close

Enter

Log in using OpenID

BİLGİ NOTU

embedDownload
T.C.
TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU BAġKANLIĞI
Malatya Bölge Müdürlüğü
Türkiye Ġstatistik Kurumu
Edirne Bölge Müdürlüğü
Eylül Ayı Haber Bültenleri Özeti
Yazılı Medya Ġstatistikleri, 2013
2013 yılında gazete ve dergilerin sayısı 2012 yılına göre %0,7 artmıştır. 2013 yılında
7 158 gazete ve dergi yayımlanmıştır. Bu yayınların %56,7’sini dergiler oluşturmaktadır.
Hanehalkı Tüketim Harcaması, 2013
Hanehalkı Bütçe Araştırması’nın 2013 yılında elde edilen sonuçlarına göre; Türkiye
genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı %25
oranıyla konut ve kira harcamaları alırken, harcamaların %19,9’u gıda ve alkolsüz
içeceklerden oluştu. Hanehalkları toplam harcamalarının %2,1’ini sağlık harcamalarına,
%2,4’ünü ise eğitim hizmetleri harcamalarına ayırdı.
Tüketici Fiyat Endeksi, Ağustos 2014
TÜFE’de (2003=100) 2014 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,09, bir
önceki yılın Aralık ayına göre %6,28, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,54 ve on iki aylık
ortalamalara göre %8,46 artış gerçekleşti.
Edirne, Tekirdağ, Kırklareli illerinin dahil olduğu bölgemizde Tüketici Fiyat
Endeksi (TÜFE) aylık %0,22 arttı.
Yurt Ġçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2014
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 2014 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,42, bir
önceki yılın Aralık ayına göre %6,33, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,88 ve on iki aylık ortalamalara
göre %9,55 artış gösterdi.
Katı Yakıtlar, Mayıs 2014
Katı yakıtların 2014 yılı Mayıs ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında;
taşkömürün 151 bin 679 ton, linyitin 4 milyon 771 bin 115 ton ve taşkömürü kokunun 389 bin 747 ton,
teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 1 milyon 933 bin 266 ton, linyitin 5 milyon 40 bin
765 ton ve taşkömürü kokunun 406 bin 342 ton olarak gerçekleştiği görüldü.
ĠĢgücü Maliyeti Endeksi, II. Çeyrek: Nisan - Haziran, 2014
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2014 yılı II.
çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre %1,6 arttı. Endeks, sanayi sektöründe %3,5, inşaat sektöründe
%2,2 ve hizmet sektöründe %0,3 arttı.
Sanayi Üretim Endeksi, Temmuz 2014
Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2014 yılı Temmuz ayında bir
önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %2,0 azaldı, imalat sanayi sektörü
endeksi %1,9, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de % 3,2 arttı.
Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Ağustos 2014
En yüksek aylık reel getiri, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %1,40,
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %1,74 oranlarıyla Amerikan Doları’nda
gerçekleşti.
Perakende SatıĢ Hacim Endeksi, Temmuz 2014
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2014 yılı
Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,5 oranında arttı. Aynı ayda; gıda, içecek ve tütün satışları
%0,3 azaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %2,1 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise %2,0
azaldı.
1
T.C.
TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU BAġKANLIĞI
Malatya Bölge Müdürlüğü
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, II. Çeyrek: Nisan - Haziran, 2014
Üretim yöntemiyle gayri safi yurtiçi hasıla tahmini, 2014 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın
aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla %2,1’lik artışla 30 803 Milyon TL oldu.
Kümes Hayvancılığı Üretimi, Temmuz 2014
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre; kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre
%1 tavuk eti üretimi ise %4,2 arttı. Kesilen hindi sayısı ise bir önceki aya göre %4,3 hindi eti üretimi
ise %5,4 azaldı.
Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Temmuz 2014
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre; ticari süt işletmeleri tarafından üretilen
içme sütü miktarı 2014 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %3,8 azalış, inek peyniri üretimi %2,3
azalış, koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise %8,8 artış gösterdi.
DıĢ Ticaret Endeksleri, Temmuz 2014
İhracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,9 arttı.
Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, “gıda, içecek ve tütün”de %6,8, “ham maddelerde (yakıt
hariç)” %2,8, “yakıtlar”da %0,1 ve “imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi”nde %1,3 arttı.
Sanayi Ciro Endeksi, Temmuz 2014
Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2014 yılı Temmuz ayında bir
önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %3,7, imalat sanayi sektörü endeksi ise
%1,6 arttı.
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2014
