA
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
WESTERN BLACK SEA DEVELOPMENT AGENCY
2015 YILI
KOBİ MALİ DESTEK
PROGRAMI
BAŞVURU REHBERİ
Referans No: TR81/15/KOBİ
Son Başvuru Zamanı
KAYS Girişi: 10.04.2015 23:59
Dosya Teslimi: 17.04.2015 18:00
BAKKA
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
WESTERN BLACK SEA DEVELOPMENT AGENCY
T.C.
BATI KARADENİZ
KALKINMA AJANSI
2015 YILI
KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI
BAŞVURU REHBERİ
Referans No: TR81/15/KOBİ
Son Başvuru Zamanı
KAYS Girişi: 10.04.2015 23:59
Dosya Teslimi: 17.04.2015 18:00
2
201 5 Yılı KOB İ Mali D estek Progr am ı Başvur u Rehb er i Refer an s N o: TR81/ 15/ K OBİ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
İÇİNDEKİLER
1. PROGRAM ÖZETİ............................................................................................................ 3
2. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI......................... 4
2.1. Giriş.................................................................................................................... 4
2.2. 2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programının Amaçları ve Öncelikleri.............................. 6
2.2.1. Puanlamada Avantaja Sahip Olacak Projeler................................................ 6
2.3. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak........................ 7
3. MALİ DESTEK PROGRAMINA İLİŞKİN KURALLAR.......................................................... 8
3.1. Uygunluk Kriterleri................................................................................................ 8
3.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?.................................. 8
3.1.2. Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu........................................................... 11
3.1.3. Uygun Projeler: Destek Başvurusu Yapılabilecek Projeler ........................... 12
3.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu: Destekten Karşılanabilecek Maliyetler.................... 14
3.2. Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler..................................................................... 17
3.2.1. Başvuru Formu ve Diğer Belgeler.............................................................. 17
3.2.2. Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?................................................... 20
3.2.3. Başvuruların Alınacağı Tarihler.................................................................. 24
3.2.4. Daha Fazla Bilgi Almak İçin...................................................................... 24
3.3. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi......................................................... 24
3.3.1. Ön İnceleme............................................................................................ 24
3.4. Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi................................................................. 29
3.3.2. Teknik ve Mali Değerlendirme................................................................... 26
3.4.1. Bildirimin İçeriği....................................................................................... 29
3.4.2. Öngörülen Zaman Çizelgesi...................................................................... 29
3.5. Sözleşme İmzalanması ve Uygulama Koşulları...................................................... 29
4. EKLER ........................................................................................................................ 36
2015 Yılı KOBİ M ali Destek Progr am ı Baş vu r u Re h be r i Re f e r a n s N o: TR81/ 15/ K OBİ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
1. PROGRAM ÖZETİ
Mali Destek Programı
Adı
Amacı
2015 KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) Düzey 2 Bölgesi’nde turizm
ve imalata dayalı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin, üretim,
hizmet, pazarlama kalite ve kapasitelerinin geliştirilmesidir.
Öncelik 1: İşletmelerde verimlilik, ürün çeşitliliği, üretim kapasitesi
artırımı ve modernizasyon faaliyetlerinin desteklenmesi
Öncelik 2: Yeni ürün üretimi, yenilik, Ar-Ge, uluslararasılaşma,
ağ oluşturma, kalite sertifikasyonu, markalaşma ve tasarım
faaliyetlerinin desteklenmesi
Öncelikleri
Öncelik 3: Enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji kaynaklarının
etkin kullanımına ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerin
desteklenmesi
Öncelik 4: Bölgedeki turizm tesislerinin hizmet kalitelerinin ve
kapasitelerinin arttırılması ile turizmin geliştirilmesine yönelik
faaliyetlerin desteklenmesi
Bütçesi
Destek Tutarı
Destek Oranı
KOBİ MDP TOPLAM
Makine İmalat Sektörü
5.000.000 TL
10.000.000 TL
Turizm ve Diğer İmalat Sektörleri
5.000.000 TL
Asgari
Azami
35.000 TL
500.000 TL
Asgari
Azami
% 25
% 50
Proje Uygulama Süresi
6≤ … ≤9 (6 aydan kısa 9 aydan uzun olamaz)
Uygun Başvuru Sahibi
Kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler – KOBİ’ler
Son Başvuru Tarihi
KAYS Girişi
: 10/04/2015
Saati: 23:59
Dosya Teslimi : 17/04/2015
Saati: 18:00
BAKKA Zonguldak Hizmet Binası: Güney Mahallesi Zonguldak Yolu
Cad. No:36 67600 Kozlu/ZONGULDAK
Başvuru Teslim Yeri
Karabük Yatırım Destek Ofisi: Ömer Lütfi Özaytaç Caddesi, Özçelik
İş Merkezi, No:5, Kat:1, Daire:3 78100 Merkez/KARABÜK
Bartın Yatırım Destek Ofisi: Bülent Ecevit Bulvarı Dağlıoğlu Sitesi D
Blok No:70 D:3 Merkez - BARTIN
3
4
201 5 Yılı KOB İ Mali D estek Progr am ı Başvur u Rehb er i Refer an s N o: TR81/ 15/ K OBİ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
2.BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI
2.1. Giriş
Dünyada 1930’lu yıllardan itibaren kurulmaya
başlanan, Türkiye’de ise 8 Şubat 2006 tarih ve
26074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri
Hakkında Kanun”’un ilgili maddeleri ile kuruluşlarının önü açılan Kalkınma Ajansları; “kamu
ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarının
(STK) işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde
ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve
politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi
hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak,
bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını
azaltmak” amacı gütmektedirler. Bu doğrultuda, planlı kalkınma döneminin kazandırdığı
deneyimlerden de güç alarak çalışacak olan
ajansların ulusal düzeyde koordinasyonundan
5449 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi gereğince Kalkınma Bakanlığı sorumludur. Kalkınma
Ajansları başvuru şartlarının tayininde ve başvuru rehberinin hazırlığında Kalkınma Bakanlığı
ile işbirliği içinde çalışır.
Kalkınma Ajanslarının sağlayacağı proje ve
faaliyet destekleri ile ilgili iş ve işlemlerin usul
ve esaslarını, bunlardan yararlanma ilke ve kurallarını düzenleyen Kalkınma Ajansları Proje
ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, 8 Kasım
2008 tarih ve 27048 Sayılı Resmî Gazete’de
ve aynı yönetmelik gereğince Destek Yönetim
Kılavuzu 9 Aralık 2009 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (Kalkınma Bakanlığı)
tarafından yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Ajanslar tarafından bu Yönetmelik ve Kılavuz
çerçevesinde sağlanacak desteklere ilişkin ilke
ve kurallar; ulusal plan ve stratejiler, bölge plan
ve programları ile Ajansların yıllık çalışma programlarında belirtilen öncelikler doğrultusunda
oluşturulur.
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 25
Temmuz 2009 tarih 27299 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile Zonguldak, Karabük ve Bartın illerini kapsayan Zonguldak Merkezli TR81
Düzey 2 Bölgesi’nde kurulmuş, 1 Mart 2010
tarihinde personelinin göreve başlamasıyla
bölgedeki faaliyetlerine aktif olarak başlamıştır.
Ajans tarafından bölgedeki faaliyetlere başlanmasının ardından çeşitli analizler, saha ziyaretleri, yüz yüze görüşmeler ve anket uygulamaları
neticesinde 2010-2013 Batı Karadeniz Bölge
Planı hazırlanmış, söz konusu planda mevcut
durumu ortaya koyan veriler, öncelikler, hedefler ile ulusal strateji belgelerinde yer alan öncelikler göz önünde bulundurularak, 2010, 2011,
2013 ve 2014 yıllarında bölgenin kalkınma
girişimlerini güçlendirmeye, rekabet gücünü ve
yaşam kalitesini artırmaya yönelik, katma değeri yüksek alanlara yönelik olarak dört farklı
Proje Teklif Çağrısı yürütülmüştür.
Sosyal ve ekonomik dengesizliklerin giderilerek
ülke içerisinde bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması açısından önem taşıyan bölgesel gelişme, Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Ön Ulusal Kalkınma Planı’nda ve
Onuncu Kalkınma Planı’nda, Türkiye için temel
gelişme eksenlerinden biri olarak belirlenmiştir.
Günümüzde, bölgelerin rekabet gücünün arttırılması ve ulusal kalkınmaya daha fazla katkıda
bulunmaları önem kazanmıştır. Bölgelerin rekabet gücünün arttırılması kapsamında bölge
planı, bölge kaynaklarının etkin kullanımına
yönelik bir araç addedildiğinden büyük önem
arz etmektedir.
Bölge planı, bölgesel düzeyde sosyoekonomik
gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyellerini, ulusal düzeydeki politika, plan ve
stratejiler ile bölgesel ve yerel düzeyde yürütü-
2015 Yılı KOBİ M ali Destek Progr am ı Baş vu r u Re h be r i Re f e r a n s N o: TR81/ 15/ K OBİ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
lecek faaliyetler arasındaki ilişkiyi kurgulayan,
kamu kesimi, özel kesim, sivil toplum arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlayan, bölgenin
planlı bir şekilde program ve projelerle gelişmesine temel oluşturan en önemli unsurdur.
Ajans, 2014-2023 dönemi için faaliyet alanı
olan TR81 Bölgesi’nin mevcut durumunu ve
temel sorunlarını tespit etmek ve bu sorunların giderilmesine yönelik tedbirleri ortaya koymak amacıyla, hazırlıklarında çok sektörlülük,
sürdürülebilir kalkınma ve katılımcılık ilkeleri
esas alınan yeni bir bölge planı hazırlamıştır.
Söz konusu planın hazırlık aşamasında bölge
paydaşlarının görüş ve önerilerini almak adına
bölgedeki tüm ilçelerde ve il merkezlerinde çalıştaylar ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Bölgenin ekonomik yapısını ortaya koymak adına sektör analizleri ve saha çalışmaları
yapılmış ve bu kapsamda anket uygulamaları
ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş, kurum ve kuruluşlardan resmi yazı kanalı ile bilgi
temin edilmiştir.
2014–2023 Batı Karadeniz Bölge Planı’nda
belirlenen vizyona ulaşılabilmesi için yedi adet
stratejik tedbir belirlenmiştir:
1. Sektörel Çeşitliliğin Sağlanması
2. Ulaşım-Altyapı ve Lojistik İmkânlarının
Güçlendirilmesi
3. Yerleşmelerin Mekân ve Yaşam Kalitesinin
Arttırılması
4. Sosyal Kalkınmanın Sağlanması
5. Kırsalda Kalkınmanın Sağlanması
6. Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevre Oluşturulması
Bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel
alanlarda bütüncül bir yaklaşımla
gerçekleştireceği kalkınma stratejisinin
hedeflerini ve önceliklerini ortaya koyan bir
temel politika doküman olma özelliği taşıyan
ve 2014-2023 dönemini kapsayan Batı
Karadeniz Bölge Planı’nın vizyonu “Bağımlı
Ekonomik Yapısını Kırmış ve Yaşam
Kalitesini Yükseltmiş Bir Bölge Olmak”
olarak belirlenmiştir.
7. Turizmin Çeşitlendirilerek Geliştirilmesi
Ajans, 2014-2023 Batı Karadeniz Bölge Planı
öncelikleri ile yapılan analizler ve araştırmalar
neticesinde tespit edilen sorun ve ihtiyaçlar
doğrultusunda belirlenen hedeflerin hayata
geçirilmesine katkıda bulunmak, turizm ve
imalata dayalı sektörlerde faaliyet gösteren
KOBİ’lerin, üretim, hizmet, pazarlama kalite
ve kapasitelerinin geliştirilmesini sağlayarak
kalkınmaya ivme kazandırmak ve bölge içi
gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla 2015 Yılı KOBİ Mali Destek
Programı adı altında teklif çağrısı yöntemiyle
proje başvurularını kabul etme kararı almıştır.
2015 yılı bütçesine göre KOBİ Mali Destek
Programı kapsamında kullandırılacak olan destek miktarı toplam 10.000.000 TL’dir.
Teklif çağrısında, 2015 yılı bütçesinden tahsis
edilecek tutar, bütçe kanununun yürürlüğe girmesinden sonra kesinleşecek olup, bu durum
Ajans ile merkezi yönetim için bağlayıcı değildir.
2015 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI
Makine İmalat Sektörü
5.000.000 TL
Turizm ve Diğer İmalat Sektörleri
5.000.000 TL
KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TOPLAM)
10.000.000 TL
2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı Başvuruları Elektronik Ortamda Kalkınma
Ajansları Yönetim Sistemi-Proje ve Faaliyet Destekleme Modülü (KAYS - PFD)
üzerinden (https://Uygulama.kays.kalkinma.gov.tr/Kays/Kaysıstemci/)
online olarak yapılacaktır.
Sisteme ajansın internet sitesi (www.bakka.gov.tr) üzerinden de ulaşılabilecektir.
5
6
201 5 Yılı KOB İ Mali D estek Progr am ı Başvur u Rehb er i Refer an s N o: TR81/ 15/ K OBİ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
2.2. 2015 Yılı KOBİ Mali
Destek Programının Amaçları
ve Öncelikleri
2015 yılı KOBİ Mali Destek Programının amacı, TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) Düzey 2
Bölgesi’nde turizm ve imalata dayalı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin, üretim, hizmet,
pazarlama kalite ve kapasitelerinin arttırılmasıdır.
Bu amaç doğrultusunda 2015 Yılı KOBİ Mali
Destek Programı kapsamında imalat ve turizm sektörlerine yönelik projelerin desteklenmesine karar verilmiştir.
2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı kapsamında bölgede faaliyet gösteren işletmelerin
üretim, hizmet, pazarlama kalite ve kapasitelerinin arttırılması amacıyla söz konusu mali destek programı bütçesinden 5.000.000 TL makine imalat sektöründe faaliyet gösteren
işletmeler, diğer 5.000.000 TL ise turizm ve
diğer imalat sektöründe faaliyet gösteren
işletmeler için ayrılmıştır.
Aşağıda belirtilen öncelikler arasında herhangi bir hiyerarşik sıralama yoktur. Tüm öncelikler bu mali destek programı kapsamında aynı
öneme sahip olmakla birlikte, istihdam artışı
sağlayan projeler, mali ve teknik değerlendirme
aşamasında avantaj elde edebilecektir.
2.2.1. Puanlamada Avantaja Sahip
Olacak Projeler
Daha Önce Ajanstan Destek Almamış Olan
Başvuru Sahiplerine Ait Projeler
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından
2010, 2011, 2013 ve 2014 yıllarında olmak
üzere dört ayrı proje teklif çağrısı yürütülmüştür.
Ajanstan daha önce destek almayan işletmelerin teşvik edilmesini sağlamak ve desteklerden
yararlanan işletme sayısı ve çeşidinin arttırılması amacıyla, daha önce Ajanstan mali destek
almayan işletmelerin “3 (üç) Puan” avantaja
sahip olmaları sağlanacaktır.
!Artı puanın alınabilmesi için ortakların
da başvuru sahibiyle aynı kriterlere sahip olması gerektiği unutulmamalıdır.
Mikro – Küçük Ölçekli İşletmeler
Tarafından Sunulan Projeler
18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında
Mikro veya Küçük Ölçek sınıfında olan işletmeler tarafından sunulacak proje başvurularının,
değerlendirme aşamasında “5 (beş) Puan”
avantaja sahip olmaları sağlanacaktır.
Öncelik Alanları
Öncelik 1: İşletmelerde verimlilik, ürün çeşitliliği, üretim kapasitesi artırımı ve modernizasyon faaliyetlerinin desteklenmesi
Öncelik 2: Yeni ürün üretimi, yenilik, kalite sertifikasyonu, markalaşma ve tasarım
faaliyetlerinin desteklenmesi
Öncelik 3: Enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımına ve
çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi
Öncelik 4: Bölgedeki turizm tesislerinin hizmet kalitelerinin ve kapasitelerinin arttırılması ile turizmin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi
2015 Yılı KOBİ M ali Destek Progr am ı Baş vu r u Re h be r i Re f e r a n s N o: TR81/ 15/ K OBİ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
Mikro Ölçekli İşletme: On kişiden az yıllık
çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı
veya mali bilançosundan herhangi biri bir
milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
Küçük Ölçekli İşletme: Elli kişiden az yıllık
çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı
veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz
milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
!Artı puanın alınabilmesi için ortakların
da başvuru sahibiyle aynı kriterlere sahip olması gerektiği unutulmamalıdır.
