close

Enter

Log in using OpenID

1. Mimarlık ABD

embedDownload
YÜKSEK LİSANS FİNAL SINAV PROGRAMI VE
DoKToRA rixlı, SINAV pRoGRAMI
04.12.2014
yüxspx ı,is.txs r,iNar, SINAV pRoGRAMI
Dersin
Kodu
Dersin Adı
3tki
)ranı
]ınav Tarihi Sınay )lnav Derslik
Saati
)uresI Kodu
%\
,dk.)
]BE
3irişimcilik
,0
)6.01.2015
]8:50
,0
ırm.tsl.
\4IM
]eleneksei Yapılara Çağdaş işlev Verme Teknikleri
,0
)9.01.2015
)8:00
,0
l23
)smanlı Sanatında Batılı Etkiler ve Batılılaşma Stiıreci
50
)8.01.2015
l3 :00 i0
121
ve l9. ynzyılda Osmanlı Imparatorluğu'nda Batil
50
)8.01.2015
l4:40 ,0
L21
,0
)8.01.2015
)8:50
,0
l2"l
farihi Çevrede Tasarım
50
)9.01.2015
l1:20 ,0
l9
Anadolu I(entlerinin Fiziki Dokusu ve Değişimi
,0
)8.01.2015
ll:20
,0
l21
lieleneksel Türk Evi
,0
)9.01.2015
14:40
,0
l19
70l
/08
vlIM
721
V{IM
722
\4IM
18.
Sanatçılar ve Gayr-i Müslim Mimarlar
vıIimarlıkta Araştrrma Yöntem ve Teknikleri
724
\4IM
729
\4IM
/30
vIIM
ü
J3
DOKTORA FINAL SINAV PROGRAMI
)ersin
(odu
v{IM
Dersin
Dtki
Jınav
)ranı Iarihi
4.dı
o/"\
Mimari Araştırmaları
Jınav
]aati
Sınav
Süresi
)erslik
Kodu
:dk.)
i0
)9.01.20r5
11:20
50
L23
farihi Türk Hamamlarının Restorasyon Pro.iesi
;0
)9.01.2015
l4:40
50
l23
iğitim Yapılarında Mek6n Ana|izi
,0
)6.01.2015
l3 :00
50
l20
f öresel
i06
v{IM
i08
v{IM
i15
Not:
.
.
MIM8l l Anadolu Türk Sanatında Bezemeye Baglı İkonografik Yaklaşımlar
MlM817 Kentsel Kamu Alanı ve Mimarlık
derslerini seçen öğrenci olmadığı için açılmamışlardır.
4/
Ul
ı
yüKSEK LİSANS nürüNı,EME pRoGRAMI vE
DOKTORA gÜIÜNLPME SINAV PROGRAMI
04.12.2014
yüxsnx ı,isaxs gürüNrrME SINAV pRoGRAMı
Ders tn
Kodu
]BE
701
\4IM
/08
\4lM
)ranı
jınav Tarihi jınav )lnav Derslik
jaati Süresi Kodu
3irişimcilik
;0
ı0.01.2015
]8:50
,0
ırm.tsl.
jeleneksel Yapılara Çağdaş Işlev Verıne Teknikleri
,0
ı3.01.2015
]8:00
50
I23
Jsmanlı Sanatında Batılı Etkiler ve Batılılaşma Süreci ;0
ı2.01.20l5
13:00
,0
12l
l8. ve
Dersin Adı
Dtki
o^\
,dk.)
721
VIIM
722
\4IM
Sanatçılar ve Gayr-i Müslim Mimarlar
vlimarlıkta Araştııma Yöntem ve Teknikleri
19. yüzyılda Osmanlr Imparatorluğu'nda Batıl ,0
L2-01.2075
|4:40
50
ı2l
,0
,.2.01.2015
]8:50
,0
l21
tarihi Çevrede Tasarım
]U
ı3.01.2015
l1:20
,0
119
\nadolu Kentlerinin Fiziki Dokusu ve Değişimi
50
L2.01.20l5
1l:20 ,0
l21
]eleneksel Türk Evi
i0
ı3.01.20l5
14:40 i0
l19
724
\4IM
729
v{IM
730
v{IM
733
DOKTORA rÜrÜxrpME SINAV PROGRAMI
)ersin
De rsln
)ranı farihi
jınav
jaati
Jınav
!uresl
Derslik
Kodu
0tki
Sınav
Kodu
Adı
v{IM
t06
Yöresel Mimari Araştırmaları
,0
z3.01.2015
11:20
)U
I23
!{IM
farihi Türk Hamamlarının Restorasyon Projesi
i0
z3.01.2015
|4:40
,0
+23
,0
ı0.01.2015
13:00
i0
+20
,oA\
,dk.)
}08
\.{iM
ğitim Yapılarında Mek6n Analizi
}15
Not:
MIMSl l Anadolu Türk Sanatında Bezemeye Bağlı İkonografik Yaklaşımlar
MIMS17 Kentsel Kamu Alanı ve Mimarlık
derslerini seçen öğrenci olınadığı iç in açılmamışlardır.
.
.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 092 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content