close

Enter

Log in using OpenID

Bina İçi Telekom (Ankastre) Tesisi

embedDownload
BİNA İÇİ
TELEKOM (ANKASTRE)
TESİSİ
14. BİNA İÇİ TELEKOM TESİSATI (ANKASTRE) TESİSİ
14.1.Konu
14.2.Bakır Kablo İle Bina İçi Telekom Tesisatı (Ankastre) Tesisi
14.2.1.Telefon Tesisat Sortisi (Telefon Priz Tesisatı)
14.2.2.Telefon Tesisatı Paralel Sortisi (Telefon Paralel Priz Tesisat)
14.2.3.Ana Hat Tesisatı
14.2.4.Telefon Terminal Kutuları
14.2.4.1.Kat ve Ara Terminal Kutuları
14.2.4.2.Bina Ana GiriĢ Terminal Kutuları
14.2.5.Türk Telekom ġebekesine Ġrtibat Tesisatı
14.2.6.Bina Ġçi Telefon Tesisatı Topraklaması
14.2.7.Bina Ġçi Telefon Tesisatı Projesinin Hazırlanmasına Dair Esaslar
14.2.7.1.Projelerin Düzenleme ġekli
14.2.7.2.Projelerde Belirtilmesi Gereken Hususlar
14.2.7.3.Proje Dosyasının Ġçinde Bulunacak Dokümanlar
14.2.8.Ansi EIA/TIA 568b.2 Standardına Uygun Utp Cat 5e Telefon Kablolarının Genel
Özellikleri
14.2.9.Bina Ġçi Telekom Tesisatı Ġle Ġlgili ÇeĢitli Formlar
14.3.Fiber Kablo İle Bina İçi Telekom Tesisatı (Ankastre) Tesisi
14.3.1.Daire Ġçi Priz Tesisatı
14.3.1.1.Telefon Priz Tesisatı
14.3.1.2.Ġnternet Priz Tesisatı
14.3.1.3.TV Priz Tesisatı
14.3.1.4.Paralelleme
14.3.2.Ana Hat Tesisatı
14.3.2.1.ÇTB Tesisatı
14.3.2.2.ÇTB Dağıtım Kutuları (KDK ve ADK)
14.3.2.3.Fiber ve FTC Tesisi
14.3.2.4.Bina Fiber Terminasyon Kutuları (BFTK)
14.3.3.Türk Telekom ġebekesine Ġrtibat Tesisatı
14.3.4.Bina Ġçi Telefon Tesisatı Topraklaması
14.3.5.Bina Ġçi Fiber Tesisatı Projesinin Hazırlanmasına Dair Esaslar
14.3.5.1.Projelerin Düzenlenme ġekli
14.3.5.2.Projelerde Belirtilmesi Gereken Hususlar
14.3.5.3.Proje Dosyasının Ġçinde Bulunacak Dokümanlar
14. BİNA İÇİ TELEKOM TESİSATI (ANKASTRE) TESİSİ
14.1. Konu
Bina içi telekom tesisatı (ankastre), telekomünikasyon Ģebekesinin bina ana giriĢ noktası ile
müĢterinin kullanımındaki terminal cihazının arasındaki bağlantıyı sağlar. Bina içi telekom
tesisatı (ankastre) bulunmayan binalarda; hem arıza sayısı artmakta, hem bu tür bağlantılar
dıĢarıdan kaçak görüĢme yapılmasına imkan vermekte hem de görüntü kirliliği oluĢturmaktadır.
Bu konuda Çevre Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı nezdinde yapılan giriĢimler
sonucunda;
Elektrik Ġç Tesisleri Yönetmeliğinin Zayıf Akım Tesisleri baĢlıklı 69. Maddesi uyarınca yeni
yapılan binalarda ankastre tesisat projesinin Türk Telekom’ca hazırlanan teknik Ģartnameye
uygun olması, proje kontrol edilmeksizin Yapı Ruhsatı düzenlenmemesi, projelerin doğru olarak
uygulanıp uygulanmadığının yapı yerinde kontrol edilmesi, Ģartname hükümlerine uygun olarak
yapılmayan yapılara Yapı Kullanma Ġzin Belgesi düzenlenmemesi, eski binalarda da standardına
uygun olmayan ankastrelerin zaman içinde düzeltilmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda Ġl Mahalli Çevre Kurullarında gerekli karar alınmıĢ olup, karar uyarınca ankastresi
bulunmayan eski binalarda bina içi telefon tesisatının yaptırılması için ilgililere Türk Telekom’ca
teknik destek sağlanmakta ve makul süreler verilmektedir. Ayrıca, ankastresi bulunmayan yeni
binalarda telefon bağlanmamaktadır.
Ġllerde ilgili Meslek kuruluĢları ile gerekli koordine sağlanarak bina içi telefon tesisatı yapan
elektrikçiler bilgilendirilmekte ve katılım sertifikası verilen elektrikçiler abonelere
duyurulmaktadır.
Ankastresi yaptırılan binalarda aktarma çalıĢmaları gecikmeksizin Türk Telekom’ca yapılarak,
bina dıĢında püskül Ģeklinde toplanmıĢ kabloların bir kutu içinde terminasyonları sağlanmaktadır.
