close

Enter

Log in using OpenID

2014 Yılı Performans Programı - Konya Büyükşehir Belediyesi

embedDownload
PERFORMANS PROGRAMI 2014
-FİZİKİ BELEDİYECİLİK
-SOSYAL BELEDİYECİLİK -KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK -EKOLOJİK BELEDİYECİLİK - E-BELEDİYECİLİK
PERFORMANS PROGRAMI 2014
BAŞKANIN SUNUŞU
3
I. GENEL BİLGİLER
4
6
7
7
7
8
8
9
10
11
I-A- MİSYON - VİZYON- İLKELER
I-B- İDARİ BİLGİLER
1- Teşkilat Yapısı
2- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
3- Bilişim Sistemi
4- Mevzuat
I-C-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
I-D-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
I-E- İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR
II.PERFORMANS BİLGİLERİ
A- STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER
B -BİRİM PERFORMANS TABLOLARI
12
15
16
17
40
47
49
51
59
63
64
68
69
72
76
78
83
87
91
92
C- KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013-2014-2015 Çok Yıllı Bütçe Teklifi
İÇİNDEKİLER
94
1
Sayfa
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Zabıta Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Bilgiİşlem Dairesi Başkanlığı
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Teftiş Kurulu Başkanlığı
PERFORMANS PROGRAMI 2014
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİMİZ
Tahir AKYÜREK
Büyükşehir Belediye Başkanı
Dr. Serdar KALAYCI
Meram Belediye Başkanı
Abdürrahim
BÜYÜKMATÜR
Ahmet Şaban
OKKA
Hüseyin
ÇEVİK
Kadir
KARABACAK
Mehmet
AKDAŞ
Mithat
BÜYÜKALİM
Mustafa
BAHAR
Uğur İbrahim ALTAY
Selçuklu Belediye Başkanı
Fatih
YILMAZ
Gürsoy
BİLGİN
H.Hüseyin
ACAR
Kasım
KÜÇÜKTOSUN
Mümin
UZMAN
Mustafa
KULU
Sıdıka
TURGUT
Mehmet Hançerli
Karatay Belediye Başkanı
Ethem
ÖRGE
Fahrettin
ÇAMURCU
Hasan Ali
ÜNLÜ
Mustafa
KOSTAK
Ömer
GÜL
Sayfa
2
BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
Memiş
KÜTÜKÇÜ
PERFORMANS PROGRAMI 2014
Tahir AKYÜREK
Büyükşehir Belediye Başkanı
BAŞKANIN SUNUŞU
3
Sayfa
BAŞKANDAN
Türkiye`de yerel yönetim anlayışı çok büyük bir dönüşüme uğramıştır. Bunun ilk aşaması 2004 yılında 5216 sayılı Büyükşehir
Belediye Kanunu ve 5393 sayılı Belediye kanununun çıkarılmasıyla belediyecilik anlayışına yeni ufuklar açılmıştır. Belediyecilik
mevzuatına Stratejik Plan ve Performans programı girmiş olup ilk Stratejik Planımızı 2006 yılında hazırladık. Stratejik planımıza bağlı
olarak yine mevzuatımıza giren performas programının bu yıl 8. si hazırlamaktadır.
İkinci ve önemli bir dönüşüm ise 2012 yılı sonunda 6360 sayılı kanun ile 16 olan büyükşehir sayısı 29`a çıkartılmıştır. Esas itibariyle
köklü değişiklik Büyükşehir statüsündeki illerde İl Özel İdareleri kaldırılmış ve tüm il Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin sorumluluk
alanına girmiştir.
Konya gibi devlet büyüklüğündeki bir alan Konya Büyükşehir Belediyesince planlanacak ve geliştirilecektir. Anılan kanunla
Konya`da bulunan belde belediyeler kaldırılmış ve mahalleye dönüştürülmüş olmaktadır. Köyler`de mahalle olarak ilçelere bağlanmış
olmaktadır. Bu değişiklikler Mart 2014 seçimlerinden sonra yürürlüğe girecektir.
Adı geçen kanunla belediye gelirleri de artmaktadır. Mart 2014 yılında yapılacak seçimlerden sonra yeni yönetim alanı ve yeni
görevlerde kapsayan yeni stratejik plan ve buna bağlı performans programı oluşturulacaktır.
Hazırlanan bu performans programı bir yıllık olmasına karşın 3 ay sonra yeni durumdan dolayı güncellenecek ve yeni hedefler
konulacaktır.
Belediyemiz 40.000 km2 lik bir alanda, ulaşımdan mahalle-ilçe yol bağlantılarına, mezarlıktan katı atık depolama alanlarına, su
kanalizasyon yatırımlarından sosyal yardımlara, kültür ve sanat etkinliklerinden meslek edindirme kurslarına, itfaiyeden ilçe merkezlerinin
ana yol ve park yapımlarına kadar pek çok faaliyetini il düzeyinde yaygınlaştıracağız. Bunun yanında tarım ve hayvancılığın desteklenmesi
gibi kırsal kesime yönelik çok önemli bir görevde bize verilmektedir. Bununla ilgili gereken çalışmalar planlanmaktadır.
2013 yılında 2014 yılına hazırlık olarak Çevre Düzeni planı, Nazım İmar çalışmaları, Kent Bilgi sisteminin tüm ili kapsaması ile ilgili
çalışmalar son aşamasına gelmiştir. Belde ve köylerin mevcut durumları çıkartılmıştır. Mart 2014`den sonra bize düşen görevler ile ilgili
gerekli planlamaları yaptık ve yapıyoruz. Nisan 2014 de işleyen bir sistem tasarladık ve hemen uygulamaya geçirilecektir.
2014 yılı Performans programı bu dönem hazırlanan son Performans Programıdır. Belediye Meclis üyelerimizin 2009 yılından bu
yana hep bereber birlikte özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyorum.
Performans programı hazırlanmasıyla ilgili mevzuat şöyledir. 5393 sayılı Belediye kanununun Stratejik Plan ve Performans
programını düzenleyen 41. maddesinin son paragrafında “Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas
teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir.” denilmektedir.
Yine anılan kanunun Faaliyet raporunu düzenleyen 56. maddesinde “Belediye başkanı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri,
belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının
durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar.” denilmektedir.
Yukarıda belirtilen kanun hükümlerine göre Konya Büyükşehir Belediyesi 2014 Yılı Performans Programı hazırlanmış
bulunmaktadır.
2014 yılına ait performans programımızın Belediyemize ve Konya’mıza hayırlı olmasını dilerim.
PERFORMANS PROGRAMI 2014
I. GENEL BİLGİLER
KONYA’NIN TARİHÇESİ
Konya adının "Kutsal Tasvir" anlamındaki "İkon" sözcüğüne bağlı
olduğu iddia edilir. Bu konuda değişik rivayetler bulunmaktadır. Bunlardan
biri; kente dadanan ejderhayı öldüren kişiye şükran ifadesi olarak bir anıt
yapılır ve üzerine de olayı anlatan bir resim çizilir. Bu anıta verilen isim,
"İkonion" dur.
İkonion adı, İcconium'a dönüşürken, Roma döneminde İmparator
adlarıyla değişen yeni söyleniş biçimlerine rastlanır. Bunlar; "Claudiconium,
Colonia Selie, Augusta İconium" dur. Bizans kaynaklarında "Tokonion" olarak
geçen şehrimize yakıştırılan diğer isimler şöyledir: "Ycconium, Conium,
Stancona, Conia, Cogne, Cogna, Konien, Konia..."
Arapların Kuniya dedikleri güzel kentimiz, selçuklu ve Osmanlı
dönemlerinde bir daha değişmeyerek günümüze kadar gelen ismine
kavuşmuştur: Konya...
Konya İli, M.Ö. 7. bin yılından beri yerleşim yeri olmuş, pek çok
medeniyete beşiklik etmiştir. Yazının M.Ö. 3500'de kullanılmaya başladığı
hatırlanacak olursa, Konya'nın, ülkemizin en eski yerleşim merkezleri arasında
yer aldığı söylenebilir.
Çumra Çatalhöyük, sadece ülkemizin değil, Dünya ölçüsünde yemek
kültürünün ilk defa başladığı, tarımın yapıldığı, ateşin kullanıldığı, yerleşik
hayata geçildiği, vahşi hayvan saldırılarına karşı ortak savunmanın yapıldığı
merkez olarak tanınır.
Çatalhöyük, Neolitik, Erbaba ve Karahöyük Kalkolitik, Alaeddin Tepesi,
Eski Tunç Devri merkezleridir.
Tarih devirlerinde Hititler ve Lidyalılar, M.Ö. 6. yüzyılda Persler, M.Ö. 4.
yüzyılda Büyük İskender, Selevkoslar, Bergama krallığı, M.Ö. 2. yüzyılda Roma,
M.S. 395'te Konya ve çevresine hakim oldular.
7. yüzyıl başlarında Sasaniler, bu yüzyılın ortalarında Muaviye
komutasındaki Emeviler, şehri geçici olarak işgal ettiler.
10. yüzyıla kadar bir Bizans eyaleti olan Konya; Müslüman Araplar'ın
akınlarına maruz kaldı. Malazgirt Zaferi'nden önce Konya'ya ilk gelen, Türk
akıncıları Selçuklular oldu. (1069)
Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan, 1071'de Bizans İmparatoru Romen Diyojen'i
Malazgirt' te kesin bir yenilgiye uğratarak, Türkler'e Anadolu'nun Kapılarını açtı.
Sultan Alparslan, zaferden sonra komutanlarına Anadolu'nun tamamen
fethedilmesi görevini verdi. Konya; Anadolu Fatihi, Selçuklu Kutalmışoğlu
Sultan Süleymanşah, tarafından fethedildi. Fetih tarihi hakkında değişik
eserlerde farklı görüşlere yer verilmektedir. (1072, 1074, v.b.) Ama şu bir
gerçektir ki, Kutalmışoğlu Süleyman Şah I, Konya'yı fethettikten sonra batıya
yönelmiş, merkez olarak İznik'i seçerek, Anadolu Selçuklu Devleti'ni 1074
yılında kurmuştur. Buna göre Konya'nın fetih tarihi kesinlikle 1074'ten daha
öncedir. Fetihle Şehrimizde Türk-İslam egemenliği dönemi başlamıştır.
1074' te Anadolu Selçuklu devleti, Başkenti İznik olmak üzere kuruldu.
1097'de 1. Haçlı Seferi sırasında İznik kaybedilince Başkent, Konya'ya taşındı.
Böylece tarihinde yeni bir sayfa daha açılan Konya, günden güne gelişti, pek çok
mimari eserle süslendi ve kısa zamanda Anadolu'nun en mamur şehirlerinden
biri oldu.
Bu, bizim özelliğimizdir: Atalarımız, fethi, bir yeri "Yaşamaya Açmak"
için yapardı. Çünkü kendinden emindir. En adaletli yönetim, Türk ülkesindedir.
Öyleyse bu yönetim, neden başka yerlere, başka insan gruplarına taşınmasın!
Keyfilikten uzak, herkese eşit muamele uygulayan Türk Devletleri, fethettikleri
ülkelere kültürel, ekonomik, sosyal, dini kurumlarıyla gitmişler, yerli kültürler
içinde erimemişler, Türk Kültürü'nü hakim kültür yapmışlardır. Kalıcılığın sırrı da
işte buradadır. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması da bu siyaset takip
Sayfa
4 GENEL BİLGİLER ( Belediyenin Tarihçesi)
edilerek sağlanmıştır. İnanç özgürlüğü verilerek, yerli halkın devlete sadakatle
bağlanması temin edilmiş, Anadolu mozayiği daha o yıllarda mükemmel
görüntü zenginliğine kavuşturulmuştur.
