close

Enter

Log in using OpenID

07-Temmuz Tutanağı 2014

embedDownload
02/07/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI KARAR TUTANAĞI
Sındırgı Belediye Meclisinin 1. Seçim dönemi 1.Toplantı yılı, 02/07/2014 tarihli olağan
toplantısının 1. Birleşimi; Meclis Başkanı Ekrem YAVAŞ'ın Başkanlığında Belediye Meclis
toplantı salonunda saat 18.00’de açıldı.
Gündem hakkında bilgi verildi. Yoklama yapıldı izin talebi olup olmadığı soruldu. Herhangi
bir izin talebi olmadığı anlaşıldı.
YAPILAN İSİM YOKLAMASINDA;
Meclis Üyeleri: Mehmet AKAR, Mehmet ZENGİN, Şevket BARKIR, Bahtiyar KOCAER,
Hasan AVCI, Hüseyin İLHAN, Emin DUMAN, Mevlüt YILMAZ, Hasan DAŞKAFA,
Fahrettin DOLAR,
Mehmet TUNCEL, Hüseyin TEMEL, Tuna DEMİR, Mehmet
YAVUZ,Mehmet BAKKAL’ın toplantıya iştirak ettikleri görüldü.
GÜNDEMİN TEKLİFLER BÖLÜMÜNE GEÇİLDİ:
Madde
82-Sındırgı Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun
19.maddesi ve 09 Ekim 2005 Tarih ve 25961 Sayılı Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 5.
Maddesi gereğince toplandı. Yapılan yoklama sonucunda meclis üyelerinin
salt çoğunluğunun toplantıya belirtilen gün ve saatte katıldıkları
anlaĢıldığından 5393 sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince
oturumun açılmasına ve gündem gereğince maddelerin tetkik ve müzakeresine
geçilmesine oy birliği ile karar verildi.
Madde 83- ĠĢletme Müdürlüğünün bünyesindeki Otellerde verilen hizmetler ile
ilgili 2014/49 sayılı encümen kararı gereğince, fiyat tespit komisyonunun
aldıkları kararların Belediye Meclisinde oy birliği kabulüne,
Madde 84- Sındırgı ilçesi, KurtuluĢ Mahallesi 30 M I Pafta, 48 nolu
kadastro adasında yapılacak olan imar kanununun 18. Madde uygulaması
esnasında, uygulama bölgesi içindeki ada nizamlarının farklı olması
gerekçesi ile, parsel dağıtım iĢleminde güçlük yaĢanmıĢ ve buna istinaden
ayrık nizama tabi yapı adalarının bitiĢik nizam olarak tadil edilmesi
zorunlu hale gelmiĢtir.
Ġmar uygulama bölgesinde bulunan 4 Adet yapı adasından,
2 adedi B-4(BitiĢik Nizam-4 kat, 5 metre ön bahçe mesafesi), Plan
değiĢikliğine konu olan diğer 2 yapı adası A-4(Ayrık Nizam-4 kat, 5 metre
ön bahçe mesafesi)yapılanma koĢulları ile yapılanmıĢtır. Aynı bölge içinde
ve birbirleri komĢu ve ticaret fonksiyonu almıĢ yapı adalarında farklı
nizamlı yapı yapılmasının kent estetiği ve yapı adaları arasında uyum
açısından uygun olmadığı değerlendirilmektedir. Ayrıca söz konusu yapı
adalarının
bulunduğu bölge ġehir merkezinde ve ticari bölgedir. Adaları
çeviren diğer bütün yapı adaları da bitiĢik nizama tabi olup, bu bölgenin
ortasında kalan ayrık nizama tabi bu yapı adaları bölgenin yapılaĢması
yönünde sıkıntılara sebep olacaktır. Bu nedenle; ayrık nizama tabi söz
konusu 2 adet yapı adasının yapı nizamının Ayrık Nizam -4 kattan, BitiĢik
Nizam -4 kat olacak Ģekilde tadil edilmesinin uygun olacağına karar
verilmiĢtir. Ġmar Komisyonunun almıĢ olduğu kararın kabulüne; iĢ bu kararın
5216 Sayılı BüyükĢehir Belediye Kanununun 14.maddesinin 8.fıkrası gereğince
onaylanmak üzere Balıkesir BüyükĢehir Belediyesine ve kararın gereği
yapılmak üzere Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile
karar verildi.
