close

Enter

Log in using OpenID

Gündemin 14.Maddesi - Antalya Belediyesi

embedDownload
Q ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU
BİRİM
Tarih: 30.10.2014
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
Antalya Büyükşehir Belediyesi
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
08.10.2014
tarihli
toplantısında gündemin 71. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Antalya İli sınırları içerisinde 24.12.2013 tarihinde Çevre ve
Şehircilik Bakanlığınca onaylanan Gazipaşa- Kahyalar
1/25.000 Çevre Düzeni Planına askı süresi içerisinde gelen
ve belediyemize gönderilen 11 adet itiraz.
KOMİSYON RAPORU:
Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.10.2014 tarihli toplantısında
gündemin 71. maddesinde görüşülerek İmar ve Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen;644 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 7. Maddesinin 3. Fıkrası ile 6360 sayılı Kanun
uyarınca Belediyemizce değerlendirilmesi gerekliliği nedeniyle
Belediyemize gönderilen, Antalya İli sınırları içerisinde
24.12.2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca
onaylanan Gazipaşa-Kahyalar 1/25.000 Çevre Düzeni Planına
askı süresi İçerisinde gelen 11 adet itiraz komisyonumuzca
incelenerek, Turizm Tesis Alanlarında yapılaşma koşullarına
ilişkin itirazlar birlikte değerlendirilerek ifraz sonucu elde
edilecek minimum parsel büyüklüğünün 10000m2 olarak
değiştirilmesi, 10000m2-20000m2 arası parsellerde Emsal:
0.40, 20000m2 ve üzeri tüm parsellerde Emsal: 0,60 olarak
düzenlenmesi uygun, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü
tarafından Alanya-Gazİpaşa ayrımı-Kazancı il yolu güzergahının
işlenmesine yönelik itirazın uygun; diğer itirazların 1/100000
ölçekli Çevre Düzeni planına göre planlama alt bölgeleri
kapsamında yapılması gereken 1/25000 ölçekli Nazım İmar
Planı çalışmalarında değerlendirilmek üzere bu aşamada uygun
bulunmadığı kararına varılmış olup,
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur.________________________________________
Bahadır YANTAÇ
İmar Kom. Üyesi
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
Mustafa Reşat OKTAY
İmar Kom. Üyesi t
ı
AAoctv.
Oytun Eyl
İmar Kom
Ali Baki SARICA
İmar Kom. Üyesi
T.C . Ç evre ve Şchircilik Bakanlığı
M EKANSAL PLANLAM A GEN EL
M ÜDÜRLÜĞÜ - M a rm ara Ve A kdeniz Havzaları
Planlam a Şube M üdürlüğü
29/08/2014 19:04 -53276502/305.02/14062
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI
Sayı :
Konu :
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü
53276502/305.02/
Gazipaşa-Kahyalar 1/25.000 Ölçekli
ÇDP
DAĞITIMLI
İlgi:
00655934
■
a) 26.05.2014 tarih ve 8195 sayılı yazı.
b) Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ nün 16.07.2014 tarih ve 13160
sayılı yazısı.
•
%
644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamının 24.12.2013 tarihinde
onaylanan “Gazipaşa-Kahyalar 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni P lam ”y ilgi (a) yazımız gereği 30
günlük ilan-askı işlemleri sonrasında ilgi (b) yazı ile 11 (On Bir) adet itiraz konusu 644 sayılı KHK
uyarınca değerlendirilmek ve sonuçlandırılmak üzere Bakanlığımıza iletilmiştir.
Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında
yayımlanan 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 7., Maddesinde; “Yerleşme, yapılaşma ve
arazi kullanımına yön veren, her tür ve ölçekte fiziki planlara ve uygulamalara esas teşkil eden üst
ölçekli mekânsal strateji planlarını ve çevre düzeni planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yaparak hazırlamak, hazırlatmak, onaylamak ve uygulamanın bu stratejilere göre yürütülmesini
sağlamak” hükmü yer alırken, 7. Maddenin 3. fıkrasında, “Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen
ulusal ve bölgesel nitelikteki fiziki planlan Bakanlık yapar, yaptırır ve onaylar/ Büyükşehir
belediyeleri sınırları içerisindeki çevre düzeni planlarını büyükşehir belediyeleri, büyükşehir
olmayan illerde ise Bakanlık yapar, yaptırır ve onaylar.” hükmü yer almaktadır.
Bununla birlikte 06/12/2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 6360 sayılı “On Üç İlde
Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Anılan
Kanun uyarınca Büyükşehir Belediyelerinin sınırları İl mülki sınırları olarak belirlenmiş ve il özel
idarelerinin tüzel kişiliği ortadan kaldırılmıştır.
