close

Enter

Log in using OpenID

05-Mayıs Tutanağı 2014

embedDownload
06.05.2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI:
Sındırgı Belediye Meclisinin 1. Seçim dönemi 1.Toplantı yılı, 06.05.2014 tarihli
olağan Meclis toplantısının 1. BirleĢimi; Meclis BaĢkanı Hasan DAġKAFA‟nın
baĢkanlığında saat 18.00‟de açıldı.
Gündem hakkında bilgi verildi. Yoklama yapıldı izin talebi olup olmadığı soruldu.
Belediye Meclis Üyesi Mehmet AKAR‟ın ve Belediye Meclis Üyesi Hüseyin ĠLHAN‟ın
izin dilekçelerine istinaden ĠZĠNLĠ olduğu anlaĢıldı.
YAPILAN İSİM YOKLAMASINDA;
Üye Mehmet ZENGĠN, ġevket BARKIR, Bahtiyar KOCAER, Hasan AVCI, Emin DUMAN, Mevlüt
YILMAZ, Hasan DAġKAFA, Fahrettin DOLAR, Mehmet BAKKAL, Mehmet TUNCEL, Hüseyin
TEMEL, Tuna DEMĠR, Mehmet YAVUZ‟un toplantıya iĢtirak ettikleri görüldü.
GÜNDEMİN TEKLİFLER BÖLÜMÜNE GEÇİLDİ:
Madde 47- Sındırgı Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi ve
09 Ekim 2005 Tarih, 25961 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren
Belediye Meclisi ÇalıĢma Yönetmeliğinin 5. maddesi gereğince toplandı.
Yapılan
yoklama sonucunda meclis üyelerinin tamamının toplantıya belirtilen gün ve saatte
katıldıkları anlaĢıldığından 5393 sayılı Belediye Kanununun 22. maddesi gereğince
oturumun açılmasına ve gündem gereğince maddelerin tetkik ve müzakeresine
geçilmesine oy birliği ile karar verildi.
Madde 48- Belediye Meclis Üyesi Mehmet AKAR‟ın 06.05.2014 tarihli meclis
toplantısına yurt dıĢında olmasından dolayı katılamayacağından izinli sayılması
talebine istinaden yapılan oylamada; bu toplantıda Mehmet AKAR‟ın izinli
sayılmasının kabulüne, gereği için evrakın Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne gönderilmesine
oy birliği ile karar verildi.
Madde 49- Belediye Meclis Üyesi Hüseyin ĠLHAN‟ın 06.05.2014 tarihli meclis
toplantısına Ankara‟da olacağından dolayı izinli sayılması talebine istinaden
yapılan oylamada; bu toplantıda Hüseyin ĠLHAN‟ın izinli sayılmasının kabulüne,
gereği için evrakın Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar
verildi.
Madde 50- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 7. fıkrası hükmü
gereğince birim müdürlüğü ve üst yönetici kadrolarına yapılan atamaların
akibindeki ilk Belediye Meclisi toplantısında, Belediye Meclisinin bilgisine
sunulması gerektiğinden; Belediye Kanunun 49.maddesinin 7. Fıkrası gereğince,
BaĢkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Belediye Meclis Üyesi ġevket BARKIR‟ın
ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 76. Maddesi gereğince Belediyemizde
münhal bulunan BaĢkan Yardımcısı kadrosuna atanan Emin Uygar ÇELĠK‟in atama ve
görevlendirmeleri, Meclis bilgisine sunulduğundan, gereği için evrakın bir
suretnin Yazı ĠĢleri Müdürlüğü‟ne, diğer birer suretlerinin ise Ġnsan Kaynakları
ve Eğitim Müdürlüğü‟ne ve Mali Hizmetler Müdürlüğü‟ne gönderilmesine oy birliği
ile karar verildi.