TANIMLAR:
BİNA İÇİ TELEKOM TESİSATI (ANKASTRE) : Bina ana giriĢ terminal kutusundan
itibaren abone nezdindeki cihazların telefon Ģebekesine bağlantısını sağlayan tesisattır.
TELEFON PRİZİ : Telefon makinesinin bina içi telefon tesisatına irtibatlandırıldığı yerdir. TSE
standardına uygun RJ11 konnektörlü telefon prizleri kullanılmalıdır.
KAT TELEFON TERMİNALİ : Zorunlu hallerde, kattaki telefon prizinden gelen hatlarla bina
ana giriĢ terminalinden gelen hatların irtibatlandırıldığı terminaldir.
ARA TELEFON TERMİNALİ : Zorunlu hallerde, katlardaki telefon prizinden gelen hatlarla
bina ana giriĢ terminalinden gelen hatların irtibatlandırıldığı terminaldir.
BİNA ANA GİRİŞ TERMİNALİ : Telekomünikasyon Ģebekesi ile bina ana hat tesisatının
irtibatlandırıldığı terminaldir.
ANA HAT TESİSATI : Kat veya ara telefon terminalleri ile bina ana giriĢ terminali arasındaki
irtibatı sağlayan tesisattır.
ARA TERMİNAL KUTUSU : Birden fazla kata hizmet eden kapaklı terminal kutusudur.
KAT TERMİNAL KUTUSU : Kat telefon terminallerinin monte edildiği kapaklı kutudur.
BİNA ANA GİRİŞ TERMİNAL KUTUSU : Bina ana giriĢ terminalinin monte edildiği kapaklı
kutudur. Bu kutular yeterli korumayı sağlayacak bir malzemeden yapılmalıdır.
TERMİNAL BLOKU : Telefon kablolarının kat, ara ve bina ana giriĢ terminal kutularında
irtibatlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için kullanılan bağlantı elemanıdır. Terminal
blokları sıkıĢtırmalı tipte (quick connect) olmalıdır. Türk Telekom tarafından kullanılan veya
uygun görülen terminal bloğu kullanılmalıdır. Vidalı bağlantı elemanları kullanılmamalıdır.
(Örnek olarak iki farklı terminal bloğunun detayı EK: ANKS-3‘te verilmiştir.)
Bina ana giriĢ kutularında tek tip terminal kullanılmalıdır. Kesmeli terminal kullanılması tercih
edilmelidir. Kutuda abone ve Ģebeke tarafına ait terminallerin ayrı olması gerekmektedir.
(Örnek : EK: ANKS-4)
14.2. Bakır Kablo İle Bina İçi Telekom Tesisatı (Ankastre) Tesisi
14.2.1. Telefon Tesisat Sortisi (Telefon Priz Tesisatı)
Tesisat, telefon prizlerinden zorunlu hallerde konacak kat veya ara telefon terminallerine kadar
PVC boru veya özel kanal içinden ANSI EIA/TIA 568B.2 standardına uygun UTP (Unshielded
Twisted Pair) CAT 5E kablo çekilerek yapılmalıdır. Kullanılacak malzemeler TSE standardına
uygun olmalıdır.
Telefon prizinden kat veya ara telefon terminaline kadar olan kablolar yekpare olarak çekilmeli
ve uçları terminale irtibatlandırılmalıdır.
14.2.2. Telefon Tesisatı Paralel Sortisi (Telefon Paralel Priz Tesisat)
Tesisat, telefon prizinden paralel prizin konulacağı yere kadar PVC boru veya özel kanal içinden
ANSI EIA/TIA 568B.2 standardına uygun UTP CAT 5E kablo çekilerek yapılmalıdır.
Kullanılacak malzemeler TSE standardına uygun olmalıdır.
Paralel priz kabloları prizlerden itibaren yekpare olarak çekilmeli ve uçları telefon prizine
irtibatlandırılmalıdır.
14.2.3. Ana Hat Tesisatı
Tesisatta, zorunlu hallerde konulan kat veya ara telefon terminalinden bina ana giriĢ terminaline
kadar PVC boru veya özel kanal içinden ANSI EIA/TIA 568B.2 standardına uygun UTP CAT
5E kablosu kullanılmalıdır. Kullanılacak malzemeler TSE standardına uygun olmalıdır.
Kablolar her kat veya ara telefon terminalinden bina ana giriĢ terminaline kadar yekpare olarak
çekilmeli ve uçları terminale irtibatlandırılmalıdır. (EK: ANKS-1 ve EK: ANKS-2’de Kolon
Dağıtım Şeması örnekleri verilmiştir.)
14.2.4. Telefon Terminal Kutuları
14.2.4.1. Kat ve Ara Terminal Kutuları
Kat ve ara terminal kutuları, zorunlu hallerde konulacak olup, yeterli korumayı sağlayabilecek bir
malzemeden yapılmalıdır. Kabloları termine etmek için Ģartnamede belirtilen ve projesine uygun
telefon irtibatını karĢılayacak terminal bloğu kullanılacak ve bu terminal blokları kutu içine
yerleĢtirilmelidir. (Örnek kat ve ara terminal kutusu ve terminal blokları şekilleri EK: ANKS-3
ve EK: ANKS-4’te gösterilmiştir.)
