close

Enter

Log in using OpenID

betec 192

embedDownload
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
YAPISAL TEKN‹K HARÇLAR
Betec® 192
Çimento esasl›,tek bileflenli
derz ve alt dolgu onar›m harc›
Ürün Tan›m›
BETEC 192 cebri uygulamal› bir alt dolgu malzemesi
olarak kullan›lmakta olup, birleflme noktalar›n›n
boflluksuz bir flekilde derzlendirilmesi veya zemin ve
duvar alanlar›n›n onar›m›na yöneliktir. Derz dolgu
malzemesi BETEC 192, suyun ayarlanmas› yoluyla
farkl› k›vamlarda haz›rlanabilir. Bu özellik sayesinde
BETEC 192 birçok uygulama alan›nda kullan›labilir.
•
•
•
•
•
•
•
•
Prekast paneller
Prekast derzler
Çelik kirifl ve sütunlar
Kap› ve pencere kasalar›
Makine bileflimleri ve sabitleyiciler
Yap› ve harç döflekleri
K›smi beton onar›m›
Boflluk dolgusu
Müflteriye Sa¤lad›¤› Faydalar:
• Yüksek maliyetli kal›p/dolgu iflleri kal›ps›z bir flekilde
makul olarak gerçeklefltirilebilir!
• Derz dolgusu tiksotropik olup, hemen düzeltilebilir
• Birkaç metrelik dikey derzler tek proseste doldurulabilir
• Demir veya benzeri mevcut donat›lar cebri olarak
entegre edilebilir
• Boflluksuz bir dolgu ile cebri entegrasyona ulafl›labilir
Ürünün sa¤lad›¤› avantajlar aras›nda flunlar bulunur:
• Ayarlanabilir k›vam = yumuflak plastik hale gelinceye
kadar sert
• Düflük su/çimento faktöründe yüksek erken dayan›m
• Pompalanabilirlik özelli¤i iyi
• Yüzey uygulamas› hemen bafllat›labilir ve düzeltilebilir
(stabildir)
• Tiksotropik davran›fl/kal›ps›z halde dahi stabil
• Su geçirmez
• Don ve afl›nd›r›c› maddelere karfl› yüksek direnç
• TRGS 613'e uygun olarak düflük kromat içeri¤i
• Yanmaz inflaat malzemeleri A 1'in gereksinimlerini
karfl›lar
Uygulama Alanlar›
BETEC 192, prefabrik bileflik ünitelerin alt dolgusu için
kullan›l›r. Ana uygulama alanlar› aras›nda flunlar bulunur:
156
Kullan›m Özellikleri
BETEC 192 derz dolgusu, uygun bir beton mikserinde
gerekli miktarda su ile kar›flt›r›l›r. Topaks›z ve homojen
bir kar›fl›m, gerekli miktarda suyun 4/5'inin miksere
kat›lmas›yla elde edilir. Kalan su, gerekli miktarda tozun
eklenmesinin ve iki dakika kadar kar›flt›rma iflleminin
ard›ndan eklenmelidir. (Dikkat: ‹stenen k›vama ba¤l›
olarak maksimum de¤erden %10 daha az su ekleyin).
Kar›flt›rma süresi miksere ba¤l›d›r. Bununla birlikte
kar›flt›rma ifllemi en az 4 dakika devam etmelidir. K›smi
beton onar›m iflleri için, çimento ba¤l› bir ba¤ tabakas›
tavsiye edilir (BETEC 022, bilgi formu no. 3.07). Makine
ile uygulamada genelde bir ba¤ tabakas› gerekmez.
Deposuz bir mikser olarak bir vidal› pompa yeterlidir.
Temelin Haz›rlanmas›
Mineral beton temelin, dolgu beton ortaya ç›kana kadar
ba¤ dayan›m›n› zay›flatabilecek tüm kir, ya¤ ve tüm
katman partiküllerinden temizlenmesi gerekir. Haz›rlanan
temelin ba¤ tabakas› için yeteri kadar kaygan olmamas›
ve k›lcal boflluklar›n aç›k olmas› gerekir. Uygulama
yüzeyini uygulamadan yaklafl›k 4 saat öncesinde
doygunlu¤a ulafl›ncaya kadar tamamen ›slat›n ve
