close

Enter

Log in using OpenID

2014 yılı için e-beyanname gönderme sözleşmeleri yeniden

embedDownload
ARACILIK VE SORUMLULUK SÖZLEġMELERĠNDE DEFTER BĠLGĠLERĠNĠN
GĠRĠġĠ YENĠLENMĠġTĠR
(BASĠT GĠRĠġ ĠMKÂNI SAĞLANMIġTIR)
Değerli Üyemiz,
20/02/2014
Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet sayfasındaki “İNTERNET VERGİ DAİRESİ”
bölümünde Bu gün (20/02/2014) aşağıdaki duyuruyu yapmıştır.
“ 2014 Yılında mükellefleri ile Aracılık ve Sorumluluk SözleĢmeleri devam eden veya 2014
yılından itibaren Aracılık ve Sorumluluk SözleĢmesi düzenleyen meslek mensupları,
mükelleflerinin 2014 yılı ve takip eden yıllarda mükelleflerinin Tasdik Ettirdikleri Defter
GiriĢlerini Ġnternet Vergi Dairesi / Bilgi GiriĢ / E-Beyanname Yetki Bilgileri / Yeni EBeyanname Aracılık ve Sorumluluk SözleĢmesi Defter Bilgi GiriĢi menüsünden yapacaklardır.”
Duyurudan da anlaĢılacağı üzere defter bilgilerinin giriĢi basitleĢtirilmiĢtir. SözleĢmeler ile
iliĢkilendirilmesi iĢlemine son verilmiĢ olup, doğrudan defter bilgilerinin giriĢi sağlanmıĢtır.
Buna göre;
Defter Bilgilerini girmeyen meslek mensuplarımız aĢağıdaki sıralamaya göre defter bilgilerini
girmeleri gerekir. 20/02/2014 tarihinde bilgilerini güncelleyenler (Defter Bilgilerini Girenler )
yeniden güncelleme yapmayacaklardır.
GİB İnternet sitesine girilecek,
İnternet Vergi Dairesi
Kullanıcı kodu-Parola-Şifre
Bilgi girişi
E-Beyanname yetki bilgileri
Yeni E-Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Defter Bilgi Girişi
Defter Bilgileri Bölümüne;
*Defterin Dönemi
*Defterin çeşidi (Yevmiye/İşletme/S.Meslek Kazanç Defteri )
-Bilanço Esasına göre defter tutanlar; Yevmiye Defteri
- İşletme esasına göre defter tutanlar; İşletme Defteri
- Serbest Meslek Erbapları; Serbest Meslek Kazanç Defteri
*Defterin tasdik tarihi
*Defteri onaylayan Noterin TC numarası
*Defterin tasdik yevmiye numarası, girilmek suretiyle işlem tamamlanacaktır.
DEFTER BĠLGĠLERĠ GĠRĠġĠ NE ZAMANA KADAR YAPILACAKTIR?
GİB in duyurusundan da anlaşılacağı üzere zamanlama belirtilmemiĢtir. Defter bilgilerinin
girişlerinde Ģimdilik herhangi bir süre söz konusu değildir.
ANCAK DEFTER BĠLGĠLERĠNĠN GĠRĠġĠNĠN BĠR AN ÖNCE YAPILMASI GEREKĠR.
Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Saygılarımla,
Yahya Arıkan
BaĢkan
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
174 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content