Kat ve ara terminal kutuları, katlarda çalıĢmaya uygun yerlerde, nemsiz ortamlarda ve kuvvetli
akım tesisatından uzakta yapılmalıdır.
Kat ve ara terminal kutuları zorunlu olarak nemli yerlere tesis edilecek ise nem sızdırmayacak
Ģekilde etanj malzeme kullanılmalıdır.
14.2.4.2. Bina Ana Giriş Terminal Kutuları
Bina ana giriĢ terminal kutuları, yeterli korumayı sağlayabilecek bir malzemeden yapılmalıdır.
ġartnamede belirtilen ve projesine uygun kapasitede telefon irtibatını karĢılayacak (Madde
9.1.1’de belirlenen telefon sorti sayısı dikkate alınarak) terminal bloğu kullanılacak ve bu
terminal bloğu kutu içine monte edilmelidir.(EK: ANKS-3 ve EK: ANKS-4’te örnek resimleri
gösterilmiştir.)
Bina ana giriĢ terminal kutusu çalıĢmaya uygun yerlerde tesis edilmelidir. Kutunun nemli
ortamlara tesis edilmemesi sağlanmalıdır. Zorunlu olarak nemli yerlere tesis edilmesi gerekirse
de nem sızdırmayacak Ģekilde etanj malzeme kullanılmalıdır.
Bina ana giriĢ terminal kutusu, çok katlı binalarda her an giriĢ ve çıkıĢı mümkün olan nemsiz,
aydınlık, kuvvetli akım tesisatı, zil tesisatı vb. tesisatlardan uzakta ve bunlardan etkilenmeyecek
Ģekilde tesis edilmelidir.
Bina ana giriĢ terminal kutusu tek kutu olacak Ģekilde monte edilmelidir. Kutu gömme tipte ve
kilit düzenine sahip olmalıdır. Kutuda topraklama irtibat yeri olacak ve kablo giriĢ yeri perfore
olmalıdır.
Bina ana giriĢ kutularının içinde abone bağlantılarını gösteren Ģematik plan bulundurulmalıdır.
Bu kutuların Türk Telekom’ca verilen hizmetler ile ilgili bakım iĢletme sorumluluğu Türk
Telekom’a ait olacaktır.
14.2.5. Türk Telekom Şebekesine İrtibat Tesisatı
Binalarda Telekomünikasyon Ģebekesine irtibatı sağlamak için, bina ana giriĢ terminal kutusunun
bulunduğu yerden bina dıĢına kadar, telefon priz sayısı 200’e kadar olan binalarda 50 mm’lik iki
adet boru ile çıkıĢ yapılmalıdır. Boru zeminden 40 cm derinliğe ve usulüne uygun olarak
döĢenmelidir. (EK: ANKS-5’te şematik olarak gösterilmiştir.) Ayrıca, diğer Telekomünikasyon
hizmetleri için gerektiği takdirde ilave boru konulabilmelidir.
Bina kablo giriĢi ile ön cephe parsel sınırı arasındaki mesafe 5m’den fazla ise bina giriĢine
ebatları en az 60x80 cm olan tali ek odası yapılacak ve bu ek odasından tretuvara kadar usulüne
uygun olarak 100 mm çaplı boru döĢenmelidir.(EK: ANKS-5’te, Örnek-1 ve 2 çizimler)
Bina kablo giriĢi ile ön cephe parsel sınırı arasındaki mesafe 5m’den az ise bina ana giriĢ
terminal kutusundan tretuvara kadar iki adet 50mm’lik boru döĢenmelidir.(EK: ANKS-5’te
Örnek-3 çizimi.)
Bina tretuvara bitiĢik ise, bina ana giriĢ terminal kutusundan tretuvara kadar iki adet 50mm’lik
boru döĢenmelidir.
Birden fazla giriĢ olan binada bir tane bina ana giriĢ terminal kutusu olmalıdır.
14.2.6. Bina İçi Telefon Tesisatı Topraklaması
Bina ana giriĢ terminal kutusunun topraklaması mevcut standartlara uygun olarak yapılmalıdır.
14.2.7. Bina İçi Telefon Tesisatı Projesinin Hazırlanmasına Dair Esaslar
14.2.7.1. Projelerin Düzenleme Şekli
Proje aĢağıda belirtilen esaslara göre düzenlenmelidir.
Proje hazırlanırken, meskenlerde en az iki adet telefon sortisi konulmalıdır. Kat veya ara telefon
terminalleri ile bina ana giriĢ telefon terminalleri arasında her bir daire için 1 adet CAT 5E kablo
çekilmelidir. ĠĢyerleri olarak yapılacak binalarda her iĢ yerine en az üç telefon sortisi
konulmalıdır. Her bir iĢyeri için de müstakil CAT 5E kablo çekilmelidir.
Her sorti kat veya ara telefon terminallerine yekpare olarak irtibatlandırılmalıdır.