Madde 51- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 7. Fıkrası hükmü uyarınca
görevlendirilen Belediye Meclis Üyesi BaĢkan Yardımcısına verilecek ödeneğin,
Belediye BaĢkanına verilen aylık ödeneğin 2/3 „ü geçmemek üzere tespit edilmesi
talebine istinaden, Belediye Meclisince yapılan değerlendirme neticesinde,
Belediye Meclis Üyesi BaĢkan Yardımcısına, Belediye BaĢkanına verilen aylık
ödeneğinin 2/3„ü tutarında aylık ödemek verilmesinin kabulüne, gereği için
evrakın Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü‟ne gönderilmesine oy birliği ile
karar verildi.
Madde 52- Belediyemiz 6360 sayılı yasa gereğince statü değiĢtirerek BüyükĢehir
Ġlçe Belediyesi olduğundan, Ġlçemizde bulunan köy ve beldelerin tüzel kiĢiliği
ilgili yasa gereğince kaldırılarak, Belediyemize Mahalle olarak katılmıĢlardır.
Yeni yasa ile Belediyemizin hizmet edeceği nüfus artmı ayrıca sorumluluk alanı da
coğrafi anlamda geniĢlemiĢtir. BüyükĢehir Ġlçe Belediyesi olarak hizmet verecek
olan Belediyemizin yukarıda sayılan nedenlerle yeni bir teĢkilatlanmaya gitmesi
zaruri hale geldiğinden, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48.maddesinde sayılan
Yazı ĠĢleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen ĠĢleri Müdürlüğü ve Kültür
ve Zabıta Müdürlüğünden baĢka aynı madde hükmü gereğince, Belediyemiz bünyesinde;
1.Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
2.Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü
3.Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü
4.Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü
5.Kırsal Hizmetler Müdürlüğü
6.Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü olmak üzere altı adet yeni birim oluĢturulması
ve mevcut bulunan ĠĢletme Müdürlüğü‟nün faaliyetine devam etmesine
Yeni teĢkilat yapısına göre; Yazı ĠĢleri Müdürlüğü, Mali
Hizmetler Müdürlüğü, Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü
ve ĠĢletme Müdürlüğünün Ġdari Belediye BaĢkan Yardımcılığına bağlı olarak
çalıĢmasına,
Fen ĠĢleri Müdürlüğü, Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü, Ġmar ve
ġehircilik Müdürlüğü, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal ĠĢler
Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğünün Teknik BaĢkan Yardımcılığına bağlı olarak
çalıĢmasına,
Genel kabul görmüĢ ilkeler ve mevzuattan kaynaklı özel hükümler gereğince
Belediye Evlendirme Memuru ve Belediye Avukatının ise doğrudan Belediye BaĢkanına
bağlı olarak çalıĢması hususlarında Belediye Meclisince 5393 sayılı Belediye
Kanununun 48.maddesi gereince;Bld. Mec. Üyesi Fahrettin DOLAR, Bld. Mec. Üyesi
Mehmet BAKKAL, Bld. Mec. Üyesi Mehmet TUNCEL, Bld. Mec. Üyesi Hüseyin TEMEL, Bld.
Mec. Üyesi Tuna DEMĠR‟in red oylarına karĢılık,
Bld. Mec. Üyesi Mehmet ZENGĠN, Bld. Mec. Üyesi ġevket BARKIR, Bld. Mec.
Üyesi Bahtiyar KOCAER, Bld. Mec. Üyesi Hasan AVCI, Bld. Mec. Üyesi Emin DUMAN,
Bld. Mec. Üyesi Mevlüt YILMAZ, Bld. Mec. Üyesi Hasan DAġKAFA, Bld. Mec. Üyesi
Mehmet YAVUZ‟un kabul oylarına karĢılık, oy çokluğu ile kabulüne, gereği için
evrakın belediyemizin tüm birimlerine gönderilmesine karar verilmiĢtir.
Madde 53- Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro
Ġlke ve Standartlarıa Dair Yönetmelik,10.04.2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi
Gazete‟de yayımlanan Yönetmelik değiĢikliği ile değiĢtirilmiĢ ve Belediyemiz
ilgili yönetmeliğe ek C7 grubu cetvelde belirlenmiĢ, mevcut memur kadroları
sayısı 166, sürekli iĢçi kadroları sayısı 83 olarak tesbit edilmiĢtir.