Diğer taraftan "Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği" nin 29.03.2014 tarih ve 29030 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, anılan yönetmeliğin 4. maddesinin (c)
bendi ile çevre düzeni planlarının havza ve il düzeyinde, sadece 1/50.000 ve 1/100.000 ölçeklerde
hazırlanabileceği tanımlanmakta; geçici madde 2’de "Yürürlükte olan 1/25.000 ölçekli çevre düzeni
planlarında yapılacak revizyon, ilave ve değişikliklerinde bu Yönetmeliğin nazım imar planları ile
ilgili hükümlerine uyulur." ifadelerine yer verilmiş olup Yönetmeliğin 38. maddesi ile de "Çevre
Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır. Yapılan bu düzenlemeler neticesinde
onaylı 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planları mevcut halleri ile halen yürürlükte olmakla birlikte,
bu planlar üzerinde oluşan veya oluşacak olan yeni taleplerin ise yine bu yönetmelik hüküm esasları
kapsamında; 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planlarında Büyükşehir Belediyelerince değerlendirilmesi
gerekmektedir.
İlgi (b) yazı ile iletilmiş olan 11 (On Bir) adet itiraz incelenmiş olup;
E lektronik imzalı suretine http://evrakdogrulam a.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:53276502/305.02/14062 ve B arkod Num.:655934 bilgileriyle erişebilirsiniz.
,
•,
1-Gazipaşa Belediyesi’ niıı 27.06.2014 tarih ve 1055 sayılı yazısı ile iletilmiş olan itiraz
konularından;
1.1 Gazipaşa Belediyesi mücavir alan içindeyken mahalleye dönüşen; Aydıncık, Beyobası,
Korubaşı, Hasdere, Çobanlar, Macar, Beyrebucak, Muzkent ve Güney köylerinin mevzuat
kapsamında tespit edilmiş olan köy yerleşik alan lekeleri 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında
belirtildiği halde 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planında gösterilmediği, mahalleye dönüşen kırsal
yerleşimler için plan hükümlerinin 11.1.5 numaralı maddesinin 2.bendinde “bu yerleşmelerin
mahalle olarak bağlandığı tarihteki nüfusları bağlandıkları belediyenin bu plan ile yapılmış nüfus
kabullerine eklenir” ifadesi yer aldığı, mahalleye dönüşen kırsal yerleşmeler için imar planlarının
yapılması aşamasında nüfus kabullerinin ne olacağı konusunun açık olmadığı, bu tür yerleşimlerde
yapılacak imar planları aşamasında problemle karşılaşılmaması için plan hükümlerinde bu konuya
açıklık getirilmesi talep edilmiştir.
Antalya-Bıırdıır-lsparta Planlama Bölgesi 1/1100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında, plan
paftalarında gösterilsin veya gösterilmesin köy yerleşik alanlarına ilişkin olarak î / l 00.000 ölçekli
ÇDP 9.1.2 Kırsal Yerleşim Alanları başlığı altında yer alan hükümler uyarınca işlem tesis edildiği,
1/25.000 ölçekli ÇDP 11.1.5 maddesi kapsamında, yerleşmelerin mahalle olarak bağlandığı
tarihteki nüfuslarının bağlandıkları belediyenin nüfus kabullerine eklenmesi gerektiği, dolayısıyla
çevre düzeni planı ile yerleşme için öngörülen toplam nüfusun o yerleşimin tamamına yönelik
kullanılması gerektiği, bu hususuta planda herhangi bir yeni düzenlemeye gerek olmadığı mütalaa
edilmektedir.
1.2 Bakılar ve Koru mahallelerinin Hacı Musa Çayı, turizm alanı ve Koru yolu arasındaki
bölgenin 1/100.000 ölçekli planda tarım alanında, ancak sulama alanı dışında yer almakta iken
1/25.000 ölçekli planda sulama alanı olarak tarandığı, sulama alanı dışında kalan bu bölgenin,
1/100.000 ölçekli planda olduğu gibi sulama alanı dışına çıkarılması ve turizm veya tercihli kullanım
alanı olarak planlanması talep edilmektedir.
Üst ölçekli planlarda aynı kullanımlara yönelik plan kararlarının plan kademesinin
gerektirdiği kullanımların detay niteliğine bağlı olarak sadece ilgili kurumun verileri doğrultusunda
plan kademeleri arasında farklılaşabileceği, bıı doğrultuda 1/25.000 ölçekli ÇD P’ de ilgili kurum
verileri kapsamında sulama alanı olarak tanımlanan bölgenin, varsa ilgili kurum görüşü
doğrultusunda sulama alanından çıkarılabileceği mütalaa edilmektedir.