Kat veya ara terminal kutuları genellikle merdiven sahanlıklarına konulmalıdır. Kutular
zeminden takriben 2 m. yükseklikte olmalıdır.
Her kat veya ara terminal kutusundan bina ana giriĢ terminaline kadar kablolar yekpare olarak
çekilmelidir. Ankastre tesisatları merdiven boĢluğundan sıva altı olarak çekilecek olup, kaçak
görüĢmelere meydan vermemek için bir daireden baĢka bir daireye geçecek Ģekilde tesisat
yapılmamalıdır.
Bina ana giriĢ terminal kutusundan itibaren her daireye ayrı boru döĢenmek kaydıyla ara ve kat
terminal kutuları konmaksızın bina ana giriĢ terminal kutusuna bağlantı yapılabilmelidir.
Her bir katta 10 adetten fazla telefon hattı varsa kat terminal kutusu kullanılması tavsiye edilir.
BitiĢik düzendeki dubleks, tripleks vb. müstakil binalarda, bina ana giriĢ terminal kutusu, her
blok için bir kutu olacak Ģekilde zeminden takriben 2 m. yükseklikte uygun bir yere
konulmalıdır.
Her bir bina ana giriĢ terminal kutusundan Telekomünikasyon Ģebekesine kadar Ģartnamenin
14.2.5. maddesindeki koĢullara uygun olarak boru tesis edilmelidir.
Tesisat nemli yerlerde etanj malzeme ile yapılmalıdır.
Tesisat kuvvetli akım tesisatı, zil tesisatı vb. tesisatlardan uzakta ve bunlardan etkilenmeyecek
Ģekilde projelendirilmelidir. Ayrıca bina içi telefon kablolarının geçtiği borulardan zil, merdiven
otomatiği vb. hatlar geçirilmemelidir.
Tesisatta kullanılacak boru çapları, çekilen kabloların dıĢ çapının en az iki katı olmalıdır.
14.2.7.2. Projelerde Belirtilmesi Gereken Hususlar
Her katın krokisi veya mimari projesi üzerinde aĢağıdaki hususlar belirtilmelidir.
Telefon sortilerinin (prizlerinin) bulunduğu noktalar.
Bina ana giriĢ terminal kutusunun bulunduğu nokta.
Kat veya ara terminal kutularının bulunduğu noktalar.
Bina ana giriĢ terminal kutusunun Telekomünikasyon Ģebekesine irtibatlandırılacağı borunun
güzergahı.
Telefon tesisatında kullanılan kabloların güzergâhı, uzunlukları, cins ve adetleri.
PVC boru çapı ve uzunluğu.
14.2.7.3. Proje Dosyasının İçinde Bulunacak Dokümanlar
Projede kullanılacak iĢaretler EK: ANKS-6’da görüldüğü gibi olacak, bunların dıĢında kullanılan
özel iĢaretler bir liste halinde dosyada bulunmalıdır.
Projeler 210x297 mm (A4) ebatında katlanarak dosyalanmalıdır.
Dosya iç kapağına dosya içindeki evrakları gösterir bir fihrist takılmalıdır.
Her paftanın alt köĢesine binanın durum planı çizilecek, ilgili kısımlar taranacak, antet üzerinde
bina ve proje hazırlayanlarla ilgili yeterli bilgiler olmalıdır.
Projeler üç takım halinde verilmelidir.
14.2.8.Ansi EIA/TIA 568b.2 Standardına Uygun Utp Cat 5e Telefon Kablolarının Genel
Özellikleri
Kablo CAT 5E standartlarına uygun iletiĢimi desteklemelidir.
Kablo iletkeni, çıplak ve katı bakır (Bare solid copper conductor) olmalıdır.
Kablo iletkeni, 24 (yirmidört) AWG ölçüsünde olmalıdır.
Kablo 4 (dört) adet sarmal çiftli (twisted pair) iletken olmalıdır.
Yalıtkan renkleri,
 Birinci çift için Beyaz/Mavi x Mavi
 Ġkinci çift için Beyaz/Turuncu x Turuncu
 Üçüncü çift için Beyaz/YeĢil x YeĢil
 Dördüncü çift için Beyaz/Kahve x Kahve olmalıdır.
Kablo dıĢında kılıflama (Jacketing) için Low Smoke Zero Halogen (LSOH) veya PVC malzeme
kullanılmalıdır.
Kablo üzerinde yer alan metraj bilgilerinde üretici adı, hangi standartlara göre üretilmiĢ olduğu
ve onaylandığı, parti numarası, uzunluk bilgisi ve üretim tarihi yer almalıdır.