İl-Sektör Eşleşmesi
2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programında kümelerin ve kümelenme stratejilerinin tespiti
amacıyla her ilin kilit öneme sahip sektörleri
belirlenmiştir. Başvurular, iller nezdinde belirlenen sektörlere yönelik olması durumunda
değerlendirme aşamasında “3 (üç) Puan”
avantaja sahip olacaklardır, böylece iller
bazında sektörel odaklanmanın teşvik edilmesi sağlanacaktır. İller bazında öne çıkan
ve desteklenmesi planlanan sektör dağılımları
aşağıda verilmektedir:
ZONGULDAK: Gıda, Mobilya
KARABÜK: Ana Metal Sanayi, Turizm, Gıda
BARTIN: Mobilya ve Orman Ürünleri, Ahşap
Tekne ve Mobilya Yapımı, Turizm, Ayakkabıcılık.
!Artı puanın alınabilmesi için ortakların
da başvuru sahibiyle aynı kriterlere sahip olması gerektiği unutulmamalıdır.
2.3. Batı Karadeniz Kalkınma
Ajansı Tarafından Sağlanacak
Mali Kaynak
2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı dahilinde
desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 10.000.000 TL’dir. Bu kaynağın 5.000.000 TL’si Makine İmalat sektörüne, 5.000.000 TL’si ise makine imalat dışında
kalan imalat ve turizm sektörüne ayrılmıştır.
Herhangi bir program kapsamında yeterli başvurunun bulunmaması durumunda diğer programa kaynak aktarımı yapılabilecektir. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, bu programa ayırdığı
kaynakların tamamını kullandırmama hakkını
saklı tutar.
Desteklerin Tutarı
Bu program çerçevesinde verilecek destekler
aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
2015 YILI KOBİ MALİ DESTEK PROGRAMI
ASGARİ:
35.000 TL
AZAMİ:
500.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az veya %50’sinden fazla
olamaz. Bu orandan düşük ya da yüksek olan
destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı,
sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle,
başvuru sahibi tarafından eş finansman olarak
karşılanmalıdır.
Başvuru sahibinin, proje eş finansmanını, proje
ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile
karşılayabilmesi mümkündür. Her hâlükârda,
sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle,
eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi
taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi
durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul
edilmez.
7
8
201 5 Yılı KOB İ Mali D estek Progr am ı Başvur u Rehb er i Refer an s N o: TR81/ 15/ K OBİ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
3.MALİ DESTEK PROGRAMINA İLİŞKİN KURALLAR
Bu bölümde; “2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı” çerçevesinde finanse edilecek projelerin
sunulması, seçilmesi ve uygulanması ile ilgili
kurallar, 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği”
ve Destek Yönetim Kılavuzu hükümlerine uygun
olarak açıklanmaktadır. Başvuru sahipleri başvuruda bulundukları andan itibaren bu yönetmelik hükümlerini, Destek Yönetim Kılavuzu’ndaki hükümleri ve bu rehberde yer alan bütün
hususları kabul etmiş sayılırlar.
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı bu destek
programını, zorunlu hallerin ortaya çıkması
halinde sürecin herhangi bir aşamasında iptal
etme hakkını saklı tutar. Bu durumda başvuru
sahipleri, Ajanstan herhangi bir hak talebinde
bulunamaz.
Destek için başvurusu yapılan projeler Ajans
tarafından her zaman eğitim amaçlı olarak ve
sahibinin ayrıca muvafakati aranmaksızın kullanılabilir. Böyle bir durumda projede yer alan
gerçek ve tüzel kişilere ait şahsi bilgiler ve
mesleki sır niteliğindeki bilgiler ifşa edilmeyecektir.
3.1. Uygunluk Kriterleri
Destek sağlanabilecek projelere yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur:
ØØ Başvuru sahibi ve proje ortaklarının uygunluğu
ØØ Proje konusu ve faaliyetlerin uygunluğu
ØØ Maliyetlerin uygunluğu
3.1.1. Başvuru Sahiplerinin
Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?
2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı kapsamında yalnızca aşağıda belirtilen proje başvuru
konularında, bu alanlarda faaliyet gösteren kar
amacı güden kişi ve kuruluşlara destek verilecektir:
İmalat (Yenilik, Ar-Ge, markalaşma,
uluslararasılaşma, ihracat, kümelenme,
ağ oluşturma, kalite sertifikasyonu, yeni
ürün üretilmesi, ürün çeşitlendirilmesi,
kapasite artırımı, modernizasyon, çevrenin
korunması, enerji verimliliği, yenilenebilir
enerji kaynaklarının etkin kullanımı)
Turizm (TR81 Düzey 2 Bölgesi’nin
(Zonguldak, Karabük, Bartın) tarihi, sosyal
ve kültürel mekânlarının turist dostu bir
niteliğe, çeşitliliğe, kapasiteye ve kaliteye
kavuşturularak turist başına elde edilen
gelirin yükseltilmesi; turizm alanında
girişimcilik kapasitesinin artırılması; tanıtım,
pazarlama, bilgi iletişim teknolojilerinin
kullanılarak turizmde markalaşmanın,
kurumsal kapasite gelişiminin sağlanması
ve turizmin çeşitlendirilmesi; hizmet
kalitesinin iyileştirilmesi ve turizm
faaliyetlerinin dört mevsime yayılması;
bölgeye özgü kültürel değerlerin
korunarak mekana yansıtılması; eserlerin
tespiti, ortaya çıkarılması, restorasyonu,
yenilenmesi, onarımı; turizm potansiyelinin
çevreye duyarlı sürdürülebilir bir yaklaşımla
değerlendirilmesi ve belgeli konaklama
tesislerinde bir üst sınıfa geçmenin
hedeflenmesi)
UYARI: Sadece turizm yatırım/
işletme belgeli oteller, butik oteller,
tatil köyleri, özel konaklama tesisleri
ve dağ/yayla evleri kapsamında
sunulan projeler desteklenecektir.
Belirtilen başvuru sahipleri dışındaki
başvuru sahiplerinden gelen
projeler ile lokantalar, kafeteryalar,
eğlence yerleri, günübirlik tesisler,
termal kür tesisleri, sağlıklı yaşam
tesisleri ve yüzme havuzları projeleri
desteklenemeyecektir.
2015 Yılı KOBİ M ali Destek Progr am ı Baş vu r u Re h be r i Re f e r a n s N o: TR81/ 15/ K OBİ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
Bu program kapsamında yukarıda sayılan alanlar dışında faaliyet gösteren işletmelerin sunduğu projeler kesinlikle desteklenmeyecektir.
ÖNEMLİ!
Makine imalat sektöründe faaliyet gösteren
işletmeler KAYS’a proje girişlerini yaparken
Mali Destek Programları kısmından
KOBİ MDP (Makine İmalat) başlığını
seçmelidirler. Turizm ve Diğer İmalat
Sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler
ise KAYS’a proje girişlerini yaparken
Mali Destek Programları kısmından KOBİ
MDP (Turizm ve Diğer İmalat) başlığını
seçmelidirler. Sektör-Program eşleşmesini
belirtildiği gibi yapmayan işletmeler destek
alamayacaklardır.
Destek almaya hak kazanabilmek için başvuru
sahiplerinin aşağıda belirtilen koşulların tümüne uyması gerekmektedir.
ØØ Başvuru sahibinin,
• 18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanan Küçük ve
Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı,
Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında
Yönetmelik kapsamında Küçük ve Orta
Büyüklükteki İşletme olarak faaliyet
gösteren gerçek veya tüzel kişi olması,
(İki yüz elli (250) kişiden az yıllık çalışan
istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı
ya da mali bilançosundan herhangi biri
kırk milyon Türk Lirasını aşmayan işletme.)
• “Sermayesinin veya oy haklarının %25
veya fazlasına doğrudan veya dolaylı
olarak müştereken veya tek başına bir
veya birden fazla kamu kurum veya
kuruluşu ile bu niteliği haiz olan kurum
ve kuruluşların kontrolünde olmaması”
şartını sağlaması gerekmektedir.
ØØ Herhangi bir Mali Destek Programı kapsamında Ajans ile sözleşme imzalamış ger-
çek ve tüzel kişiler, sözleşmenin sona erdiği
tarihi izleyen bir yıllık süre içinde aynı Ajansa başvuramazlar. Sözleşmenin sona erdiği
tarih olarak, destek alınmışsa yararlanıcı
tarafından uygulanan projenin nihai ödemesinin yapıldığı tarih, proje fesih edilmiş
ise projenin fesih edildiği tarih esas alınır.
Bununla birlikte 2014 Yılı KOBİ Mali Destek
Programı kapsamında Ajans ile sözleşme
imzalayan başvuru sahipleri, 2015 yılı KOBİ
Mali Destek Programı kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır.
ØØ Proje faaliyetleri başvuru sahibinin faaliyet
alanı içerisinde bulunmalıdır.
ØØ Başvuru sahibi işletmenin, proje başvuru
tarihi itibarıyla kurulmuş ve tescil edilmiş olması gerekmektedir.
ØØ Başvuru sahibi işletmenin başvuru tarihi
itibarıyla Ajansın faaliyet gösterdiği TR81
(Zonguldak, Karabük, Bartın) Düzey 2 Bölgesi’nde kayıtlı olması veya merkezi ya da
yasal şubelerinin bu bölgede bulunması1
gerekmektedir,
ØØ Başvuru sahibinin, projenin hazırlığından
ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile
birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı
olarak hareket etmemesi gerekmektedir.
Ayrıca, başvuru sahipleri ve ortakları destek
alabilmek için aşağıdaki hallerden herhangi
birinde bulunmamalıdır. Aksi takdirde başvuru
sahipleri ve ortakları proje faaliyet desteği alamazlar.
a) İflas etmiş veya tasfiye halinde bulunan ve
bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi
tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek
alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın
konusu olanlar veya meri mevzuatta öngörülen
benzer durumlarda olanlar;
b) Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar;
1
Proje başvurusunda bulunacak şubeler sadece bağlı bulundukları
merkez adına başvuru yapabileceklerdir.
9
10
201 5 Yılı KOB İ Mali D estek Progr am ı Başvur u Rehb er i Refer an s N o: TR81/ 15/ K OBİ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
c) Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye
kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar;
d) Sözleşme tarihi itibarıyla;
ØØ Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu
olanlar ve/veya yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere sosyal güvenlik kurumuna
vadesi geçmiş borcu olanlar,
ØØ İlgili projeye Ajans tarafından sağlanacak
destek tutarının yüzde üçü (%3) kadar ya
da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir
nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunanlar,
e) Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde
yer almak suçlarından kesinleşmiş yargı kararı
ile mahkûm olanlar;
f) Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya
diğer bir destek yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal
ettiği tespit edilenler;
g) Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat ilişkisi
içinde olanlar;
h) Teklif çağrısına katılım koşulu olarak Kalkınma Ajansı tarafından talep edilen bilgilerin
temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler;
i) Mevcut veya daha önceki teklif çağrılarının
değerlendirilmesi sürecinde bağımsız değerlendiricileri, değerlendirme komitesini veya
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansını etki altında
bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler.
Yukarıda madde (a), (c), (d), (f), (h) ve (i)’de
belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma
yasağı, ihlalin tespit edildiği tarihten sonraki iki
yıllık süre için geçerlidir. Madde (b) ve (e)’de
belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma
yasağı, kararın tebliğ tarihinden itibaren dört
yıllık süre için geçerlidir.
Başvuru sahipleri, Ajansa doğru ve açık bilgi ve
belge vermek, Ajansı yanıltabilecek veya yanlış anlaşılmaya sebebiyet verebilecek her türlü
tutum ve davranıştan uzak durmak zorundadır.
Buna aykırı hareket ettiği tespit edilenlere destek verilmez, verilen desteklere ilişkin sözleşmeler de proje hangi aşamada olursa olsun
derhal feshedilir. Sözleşmenin feshi halinde,
yapılan ödemeler ile sözleşmeden doğan masraflar ve sözleşmede öngörülen cezai şart yararlanıcıdan tahsil edilir ve bu kişiler hakkında
savcılığa suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler
destek almak için beş yıl süreyle Ajanslara başvuramaz. Bu süre sonunda bunlara destek verilebilmesi, Ajansa olan bütün borçlarını ödemiş
olmalarına bağlıdır.
Başvuruda bulunmak veya destek almak için
gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan
yararlanıcılarla sözleşme imzalanmaz. Herhangi bir sebeple, sözleşme imzalanmış olsa dahi
sözleşmeleri feshedilir.
Ajanslar, hâlihazırda herhangi bir mali destek
programından mali destek alan ve uygulaması
devam eden proje veya faaliyetlere eş zamanlı
olarak mali destek sağlayamaz.
UYARI!!!
19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında
Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” başlıklı 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı’nın 29. maddesi uyarınca, “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” başlıklı
Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları,
Ajans tarafından sağlanan mali desteklerden yararlanamaz. Ayrıca, söz konusu desteklerden
yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için Ekonomi Bakanlığına müracaat
edilemez. Bu hükme aykırı davranılması halinde, her iki durumda da Bakanlar Kurulu Kararı
kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.
2015 Yılı KOBİ M ali Destek Progr am ı Baş vu r u Re h be r i Re f e r a n s N o: TR81/ 15/ K OBİ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
Ajans ile sözleşme imzalamadan önce
aynı proje teklifine ilişkin ulusal ya da
uluslararası hibe programlarından (Avrupa
Birliği, Büyükelçilik hibeleri, Dünya
Bankası, UNESCO, TKDK, KOSGEB vb.)
finansman sağlayan gerçek ve tüzel kişiler
Ajansımız mali destek programlarından
destek alamazlar.
3.1.2. Ortaklıklar ve Ortakların
Uygunluğu
Başvuru sahipleri tek başlarına ya da başka
kişi/kurum/kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler.
Bir projede yer alan taraflar arasındaki ilişkinin
ortaklık olarak kabul edilmesinde aşağıdaki koşullar aranmaktadır:
ØØ Proje ortağı tüm hazırlık ve uygulama safhalarına dâhil olmalıdır.
ØØ Mali kaynaklar da dâhil olmak üzere kaynakların tedariki ve dağıtılmasında tüm taraflar yer almalıdır.
Proje ortağı, başvuru sahibinin hissedar
ortağı ile karıştırılmamalıdır.
Başvuru sahibinin ortakları projenin tasarlanmasına ve uygulanmasına katılabilecek ve yaptıkları masraflar destek yararlanıcısının yaptığı
masraflarla aynı koşullarda kabul edilebilecektir.
Ortaklar, Bölüm 3.1.1’de belirtilen
koşullardan “Ajansın faaliyet gösterdiği
TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)
Düzey 2 Bölgesinde kayıtlı olmaları veya
merkezinin ya da yasal şubelerinin bu
bölgede bulunması” dışında, başvuru
sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini
karşılamalıdırlar.
Ortak olacak kişi/kurum/kuruluşlar varsa, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek sisteminde elektronik ortamda
yer alan “Ortaklar” bölümüne kaydedilmelidir.
Elektronik sistem üzerinden doldurulan
başvuru formunun alınacak olan çıktıları,
tüm ortak kişi/kurum/kuruluşlar tarafından
da imzalanmalıdır.
Projeye başvuru sahibi veya ortak kuruluşlar
dışında diğer kuruluşlar da iştirakçi ya da alt
yüklenici olarak dâhil olabilecektir.
İştirakçiler
Başvuru sahiplerinin ve ortaklarının uygunluk
kriterlerini karşılamayan kuruluşlar da projeye,
o projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini
arttırmak amacıyla, iştirakçi olarak katılabilirler.