1.3.D-400 karayolunun Kahyalar-Yakacık mahalleleri boyunca turistik yol özelliği taşıması
nedeniyle güzergah boyunca mevzuata uygun olmak koşulu ile akaryakıt, LPG istasyonu, servis
istasyonu, konaklama tesis, yeme-içme tesisi vb. gibi tesisler ise teşhire ve ticarete yönelik
kullanımların yer alabilmesine yönelik plan notu düzenlemesinin yapılması talep edilmektedir.
Konuya ilişkin olarak ”9.34. Karayolu Kenarında Yapılacak Yapı ve Tesisler" başılğı altında
yer alan hükümler doğrultusunda uygulama yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.
1A M acar, Muzkent ve Güneyköy mahallelerinin kıyı kesimlerinde uygun alanlarda koruma
kullanma dengesi gözetilerek tatil köyü gibi turizm tesis alanlarının belirlenmesi, ayrıca, ilçede
alternatif turizm türlerinin ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi için mahalleye dönüşen köylerde
emsal 0,10 gibi düşük yoğunlukta eko-turizm alanlarının planlanması talep edilmektedir.
Konuya ilişkin olarak 11.1.5 ve 11.2 Kırsal Yerleşme Alanları başlığı altında yer alan plan
notları kapsamında uygulama yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.
1.5.Turizm tesis alanlarında yapılaşma koşularının yatırımcı için cazip hale getirilmesi için;
-Otel ve tatil köyü yapılması durumunda yapılanma koşullarının,
-Maksimum emsal(KAKS) =0.40
-Hmax= 13.50 m. (4 kat)
İfraz sonucunda elde edilecek minimum parsel büyüklüğü 5000 metrekare olarak
E lektronik imzalı suretine http://evrakdogrulam a.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:53276502/305.02/14062 ve B arkod Num.:655934 bilgileriyle erişebilirsiniz.
j
değiştirilmesi,
-10.000-50.000 metrekare parsel büyüklüklerinde maksimum emsal (KAKS) =0.60
Hmax=4 kat olarak değiştirilmesi talep edilmektedir.
Komtya ilişkin olarak 11.13 Turizm Yerleşme Alanları başlığı altında yer alan plan notları
kapsamında işlem yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.
2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ nın 27.06.2014 tarih ve 112204 sayılı
yazısı ile; söz konusu çevre düzeni planında; ( Alanya-Gazipaşa) Ayrım-Kazancı il yolu
bulunmadığı ifade edilerek, (Alanya-Gazipaşa ) Ayrım -K azancı il yolu güzergahı çevre düzeni
planına işlenmek üzere ekte CD ortamında gönderilmektedir.
Konuya ilişkin olarak 11. Genel Hükümler başlığı altında yer alan 11 nolıı hüküm
kapsamında işlem yapılabileceği mütalaa edilmektedir.
3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı VI. Bölge M üdürlüğü7 nün 23.06.2014
tarih ve 18953 sayılı yazısı ile; Çevre Düzeni Planı onama sınırına çok yakın bir bölgede “Uğrak
Balıkçı Barınağı” projesinin etüt imar planı çalışmalarının devanı etmekte olduğu ifade edilerek,
ekte gönderilen koordinatların onama sınırı içinde kalması durumunda, bölgeye liman lejantı
konulması gerektiği ifade edilmektedir.
Konuya ilişkin olarak 11. Genel Hükümler başlığı altında yer alan 11 nolu hüküm
kapsamında işlem yapılabileceği mütalaa edilmektedir.
4- Kültür ve Turizm Bakanlığı (Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğünün 18.06.2014 tarih ve 2339 sayılı yazısı ile; ÇDP’ de arkeolojik sit alanlarının
sınırlarının işlendiği, ancak söz konusu arkeolojik sit alanlarında Koruma Yüksek Kurulunun
Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin ilke kararlarına göre işlem yapılacağına dair plan hükmü
oluşturulup oluşturulmadığının anlaşılamadığı ifade edilerek, söz konusu alanlara ilişkin plan
hükümleri iletildiği taktirde inceleneceği ifade edilmektedir.
Konuya ilişkin olarak 11.11 Sit Alanları başlığı altında yer alan plan notları kapsamında
uygulama yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.
5-Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl M üdürlüğü’ nün 12.06.2014 tarih ve 298 sayılı
yazısı ile; plan onama sınırları içerisinde bulunan doğal sit alanlarını gösterir kroki ve Kararlar yazı
ekinde gönderilmektedir.
Konuya ilişkin olarak 11.11 Sit Alanları başlığı altında yer alan plan notları kapsamında
uygulama yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.