UTP CAT 5E Kablo parametreleri:
Parametre
Değer Aralığı
Karakteristik Empedans
1006 Ohm (1-100 MHz)
Ġletken Büküm Aralığı (Twist Length)
< 20 mm
Ġzolasyon Direnci
> 999MΩ
Bukl Direnci
< 18 Ω/100 m
Direnç Dengesizliği
<%2
A-B arası kapasite
< 50nF/Km
Devreler Arası Kapasite Dengesizliği
< 200 pF/Km
Zayıflama
NEXT LOSS
(Yakın Uç Diyafoni Zayıflaması)
FEXT LOSS
(Uzak Uç Diyafoni Zayıflaması)
< 1,8 dB/ 100m ( 742 KHz)
< 2 dB/ 100m (1 MHz)
< 22 dB/ 100m (100 MHz)
> 70 dB (742 KHz)
> 68,3 dB (1 MHz)
> 38,3 dB (100 MHz)
> 70 dB (742 KHz)
> 67,8 dB (1 MHz)
> 27,8 dB (100 MHz)
14.2.9.Bina İçi Telekom Tesisatı İle İlgili Çeşitli Formlar
Bina içi telekom tesisinde kullanılacak “Bina Teslim Tutanağı” , “Muayene-Kabul Tutanağı” ,
“Bina Ġade Tutanağı” , “Ankastre Yapım SözleĢmesi” ve “kötü-iyi ankastre örnekleri” EK :
ANKS-8,9,10,11 ve 12-14’de belirtilmiĢtir.
14.3.Fiber Kablo İle Bina İçi Telekom Tesisatı (Ankastre) Tesisi
14.3.1.Daire İçi Priz Tesisatı
14.3.1.1.Telefon Priz Tesisatı
Tesisat, telefon prizlerinden zorunlu hallerde konacak kat veya ara telefon terminallerine kadar
PVC boru veya özel kanal içinden ANSI EIA/TIA 568B.2 standardına uygun UTP (Unshielted
Twisted Pair) CAT 5E kablo çekilerek yapılmalıdır. Kullanılacak malzemeler TSE standardına
uygun olmalıdır.
Telefon prizinden FTC’ye kadar olan kablolar yekpare olarak çekilir ve uçları FTC’ye bağlanır.
14.3.1.2.İnternet Priz Tesisatı
Tesisat, internet prizinden FTC’ye kadar PVC boru veya özel kanal içinden Cat-5 veya Cat-6
kablo çekilmek suretiyle yapılır. Kullanılacak malzemeler TSE standartlarına uygun olmalıdır.
Ġnternet prizinden FTC’ye kadar olan kablolar yekpare olarak çekilir ve uçları FTC’ye bağlanır.
14.3.1.3.TV Priz Tesisatı
Tesisat, TV prizinden FTC’ye kadar PVC boru veya özel kanal içinden koaksiyel kablo çekilmek
suretiyle yapılır. Kullanılacak malzemeler TSE standartlarına uygun olmalıdır.
TV prizinden FTC’ye kadar olan kablolar yekpare olarak çekilir ve uçları FTC’ye bağlanır.
14.3.1.4.Paralelleme
Paralel priz kabloları prizlerden itibaren yekpare olarak çekilir ve uçları FTC’ye bağlanır.
14.3.2.Ana Hat Tesisatı
14.3.2.1.ÇTB Tesisatı
Tesisatta, KDK veya ADK’dan BFTK’ya kadar “EriĢim ġebekeleri Malzeme Standartları ve
Temin Esasları” bölümünde belirtilen ÇTB Ģartnamesine uygun ÇTB’ler kullanılmalıdır.
Türk Telekom’un onay verdiği ÇTB’ler kullanılmalıdır.
ÇTB’ler, optik zayıflamaya mahal vermeyecek Ģekilde tesis edilmelidir.
Ana hat tesisatında kullanılan ÇTB’ler kat geçiĢlerinde (KDK veya ADK’larda) kesilmeden tesis
edilir. KDK veya ADK’larda sadece irtibatlandırılacak daire sayısına göre branĢman alınır.
Yekpare olarak çekilen ÇTB’ler BFTK ile irtibatlandırılır.
14.3.2.2.ÇTB Dağıtım Kutuları (KDK ve ADK)
KDK ve ADK, gerektiği takdirde konulacak olup, yeterli korumayı sağlayabilecek bir
malzemeden yapılmalıdır. KDK ve ADK’lar, her dairede bulunan FTC’nin irtibatı için yekpare
olarak tesis edilen 1x1 ÇTB’nin ana hat ÇTB tesisatı ile irtibatını sağlar.
Türk Telekom’un onay verdiği KDK ve ADK kullanılmalıdır.
KDK ve ADK, katlarda çalıĢmaya uygun yerlerde, nemli ve kuvvetli akım tesisatından uzakta
yapılmalıdır.
KDK ve ADK, zorunlu olarak nemli yerlere tesis edilecek ise nem sızdırmayacak Ģekilde sıva
üstü etanj malzeme kullanılmalıdır.
14.3.2.3.Fiber ve FTC Tesisi
Türk Telekom’un onay verdiği üflemeli fiberler kullanılmalıdır.
Her FTC’den BFTK’ya kadar Türk Telekom’ca uygun görülecek üflemeli fiberler yekpare olarak
çekilmelidir.
Türk Telekom tarafından yeterlilik verilmiĢ FTC’ler kullanılmalıdır.