İştirakçi kuruluşlar, projede sponsorluk, teknik
destek sağlama gibi roller üstlenebilir. Ancak
yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak
değerlendirilmez. İştirakçi kuruluşlar, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet
Destek sisteminde elektronik ortamda yer alan
“İştirakçiler” bölümüne kaydedilmelidir.
Alt Yükleniciler / Taşeronlar
Ortak veya iştirakçi olmayıp, projede yer alan
bazı faaliyetlerin ihale edildiği kuruluşlardır. Alt
yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler, standart
sözleşmede bahsedilen EK IV’ teki kurallara
(Destek Yararlanıcılarının Tabi Oldukları Satın
Alma Kuralları) tabidir2.
Başvuru sahibi, lider kuruluş olarak
hareket edecek ve projesi seçildiği
takdirde sözleşme tarafı (faydalanıcı)
olacaktır.
Lütfen, bir projenin ortaklık şeklinde sunulması
durumunda, sadece bir kuruluşun (başvuru
sahibi) sözleşmeyi imzalamak üzere tayin
edileceğini ve bu kuruluşun projenin uygulanmasında tam yasal, mali ve yönetimsel
sorumluluğu olacağını unutmayınız.
2
Standart sözleşme ve eklerine www.bakka.gov.tr adresinden
ulaşılabilir.
11
12
201 5 Yılı KOB İ Mali D estek Progr am ı Başvur u Rehb er i Refer an s N o: TR81/ 15/ K OBİ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
Siyasi partiler ve bunların alt birimleri,
hiçbir şekilde başvuru sahibi, proje ortağı
ya da iştirakçi olarak proje başvurusunda
bulunamazlar, proje uygulamalarında yer
alamazlar.
3.1.3. Uygun Projeler: Destek
Başvurusu Yapılabilecek Projeler
Bu başvuru rehberinde ifade edilen “proje”,
destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan
belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli süreli ve düzenli faaliyetler
bütününü; “faaliyet” ise süresi, kapsamı ve bütçesi sınırlı, kısa ve basit şekilde düzenlenmiş
acil nitelikli işleri ifade eder.
Süre
Proje süresi 6 aydan kısa, 9 aydan uzun
olamaz. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca
imzalandığı günden bir sonraki gün itibarıyla
başlar.
Yer
Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) Düzey 2 Bölgesi’nde
gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans,
fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri,
proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli
olduğu durumlarda, bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her halükarda proje temel faaliyetleri
bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.
Uygun Proje Konuları
Programın önceliklerinden en az biriyle uyumlu olarak programın amacına ulaşmasında pay
sahibi olacak projeler uygun proje kabul edilmektedir.
Aşağıdaki örnek projeler başvuru sahiplerine
fikir vermek amacıyla sunulmuştur. Bu projeler,
örnek proje konularını içermekte olup, olası konuların tümünü kapsamamaktadır.
ÖRNEK PROJELER
Öncelik 1: İşletmelerde verimlilik, ürün çeşitliliği, üretim kapasitesi artırımı ve modernizasyon
faaliyetlerinin desteklenmesi
ØØ Mevcut üretim tesislerinin modernizasyonu,
ØØ Mevcut durumda üretilen ürün sayısı ve
çeşitliliğinin artırılması,
ØØ Bölge için gerekli ürünleri üretebilecek makinelerin imalatı,
ØØ Yüksek teknoloji içeren ev aletlerinin ve cihazların üretimi,
ØØ Sağlık sektöründe kullanılacak makine ve
ekipmanların imalatı,
ØØ Tarımsal ürünlerin işlenerek hazır gıda haline getirilmesi,
ØØ İşletme bünyesinde yeni üretim hatlarının
kurulması ve istihdamın arttırılması vs.
Öncelik 2: Yeni ürün üretimi, yenilik, Ar-Ge,
uluslararasılaşma, ağ oluşturma, kalite sertifikasyonu, markalaşma ve tasarım faaliyetlerinin
desteklenmesi
ØØ İşletmelerde Ar-Ge, Ür-Ge laboratuvarlarının kurulması,
ØØ Bölgede ilk kez üretilecek ürün ve/veya
makinelerin imalatı,
ØØ Yeni teknolojilerin işletmeye transfer edilmesi yoluyla üretimde verimliliğin arttırılması,
ØØ Yeni ürün geliştirilebilecek, tasarım yapılabilecek ve araştırma yapılabilecek yeni
laboratuvar, atölye gibi yerlerin kurulması,
mevcut yerlerin geliştirilmesi,
ØØ Sektörde ihtiyaç duyulan hâlihazırda ithal
edilen malzeme ve sistemlerin yerlileştirilmesi,
ØØ Yüksek katma değerli ürünlerin üretimi vs.
Öncelik 3: Enerji verimliliği ile yenilenebilir
enerji kaynaklarının etkin kullanımına ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi
ØØ Atıkların işlenip değerlendirilmesi,
ØØ Üretim atıklarının (sıvı atıklar, katı atıklar
2015 Yılı KOBİ M ali Destek Progr am ı Baş vu r u Re h be r i Re f e r a n s N o: TR81/ 15/ K OBİ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
vb.) çevreye verdiği zararın engellenmesine yönelik atık yönetimi ve geri dönüşüm
uygulamalarının hayata geçirilmesi,
ØØ Çevresel kalitenin iyileştirilmesi ve çevre
kirliliğinin kontrolü için kullanılacak yenilikçi kontrol, izleme ve ölçme sistemlerinin
oluşturulması,
ØØ Üretim süreçlerinde çevre dostu hammadde, ekipman veya teknolojiye geçişe yönelik projeler,
ØØ İşletmelerde temiz enerji üretim ve tüketiminin sağlanması vs.
Öncelik 4: Bölgedeki turizm tesislerinin hizmet kalitelerinin ve kapasitelerinin arttırılması
ile turizmin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin
desteklenmesi
ØØ İnanç, kongre, sağlık, kültür, yayla, ekoturizm gibi alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilerek yaygınlaştırılması,
ØØ Engellilere yönelik turizm projeleri,
ØØ Tarihi, sosyal ve kültürel mekânlarının turist
dostu bir niteliğe, çeşitliliğe, kapasiteye ve
kaliteye kavuşturularak turist başına elde
edilen gelirin yükseltilmesi,
ØØ Yöresel mimari değerlerin korunarak turizm
hizmetine sunulduğu sıra dışı konaklama
ünitelerinin desteklenmesi,
ØØ Tanıtım, pazarlama, bilgi iletişim teknolojilerinin kullanılarak turizmde markalaşmanın, kurumsal kapasite gelişiminin sağlanması ve turizmin çeşitlendirilmesi,
ØØ Hizmet kalitesinin iyileştirilmesi ve turizm
faaliyetlerinin dört mevsime yayılması,
ØØ Bölgeye özgü kültürel değerlerin korunarak
mekana yansıtılması,
ØØ Eserlerin tespiti, ortaya çıkarılması, restorasyonu, yenilenmesi, onarımı,
ØØ Turizm potansiyelinin çevreye duyarlı sürdürülebilir bir yaklaşımla değerlendirilmesi,
ØØ Butik otelciliğin geliştirilmesi,
ØØ Belgeli konaklama tesislerinde bir üst sınıfa
geçmenin hedeflenmesi,
ØØ Turizme yönelik geleneksel el sanatlarının
üretilmesi ve pazarlanması vs.
Bir projenin yukarıda örnek olarak
belirtilmiş olması, o projenin kabul
edileceği anlamına gelmemektedir.
Proje konusu, Ajans tarafından yürütülmekte
olan programın amaç ve önceliklerine uygun
olmak zorundadır.
Bununla birlikte tüm projeler her koşulda
meri mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki
konuları kesinlikle içermemelidir:
ØØ Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler,
ØØ Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve
toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler,
ØØ Birincil tarım faaliyetleri3,
ØØ Canlı hayvan alım satımı,
ØØ Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün
üretimi haricinde tütün üretimi,
ØØ İnsan ve yük taşımacılığı,
ØØ Perakende ve toptan ticaret,
ØØ %15’ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin
üretimi,
ØØ Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler,
ØØ Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar
içeren faaliyetler, borsa yatırımları,
ØØ Gayrimenkul ve emlakçılık yatırımları,
ØØ Çalıştaylara, seminerlere, konferanslara
veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar,
ØØ Eğitim veya kurslar için bireysel burslar,
ØØ Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya
da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya
kredi sağlamak için),
ØØ Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları
3
Birincil tarım faaliyetleri genel olarak hayvancılık ve tarımla ilgili
ürünlerin işlenmesinden önceki üretim dönemindeki faaliyetleri
kapsamaktadır. Örneğin; süt ve et üretimine yönelik projeler kabul
edilmezken sütün işlenmesi sonucu yoğurt ve peynir üretimi, etin
işlenmesi sonucu sucuk, sosis, pastırma üretimi kabul edilebilir.
Çilek üretimine yönelik bir proje uygun değilken, işleme ve
paketleme yatırımları yapılması mümkündür. Zirai ürün ekme, hasat
etme, tarla/bahçe hazırlama çalışmaları, besi hayvancılığı, kümes
tavukçuluğu, yumurta tavukçuluğu, süt sığırcılığı gibi konular 2015
yılı Mali Destek Programı kapsamında desteklenmemektedir.
13
14
201 5 Yılı KOB İ Mali D estek Progr am ı Başvur u Rehb er i Refer an s N o: TR81/ 15/ K OBİ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
(daha büyük bir projenin parçası değilse),
ØØ Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse
etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler,
ØØ Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce
başlatılan faaliyetler,
ØØ Ateşli silahlar imalatı,
ØØ Devlet bütçesinden veya diğer kaynaklardan halen finanse edilen veya finansmanı
sağlanma sürecinde olan projeler.
2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Karar’ın ekinde
yer alan (EK 4) “Teşvik Edilmeyecek
veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım
Konuları” kapsamında yer alan yatırım
konuları desteklenmeyecektir.
Proje Başvuruları ve Mali Destek
Almaya İlişkin Özel Düzenlemeler:
ØØ Bu mali destek programı kapsamında, bir
başvuru sahibi Ajansa tek başına en fazla
iki projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve en fazla bir projesi için destek
alabilir. Başvuru sahibinin her iki projesinin
de başarılı bulunması halinde Ajans bunlardan sadece yüksek puan alan projeye mali
destek sağlayabilir.
duruma rastlanıldığında, bu tür sözleşmeler feshedilir ve sağlanan destek geri alınır.
ØØ Ayrıca başvuru sahibinin, bu mali destek
programı kapsamında alabileceği desteğin toplam miktarı,
• 35.000 TL’den az ve 500.000 TL’den
fazla olamaz.
Yararlanıcılar, kendilerinin karşılamak
zorunda oldukları eş finansman tutarını,
bankalardan kredi yoluyla temin edebilirler.
Böyle bir durumda, alınan kredilere karşılık
projede alınan ekipmanlar rehin olarak
gösterilemez.
3.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu:
Destekten Karşılanabilecek
Maliyetler
Destek için sadece “uygun maliyetler” dikkate alınabilir. Bu nedenle bütçe, hem bir maliyet tahmini hem de “uygun maliyetler” için
tavan niteliğindedir. Uygun maliyetler, götürü
maliyetlere değil gerçek maliyetlere (yani
projenin uygulanması sırasında yapılacak fiili
maliyetler) dayandırılmalıdır.
Projede gerçekleştirilecek tüm maliyetler, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek sisteminde elektronik ortamda yer
alan “Bütçe” bölümünde proje bütçesi standart
formuna göre hazırlanmalıdır.
ØØ Bir takvim yılı içerisinde sözleşme yapılan
kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler,
proje uygulama döneminde ve sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen bir yıllık süre
içerisinde aynı Ajansa başvuramazlar.
Hazırlanan proje bütçesinde muhtemel
yararlanıcıların proje kapsamında yapmayı öngördükleri harcamalar, KDV hariç ve
Türk Lirası cinsinden düzenlenmeli ve bu
şekilde bütçede yer almalıdır.
ØØ Başvuru sahibi, son üç yıl içerisinde ulusal
ve uluslararası kaynaklardan aldıkları mali
destek tutarları ile başvuru yapmış oldukları ve yanıt bekledikleri mali destekleri, başvurularında belirtmek zorundadırlar. Başka
kaynaklardan desteklenen aynı proje ve/
veya faaliyetler için Ajanstan destek sağlanamaz. Bu hususlar bilgi sisteminden ve
paydaş veri tabanından takip edilir. Aksi bir
Bu programda bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki genel koşullar aranmaktadır:
ØØ Talep edilmesi durumunda nihai denetim
maliyetleri hariç tutulmak üzere, projenin
uygulama süresi içinde gerçekleşmesi,
ØØ Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu
2015 Yılı KOBİ M ali Destek Progr am ı Baş vu r u Re h be r i Re f e r a n s N o: TR81/ 15/ K OBİ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
olması; maliyet etkinliği sağlaması,
ØØ Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi,
ØØ Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında
ya da vergi belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması; orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi.
Proje uygulamalarında ortaya çıkan bütün maliyetler destek kapsamına girmemektedir. Maliyetlerin uygunluğuna ilişkin esaslar aşağıda
belirtilmektedir:
A. Uygun Maliyetler
Uygun maliyetler, projenin yürütülmesi için
gerekli olan, yararlanıcı veya ortağı tarafından
gerçekleştirilen ve gerçek tutarlar üzerinden
hesaplanan maliyetlerdir:
ØØ Proje hazırlama (yazım) aşamasında ihtiyaç duyulan Ajanstan talep edilen destek
miktarının %2’sini geçmeyen danışmanlık
maliyetleri4,
ØØ Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları
koşulu ile yeni ekipman ve hizmet (nakliye,
kira vb.) satın alma maliyetleri,
ØØ Projenin uygulanması için gerekli sarf malzemesi maliyetleri,
ØØ Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.),
ØØ Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan ve proje bütçesinde öngörülen
Ajans destek tutarının %30’unu geçmeyen küçük ölçekli yapım işlerinin maliyetleri (yeni bina inşaatı ve inşaatı devam
eden binanın tamamlanması gibi yapım
işleri hariç),
ØØ Ajans tarafından sağlanan destek miktarının 100.000 TL’nin üzerinde olması
durumunda denetim maliyetleri5 (Ajans,
destek miktarı 100.000 TL’nin üzerinde
4
Başarılı bulunmayan veya sözleşme imzalanmayan projelere
hiçbir şekilde danışmanlık desteği sağlanmayacaktır.
5
Yasal denetim konusunda Yeminli Mali Müşavir veya Serbest
Muhasebeci Mali Müşavir tarafından hazırlanmış proje denetim
raporları kabul edilecektir.
olan bütün projelerden denetim raporu
talep eder. Bu limitin altındaki projelerde
kendi belirleyeceği ve başvuru rehberinde
belirteceği kriterlere (destek miktarı, yararlanıcın yasal statüsü vs.) göre denetim
raporu talep edebilir),
ØØ Mali hizmet maliyetleri (havale maliyetleri,
sigorta, banka maliyetleri vb.),
ØØ Görünürlük maliyetleri,
ØØ İhale ilan maliyetleri (Başvuruda yer alan
Bütçe kısmında, 6 No’lu “Diğer” kalemi
altında belirtilmelidir).
ÖNEMLİ!
10.000 TL’yi aşan her türlü makine
ekipman alımında sigorta yaptırılması
zorunlu olup, bu maliyet Ajans tarafından
uygun maliyet olarak değerlendirilecektir.