6-Gazipaşa Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü’ nün 10.07.2014 tarih ve 1291 sayılı
yazısı ile; Turizm Yerleşme planlarıyla ilgili 11-13-5. maddesinin yapılaşma koşulu başlığının 1 ve
2. maddesine itiraz edilerek, Gazipaşa ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde 22 ada 96 ve 22 ada 21 ve 31
parsellerdeki emsalin 0,80’ e çıkarılması talep edilmektedir.
Konuya ilişkin olarak 11.13 Turizm Yerleşme Alanları başlığı altında yer alan plan notları
kapsamında işlem yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.
7-Ali
PUR’ un 13.06.2014 tarihli dilekçesi ile; turizm alanlarında 10.000 m2’yi geçen
alanların tamamının %80 emsale çıkarılması talep edilmektedir.
Konuya ilişkin olarak 11.13 Turizm Yerleşme Alanları başlığı altında yer alan plan notları
kapsamında işlem yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.
8-9-10-Tunceller Kollektif Şirketi, Vedat AKYOL ve Ferizan PEKER’ in dilekçesi ile;
Turizm Alanlarında;
0-10.000 m2 büyüklüğündeki parsellerde Emsal (KAKS): 0.30, (3 kat)
10.000-50.000 m2 üzerindeki parsellerde Emsal (KAKS) :0.60, (4 kat)
50.000 m2 ve üzerinde büyüklüğe sahip parsellerde Emsal (KAKS) :0.80, (4 kat)
olarak değiştirilmesi talep edilmektedir.
E lektronik imzalı suretine http://evrakdogrulam a.csb.gov.tr adresinden Belge Nunı.:53276502/305.G2/14062 ve B arkod Num.:655934 bilgileriyle erişebilirsiniz.
Konuya ilişkin olarak 11.13 Turizm Yerleşme Alanları başlığı altında yer alan plan notları
kapsamında işlem yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.
11- Hüseyin YILDIZ, İhsan ÖZDEMİR ve Abdurrahman YILM AZ’ ın 03.07.2014 tarihli
dilekçesi ile; turizm alanlarında yapılanma şartlarının değiştirilmesi talep edilmektedir.
Konuya ilişkin olarak 11.13 Turizm Yerleşme Alanları başlığı altında yer alan plan notları
kapsamında işlem yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.
Bu kapsamda, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nm Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamının 24.12.2013 tarihinde
onaylanan " Gazipaşa-Kahyalar 1/25.000 ölçekli Çevre Diizeni Planı” na yönelik Bakanlığımıza
iletilmiş olan itiraz konularının 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesinin 3. fıkrası
ve 6360 sayılı Yasa uyarınca İdarenizce değerlendirilerek sonuçlandırılması hususunda bilgilerinizi
ve gereğini rica ederim.
;
Y. Erdal KAYAPINAR
Bakan a.
Genel Müdür
®
Ek:
1 adet Dosya
DAĞITIM :
Gereği :
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı f
B ilg i:
Antalya Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü)
3u belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik im za ile im zalanm ıştır.
,
•
,
Sayfa 4 / 4
elektronik imzalı suretine http://evrakdogrulam a.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:53276502/305.02/14062 ve B arkod Nunı.:655934 bilgileriyle erişebilirsiniz.
TALEPLER
BAKANLIK GORUŞU
TEKNİK GORUŞ
1.1 G azip aşa B eled iy esi m ü c a v ir alan iç in d e y k en m a h a lley e dö n ü şen ;
A y d ın c ık , B ey o b a sı, K o ru b aşı, H asd ere, Ç o b an lar, M acar, B eyrebucak,
M u zk e n t v e G ü n e y k ö y le rin in m e v z u at
■f ~ '
k a p sa m ın d a te sp it e d ilm iş o la n k ö y y e rle şik alan lek eleri 1/100.000 ölçekli
ç ev re d ü z en i p la n ın d a b e lirtild iğ i h a ld e 1/25.000 ö lçek li ç ev re dü zen i
p la n ın d a g ö sterilm e d iğ i, m a h a lle y e d ö n ü şen k ırsal y e rle şim le r için p lan
Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi I/1100.000 ölçekli
Çevre Düzeni Planında, plan paftalarında gösterilsin veya
gösterilmesin köy yerleşik alanlarına ilişkin olarak l / l 00.000
ölçekli ÇDP 9.1.2 Kırsal Yerleşim Alanları başlığı altında yer
alan hükümler uyarınca işlem tesis edildiği, 1/25.000 ölçekli ÇDP
II. 1.5 maddesi kapsamında, yerleşmelerin mahalle olarak
sağlandığı tarihteki nüfuslarının bağlandıkları belediyenin nüfus
kabullerine eklenmesi gerektiği, dolayısıyla çevre düzeni planı ile
yerleşme için öngörülen toplam nüfusun o yerjeşimin tamamına
yönelik kullanılması gerektiği, bu hususuta planda herhangi bir
yeni düzenlemeye gerek olmadığı mütalaa edilmektedir.