3. Haçlı Seferi'nde Almanya İmparatoru Friedrik Barbarossa, Konya'yı
kuşattıysa da (18 Mayıs 1190), 2. Kılınç Arslan'ın savunduğu kaleyi alamadı,
beş gün sonra çekilmek zorunda kaldı. Selçuklular'ın düşmesine kadar (1308)
Konya, Başkent olarak kaldı. Sonra Karaman- oğulları Beyliği'nin en büyük şehri
olarak, Karamanoğulları'nca yönetildi.
1387' de Osmanlı Padişahı 1. Sultan Murad, şehrin önlerine geldi.
1398'de oğlu Yıldırım Beyazıd, şehre girip Karaman Devleti'ne son verdi. Ancak,
1402 Ankara Savaşı felaketinden sonra Karamanoğulları Beyliği yeniden
kuruldu. Konya, Fatih Sultan Mehmet'in Karamanoğulları Beyliği'ni ortadan
kaldırdığı 1465 yılına kadar Osmalı-Karaman mücadelelerine sahne oldu.
Fatih, 1470'te İmparatorluğun Rûmeli (Sofya), Anadolu (Kütahya), Rûm
(Tokat) Eyaletlerinden sonra 4. Eyalet olarak Karaman eyaletini, merkezi Konya
şehri olmak üzere kurdu. Eyalete ilk zamanlarda, Osmanlı şehzâdeleri vali
olarak atandı. Sırasıyla, Fatih'in ortanca oğlu Şehzâde Mustafa, küçük oğlu
Şehzâde Cem, 2. Beyazîd'ın büyük oğlu Veliahd Şehzâde Dâmât Abdullah,
bunun kardeşi (annesi Karamanoğlu olan) Şehzâde Şehenşah, onun oğlu
Şehzâde Mehmet Şâh, 1470'ten 1513'e kadar eyaleti yönettiler. Hanedan
dışından ilk beylerbeyi ancak 1513'te atandı. Kanunî devrinde Veliahd Şehzâde
2. Selim de bu görevde bulundu.
17.yüzyılda eyalet 11 sancaklı ve 80.000 km2'ye yakın büyüklükteydi.
Tanzimat döneminde eyalet için Karaman adı yerine "Konya" dendi. 1910'da
102.000 km2 büyüklüğündeki Konya eyaletinin nüfûsu 1.380.000'di. 11 ilçeli
Konya Merkez, 7 ilçeli Niğde, 2 ilçeli Burdur, 5 ilçeli Teke (Antalya), 5 ilçeli Hamîd
(Isparta) sancaklarına (İl) ayrılıyordu.
Şehrin nüfusu 1825. Türkiye'nin 11. ve dünyanın 69. şehriydi. Sonra
nüfus geriledi; 1875'te 50.000 oldu. 1927'de 47.000 olarak sayılan nüfus,
1960'ta 123.000, 1975'te 247.000, 1980'de ise 329.000'i buldu. 2011 yılında
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Kayıt Sistemi verilerine göre toplam nufus 2.013.845
dir.
Tarihi eserleri bakımından Türklük'ün sayılı şehirleri arasında yer alan
Konya, Selçuklulara iki asırdan fazla başkentlik yapması sebebiyle, Türk
mimarisinin gözde eserleri sayılan âbidelerle süslenmiştir. Bu yönden Selçuklu
devrinde Konya, Bursa, Edirne ve İstanbul'dan önce "En Muhteşem Türk Şehri"
mertebesine yükselmiştir. Konya'da Türk-İslâm döneminden önce yapılan
eserlerin günümüze ulaşamadığı söylenir. Yapılan kazılar neticesinde Hitit,
Roma ve Bizans kalıntıları bulunmakla beraber, Konya'da ayakta kalan
âbidelerin hepsi "Türk Çağı"nda yapılmıştır. Bu eserlerin başında Konya'nın
sembolü sayılan Mevlânâ Müzesi gelir. Mimar Bedrettin Tebrizî tarafından
yapılan ve Kubbe-î Hadra (En Yeşil Kubbe) denilen 16 dilimli bu muhteşem
âbide firuze çinilerle kaplıdır ve bugünkü görüntüsüne Cumhuriyet döneminde
kavuşturulmuştur.
Alaeddin Camisi, Sahip Ata Külliyesi, Karatay Medresesi, İnce Minareli
Medrese, Sırçalı Medrese Selçuklu dönemi eserlerindendir. Selçuklu ve
Beylikler dönemine ait pek çok cami, hamam, çeşme, köprü, tekke,
kervansaray, hastane, su yolu ve diğer altyapı kuruluşlarına sahip bulunan
Konya'da Osmanlı dönemine ait eserlerin en tanınmışı ise Sultan Selim ve
Aziziye Camii'leridir.
Konya 12. Yüzyılın ilk yarısında Sultan Alaeddin Keykûbat (1219,1236)
devri ve sonrasında, Dünyanın ilim ve san'at merkezi özelliğini kazanmıştır.
Türk-İslam Dünyası'nın her tarafından gelen bilim ve san'at adamları Konya'da
toplanmışlardır.
Bahaeddin Veled, Muhyiddin Arabî, ve Mevlânâ Celaleddin Rûmî,
Sadreddin Konevî, Şemsî Tebrizî, Kadı Burhaneddin, Kadı Siraceddin, Urmemi
gibi bilgin, mutasavvıf ve filozoflar kıymetli eserlerini Konya'da hazırlayarak,
dünyaya ışık tutmuşlardır. "Konya'nın Altın Çağı" denilebilcek bu özelliği, 12.
yüzyıl ortalarına kadar devam etmiştir.
Bu şahsiyetlerin ve Anadolu'nun yeni sahiplerinin engin hoşgörüleri,
bilim, san'at ve teknik alanlardaki üstünlükleri, köklü kültürel ve sosyal yapıları,
Anadolu'nun "Ana Yurdumuz" olmasında büyük etken olmuştur. Böylece ne
Bizans saldırıları, ne Moğol istilâsı, ne Haçlı orduları, ne İtalyan, ne Yunan
işgalleri, Türk'ün Anadolu'daki egemenliğini yok edememiştir.
Konya ve millî kültürümüzün manevi mimarları, Mevlânâ Celâleddin
Rûmî; yaşama sevinci, dünya görüşü ve hayat felsefesi ile dünyaya ışık
tutarken; Nasreddin Hocamız, Türk Mileti'nin hazır cevaplılığını nükteleriyle dile
getirmiş; Yunus Emre ise insan ve insanlık sevgisiyle adeta Ortaçağ
karanlığındaki Avrupa'ya "medeniyet dersleri" vermiştir.
Modros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İtalyanlar, Antalya ve
çevresinden başka Konya'yı da işgal ettiler. Ekonomik çıkar sağlamak ve
sömürge olarak kullanmak amacında olan İtalyan askerleriyle silahlı mücadele
yapılmamıştır. Akşehir'e kadar gelerek devriye görevi üstlenen İtalyan askerleri
Konya kent merkezinde kayda değer bir faaliyette bulunmamışlardır. Batı
Cephesi'nde Yunanlılar'a karşı İnönü Savaşlarını kazandığımız günlerde İtilaf
Devletleriyle anlaşmazlığa düşen İtalya, işgalden vazgeçerek 12 Mart 1920'de
Türkiye'den ayrılmaya başlamıştır. 20 Mart 1920'de Konya, işgalden tamamıyla
kurtulmuştur.
Anadolu Selçukluları Devrinde Konya
Konya'nın 1071 Malazgirt savaşından sonra Selçuklu Türklerinin eline
geçmesiyle (1076-1080) kurulan Anadolu Selçukluları Devletinin Başkentliği
(1096-1277) döneminde Kültür ve Sanatta altın çağını yaşar. Devrin ünlü
Bilginleri, Filozofları, Şairleri, Mutasavvıfları, Hoca, Musikişinas ve diğer
sanatkarlarını bağrında toplamıştır. Bahaeddin Veled, Mevlâna Celaleddin
başta olmak üzere Kadı Burhaneddin, Kadı Sıraceddin, Sadreddin Konevi,
Şahabeddin Sühreverdi gibi bilginler, Muhyiddin Arabî gibi mutasavvıflar
Konya'da yerleşmişler, verdikleri eserlerle şehri bir kültür merkezi haline
getirmişlerdir.Bilhassa Hz. Mevlâna fikir ve felsefesi ile insanlığı aydınlatmış
Mesnevi, Divan-ı Kebir gibi eserleri ile de bu etki halen devam etmektedir.
Yine Nasreddin Hoca da güldüren ve düşündüren fıkraları ile Konya'nın
kültür ve sosyal hayatının gelişmesinde asırlardır devam eden bir bilge kişidir.
Selçuklular dönemi Konyası'nda Kütüphaneler açılmış, bu dönemde
Tarih, Edebiyat, Felsefe, Sanat, Tıp, Kozmoğrafya, Hukuk ve Din alanında
büyük tarihi ve kültürel atılımlar yapılmış, buna bağlı olarak Medreseler,
Camiiler, Kütüphaneler, türbeler, çeşmeler, kaleler, hanlar, hamamlar, çarşı ve
bedestenler, köprüler, saraylar yapılmıştır.
Karamanoğulları Devrinde Konya
Konya da Karamanoğulları (1277) devrinde de bilim ve kültür alanındaki
gelişmeler devam etmiş, Ulu Arif Çelebi ve oğulları Adil ve Alim Çelebiler ile
PERFORMANS PROGRAMI 2014
Karamanoğulları Devri Tarihî ve Kültürel Eserler;
Ali Gav Zaviye ve Türbesi, Kadı Mürsel Zaviye ve Türbesi, Ebu İshak
Kazeruni Zaviyesi, Hasbey Dar-ül Huffazı, Meram Hasbey Mescidi, Şeyh
Osman Rûmi Türbesi, Ali Efendi Muallimhanesi, Nasuh Bey Dar-ül Huffaz,
Turgutoğulları Türbesi, Kalenderhane Türbesi, Tursunoğlu Camii ve Türbesi,
Burhaneddin Fakih Türbesi, Siyavuş Veli Türbesi,
Osmanlılar Devrinde Konya
Konya, 1467 yılında Osmanlı sınırlarındadır. Doğu seferlerine çıkan
Osmanlı Sultanlarından Yavuz Sultan Selim, Kanunî Sultan Süleyman ve
II.Murat'ın uğrak yeridir. İlim, kültür ve sanat hareketleri kesintisiz devam eder.
Ünlü şairler, bilginler, tarihci ve filozofların toplandığı merkez halindedir. Bu
dönemde de mimarî yönden; Camiiler, Çeşmeler, Medreseler v.s eserler
meydana getirilir.
Osmanlı Devri Tarihî ve Kültürel Eserleri
Selimiye Camii, Yusufağa Kitaplığı, Piri Mehmet Paşa Camii, Şerafettin
Camii, Kapu Camii, Hacı Fettah Camii, Nakiboğlu ve Aziziye Camiileri, Şeyh
Halili Türbesi ile Mevlâna Külliyesi dönemin mimarî eserlerinden bazılarıdır.