14.3.2.4.Bina Fiber Terminasyon Kutuları (BFTK)
BFTK, yeterli korumayı sağlayabilecek bir malzemeden yapılmalıdır. “EriĢim ġebekeleri
Malzeme Standartları ve Temin Esasları” bölümünde belirtilen ve projesine uygun kapasitede
fiber irtibatını karĢılayacak ek kaseti kullanılmalı ve bu malzemeler kutu içine monte edilmelidir.
Türk Telekom’un onay verdiği BFTK kullanılmalıdır.
BFTK’ya konacak bina ana giriĢ terminal sayısı madde 14.3.5.1.’de minimum olarak belirlenen
fiber sayısından az olmamalıdır.
BFTK, çok katlı binalarda her an giriĢ ve çıkıĢı mümkün olan nemsiz, aydınlık, kuvvetli akım
tesisatından uzakta bina içinde bir duvara tesis edilmelidir.
BFTK, tek kutu olacak Ģekilde monte edilir. Kutu gömme tipte ve kilit düzenine sahip olmalı,
ayrıca topraklama irtibat yeri bulunmalı ve kablo giriĢ yeri perfore olmalıdır.
Bina ana giriĢ kutularının içinde daire bağlantılarını gösteren Ģematik bulundurulmalıdır.
Bu kutuların sorumluluğu Türk Telekom’a aittir.
14.3.3.Türk Telekom Şebekesine İrtibat Tesisatı
Binalarda fiber Ģebekesine irtibatı sağlamak için, BFTK’nın bulunduğu yerden bina dıĢına kadar,
50 mm’lik iki adet boru ile çıkıĢ yapılır. Boru zeminden 40 cm derinliğe ve usulüne uygun olarak
döĢenir. Ayrıca, diğer Telekom hizmetleri için gerektiği takdirde ilave boru konulabilir.
Bina kablo giriĢi ile ön cephe parsel sınırı arasındaki mesafe 5 m.den fazla ise bina giriĢine
ebatları en az 60x80 cm olan tali ek odası yapılır ve bu ek odasından tretuvara kadar usulüne
uygun olarak 100 mm çaplı boru döĢenir (EK: ANKS-5).
Bina kablo giriĢi ile ön cephe parsel sınırı arasındaki mesafe 5 m.den az ise BFTK’dan tretuvara
kadar iki adet 50 mm.lik boru döĢenecektir (EK: ANKS-5).
Bina tretuvara bitiĢik ise, BFTK’dan tretuvara kadar iki adet 50 mm.lik boru döĢenir.
Birden fazla giriĢ olan binada bir tane BFTK olmalıdır.
14.3.4.Bina İçi Telefon Tesisatı Topraklaması
BFTK’nın topraklaması mevcut standartlara uygun olmalıdır.
14.3.5.Bina İçi Fiber Tesisatı Projesinin Hazırlanmasına Dair Esaslar
14.3.5.1.Projelerin Düzenlenme Şekli
Proje aĢağıda belirtilen esaslara göre düzenlenir.
Proje hazırlanırken, her bir daireye bir boru tesis edilecek Ģekilde Tablo-1’de kapasiteleri
belirtilen ÇTB’lerden kat ve daire sayısı dikkate alınarak planlama yapılmalıdır. (Kullanılacak
ÇTB’ler Türk Telekom’un onayı alınmadan kullanılmamalıdır. ÇTB/KTB’ler 10 bar hava basıncına
dayanıklı olmalıdır.)
ÇTB TİPİ
ÇTB NOMİNAL DIŞ
ÇAPI(mm)
ÇTB-1x1
ÇTB-2x1
ÇTB-4x1
ÇTB-7x1
ÇTB-12x1
ÇTB-19x1
ÇTB-24x1
10.0
10.3x13.3
14.5
16.3
19.5
21.9
25.3
ÇTB KULLANILAN
KÜÇÜK TÜP BORU
(KTB) ÇAPLARI(mm)
3
3
3
3
3
3
3
TABLO:1 TİPİK BİNA İÇİ ÇTB BORULAR
Her daireden bir adet ÇTB, KDK veya ADK’ya yekpare olarak irtibatlandırılır.
ÇTB’ler içerisinden her daireye en az bir çift fiber yekpare olarak tesis edilmelidir.
Kat veya ara terminal kutuları genellikle merdiven sahanlıklarına konulur. Kutular zeminden
takriben 2 m yükseklikte olmalıdır.
Ankastre tesisatları merdiven boĢluğundan sıva altı olarak çekilmeli, bir daireden baĢka daireye
geçecek Ģekilde tesisat yapılmamalıdır.
BitiĢik düzendeki dubleks ve tripleks binalarda, bina ana giriĢ terminal kutusu, her blok için bir
kutu olacak Ģekilde zeminden takriben 2 m yükseklikte uygun bir yere konulur.
Her bina ana giriĢ terminal kutusundan Telekom Ģebekesine kadar 14.3.3. maddesindeki
koĢullara uygun olarak boru tesis edilir.
Tesisat nemli yerlerde etanj malzeme ile yapılır.
Türk Telekom’un belirlediği Ģartnamelere uygun malzemeler kullanılmalıdır.