M u zk en t, M a c a r ve Ç o b a n la r
K Y A ‘la n h a riç d iğ e r K Y A F la r
m e v c u t a n c a k h e p sin in p lan
s m ın n d a olm ası n e d en iy le ve
kya s ım rla n n ın y en id en gö zd en
g e çirilm e si g e re k liliğ i n ed en iy le
a lt ö lç e k li p la n la r k a p sa m ın d a
d e ğ erle n d irilm e si a n c a k M u zk e n t
M ac a r
için
pla n lı
g e lişim
sağ lan m ası
seb e b iy le
k ırsa l
y e rle şim s ın ın k o n u la b ilir.
Ust ölçekli planlarda aynı kullanımlara yönelik plan kararlarının plan
kademesinin gerektirdiği kullanımların detay niteliğine bağlı olarak
sadece ilgili kurumun verileri doğrultusunda plan kademeleri arasında
farklılaşabileceği, bu doğrultuda 1/25.000 ölçekli ÇDP'de ilgili kurum
verileri kapsamında sulama alanı olarak tanımlanan bölgenin, varsa
ilgili kurum görüşü doğrultusunda sulama alanından çıkarılabileceği
mütalaa edilmektedir.
Konuya ilişkin olarak "9.34. Karayolu Kenarında Yapılacak Yapı ve
Tesisler" başlığı altında yer alan hükümler doğrultusunda uygulama
yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir
2012 y ılın d a a lm a n ilgil k u ru m
g ö rü şü n d e a la n s u lam a sa h a s ıd ır
ve b ir kısm ı H a zım u sa d eresi
ta şk ın a lan ın a g in n e k te d ir. İlgili
k u ru m d a n y e n id e n g ö rü ş a lın ır
ise d e ğ işik lik olm ası d u n ım u n d a
d e ğ iştirile b ilir.
Konuya ilişkin olarak 11.1.5 ve 11.2 Kırsal Yerleşme Alanları başlığı
altında yer alan plan notları kapsamında uygulama yapılması gerektiği
mütalaa edilmektedir.
D oğal d e ğ erle ri y ü k sek olan
b ö lg e le r o lu p 11.1.5 ve 11.2
k a p sa m ın d a
u y g u la m a
y a p ılm a lıd ır R E D
Konuya ilişkin olarak 11.13 Turizm Yerleşme Alanları başlığı altında
yer alan plan notlan kapsamında işlem yapılması gerektiği mütalaa
edilmektedir.
T u riz m a la n la n n d a y a p ıla şm a
k o ş u lla n n a
y ö n e lik
itiraz la r
b irlik te
d e ğ erle n d irilm e li
ve
d ü z e n le m e y a p ılm a lıd ır. M cv cu t
1/1000 p la n la rd a 0.40 em sal
o lm a sın a ra ğ m e n ç d p p la n ın d a
0.30
em sal
v e rile n
a la n la r
b u lu n m a k ta d ır.
h ü k ü m le rin in 11.1.5 n u m a ra lı m a d d e sin in 2 .b e n d in d e “ bu y e rle şm ele rin
m a h a lle o la ra k b a ğ la n d ığ ı ta rih te k i n ü fu sları b a ğ la n d ık ları b e le d iy en in bu
p lan ile y a p ılm ış n ü fu s k a b u lle rin e ek le n ir” ifad esi y e r ald ığ ı, m a h a lley e
d ö n ü şen k ırsal y e rle şm e le r için im a r p la n la rın ın y ap ılm ası aşa m a sın d a
n ü fu s k a b u lle rin in n e o lacağ ı k o n u su n u n açık o lm a d ığ ı, b u tü r
y e rle şim lerd e
y a p ıla c a k
im a r
p la n la n
a şa m a sın d a
pro b le m le
k a rşıla şılm a m a sı için plan h ü k ü m le rin d e b u k o n u y a a çık lık getirilm esi
talep ed ilm iştir.
1.2 B ak ılar v e K o ru m a h a llelerin in H acı M usa Ç ay ı, tu rizm alan ı ve K oru
y o lu arasın d ak i b ö lg e n in 1/100.000 ö lçek li p la n d a ta rım a la n ın d a, an ca k
su lam a alanı d ışın d a y e r a lm a k ta ik en 1/25.000 ö lçek li p la n d a su lam a alanı
o larak taran d ığ ı, su lam a alan ı d ışın d a k alan b u b ö lg e n in ,I/1 0 0 .000 ölçek li
p lan d a o ld u ğ u g ib i su lam a alanı d ışın a çık a rılm a sı v e tu rizm v ey a tercihli
k u llan ım alanı o la ra k p la n la n m ası talep e d ilm e k te d ir.