Osmanlının son döneminde Tanzimat hareketiyle Konya'da da
yenileşmeler başlamış Medreselerin yanında İlkokullar (İptidai), Öğretmen
Okulu (Darülmualimin) ve Ortaokul (Rüştiye) açılmıştır. İlk Lise (idadi) 1889
yılında, yine aynı yıllarda Konya Sanat Okulu da Vali Ferit Paşa tarafından
hizmete açılmıştır. 1900 yılında Konya'daki medrese sayısı ilçeler dahil 530'a
ulaşmıştır.
Cumhuriyet Devrinde Konya
29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyetin ilanı ile eskilere ilave yeni okullar
açılarak, yeni gazete ve dergiler yayınlanmaya başlanır. Yurt genelinde olduğu
gibi Konya'da da İlk, orta, Lise ve Yüksek Öğretim devlet yönetimine geçer, okul
yapma ve okuma seferberliğine başlanılarak öğretmen yetiştiren okullar ile
teknik ve sanat okulları, yüksek okullar memleketin ihtiyacına göre yenilenerek
çoğaltılmıştır.
BELEDİYE’NİN TARİHÇESİ
Kaynaklarda , Konya'da ilk mahalli teşkilatın 1830 yılında Çarşı
Ağalığı (İhtisap Ağalığı) adı altında kurulduğu belirtilmektedir. Bu teşkilatın
1876 yılında belediye teşkilatı haline dönüştürülmesiyle Konya ilk
belediyesine sahip olmuştur.
Konya belediyesinin kuruluş tarihiyle ilgili olarak bazı kaynaklarda 1868
yılı verilmektedir. Belediye Başkanı olarak Muhasebeci Rahmi Bey'in adı
geçmekte olup görevden ayrılış tarihi 1869'dur. 1869 -1876 yılları arasında
herhangi bir belediye başkanı kaynakta belirtilmediğinden, Belediye'nin kuruluş
tarihini 1876 olarak kabul etmek daha doğru olacaktır.
Seyyahlar 1800 ve daha sonraki yıllarda Konya nüfusunu 15.000 20.000 arasında göstermiştir. 1853 yılında Konya'ya gelmiş olan Jeolog P.D.
Techihatchef şehrin nüfusunun 22.500, 1890 yılında ise Seyyah M.Gine 44.000
olduğunu yazmaktadır.
1868 yılı salnamesi Konya nüfusunu 16.732 Sille ve Hatunsaray ile
birlikte 17.649 olarak göstermektedir. 1884 salnamesine göre nüfus 40.795
kişidir. 1894 salnamesine göre ise, 9.265 hanede 42.318 Müslüman, 1566
Ermeni, 899 Rum olmak üzere toplam 44.762 kişidir.
Seyyahnamelerin ve salnamelerin verdiği rakamlar Konya nüfusunun
uzun yıllar 20.000
40.000 arasında olduğunu, fazla bir değişiklik
göstermediğini, şehrin çeşitli nedenlerle gelişemediğini belirtmektedir.
Konya'nın demiryolu ile tanışıklığı 19. yüzyılın sonlarına dayanır.
Almanlar tarafından inşaa edilen Anadolu Bağdat Demiryolu'nun 1895 yılında
Konya'ya ulaşması ve 1896 yılında trenin hizmete girmesiyle ortaya çıkar. Kent
merkezinden İstasyona ulaşım ihtiyacının giderilmesi amacıyla, daha önceleri
Konya'da valilikte yapmış olan zamanın sadrazamı Avlonya'lı Ferit Paşa
elektrikli tramvay yapılınca Selanik'teki atlı tramvayı söktürerek 1906 yılında
Konya'ya naklettirmiştir.
Atlı tramvay hükümet meydanı ve eski buğday pazarından iki ayrı hat
olarak çıkar, şimdi Atatürk anıtının bulunduğu, zamanın Ziraat Abidesi
civarındaki makasla hatlar birleşir ve istasyona ulaşırdı.
Bir çift atla çekilen tramvayın bilet ücreti 1906 yılında sadece 2 para
idi. Ayrıca Buğday pazarı ile İstasyon arasında buğday taşıyan yük tramvayı da
çalışırdı.
1923 yılında Belediye'nin bütçesi, 64.000 TL'dir. Belediye hizmet
sahası 110 km² 'dir. Şehirde elektrik yoktur ve içme suyu, Su Komisyonu
tarafından işletilmektedir. Bu yıllarda belediye su dağıtım işleriyle
ilgilenmemektedir.İçme suyu kaynağı olarak o yıllarda Çayırbağı kaynağı
kullanılmaktaydı.
1923 yılında Belediye Teşkilatı ve personel durumu
Meclis üyesi :12 Kişi
İdari İşler :1 Muhasebeci, 2 Katip
Fen İşleri :1 Fen Memuru
Sağlık İşleri :1 Doktor, 1 Aşı Memuru, 1 Ebe
Temizlik İşleri :1 Memur, 10 Hademe, 1 Bekçi, 1 Ahırcı
Zabıta İşleri: :1 Müfettiş, 1 Müfettiş Muavini, 9 Kolcu ( Zabıta Memuru )
1924 yılında şehre Mukbil ve Beypınarı kaynaklarından içme suları
getirilmiştir. 1926 yılında Konya Belediyesi, 831 sayılı kanun gereği şehrin su
tesisatını devralmıştır. Yine 1926 yılında Atatürk Anıtı dikilmiştir. 1924 - 1925
yıllarında Belediye itfaiye teşkilatı kurulmuştur. 1929 yılında ise Dere
Hidroelektrik Santralı inşa edilmiş ve genel aydınlatma yapılmıştır.
Motorlu Ulaşım araçlarının hizmete girmesiyle 1930 ' lu yıllarda atlı
tramvay hizmetten kaldırılmış, raylar sökülerek bir kısmı elektrik direği olarak
kullanılmıştır.
Belediye, 1931 yılında 16200 hektarlık sahada 47.826 kişiye hizmet
vermekteydi. Şehirde 123 mahalle vardı. Belediye Meclisi 30 kişi, hizmet sahası
110 km² idi. 1942'de şehrin ilk planı yapıldı. 1937'de İtfaiye Teşkilatı motorlu
araçlarla kısmen teçhiz edilmiştir.
Yine bu devirde Belediye Mezbahası inşa edilmiş, Dutlu içme suyu
01.06.1937 tarihinde şehir şebekesine bağlanmıştır. Ayrıca büz fabrikası
yapılmıştır.
1945 yılında mahalle muhtarlıkları ihdas olunarak mahalle
mümessillikleri kaldırılmış ve mahalle işleri Belediye'den alınmıştır. 1946 yılında
4 otobüs ile İstasyon ve Meram semtlerine şehir içi yolcu nakline
başlanmıştır.1946'da Konya Elektrik A.Ş. tasfiye edilerek Konya Belediyesi
tarafından katma bütçeli Elektrik, Su, Otobüs, (ESO) İşletmeleri kurulmuştur.
1926'dan 1946'ya kadar Konya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce yürütülen
şehir içme suyu işleri 1946 yılında ESO 'ya devredilmiş, 1949 yılında Eski
Meram Yolu'nda dizel elektrik santralı inşa edilerek işletmeye açılmıştır.
1950 yılında asfalt inşaatı başlamış, ilk asfalt yol Meram yolu
olmuştur.1952 yılında şehirdeki asfalt yol 28.000 m²'dir.
Konya Belediyesi'nin 1953-1962 yılları arasındaki on yıllık bütçesinin
toplamı yaklaşık 55 Milyon TL. ve 10 yıllık yatırımın bütçeye oranı % 52'dir.
Belediye hizmet alanı 162 km² dir. 1962 yılı sonunda şehir kanalizasyon
şebekesinin uzunluğu 16.308 metreye, asfalt yol miktarı 426.403 m²'ye
ulaşmıştır.
Şehir içinde sondaj kuyuları açılarak içme suyu şebekesine ilave
edilmiştir. 1953 yılında Göksu Hidroelektrik santralı, ihale edilmiş ve 14.01.1959
tarihinde birinci kısmı işletmeye açılmıştır.
1958 yılında Alaaddin tepesi üzerine inşa edilen Torance gazinosu 70 'li
yıllarda tadilat görerek Nikah ve Düğün Salonuna dönüştürüldü.1989 yılında
Alaaddin Keykubat salonu adıyla Konferans, Toplantı, Düğün ve Nişan
programlarına tahsis edildi. İkinci geniş kapsamlı tamir ve tadilatını ise 2001 ve
2002 yıllarında gören salon hizmete devam etmektedir.
Meram Yeni Yol Alt geçidi, Devlet Demir Yolları ile ortaklaşa bir projeyle,
1960 yılında trafiğe açılmıştır.
10.05.1966 tarihinde yeni şehir imar planı yaptırılmış, bu devrede şehrin
çeşitli yerlerine sondaj kuyuları açılarak içme suyu şebekesine dahil edilmiştir.
1965 yılında asfalt şantiye tesisleri kurulmuştur.
1963 yılında İmar Müdürlüğü, 1967 yılında Armoni Mızıkası, 1970
yılında Otogar Müdürlüğü ve Fuar Müdürlüğü, 1971 yılında ise Bahçeler
Müdürlüğü Belediye bünyesine katılmıştır. 1970 yılında Yeni otogar hizmete
açılmıştır. 1972 yılında Göksu Hidroelektrik Santrali, Türkiye Elektrik Kurumu'na
devredilmiştir.
1968 yılında bugünkü Konya Milli Fuarı'nın nüvesini teşkil etmek üzere
Kültürpark olarak temeli atılıp inşaatına başlanan Fuar alanı, 1970 yılında
tamamlanarak yeni ilavelerle 30 Ağustos 1970 tarihinde 1. Konya Milli Fuarı
olarak hizmete açılmıştır. İlkin 45.000 m² lik Fuar alanı, gördüğü rağbet ve halkın
büyük ilgisinden dolayı 100.000 m² 'ye çıkarılmıştır.
Önceki dönem ile birlikte bu yıllar altyapı yatırımlarına ağırlık verildiği,
Gecekondu Önleme Bölgeleri'nin oluşturulmaya başlandığı ve şehrin
gelişiminin batıya doğru kayışının hızlandığı yıllardır.
1973 yılında Koyunoğlu Müzesi, Belediye'ye devredilmiştir. Adnan
Menderes Toptan Sebze Hali ise Yeni Otogar'ın kuzeyinde, 1977 yılında
bitirilerek eski hal denilen şimdiki matbaacılar ve balıkçıların bulunduğu yerden
taşınmıştır.Yine aynı yılda Konestaş Ekmek Fabrikası açılmıştır. Konya Kamyon
Garajı da (Karatay Sanayi güneyinde) 1978'de hizmete girmiştir.
12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra 25 Eylül 1980 tarihinde kabul
edilen 2303 sayılı kanunla bütün belediye meclislerinin feshedilmesi ve belediye
başkanlarının da görevinden alınması üzerine Konya Valisi, Belediye
Başkanlığı görevini de yürütmeye başlamıştır.
Milli Güvenlik Konsey'inin 34 numaralı kararı ile “ülkemizde hızlı nüfus
GENEL BİLGİLER - Belediyenin Tarihçesi
5
Sayfa
Ahmet Eflâkî ve Sarı Yakup gibi bilgin ve Mutasavvıflar yetişmiştir.