Tarım ÜFE, 2014 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,55 azalırken, bir önceki yılın
Aralık ayına göre %5,31, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,54 ve on iki aylık ortalamalara göre
%7,88 artış gösterdi.
Hanehalkı ĠĢgücü Ġstatistikleri, Haziran 2014
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2014 yılı Haziran döneminde
2 milyon 654 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise %9,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde
%8,3 kadınlarda ise %10,9 oldu. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı %11,1 olarak tahmin edildi.
15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı %16,7 iken,15-64 yaş grubunda bu oran %9,3 olarak
gerçekleşti.
ĠnĢaat Ciro ve Üretim Endeksleri, II. Çeyrek: Nisan - Haziran, 2014
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2014 yılı II. çeyreğinde bir
önceki çeyreğe göre %5,9 oranında azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir
önceki yılın aynı çeyreğine göre %0,7 oranında arttı.
DıĢ Alem Hesapları, 2013
Dış alem hesaplarında mal ve hizmetlerin dış denge açığı 2013 yılında bir önceki yıla
göre %38,5 oranında artarak 106 918 milyon TL, cari dış denge açığı ise %39,7 oranında
artarak 122 312 milyon TL olarak gerçekleşti.
Mal ve hizmet ihracatı 2013 yılında bir önceki yıla göre %8,1 oranında artarak
402 395 milyon TL’ye, mal ve hizmet ithalatı ise %13,3 oranında artarak 509 313 milyon
TL’ye ulaştı.
Motorlu Kara TaĢıtları, Temmuz 2014
Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 18 milyon 453 bin 287 adet taşıtın
%52,1’ini otomobil, %16,3’ünü kamyonet, %15,1’ini motosiklet, %8,6’sını traktör, %4,2’sini
kamyon, %2,3’ünü minibüs, %1,2’sini otobüs, %0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Edirne’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 131 981,
Tekirdağ’da 210 499 ve Kırklareli’nde 104 654 oldu.
GiriĢim Özelliklerine Göre DıĢ Ticaret Ġstatistikleri, 2013
Dış ticaret istatistikleri ve iş kayıtları sistemi kullanılarak elde edilen verilere göre,
2013 yılında 59 593 girişim ihracat, 65 591 girişim ithalat yaptı. İhracatın %59,2’si, ithalatın
ise %39,9’u 1-249 çalışanı bulunan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)
tarafından gerçekleştirildi.
2
T.C.
TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU BAġKANLIĞI
Malatya Bölge Müdürlüğü
Yurt DıĢı Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2014
Yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2014 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre
%1,17 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,28 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre
%9,82 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %15,55 artış gösterdi.
Gelir ve YaĢam KoĢulları AraĢtırması, 2013
En zengin kesimin geliri en yoksul kesimin gelirinin 7,7 katı oldu. Yüzde 20’lik
gruplarda, en yüksek gelire sahip son gruptakilerin toplam gelirden aldığı pay %46,6 iken, en
düşük gelire sahip ilk gruptakilerin toplam gelirden aldığı pay %6,1 oldu.
Batı Marmara’da eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelirin %50’si dikkate
alındığında, yoksulluk oranı %10,6 dır.
Hayvansal Üretim Ġstatistikleri, Mayıs 2014
Büyükbaş hayvan sayısı Mayıs ayı sonu itibariyle 14 milyon 899 bin baş, toplam
küçükbaş hayvan sayısı ise 42 milyon 372 bin baş oldu. Koyun sayısı 32 milyon 186 bin baş,
keçi sayısı da 10 milyon 186 bin baş olarak gerçekleşti.
Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde ise sığır sayıları 176 729, 159 006 ve 157 062
baş olarak gerçekleşti.
Sektörel Güven Endeksleri, Eylül 2014
Ağustos ayında 99,3 olan hizmet sektörü güven endeksi, Eylül ayında 99,6 değerine
yükseldi.
Konut SatıĢ Ġstatistikleri, Ağustos 2014
Türkiye’de 2014 Ağustos ayında 105 624 konut satıldı. Edirne’de 2014 yılı Ağustos
ayında 598 konut, Tekirdağ’da 2 685 konut ve Kırklareli’nde 536 konut satıldı.
Tüketici Güven Endeksi, Eylül 2014
Ağustos ayında 99,8 olan genel ekonomik durum beklentisi endeksi %2,3 oranında
artarak, Eylül ayında 102,1 oldu. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik
durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayısının bir önceki aya göre
arttığını göstermektedir.
DıĢ Ticaret Ġstatistikleri, Ağustos 2014
İhracat 2014 yılı Ağustos ayında, 2013 yılının aynı ayına göre %2,9 artarak 11 milyar
440 milyon dolar, ithalat %7 artarak 19 milyar 476 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Edirne’de 2014 Ağustos ayında ihracat 4,0 milyon dolar, ithalat 6,5 milyon dolar,
Tekirdağ’da ihracat 121,6 milyon dolar, ithalat 79,6 milyon dolar ve Kırklareli’nde ihracat
45,1 milyon dolar, ithalat 15,4 milyon dolar oldu.
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
226 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content