B. Uygun Olmayan Maliyetler
Bu programda hiçbir şekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet kalemleri
aşağıda sıralanmaktadır:
ØØ KDV maliyetleri,
ØØ Başvuru sahibi ve proje ortaklarının mevcut
çalışanlarının maaşları,
ØØ Yararlanıcının ve proje kapsamında görev
alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle
doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,
ØØ Borçlar; zarar veya borç karşılıkları,
ØØ Faiz borcu,
ØØ Hâlihazırda başka bir kapsamda finanse
edilen kalemler,
ØØ Arazi veya bina alımları ile istimlâk bedelleri,
ØØ Yeni bina yapımı ve inşaatı devam eden
binanın tamamlanmasına ilişkin yapım bedelleri,
ØØ Proje faaliyetlerinin gerektirdiği geçici ofis/
yer kiralama dışında olağan faaliyet yeri
(proje uygulama yeri olsa dahi) kira ödemeleri,
15
16
201 5 Yılı KOB İ Mali D estek Progr am ı Başvur u Rehb er i Refer an s N o: TR81/ 15/ K OBİ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
ØØ
ØØ
ØØ
ØØ
ØØ
ØØ
ØØ
ØØ
ØØ
ØØ
ØØ
ØØ
ØØ
İkinci el ekipman alımları,
Leasing ve amortisman giderleri,
Kur farkından doğan zararlar,
Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları,
Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık
çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri,6
Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans
ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere
ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair
giderler,
Üçüncü taraflara verilen krediler, destekler
veya burslar,
Başvuru sahibinin projedeki ortağı ya da
iştirakçisinden yapılan satın alımlar için yapılacak ödemeler,
Binek araç alımı ve projenin uygulanması
için mutlaka gerekli olması dışında kalan
her türlü araç alımı,
Hammadde maliyetleri,
Projeyle ilgisi olmayan harcamalar,
Bayilik, franchising bedelleri.
ÖNEMLİ!
Bütçede,
1 No’lu “İnsan Kaynakları” kalemi ve “alt
kalemleri”,
2 No’lu “Seyahat” kalemi ve “alt kalemleri”,
8 No’lu “İdari maliyetler” kalemi
uygun maliyet olarak
DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR.
6
Proje başlangıcından önce yalnızca proje hazırlama aşamasında
alınan hizmet bedeli uygun maliyet olarak kabul edilebilir; bu maliyet
destek miktarının %2 ’sini geçmemek üzere proje bütçesinden
karşılanabilir.
Başvuruda yer verilmeyen bir hususa ilişkin maliyetlendirmenin bütçede yer alması
mümkün olmayacaktır.
Başvuruların değerlendirilmesi sonrasında,
sözleşmenin imzalanmasından önceki kontrol
sürecinde, gerekli durumlarda bütçede değişiklik yapılabilecektir. Kontroller, başvuru sahibinin ilave açıklama yapmasını ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının destek tutarında indirim
yapmasını gerektirebilir.
Ajans tarafından gerekli görüldüğü takdirde bütçe revizyonu yapılabilir. Olası bir bütçe revizyonu sonucunda projenin toplam
uygun maliyet bütçesi düşürülebilir. Ancak
talep edilen destek oranı sabit kalacağından, projeye tahsis edilen mali destek tutarı azalabilecektir.
Bu nedenle, başvuru sahibinin gerçekçi ve uygun maliyetli bir bütçe sunması kendi yararınadır. Bütçenin açık ve anlaşılabilir olması için,
maliyetlerin gerekçelerinin ayrıntılı bir şekilde
düzenlenerek elektronik sistemdeki bütçe bölümüne girilmesi gerekmektedir.
Ayni katkılar
Başvuruda ayrı bir liste halinde sunulması
gereken, yararlanıcı ya da ortakları tarafından
yapılan ayni katkılar, gerçek harcamaları yansıtmazlar ve uygun maliyet olarak değerlendirilmezler. Bu nedenle, bu katkılar, yararlanıcı
tarafından sağlanan eş finansman olarak değerlendirilemez.
Ancak, desteğin verilmesi durumunda, yararlanıcı, başvurusunda belirttiği bu katkıları üstlenmek zorundadır.
2015 Yılı KOBİ M ali Destek Progr am ı Baş vu r u Re h be r i Re f e r a n s N o: TR81/ 15/ K OBİ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
3.2. Başvuru Şekli ve
Yapılacak İşlemler
3.2.1. Başvuru Formu ve Diğer
Belgeler
Başvuruların, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek Modülü (KAYS
- PFD) online sisteminde (https://uygulama.
kays.kalkinma.gov.tr/Kays/KaysIstemci/)
yer alan başvuru formunun doldurulması ve talep edilen diğer belgelerin sisteme yüklenmesi
ile gerçekleştirilmesi zorunludur.
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine
(KAYS), elektronik ortamda kaydı
yapılmayan başvurular kesinlikle kabul
edilmeyecektir.
ØØ Proje başvuruları, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek
sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek ve projelerin değerlendirme
aşamaları dâhil onay aşamasına kadar olan
bütün süreçler bu elektronik sistem üzerinden yürütülecektir.
ØØ Değerlendirme aşamasında, Bağımsız
Değerlendiricilere sistem tarafından birer
kullanıcı adı ve şifre verilecek; Ajans çalışanları hiçbir surette Bağımsız Değerlendiricilerden kullanıcı adı ve/veya şifrelerini
istemeyeceklerdir.
ØØ El yazısı ve daktilo ile yapılan başvurular ile
elektronik ortamda yapılmayan başvurular
kesinlikle kabul edilmeyecek olup, yapılan
başvuru ön inceleme aşamasında değerlendirme dışı kalacaktır.
Ajansa sunulan başvuru dokümanlarının tamamı KAYS’ta yer almalıdır. Herhangi bir tutarsızlık durumunda ilgili başvuru reddedilebilecektir.
Değerlendirmelerde ve diğer işlemlerde elektronik ortamdaki bilgi ve belgeler esas alınacaktır.
ØØ Başvuruların sadece elektronik ortamda
doldurulan bilgiler üzerinden değerlendirileceği dikkate alınarak, başvuru formunun
ve diğer aşamaların dikkatli ve mümkün
olduğunca anlaşılır bir dil ile doldurulması
gerekmektedir.
ØØ Sisteme kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım KAYS Portal’ının “Yardım” bölümünde bulunan Kullanıcı
Kılavuzu’nda (http://portal.kays.kalkinma.
gov.tr/?p=553) mevcuttur.
ØØ Sizden talep edilen belgeler ve proje başvurunuzda öngördüğünüz çalışmalara bağlı
olarak mer’i mevzuata göre gerekli olan
belgeler dışında hiçbir ek belge değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
ØØ KAYS üzerinden Başvuru Formu ve Ekleri
başvuru sahibi tarafından doldurulduktan
sonra diğer destekleyici belgeler de KAYS’a
yüklenecektir.
ØØ Kontrol listesinde belirtilen konularda herhangi bir hata veya başvuru formundaki
herhangi bir tutarsızlık (Örneğin: Bütçede
belirtilen miktarların başvuruda belirtilenlerle tutarsızlık göstermesi) başvurunun
reddine yol açabilir.
ØØ Sunulan bilginin açık olmaması ve bu durumun adil bir değerlendirme yapılmasına
engel teşkil etmesi durumunda, ek açıklama talep edilecektir.
17
18
201 5 Yılı KOB İ Mali D estek Progr am ı Başvur u Rehb er i Refer an s N o: TR81/ 15/ K OBİ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
Elektronik Başvuru Sırasında Doldurulması Gereken Bölümler;
BAŞVURUYU
PROJE
ORTAK VE
BAŞVURU
PROJE ÖZETİ
Proje Genel Bilgileri,
Proje Özeti
SAHİBİ
Kimlik
İŞTİRAKÇİLER
Ortak ve
İştirakçiler
Başvuru Sahibi
Bilgileri
Kaynak
Benzer Proje
Tecrübesi
Diğer
Başvurular
Başvuru formu, yukarıdaki bölümlerden oluşmaktadır. Bu bölümler başvuru aşamasında
doldurmanız gereken bölümlerdir. Sistem, bu
bölümlerden birini doldurmadan bir sonraki
aşamaya geçmenize izin vermemektedir. Dolayısıyla başvuru sahipleri, her bir bölümü dikkatlice doldurmak zorundadır.
KAYS Başvuru işlemleri ile ilgili detaylı
bilgiler http://portal.kays.kalkinma.gov.
tr/?p=553 linkinde yer alan “BAŞVURU
SAHİBİ PROJE BAŞVURUSU İŞLEMLERİ”
isimli kılavuzda yer almaktadır.
Başvuru Sırasında Sisteme
Yüklenmesi Gereken Destekleyici
Belgeler:
Başvuruların, ön inceleme aşamasında kabul
edilebilmesi ve projenin mali ve teknik değerlendirme aşamasına alınabilmesi için başvuru
formu ve diğer ekler yanında aşağıdaki belgelerin de sisteme girilmesi zorunludur:
1. Başvuruda bulunan işletmenin ve varsa her
ortak işletmenin resmi kayıt belgesi,
TAMAMLA
AYRINTISI
Amaç ve
Gerekçelendirme
Faaliyet
Yöntem
Performans
Göstergeleri
Beklenen Sonuçlar
Mantıksal Çerçeve
Bütçe
Beklenen Finansman
Kaynakları
Destekleyici
BelgelerKilit Personel
özgeçmişi
2. Başvuruda bulunan işletmenin ve varsa her
ortak işletmenin kuruluşundan itibaren tüm
sicil gazeteleri,
3. Başvuru sahibinin ve varsa her ortak işletmenin 2012, 2013, 2014 yıllarına ait
Türkiye genelinde tüm işyerlerindeki ortalama çalışan personel sayısını gösteren
Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge,
yeni kurulmuş ve faaliyette olan işletmeler
için en son hesap dönemine ait çalışan
personel sayısını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge (Belge Ek
F-1’deki formatta sunulmalıdır.),
4. Başvuru sahibinin ve varsa her ortak işletmenin,
• Üç yıl veya daha uzun süredir faaliyette
olan işletmeler için son üç mali yıla ait
gelir tablosu ve bilançosunun onaylanmış nüshası,
• Bir ila üç yıldır faaliyette bulunan işletmeler için faaliyette oldukları yıllara ait
gelir tablosu ve bilançosunun onaylanmış nüshası,
• Geçen mali yıl hesapları henüz tasdik
edilmemiş olan yeni kurulan işletmeler
2015 Yılı KOBİ M ali Destek Progr am ı Baş vu r u Re h be r i Re f e r a n s N o: TR81/ 15/ K OBİ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
için kuruluş bilançosu ve ilgili vergi dairesine en son sunulan kâr-zarar hesabı
veya cari mali yıl içerisindeki en son
mali durum tahmini
• Bilançosu olmayan şahıs şirketleri için
bilanço yerine onaylı hesap özeti,
Onaylanmış nüshaların her bir sayfası, bir
denetim şirketi/yeminli mali müşavir/serbest
muhasebeci/mali müşavir veya vergi dairesi
tarafından onaylanmış olmalıdır.
5. Başvuru sahibini ve varsa her ortak işletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişinin/kişilerin
isminin/isimlerinin belirtildiği ve imzalarının
bulunduğu noter tasdikli imza sirküleri (belgenin aslı sunulacak),
6. Proje kapsamında 10.000 TL’yi geçen her
bir makine-ekipman satın alımı için en az 2
proforma fatura (Proforma faturada alınacak makine ya da teçhizatın marka, model
ve teknik özellikleri belirtilecektir) (Proforma faturaların bütçedeki ilgili kalemlere
göre numaralandırılmaları gerekmektedir.
Hangi kaleme ait olduğu anlaşılmayan,
gruplandırılmamış, ilişkilendirilmemiş proforma faturalar geçersiz sayılacaktır)7,
Temin edilen 2 adet proforma faturadan,
DÜŞÜK fiyatlı olanı bütçeye kaydedilmelidir.
Aksi takdirde bütçe revizyonu aşamasında
bu durum değiştirileceğinden projenin
toplam bütçesi düşecektir.
de, gereken durumlarda, teknik projeler ve
keşif özetleri (Malzeme, metraj, keşif listesi
vb.).
9. Turizm işletmeleri için turizm yatırım/işletme belgeli otel, butik otel, tatil köyü, özel
konaklama tesisi ve dağ/yayla evi kapsamına girildiğine dair ilgili kurumdan alınmış
resmi yazı.
Tüm başvuru evraklarının, temsil ve
ilzama yetkili kişilerin tamamı tarafından
imzalanması daha sonra sisteme
yüklenmesi zorunludur.
Projenin hazırlık ve uygulama safhasından
doğrudan sorumlu olan başvuru sahibi ve varsa ortakların, projenin uygulanabilmesi için ilgili
mevzuat gereğince resmi makamlardan alınması gerekli olan her türlü mülkiyet, kira
sözleşmesi, proje faaliyetine ilişkin çalışma
izni, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, ÇED
belgesi, diğer izin ve ruhsatlar, yetki belgesi, lisans gibi belgeleri sözleşme tarihine
kadar hazır etmeleri gerekmektedir.
Aşağıdaki belgeler ön inceleme aşamasında
projenin kabul edilebilmesi için zorunlu olmayıp; başvuru formunda bahsedildiği, mali ve
teknik değerlendirmede ve/veya bütçenin gerçekçiliğinin araştırılması esnasında göz önünde
bulundurulmasının faydalı olacağı durumlarda
eklenmesi başvuru sahibinin lehine olacaktır.
Ancak projenin uygulanması için gerekli olduğu hallerde söz konusu belgelerin
sözleşme tarihine kadar temin edilmesinin
zorunlu olduğu unutulmamalıdır.
7. Projenin gerçekleştirileceği yere ait farklı
açılardan çekilmiş 5 adet fotoğraf,
a) Kalite sertifika belgeleri (başvuru formunda
bahsedilmiş ise),
8. Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve proje bütçesinde öngörülen
Ajans destek tutarının %30’unu geçmemesi koşuluyla küçük ölçekli yapım işlerin-
b) Gerekli olan hallerde fizibilite çalışması,
7
Bir proforma faturada; faturanın tarihinin, mal/hizmet cinsinin,
satıcının ve alıcının isim/unvan, adreslerinin, malların menşeinin,
mal veya hizmetin birim fiyatının/miktarının/tutarının, malların
ağırlığı ve ebatlarının, nakliye ve montaj bedelinin, mallara ilişkin
ambalaj özellikleri, teknik özellikler vb. detaylı açıklamaların ve
düzenleyenin imzasının (elle atılmış/ıslak imza) bulunması gereklidir.
c) Gerekli olan hallerde teknik tasarımlar,
d) Gerekli olan hallerde güncel kapasite raporu,
Sonuçların açıklanmasından sonra başarılı bulunan proje sahiplerine yapılacak sözleşmeye
19
20
201 5 Yılı KOB İ Mali D estek Progr am ı Başvur u Rehb er i Refer an s N o: TR81/ 15/ K OBİ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
davet bildiriminin tebliğinden sonra en geç 10
iş günü içerisinde gerekli belgelerin tamamı
tedarik edilmiş olarak icabet edilmediği takdirde başvuru sahibi sözleşmeden feragat etmiş
sayılacak ve eksik belgelerin temini için kesinlikle ilave süre verilmeyecektir.
Yukarıda belirtilen belgelerden noter tarafından
tasdik edilecek olan imza sirküleri dışındaki
belgeler başvuru sırasında fotokopi olarak teslim edilebilecektir. Destek almaya hak kazanan
başvuru sahiplerinden sözleşme imzalama
aşamasında bu belgelerin orijinallerini de sunmaları istenecektir.
3.2.2. Başvurular Nereye ve Nasıl
Yapılacaktır?
Proje başvurularının, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek sistemi
üzerinden (https://uygulama.kays.kalkinma.
gov.tr/Kays/KaysIstemci/) yapılması zorunludur.
Sisteme Ajansın internet sitesi (www.bakka.
gov.tr) üzerinden de ulaşılabilecektir. Sisteme
kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve
görsel anlatım KAYS Portal’ının “Yardım” bölümünde bulunan Kullanıcı Kılavuzu’nda (http://
portal.kays.kalkinma.gov.tr/?p=553) mevcuttur. KAYS üzerinden Başvuru Formu ve Ekleri
başvuru sahibi tarafından doldurulduktan sonra
diğer destekleyici belgeler de KAYS’a yüklenecektir.