Bina içi telefon tesisatı kuvvetli akım tesisatından etkilenmeyecek Ģekilde yapılmalıdır. Ayrıca
bina içi telefon kablolarının geçtiği borulardan zil, merdiven otomatiği vb. hatlar
geçirilmemelidir.
14.3.5.2.Projelerde Belirtilmesi Gereken Hususlar
Her katın krokisi veya mimari projesi üzerinde aĢağıdaki hususlar belirtilmelidir.
Telefon, Ġnternet ve TV prizlerinin bulunduğu noktalar
FTC’lerin bulunduğu noktalar
KDK veya ADK’ların bulunduğu noktalar
BFTK’nın bulunduğu noktalar
BFTK’nın Telekom Ģebekesine irtibatlandırılacağı borunun güzergahı, çapı ve uzunluğu
Ana hat tesisatında kullanılan malzemelerin güzergahı, uzunlukları, adetleri ve kapasiteleri
14.3.5. 3.Proje Dosyasının İçinde Bulunacak Dokümanlar
Projede kullanılacak semboller EK: ANKS-7’de görüldüğü gibi olmalı, bunların dıĢında
kullanılan özel iĢaretler bir liste halinde dosyada bulunmalıdır.
Projeler 210x297 mm ebadında katlanarak dosyalanır.
Dosya iç kapağına dosya içindeki evrakları gösterir bir fihrist takılır.
Her paftanın alt köĢesine binanın durum planı çizilir, ilgili kısımlar taranır, antet üzerinde bina ve
proje hazırlayanlarla ilgili yeterli bilgiler yazılır.
Projeler üç takım halinde verilir. Ayrıca projeler bir kopyası CD’ye kaydedilerek verilir.
EK: ANKS-1
16PVC-CAT5E
K
TP
TP
T
10
K
5. KAT
K
T
TP
TP
K
4. KAT
K
T
TP
TP
25PVC-CAT5E
23
K
3. KAT
K
TP
T
TP
25PVC-CAT5E
14
25PVC-CAT5E
20
K
2. KAT
K
TP
T
K
25PVC-CAT5E
11
1. KAT
K
TP
T8
K
TP
25PVC-CAT5E
8
PVC100
20
25PVC-CAT5E
17
TP
Zemin
KOLON DAĞITIM ġEMASI
Ek odası
Veya
Menhol
EK: ANKS-2
16PVC-CAT5E
TP
TP
10
5. KAT
TP
TP
2(16PVC-CAT5E)
23
4. KAT
TP
TP
3. KAT
TP
TP
16PVC-CAT5E
17
2(16PVC-CAT5E)
14
2. KAT
TP
TP
2(16PVC-CAT5E)
11
1. KAT
TP
2(16PVC-CAT5E)
8
PVC100
20
TP
Zemin
KOLON DAĞITIM ġEMASI
Ek odası
Veya
Menhol
EK: ANKS-3
EK: ANKS-4
EK: ANKS-5a
EK: ANKS-5b
EK: ANKS-6a
PROJEDE KULLANILAN İŞARETLER:
Bina ana giriĢ terminal kutusu (200’lük sıva üstü)
Bina ana giriĢ terminal kutusu (200’lük sıva altı)
Ara terminal kutusu (50’lik sıva üstü )
Ara terminal kutusu (50’lik sıva altı)
Kat terminal kutusu (50’lik sıva üstü)
Kat terminal kutusu (50’lik sıva altı)
.
.
25 PVC -CAT 5E
20 m
.
PVC 25’lık boru içinden çekilen 20 m uzunluğunda
CAT 5E bina içi telefon kablosu. (sıva altı)
.
PVC 25’lık boru içinden çekilen 20m uzunluğunda
CAT 5E bina içi telefon kablosu. (sıva üstü)
25 PVC -CAT 5E
20m
..
K 10x15- CAT 5E
20m
..
..
10x15 cm ölçüsünde sıva altı kanal içinden çekilen
20 m uzunluğunda CAT 5E bina içi tlf. kablosu.
..
K 10x15-CAT 5E
20m
10x15 cm ölçüsünde sıva üstü kanal içinden çekilen
20 m uzunluğunda CAT 5E bina içi tlf. kablosu.
EK: ANKS-6b
PVC -100
40m
100 mm çapında 40 m uzunluğunda PVC boru ile
yapılan Telekom yeraltı irtibat güzergahı.
Üst kata çıkan telefon kablosu.
25 PVC - CAT 5E
Alt katta inen telefon kablosu.
25 PVC - CAT 5E
Alt kattan gelip üst kata çıkan telefon kablosu.
25 PVC - CAT 5E
Telefon Prizi.
Telefon Makinesi.
EK: ANKS-7a
BF
Bina Fiber Terminasyon Kutusu (24’lük sıva üstü)
TK
24
BF
Bina Fiber Terminasyon Kutusu (24’lük sıva altı)
TK
24
K
Kat Dağıtım Kutusu (sıva üstü)
D
K
K
Kat Dağıtım Kutusu (sıva altı)
D
K
A
Ara Kat Dağıtım Kutusu (sıva üstü)
D
K
A
Ara Kat Dağıtım Kutusu (sıva altı)
T
K
F
Fiber Terminasyon Cihazı (sıva üstü)
T
C
EK: ANKS-7b
.