Bu nedenle müzekkere ekli memur dolu kadro depiĢiklik cetveli, memur boĢ
kadro değiĢiklik cetveli ve memur kadro ihdas cetvelinin 5393 sayılı Belediye
Kanununun 49. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, onaylanması husussunda Bld. Mec.
Üyesi Fahrettin DOLAR, Bld. Mec. Üyesi Mehmet BAKKAL, Bld. Mec. Üyesi Mehmet
TUNCEL, Bld. Mec. Üyesi Hüseyin TEMEL ve Bld. Mec. Üyesi Tuna DEMĠR‟in red
oylarına karĢılık,
Bld. Mec. Üyesi Mehmet ZENGĠN, Bld. Mec. Üyesi ġevket BARKIR, Bld. Mec. Üyesi
Bahtiyar KOCAER, Bld. Mec. Üyesi Hasan AVCI, Bld. Mec. Üyesi Emin DUMAN, Bld.
Mec. Üyesi Mevlüt YILMAZ, Bld. Mec. Üyesi Hasan DAġKAFA ve Bld. Mec. Üyesi Mehmet
YAVUZ‟un kabul oylarına karĢılık, oy çokluğu ile kabulüne, gereği için evrakın
Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü‟ne gönderilmesine karar verilmiĢtir.
Madde 54- Belediyemizde görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı
ödenmesine,ödenecek miktarın belirlenmesi için yetkili memur sendikası (BEM-BĠRSEN) ile görüĢme yapılmasına ve sözleĢme metni imzalanması için Belediye
BaĢkanı‟na, Anayasa, Ulusal sözleĢmeler ve 4688 sayılı Belediye Kanununun
38.maddesi g bendine istinaden sözleĢme yetkisi verilmesinin oy birliği ile
kabulüne,
gereği
için
evrakın
Ġnsan
Kaynakları
ve
Eğitim
Müdürlüğü‟ne
gönderilmesine karar verilmiĢtir.
Madde 55- Belediyemizin 2014 Mali Yılı Vergi ve Harç Tarifesinde yer alan,
Hoparlör ilan ücreti ve Nikah ücretinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun
97. Maddesi gereğince görüĢülmesi neticesinde;
21.11.2013 Tarih ve 2013/109 Sayılı Meclis Kararının B-Ücret Tarifesi Bölümünün
1.maddesinin b bendine:
“Ancak haftalık olarak (6 günlük) yaptırılacak olan 25 kelimeye kadar ilanlardan
haftalık ücret olarak 100,00 TL tahsil edilir” ibaresinin eklenmesine, nikah
ücretlerinin ise aynı Ģekilde tahsilinin devamına oy birliği ile karar
verilmiĢtir.
Madde 56- Belediyemizin 2013 Mali Yılı Ġdare ve Kesin Hesabının 5393 Sayılı
Belediye
Kanununun
64.maddesi
ve
Mahalli
Ġdareler
Bütçe
ve
Muhasebe
Yönetmeliğinin 40.maddesi gereğince onaylnamasına ve kararın gereği yapılmak
üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.
Madde 57- Ġlçemiz Yüreğil Mahallesi Kızılcık Mevkii Kümeevlerinde 28.12.2013
tarihinde çıkan yangın sonucu evleri tamamen yanan üç aileye, mülkiyeti
belediyemize ait, 1 Pafta 173 ada 23 nolu parselin Ahmet Ali ġENLĠK ve Mehmet
ġENLĠK‟e, 173 ada 21 nolu parselin ise Ali ġENLĠK‟e verilmesine, bu hususda
gereği yapılmak üzere iĢ bu kararın belediye encümenine sevkine, kiĢilerin
mağduriyeti söz konusu olduğu ve konunun aciliyetine binaen imar sevk edilmeden
oybirliği ile kabulune, kararın gereği yapılmak üzere Fen ĠĢleri Müdürülüğüne
gönderilmesine karar verilmiĢtir.