Elektronik sistem üzerinden doldurulan Başvuru Formu, Başvuru Kapak Sayfası ve diğer tüm
belgelerin çıktısı alınacaktır. Gerekli kısımlar
yetkili kişi tarafından imzalanmalı, kalan tüm
sayfalar ise paraflanmalıdır. (Başvuru Formunda yer alan “Başvuru Sahibinin Beyannamesi”
ve “Faaliyet Bütçesi” Başvuru Sahibi tarafından; “Ortaklık Beyannamesi” ile “İştirakçi Beyannamesi” varsa her bir ortak ve iştirakçi tarafından imzalanmalı; başvuru dosyasında geri
kalan sayfalar ise başvuru sahibi ve varsa her
bir ortak tarafından paraflanmalıdır.)
KAYS-PFD modülü üzerinden elektronik ortamda yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular (Başvuru Formu, diğer ekler ve
destekleyici belgeler) 1 (bir) asıl ve 2 (iki) suret olarak teslim edilmelidir. Asıl nüsha kırmızı
renkli, suretler ise mavi renkli dosyaya yerleştirilmelidir. Ayrıca dosyalar hazırlanırken Başvuru
Formu, rehberde belirtilen sıralamasına göre
diğer ekler ve destekleyici belgeler şeklinde
sıralanmalı ve belgelerin birbirlerinden kolayca
ayırt edilebilmesi için aralarına listedeki numara sırasına göre numaralı ayraç konulmalıdır.
Dosyalama yapılırken poşet dosya kesinlikle
kullanılmamalı, tüm belgeler delgeç kullanılarak dosyalanmalıdır. Elektronik ortamdan çıktısı
alınan başvuru formu, diğer ekler ve destekleyici belgelerin tamamı elektronik formatta
da (CD/DVD) sunulmalıdır. Elektronik format,
matbu versiyonla tam olarak aynı içeriğe sahip
olmalıdır.
Başvuru Sahipleri başvurularının, eksiksiz olup
olmadığını Başvuru Rehberinde yer alan idari
ve uygunluk kontrol listelerinden kontrol etmelidirler. Eksik ve usulüne uygun olarak yapılmayan başvurular reddedilecektir.
Proje başvuruları, kapalı zarf içinde üzerine
Başvuru Kapak Sayfası yapıştırılmış şekilde
taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketi ile veya
elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli
bir alındı belgesi verilecektir) aşağıdaki adreslere yapılır:
BAKKA Zonguldak Hizmet Binası: Güney
Mahallesi Zonguldak Yolu Cad. No:36
67600 Kozlu/ZONGULDAK
Karabük Yatırım Destek Ofisi: Ömer Lütfi
Özaytaç Caddesi, Özçelik İş Merkezi, No:5,
Kat:1, Daire:3 78100 Merkez/KARABÜK
Bartın Yatırım Destek Ofisi: Bülent Ecevit
Bulvarı Dağlıoğlu Sitesi D Blok No:70 D:3
Merkez/BARTIN
2015 Yılı KOBİ M ali Destek Progr am ı Baş vu r u Re h be r i Re f e r a n s N o: TR81/ 15/ K OBİ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
Faks ya da elektronik posta gibi başka yollarla gönderilen proje teklifleri değerlendirilmeye
alınmayacaktır. Başka adreslere teslim edilen
proje tekliflerinden Ajans sorumlu tutulamaz.
Elden iletilen nüshalar ile elektronik ortamda
yapılan başvurular arasında farklılık olması
halinde başvurular değerlendirmeye alınmayabilecektir.
KAYS-PFD modülü üzerinden elektronik ortamda yapılmayan başvurular kabul edilmeyeceği
gibi, sadece KAYS-PFD modülü üzerinden
elektronik ortamda yapılan ancak Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına matbu olarak ulaştırılmayan başvurular da kabul edilmeyecektir.
21
22
201 5 Yılı KOB İ Mali D estek Progr am ı Başvur u Rehb er i Refer an s N o: TR81/ 15/ K OBİ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
BAŞVURU SÜRECİ
Ajans internet sitesinden (www.bakka.gov.tr) KAYS sistemine giriş yapılarak ”Sisteme
Kaydol” bağlantısı tıklanır. Kayıt Formu Ekranında “Başvuru Sahibi Kullanıcısı” rolü seçilerek sisteme kayıt olunur. Kayıt tamamlandıktan sonra tekrar KAYS Giriş Sayfasına
gidilip Kullanıcı Adı ve Şifre bilgileri girilerek Sistem’e giriş yapılır. Gelen sayfada talep
edilen Onay Koduna e-posta adresine gelen kod girilir.
Ana Sayfa’da Kurum/Kullanıcı/Rol işlemleri menüsünden “Tüzel Paydaş İşlemleri ”ne
girilerek Başvuru Sahibi ve varsa Proje Ortaklarının bilgileri girilir. Eğer Başvuru Sahibi
gerçek kişi ise “Gerçek Paydaş İşlemleri” seçilir. Ve gerekli alanlar doldurulur.
Sisteme kayıt olduktan sonra, ana sayfada Başvuru İşlemleri menüsünden “Başvuru
Yap” bağlantısı tıklanır. Aktif Destek Programları Listesi Ekranından başvuru yapılmak
istenen destek programı seçilir ve Başvuru Yap düğmesine tıklanır
Proje bilgileri sisteme girildikten sonra istenen destekleyici belgeler elektronik ortama aktarılır. Başvuru adımları tamamlandıktan sonra “Başvuru Tamamla” düğmesi
tıklanarak onay verilir.
Uyarı: Proje başvurusu tamamlandıktan sonra proje başvurusu üzerinde hiçbir değişiklik yapılamaz.
Başvurusu tamamlanan projelerin başvuru formunu indirmek için Ana Sayfadaki
Başvuru İşlemleri menüsünde yer alan “Başvurularım” işlemi seçilir. Gelen sayfadan
Başvuru Formu ve Başvuru Kapak Sayfası indirilir.
Başvuru Sahibi ve varsa proje ortakları tarafından Başvuru Formunun tüm sayfaları
paraflanıp, bütçe ve beyannameler imzalanır ve destekleyici belgelerin asılları eklenir.
Başvuru Formu, ekleri ve destekleyici belgeler 1 (bir) asıl ve 2 (iki) suret ve CD/DVD
olarak teslim edilmelidir. Asıl belgeler kırmızı renkli dosyaya, suretler ise mavi dosyalara yerleştirilerek üzerine Başvuru Kapak Sayfası yapıştırılmış bir zarfa yerleştirilir.
Başvurular, son başvuru tarihine kadar Ajans Merkez Binasına veya YDO’lara elden
veya posta yolu ile yapılır.
2015 Yılı KOBİ M ali Destek Progr am ı Baş vu r u Re h be r i Re f e r a n s N o: TR81/ 15/ K OBİ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
Başvuru dosyalarının içerisine tüm belgeler aşağıda belirtildiği şekil ve sırayla teslim edilmelidir:
BAŞVURU DOSYASI HAZIRLAMA TABLOSU
İçindekiler listesi
Ayraç No:1
Elektronik ortamdan alınan başvuru formu çıktısı (ıslak imzalı)
Ayraç No:2
Başvuruda bulunan işletmenin ve varsa her ortak işletmenin resmi kayıt belgesi
Ayraç No:3
Başvuruda bulunan işletmenin ve varsa her ortak işletmenin kuruluşundan itibaren tüm sicil gazeteleri
Ayraç No:4
Başvuru sahibinin ve varsa her ortak işletmenin 2012, 2013, 2014 yıllarına ait Türkiye genelinde tüm
işyerlerindeki ortalama çalışan personel sayısını gösteren,
--Yeni kurulmuş ve faaliyette olan işletmeler için ise en son hesap dönemine ait çalışan personel sayısını
gösteren,
Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge (EK-F1)
**(EK F1’de belirtilen formatla aynı olmayan belgeler kabul edilmeyecektir.)
Ayraç No:5
Başvuru sahibi (varsa eş finansmana katkı sağlayan her ortak işletmenin);
ØØ Üç yıl veya daha uzun süredir faaliyette olan işletmeler için son üç mali yıla ait gelir tablosu ve
bilançosunun onaylanmış nüshası,
ØØ Bir ila üç yıldır faaliyette bulunan işletmeler için faaliyette oldukları yıllara ait gelir tablosu ve bilançosunun
onaylanmış nüshası,
ØØ Geçen mali yıl hesapları henüz tasdik edilmemiş olan yeni kurulan KOBİ’ler için kuruluş bilançosu ve ilgili
vergi dairesine en son sunulan kâr-zarar hesabı veya cari mali yıl içerisindeki en son mali durum tahmini
ØØ Bilançosu olmayan şahıs şirketleri için bilanço yerine onaylı hesap özeti.
Onaylanmış nüshaların her sayfası, bir denetim şirketi/yeminli mali müşavir/serbest muhasebeci/mali müşavir
veya vergi dairesi tarafından onaylanmış olmalıdır.
Ayraç No:6
Başvuru sahibini ve her ortak işletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişinin/kişilerin isminin/isimlerinin belirtildiği ve
imzalarının bulunduğu noter tasdikli imza sirküleri (belgenin aslı).
Ayraç No:7
Proje kapsamında 10.000 TL’yi geçen her bir makine-ekipman satın alımı için en az 2 proforma fatura. (Proforma
faturada alınacak makine ya da teçhizatın marka, model ve teknik özellikleri belirtilecektir.)
Ayraç No:8
Projenin gerçekleştirileceği yere ait farklı açılardan çekilmiş 5 adet fotoğraf.
Ayraç No:9
Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması durumunda ve proje bütçesinde öngörülen Ajans destek
tutarının %30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işlerinde, gereken durumlarda, teknik projeler ve
keşif özetleri (malzeme, metraj, keşif listesi vb.).
Ayraç No:10
Turizm işletmeleri için turizm yatırım/işletme belgeli otel, butik otel, tatil köyü, özel konaklama tesisi ve dağ/yayla
evi kapsamına girildiğine dair ilgili kurumdan alınmış resmi yazı.
Ayraç No:11
Diğer belgeler (Gerekli görülmesi durumunda kalite sertifika belgeleri, fizibilite çalışması vb.)
Başvuru sahipleri başvurularının, eksiksiz olup olmadığını başvuru formunda yer alan kontrol listesinden kontrol etmelidirler. Tam olmayan başvurular reddedilebilecektir.
23
24
201 5 Yılı KOB İ Mali D estek Progr am ı Başvur u Rehb er i Refer an s N o: TR81/ 15/ K OBİ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
3.2.3. Başvuruların Alınacağı
Tarihler
Başvuruların kabulü, ilgili proje teklif çağrısının
ilanından on iş günü sonra başlar.
Başvuruların KAYS’a girilmesi için son tarih
10/04/2015 günü saat 23:59’dur. Bu tarih
ve saatten sonra elektronik sistemde başvuru
işlemleri kapatılacak ve giriş yapılamayacaktır.
Elektronik sistemde son başvuru zamanından
sonra en geç 5 iş günü içerisinde dosyalar
Ajansa posta yoluyla veya elden teslim edilecektir. Dosyaların matbu olarak Ajans’a teslim edilmesi için son tarih 17/04/2015 saat
18:00’dır.
Posta veya kargo şirketine bağlı
gecikmeler dikkate alınmayacak, son
başvuru tarihi ve saatinden sonra
Ajansa posta yoluyla ya da elden
ulaşan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
3.2.4. Daha Fazla Bilgi Almak İçin
Sorularınızı tekliflerin alınması için belirlenen
son tarihten 20 gün öncesine 22/03/2015
tarihine kadar, teklif çağrısının referans numarasını, açık bir şekilde belirterek, elektronik
posta ya da faks ile aşağıdaki adrese veya faks
numarasına gönderebilirsiniz.
E-posta Adresi: [email protected]
Tel: 0 (372) 257 74 70
Faks : 0 (372) 257 74 72
Soruların yanıtları, Ajansa ulaşma tarihinden
sonra en geç 10 gün içerisinde http://www.
bakka.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.
Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir başvuru
sahibine sağlanan bilgi Ajans web sitesinde
yayınlanan Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine de sunulacaktır.
Sıkça Sorulan Sorular listesinde ve
başvuru rehberinde yer almayan hiçbir
bilgi, başvuru sahipleri ve Ajans için
bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.
Bu proje teklif çağrısı kapsamında yapılacak
tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi
Ajans tarafından sağlanacaktır.
3.3. Başvuruların
Değerlendirilmesi ve
Seçilmesi
Başvuru sahipleri tarafından sunulan projeler,
KAYS üzerinden elektronik ortamda, Ajans tarafından bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi desteği ile aşağıda açıklanan
aşama ve kriterlere göre incelenip değerlendirilecektir. Değerlendirme süreci temel olarak iki
aşamadan oluşmaktadır: Ön inceleme ile teknik ve mali değerlendirme.
3.3.1. Ön İnceleme
Yalnızca zamanında teslim edilen projeler ön
incelemeye alınır. Ön inceleme aşamasında
idari kontrol ile uygunluk kontrolü yapılır.
a) İdari Kontrol
Başvurular öncelikle şekli uygunluk açısından
idari kontrole tabi tutulacaktır. İdari kontrolde,
aşağıda yer alan idari kontrol listesinde belirtilen kriterlerin yerine getirilip getirilmediği kontrol edilmektedir. İstenilen bilgilerden herhangi
biri eksik veya yanlış ise, proje teklifi yalnızca
bu esasa dayanarak reddedilebilir. Proje teklifi bu noktadan sonra artık değerlendirilmeyecektir.
2015 Yılı KOBİ M ali Destek Progr am ı Baş vu r u Re h be r i Re f e r a n s N o: TR81/ 15/ K OBİ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
İDARİ KONTROL LİSTESİ
KRİTERLER
1. Elektronik ortamdaki formun tüm bölümleri eksiksiz bir şekilde doldurularak, çıktısı bir asıl
ve iki nüsha şeklinde Ajansa teslim edilmiştir.
2. Elden teslim edilen başvuru dosyalarının ilgili kısımları yetkili kişi/kişilerce imzalanmış ve
her bir sayfası paraflanmıştır.
3. Elden teslim edilen başvuru dosyalarının her birinde geçici referans numarası vardır.
4. Elektronik ortamdan çıktısı alınan başvuru formu, diğer ekler ve destekleyici belgelerin
tamamı elektronik formatta da sunulmuştur (CD/DVD).
5. Başvuruda bulunan işletmenin ve her ortak kuruluşun resmi kayıt belgesi eklenmiştir.
6. Başvuruda bulunan işletmenin ve her ortak işletmenin kuruluşundan itibaren tüm sicil
gazeteleri eklenmiştir.
7. Başvuru sahibinin ve varsa her ortak işletmenin 2012, 2013, 2014 yıllarına ait Türkiye
genelinde tüm işyerlerindeki ortalama çalışan personel sayısını gösteren Sosyal Güvenlik
Kurumundan alınan belge, yeni kurulmuş ve faaliyette olan işletmeler için en son hesap
dönemine ait çalışan personel sayısını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge
eklenmiştir (EK F1).
8. Başvuru sahibi (varsa eş finansmana katkı sağlayan her ortak işletmenin);
Ø
Üç yıl veya daha uzun süredir faaliyette olan işletmeler için son üç mali yıla ait gelir
tablosu ve bilançosunun onaylanmış nüshası,
Ø
Bir ila üç yıldır faaliyette bulunan işletmeler için faaliyette oldukları yıllara ait gelir tablosu
ve bilançosunun onaylanmış nüshası,
Ø
Geçen mali yıl hesapları henüz tasdik edilmemiş olan yeni kurulan KOBİ’ler için kuruluş
bilançosu ve ilgili vergi dairesine en son sunulan kâr-zarar hesabı veya cari mali yıl
içerisindeki en son mali durum tahmini
Ø
Bilançosu olmayan şahıs şirketleri için bilanço yerine onaylı hesap özeti eklenmiştir.
