close

Enter

Log in using OpenID

Deloitte iş analitiği

embedDownload
Deloitte iş analitiği
Veriden bilgiye dönüşüm
İçindekiler
Verinin iyi yönetilememesinin tehlikeleri
2
Hedefleri doğru koymak3
Size nasıl fayda sağlarız:4
Sektör uygulamalarında derin bilgi birikimi
2
P
azara ilişkin öngörü geliştirmek ve iş stratejilerini uygulamak için,
kurumların geçmişteki iş deneyimlerini sürekli olarak inceleyebilme
ve değişikliklere hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Deloitte İş Analitiği,
sektörlere yönelik derin bilgi birikimi ve tecrübelerinden en üst düzeyde
faydalanarak, istatistiki ve nicel analizleri, açıklayıcı ve tahmine dayalı
modellemeyi yoğun bir biçimde kullanarak firmalara daha doğru
karar alma ve temel iş metriklerini iyileştirmeleri konularında destek
sağlamaktadır.
1
Verilerin iyi
yönetilememesinin tehlikeleri
Veri analizi, her zaman stratejik bir öncelik olarak değerlendirilmese
de, veriden kilit bilgileri elde etmedeki yetersizlik; gelir ve güven
kaybı, yasal düzenlemelere yönelik uyum sorunları, rekabet baskısı,
müşteri memnuniyetsizliği gibi sorunlara yol açabilir. Bu zorluklar
düşünüldüğünde, analitik artık bir lüks değil, bir gereklilik haline
gelmiştir.
Analitiğin gerekliliği, özellikle kurumların başa
çıkabileceklerinden daha fazla veriye sahip
olduklarında ve bu verileri anlamlı bilgiye
dönüştürmede ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar
deneyimin karar almada rolü olsa da şirketler
anlamlı ve doğru bilgiye sadece önseziyle
ulaşmaya çalıştığında karar almak riskli hale
gelecektir.
Bu duruma engel olabilmek için;
•Öngörü geliştirmek ve rekabet avantajını
sürdürebilmek için bilgiyi doğru şekilde
kullanabilmek,
•Kurumun tamamında ve granüler seviyede
performansı ölçmenize ve geliştirmenize
yardımcı olabilecek bilgi araçlarına erişebilmek,
•İş ve teknoloji yatırımlarından daha fazla
değer kazanabilmek için, verilerinizden anlamlı
bilgiler elde edebilmek,
•Riski yönetmek ve uyum sorunlarını bertaraf
edebilmek için bilgiden en üst düzeyde
yaralanabilmek gerekmektedir.
Analitik yeni bir kavram olmamasına karşın,
çoğunlukla belirli odak alanlarına yönelik
uygulanmaktadır. Kurumların kararları
gerçeklere odaklı analize ve bilimsel düşünceye
dayandırmasını sağlamak için, analitik becerileri
yöneticilerden en alt düzeydeki çalışanlara
kadar kurumun tamamında geliştirmeleri
gerekmektedir. Bunun sonucunda kurumların
kültür ve becerileri yeni bir düzeye taşınmış
olacaktır.
2
Hedefleri doğru koymak
Kapsamlı analitik girişimlerine başlamak için, şirketlerin ne tür gelişim
alanlarına odaklanmak istediklerini netleştirmeleri etkin bir uygulamaya
yönelik ilk adım olacaktır.
İş performansı ve çıktılarını geliştirmek
Kurumların işlerini etkin bir şekilde
yönetebilmeleri süreç performanslarını doğru
ölçebilmeleriyle mümkün olacakatır. Deloitte
İş Analitiği, performans geliştirme fırsatlarının
tespit edilmesinde ve değişimin kökten
çözümlerle hayata geçirilmesinde yardımcı
olmaktadır.
İnovasyonu ve rekabet avantajını
güçlendirmek
Deloitte İş Analitiği, kurumlara, müşterilerini ve
pazarı daha iyi anlamaları için anlamlı bilgiler
sağlayarak bunların etkin kullanım alanları
konusunda yardımcı olmaktadır.
Etkinliği arttırmak ve daha düşük
maliyetler elde etmek
Deloitte İş Analitiği, kurumların verimsiz
oldukları alanlar ve gelişim fırsatlarını tam
olarak tespit ederek faaliyetlerini daha verimli
hale getirmelerine olanak tanıyan iş süreci
değişikliklerini belirlemekte ve uygulamakta
yardımcı olmaktadır.
Fark edilmeyen noktaları keşfetmek
Deloitte İş Analitiği, karmaşık küresel iş
ortamında fark edilmeyen noktaları açığa
çıkararak yöneticiler için anlamlı hale
getirilmesinde yardımcı olmaktadır.
Yasal düzenlemelere uyumluluğu
arttırmak
Şirketlerin sistem ve verilerindeki sorunlar, alınan
kararları ve oluşturulan raporları da olumsuz
etkilemektedir. Yöneticiler kurumlarının finansal
tablolarının doğruluğu ve güvenilirliğine ilişkin
yüksek düzeyde sorumluluk taşırlar. Burada
yaşanacak sorunlar yüksek maliyetlere yol
açmaktadır. Aynı zamanda, kurum dışındaki
denetim ve gözetim kuruluşlarından gelen
tutarlılık talepleri de gittikçe artmaktadır.
