close

Enter

Log in using OpenID

betec r-802

embedDownload
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
YAPISAL TEKN‹K HARÇLAR
Betec® R-802
Trafi¤e açık alanlarda uygulamaya yönelik yüksek
erken dayanımlı tamir&dolgu (düzeltme) harcı
Ürün Tan›m›
BETEC R-802 düzeltme harcı, kullanıma hazır çimentolu
ve son derece akıflkan bir harçtır. Ürün önceden döflenmifl
menhol kapakları veya benzeri bölgelerin tamir ve
dolgusu için kullanılır. BETEC R-802 su geçirmez olup,
zemine güçlü bir flekilde yapıflır. Kısa uygulama süresi
sayesinde, ifl akıflından tasarruf edilebilir.
toz için 25 kg kapasiteli bir kap kullanıldı¤ında elde
edilir). Topaksız ve homojen bir karıflım, gerekli miktarda
suyun 4/5'inin miksere katılmasıyla elde edilir. Kalan
su, gerekli miktarda tozun eklenmesinin ve bir dakika
kadar karıfltırma iflleminin ardından eklenmelidir.
(Dikkat: ‹stenen kıvama ba¤lı olarak maksimum
de¤erden %10 daha az su ekleyin).
Karıfltırma süresi miksere ba¤lıdır. Bununla birlikte
karıfltırma ifllemi en az 2 dakika devam etmelidir. Bu
flekilde harmanlanan ve homojen bir flekilde karıfltırılan
BETEC malzemesi ilgili bofllu¤a dökülür. Kalıbın emici
olmadı¤ı göz önünde bulundurulmalıdır. ‹yi bir
akıflkanlı¤a sahip olması sayesinde, ilave fliflleme ifllemine
gerek yoktur. Aletler kullanıldıktan sonra su ile iyice
yıkanmalıdır.
Temelin Hazırlanması
Mineral beton temelin, dolgu beton ortaya çıkana kadar
ba¤ dayanımını zayıflatabilecek tüm kir, ya¤ ve tüm
katman partiküllerinden temizlenmesi gerekir. Hazırlanan
temelin ba¤ tabakası için yeteri kadar kaygan olmaması
ve kılcal bofllukların açık olması gerekir.
Beton yüzeyin ön sulama ifllemi doygunlu¤a ulaflıncaya
kadar devam etmelidir. Uygulama yüzey hafif nemliyken
gerçeklefltirilmelidir. ön sulama ifllemi nedeniyle kalmıfl
olabilecek su birikintilerini giderin. Beton temelin
yüzeyinde don bulunmamalıdır. Beton temelin çekme
dayanımının ortalama 1.5 N/mm2 olması gerekmektedir.
Uygulama Alanları
Ürünün ana uygulama alanları afla¤ıdadır:
• Rögar/menhol kapaklarının seviyelendirilmesi
• Kanalizasyon kasalarının sabitlenmesi
• Bofllukların alt enjeksiyonu
• Trafi¤e açık alanlardaki uygulamalar
• Konut tedarik sistemlerinin doldurulması ve
sızdırmazlı¤ının sa¤lanması
Kullanım Özellikleri
Düzeltme malzemesi, yeterli bir beton karıfltırma
mikserinde karıfltırılır. Alternatif olarak, tek veya çift
çırpıcılarla birlikte matkaplar da kullanılabilir. Ancak
çırpıcının toz halinde malzemeye tamamen daldırılması
önemlidir (örne¤in, en iyi karıfltırma sonucu, 25 kg'lık
150
Uygulama Sonrası ‹fllem
Serbest enjeksiyonlama yüzeylerinin uygulama sonrası
ifllemi, ilk 6 saat içerisinde afla¤ıdaki flekilde
gerçeklefltirilir: Harç yüzeyini plastik folyolar kullanarak
neme karflı koruyun ve ayrıca günefl, hava akımları ve
dona karflı da korunmalıdır. Daha sonra ya¤mur veya
pis suların harç üzerine düflmesine izin verilmemelidir.
Uygulama sonrası ifllem en az 5 gün sürmelidir. Bu
ifllem hemen, ancak en geç harç yüzeyi sertleflmeye
bafllar bafllamaz uygulanmalıdır.
C
Uyarı
Çimento ba¤lı inflaat malzemeleri belirli bazı koflullar
altında uygulama alanı dahilindeki demir dıflı metallerle
(örne¤in alüminyum, bakır, çinko) uyumsuzluklara yol
açabilir.
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
Ambalaj fiekli
25 kg'lık ambalajlarda
Depolama
Kuru, dona maruz kalmayacak yerlerde, açılmamıfl
ambalajlarında saklanmalıdır. Raf ömrü 12 aydır.
Betec R-802
Tane boyutu
mm
kg/dm3
Taze karıfltırılmıfl harç yo¤unlu¤u
Kıvam
--
0-2
yaklaflık 2.2
Kendinden yayılır akıflkan
‹flleme süresi (20°C)1)
(sıcaklı¤a ba¤lı olarak)
dk
Yaklaflık 3-6 mümkünse hemen uygulayın
‹flleme süresi (min./maks.)
(prekast elemanın sıcaklı¤ı)
°C
+5/+30
Min/Maks. su miktarı2) (20°C’de)
lt/25kg
kg/m3
Hesaplama miktarı
Bas›nç dayanımı3) (N/mm2)
(N/mm2)
0,5 saat sonra
3,4 - 3,7
2.050
8.0
1 saat sonra
15.0
2 saat sonra
20.0
1 gün sonra
30.0
7 gün sonra
55.0
28 gün sonra
75.0
1) Düflük sıcaklık akıflkanlı¤ı azaltır ve iflleme süresini geciktirir, yüksek sıcaklık ise dayanım geliflimini hızlandırır ve iflleme süresini kısaltır.
2) ‹çme suyu kalitesi
3) Numunelerin depolanması, DIN EN 196, T.1'e uygundur, dayanım de¤erleri, üretim tesisimizin ortalama kontrol sonuçlarıdır
www.graceconstruction.com
Grace Yap Kimyasallar San. Ve Tic. A.fi.
‹stanbul Tuzla Kimya San. Org.San. Böl., Melek Aras Bulvar, No:10, 34956, Tuzla, Istanbul, Turkiye
Tel: +90 216 593 09 70
ADVA, Daraccel, Darafill, Daracem, Darapel, Daraset, Daratard, Daraweld, Darex, Eclipse, Mortard, Optec, Pieri, Quantec, Strux, Tricosal, Synchro, V-Mar ve
WRDA, W. R. Grace & Co.-Conn. firmas›n›n tescilli markalar›d›r.
Verilen bilgiler gerçek ve do¤ru oldu¤una inan›lan veri ve bilgiler baz›nda olup, kullan›c›n›n görüflüne, incelemesine ve kontrolüne sunulmufltur. Kullanma koflullar›
kontrolümüz d›fl›nda oldu¤undan, ortaya ç›kacak sonuçlar› garanti etmemekteyiz. Lütfen tüm beyanlar›, tavsiyeleri veya önerileri sat›fl flartlar›m›zla ve taraf›m›zca
tedarik edilen tüm mallar için geçerli olan s›n›rlay›c› garantiler ve çarelerle birlikte okuyunuz. Herhangi bir üçüncü tarafa ait kanuni yükümlülük veya haklar› ihlal
edebilecek hiçbir beyan, tavsiye veya öneri kas›tl› olarak verilmemifltir.
Bu ürünler patentli veya patent baflvurusu yap›lm›fl olabilir.
2011
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
115 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content