Madde
58- Balıkesir Spor Ġl Müdürlüğünün 02.05.2014 tarih ve 3084 sayılı
talebine istinaden Ġlçemiz Çavdaroğlu Mahallesi 337 ada 1 nolu parsel ile 206 ada
1 nolu parseller arasında bulunan yol ve spor tesisi alanında yapılacak plan
değiĢikliğinin müzekkere ekli plan değiĢikliğine göre konunun aciliyetine binaen
imar komisyonuna sevk edilmeden onaylanmasına, iĢ bu kararın 5216 Sayılı
BüyükĢehir Belediye Kanununun 14.maddesinin 8.fıkrası gereğince onaylanmak üzere
Balıkesir BüyükĢehir Belediyesine ve kararın gereği yapılmak üzere Fen ĠĢleri
Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
Madde 59- 2014 Mali yılı bütçe kanununa ekli K cetvelinin III. Bölümünün B-Aylık
Maktu Fazla ÇalıĢma Ücreti kısmının 1.maddesinin tetkik edilmesi sonucunda 15
Nisan 2014 tarihinden geçerli olmak üzere belediyemiz Zabıta biriminde görev
yapan Zabıta memurlarına aylık 230,00 TL fazla çalıĢma ücreti, Zabıta Birim
Amirine ise aylık 250,00 TL fazla çalıĢma ücreti ödenmesinin kabulune, kararın
gereği bilgi amaçlı Zabıta Amirliğine ve gereği yapılmak üzere Ġnsan Kaynakları
ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
Madde 60- Belediye Meclis üyelerine bildirilen davet kağıdında belirtilen 10 adet
gündem maddesi üzerinde gerekli tetkiklerin yapıldığı anlaĢılmakla, gündem dıĢı
gelen ve gerekli karar alınmak üzere Belediye BaĢkanınca belediye meclisine
havale edilen Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ait bir adet müzekkere ile
Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne ait dört adet müzekkerenin Belediye Meclisi ÇalıĢma
Yönetmeliğinin 8.maddesinin son fıkrası gereğince gündeme alınmasına iliĢkin
yapılan oylama neticesinde beĢ adet evrakın gündeme alınmasına oy birliği ile
karar verilmiĢ olup evrakların tetkikine geçildi.
Madde 61- Halen belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak
çalıĢan devlet memurlarının, 4857 Sayılı ĠĢ Kanununa tabi olarak iĢçi statüsünde
istihdam edilen personelin, tam zamanlı/kısmi zamanlı istihdam edilen sözleĢmeli
personelin ve belediye baĢkanı ile encümen ve meclis üyelerinin maaĢ, ödenek,
sosyal hak, zam ve tazminat ödenekleri her harcama biriminin kendi bütçesinde
ayrı ayrı kodlandığından, hizmetlerin yeknesaklığı ve iĢlevselliği açısından
personel
ödeneklerinin
Ġnsan
Kaynakları
ve
Eğitim
Müdürlüğü
bütçesinden
karĢılanması için Mahalli Ġdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesinin
2.fıkrası gereğince aĢağıda hizlarında belirtilen tutarlarda ilgili bütçe
tertiplerinden münakale yapılmasına, kararın gereği yapılmak üzere Ġnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine oy
birliği ile karar verildi.