Onaylanmış nüshaların her sayfası, bir denetim şirketi/yeminli mali müşavir/serbest
muhasebeci/mali müşavir veya vergi dairesi tarafından onaylanmış olmalıdır.
9. Başvuru sahibini ve her ortak işletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişinin/kişilerin isminin/
isimlerinin belirtildiği ve imzalarının bulunduğu noter tasdikli imza sirküleri (belgenin aslı
sunulacak) eklenmiştir.
10.Proje kapsamında 10.000 TL’yi geçen her bir makine-ekipman satın alımı için en az 2
proforma fatura eklenmiştir. (Proforma faturada alınacak makine ya da teçhizatın marka,
model ve teknik özellikleri belirtilmiştir.)
11.Projenin gerçekleştirileceği yere ait farklı açılardan çekilmiş 5 adet fotoğraf eklenmiştir.
12.Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve proje bütçesinde öngörülen Ajans
destek tutarının %30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işlerinde, gereken
durumlarda, teknik projeler ve keşif özetleri (malzeme,metraj, keşif listesi vb.) eklenmiştir.
13.Turizm işletmeleri için turizm yatırım/işletme belgeli otel, butik otel, tatil köyü, özel
konaklama tesisi ve dağ/yayla evi kapsamına girildiğine dair ilgili kurumdan alınmış resmi
yazı eklenmiştir.
Evet Hayır
25
26
201 5 Yılı KOB İ Mali D estek Progr am ı Başvur u Rehb er i Refer an s N o: TR81/ 15/ K OBİ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
b) Uygunluk Kontrolü
Başvuru sahibinin, ortaklarının (ve varsa iştirakçilerinin) ve projelerin bu rehberin 3.1.1 ve 3.1.2
bölümlerinde verilen kriterlere uygunluğunun kontrolü aşağıda yer alan listeye göre yapılır.
UYGUNLUK KONTROL LİSTESİ
KRİTERLER
Evet
Hayır
1. Başvuru sahibi uygundur.
2. Başvuru sahibi ve ortakları 2014 Yılı KOBİ Mali Destek Programı kapsamında
Ajansımızdan mali destek almamıştır.
3. 1. ortak uygundur.
4. 2. ortak uygundur.
5. <…> ortak uygundur.
6. Proje TR81 Düzey 2 Bölgesinde (Zonguldak, Karabük, Bartın) uygulanacaktır.
7. Projenin süresi 6 aydan kısa, 9 aydan uzun değildir.
8. Talep edilen destek tutarı, izin verilen asgari destek tutarından (35.000 TL) düşük
değildir.
9. Talep edilen destek tutarı, izin verilen azami destek tutarından (500.000 TL) yüksek
değildir.
10.Talep edilen destek oranı, uygun toplam bütçenin % 50’sinden fazla değildir.
11.Talep edilen destek oranı, uygun toplam bütçenin % 25’inden az değildir.
12.Küçük ölçekli yapım işlerinin maliyetleri proje bütçesinde öngörülen Ajans destek
tutarının % 30’unu aşmamaktadır.
Sadece ön incelemeyi geçen başvurular
değerlendirme işleminin sonraki safhalarına alınacaktır.
3.3.2. Teknik ve Mali Değerlendirme
Teklif edilen bütçe de dâhil olmak üzere başvurular, aşağıda yer alan değerlendirme tablosundaki kriterlere göre değerlendirilecektir.
Değerlendirmede sırası ile başvuranın mali ve
yönetim kapasitesi, proje konusunun programın amaç ve öncelikleri ile ilgililiği, önerilen
metodolojinin kalitesi ve geçerliliği, projenin
destek sonrası sürdürülebilirliği ile projenin
bütçe ve maliyet etkinliği göz önüne alınacaktır.
Değerlendirme tablosu, bölümlere ve alt bölümlere ayrılmıştır. Söz konusu bölüm ve alt
bölümler için alınabilecek en yüksek puan değerleri tabloda yer almaktadır. Her alt bölüm,
değerlendirme tablosunda belirlenen kriterlere
göre puanlanacaktır.
Bu değerlendirmenin sonunda altmış beş (65)
ve üzerinde puan alan başvurular başarılı projeler olarak listelenir. Başvurular en yüksek puanı alan tekliften başlayarak sıralanır ve destek
dağıtımı bu rehberde belirtilen teklif çağrısının
toplam bütçesi çerçevesinde söz konusu sıralamaya göre yapılır. Eşit puan alan başvurular
bakımından; söz konusu mali destek prog-
2015 Yılı KOBİ M ali Destek Progr am ı Baş vu r u Re h be r i Re f e r a n s N o: TR81/ 15/ K OBİ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
ramında aynı yararlanıcı tarafından sunulan tek proje başvurusu niteliğinde olanlar,
bu hususta eşitlik olması halinde “Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi” ile “İlgililik”
bölümlerinden alınan puanların ortalaması
en yüksek olanlar dikkate alınır, bu hususta
da eşitlik olması halinde başvuru tarihi ve
saati esas alınır.
Proje tekliflerinin destek almaya hak kazanabilmesi için, toplam başarı puanına ek olarak,
değerlendirme tablosunun ilk iki bölümünde
incelenen mali kapasite ve işletme kapasitesi
bakımından en az 10 puan (20 puan üzerinden), ilgililik bakımından da en az 20 puan (35
puan üzerinden) alması koşulu aranacaktır.
DEĞERLENDİRME TABLOSU
BÖLÜM
Puan
1. Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi (Eşik=10)
20
1.1 Başvuru sahibi ve ortakları yeterli teknik uzmanlığa sahip midir? (Ele alınacak
konular hakkında yeterli bilgileri mevcut mudur?)
5
1.2 Başvuru sahibi ve ortakları yeterli yönetim kapasitesine sahip mi?
(personel, ekipman, proje yönetimi ve proje bütçesini idare edecek bilgi ve beceri dâhil
olmak üzere)
5
1.3 Başvuru sahibi ve ortakları istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip mi?
5
1.4 Başvuru sahibi ve ortakları Mikro veya Küçük Ölçekli İşletme midir?
Not: Başvuru sahibi veya ortaklarından herhangi biri Mikro veya Küçük Ölçekli İşletme
değilse 0 puan verilecektir.
5
2. İlgililik (Eşik=20)
35
2.1 Proje, programın genel amaç, öncelik ve hedefleriyle ne kadar ilgilidir?
(3+3+7)
a)Proje, bölgesel ve ulusal plan ve stratejilerle uyumlu mudur?
(Özellikle BAKKA tarafından hazırlanan sektör analizleri, raporlar, bölge planları ile
bölgesel ve ulusal ölçekli planlar vs.)
3
b)Proje, il-sektör eşleştirmelerinden birine uygun olarak hazırlanmış mıdır?
(Bkz: 2.2.1 Puanlamada Avantaja Sahip Olacak Projeler)
Not: İl-sektör eşleşmesi olmaması halinde 0 puan verilecektir.
3
c) Proje, program ile hedeflenen katma değer unsurlarını içermekte midir?
Not: 7 puan (çok iyi) verilebilmesinin koşulu; projenin cinsiyet eşitliği, fırsat eşitliği,
çevrenin korunması, sürdürülebilir kalkınma gibi özel bir katma değer unsurunu
içermesidir.
7
2.2 Proje, hedef bölgenin ihtiyaçları ve sorunları ile ne kadar ilgilidir?
a)Bölge, sektör ve işletme düzeyindeki ihtiyaç ve sorunlar net bir biçimde açıklanmış
mıdır? Proje bu ihtiyaç ve sorunların çözümüyle ne derece ilgilidir?
(7+7)
7
27
28
201 5 Yılı KOB İ Mali D estek Progr am ı Başvur u Rehb er i Refer an s N o: TR81/ 15/ K OBİ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
b)İlgili taraflar (nihai yararlanıcılar, hedef gruplar) ne kadar net tanımlanmış ve stratejik
olarak seçilmiştir? Hedef grupların gereksinimleri net bir şekilde belirlenmiş midir ve
proje bunları gerektiği şekilde muhatap almakta mıdır?
7
2.3 Başvuru sahibi veya ortak daha önceden Ajanstan destek almış mıdır?
Not: Başvuru sahibinin veya ortağın daha önceden Ajanstan destek almış olması halinde
0 puan verilecektir.
3
2.4 Proje, hedef bölgenin işsizlik sorununun giderilmesine ne kadar katkıda
bulunmaktadır?
Not: 5 puan (çok iyi) verilmesinin koşulu en az 2 yeni personel istihdam edilmesidir.
5
3. Yöntem
20
3.1 Önerilen faaliyetler açık, uygun, uygulanabilir midir?
7
3.2 Projenin genel tasarımı ne kadar tutarlıdır?
(Özellikle; faaliyetler hedefler ve beklenen sonuçlarla uyumlu mudur; proje, söz konusu
sorunların bir analizini yansıtıyor mudur; dış faktörler göz önüne alınmış mıdır ve bir
değerlendirme öngörmekte midir?)
7
3.3 Teklifte, projenin sonucuna yönelik objektif olarak doğrulanabilir göstergeler yer
almakta mıdır?
4
3.4 Ortakların projeye katılım ve katkı düzeyi yeterli midir?
Not: 2 puan (çok iyi) verilmesinin koşulu projede aktif rol alan en az bir ortak bulunmasıdır.
2
4. Sürdürülebilirlik
10
4.1 Projenin, hedef gruplar üzerinde somut bir etkisi olması bekleniyor mudur?
(etkilenen işletme sayısı, faaliyetin bölgesel önemi, geçici/kalıcı oluşturulan istihdam,
sosyal faydalar, sağlanan eğitim fırsatları, teşvik edilen yeni sermaye yatırımları, bölgenin
genel ekonomik ortamında sağlanan gelişmeler vb. dâhil olmak üzere)
5
4.2 Proje potansiyel çarpan etkileri içermekte midir? (proje sonuçlarının yinelenmesi ve
daha geniş alanları etkilemesi ile bilgi yayılması dâhil olmak üzere)
Teklif edilen projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir midir?
ØMali açıdan (Destek sona erdikten sonra faaliyetler nasıl finanse edilecek?)
ØKurumsal açıdan (Faaliyetlerin devam ettirilmesine imkân tanıyan yapılar proje
sonunda da devam edecek mi? Projenin sonuçları yerel olarak sahiplenilecek mi?)
5
5. Bütçe ve Maliyet Etkinliği
15
5.1 Tahmini maliyetler ile beklenen sonuçlar arasındaki oran yeterli midir?
5
5.2 Yapılması öngörülen harcamalar projenin uygulanması için gerekli midir?
5
5.3 Yapılması öngörülen harcamalar gerçekçi ( piyasa koşullarıyla uyumlu vb.) midir?
5
EN YÜKSEK TOPLAM PUAN
100
2015 Yılı KOBİ M ali Destek Progr am ı Baş vu r u Re h be r i Re f e r a n s N o: TR81/ 15/ K OBİ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
3.4. Değerlendirme
Sonucunun Bildirilmesi
3.4.1. Bildirimin İçeriği
Başvuru sahiplerine, başvurularının sonucuna
ilişkin durum yazılı olarak bildirilecektir.
Başvurunun reddedilmesi veya destek verilmemesi kararı, aşağıda belirtilen gerekçelere
dayandırılacaktır:
ØØ Başvuru, başvuru rehberinde belirtilen son
başvuru saatinden ve tarihinden sonra alınmıştır,
ØØ Başvuru eksiktir veya belirtilen idari koşullara uygun değildir,
ØØ Başvuru sahibi veya ortaklarından biri ya
da birkaçı uygun değildir,
ØØ Proje uygun değildir (örneğin teklif edilen
projenin program kapsamında olmaması,
teklifin izin verilen azami süreyi aşması,
talep edilen katkının izin verilen azami katkıdan daha fazla olması vb.),
ØØ Proje, konuyla yeterince ilgili değildir ve/
veya başvuru sahibinin mali ve işletme kapasitesi yeterli değildir;
ØØ Proje, teknik ve mali açıdan, seçilmiş olan
diğer projelere göre daha az puan almıştır,
ØØ Talep edilen destekleyici belgelerin biri ya
da birkaçı belirtilen son tarihten önce teslim edilmemiştir,
ØØ Bu rehberde bulunan herhangi başka bir
kritere uyulmamıştır.
Ajansın bir başvuruyu reddetme ya da
destek vermeme kararı nihaidir.
3.4.2. Öngörülen Zaman Çizelgesi
Değerlendirme sonuçları hakkında başvuru sahiplerini bilgilendirmek için Ajansın planladığı
tarih Temmuz 2015’tir. Bu tarih kesin olmayıp,
proje sayısına göre değişebilecektir.
3.5. Sözleşme İmzalanması
ve Uygulama Koşulları
Sözleşmelerin imzalanması ve uygulanması
aşamalarında Kalkınma Bakanlığı tarafından
hazırlanarak yayımlanan ve www.bakka.gov.tr
adresinden temin edilebilecek olan Proje Uygulama Rehberi esas alınacaktır.
29
30
201 5 Yılı KOB İ Mali D estek Progr am ı Başvur u Rehb er i Refer an s N o: TR81/ 15/ K OBİ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
Sözleşme Sırasında Sunulması Gereken Belgeler
Başarılı bulunan projeler için başvuru sahibi ve ortaklarının sözleşme aşamasında aşağıda listelenen belgeleri sunmaları zorunludur.
1. Damga vergisi ödendiğine dair dekont veya damga vergisinden muaf olunduğuna dair
belge,
2. Haciz işlemi bulunmadığına dair beyan,
3. Teminat mektubu,
4. Mali kimlik formu,
5. ÇED raporu veya ÇED raporuna ihtiyaç olmadığını gösteren ilgili kurumdan alınmış yazı,
6. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı,
7. Projenin uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış diğer izin belgeleri (inşaat ruhsatı, sağlık
ruhsatı, yetki belgesi vb.),
8. Projenin uygulanacağı fiziksel mekânın mülkiyet durumunu gösteren belgeler (proje süresini
kapsayacak şekilde düzenlenmiş noter tasdikli kira sözleşmesi veya tapudan onaylı tapu
kaydı vb.),
9. Başvuru sahibinin ve varsa her ortak kuruluşun sosyal güvenlik katkıları ile ilgili
yükümlülüklerinin yerine getirildiğine dair son 30 gün içerisinde alınmış belgeler,
10.Başvuru sahibinin ve varsa her ortak kuruluşun vergi ile ilgili yükümlülüklerinin yerine
getirildiğine dair son 30 gün içerisinde alınmış belgeler,
11.Kimlik beyan formu,
12.Çalışan durumunu gösteren SGK belgesi,
13.Mali Kontrol Taahhütnamesi – Muvafakatname,
14.Başvuru esnasında fotokopi olarak sunulan belgelerin orijinalleri ya da noter tasdikli
suretleri.
Sözleşme tutarının binde 9,48’i oranında
damga vergisinin ilgili vergi dairesine,
tek bir sözleşme nüshası için ödenmesi
ile alınacak makbuzun Ajansa sunulması
gerekmektedir.
ÖNEMLİ!
ÇED Raporu / ÇED Raporuna ihtiyaç
Destek kararını takiben, verilecek destek miktarı ve uygulamaya ilişkin ilke ve kurallar, başvuru sahibi ile Ajans arasında imzalanacak bir
sözleşmeye bağlanır.
Başvuru sahiplerinden her bir proje için sözleşmede öngörülen toplam destek miktarının
%10’u kadar teminat alınır.
duyulmadığını gösteren belge ile İş
Ajans tarafından teminat olarak kabul edilebilecek değerler şunlardır:
Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı sözleşme
a) Tedavüldeki Türk parası,
imzalanma aşamasına gelinceye kadar
mutlaka hazır olmalıdır. ÇED Raporu / ÇED
Raporuna ihtiyaç duyulmadığını gösteren
belge ile İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
eksik olan başvurulara ait başvuru sahipleri
ile kesinlikle sözleşme imzalanmayacaktır.
b) Bankalar veya katılım bankaları tarafından
verilen teminat mektupları.