1.3.D -400 k a ra y o lu n u n K a h y ala r-Y ak a c ık m a h a lleleri b o y u n c a tu ristik yol
ö zelliğ i ta şım ası n ed en iy le iki ta ra fın belli g e n işlik le rd e tic a re t v e k en tsel
g elişm e alan ı o la ra k p la n la n m ası, g ü z erg ah b o y u n c a
m ev zu ata uygun
o lm a k k o şu lu ile a k ary ak ıt, LPG ista sy o n u , serv is ista sy o n u , ko n a k la m a
te sis, y e m e -iç m e tesisi vb. gibi te sisle r ise te şh ire ve tic a re te y ö n e lik
k u lla n ım la rın y e r a la b ilm e sin e y ö n e lik p lan n o tu d ü z en lem e sin in yap ılm ası
talep e d ilm e k te d ir.
1 .4 .M acar, M u z k e n t v e G ü n e y k ö y m a h a lle le rin in kıyı k e sim lerin d e u y g u n
ala n lard a k o ru m a k u lla n m a d e n g esi g ö z etilerek ta til k ö y ü gib i tu rizm tesis
ala n ların ın b e lirle n m e si, a y rıc a , ilç e d e a lte rn a tif tu rizm tü rlerin in v e k ırsal
k alk ın m a n ın d e ste k le n m e si için m a h a lley e d ö n ü şe n k ö y le rd e em sal 0,10
gib i d ü şü k y o ğ u n lu k ta
ek o -tu rizm
a la n ların ın
p la n la n m ası talep
e d ilm e k te d ir.
lü .T u r iz m tesis a la n ların d a y a p ıla şm a k o şu ların ın y a tırım c ı için c az ip h ale
g etirilm esi için ; -O tel v e tatil k ö y ü y a p ılm a sı d u ru m u n d a y ap ıla n m a
k o şu lla rın ın ,-M a k sim u m e m sa l(K A K S ) = 0 .4 0 -H m a x = 1 3 .5 0 m . (4 k at)
İfraz s o n u c u n d a e ld e e d ile ce k m in im u m p arsel b ü y ü k lü ğ ü 5000 m e tre k a re
o la ra k d e ğ iştirilm e si, -1 0 .0 0 0 -5 0 .0 0 0 m e tre k a re p a rsel b ü y ü k lü k le rin d e
m a k sim u m em sal (K A K S ) = 0 .6 0 H m ax= 4 k at o la ra k d e ğ iştirilm e si talep
e d ilm e k te d ir.
1/25000 Ç D P p lan n o tla n n m
11.18. m a d d e si u y a n n c a işlem
y a p ılm a lıd ır.R E D
İM. BAY. KOM.
GÖRÜSÜ
2- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü’nün 27.06.2014 tarih ve 112204 sayılı yazısı ile
yapılan itiraz ;____________________ _____________ „__________________________ ______ . . ________
^___________________
TALEPLER
BAKANLIK GORUŞU
TEKNİK GORUŞ
S öz konusu çevre düzeni planında; ( Alanya-G azipöşa)
A yrım -K azancı il yolu bulunmadığı ifade edilerek, (AlanyaG azİpaşa) Ayrım -K azan cı il yolu güzergahı çevre düzeni
planına işlenm ek üzere ekte CD ortamında gönderilmektedir.
Konuya ilişkin olarak 11. Genel Hükümler başlığı altında ye r
alan 11 nolu hüküm kapsamında işlem yapılabileceği
mütalaa edilmektedir.
Plan notu doğrultusunda işlem
yapılabilecektir ancak
gönderilen güzergahın
işlenm esi uygundur K A B U L
M . BAY. KOM.
GÖRÜSÜ
3- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü’ nün 23.06.2014 tarih ve 18953 sayılı yazısı ile yapılan
itiraz;
TALEPLER
BAKANLIK GORUŞU
t
Çevre Düzeni Planı onama sınırına çok yakın bir bölgede
“Uğrak Balıkçı Barınağı” projesinin etüt imar planı
çalışmalarının devam etmekte olduğu ifade edilerek, ekte
gönderilen koordinatların onama sınırı içinde kalması
durumunda, bölgeye liman lejantı konulması gerektiği ifade
edilmektedir.
+.
Konuya ilişkin olarak 11. Genel H ükümler başlığı altında ye r
alan 11 nolu hüküm kapsamında işlem yapılabileceği
mütalaa edilmektedir.
TEKNİK GORUŞ
IM. BAY. KOM.
GÖRÜSÜ
Söz konusu Balıkçı Barınağı
plan onama sının dışındadır.