CTB 24
20 m
CTB 24’lük boru içinden çekilen Üfleme Fiber Kablo
20 m uzunluğunda. (sıva altı)
.
.
.
CTB 24’lük boru içinden çekilen Üfleme Fiber Kablo
20m uzunluğunda. (sıva üstü)
CTB 24
20 m
..
Koaksiyel Kablo
20 m
..
..
..
Ġnternet Kablosu
20 m
.
10x15 cm ölçüsünde sıva altı kanal içinden
20 m uzunluğunda bina içi koaksiyel kablosu
10x15 cm ölçüsünde sıva üstü kanal içinden CAT-5
20 m uzunluğunda internet kablo.
PVC 25-10 PVC
20 m
.
PVC 25’lık boru içinden çekilen PVC kılıflı 10 çiftlik
20 m uzunluğunda bina içi telefon kablosu. (sıva altı)
.
.
PVC 25’lık boru içinden çekilen PVC kılıflı 10 çiftlik
20m uzunluğunda bina içi telefon kablosu. (sıva üstü)
PVC 25-10 PVC
20 m
..
K 10x15-10 PVC
20m
..
..
10x15 cm ölçüsünde sıva altı kanal içinden PVC
kılıflı 10 çiftlik 20 m uzunluğunda bina içi tlf. kablosu
..
K 10x15-10 PVC
20m
PVC - 100
40m
10x15 cm ölçüsünde sıva üstü kanal içinden PVC
kılıflı 10 çiftlik 20 m uzunluğunda bina içi tlf. kablo
100 mm çapında 40 m uzunluğunda PVC boru ile
yapılan Telekom yeraltı irtibat güzergahı
Üst kata çıkan telefon kablosu
PVC 25-10 PVC
Alt katta inen telefon kablosu
PVC 25-10 PVC
Alt kattan gelip üst kata çıkan telefon kablosu
PVC 25-10 PVC
Telefon Prizi
PC
Ġnternet Prizi
TV
TV Prizi
EK: ANKS-8
EK: ANKS-9
EK: ANKS-10
EK :ANKS- 11
MÜŞTERİ İLE TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ARASINDA İMZALANAN
ANKASTRE YAPIMI SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR
ĠĢbu sözleĢme, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .adresinde yerleĢik
……………………Bina Yönetimi (bundan böyle “Müşteri” olarak anılacaktır) ile merkezi
………..…………. da bulunan ………………………. Ġl Telekom Müdürlüğü (bundan böyle
“TÜRK TELEKOM” olarak anılacaktır) arasında, aĢağıdaki Ģartlar çerçevesinde ...../...../…..
tarihinde akdedilmiĢtir.
2. SÖZLEŞMENİN KONU ve KAPSAMI
Türk Telekom müĢterilerinin bulunduğu, Bina içi telefon tesisatı (ankastre) hiç olmayan veya
standarda uygun olmayan eski binalardaki ankastre tesisatlarının bedelsiz olarak Türk
Telekom’ca yaptırılması iĢidir.
3. BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI (ANKASTRE)
Bina ana giriĢ terminal kutusundan itibaren abone nezdindeki cihazların telefon Ģebekesine
bağlantısını sağlayan tesisattır.
4. TÜRK TELEKOM’UN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Protokolün imzalanmasını müteakip; Bina içi telefon tesisatının (ankastre) Türk Telekom
standartlarına uygun olarak yaptırılmasını sağlaymalıdır.
Söz konusu tesisatın yapımı sırasında olabilecek her türlü hasardan Türk Telekom sorumlu
olacak ve gerekli onarım çalıĢmalarını yaptırmalıdır.
Standartlarına uygun olarak yapılan tesisatın tamamlanmasını müteakip, Türk Telekom müĢteriye
haberleĢme hizmetlerinin geciktirilmeden en geç 7 iĢgünü içerisinde verilmesini sağlaymalıdır.
5. MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MÜġTERĠ, bu sözleĢmede yer alan yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla, TÜRK
TELEKOM ve ankastre yapımı iĢini üstlenen firma personelinin binalarında yapacağı inceleme,
test ve benzeri hizmetlerin yerine getirilmesi için azami kolaylığı göstererek, binalarına giriĢçıkıĢ izinlerini sağlaymalıdır.
MÜġTERĠ, söz konusu tesisatın yapım çalıĢmaları sırasında; Türk Telekom adına bu iĢi üstlenen
firmaya her türlü kolaylığı göstererek, binanın mimari yapısına iliĢkin varsa proje ve belgeleri
teslim edmelidir.
MÜġTERĠ, standartlarına uygun olarak yapılan tesisatın tamamlanması ve haberleĢme
hizmetinin verilmesinin ardından, ankastre tesisatında olabilecek her türlü bakım-iĢletim
sorumluluğunu üstlenmelidir.
TÜRK TELEKOM
……..…. Ġl Telekom Müdürlüğü
MÜŞTERİ
EK: ANKS-12
EK: ANKS-13
EK: ANKS-14
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 267 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content