DÜŞÜLEN TERTİP
46.10.21.02-01.1.1-5-01.5
46.10.21.02-01.1.1-5-02.5
46.10.21.30-06.2.0-5-01.1
46.10.21.30-06.2.0-5-01.3
46.10.21.30-06.2.0-5-02.1
46.10.21.30-06.2.0-5-02.3
46.10.21.31-01.1.2-5-01.1
46.10.21.31-01.1.2-5-01.2
69.373,36
4.756,69
118.093,56
705.092,43
5.832,21
160.075,24
266.094,03
12.021,25
46.10.21.31-01.1.2-5-02.1
46.10.21.33-01.1.9-5-01.1
46.10.21.33-01.1.9-5-02.1
46.10.21.34-03.9.9-5-01.1
46.10.21.34-03.9.9-5-02.1
19.975,98
47.066,15
3.365,51
227.874,47
14.577,64
EKLENEN TERTİP
46.10.21.36-01.3.1-5-01.1
46.10.21.36-01.3.1-5-01.2
46.10.21.36-01.3.1-5-01.3
46.10.21.36-01.3.1-5-01.5
46.10.21.36-01.3.1-5-02.1
46.10.21.36-01.3.1-5-02.3
46.10.21.36-01.3.1-5-02.5
659.128,21
12.021,25
705.092,43
69.373,36
43.751,34
160.075,24
4.756,69
Madde 62- Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğin, birlik ana tüzğünün 7.maddesi
uyarınca birliğe üye olunmasına ve Belediye BaĢkanı Ekrem YAVAġ doğal üyesi
olduğu ve bir adet asil üye ile bir adet yedek üyenin belirlenmesi gerekmekte
olduğundan, Belediye BaĢkanı V. Hasan DAġKAFA tarafından belediye meclis
üyelerimizden asil üye olarak Hüseyin ĠLHAN, yedek üye olarak Hasan AVCI
önerildi. Yapılan isim önerilerinin oylanması sonucunda Hüseyin ĠLHAN „ın asil
üye Hasan AVCI‟ nın yedek üye olarak seçilmesine, iĢ bu alınan kararımızın bir
suretinin Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliğine gönderilmesine, Bld. Mec.
Üyesi Fahrettin DOLAR, Bld. Mec. Üyesi Mehmet BAKKAL, Bld. Mec. Üyesi Mehmet
TUNCEL, Bld. Mec. Üyesi Hüseyin TEMEL, Bld. Mec. Üyesi Tuna DEMĠR‟in red oylarına
karĢılık,
Bld. Mec. Üyesi Mehmet ZENGĠN, Bld. Mec. Üyesi ġevket BARKIR, Bld. Mec.
Üyesi Bahtiyar KOCAER, Bld. Mec. Üyesi Hasan AVCI, Bld. Mec. Üyesi Emin DUMAN,
Bld. Mec. Üyesi Mevlüt YILMAZ, Bld. Mec. Üyesi Hasan DAġKAFA, Bld. Mec. Üyesi
Mehmet YAVUZ‟un kabul oylarına karĢılık, oy çokluğu ile kabulüne karar
verilmiĢtir.
Madde 63- Sındırgı Belediye Meclisimizin Mayıs toplantılarının 06.05.2014 tarihli
1.birleĢiminin
1.oturumunda
Yazı
ĠĢleri
Müdürlüğünün
Marmara
Belediyeler
Birliğine üye seçimine iliĢkin teklifi okunarak Marmara Belediyeler Birliğine üye
olunması ve üyelerin belirlenmesi ile tüzüğün kabulü önerisi Bld. Mec. Üyesi
Fahrettin DOLAR, Bld. Mec. Üyesi Mehmet BAKKAL, Bld. Mec. Üyesi Mehmet TUNCEL,
Bld. Mec. Üyesi Hüseyin TEMEL, Bld. Mec. Üyesi Tuna DEMĠR‟in red oylarına
karĢılık,
Bld. Mec. Üyesi Mehmet ZENGĠN, Bld. Mec. Üyesi ġevket BARKIR, Bld. Mec.
Üyesi Bahtiyar KOCAER, Bld. Mec. Üyesi Hasan AVCI, Bld. Mec. Üyesi Emin DUMAN,
Bld. Mec. Üyesi Mevlüt YILMAZ, Bld. Mec. Üyesi Hasan DAġKAFA, Bld. Mec. Üyesi
Mehmet YAVUZ‟un kabul oylarına karĢılık, OY ÇOKLUĞU ile kabul edilmiĢtir.
Marmara Belediyeler Birliğine birlik üyesi olarak tüzük uyarınca Belediye BaĢkanı
Ekrem YAVAġ doğal üye, belediye meclis üyesi ġevket BARKIR, Emin DUMAN asil üye,
Mevlüt YILMAZ, Mehmet ZENGĠN ise yedek üye olarak OYÇOKLUĞU ile seçilmiĢlerdir.