PERFORMANS PROGRAMI 2014
artışı ve köyden kente göçün sonucu olarak büyük kentlerimizin yakınlarda
teşekkül etmiş olan belediyelerin; aydınlatma, su, kanalizasyon ve ulaştırma
gibi hizmetlerini yeterli bir şekilde halkımıza götürmediği ve kontrolün
aksamasına neden olduğu” gerekçesiyle bu durumdaki belediyelerin
Sıkıyönetim Komutanlıkları'nın emirleri ile belediyelere bağlanmaları
öngörülmüştür. Bu şekilde 2. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı'nın 25 nolu
bildirisi ile uygun bulması sonucu Konya Belediyesi çevresinde bulunan Dere,
Sille, Hocacihan belediyeleri ile Kayacık, Tatlıcak, Saraçoğlu, Taşrakaraaslan,
Elmacı, Yaylapınar, Hasanköy, Karahüyük, Yeni Kozağaç, Beybes, Hatıp,
Köyceğiz, Yazır köyleri Konya Belediyesi'ne bağlanmıştır. Bu yerlerden Dere ve
Sille Belediyeleri, Konya Belediyesi'nin Şube Müdürlüğü, diğerleri ise mahallesi
haline getirilmiştir.
Bu ilhaklarla Belediye hizmet alanı 38 bin 700 hektardan 77 bin 600
hektara (mücavir alanla birlikte 128 bin 600 hektar) çıkmış; merkez nüfus 329
bin 139'dan 353.300 'e yükselmiştir.
Milli Güvenlik Konseyi'nin 34 numaralı kararı daha sonra 08.12.1981
gün ve 2561 sayılı “Büyükşehirlerin Yakın Çevresindeki Yerleşim Ana
Belediyelere Bağlanmaları Hakkındaki Kanun” ile kesinleşmiştir.
Bu dönemde, 11 Eylül 1982 tarih ve 2705 sayılı yasa gereğince ESO
İşletmeleri Müessesesi'nin Elektrik bölümü ile Dere Hidroelektrik santrali 1
Kasım 1982 tarihinde güç kaybı bulunmayan ve 2000 yılına göre hazırlanan
elektrik projesinin %90 gerçekleştirilmiş bir elektrik şebekesi olarak TEK'e
devredilmiştir.
1973 yılında devralınan Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi 1984 yılında
yeni binasında hizmete açılmıştır.
Mayıs 1986'da Siemens Ağ firmasına, Konya Raylı Sistem Proje'sinin
yurtdışı malzeme ve mühendislik hizmetleri işi ihale edilmiştir.Aynı yıl Belediye
Sarayı(hizmet binası) hizmete girmiş, halen burada hizmetini sürdürmektedir.
Konya Belediyesi, 20.06.1987 tarihinde kabul edilen; 27.06.1987 gün
ve 19500 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 3399 sayılı kanunla “Büyükşehir
Belediyesi” haline dönüştürülmüştür.
Kabataş Caddesi ( Denktaş cd.) alt geçidi ile Meram Eski Yol caddesi üst
geçidi de 1988 yılında trafiğe açılmıştır.
Sayfa
6 MİSYON- VİZYON - İLKELER
Büyükşehir Belediyesine Geçiş
1989 yılı Mart ayında yapılan mahalli ( yerel) seçimlere Konya
Büyükşehir ve üç merkez ilçe (Meram-Selçuklu-Karatay) olarak girilmiş ve artık
Konya biri Büyükşehir olmak üzere dört belediye başkanıyla idare edilmeye
başlamıştır.
13 Temmuz 1987'de temeli atılan Hafif Raylı Sistem, Eylül 1992'de
hizmete girmiştir. 28.09.1989 tarihinde Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğü kurulmuş ve BESO son bulmuştur. BESO'nun su ile ilgili görevleri ve
Fen Müdürlüğü tarafından yürütülen kanalizasyon işleri, KOSKİ'ye geçmiştir.
BESO'ya ait otobüs işletmesi, Otobüs İşletmeleri Genel Müdürlüğü adı altında
faaliyetlerine devam ettikten sonra Eylül 1992'de Hafif Raylı Sistem'in de
devreye girmesiyle Toplu Ulaşım İşletmesi adını almıştır.
1993 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi, Japonya'da dünyanın en
başarılı on belediyesinden birisi olarak adını dünyaya duyurmuştur.
16.11.1988'de ihale edilen Konya İçme Suyu Arıtma Tesisi
10.04.1995'te hizmete girmiştir.
29 Temmuz 1995'te Selçuklu Belediyesi sınırları dahilinde (İstanbul
yoluna) Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin temeli atılmış, 2000 yılında da
hizmete açılmıştır.
5 Aralık 1990'da hizmete giren Uygun Satış mağazaları, USAM,
alanında yapmış olduğu öncülüğü tamamlaması ve Konya'da marketçiliğin
yayılması nedeniyle 28 Kasım 1995'te özelleştirilmiştir.
21 Aralık 1995'te Raylı Sistem'in 2.kısmı (Cumhuriyet Mah. Kampus
arası) hizmete açılmıştır.
Bugünkü Konya’da 32 adet köprülü kavşak, Mevlana Kültür Merkezi,
Gençlik Merkezleri, Hanımlar Lokalleri, Balık Hali, Türkiyenin ilk Bilim Merkezi
modern bulvarları, hiper marketleri, 10 000 kişilik Spor ve Kongre Merkezi (yıl
sonunda hizmete girecek), 42 000 kişilik yeni stadyumu(inşaat halinde), modern
tramvayları ile gelişmiş ülkelerde bulunan tüm enstrümanları bulunan modern
bir kent olmuştur.
Sivil havaalanı ile dünya bağlantısı olan, hızlı tren ile Ankara ve
İstanbula ulaşım imkanları gelişmiş, Türkiyenin Doğusu ile batısı arasında bir
kavşak noktasıdır Konya.
I.A MİSYON - VİZYON - İLKELER
I.A.1 MİSYONUMUZ
Katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile, adalet ve dürüstlükten ödün
vermeme kararlılığı içerisinde, kaynakları planlı, programlı, etkili ve verimli
kullanarak,kent ve kent sakinlerinin yerel ortak ihtiyaçlarını gidermek suretiyle,
yüksek kalite standartlarında yaşam düzeyi sunarak insanımızı tarihi, kültürel ve
ekonomik zenginliklere kavuşturmak.
I.A.2 VİZYONUMUZ
Bir dünya kenti olarak gördüğümüz Konya'yı, geçmişi kadar büyük ve
görkemli bir geleceğe hazırlayarak yaşanabilir kentler sıralamasında üst
sıralara çıkarmaktır.
I.A.3 İLKELER BİLDİRİMİ
1. Adalet ve dürüstlükten ödün vermemek.
2. Katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışını, sürdürülebilir kılmak.
3. Karar ve eylemlerde, şeffaflık ve hesap verilebilirliği sürdürmek.
4. Afet ve kriz yönetmek yerine, risk yönetmeyi tercih etmek.
5. Toplumsal değerlere, tarihi mirasa ve kültürel çevreye bağlılık ve
duyarlılık içerisinde olmak.
6. Toplumun her kesimine özgü hizmetler üretmek.
7. İlişkilerimizi, liyakat ve güven esasına dayandırmak.
8. Bilimsel yöntemler ve teknolojik imkanlardan yüksek düzeyde
yararlanmak.
9. Çalışanların mesleki ve sosyal gelişimini desteklemek, çalışma
koşullarını rehabilite etmek.
10.Kurum kültürüne sahip çıkmak ve geliştirici yöntemler üretmek
11.Kaynakların verimli ve rasyonel kullanımına önem vermek
12. Karar ve eylemlerde halkın taleplerini dikkate almak
13. Ekip çalışmasına inanmak.
14. Toplam Kalite Yönetimine uygun yüksek standartlı iş yapmak
15. Yaşanabilirlik kriterlerini en fazla artırmış olmak
PERFORMANS PROGRAMI 2014
I.B İDARİ BİLGİLER
Büyükşehir Belediye Başkanı
Tahir AKYÜREK
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Belediye Meclisi
Şube Müdürlüğü
1. Hukuk Müşavirliği
Hukuk Şube Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü
Belediye Encümeni
Başkanlık Danışmanları
Koski Genel Müdürlüğü
UKOME-AYKOME
İç Denetçiler
Genel Sekreter
(Haşmet OKUR)
Afet Yönt. Koord. Merkezi
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Gelir Şube Müdürlüğü
Gider Şube Müdürlüğü
Bütçe Ve Kes.Hes.Şube Müdürlüğü
Strateji Geliş. Plan. Şb. Müd.
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Evrak Yönetim Şube Müdürlüğü
Kararlar Şube Müdürlüğü
Arşiv Şube Müdürlüğü
Genel Sekreter Yardımcısı
(S.Şenol AYDIN)
Genel Sekreter Yardımcısı
(Abdülmelik ÖTEGEN)
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü
Çevre Koruma Şube Müdürlüğü
İşyeri Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü
Mezarlıklar Şube Müdürlüğü
Veteriner Şube Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Atölye ve Tamirhane Şube Müdürlüğü
Levazım-Ayniyat Şube Müdürlüğü
Satın Alma Şube Müdürlüğü
Genel Sekreter Yardımcısı
(Ercan USLU)
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Basın Yayın Şube Müdürlüğü
Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Komek Şube Müdürlüğü
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
Elkart Şube Müdürlüğü
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
Garajlar Şube Müdürlüğü
Hal Şube Müdürlüğü
İştirakler Şube Müdürlüğü
Kaynak Geliştirme Şube Müdürlüğü
Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü
Turizm Şube Müdürlüğü
Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Emlak ve Uygulama Şube Müd.
Kamulaştırma Şube Müdürlüğü
Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü
Taşınmazlar Şube Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Kültür Merkezi Şube Müdürlüğü
Kültür ve Sanat Faaliyetleri Şube Müdürlüğü
Müze-Kütüphaneler Şube Müdürlüğü
Sosyal Araştırmalar Merkezi Şube Müdürlüğü
Tanıtım - Organizasyon Şube Müdürlüğü
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Altyapı Koor. Şube Müdürlüğü
Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Engelliler Şube Müdürlüğü
Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
Evde Bakım Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Bilim Merkezi Şube Müdürlüğü
İhale Şb. Müd.
Özel Projeler Şube Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Şb. Müd.
Sanat Yapıları Şb. Müd.
Yapı İşleri Şb. Müd.
Yol-Yapım-Bakım Şube Müdürlüğü
Sağlık Şube Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü
Şehit ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Harita Şube Müdürlüğü
İmar Planlama Şube Müdürlüğü
Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü
Tarihi Mekanlar Kentsel İyilestirme Şube Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Özlük İşleri Şube Müdürlüğü
Eğitim Şube Müdürlüğü
İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü
İtfaiye Dairesi Başkanlığı
İtfaiye Şube Müdürlüğü
İtfaiye Şube Müdürlüğü
İtfaiye Şube Müdürlüğü
Ulaşım Planl. ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü
Raylı Sistem Şube Müdürlüğü
Şehir Düzeni Şube Müdürlüğü
Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü
Ulaşım Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü
Zabıta Dairesi Başkanlığı
Zabıta Şube Müdürlüğü
Zabıta Şube Müdürlüğü
Zabıta Şube Müdürlüğü
Zabıta Şube Müdürlüğü
Türkiye'nin idari yapılanmasında, birbirini ikame eden iki sistem vardır.
Bunlardan birisi; kamu hizmetlerinin yalnız bir merkezden idare edildiği “
merkezden yönetim” sistemidir. Yasama, yürütme ve yargıya ilişkin genel
esaslar ve bu esaslara yönelik yetki ve sorumlulukların kullanıldığı bu sistem
“merkezi idare” tarafından işletilir. Diğeri ise; kamu hizmetlerinin yerel yönetim
birimleri tarafından görüldüğü “ yerinden yönetim” sistemidir. Yerel hizmetlerin
sunumuna ilişkin yetki ve sorumlulukların kullanıldığı bu sistem ise “ yerel
yönetimler” tarafından işletilir.