Madde 85- 03.06.2014 tarihli Necati AKKUġ' a ait dilekçeye istinaden
Çelebiler Mahallesi Kuz mevkiinde,J.20.A.24.B pafta, 171 ada, 7 parsele
50.000 adet etlik piliç yetiĢtirme tesisi kurmak amaçlı talebi bulunduğu,
ilgili kurumlardan uygun görüĢleri doğrultusunda imar durumu almak üzere
belediyemize
baĢvurduğu,
fakat
imar
durum
ücretinin
yüksek
olması
gerekçesiyle, ilgili dilekçe ile bu ücretlerde iyileĢtirme yapılması talebi
ile ilgili olarak;
Ġmar Komisyonunca söz konusu talep üzerine, imar durum
ücretleri tekrardan değerlendirilmiĢ olup, çevre ilçe belediyelerinde
yürürlükte olan imar durum ücretleri de göz önünde bulundurulmuĢ ve buna
göre aĢağıda belirtildiği Ģekilde;
Tarımsal Alanlarda
10,000 m2 ye kadar
: 0,10 m2/TL
10,000 m2 üstü
: 0,50 m2/TL
Sanayi Alanlarında
m2 si
: 0,20 m2/TL
Turizm Alanlarında
10,000 m2 ye kadar
: 0,56 m2/TL
10,000 m2 üstü
: 0,35 m2/TL
olarak oybirliği ile kabul edilen, imar komisyonu kararının kabulüne; gereği
için evrakın bir suretinin Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğüne diğer bir
suretinin ise Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine
oy birliği ile
karar verildi.
Madde 86-Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğüne ait 02/07/2014 tarihli
talep müzekkeresinin tetkiki neticesinde, Ġlçemiz Camicedit Mahallesinde,
494, 495 ve 496 adaların bulunduğu alanda, Türker ERDAĞ' ın kat artırımı
ile ilgili 10.06.2014 tarihli dilekçesi gereği Ġmar Plan Tadilatı
konusunda gerekli çalıĢmanın yapılması için iĢ bu meclis kararının 5393
sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince Ġmar Komisyonuna, komisyonun
toplantı ve yerinde tespit çalıĢmalarına iĢtirak edilmesi maksadı ile de
Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine OYBĠRLĠĞĠ ile
karar verilmiĢtir.
adde 87- 06.11.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak
yürürlüğe giren 6360 sayılı kanun uyarınca Belediyemizin statüsü değiĢerek,
Büyük ġehir Ġlçe Belediyesi olmuĢ ve hizmet göreceği nüfus takriben 12.000'
den 36.000' a yükselmiĢ, coğrafi alanı geniĢlemiĢtir. 6360 sayılı yapılan
değiĢiklikler gereği Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare
Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına iliĢkin yönetmelikte de Ġç
ĠĢleri Bakanlığınca değiĢikliğe gidilmiĢ, daha önce D-7 gurubunda yer alan
ve 88 Memur Standart kadrosu bulunan Belediyemiz C-7 gurubuna dahil edilmiĢ
ve standart Memur kadro sayısı 166 ya yükseltilmiĢtir.
Bu nedenlerle Belediyemizin sosyo kültürel, ekonomik, coğrafi
ve tarihi durum ve kanunları dikkate alınarak, Belediye Meclisimizin
2014/52 sayılı meclis kararı ile Norm Kadro Standartlarımızda yer alan 14
adet Müdürlükten 11 tanesi teĢekkül ettirilmiĢ ve faaliyete baĢlamıĢtır.
Ancak mevcut Belediye Binamızın çok eski olması ve fiziki ortamının
yetersiz kalması nedeni ile Ģu an birimlerimiz aynı oda içinde iç içe
çalıĢmakta ve hatta kapanan Belde Belediyelerinden ve Köy Muhtarlıklarından
teslim alınması gereken evrak ve defterler dahil fiziki alanımız yetersiz
olduğundan düzenli olarak teslim alınamamaktadır. Bu durum da iĢ ve
iĢleyiĢimizi
aksatmakta,
personelin
motivasyonunu
düĢürmekte
ve
Belediyemizce sunulan Kamu Hizmetinin etkili ve verimli bir Ģekilde
sunulmasına imkan tanımamaktadır.
Madde 88-Ġlçemiz Yüreğil mahallesinde, 138 ada 3 nolu parselin bulunduğu
alandaki, Ġsmail Hakkı KARATAġ' a ait taĢınmazının çocuk bahçesi alanından
çıkarılması ile ilgili 13.06.2014 tarihli dilekçesi gereği Ġmar Plan
Tadilatı
konusunda gerekli çalıĢmanın yapılması için iĢ bu meclis
kararının 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince Ġmar
Komisyonuna, komisyonun toplantı ve yerinde tespit çalıĢmalarına iĢtirak
edilmesi maksadı ile de Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğüne
gönderilmesine Oybirliği ile karar verilmiĢtir.