Deloitte İş Analitiği, verilerin toplanması ve
analizi için başarısı kanıtlanmış bir dizi standart
araç ve teknikler uygulayarak şirketlerin yaptığı
raporlamaların güvenilirliğinin arttırılmasına
yardımcı olmaktadır.
Başarı hikayesi
Yeni öngörüler elde etmek
Havayolu sektörünün önde gelen global firmalarından olan bir
havayolu şirketi pazarın %60’ına sahip olmasına rağmen yeni bir
büyüme dalgası elde ederek müşteri sayısını arttırmak istemiştir.
Firma çapraz ve üst satış fırsatlarının olduğunu bilmesine karşın
öncelikle hangi müşterileri hedeflemesi gerektiği ve rekabet
tehdidine karşı hangi müşterilerin daha fazla risk taşıdığını tespit
etmekte zorlanmaktadır.
Deloitte İş Analitiği, müşteri davranışı odaklı detaylı bir model
geliştirerek, firma için ilk defa müşterilere sağlanacak değer ve
müşteri ihtiyaçlarını tek bir bakış açısı altında birleştirmesine olanak
sağlayarak firmanın büyüme stratejisine katkıda bulunmuştur.
Bunun sonucunda, müşteri başına elde edilen ciro rakamı 3 katına
çıkartılmıştır.
3
Size nasıl fayda sağlarız:
Sektör uygulamalarında derin bilgi
birikimi
İş analitiği çözümlerinin başarılı uygulanabilmesi için üç değişik
gereksinime ihtiyaç vardır: Derin sektör bilgi birikimi, kapsamlı
fonksiyonel yetkinlikler ve ileri derecede teknik yetkinlik. Deloitte,
bütün bu yetkinlikleri büyük resim altında birleştirerek, benzeri olmayan
hizmetler sağlayabilmektedir.
Sorunlar
Analitik
Hangi iş sorununu
Çözümler
çözmeye çalışıyorsunuz?
u
Optimiza
ans
sy
rm
on
fo
Performans
Yönetimi
Kurumsal veri yönetimi veri yaşam döngüsü
boyunca, yani verinin oluşumundan silinmesine
kadar geçen süre zarfında, verinin kurumsal
bir varlık olarak yönetilmesine ve bu amaç için
gereken araçların ve mimarinin uygulanmasına
imkan verir.
Performans optimizasyonu verinin anlamlı
bilgiye dönüşmesi için gereken uygulamaları
geliştirmenize yardımcı olur.
4
Pe
r
Gelecek
Geleceğe nasıl bakıyoruz ve
analitik öngörüleri nasıl elde ederiz?
İş Sonuçları
i
netim
Yö
ri
İleri Analit
ik
Ve
Gerçekler
İşi anlamak ve performansı
geliştirmek için hangi verilerden
değer elde edilebilinir.
Geçmiş ve Bugün
İşimizle ilgili şu an ne oluyor
ya da geçmişte ne oldu ve
neden? Bu konuda ne
yapmalıyız?
İş Zekası
Öngörüsel analitik (ileri analitik) kurumların
daha etkili karar vermelerini sağlamak için, veri
madenciliği, veri görselleştirilmesi ve tahmine
dayalı optimizasyon ve simülasyon modelleme
tekniklerinin uygulanmasını içermektedir. Bu
çalışmalardan elde edilen analitik bulgular,
bütün kurum çapında farklı katma değer
yaratabilecek fırsatları belirlemenize yardımcı
olacaktır.
Deloitte, analitik çözüm üretme sürecinde, iş
stratejisini teknoloji deneyimiyle birleştirerek,
geliştirilen analitik çözümlerin gerçek iş
hedeflerine odaklanmasını sağlamaktadır.
Müşteri Analitiği
Tedarik Zinciri
Analitiği
Deloitte , firmalara
müşteri yaşam
döngüsünün her
basamağında farklı
çözümler sunarak;
yeni müşteri kazanımı,
müşteri beklenti ve
ihtiyaçlarının tespiti,
müşterilerin elde
tutulması ve geri
kazanımı konularında
yardımcı olmaktadır.
Tedarik zincirinin
etkinliğini arttırmak
için veri odaklı analitik
yöntemler ile tahmin
iyileştirilmesi, gelişme
fırsatlarının tespit
edilmesi ve tedarik
zinciri yapısının
optimize edilmesi
konularında çözümler
sunulmaktadır.
Risk Analitiği
İşgücü Analitiği
Firmaların kurum
genelindeki risk
faktörlerini proaktif
olarak tespit etme
ve risk seviyelerini
daha iyi anlamalarını
ve yönetmelerini sağlamak
için çözümler
sunulmaktadır.