Türk kamu yönetimi sistemi, merkeziyetçilik sistemine dayanmaktadır.
Ancak, merkezden yönetim ve yerinden yönetim sistemleri ılımlılaştırılarak
birleştirilmiş vaziyettedir. Mahalli idarelerin çalışma sistemleri incelendiği
zaman, gerek idari ve gerekse icrai faaliyetlerinde hafifleştirilmiş merkezi
yönetim etkisi belirgin şekilde hissedilir. Ülkemizde idari yapı, merkezden
yönetime ağırlık verilerek örgütlendirilmiştir. Genel yönetimin, mahalli idareler
üzerindeki denetimi oldukça ağırdır. Bunun özerklik boyutu hizmetin gerektirdiği
ölçüde netleştirilememiştir. Merkezden yönetim ilkesinin yumuşatılmış biçimi “
Yetki Genişliği” ni ortaya çıkarmıştır. Bu ilke sebebiyle ve neticesiyledir ki ;
Merkez, taşra kuruluşlarına belli konularda kendiliğinden karar alma yetkisini
tanır.
Belediyeler, yetki, sorumluluk ve görevleri itibarı ile bir yerel yönetim
birimidirler. Kuruluş, yetki, görev ve sorumluluklar kanunla düzenlenir.
Örgütlenme de ikili bir yapı gözetlenir. Bunlardan birincisi, “Büyükşehir
Belediyesi” sistemidir ki bu sistemde Büyükşehir Belediyelerinin yanında “
Merkez İlçe” “ilk kademe” belediyeleri yer alır. Diğeri ise, “İl Belediyesi” sistemidir
ki, bu sistem içerisinde de “il belediyesi”, “ilçe belediyesi” ve “ belde belediyesi”
yer alır. Ancak bu belediyeler arasında sadece yapısal bağlılık bulunur.
Ararlarında hiyerarşik bir bağdan söz etmek mümkün değildir.
Belediyeler. görev, yetki ve sorumluluklarını kanun ve bu kanunlara
dayalı ikincil mevzuat düzenlemelerinden alırlar. Bu kapsamda belediyelerin
temel kanunu 5393, sayılı “ Belediye Kanunu” dur. Ayrıca Büyükşehir
Belediyeleri için temel kanun olarak, 5216 sayılı “Büyükşehir Belediyesi
Kanunu” vardır. Belediyelerin görevleri, yerel anlamdaki kentsel, fiziki, kültürel
ve sosyal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik görevlerdir.
Belediyeler, görev, yetki ve sorumluluklarını seçilmiş ve atanmış kamu
görevlileri eliyle yürütürler. Belediye Meclisi, Belediye encümeni veya belediye
başkanı tarafından alınan kararlar, belediye başkanı ve diğer atanmış kamu
hizmetlileri eliyle uygulanır. Alınan kararlar ve yapılan uygulamalar, iç ve dış
denetim mekanizmalarının denetimine tabidir. Bu denetim bazı noktalarda ağır
bir vesayet uygulaması olarak ortaya çıkar.
I.B.3 İç Kontrol Sistemi
Konya Büyükşehir Belediyesinin mali kontrol çalışmaları, muhasebe
işlemlerinin kontrolü, gelir ve gider işlemlerinin hukuka uygunluğunun
araştırılması, harcamalara ilişkin belgelerin doğruluk ve tutarlılığı, mali
yönetimi, kaynakların etkin, verimli ve kaliteli kullanılıp kullanılmadığı
konularını içermektedir. Mali kontrol çalışmaları, iç kontrol ve dış kontrol olmak
üzere ikiye ayrılmaktadır.
İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata
uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini,
varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak
tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak
üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon,
yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.
Üst yönetimin İç kontrol kapsamındaki sorumluluk gerekleri; harcama
İDARİ BİLGİLER - Teşkilat Yapısı
Yönetim Yapısı - İç Kontrol Sistemi
7
Sayfa
I.B.1 Teşkilat Yapısı
I.B.2 Yönetim Yapısı
PERFORMANS PROGRAMI 2014
yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
Dış Kontrol:Ülkemizde belediyeler üzerindeki mali denetim,
belediyelerin gelir ve giderleri ile malları üzerinde TBMM adına denetim yapma
yetkisi bulunan Sayıştay tarafından yapılmaktadır. Bundan başka Belediyeler
açısından İçişleri Bakanlığı’nın da belli yetkileri ve sorumlulukları
bulunmaktadır.
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate
alınarak;
Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, mali
tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin mali denetimi ile kamu idarelerinin
gelir, gider ve mallarına ilişkin mali işlemlerinin kanunlara, kurumsal amaç,
hedef ve planlara uygun olup olmadığının tespiti,
Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp
kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans
bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir.
I.B.4 Bilişim Sistemi
Büyükşehir Belediye binamızdaki ağ sistemi fiber optik altyapıya
dönüştürülmüştür. Fiber altyapısına uygun ağ cihazlarıyla donatılan sistemimiz
en hızlı veri transfer gücüne sahiptir. Belediye binamızın dışında hizmet veren
34 adet birimimiz GHDSL ile bağlı olup internet hızımız 20Mbit'tir. Belediye ağ
sisteminin güvenlik ve optimizasyonu için ağ yönetim sistemi kurulmuştur.
Belediye verilerinin güvenliği ile virus problemlerinin giderilmesi için uygulanan
antivirüs sistemi sürekli güncel tutulmaktadır.
Belediye otomasyon sistemi, kent bilgi sistemi, elkart otomasyon
sistemi, canlı yayın, web sunucusu ve mail sunucularını bulunduran ana sistem
odamız, fiziki müdahalelere karşı kartlı giriş sistemi ile korunmakla birlikte, olası
yangın olayları için gaz absorbeli otomatik yangın sistemi ile donatılmıştır.
Belediye otomasyon sistemimiz, “ Birlikte çalışabilirlilik esaslarına”
uygun olarak web tabanlı olarak çalışmaktadır. Belediye otomasyon sistemi ve
web sayfamızın ilgili bölümündeki e-belediye sistemi bütünleşik hizmet
vermektedir.
BİLGİSAYAR VE GEREÇ DURUMU
Ana Makine (Server)
PC
Yazıcı
Sinevizyon
Kamera
Araç Telsizi
El Telsizi
Röle Merkezi
Harita Ölçüm Aleti
Sayfa
8 Bilişim Sistemi - Mevzuat
B.ŞEHİR
KOSKİ
11
900
360
10
4
159
261
7
4
21
425
220
6
2
100
160
2
10
I.B.5 Mevzuat Analizi
Belediyelere ve/veya belediye başkanlarına çeşitli kanun ve
yönetmelikler ile görev ve yetkiler verilmiştir. Belediyeler bir taraftan kamu
hukukuna dayanan işlemler yaparken diğer taratan özel hukuka ait işlemler
yaparlar. Bu yönüyle bir taraftan kamu hukuku kurallarına, bir taraftan da özel
hukuk kurallarına tabidirler. Yani hem bir özel hukuk tüzel kişisi olarak, alım
satım yapmak,kiraya vermek,sözleşme yapmak,vergi mükellefi olmak gibi hak
ve yükümlülüklere sahip oldukları gibi, hem de kamulaştırma yapmak ,imar planı
yapmak uygulamak, para cezaları vermek,vergi, harç, katılma payı tahsil etmek
, gibi kamu hukukunun hak ve yetkilerine sahiptirler.
Ayrıca belediyeler bu faaliyetleri bizzat kendi personel ve imkanları
yapabildiği gibi ihale ve imtiyaz yöntemi, bağlı kuruluş tesis etmek , işletme
kurmak, şirket kurmak, gibi çeşitli yöntemlerle yerine getirdiklerinden tabii
oldukları mevzuat da farklılaşmakta ve artmaktadır.
Bu çalışmamızda belediyelerin çoğunlukla karşılaştıkları ve sıklıkla
icracısı oldukları kanunlara yer verilmiş, bu kanunlara dayanan yönetmeliklere
doğal olarak kapsamda olduğu kabulü ile atıf yapılmakla yetinilmiştir.
Kanun Adı
Kanun No
Sivil Müdafaa Kanunu
7126
Harcırah Kanunu
6245
Amme Alac. Tah. Us. Hak. K.
6183
KMYK'un da Değişik. Yapan K.
5436
Türk Ceza Kanunu
İl Özel İdare Kanunu
5237
5302
Asker Aileleri Yardım Kanunu
4109
B. G. Kanununda Değişiklik Yapan K.
3914
Mal Bildir. Bul. Rüşvet ve Yols uzlukla.Müc. K.
Ölçü ve Ayarlar Kanunu
Mesleki Eğitim Kanunu
3628
3516
3308
Hayvan Sağlığı ve Zabıtası K.
3285
Katma Değer vergisi Kanunu
3065
Kültür Tabiat Var.Kor.K.
Merkezî İdare Vergi Gelirleri Tahs. K.
2863-5226
2380
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
1593
Su Ürünleri Kanunu
1380
Avukatlık Kanunu
Devlet Memurları Kanunu
1136
657
Harçlar Kanunu
492
Damga Vergisi Kanunu
488
Taşıt Kanunu
237
Vergi Usul kanunu
213
Genel Kadro Usulü Kanunu
190
Gelir Vergisi Kanunu
193
Sayıştay Kanunu
6085
PERFORMANS PROGRAMI 2014
Belediyelere ve/veya belediye başkanlarına çeşitli kanun ve
yönetmelikler ile görev ve yetkiler verilmiştir. Bu mevzuat hükümlerinin değil,
belki isimlerinin bile sayılması bu çalışmanın sınırlarını aşmaktadır. Zira
belediyeler bir taraftan kamu hukukuna dayanan işlemler yaparken diğer
taratan özel hukuka ait işlemler yaparlar. Bu yönüyle bir taraftan kamu
hukuku kurallarına, bir taraftan da özel hukuku kurallarına tabidirler. Yani hem
bir özel hukuku tüzel kişisi olarak, alım satım yapmak,kiraya
vermek,sözleşme yapmak,vergi mükellefi olmak gibi hak ve yükümlülüklere
sahip oldukları gibi, hem de kamulaştırma yapmak ,imar planı yapmak
uygulamak, para cezaları vermek,vergi, harç, katılma payı tahsil etmek , gibi
kamu hukuku hak ve yetkilerine sahiptirler.
Ayrıca belediyeler bu faaliyetleri bizzat kendi personel ve imkanları,
ihale ve imtiyaz yöntemi, bağlı kuruluş tesisi, işletme kurmak, şirket kurmak, gibi
çeşitli yöntemlerle yerine getirdiklerinden tabii oldukları mevzuat da
farklılaşmakta ve artmaktadır.
Bu çalışmamızda belediyelerin çoğunlukla karşılaştıkları ve sıklıkla
icracısı oldukları kanunlara yer verilmiş, bu kanunlara dayanan yönetmeliklere
doğal olarak kapsamda olduğu kabulü ile atıf yapılmakla yetinilmiştir.
Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Belediyelere ve/veya belediye başkanlarına çeşitli kanun ve
yönetmelikler ile görev ve yetkiler verilmiştir. Ancak temel olarak Büyükşehir
belediyelerinin görev ve yetkileri 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun
7. Maddesine 11. maddesi ile
5393 sayılı belediye Kanunun 14,15.
maddelerinde belirlenmiştir.