Madde 89-Ġlçemiz KurtuluĢ Mahallesinde, 30 L II pafta,644 ada,2 nolu
parsele Balıkesir Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüğü Sındırgı Sosyal Güvenlik
Merkezi hizmet binası yapımı amacına istinaden, devir ile ilgili Sosyal
Güvenlik Ġl Müdürlüğü’nün 25/02/2014 tarih ve 3.236.540 sayılı talebi
değerlendirilmiĢ olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesinin (d)
bendi gereğince bedelsiz olarak verilmesine, Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde
gerekli devir iĢlemlerini yapmak üzere Belediyemiz Fen ĠĢleri Müdürü Helime
KARYAĞDI' ya yetki verilmesine, kararın gereği yapılmak üzere Fen ĠĢleri
Müdürlüğüne gönderilmesine Oybirliği ile karar verildi.
Madde 90-Belediyemiz Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait 27/06/2014
tarihli talep müzekkeresinin tetkiki neticesinde, belediyemizde münhal
bulunan 2 adet Ekonomist, 1 adet Tekniker, 2 adet Teknisyen
kadrosunda
2014 yılında yıl sonuna kadar 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi
gereği sözleĢmeli olarak Ekonomist, Tekniker, Teknisyen çalıĢtırılmasına,
ücretinin ise 2014 yılı
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğü tarafından 5393 sayılı kanun çerçevesinde çalıĢtırılacak tam
zamanlı sözleĢmeli mühendise verilecek olan ücret tavanını aĢmamak üzere,
ancak Ekonomist Kadrosunun birine net 1.200.00 TL tutarında ücretinin
asgari ücret olarak tespitine; ve yine aynı genelgede ekli 2 sayılı
cetvelde 0-11 yıl arası hizmeti olan Ekonomist, Tekniker, Teknisyen %85
oranında verilmesi, tespit edilen ek ödemenin de verilmesi husususun 5393
sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince, 15/07/2014
tarihinden itibaren iĢe alınarak çalıĢtırılmasının onaylanması husussunda
Bld. Mec. Üyesi Fahrettin DOLAR, Bld. Mec. Üyesi Mehmet BAKKAL, Bld. Mec.
Üyesi Mehmet TUNCEL, Bld. Mec. Üyesi Hüseyin TEMEL ve Bld. Mec. Üyesi Tuna
DEMĠR’in red oylarına karĢılık,
Bld. Mec. Üyesi Mehmet ZENGĠN, Bld. Mec. Üyesi Mehmet AKAR, Bld.
Mec. Üyesi Hüseyin ĠLHAN, Bld. Mec. Üyesi ġevket BARKIR, Bld. Mec. Üyesi
Bahtiyar KOCAER, Bld. Mec. Üyesi Hasan AVCI, Bld. Mec. Üyesi Emin DUMAN,
Bld. Mec. Üyesi Mevlüt YILMAZ, Bld. Mec. Üyesi Hasan DAġKAFA ve Bld. Mec.
Üyesi Mehmet YAVUZ’un kabul oylarına karĢılık Oyçokluğu ile kabulüne, iĢ bu
kararın Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine karar
verilmiĢtir.
Madde 91-Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm
Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik, 10.04.2014 tarih ve 28968
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değiĢikliği ile değiĢtirilmiĢ
ve Belediyemiz ilgili yönetmeliğe ek C7 grubu cetvelde belirlenmiĢ, mevcut
memur kadroları sayısı 166, sürekli iĢçi kadroları sayısı 83 olarak tespit
edilmiĢtir.
Bu nedenle müzekkereye ekli memur kadro ihdas cetvelinin 5393
sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, onaylanması
husussunda Bld. Mec. Üyesi Fahrettin DOLAR, Bld. Mec. Üyesi Mehmet BAKKAL,
Bld. Mec. Üyesi Mehmet TUNCEL, Bld. Mec. Üyesi Hüseyin TEMEL ve Bld. Mec.
Üyesi Tuna DEMĠR’in red oylarına karĢılık,
Bld. Mec. Üyesi Mehmet ZENGĠN, Bld. Mec. Üyesi Mehmet AKAR, Bld.
Mec. Üyesi Hüseyin ĠLHAN, Bld. Mec. Üyesi ġevket BARKIR, Bld. Mec. Üyesi
Bahtiyar KOCAER, Bld. Mec. Üyesi Hasan AVCI, Bld. Mec. Üyesi Emin DUMAN,
Bld. Mec. Üyesi Mevlüt YILMAZ, Bld. Mec. Üyesi Hasan DAġKAFA ve Bld. Mec.
Üyesi Mehmet YAVUZ’un kabul oylarına karĢılık, Oyçokluğu ile kabulüne,
gereği için evrakın Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilmesine
karar verilmiĢtir.
Madde 92-Bilboardlarla ilgili ücret idarece kabul edilen ücret tarifesine
göre aynen kabul edilmiştir.