Karmaşık işgücü
sorunlarına analitik
bakış açısı getirerek
yeni çözümlerin
üretilmesine imkan
sağlamaktadır.
Başarı hikayeleri
Dolandırıcılık tespit yetkinliklerini geliştirmek
Deloitte, önde gelen bir banka için, kredi kartı işlemleri ve hesap
transferlerindeki dolandırıcılık vakalarının tespiti amacıyla, farklı
iş birimleriyle beraber ayrıntılı dolandırıcılık risk değerlendirme
çalışması yürütmüş ve çeşitli risk ve risk kontrolleri konusunda
bulgular tespit etmiştir.
Elde edilen sonuç; bankaya önemli ölçüde maliyet tasarrufu
sağlanması, yeni dolandırıcılık risklerinin tespit edilmesi,
dolandırıcılık haritasının oluşturulması ve bir çok özgün dolandırıcılık
tespit kuralının belirlenmesi olmuştur.
Tedarik zincirinin şeffaflığının arttırılması için veri analitiği
Deloitte, Türkiye’nin önde gelen mobilya aksesuarı üreticisine,
talebi daha tutarlı bir şekilde öngörerek, üretim ve talep arasındaki
dengesizlikleri ortadan kaldırarak ve stok seviyelerini azaltarak,
küresel rakiplerine karşı rekabet avantajını arttırma konusunda
yardımcı olmuştur. Firma için talep tahmin becerilerini geliştirmek
konusunda yeni süreçler belirlenmiş, İstatistiki Talep Tahmin Aracı
geliştirilmiş ve yeni satış ve operasyon planlama kuralları ile yeni
performans indeksleri ve süreçler tasarlanmıştır. Bunun sunucunda,
talep tahmininin doğruluğu farklı kanallarda %90’a kadar çıkarılmış
ve ortalama stok seviyelerinde yüzde 40 seviyesinde bir azalma
sağlanarak arz ve talep düzeylerinin dengelenmesinde önemli bir
gelişme elde edilmiştir.
5
Veriyi anlamlı
bilgiye dönüştürme
6
Deloitte İş Analitiği, deneyimli sektör uzmanları ile birlikte, gelişim
alanlarını ve çözümlerini belirlemenize yardımcı olabilir. Hem geçmişe
dönük performansın değerlendirilmesinde, hem de geleceğe yönelik
senaryo planlaması ve tahmine dayalı modellerin uygulanmasında,
veriyi bilgiye dönüştürebilecek ispatlanmış stratejilere gereksinim
bulunmaktadır.
Deloitte İş Analitiği veriyi bilgiye dönüştürerek kurumlara işletme
performansı ve rekabet avantajını geliştirecek farklı çözümler
sunmaktadır.
7
Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki linki ziyaret ediniz:
www.deloitte.com.tr/Hizmetlerimiz/İş Analitiği Hizmetleri
Sosyal medya
LinkedIn
Twitter
8
9
Daha fazla bilgi için
Güneş Süsler
Ortak
İş Analitiği Hizmetleri Lideri
[email protected]
Ali Tuncel
Kıdemli Müdür
[email protected]
Meltem Kirişçi
Kıdemli Müdür
[email protected]
Deloitte Türkiye
İstanbul
Sun Plaza
Maslak Mah. Bilim Sk. No:5
Şişli
34398
+90 (212) 366 60 00
Ankara
Armada İş Merkezi
A Blok Kat:7 No:8
Söğütözü
06510
+90 (312) 295 47 00
İzmir
Punta Plaza 1456 Sok.
No:10/1 Kat:12
Daire:14 - 15
Alsancak
+90 (232) 464 70 64
Bursa
Zeno Center İş Merkezi
Odunluk Mah. Kale Cad.
No:10 d
Nilüfer
+90 (224) 324 25 00
Adana
Günep Panaroma İş Merkezi
Reşatbey Mah. Türkkuşu Cad.
Bina No:1 B Blok Kat:7
Seyhan
+90 (322) 237 11 00
www.deloitte.com.tr
Deloitte, faaliyet alanı birçok endüstriyi kapsayan özel ve kamu sektörü müşterilerine denetim, vergi,
danışmanlık ve kurumsal finansman hizmetleri sunmaktadır. Küresel bağlantılı 150’den fazla ülkedeki üye
firması ile Deloitte, nerede faaliyet gösterirse göstersin, başarılarına katkıda bulunmak için müşterilerine
birinci sınıf kapasitesini ve derin yerel deneyimini sunar. Deloitte’un yaklaşık 200.000 uzmanı, mükemmelliğin
standardı olmaya kendini adamıştır.
Deloitte; bir veya birden fazla, ayrı ve bağımsız birer yasal varlık olan, İngiltere mevzuatına göre
kurulmuş olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited ve üye firma ağına atfedilmektedir. Deloitte Touche
Tohmatsu Limited ve üye firmalarının yasal yapısının detaylı açıklaması için lütfen www.deloitte.com/about
adresine bakınız.
©2013 Deloitte Türkiye. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
346
File Size
2 766 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content