close

Enter

Log in using OpenID

adcor 550 mı resın

embedDownload
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
SU YALITIM S‹STEMLER‹
Adcor® 550MI Resin
‹nflaat derzlerinde su sızıntılarının
önlenmesine yönelik tek bileflenli,
esnek poliüretan enjeksiyon harcı.
Tanım
Adcor 550MI Resin, beton inflaatlarda dolgu, derz
onarımı ve su sızıntılarının önlenmesine yönelik olarak
kullanılan, tek bileflenli, orta-düflük viskoziteye sahip,
su itici, suya karflı tepki gösteren, esnek bir poliüretan
enjeksiyon harcıdır.
Adcor 550MI Resin, sarı renkli yanmaz bir sıvı olup,
suyla temasında genleflerek dayanıklı, esnek, kapalı
hücreli, korozif ortamlara karflı dayanıklı bir poliüretan
köpük halinde kürlenir.
Avantajları
• Yanıcı de¤ildir, solvent içermez.
• Tek bileflenlidir.
• Katalizörler sayesinde kısa kürlenme süreleri.
• Birçok organik solventler, hafif asitler, alkaliler ve
mikroorganizmalara karflı dayanıklıdır.
• Derz veya çatlak içinde esnek bir conta veya esnek
bir tapa oluflturur.
Ana Uygulama Alanları
Adcor 550MI Resin:
• ‹nflaat derzlerinde su sızıntılarının kesilmesi amacına
yönelik olarak Adcor 550MI enjekte edilebilir su
tutucu ile birlikte kullanım için dizayn edilmifltir.
• 3 mm’ye kadar çatlak ve bofllukların doldurulması
amacıyla kullanılabilir.
Uygulama yalnızca Grace tarafından onaylanm›fl kifliler
tarafından gerçeklefltirilmelidir. Daha fazla bilgi için
Grace ile irtibata geçiniz.
Uygulama
Uygulama öncesinde Teknik Bilgi Formu ve Malzeme
Güvenlik Bilgi Formuna (MSDS) baflvurunuz.
Kullanmadan Adcor® 550MI Catalyst’i (katalizör) iyice
çalkalayın.
Yüzey ve Temelin Hazırlanması
• Derzdeki tüm kir ve kalıntıları temizleyin. 3 mm’nin
üzerindeki aktif sızıntı yapan çatlaklar onaylı bir
yöntemle kapatılmalıdır.
• Her bir Adcor 550MI için girifl ve çıkıflların yerlerini
tespit edin.
• Reçineyi enjekte etmeden önce çatla¤ı su ile yıkayın.
232
Bu ifllem çatla¤ı astarlayacak ve enjekte edildi¤inde
reçineyi aktif hale getirecektir.
Reçine ve Ekipman Hazırlı¤ı
• Reçineyi, önceden belirlenen miktarda katalizör ile
hazırlayın. Adcor 550MI Catalyst’i kullanmadan önce
iyice çalkalayın. Reçine suyla temas edene kadar
herhangi bir reaksiyon söz konusu olmayacaktır.
• Reçineyi suya karflı koruyun. Aksi takdirde reaksiyon
kullanılan kap içerisinde tetiklenir ve reçinenin
enjeksiyon ekipmanı içinde sertleflmesine veya köpük
hale gelmesine yol açar.
• Çapraz kontaminasyon ve tıkanıklıkların önlenmesi
amacına yönelik olarak su ile reçine enjeksiyonu için
ayrı pompa kullanılması kuvvetler tavsiye edilir.
• Pnömatik veya elektrik tahrikli tek bileflenli bir
pompa kullanılması tavsiye olunur.
• Pompaların havası, enjeksiyon öncesinde sistemin
yafllanması ve kurutulması amacına yönelik olarak
uygun bir yıkama maddesiyle hazırlanmalıdır.
Enjeksiyon
• Pirinç Enjeksiyon Çubuklarını, enjeksiyon uygulanacak
su tutucuların girifl ve çıkıfllarına ba¤layın.
• Enjeksiyon ifllemine pompada en düflük basınç
ayarında ba¤layın. Basıncı reçine akmaya ba¤layıncaya
kadar yavaflça arttırın. Gereken basınç, boflluk ve
çatlaklara ve betonun genel durumuna ba¤lı olarak
14 ile 200 bar arasında de¤iflebilir.
• Derz çatlaklarından çıkan bir miktar reçine, reçine
enjeksiyonunun boyutunu gösterebilir. Büyük sızıntılar,
birden fazla enjeksiyonu gerektirebilir.
• Enjeksiyon prosesi boyunca derzden önce su, ardından
sırasıyla köpüklü reçine ve reçine akabilir.
Bu durumda enjeksiyon ifllemine son verilmelidir.
• Her bir enjeksiyon aflamasının tamamlanmasının
ardından, Adcor 550MI hortum sistemi su ile
yıkanmalı, boflaltılmalı ve girifl ve çıkıfl hortumlarının
uçlarına plastik tapalar takılmalıdır.
• Bir sonraki Adcor 550MI uygulamasına geçin ve
prosesi tekrarlayın.
• Birkaç su tutucu uygulamasına enjeksiyon uyguladıktan
sonra, daha önce enjeksiyon uygulanan su tutuculara
geri dönüp, sızıntılar kesilene kadar ifllemleri
tekrarlayın.
C
Reaktivite Tablosu
Reaktivite
Adcor 550MI
Catalyst
Adcor 550MI Resin
için yaklafl›k
polimerizasyon
süresi
10˚C’de
1%
3%
5%
7 dk 50 sn
3 dk 50 sn
2 dk 25 sn
20˚C’de
1%
3%
5%
6 dk