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. maddesi ;
Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları
şunlardır:
Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları
şunlardır:
a) İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir
belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara
uygun olarak bütçesini hazırlamak.
b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve
mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım
imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki
belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar
plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar
ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını
denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde
uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe
belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya
yaptırmak.
c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin
gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar
plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve
ruhsatlandırmak, 20.7.1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda
belediyelere verilen yetkileri kullanmak.
d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki
işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda
işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek.
e) Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri
kullanmak.(2)
f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım
ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara,
deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları
ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek;
durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde
araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek;
kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri
yürütmek.
g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve
ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım
projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin
yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve
ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile
bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek.
h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak.
i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının
ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî
işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer
işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda
depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl
depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek,
bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak;
büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta
toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve
hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin
hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek
veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için
gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının
atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri
yapmak.(1)
j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri
ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini
yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek.
k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta
hizmetlerini yerine getirmek.
l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak,
işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek.
m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge
parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor,
dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya
işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak,
malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor
müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı
gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere
belediye meclis kararıyla ödül vermek. (2)
n) Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve
tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve
tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini
sağlamak. (3)
o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından
önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla
bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun
olarak yeniden inşa etmek.
p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli
tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları
içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına
ruhsat vermek.
r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve
diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak;
kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak.
s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek,
işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek.
t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek
veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve
mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.
u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili
plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde
diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil
yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama
yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile
kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden
denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek.
v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler,
yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve
kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak,
meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu
hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu
kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya
işlettirmek.
z) (Değişik: 12/11/2012-6360/7 md.) Afet riski taşıyan veya can ve mal
güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda
ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak.
Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini,
imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır.
(Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/7 md.) Büyükşehir belediyeleri birinci
fıkranın (l), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve
numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclisi kararı ile ilçe
belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.
Büyükşehir belediyesinin imar denetim yetkisi
Madde 11- Büyükşehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar
uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü
bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı
içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç onbeş gün içinde
verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından,
üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından
yararlanılabilir.
Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için
ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve
aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları
gidermeye yetkilidir.
Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve
eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir.
Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde
giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi 3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar
Kanununun 32 ve 42 nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkını
haizdir. Ancak 3194 sayılı Kanunun 42 nci madde kapsamındaki konulardan
dolayı iki kez ceza verilemez.
5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesine göre;
Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi
sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım,
kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park
ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal
hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin
geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/20126360/17 md.) (…)(Ek cümleler: 12/11/2012-6360/17 md.) Büyükşehir
TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
9
Sayfa
I.C TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
PERFORMANS PROGRAMI 2014
belediyeleri ile nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar
için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve
hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri
açabilirler.
b) (…)(1) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve
onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme
ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir;
mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî
dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin
korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması
mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci
cümle: 12/11/2012-6360/17 md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla
gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım
yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler,
yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan
öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi
kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (2)
(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/17 md.; Değişik: 12/7/2013-6495/100 md.)
Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla
yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden
belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde
yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez.
(İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95,
K. 2007/5 sayılı Kararı ile. )
Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu
ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.
Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun
yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin
durumuna uygun yöntemler uygulanır. (3)
Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar.
Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri
götürülebilir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.
(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/29 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları
ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı
dışındadır.
Belediyenin yetkileri ve imtiyazları
Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.
b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik
çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen
cezaları vermek.
c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen
izin veya ruhsatı vermek.
d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve
katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç
dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve
hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak.
e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu
sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için
gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını
işletmek veya işlettirmek.
f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları,
tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak,
işletmek ve işlettirmek.
Sayfa
10 FAALİYETE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı,
ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve
yaptırmak.
h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla,
belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak,
satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar
üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.
i) Borç almak, bağış kabul etmek.
j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha,
ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek
veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek.
k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların
anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.
l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini
ruhsatlandırmak ve denetlemek.
m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması
amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış
yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek
iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası
ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara
vermek.
n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek.
o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi
olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz
döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat
malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini
belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için
gereken tedbirleri almak.
p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu
taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve
güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan
ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek,
işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik
düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.
r) (Ek: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye mücavir alan sınırları
içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu,
26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer
mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme
istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin
gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,
(Ek fıkra: 12/11/2012-6360/18 md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim
belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde
verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer
seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.
(l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların
ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri
dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır.
Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü
ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz
yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel
oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu
taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın
alma yoluyla yerine getirebilir.
İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları
içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla;
turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal
su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz
almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya
yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim,
sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile
ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa
tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/2012-6360/18 md.) Belediye ve bağlı idareler,
meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve
kullanma suyu verebilirler.
Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve
düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması
yapabilir.
Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş
sayılır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye
taşınmazları hakkında da uygulanır.
Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı
bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından
tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.
I.D FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE
DEĞERLENDİRMELER
Belediyecilik anlayışımız 5 temel ayak üzerine kurulmuştur. Fiziki
Belediyecilik, Sosyal Belediyecilik ve Kültürel Belediyecilik. Yeni dönemde 4.
Ayak olarak Ekolojik Belediyecilik 5. ayakta ise e-belediyecilik önem
kazanmaktadır.
Yapılan çalışmalarla kent içi yol standartlarımız yükseltilmiş, kaldırım
yükseklikleri AB standardına getirilmiş, işaretlemeler, yön levhaları yoluyla
modern bir şehirde olması gereken standartlar yakalanmıştır.200 km üzerinde
bisiklet yolları yapılmıştır. Avrupa kentlerinde görülen kartlı bisiklet kullanımına
geçilmiştir.
Yine standardı yükseltilen yollarımızda özellikle İstanbul Yolu - Beyşehir
yolu aksında çok sayıda yaya üst geçidi yapılmıştır. Bu dönemde 25 yaya üst
geçidi, 16 Hızlı tren yaya alt geçidi tamamlanarak halkımızın istifadesine
sunulmuştur.
2013 yılında yapılan ihale ile 60 adet alçak tabanlı tramvay alımına ilişkin
sözleşme yapılmış ve ilk tramvaylar Ekim 2013 gelmiştir. Bunun yanında 100
adet doğalgazlı otobüs alımı yapılacaktır.
Yeni Hanımlar lokalleri,Kayacık Hobi Bahçesi yapılarak halkın istifadesine
sunulmuştur. Ankara Yolu üzerinde büyük parklar ve yeni 5 adet alt geçit
yapımına 2013 yılında başlanmış olup yıl sonuna kadar bitirilmesi
planlanmaktadır. Tavus Baba ve civarına büyük park yapımı devam etmekte
olup yılsonuna kadar biitrilmesi planlanmaktadır. Bunun yanında 42.000 kişilik
Stadyum, 10.000 kişilik Spor ve Kongre Sarayı inşaatımızda devam
etmektedir.10.000 kişilik Spor ve Kongre Sarayı inşaatımız 17 Aralık gününe
yetiştirilerek Şebi Arusta kullanılacaktır.
Tarihe olan saygımızdan pek çok tarihi eserin restorasyonu yapılmıştır.
Sokak iyileştirme çalışmaları, yayalaşma çalışmaları gibi Konya’daki ilkler
gerçekleştirilmiştir:
Türkiye’de ilk defa bir bilim merkezi Konya’da açılacak olup Aralık 2013 de
inşaat işi tamamlanacaktır. Deney düzenekleri TUBİTAK tarafından ihale
edilmiştir.
Yeni park alanları , yeni katlı otoparklar, raylı sisteme ilave hatlar ve raylı
sistem rehabilitasyonu yapılmış/yapılacaktır.
Konya`nın en önemli rehabilitasyon alanı olan Bedesten rehabilitasyonu
başlamış ve çalışmalar devam etmektedir. Ekim 2013 e 1000 bağımsız bölüm
restore edilmiştir. 2014 yılında restorasyon işleri bitirilecektir.
PERFORMANS PROGRAMI 2014
I.E İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ
KAYNAKLAR
I.E.1 İnsan Kaynakları
MEMUR PERSONEL
Erkek Kadın
İlkokul
10
Ortaokul
26
Lise
49
4
Meslek Lisesi
29
2
2 Yıllık Yüksek Okul
218
19
3 Yıllık Yüksek Okul
2
4 Yıllık Yüksek Okul
338
69
5 Yıllık Yüksek Okul
4
6 Yıllık Yüksek Okul
1
TOPLAM
676
95
TOPLAM
10
26
53
31
237
2
407
4
1
771
İŞÇİ PERSONEL
Erkek Kadın
Okur-Yazar
2
1
İlkokul
147
4
Ortaokul
37
Lise
22
Meslek Lisesi
57
Meslek Lisesi
1
2 Yıllık Yüksek Okul
10
4 Yıllık Yüksek Okul
7
TOPLAM
283
5
TOPLAM
3
151
37
22
57
1
10
7
288
Mevlana Kültür Merkezi
Alaaddin Keykubat Salonu
Koyunoğlu Müzesi
Şehitlik
Kılıçarslan Gençlik Merkezi
İşyerleri vb.Yerler
855 adet Dükkan
6 Adet Restoran
15 Adet WC
92 Adet Büfe
4 Adet Kafeterya
18 Büfe ve Çay Bahçesi
34 Adet Elkart Dolum Gişesi
7 Adet Zabıta Karakolu
1 Adet Akaryakıt İstasyonu
1 adet Anaokulu ve Kreşi
212 Adet Rekreasyon Alanı
1 Adet Kapalı Yüzme Havuzu
6 adet Hanımlar Lokalleri
Otobüs Hareket Merkezleri
Hayvan Pazarı Tesisleri
2 Sosyal Tesis
6 Halı Saha
KOMEK Kurs Merkezleri
32 Adet Kurs Merkezi
5 adet İtfaiye Merkezi
Park ve Bahçeler
71 Adet
Otoparklar
49 Adet
Belediyemizde 771 Memur, 288 İşçi olmak üzere toplam 1059 adet
personel çalışmaktadır.
Ayrıca hizmet alım yöntemiyle Daire Başkanlıklarının talebi çerçevesinde
çalışma konuları, çalışma aralığı ve iş yoğunluğuna bağlı olarak muhtelif evsafta
personelde istihdam edilmektedir.
I.E.2 Fiziki Kaynaklar
Arsalar (2012):1899 Adet 13.577.958 m²
Hizmet Binaları/Tesisler
Büyükşehir ve KOSKİ Ana Hizmet Binası: 1985 yılından beri hizmet
vermektedir. 20.000 m² alan üzerinde 7 katlıdır.