Madde 93-Belediye Meclis üyelerine bildirilen davet kağıdında belirtilen 11
adet gündem maddesi üzerinde gerekli tetkiklerin yapıldığı anlaĢılmakla,
gündem dıĢı gelen ve gerekli karar alınmak üzere Belediye BaĢkanınca
belediye meclisine havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait iki adet
müzekkere ve Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne ait bir adet müzekkere, Belediye
Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 8.maddesinin son fıkrası gereğince gündeme
alınmasına iliĢkin yapılan oylama neticesinde üç adet evrakın gündeme
alınmasına oy birliği ile karar verilmiĢ olup evrakların tetkikine geçildi.
Madde 94-Sındırgı Çiftçi Malları Koruma BaĢkanlığının 30.06.2014 tarihli
yazısına istinaden, Belediyemizden araç ve nakdi yardım taleplerinin
değerlendirilmesinde; Belediye Kanununun 75. Maddesinin (a) bendi gereğince
Çiftçi Malları Koruma BaĢkanlığı ve Belediyemiz arasında yapılacak protokol
akabinde 2014 Mali Yılı Bütçesinden, 2014 yılı sonuna kadar bir defaya
mahsus toplam 15.000,00 TL nakdi kaynak aktarımında bulunulmasına,
Mülkiyeti Belediyemize ait 10 ZD 232 plakalı 1991 model Kartal marka TofaĢ
otomobil
Çiftçi
Malları
Koruma
BaĢkanlığına,
Kamu
Hizmetlerinde
kullanılmak üzere tahsis edilmesi, Tahsis süresinin Belediye BaĢkanının
takdirine bırakılmasına, ĠĢ bu kararın gereği için evrakın bir suretinin
Mali Hizmetler Müdürlüğüne, bir suretinin ise Fen ĠĢleri Müdürlüğüne
gönderilmesine oybirliği ile karar verild.
Madde 95- 18-22 Ağustos 2014 tarihleri arasında, Avrupa Birliğine giriĢ
süresince ülkemizin daha iyi tanınması ve uluslar arası sosyal, kültürel,
siyasi, turizm olmak üzere ekonomik iĢbirliği çalıĢmaları için Polonya' ya
yapılacak inceleme gezisine, ATĠK (Avrupa Türk ĠĢ Adamları ĠĢbirliği
Konseyi) ve Dünya Ekonomi ĠĢbirliği Koordinasyon Derneğinin 30/06/2014
tarih ve 2014/148 sayılı KardeĢlik ĠĢbirliği ve AB Projeleri konulu yazısı
ile davet edilen;
Sındırgı Belediye BaĢkanı Ekrem YAVAġ,
Belediye Meclis Üyeleri, Bahtiyar KOCAER, Hüseyin ĠLHAN, Hasan
AVCI, Mehmet AKAR, Emin DUMAN,
Ġmar ve ġehircilik Müdürü ġakir AKBAġ,
Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürü Salih DURAK,
Özel Kalem Müdürü Ġdris DEMĠRCAN' ın 18 - 22 AĞUSTOS 2014
tarihleri arasında Polonya' ya gitmek üzere, 5393 sayılı Belediye Kanununun
18. Maddesinin (p) bendi gereğince yurtdıĢı görevlendirilmeleri ile yol,
konaklama ve kanuni harcırahlarının Belediyemiz Bütçesinden karĢılanmasına,
gereği için iĢ bu kararın bir suretinin Ġnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğüne, bir suretinin ise Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine
Oybirliği ile kabul edilmiĢtir.
Madde 96- Belediyemiz 6360 sayılı kanun gereği BüyükĢehir Ġlçe Belediyesi
olması hasebi ile 2014/87 sayılı alınan Meclis Kararı gereğince yeni
yapılacak olan Belediye Hizmet Binasının finansmanı hususunda Ġller
Bankasından Yapım ĠĢleri Kredisi talebinde bulunulması, alınması planlanan
kredi ile ilgili olarak Belediye BaĢkanı Ekrem YAVAġ' a her türlü evrak ve
sözleĢmenin imzalanması ve kredi ile ilgili bütün iĢ ve iĢlemleri yapması
için yetki verilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (d)
bendi gereğince kabulüne, gereği için iĢ bu karar Mali Hizmetler
Müdürlüğüne gönderilmesine Oybirliği ile karar verildi.
Madde 97-Belediye Meclisimizin Ağustos
tarihinde Salı günü Saat : 18.00' de
yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
Ekrem YAVAġ
Belediye Meclis BaĢkanı
Hasan AVCI
Zabıt Kâtibi
Ayı toplantısının 05/08/2014
Belediyemiz Hizmet Binasında
Mehmet ZENGĠN
Zabıt Katibi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
307 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content