RED
4- Kültür ve Turizm Bakanlığı (Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 18.06.2014 tarih ve 2339 sayılı
yazısı ile yapılan itiraz;____________ _____________ ___ _ _____________________________ ____________
^_________________
TALEPLER
BAKANLIK GORUŞU
TEKNİK GORUŞ
Müdürlüğünün 18.06.2014 tarih ve 2339 sayılı yazısı ile;
Ç D P ’ de arkeolojik sit alanlarının sınırlarının işlendiği, ancak
sö z konusu arkeolojik sit alanlarında Koruma Yüksek
kurulunun Arkeolojik Sit Alanlarına ilişkin ilke kararlarına
göre işlem yapılacağına dair plan hükmü oluşturulup
oluşturulmadığının anlaşılamadığı ifade edilerek, sö z konusu
alanlara ilişkin plan hükümleri iletildiği taktirde inceleneceği
ifade edilmektedir.
Konuya ilişkin olarak 11.11 Sit Alanları başlığı altında y e r
alan plan notları kapsamında uygulama yapılması gerektiği
m ütalaa edilmektedir.
11.11. Sit Alanlan plan
hükmü doğrultusunda işlem
yapılabilir RED
IM. BAY. KOM.
GÖRÜSÜ
TALEPLER
BAKANLIK GORUŞU
TEKNİK GORUŞ
P la n o n a m a s ın ır la r ı iç e r i s i n d e b u lu n a n d o ğ a l s it a la n la r ın ı
Konuya ilişkin olarak 11.11 Sit Alanları başlığı altında ye r
alan plan notlan kapsamında uygıılama yapılması gerektiği
mütalaa edilmektedir.
i ş le n m iş
g ö s t e r i r k r o k i v e K a r a r l a r y a z ı e k i n d e g ö n d e r ilm e k te d ir .
B ahse
A la n la r ı
konu
s it
o lu p
IM. BAY. KOM.
GÖRÜŞÜ
a la n la r ı
1 1 .1 1 .
p la n
d o ğ ru ltu s u n d a
S it
hükm ü
iş le m
y a p ıla b ilir . R E D
6- Gazipaşa Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü5 nün 10.07.2014 tarih ve 1291 sayılı ile yapılan Veli Karavelioğlu ve Yusuf
Sanlı’mn itirazlar;
*
7
TALEPLER
T u r iz m
Y e rle ş m e
p la n la r ıy la
ilg ili
1 1 -1 3 -5 .
m a d d e s in in
y a p ıla ş m a k o ş u l u b a ş lı ğ ın ın 1 v e 2 . m a d d e s i n e i t ir a z e d ile r e k ,
G a z ip a ş a ilç e s i. C u m h u r i y e t M a h a l l e s i n d e 2 2 a d a 9 6 v e 2 2
BAKANLIK GORUŞU
TEKNİK GORUŞ
. Konuya ilişkin olarak 11.13 Turizm
T u riz m a la n ların d a y a p ıla şm a
k o şu lla rın a y ö n e lik itira z la r
b irlik te d e ğ erle n d irilm e li ve
d ü z en lem e y a p ılm a lıd ır.
Yerleşme Alanları
başlığı altında y e r alan plan notları
kapsamında işlem yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.
a d a 21 v e 31 p a r s e ll e r d e k i e m s a lin 0 , 8 0 ’ e ç ık a r ılm a s ı ta le p
IM. BAY. KOM.
GÖRÜSÜ
e d ilm e k te d ir .
7- Ali PÜR* un 13.06.2014 tarihli dilekçesi ile itirazı;
TALEPLER
BAKANLIK GORUŞU
TEKNİK GORUŞ
Konuya ilişkin olarak 11.13 Turizm Yerleşme Alanları başlığı
altında y e r alan plan notları kapsamında işlem yapılması
gerektiği mütalaa edilmektedir.
T u riz m a la n ların d a y a p ıla şm a
k o şu lla rın a y ö n e lik itira z la r
b irlik te d e ğ e rle n d irilm e li ve
d ü z e n le m e y a p ılm a lıd ır.
TALEPLER
BAKANLIK GORUŞU
TEKNİK GORUŞ
T u r iz m A l a n la r ın d a ; 0 - 1 0 .0 0 0 m 2 b ü y ü k l ü ğ ü n d e k i p a r s e ll e r d e
Konuya ilişkin olarak 11.13 Turizm Yerleşme Alanları başlığı
altında y e r alan plan notları kapsamında işlem yapılması
gerektiği mütalaa edilmektedir.