uygulamay› yüzey hafif nemliyken gerçeklefltirin. Beton
C
temele uygulanan ön sulama ifllemi nedeniyle kalm›fl
olabilecek su birikintilerini giderin. Beton temelin
yüzeyinde don bulunmamal›d›r. Beton temelin çekme
dayan›m›n›n ortalama 1.5 N/mm2 olmas› gerekmektedir.
Uygulama Sonras› ‹fllem
Alt dolgu yüzeylerinin uygulama sonras› ifllemi, di¤er
tüm hidrolik olarak prizlenen çimento harçlar›nda oldu¤u
gibi, jüt çuvallar ve jüt çuvallar›n üzerine serilen plastik
folyolarla gerçeklefltirilir.
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
Ambalaj fiekli
25 kg'l›k ka¤›t torbalarda
Depolama
Kuru, dona maruz kalmayacak yerlerde, aç›lmam›fl
paketlerinde saklanmal›d›r. Son kullanma tarihi üretim
tarihinden itibaren 12 ayd›r.
Bu ifllemin en az 5 gün sürmesi gerekir. Bu ifllem
mümkün oldu¤unca çabuk, ancak en geç harç yüzeyi
sertleflmeye bafllar bafllamaz uygulanmal›d›r. Geleneksel
uygulama sonras› ifllem yöntemlerine alternatif olarak,
buharlaflmaya karfl› bir koruma malzemesi de
kullan›labilir.
Betec 192
Tane boyutu
Taze karıfltırılmıfl harç yo¤unlu¤u
mm
0-1
kg/dm3
2,2
Genleflme de¤eri
%
> 0,1
Priz süresi (20°C'de)
(sıcaklı¤a ba¤lı olarak)
dk
yaklafl›k 45
Priz sıcaklı¤ı
(prekast elemanın sıcaklı¤ı)
+5°C'nin altındaki sıcaklıklarda kıfl
inflaat önlemleri alınmalıdır (DIN 1045)
min/maks. °C
Maksimum su miktarı
lt/25kg
+5/+30
yaklafl›k 3,5 = kuru k›vam *
yaklafl›k 4,5 = yumuflak plastik k›vam
kg/m3
Hesaplanan miktar
E¤ilme/gerilme dayanımı*
4,0
7 gün
5,2
28 gün
7,0
N/mm2
Basınç dayanımı*
2.000 (1 torba = 25 kg = yaklafl›k 12,5 lt harç miktar›)
1 gün sonra
1 gün sonra
20,0
7 gün
40,0
28 gün
50,0
N/mm2
* Numunelerin depolanması, DIN EN 196, T.1'e uygun olarak.
* Dayanım de¤erleri, üretim tesisimizin ortalama denetim sonuçlarıdır.
www.graceconstruction.com
Grace Yap Kimyasallar San. Ve Tic. A.fi.
‹stanbul Tuzla Kimya San. Org.San. Böl., Melek Aras Bulvar, No:10, 34956, Tuzla, Istanbul, Turkiye
Tel: +90 216 593 09 70
ADVA, Daraccel, Darafill, Daracem, Darapel, Daraset, Daratard, Daraweld, Darex, Eclipse, Mortard, Optec, Pieri, Quantec, Strux, Tricosal, Synchro, V-Mar ve
WRDA, W. R. Grace & Co.-Conn. firmas›n›n tescilli markalar›d›r.
Verilen bilgiler gerçek ve do¤ru oldu¤una inan›lan veri ve bilgiler baz›nda olup, kullan›c›n›n görüflüne, incelemesine ve kontrolüne sunulmufltur. Kullanma koflullar›
kontrolümüz d›fl›nda oldu¤undan, ortaya ç›kacak sonuçlar› garanti etmemekteyiz. Lütfen tüm beyanlar›, tavsiyeleri veya önerileri sat›fl flartlar›m›zla ve taraf›m›zca
tedarik edilen tüm mallar için geçerli olan s›n›rlay›c› garantiler ve çarelerle birlikte okuyunuz. Herhangi bir üçüncü tarafa ait kanuni yükümlülük veya haklar› ihlal
edebilecek hiçbir beyan, tavsiye veya öneri kas›tl› olarak verilmemifltir.
Bu ürünler patentli veya patent baflvurusu yap›lm›fl olabilir.
2011
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
123 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content