Raylı Sistem Hizmet Binası ve Atölyeleri: 6385 m²
Yeni Otogar Tesisleri, 130.000 m² alan 11.000 m² kapalı alan,
Tatlıcak asfalt, beton elamanları üretim tesisleri 300 m² kapalı 340.000
m² açık alan,
KOSKİ Akyokuş Su Arıtma Tesisleri,
Kültürel Tesisler:
11
Sayfa
İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR
PERFORMANS PROGRAMI 2014
II. PERFORMANS BİLGİLERİ
II.A Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler
Sayfa
12 PERFORMANS BİLGİLERİ - Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler
PERFORMANS PROGRAMI 2014
13
Sayfa
PERFORMANS BİLGİLERİ - Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler
PERFORMANS PROGRAMI 2014
STRATEJİK
AMAÇ
Stratejik Amaç 14
Stratejik Amaç 15
STRATEJİK
AMAÇ
AÇIKLAMA
2012
2013
72.000
YILLAR
2014
2015
2016
TOPLAM
Stratejik Amaç 1
Mali yapının güçlendirilmesi
Stratejik Amaç 2
Hemşehrilerimize sürekli eğitim ve yaşam boyu spor
imkânları sunmak
70.000
Stratejik Amaç 3
Her yaştan vatandaşımıza bilimi sevdirecek ve bilimsel
faaliyetlere teşvik edecek hizmetler sunmak
40.000
30.000
20.000
10.000
10.000
110.000
Stratejik Amaç 4
Afet ve felaketlere karşı sürekli hazır olmak ve hızlı,
etkin, koordineli müdahale etmek için merkez
oluşturmak
Çağdaş, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemi ve buna
uygun alt yapının oluşturulması
Kentimizin yeşil alan varlığını sürekli artırmak, yeşil
alan sulamalarında su tasarrufunu artırmak
Kentsel altyapı plan, proje ve uygulamalarının
mekansal planlama ile bütünleşik yürütülmesi, sosyal
belediyecilik kapsamında hizmet seviye ve
kapasitesini yükseltmek
Kültürel ve tarihsel dokuya uygun, planlı, düzenli,
temiz ve yaşanabilir modern bir kent oluşturmak için
fiziki yatırımlar planlamak ve uygulamak
Konya’yı Kültür ve Turizm açısından cazibe merkezi
haline getirmek için yeni fiziki mekanlar oluşturmak
Yollarda yapılan kazının minimuma indirilmesi için
gerekli tedbirlerin alınması, AYKOME nin etkinliğinin
artırılması
Kültürel ve tarihsel dokuya uygun, planlı düzenli ve
modern bir kent oluşturmak
Kent içi ulaşım ve güvenlik için tedbirleri almak, bu
amaçla bilgi teknolojilerini kullanmak
Modern, konforlu ve ekonomik toplu taşıma hizmetleri
sunmak
4.000
5.000
3.000
2.000
2.000
16.000
51.000
57.000
59.000
62.000
65.000
294.000
29.000
32.000
34.500
34.500
37.000
167.000
12.000
13.300
14.600
16.250
18.000
74.150
21.000
22.200
23.400
24.600
27.700
118.900
5.000
5.500
6.000
6.500
7.000
30.000
6.000
6.000
6.000
7.000
7.000
32.000
25.000
25.500
26.000
32.000
33.000
141.500
11.000
11.000
10.500
11.000
12.000
55.500
61.000 129.000 129.000 129.000 99.000
547.000
Stratejik Amaç 5
Stratejik Amaç 6
Stratejik Amaç 7
Stratejik Amaç 8
Stratejik Amaç 9
Stratejik Amaç 10
Stratejik Amaç 11
Stratejik Amaç 12
Stratejik Amaç 13
Sayfa
14 Stratejik Amaçlar - Kaynak Dağılımı
50.000
40.000
10.000
242.000
AÇIKLAMA
YILLAR
2014
2015
19.000 19.000
2012
16.000
2013
17.000
2016 TOPLAM
20.000
91.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
25.000
4.000
4.200
3.000
3.500
3.500
18.200
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
22.500
14.000
15.000
16.000
18.000
20.000
83.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
25.000
2.500
2.500
2.500
3.000
3.000
13.500
9.000
10.500
10.500
12.000
12.000
54.000
2.500
2.500
2.500
4.000
4.000
15.500
500
500
550
700
1.000
3.250
2.500
2.500
2.700
3.000
3.500
14.200
8.000
10.000
10.000
12.000
12.000
52.000
3.500
3.500
3.400
4.000
4.100
18.500
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5.000
Temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak
İtfaiye teşkilatının güçlendirilmesi, etkinliğinin daha
da artırılması
Stratejik Amaç 16
Bilişim teknolojilerinin kurum içi ve kurum dışı ilişkiler
de kullanımını yaygınlaştırmak
Stratejik Amaç 17
Taşınır Mal Yönetimi sisteminin iyileştirilmesi ile araç
ve çalışma verimliliğin artırılması
Stratejik Amaç 18
Konya’nın kültür, sanat ve sosyal alanındaki
gelişimine katkıda bulunulması ve cazibe merkezi
haline getirilmesini sağlamak için etkinlikler
planlamak ve yapmak
Stratejik Amaç 19
Konya’nın Uluslar arası alanda itibarlı ve saygın bir
kent haline gelmesi ve Belediyemizin Uluslar arası
Projelerden faydalanması
Stratejik Amaç 20
Zabıta Hizmetlerini Kesintisiz, Zamanında, Tatmin
Edici, Kaliteli, Hızlı ve Sürdürülebilir Şekilde Sunarak;
Kent Sakinlerinin Esenlik, Huzur ve Sükûnunu Temin
Etmek, Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesine
Katkı Sağlamak
Stratejik Amaç 21
Kentimizin mesleki eğitim İhtiyaçlarını etkin olarak
karşılamak için kurslar açmak, kursiyerlere yönelik
sosyal faaliyetler düzenlemek
Stratejik Amaç 22
Konya’nın Tanıtımın için çalışmalar yapmak
Stratejik Amaç 23
Katılımcı Yönetim Anlayışı ile birey ve kurumların
yönetime doğrudan katılımını temin etmek
Stratejik Amaç 24
Konya’da sağlıklı yaşama şartlarının gelişmesine katkı
sağlamak
Stratejik Amaç 25
Sosyal Hizmet ihtiyaçlarını etkin olarak karşılamak
Stratejik Amaç 26
Dezavantajlı Gruplara yönelik hizmetleri
etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
Stratejik Amaç 27
Personel motivasyonunun ve eğitimini artırıcı
faaliyetler yapmak
Stratejik Amaç 28
Teftiş ve Denetim sisteminin güçlendirilmesi
Stratejik Amaç 29
Belediyenin eylem ve işlemlerinde hukuka
uygunluğun sağlanması, uyuşmazlıkların adli ve idari
merciilerde etkin bir şekilde çözümlenmesi
Stratejik Amaçlar Toplamı
415.012 494.213 469.664 471.565 428.316 2.268.700
Bütçe
600.000 650.000 675.000 700.000 725.000 3.350.000
KAYNAK DAĞILIM TABLOSU
Kaynaklar
(TL)*1000
2012
2013
2014
2015
2016
Genel Bütçe
Özel Bütçe
Yerel Yönetimler *
Sosyal Güvenlik
Kurumları
600 000
-
650 000
-
675 000
-
700 000
-
750 000
-
Bütçe Dışı Fonlar
Döner Sermaye
Vakıf ve Dernekler
Dış Kaynak**
Diğer (Kaynağı
Belirtilecek)
-
(100 000)
-
(100 000)
-
(100 000)
-
(100 000)
-
600 000
650 000
675 000
700 000
750 000
TOPLAM***
* Belediye Gelirler Kanunu + Vergi + Harç + İşletme Gelirleri
** Dış Kaynak Raylı Sistem için kullanılacaktır
*** Toplam içinde dış kaynak dahildir.
PERFORMANS PROGRAMI 2014
BİRİMLERE AİT PERFORMANS TABLOLARI
2014 Yılı Hedefleri
15
Sayfa
BİRİM PERFORMANS TABLOLARI
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PERFORMANS TABLOSU
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Bütçe Yılı : 2014
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2012 - ¨
13.118
2013- ¨
83.691
0
83.691
2013 - Adet / %
78
1.000.000.000
1.000.000.000
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL)
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK
13.118
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Personel Sayısı
78
Toplam Gelir Bütçe Rakamı
493.179.474
Toplam Gider Bütçe Rakamı
531.574.581
STRATEJİK AMAÇ
1. Mali Yapının Güçlendirilmesi
STRATEJİK HEDEF
1.1 Mali kaynak artırıcı tedbirler almak
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET
1.1.1 Gelirlerin tahsilat oranının yükseltmek (%1 tahsil edilemeyen)
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
2016 yılı sonuna kadar tahsil edilemeyen miktarı % 01 oranına düşürmek
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Mükellef Sayısı
41.314
28.867
PROJELER
PROJE ADI
2012 - ¨
2013- ¨
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
DİĞER FAALİYET ve PROJELER
GİDER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.1.2 Kaynakların tasarruflu Kullanılmasını Sağlamak
Bütçe İçindeki Cari Gider Oranını Her Yıl % 1 Azaltmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Cari Gider Toplamı
288.632.142
406.288.100
Cari Giderin Bütçe İçindeki Oranı
54%
41%
Yatırım Gider Toplamı
228.313.437
512.003.500
Yatırım Giderin Bütçe İçindeki Oranı
43%
51%
Transfer Gider Toplamı
14.629.002
81.708.400
Transfer Giderlerinin Bütçe İçindeki
3%
8%
Oranı
PROJE ADI
2012 - ¨
2013- ¨
Tasarruf Politikası Uygulamak
GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1.1.3 Taşınmaz kiralama işlemlerinin emsal değerler üzerinden yürütmek
İhalesi bitenlerin güncellenmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Taşınmaz adedi
830
831
Kira Gelir Miktarı
19.864.776
33.000.004
Bütçe İçinde Kira Gelir Oranı
4%
3%
Her Yıl Sonunda Emsal Değerlemesi
Tamamı
Tamamı
Yapma Adedi
PROJE ADI
2012 - ¨
2013- ¨
Emsal Değerlendirilmesi Projesi
2012 - ¨
2013- ¨
TOPLAM (TL)
8.672 TL
12.697
Personel Giderleri (*1000 TL)
1.983
2.757
Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Payı
289
400
Giderleri (*1000TL)
Mal Hizmet Alımı Giderleri (*1000 TL)
Cari Transferler (*1000 TL)
Sermaye Giderleri (*1000 TL)
Sayfa
16 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
YILLAR
2014- ¨
213.396
0
213.396
2014 - Adet / %
71
1.850.000.000
1.850.000.000
2015- ¨
2015 - Adet / %
HEDEFLER
2014 - Adet / %
16.316
2014- ¨
2015 - Adet / %
2014 - Adet / %
655.343.700
35%
1.053.525.000
57%
141.131.300
2015 - Adet / %
2015- ¨
8%
2014- ¨
2014 - Adet / %
759
38.003.000
3%
2015- ¨
2015 - Adet / %
Tamamı
2014- ¨
2015- ¨
2014- ¨
41.485
3.760
2015- ¨
440
560
1.490
9.525
5.840
-
8.050
-
27.760
-
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PERFORMANS TABLOSU
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Bütçe Yılı : 2014
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL)
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA
Personel Sayısı (Genel Personel
sayısı)
Binek Araç Sayısı
Kamyon Sayısı
Greyder sayısı
Yükleyici Sayısı
İş makinesi Sayısı
Asfalt makinesi Sayısı
Bordür Üretim Tesisi
Üretilen Bordür Sayısı (yıllık)
Bordür Birim Maliyeti
Satın Alınan Bordür Sayısı (yıllık)
Üretilen Kilitli Taş Sayısı (yıllık)
Kilitli Taş Birim Maliyeti
Satın Alınan Kilitli Taş Sayısı (yıllık)
Kazı Miktarı (yıllık)
Dolgu Miktarı (Yıllık)
Personel sayısı ( İhale şube Müdürlüğü)
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
328
364
312
1
30
7
36
48
1
1
0
4,36
190.000
0
0,19
6.000.000
1
34
6
18
55
2
1
0