Teminatlar, Ajans tarafından nakit olarak teslim
alınamaz. Bunların, yararlanıcının Ajansın bildireceği banka hesap numarasına yatırıldığına
dair dekontun, başvuru sahibi sözleşmeyi imzalamaya geldiği zaman ibrazı zorunludur.
2015 Yılı KOBİ M ali Destek Progr am ı Baş vu r u Re h be r i Re f e r a n s N o: TR81/ 15/ K OBİ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer
değerlerle değiştirilebilir. Karma değerlerden
oluşan teminatlar Ajans tarafından kabul edilebilir. Teminatlar nihai ödemenin yapılmasını
müteakip serbest bırakılır.
Sözleşmeler, başvuru sahiplerine yapılacak
tebliğden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde
imzalanır. Başvuru sahiplerinin bu süre zarfında
sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde destek kararı iptal edilir. Bunların yerine, öngörülen toplam destek bütçesiyle
sınırlı olmak koşuluyla, yedek listede yer alan
başvuru sahipleri sözleşme imzalamak üzere
en yüksek puanlı projeden başlamak üzere
sözleşme imzalamaya davet edilir. Yedek listeden davet usulü bakımından da yukarıdaki
hükümler aynen uygulanır.
Sözleşme, özellikle aşağıda belirtilen hakları ve
yükümlülükleri düzenler:
Kesin destek tutarı:
Azami destek tutarı sözleşmede belirtilecektir.
Başvuru formu bölüm 3.1.3’de açıklandığı gibi,
bu tutar, tahminlere dayalı bir şekilde hazırlanan bütçe çerçevesinde belirlenecektir. Kesin
destek tutarı, proje sona erdiğinde ve nihai
rapor sunulduğunda kesinlik kazanacaktır.
Mali destek hiçbir koşulda sözleşmede belirtilen tutarı geçemez, sözleşme tutarını aşan ek
ödeme yapılamaz ve yararlanıcı tarafından aynı
sözleşme kapsamında ek destek talebinde bulunulamaz.
Hedeflerin gerçekleştirilememesi:
Yararlanıcının sözleşme koşullarını yerine getirmemesi halinde Ajans destek tutarını azaltabilir ve/veya o zamana kadar ödenen tutarların
tamamen ya da kısmen geri ödenmesini talep
edebilir. Ayrıca desteklenen proje veya faaliyet
kapsamında, Ajans tarafından istenen bilgi ve
belgelerin zamanında ve eksiksiz verilmemesi, izleme ziyaretlerinde uygulama ve yönetim
mekânlarına erişimin zorlaştırılması yahut en-
gellenmesi veya projenin sözleşmeye, eklerine
ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yürütülmediğinin tespiti halinde Ajans, ödemeleri
durdurabilir ve/veya sözleşmeyi feshederek
buna ilişkin mevzuatta ve sözleşmede belirtilen
hukuki yollara başvurabilir.
Sözleşmenin değiştirilmesi:
Yararlanıcıların projelerini, Ajans ile imzaladıkları sözleşme hükümleri doğrultusunda uygulamaları esastır. Ancak sözleşmenin imzalanmasından sonra projenin uygulanmasını zorlaştıracak veya geciktirecek önceden öngörülemeyen
ve beklenmeyen durum yahut mücbir sebep
söz konusu ise sözleşme tarafların mutabakatı
ile uygulamanın herhangi bir safhasında değiştirilebilir ve/veya proje uygulamasının tamamı
veya bir kısmı askıya alınabilir.
Raporlar:
Yararlanıcılar, uygulama sürecinde, projede
kaydedilen ilerleme ve gerçekleşmeleri içeren
raporlar sunmak zorundadır. Bunlar; sözleşmede belirtilen dönemlerde sunulacak yararlanıcı
beyan raporları, ara raporlar ve proje faaliyetlerinin tamamlanmasını takiben sunulacak nihai
rapor ile projenin etkilerinin değerlendirilebilmesi amacıyla sunulacak proje sonrası değerlendirme raporundan oluşmaktadır. Ayrıca
Ajans, yararlanıcıdan ilave bilgi ve belge talebinde bulunabilir.
Ödemeler:
Sözleşmede belirtilen süre içerisinde, kabul
edilebilir nitelikteki teminat şartının yararlanıcı tarafından yerine getirilmiş olması kaydıyla,
destek miktarının %40’ı8, yararlanıcıya ait sözleşmede belirtilen banka hesabına ön ödeme
olarak aktarılır.
Ajans tarafından ön ödeme sonrasında yapılacak diğer ödemeler, hak ediş esasına göre
gerçekleştirilir. Buna göre, ön ödeme tutarının
8
Ancak projenin risk ve ihtiyaç durumuna göre bu oran %
20’den az ve % 60’dan fazla olmamak kaydıyla Ajans tarafından
değiştirilebilir ve çok yüksek riskli projeler için gerekli tedbirler
alınıncaya kadar ön ödeme yapılmamasına karar verilebilir.
31
32
201 5 Yılı KOB İ Mali D estek Progr am ı Başvur u Rehb er i Refer an s N o: TR81/ 15/ K OBİ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
ve aynı oranda yararlanıcının eş finansman
tutarının usulüne uygun harcandığını gösteren
belgelerin ara/nihai raporlarla birlikte Ajansa
sunulması, ilgili raporların Ajans tarafından incelenip uygun bulunması ve onaylanmasından
sonra; (sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde)
ara ödemede destek miktarının %40’ı ve son
ödemede %20’si destek yararlanıcısının banka
hesabına 30 gün içerisinde aktarılır. Yararlanıcı
tarafından ilgili raporlar sunulmadan ve usulüne uygun ödeme talebinde bulunulmadan, yararlanıcıya hiçbir ödeme yapılmaz.
Eş finansman dâhil bütün harcamalar açılacak proje hesabı üzerinden yapılacaktır.
Projeye ait kayıtlar:
Yararlanıcı, proje uygulanmasına dair tüm hesap ve kayıtları şeffaf bir şekilde tutmakla yükümlüdür. Bu kayıtlar desteğin son ödemesinin
yapılmasından sonra beş yıl süreyle saklanmalıdır.
Denetim:
Gerektiğinde yapılacak denetimler sırasında
yararlanıcı, proje uygulama ve yönetim mekânlarına erişimi zorlaştırmamak yahut engellememek ve talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi
görevli personele zamanında sunmak zorundadır. Sözleşme hükümleri, Ajans tarafından hem
kayıtlar üzerinde hem de yerinde yapılabilecek
denetimlere olanak tanıyacaktır.
Ajans destek miktarı 100.000 TL’nin üzerinde
olan bütün projelerden denetim raporu talep eder. Bu limitin altındaki projelerde kendi
belirleyeceği ve başvuru rehberinde belirteceği kriterlere (destek miktarı, yararlanıcın yasal
statüsü vs.) göre denetim raporu talep edebilir.
Yasal denetim konusunda Yeminli Mali Müşavir
veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir tarafından hazırlanmış proje denetim raporları Ajans
tarafından kabul edilecektir.
Tanıtım ve Görünürlük:
Yararlanıcılar, ortakları ve alt yükleniciler, hizmet, mal alımı ve yapım işleri faaliyetlerinde
Ajansın sağladığı mali desteği ve Kalkınma
Bakanlığının genel koordinasyonunu görünür
kılmak ve tanıtmak için, Ajansın internet sitesinde (www.bakka.gov.tr) yayınlanan “Tanıtım
ve Görünürlük Rehberi”ne uygun olarak gerekli
önlemleri alır.
Satın Alma İşlemleri:
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi yararlanıcılar, destek programları çerçevesinde
desteklenen proje ve faaliyetler kapsamında
yapacakları satın alma faaliyetlerini tabi oldukları satın alma mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirirler. Söz konusu Kanuna tabi olmayan
kişi, kurum ve kuruluşların uyacakları satın
alma usul ve esasları ise sözleşmenin ekinde
(EK IV - Destek Yararlanıcılarının Tabi Oldukları
Satın Alma Kuralları) tanımlanmıştır. Ayrıca, uygulama aşamasında satın alma usullerine ilişkin detaylı bilgi ve dokümanlar Proje Uygulama
Rehberinde yer alacaktır.
Programlar kapsamında alımı desteklenen alet,
teçhizat, yazılım, malzeme ve sistemler ile yapımı gerçekleştirilen tesislerin mülkiyeti yararlanıcıya aittir. Ancak yararlanıcı, Ajansın gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın, sözleşme
kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin mülkiyetini projenin sona ermesinden itibaren
üç yıl süreyle başkasına devredemez, rehin
veremez ve teminat olarak gösteremez,
yukarıda sayılanları projede tanımlanan iş
dışında başka bir iş için kullanamaz. Bu kurala uyulmaması halinde mevzuat ve sözleşme
kuralları uyarınca hukuki yollara başvurulur.
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, zorunlu
hallerde proje teklif çağrısını, değerlendirme ve seçim aşaması da dâhil olmak üzere,
destek sürecini herhangi bir aşamada iptal
edebilir. Bu durumda Ajanstan herhangi bir
hak ve tazminat talebinde bulunulamaz.
2015 Yılı KOBİ M ali Destek Progr am ı Baş vu r u Re h be r i Re f e r a n s N o: TR81/ 15/ K OBİ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
2015 Yılı KOBİ Mali Destek Programı Örnek Performans Göstergeleri
#
Gösterge
Birim
Açıklama
Firmanın Yıllık Üretim Miktarının Satış Fiyatı
Üzerinden Parasal Karşılığı
Firmanın Yıllık Yurt İçi Satışının Parasal Değeri
Firmanın Yıllık Yurt Dışı Satışının Parasal Değeri
(İhracat Tutarı)
1
Toplam Üretim Değeri
TL
2
Yurt İçi Satış Tutarı
TL
3
Yurt Dışı Satış Tutarı
TL
4
Sürekli İstihdam
Kişi
1 Yıldan Uzun Süreli İstihdam Edilen Toplam Kişi
Sayısı (Proje Ekibi Dışında)
5
Geçici İstihdam
Kişi
1 Yıldan Kısa Süreli, Sadece Belirli Bir İşin
Gerçekleştirilmesi İçin İstihdam Edilen Toplam Kişi
Sayısı (Proje Ekibi Dışında)
6
Ar-Ge Harcamaları
TL
Proje Bütçesinden Araştırma ve Geliştirme
Faaliyetlerine Aktarılan Miktar
7
Üretim Kapasitesi
Ton/m3/
Adet vb.
8
Makine Sayısı
9
10
11
12
13
İhracat Yapılan Ülke
Sayısı
İstihdam Edilen Engelli
Sayısı
İstihdam Edilen Kadın
Sayısı
İstihdam Edilen Genç
Sayısı
Lisans ve Üzeri Eğitimli
İstihdam Sayısı
Adet
Adet
Kişi
Kişi
Kişi
Kişi
Firmanın Yıllık Üretim Kapasitesi
Firmanın Sahip Olduğu Üretim Hattında Kullanılan
Makine Sayısı
Faydalanıcı İşletme Tarafından İhracat Yapılan Ülke
Sayısı
Faydalanıcı İşletmede Geçici veya Sürekli İstihdam
Edilen Engelli Kişi Sayısı (Proje Ekibi Dışında)
Faydalanıcı İşletmede Geçici veya Sürekli İstihdam
Edilen Kadın Sayısı (Proje Ekibi Dışında)
Faydalanıcı İşletmede Geçici veya Sürekli İstihdam
Edilen Genç Sayısı (16-29 Yaş) (Proje Ekibi Dışında)
İstihdam Edilen Lisans ve Üzeri Eğitimli Kişi Sayısı
(Proje Ekibi Dışında)
Proje Kapsamında Firma Personelinin Teknik, İdari
ve Kişisel Gelişim Yönlerinden Kapasitesini Artırmaya
Yönelik Düzenlenen Eğitim Sayısı (Yeni Alınan Makine
İçin Kullanım Eğitimleri Hariç)
Proje Kapsamında Firma Personelinin Teknik, İdari
ve Kişisel Gelişim Yönlerinden Kapasitesini Artırmaya
Yönelik Düzenlenen Eğitimlerin Süresi (Yeni Alınan
Makine İçin Kullanım Eğitimleri Hariç)
Proje Kapsamında Firma Personelinin Teknik, İdari
ve Kişisel Gelişim Yönlerinden Kapasitesini Artırmaya
Yönelik Düzenlenen Eğitimlere Katılan Kişi Sayısı (Yeni
Alınan Makine İçin Kullanım Eğitimleri Hariç)
14
Eğitim Sayısı
Adet
15
Eğitim Süresi
Saat
16
Eğitime Katılan Kişi
Sayısı
Kişi
17
Ürün Çeşidi Sayısı
Adet
Firmanın Ürettiği ya da Pazarladığı Ürün Çeşidi Sayısı
18
Yenilikçi Ürün Çeşidi
Sayısı
Adet
Firmanın Ürettiği ya da Pazarladığı Yenilikçi Ürün
Çeşidi Sayısı
33
34
201 5 Yılı KOB İ Mali D estek Progr am ı Başvur u Rehb er i Refer an s N o: TR81/ 15/ K OBİ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
19
Düzenlenen Sergi, Fuar
Sayısı
Adet
Proje Kapsamında Firmanın Düzenlemiş Olduğu
Tanıtım Amaçlı Sergi, Fuar Sayısı
20
Katılım Sağlanan
Seminer, Toplantı,
Konferans, Çalıştay vs.
Sayısı
Adet
Proje Kapsamında Firmanın Katılım Sağladığı
Seminer, Toplantı, Konferans, Çalıştay vs. Sayısı
21
Patent Başvuru Sayısı
Adet
Faydalanıcı İşletme Tarafından Yapılan Patent
Başvurusu Sayısı
22
Patent Tescil Sayısı
Adet
Faydalanıcı İşletme Tarafından Alınan Patent Sayısı
23
Marka Başvuru Sayısı
Adet
Faydalanıcı İşletme Tarafından Yapılan Marka
Başvurusu Sayısı
24
Marka Tescil Sayısı
Adet
Faydalanıcı İşletme Tarafından Tescil Ettirilen Marka
Sayısı
25
Faydalı Model Başvuru
Sayısı
Adet
Faydalanıcı İşletme Tarafından Yapılan Faydalı Model
Başvurusu Sayısı
26
Faydalı Model Tescil
Sayısı
Adet
Faydalanıcı İşletme Tarafından Tescil Ettirilen Faydalı
Model Sayısı
27
Endüstriyel Tasarım
Başvuru Sayısı
Adet
Faydalanıcı İşletme Tarafından Başvurusu Yapılan
Endüstriyel Tasarım Sayısı
28
Endüstriyel Tasarım
Tescil Sayısı
Adet
Faydalanıcı İşletme Tarafından Tescil Ettirilen
Endüstriyel Tasarım Sayısı
29
Coğrafi İşaret Başvuru
Sayısı
Adet
Faydalanıcı İşletme Tarafından Başvurusu Yapılan
Coğrafi İşaret Sayısı
30
Coğrafi İşaret Tescil
Sayısı
Adet
Faydalanıcı İşletme Tarafından Tescil Ettirilen Coğrafi
İşaret Sayısı
31
Alınan Sertifika Sayısı
Adet
Proje Kapsamında Teknik ve Kalite Standartlarına
Göre Alınan Sertifika Sayısı
32
Kurulan/Geliştirilen ArGe/Ür-Ge Merkezi Sayısı
Adet
Proje Kapsamında Kurulan/Geliştirilen Ar-Ge/Ür-Ge
Merkezi Sayısı
33
Kurulan/Geliştirilen
Laboratuvar Sayısı
Adet
Proje Kapsamında Kurulan/Geliştirilen Kalite, Kontrol,
Tahlil ve Test Laboratuvarlarının Sayısı
34
Geliştirilen Prototip Ürün
Sayısı
Adet
Proje Kapsamında Geliştirilen Prototip Ürün Sayısı
35
Geri Dönüşüm
Teknolojilerine Yapılan
Yatırım Tutarı
TL
Proje Kapsamında Geri Dönüşüm Teknolojilerine
Yapılan Yatırım Tutarı
2015 Yılı KOBİ M ali Destek Progr am ı Baş vu r u Re h be r i Re f e r a n s N o: TR81/ 15/ K OBİ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
4.EKLER
EK F1: SGK’dan Alınacak Belge Örneği
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
……….