Madde 64- Avrupa Birliğ aday üyesi olan Türkiye‟nin de kurucusu olduğu, Avrupa
Konseyi‟nin Avrupa: Bir Ortak Miras Kampanyasının 25. Yılı kapsamında oluĢturduğu
Avrupa Tarihi Kentler Birliği‟nde Türkiye‟nin de temisilini güçlü ve etkin bir
Ģekilde sağlamak üzere, tarihi kentlerin bir araya getirilmesi ve bu kentler
arasında kentsel, kültürel ve doğal mirasın bir ortak miras anlayıĢıyla korunması
ve yaĢatılması için Tarihi Kentler Birliği kurulmuĢtur. KuruluĢ amacı yukarıda
açıklanan birliğe üye olunmasına ve birlik asil üyeliğine Belediye BaĢkanı Ekrem
YavaĢ ve Meclis Üyesi Bahtiyar KOCAER‟in yedek üyeliğe de Meclis Üyesi Mehmet
AKAR‟ın seçilmesine,
Bld. Mec. Üyesi Fahrettin DOLAR, Bld. Mec. Üyesi Mehmet BAKKAL, Bld. Mec.
Üyesi Mehmet TUNCEL, Bld. Mec. Üyesi Hüseyin TEMEL, Bld. Mec. Üyesi Tuna DEMĠR‟in
red oylarına karĢılık,
Bld. Mec. Üyesi Mehmet ZENGĠN, Bld. Mec. Üyesi ġevket BARKIR, Bld. Mec.
Üyesi Bahtiyar KOCAER, Bld. Mec. Üyesi Hasan AVCI, Bld. Mec. Üyesi Emin DUMAN,
Bld. Mec. Üyesi Mevlüt YILMAZ, Bld. Mec. Üyesi Hasan DAġKAFA, Bld. Mec. Üyesi
Mehmet YAVUZ‟un kabul oylarına karĢılık, oy çokluğu ile kabulüne, gereği için
evrakın Tarihi Kentler Birliği‟ne
gönderilmesine karar verilmiĢtir.
ve
Belediyemiz
Yazı
ĠĢleri
Müdürlüğüne
Madde 65- Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve ilçemizin sosyo-kültürel
anlamda geliĢimi ve turizm amaçlı tanıtımı için gerekli olan Uluslararası
Sındırgı Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Etkinliklerinin 16.sının da 2014 yılı
içerisinde
03-04-05-06
Eylül
2014
tarihleri
arasında
tertip
edilmesine,
etkinlikler kapsamında en güzel yağcıbedir halı yarıĢması, trap atıĢları, cirit
müsabakaları, yabancı ülke toplulukları folklor gösterileri, halk konserleri,
yağlı pehlivan güreĢleri, toplu sünnet Ģöleni ve daha sonra yapılması planlanacak
olan tüm etkinliklerin tertip edilmesi maksadı ile yapılacak olan konaklama,
ulaĢım, iaĢe giderleri ile reklam, afiĢ, tanıtım, ses düzeni ve davetiye
giderlerinin belediyemiz bütçesinden karĢılanması, Kaymakamlık Makamının onayı
ile tertip komitesi oluĢturularak organizasyonun gerçekleĢtirilmesinin kabulüne,
evrakın gereği için bir suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne, bir suretinin Yazı
ĠĢleri Müdürlüğüne, bir suretinin ise Kültür ve Sosyal ĠĢleri Müdürlüğüne
gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.
Madde 66- Belediye meclisinin Haziran ayı toplantısının 03.06.2014 Salı günü saat
18.00 de Belediyemiz ĠĢletme Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Emendere
Termal Otel de yapılmasına kararın gereği için bir örneğinin ĠĢletme Müdürlüğüne
diğer örneğinin ise Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği ile karar
verildi.
Hasan DAġKAFA
Belediye Meclis BaĢkanı
Hasan AVCI
Zabıt Kâtibi
Mehmet ZENGĠN
Zabıt Katibi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
119 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content