close

Enter

Log in using OpenID

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TTA GAYRİMENKUL

embedDownload
i
tta G A Y R İ M K N K U L
A N O N İ M
!> I
İt
K
K T
I
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
TTA GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
5 (b e ş ) a d e t a ra ç ile P e rs o n e l T a şım a hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İ h a le Kayıt N u m a ra s ı
1-İdarenln
2 0 1 4 /8 2 1 4 2
a ) Adresi
B a h ç e k a p ı Mah. A ta tü r k O rm a n
0 6 3 7 0 ETİMESGUT/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası
: 3 1 2 2 1 1 0 8 2 1 -2 2 /1 7 4 - 3 1 2 2 1 1 0 8 2 8
c ) Elektronik Posta Adresi
: tic a re t@ tta g a y rim e tik u l.g o v .tr
Ç iftliğ i
S e r p m e le r i
No:
4
ç) İhale doküm anının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
Internet adresi
2~İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
S (b e ş ) a d e t m in ib ü s s ü rü c ü s ü , y a k ıt v e d iğ e r h e r tü rlü
g id e r le ri
y ü k le n ic iy e
a lt
o lm a k
ü ze re ,
A y r ın t ılı b ilg iy e E K A P 'ta y e r a la n ih a le doküm an» iç in d e
b u lu n a n id a ri ş a rtn a m e d e n u la ş ıla b ilir .
b) Yapılacağı yer
A n k a ra B iiy ü k ş e h ir B e le d iy e s i s ın ır la r ı
e k in d e b e lir t ile n g ü z e rg a h la rd a
c ) Süresi
İşe başlama tarihinden itibaren 3 6 5 ( Ü ç y ü z a lt m ış b e ş ) g ü n d ü r
d a h ilin d e
ş a rtn a m e
3 “ İ h a le n in
a ) Yapılacağı yer
B a h ç e k a p ı M a h a lle s i, A ta tü r k O rm a n Ç iftliğ i S e rp m e le ri No: 4
0 6 3 7 0 E tim e s g u t-A N K A R A
b) iarihi ve saati
0 7 .0 8 .2 0 1 4 - 10 :30
4. İ h a le y e k a tıla b ilm e ş a r t la n ve İs te n ile n b e lg e le r ile y e t e r lik d e ğ e r le n d ir m e s in d e u y g u la n a c a k
k r ite rle r :
4 .1 . İhaleye katılm a şartlar* ve istenilen belgeler:
4 .1 .1 . Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4 .1 .1 .1 . Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4 .1 .1 .2 . Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin İçinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4 .1 .2 . Teklif verm eye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4 .1 .2 .1 . Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4 .1 .2 .2 . Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetim deki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü gösterm ek üzere ilgili Ticaret Sicil
G azeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4 .1 .3 . Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4 .1 .4 . Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4 .1 .5 İhale konusu işin tam am ı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılam az.
4 .1 .6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini gösterm ek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil m em urlukları veya yem inli mali m üşavir ya da serbest muhasebeci mali m üşavir tarafından ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4 .2 . E k o n o m ik v e m a li y e t e r liğ e iliş k in b e lg e le r v e bu b e lg e le rin ta ş ım a s ı g e re k e n k rite rle r:
İdare tarafından ekonom ik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilm em iştir.
4.3. M e s le k i v e T e k n ik y e te r liğ e iliş k in b e lg e le r ve bu b e lg e le rin ta ş ım a s ı g e re k e n k rite rle r:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bede! içeren bir sözleşm e kapsamında kabul işlem leri tam am lanan ve teklif edilen
bedelin % 5D oranından az olm am ak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Personel Taşıma işinde kullanılacak olan araçlar 2010 model veya daha üst model olacaktır. Söz
konusu araçlar için isteklinin kendi malı olma şartı aranmayacaktır. Ancak, Yüklenici firma
sözleşm e imzalamadan önce;
a) Kendi malı olan araçlar için ruhsat asıllarım veya noter tasdikli suretlerini,
b) Kiralama yoluyla temin edilecek araçlar için kira sözleşmelerini İdareye sunacaklardır.
c) Geçici İthalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş araçlar, kira sözleşmesi
sunulması ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartıyla
isteklinin kendi malı sayılır.
d) İş ortaklığında araçlar ortaklardan biri veya birkaçı tarafından sağlanabilir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Öğrenci taşıma servisi veya işyerlerine yapılan personel ta ş ım a servisleri benzer iş olarak
ayrı ayrı veya birlikte e sa s a lın a c a k tır ,
5 .Ekonom ik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale doküm anının görülm esi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118 T R Y (T ü rk L ira s ı)
Anonim Ş ir k e ti G e n e l M ü d ü rlü ğ ü , D e ste k H iz m e tle r i D a ire s i B a ş k a n lığ ı,
M ü d ü rlü ğ ü , B a h ç e k a p ı M a h a lle s i A ta tü r k O rm a n Ç iftliğ i S e rp m e le ri No:
E t im e s g u t / A N K A R A adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP
kullanarak indirmeleri zorunludur.
karşılığı it a G a y rim e n k u l
T ic a r e t Ş u b e s i
4 06370
üzerinden e-imza
8» Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar tta G a y rim e n k u l A.Ş. G e n e l M ü d ü rlü ğ ü , D e s te k H iz m e tle ri
D a ire s i B a ş k a n lığ ı, T ic a r e t Ş u b e s i M ü d ü rlü ğ ü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle,
her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalem ler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tam am ı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olm am ak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
tem inat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 9 0 (D o k s a n ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
1 3 .Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenm eksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
tta GAYRİMENKUL A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4
(06370) A.O.Ç. Etimesgut/ANKARA
Tel: (312) 211 08 37-211 22 91 Faks: (312) 211 08 86
www.ttagayrimenkul.gov.tr
/
Ali DEMİRCİ
Destek Hftsuetfeti D sfresf
Btşkanı
Gene! Müdii? Yardımcısı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
112 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content