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Sayı: ….
Konu: İşyeri Prim Gün Sayısı
........……………………………………………………………………(Başvuru Sahibinin yasal adı yazılacak)
İlgi:../../…. tarihli dilekçeniz,
Kayıtlarımızın tetkiki ile Türkiye genelindeki tüm işyerlerinize ait, tarafımıza bildirilen 2012,
2013 ve 2014 yılları sigortalı çalışan sayıları, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2015 yılı KOBİ Mali
Destek Programı başvurusunda kullanılmak üzere ay bazında belirtilmiştir.
Arz ederiz.
…………………….……………………….
Yetkili İmza
Mühür
YIL/AY
ÇALIŞAN SAYISI
YIL/AY
ÇALIŞAN SAYISI
YIL/AY
ÇALIŞAN SAYISI
2012/12
X
2013/12
X
2014/12
X
2012/11
X
2013/11
X
2014/11
X
2012/10
X
2013/10
X
2014/10
X
2012/9
X
2013/9
X
2014/9
X
2012/8
X
2013/8
X
2014/8
X
2012/7
X
2013/7
X
2014/7
X
2012/6
X
2013/6
X
2014/6
X
2012/5
X
2013/5
X
2014/5
X
2012/4
X
2013/4
X
2014/4
X
2012/3
X
2013/3
X
2014/3
X
2012/2
X
2013/2
X
2014/2
X
2012/1
X
2013/1
X
2014/1
X
TOPLAM
XXX
TOPLAM
XXX
TOPLAM
XXX
ORTALAMA
ÇALIŞAN
SAYISI
TOPLAM/12=
ORTALAMA
ÇALIŞAN
SAYISI
TOPLAM/12=
ORTALAMA
ÇALIŞAN
SAYISI
TOPLAM/12=
35
36
201 5 Yılı KOB İ Mali D estek Progr am ı Başvur u Rehb er i Refer an s N o: TR81/ 15/ K OBİ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
EK-4
TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI
YATIRIM KONULARI
I. TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR
A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ
1. Un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları
hariç), yem (balık unu, balık yağı, balık
yemi ve entegre hayvancılık üretimi içindeki yem üretimi hariç), mısır nişastası ve
nişasta bazlı şeker.
2. Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler
(hazır yemek).
3. Küp şeker.
4. 5 dekarın altındaki seracılık yatırımları.
5. Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık
yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği ve
entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği hariç).
6. Bölgesel uygulamalar kapsamında teşvik
edilecek entegre hayvancılık yatırımları ve
şartlı desteklenecek hayvancılık yatırımları dışındaki hayvancılık yatırımları.
7. 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine
sahip süt işleme yatırımları.
B. İMALAT, ENERJİ VE MADENCİLİK YATIRIMLARI
1. Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar.
2. Kütlü pamuk işleme yatırımları.
3. İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 Milyon Türk
Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5
Milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma
yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik
tekstil, halı, tafting, dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç) konularında modernizasyon
yatırımları dışındaki yatırımlar.
4. Doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları (19/06/2012 tarihinden önce Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan lisansı
alınmış olan yatırımlar hariç).
5. Rödovans sözleşmesine istinaden gerçekleştirilecek madencilik yatırımları
(Kamu kurum ve kuruluşları veya bunların
doğrudan iştirakleri ile yapılan anlaşmalara istinaden kamuya ait maden sahalarında yapılan madencilik yatırımları bu
kapsamda değerlendirilmez).
6. Ek-5’de yer alan demir çelik ürünlerinin
üretimine yönelik yatırımlar (Ancak, bu
üretim konularında aşağıdaki kriterleri
birlikte sağlayan işletmeler sadece genel
teşvik sisteminden desteklenebilir.
a. Ortaklık yapısındaki bir veya birden
fazla tüzel kişinin veya kamu kurum
ve kuruluşunun hisseleri toplamının
%25 veya daha fazla olmaması.
b. Başka bir işletmenin sermayesinin
%25 veya daha fazlasına sahip olmaması.
c. Çalışan sayısı yıllık 250 kişiden az
olması.
d. Yıllık net satış hasılatı 50 milyon Avro
veya mali bilançosu değeri 43 milyon
Avro karşılığı Türk Lirasını aşmaması.
Bu kriterler, 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden düzenlenen belgelere
de uygulanabilir).
7. Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik
modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar
(Ancak, söz konusu modernizasyon yatırımları ile 7 nci maddede belirtilen kriterleri birlikte sağlayan işletmelerin sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon
yöntemiyle üretimine yönelik yatırımları
sadece genel teşvik sisteminden desteklenebilir).
2015 Yılı KOBİ M ali Destek Progr am ı Baş vu r u Re h be r i Re f e r a n s N o: TR81/ 15/ K OBİ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
C. HİZMETLER SEKTÖRÜ
1. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yüksekokul, üniversite, yükseköğretim ve
teknik ve mesleki öğretim dışında kalan
eğitim yatırımları ile yetişkinlerin eğitilmesine yönelik (kurslar, dershaneler vb)
yatırımlar.
16.Gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri
(Yazılım, AR-GE faaliyetleri, veri tabanı faaliyetleri, veri işleme, teknik test ve analiz
faaliyetleri, ambalajlama faaliyetleri ile
gösteri, sergi ve kongre faaliyetleri hariç).
17.Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak
üzere mali aracı kuruluşların yatırımları.
2. Poliklinik, muayenehane ve müşterek
muayenehane yatırımları.
18.Kapalı alanı 500 m2’nin altında olan soğuk hava deposu yatırımları.
3. Turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama
tesisleri ve dağ/yayla evleri dışında kalan
turizm konaklama tesisleri.
19.Komple yeni ve tevsi niteliğindeki tersane
yatırımları.
4. Ülke genelinde yayım yapan günlük gazete basım hizmetleri, televizyon/radyo
yayıncılığı ve baskı, basım, matbaa ve
ambalaj yatırımları dışındaki basın ve yayın yatırımları.
A. TARIM VE TARIMSAL SANAYİ
5. Sinema salonu yatırımları.
6. Müteahhitlik hizmetleri ve konut üretimine yönelik yatırımlar.
7. Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs
ile çekici ve treyler yatırımları (Belediyelerin yapacakları yatırımlar hariç).
II. TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI
YATIRIM KONULARI
1. Süt yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında asgari 150 büyükbaş.
2. Et yönlü büyükbaş entegre yatırımlarında
asgari 150 büyükbaş.
3. Damızlık büyükbaş entegre hayvan yetiştiriciliğinde (et/süt yönlü) asgari 150
büyükbaş/dönem.
4. Kanatlı entegre yatırımlarında 100.000
adet/dönem.
8. Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş
merkezi ve otopark yatırımları dâhil toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar.
5. Süt ve et yönlü küçükbaş entegre yatırımlarında (damızlık dâhil) 1.000 küçükbaş/
dönem şartı aranır.
9. Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu yatırımları.
1. Düz örme konusunda yapılacak yatırımlarda toplam makine sistem sayısının asgari 60 olması şartı aranır.
10.Petrol ürünleri (LPG dâhil) dağıtım yatırımları, akaryakıt istasyonu yatırımları.
11.Karayolları dinlenme tesisi yatırımları,
mola noktaları.
12.Lokantalar, kafeteryalar, eğlence yerleri,
günübirlik tesisler, termal kür tesisleri,
sağlıklı yaşam tesisleri, yüzme havuzları.
13.Yat ithali yatırımları.
14.Taşıt kiralama yatırımları.
15.Halı yıkama yatırımları.
B. İMALAT SANAYİ
2. Hazır beton yatırımlarında asgari 100 m3/
saat ve üzerindeki komple yeni yatırımlar
için teşvik belgesi düzenlenebilir.
C. HİZMETLER SEKTÖRÜ
1. Bir veya birkaç yerde gümrükleme ve sigortacılık hizmetlerinin de sunulduğu antrepo, elleçleme-paketleme ve otomasyon
hizmetlerini birlikte içeren, asgari toplam
kapalı alanı 10.000 m2 olan entegre lojistik yatırımları için, Ulaştırma, Denizcilik
37
38
201 5 Yılı KOB İ Mali D estek Progr am ı Başvur u Rehb er i Refer an s N o: TR81/ 15/ K OBİ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
ve Haberleşme Bakanlığından alınmış L2
belgesinin yatırım süresi sonuna kadar
ibraz edilmesi kaydıyla, teşvik belgesi
düzenlenebilir. Söz konusu teşvik belgeleri kapsamına yük taşımacılığına yönelik
araçlar dâhil edilmez.
2. Boru hattıyla taşımacılık, petrol ve doğalgaz ürünleri, dolum ve depolama tesisi
yatırımlarında dağıtım araçları ve tüpler
hariç olmak üzere, sadece sabit tesise
yönelik harcamalar için teşvik belgesi düzenlenebilir.
3. Kültür yatırımları için, Kültür ve Turizm
Bakanlığından alınacak kültür belgesine
istinaden teşvik belgesi düzenlenebilir.
Ancak, münhasıran bu amaçla inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor, eğlence
ve satış üniteleri gibi birimler kapsama
dâhil edilmez.
4. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak
turizm belgesini haiz eğlence merkezi ve
temalı tesis gibi konaklama içermeyen
turizm yatırımları teşvik belgesine bağlanabilir. Ancak, münhasıran bu amaçla
inşa edilenler dışında, yeme-içme, spor,
eğlence ve satış üniteleri gibi birimler
kapsama dâhil edilmez.
5. Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak
Kültür veya Turizm Belgesini haiz fuar,
kongre, sergi ve gösteri merkezi yatırımları için teşvik belgesi düzenlenebilir.
Fuar ve sergi merkezlerinde, otopark hariç asgari kapalı alanın 5000 m2, kongre merkezlerinde asgari koltuk sayısının
1000, gösteri merkezlerinde ise asgari
koltuk sayısının 2500 olması şartı aranır.
6. Spor tesisi yatırımlarında asgari 10 Milyon TL sabit yatırım şartı aranır.
7. Havaalanı yer hizmeti yatırımlarında teşvik belgesi kapsamına trafiğe çıkmayan
ve sadece apronda kullanılan motorlu
taşıtlar dâhil edilebilir. Binek otomobilleri
proje kapsamına dâhil edilmez.
8. Havayolu işletmeciliği ve kargo taşıma-
cılığı yatırımlarında temin edilecek uçaklarda birim başına asgari kapasitenin 50
koltuk, kargo uçaklarında ise asgari kargo kapasitesinin 30.000 kg olması şartı
aranır. Faaliyet konusu bizatihi havayolu
işletmeciliği ve/veya kargo taşımacılığı
olan yatırımlar dışında genel amaçlı ve
hava taksi işletmeciliği amaçlı yatırımlar
için teşvik belgesi düzenlenmez.
9. Uydu, telsiz, kablo vb. iletişim ortamlarından gelen haberleşme, radyo, televizyon
ve veri sinyallerini birleştirip tek bir paket
halinde nihai tüketiciye iletimini sağlayan
hizmet yatırımlarında nihai hizmeti alanlar
tarafından kullanılan yatırım malları destek unsurlarından faydalandırılmaz.
10.Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler,
il özel idareleri, birlik, kooperatif vb. kuruluşların görev alanlarına yönelik olarak
yapacakları yatırımlar proje bazında değerlendirilerek teşvik belgesi düzenlenebilir.
11.Sadece vinç hizmetlerine yönelik yatırımlarda her bir vinç için asgari 100 ton kaldırma kapasitesi aranır. 500 ton kaldırma
kapasitesinin altında kullanılmış vinç ithaline izin verilmez.
12.Çamaşır yıkama ve kurutma yatırımlarında asgari 2 Milyon TL sabit yatırım şartı
aranır.
13.Yat inşa yatırımlarında teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yat boyunun asgari
24 metre olması şartı aranır.
2015 Yılı KOBİ M ali Destek Progr am ı Baş vu r u Re h be r i Re f e r a n s N o: TR81/ 15/ K OBİ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
EK-5
DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ
Ürün
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.)
Pik demir
7201
Demir alaşımları
7202 11 20
7202 11 80
7202 99 11
Demir cevherinin
doğrudan
indirgenmesi
suretiyle elde
edilen demirli
ürünler ve diğer
sünger görünüşlü
demirli ürünler
7203
Demir ve
alaşımsız çelik
7206
7207 11 11
7207 11 14
7207 11 16
7207 12 10
7207 19 11
7207 19 14
7207 19 16
7207 19 31
7207 20 11
7207 20 15
7207 20 17
7207 20 32
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7207 20 71
7208 10 00
7208 25 00
7208 26 00
7208 27 00
7208 36 00
7208 37
7208 38
7208 39
7208 40
7208 51
7208 52
7208 53
7208 54
7208 90 10
7209 15 00
7209 16
7209 17
7209 18
7209 25 00
7209 26
7209 27
7209 28
7209 90 10
7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 30 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 61 10
7210 69 10
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 38
7211 13 00
7211 14
7211 19
7211 23 10
7211 23 51
7211 29 20
7211 90 11
7212 10 10
7212 10 91
7212 20 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91
7213 10 00
7213 20 00
7213 91
7213 99
Yarı mamul demir
veya alaşımsız
çelik ürünleri
Demir ve
alaşımsız çelikten
yassı hadde
ürünleri
Demir veya
alaşımsız
çelikten, sıcak
haddelenmiş,
düzensiz sarılmış
kangal halinde
çubuk ve filmaşin
39
40
201 5 Yılı KOB İ Mali D estek Progr am ı Başvur u Rehb er i Refer an s N o: TR81/ 15/ K OBİ
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
Demir ve
alaşımsız çelikten
diğer çubuk ve
filmaşinler
7214 20 00
7214 30 00
7214 91
7214 99
7215 90 10
Demir veya
alaşımsız çelikten
profiller
7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 31
7216 32
7216 33
7216 40
7216 50
7216 99 10
Paslanmaz çelik
7218 10 00
7218 91 11
7218 91 19
7218 99 11
7218 99 20
7219 11 00
7219 12
7219 13
7219 14
7219 21
7219 22
7219 23 00
7219 24 00
7219 31 00
7219 32
7219 33
7219 34
7219 35
7219 90 10
7220 11 00
7220 12 00
7220 20 10
7220 90 11
7220 90 31
Paslanmaz
çelikten yassı
haddelenmiş
ürünler
Ürün
Paslanmaz
çelikten çubuk ve
filmaşinler
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.)
7221 00
7222 11
7222 19
7222 30 10
7222 40 10
7222 40 30
7225 11 00
7225 19
7225 20 20
7225 30 00
7225 40
7225 50 00
7225 91 10
7225 92 10
7225 99 10
7226 11 10
7226 19 10
7226 19 30
7226 20 20
7226 91
7226 92 10
7226 93 20
7226 94 20
7226 99 20
7224 10 00
7224 90 01
7224 90 05
7224 90 08
7224 90 15
7224 90 31
7224 90 39
7227 10 00
7227 20 00
7227 90
7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80
Palplanşlar
7301 10 00
Raylar ve
traversler
7302 10 31
7302 10 39
7302 10 90
7302 20 00
7302 40 10
Diğer alaşımlı
çelikten yassı
hadde ürünleri
Diğer alaşımlı
çelikten çubuk ve
filmaşinler
7302 10 20
Dikişsiz tüpler,
borular ve delikli
profiller
7303
7304
Dış çapı 406,4
mm’nin üzerindeki
kaynaklı demir
veya çelik tüpler
ve borular
7305
BAKKA
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI
WESTERN BLACK SEA DEVELOPMENT AGENCY
Güney Mah. Zonguldak Yolu Cad. No 36 67600 Kozlu / ZONGULDAK
Tel : 0 (372) 257 74 70 Faks: 0 (372) 257 74 72
arti5medya.com
www.bakka.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
600 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content