3 dk
1 dk 55 sn
30˚C’de
1%
3%
5%
5 dk 50 sn
2 dk 30 sn
1 dk 45 sn
Ticari fiekli
Adcor® 550MI Resin
Depolama
5 kg’l›k ambalajlarda
Orjinal ambalaj›nda,
5˚C ile 30˚C aras›nda
Adcor® 550MI Catalyst
250 ml ambalajlarda
Aksesuarlar
Pirinç Enjeksiyon Çubuklar› Her kutuda 50 adet
Fiziksel Özellikleri
Özellik
Tipik Sonuçlar
Test Yöntemi
Adcor® 550MI Resin
Kürlenmemifl halde
Kat› maddeler
100%
ASTIM D-1010
ASTM D-1638
450 - 850 mPa.s
ASTM D-1638
Yo¤unluk
1.05 - 1.10
kg/dm3
ASTM D-1638
Parlama Noktas›
>132˚C
ASTM D-93
Yo¤unluk
1 kg/dm3
ASTM D-3574
Çekme dayan›m›
1.2 N/mm2
ASTM C-190-1963
Uzama
220%
Kürlenmifl halde
Adcor® 550MI Catalyst
25˚C’de Viskozite 10 - 20 mPa.s
Yo¤unluk
1.015 - 1.025
kg/dm3
Parlama Noktas›
COC 170˚C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
• Enjeksiyon ifllemi tamamlandıktan sonra reçine ile
temas etmifl tüm alet ve araçları uygun bir yıkama
maddesiyle temizleyin. Bu ifllem 30 dakika içinde
yapılmalıdır. Solvent, vb. maddeler kullanmayın.
Sarfiyat Miktarı
Operatör tarafından belirlenmelidir. Enjeksiyon
gerektiren boflluk ve çatlakların miktarına ba¤lıdır.
Depolama
Adcor 550MI Resin neme karflı hassas olup, kuru bir
alanda orijinal kabında depolanmalıdır. Depolama
sıcaklı¤ı 5°C ile 30°C arasında olmalıdır. Ambalaj
açıldıktan sonra malzemenin kullanım ömrü büyük
oranda azalır ve mümkün oldu¤unca çabuk
kullanılmalıdır. Raf Ömrü: 2 yıl.
Aksesuarlar
Adcor 550MI Resin yanlıca Grace tarafından onaylanmıfl
uzmanlar tarafından uygulanmalıdır. Enjeksiyon ifllemi,
düflük-orta viskoziteye sahip 1 bileflenli poliüretan
reçineler veya önceden karıfltırılmıfl 2 bileflenli epoksi
reçinelerin 100 bara kadar basınçlarda enjeksiyonu için
uygun elle çalıfltırılan pompa kullanılarak küçük
miktarlarda gerçeklefltirilebilir. Yüksek miktarlarda ve
yüksek basınçlı uygulamalar için elektrikli havasız
diyafram pompalar tavsiye edilir. Adcor 550MI Twinbox
ile birlikte kullanılan Pirinç Enjeksiyon Çubukları ayrı
olarak temin edilir.
Sa¤lık ve Güvenlik
Adcor 550MI Resin zararlı olarak, Adcor 550MI Catalyst
ise tahrifl edici olarak sınıflandırılmaktadır. Her zaman
koruyucu giysi ve eldiven kullanın. Genel tavsiyeler
için kullanım öncesinde ürün etiketini ve Malzeme
Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) okuyunuz. Dökülme
ve kaza halinde ürünün Malzeme Güvenlik Bilgi
Formuna bakın veya flüphe halinde Grace Teknik Servis
departmanıyla irtibata geçin. Kullanıcılar tüm risk ve
güvenlik ibarelerine uymak zorundadır. Malzeme
Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) Grace Construction
Products veya www.graceconstruction.com adresindeki
web sitemizden temin edilebilir.
ASTM D-1638
ASTM D-1638
Bu bilgi formunda verilen tüm test sonuçları laboratuar koflulları
altında, stoktan orijinal ambalajında, bileflen parçalarında herhangi bir
de¤ifliklik söz konusu olmaksızın alınan numuneler ile tespit edilmifltir.
www.graceconstruction.com
Grace Yap Kimyasallar San. Ve Tic. A.fi.
‹stanbul Tuzla Kimya San. Org.San. Böl., Melek Aras Bulvar, No:10, 34956, Tuzla, Istanbul, Turkiye
Tel: +90 216 593 09 70
ADVA, Daraccel, Darafill, Daracem, Darapel, Daraset, Daratard, Daraweld, Darex, Eclipse, Mortard, Optec, Pieri, Quantec, Strux, Tricosal, Synchro, V-Mar ve
WRDA, W. R. Grace & Co.-Conn. firmas›n›n tescilli markalar›d›r.
Verilen bilgiler gerçek ve do¤ru oldu¤una inan›lan veri ve bilgiler baz›nda olup, kullan›c›n›n görüflüne, incelemesine ve kontrolüne sunulmufltur. Kullanma koflullar›
kontrolümüz d›fl›nda oldu¤undan, ortaya ç›kacak sonuçlar› garanti etmemekteyiz. Lütfen tüm beyanlar›, tavsiyeleri veya önerileri sat›fl flartlar›m›zla ve taraf›m›zca
tedarik edilen tüm mallar için geçerli olan s›n›rlay›c› garantiler ve çarelerle birlikte okuyunuz. Herhangi bir üçüncü tarafa ait kanuni yükümlülük veya haklar› ihlal
edebilecek hiçbir beyan, tavsiye veya öneri kas›tl› olarak verilmemifltir.
Bu ürünler patentli veya patent baflvurusu yap›lm›fl olabilir.
2011
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
108 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content