T u riz m a la n la rın d a y a p ıla şm a
k o şu lla rın a y ö n e lik itira z la r
b irlik te d e ğ e rle n d irilm e li ve
d ü z e n le m e y a p ılm a lıd ır.
tu r iz m a l a n l a r ı n d a
1 0 .0 0 0 m 2’y i g e ç e n a l a n la r ın t a m a m ın ın
% 8 0 e m s a le ç ı k a r ı l m a s ı ta le p e d ilm e k te d ir .
IM. BAY. KOM.
GÖRÜSÜ
8- Tunceller Kollektif Şirketi,7
9- Vedat Akyol,
10- Ferizan Peker’in dilekçeleri;
i
E m s a l ( K A K S ) : 0 .3 0 , (3 k a t)
1 0 .0 0 0 - 5 0 .0 0 0
:0 .6 0 ,
(4
k a t)
m 2 ü z e r in d e k i
5 0 .0 0 0
m 2 ve
p a rs e lle rd e
ü z e rin d e
p a r s e l l e r d e E m s a l ( K A K S ) :0 .8 0 , (4 k a t)
o la r a k d e ğ iş t ir ilm e s i ta le p e d ilm e k te d ir .
E m sal
(K A K S )
b ü y ü k lü ğ e
s a h ip
IM. BAY. KOM.
GÖRÜSÜ
TALEPLER
BAKANLIK GORUŞU
TEKNİK GORUŞ
T u r iz m A l a n l a r ı n d a y a p ı l a ş m a ş a r t l a r ı n ı n d e ğ iş t ir ilm e s i ta le p
Konuya ilişkin olarak 11.13 Turizm Yerleşme Alanları başlığı
altında ye r alan plan notları kapsamında işlem yapılması
gerektiği mütalaa edilmektedir.
T u riz m a la n ların d a y a p ıla şm a
k o şu lla rın a y ö n e lik itira z la r
birlik te d e ğ erle n d irilm e li ve
d ü z en lem e y a p ılm a lıd ır.
e d ilm e k te d ir .
IM. BAY. KOM.
GÖRÜSÜ
T.C.
ANTALYA BÜYÜKSEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Nazım Plan Şube Müdürlüğü
J
E ip o :; f
A I! T M
V A
GAZİPAŞA İLÇESİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE
YAPILAN İTİRAZLAR
İlgi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 29.08.2014 tarih ve
14062 sayılı yazısı.
“Gazipaşa-Kâhyalar 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” 644 Sayılı Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’mn Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. Maddesi uyarınca
24.12.2013 tarihinde onaylanmıştır. Sayılı Olur’u ile onaylanmış ve 09.06.2014-08.07.2013 tarihleri
arasında askıya çıkarılmıştır.
Askı süreci içerisinde 11 adet itiraz Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilmiştir. İlgi yazı ile
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; 644 sayılı KHK ‘nin 7. Maddesinin 3. Fıkrası ve 6360 sayılı yasa
uyarınca itirazların Belediyemizce değerlendirilmesi istenmiştir ve söz konusu itirazlara ilişkin
mütalaaları bildirilmiştir.
İtiraz yapan kuram/kişiler
1- Gazipaşa Belediye’nin 27.06.2014 tarih ve 1055 sayılı yazısı ile yaptığı itiraz;
2- Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü’nün 27.06.2014 tarih ve 112204 sayılı
yazı ile yaptığı itiraz;
3- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü’nün 2-3.06.2014 tarih
ve 18953 sayılı yazısı ile yaptığı itiraz;
4- Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 18.06.2014 tarih ve 2339 sayılı
yazısı.
5- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tabiat Varlıkları Koruma Şube Müdürlüğü’nün
12.06.2014 tarih ve 298 sayılı yazısı.
6- Gazipaşa Kaymakamlığı’nın 10.07.2014 tarih ve 1291 sayılı yazısı ile iletilen Veli
Karavelioğlu ve Yusuf Şanlı tarafından yapılan itiraz.
7- Ali Pur’un 13.06.2014 tarihli dilekçesi ile yapılan itiraz.
8- Tuncerler Kollektif Şirketi’nin itiraz dilekçesi.
9- Vedat Akyol’a vk. Av. Mustafa Kaplan’m düekçesi.
10- Ferizan Peker’e vk. Av. Mustafa Kaplan’m dilekçesi.
11- Hüseyin Yıldız, İhsan Özdemir, Abdurrahman Yılmaz’m 03.07.2014 tarihli dilekçesi.
Hazırlayan: Şehir Plancısı/ Mehtap ÖRS: 18.09.2014
Sayfa 1 /1
K -O
Adres: Haşimişcan Mah. Atatürk Cad. 1293 Sok. No:39/4
Tel: 0 242 247 07 84-89
Fax: 0 242 247 07 79
0710 0/ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A. Özlem ALPASLAN
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
499 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content