5,13
140.000
0
2,07
4.500.000
1
30
6
24
49
2
1
0
5
150.000
0
2
5.000.000
12
12
İhale Sayısı
140
Teknik Şartname Sayısı
120
İdari Şartname sayısı
120
Yapılan Sözleşme Sayısı
125
Yatırım Programı Hazırlanması İçin
Toplantı Sayısı
2.Hemşehrilerimize sürekli eğitim ve yaşam boyu spor imkânları sunmak
2.1 Yaşam boyu sporu yaygınlaştırıcı hizmetler sunmak
2015-¨
2016-¨
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-¨
2016-¨
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-¨
2016-¨
150
120
120
130
HEDEFLER
Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
2.1.1 Yeni stadyum yapmak
2014 Yılı içinde tamamlamak
AÇIKLAMA
İnşaatın ilerleme yüzdesi (%)
PROJE ADI
Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyum
Yapımı
Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
2.1.2 Yeni yüzme havuzu yapmak
2014 yılı sonuna kadar tamamlamak
AÇIKLAMA
İnşaatın ilerleme yüzdesi (%)
PROJE ADI
Yüzme Havuzu Yapımı
2012 - Adet / %
37
2012-¨
2013 - Adet / %
56
2013-¨
2014 - Adet / %
7
2014-¨
33.226.000
50.288.000
6.286.000
2012 - Adet / %
0
2012-¨
2013 - Adet / %
40
2013-¨
26.000.000
2014 - Adet / %
60
2014-¨
39.000.000
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
17
Sayfa
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2013-¨
430.029
YILLAR
2014-¨
2012-¨
272.031
238.000
34.031
2012 - Adet / %
PERFORMANS PROGRAMI 2014
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
2.1.3 Veledroom yapmak
2014 yılı sonuna kadar tamamlamak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
İnşaatın İlerleme yüzdesi (%)
60
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
Veledrom yapımı
39.000.000
Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
2.1.4 10.000 kişilik kapalı spor salonu yapmak
2013 yılı sonuna kadar tamamlamak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
İnşaatın ilerleme yüzdesi (%)
100
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
10.000 Kişilik Spor Salonu Yapımı
40.000.000
Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
2.1.5 10 Okula spor salonu yapmak
2012 yılı sonuna kadar tamamlamak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
İnşaatın ilerleme yüzdesi (%)
100
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
10 Okula Spor Salonu Yapımı
8.970.000
3.Her yaştan vatandaşımıza bilimi sevdirecek ve bilimsel faaliyetlere teşvik edecek hizmetler
3.1 Bilimsel faaliyetlerin yapılacağı mekanlar oluşturmak
2016 - Adet / %
2015-¨
2016-¨
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014-¨
2015-¨
2016-¨
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014-¨
2015-¨
2016-¨
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-¨
2016-¨
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-¨
2016-¨
sunmak
1.000.000
9.000.000
5. Çağdaş, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemi ve buna uygun alt yapının oluşturulması
5.1 Yeni araç, bisiklet yolları planlamak, yapmak,yol kalitesini yükseltmek,yeni otoparklar planlamak, engelsiz kent projesi üretmek ve yapmak
HEDEFLER
Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü, Yol Yapım Şube Müdürlüğü
5.1.1 Hâlihazır yolların kalitesini yükselterek kapasitesini ve kullanılabilirliğini artırmak, uzun süreli ve bakım gerektirmeyen çözümler üretmek
6 cadde/ yıl standardını yükseltmek
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Aksaray Çevre Yolu
%65
Alaaddin-Adliye arası raylı sistem çevre
1
düzenlemesi inşaatı
18 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayfa
2015 - Adet / %
HEDEFLER
Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
3.1.1 Bilim merkezi binası yapmak
2013 yılı içinde tamamlamak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
İnşaatın ilerleme yüzdesi (%)
60
15
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
Bilim Merkezi Yapımı
31.436.400
7.859.100
4.Afet ve felaketlere karşı sürekli hazır olmak ve hızlı, etkin, koordineli müdahale etmek için merkez oluşturmak
4.1 AKOM’un kurulması
HEDEFLER
Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
4.1.1 AKOM hizmet binası planlanması ve yapılması
2013 yılı sonuna kadar tamamlamak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
İnşaatın ilerleme yüzdesi (%)
10
90
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
AYKOM İtfaiye İhtisas Merkezi Yapımı
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2014 - Adet / %
40
2014-¨
26.000.000
2016 - Adet / %
PERFORMANS PROGRAMI 2014
Ali Ulvi Kurucu Caddesi (Kısmî)
Düzenlemesi
Aliya İzzet Begoviç Caddesi (Kısmî)
Düzenlemesi
Antalya Çevre Yolu
%70
Aslanlıkışla Caddesi
%100
Aslım Caddesi 2.Etap Düzenlemesi
Azerbaycan Caddesi
%100
Aziz Mahmut Hüdai Caddesi 2. Etap Düzenlemesi %100
Beyhekim Hastanesi Yolu
Beyşehir Çevre Yolu
%70
Burhandede Caddesi Düzenlemesi
Demiryolu Caddesi 1, 2 ve 3. Etapları
%95
Dr.Ahmet Özcan Caddesi Düzenlemesi
Dutlu Caddesi 2. Etap Düzenlemesi
Ebu Suud Caddesi Düzenlemesi
Ereğli Çevre Yolu
Erler Köyü Yolu
Eski Meram Caddesi 2. Etap
Düzenlemesi
Feritpaşa Caddesi Düzenlemesi
Fetih Caddesi Düzenlemesi
Furkandede Caddesi Düzenlemesi
Gülistan Caddesi Düzenlemesi
İstanbul Çevre Yolu
İstikamet Caddesi Düzenlemesi
Karaman Çevre Yolu
Kaş Caddesi Düzenlemesi
Kerkük Caddesi 2. Etap Düzenlemesi
Larende Caddesi Düzenlemesi
Mevlana Caddesi Düzenlemesi
Sulutas Yolu
Şehir Caddesi Düzenlemesi
Şerafettin Bölgesi 2. Etap Düzenlemesi
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
%30
%100
%20
%10
%50
%70
%10
%100
%5
%40
%50
%30
%40
%20
%70
%30
%100
%60
%100
%40
%60
%20
%70
%100
%40
%30
%20
%20
%40
%60
%60
%40
%100
%100
%30
%70
%50
%70
%70
%100
%60
%30
%30
%40
%100
Tatköy Yolu
%40
%20
%30
Vatan Caddesi (Çarıklar İlk Kademe
%40
Belediyesi) Düzenlemesi
Veysel Karani Caddesi (2. Etap)
%100
Düzenlemesi
Selbasan Çayı Sokak Düzenlemesi
%90
%10
Beşdağ Sokak Düzenlemesi
%90
%10
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
Alaaddin-Adliye arası raylı sistem çevre
10.000
10.000
düzenlemesi yapılması
Cadde Düzenleme Projeleri
24.000
Yol Yapım Şube Müdürlüğü
5.1.2 Yeni ve alternatif yollar planlamak ve açmak
2012 sonuna kadar 15 yeni yol açmak, devam eden yıllarda ihtiyaca göre yeni planlamalar yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Aksaray Çevre Yolu
%70
%30
Alaaddin Kap Caddesi Düzenlemesi
%100
%40
%20
2015-¨
2016-¨
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
19
Sayfa
Dr.Hulusi Baybal Caddesi Düzenlemesi
%70
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Ankara Çevre Yolu
Antalya Çevre Yolu
Azerbaycan Caddesi 2.Etap
düzenlemesi
Beyşehir Çevre Yolu
Bosna Hersek Caddesi
Bosna Hersek Mahallesi (2 adet)
Cadde/Sokak Düzenlemesi
Büyükşahin Caddesi Düzenlemesi
Cemil Çiçek Caddesi Düzenlemesi
Demiryolu Caddesi 4. ve 5. Etap
Düzenlemesi
Ereğli Çevre Yolu
Evliya Çelebi Caddesi Düzenlemesi
Hendek Caddesi Düzenlemesi
İmam-ı Azam Caddesi Düzenlemesi
Mücavir alanlar giriş yolları
Turgut Özal Caddesi Düzenlemesi
Sivaslı Ali Kemal Caddesi 2. Etap Düzenlemesi
Veysel Karani Caddesi 3. Etap Düzenlemesi
Yeni Çevre Yolları Düzenlemesi
PROJE ADI
%100
%30
%100
%100
%100
%50
%100
%40
%100
%100
%100
%40
%100
%100
%80
2012-¨
40.000
2013-¨
%40
%20
%20
2014-¨
2015-¨
Yol Yapım Şube Müdürlüğü
5.1.3 Kavşak düzenlemeleri planlamak ve yapmak
2012 yılı sonuna kadar 20 adet kavşak- düzenleme yapmak, devam eden yıllarda ihtiyaca göre yeni planlamalar yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Yeni projelendirilen yollar üzerinde 20
adet kavşak düzenlemesi
Mevcut kavşak düzenleme sayısı
271
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
2015-¨
Kavşak Projeleri
2.000
Yol Yapım Şube Müdürlüğü
5.1.4 Bisiklet yolları planlamak ve yapmak
2012 yılı sonuna kadar 170 km bisiklet yolu ağını tamamlamak ve devam eden yıllarda ihtiyaca göre yeni planlamalar yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2012 Yılı sonu itibariyle 170 km bisiklet yolu tanzimi yapmak
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
2015-¨
Bisiklet yolu düzenleme projeleri (km)
196
54
50
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
5.1.5 Otopark yerleri planlamak ve yapmak
2012 yılı sonuna kadar 17 adet yol üstü ve açık otopark tanzim etmek, devam eden yıllarda ihtiyaca göre yeni planlamalar yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Yol üstü açık otopark adedi
32
Yeni yapılacak yol üstü otopark adedi
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
2015-¨
2016-¨
Yol üstü otopark yapımı
TL
Yol Yapım Şube Müdürlüğü
5.1.6 Engelliler için kent genelinde projeler üretmek ve uygulamak
“Engelsiz Kent Projesi” kapsamında engelliler ile ilgili planlama yapmak, mevcut altyapıyı 2012 yılı sonuna kadar %60 olmak üzere, 2016 yılına kadar %100’ünü
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Engelsiz kent için projelendirme
100
yapılması (%)
20 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayfa
100
%30
PERFORMANS PROGRAMI 2014
MÜDÜRLÜK
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
PROJE ADI
Bu Şehirde Engel Yok Projesi
2012-¨
5.000
2013-¨
2014-¨
2015-¨
2016-¨
5.2 Tüm ana caddelerde güvenli yaya geçitlerin oluşturulması
HEDEFLER
Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü
5.2.1 Tretuvar ve refüjlere izli demir korkuluk yapılması
750 mt. İzli demir korkuluk / yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Tretuvarlarda yapılması gereken
225
200
korkuluk miktarı (mt)
Refüjlerde yapılması gereken korkuluk
525
500
miktarı (mt)
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
Tretuvar ve refüjlerde izli demir korkuluk
75
100
yapılması
Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü
5.2.2 Mevcut korkulukların tamiratları (yeniden yapılması)
500 mt. Korkuluk tamiri / yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Tretuvarlarda yapılması gereken
150
100
korkuluk tamiri (mt)
Refüjlerde yapılması gereken korkuluk
350
100
temiri (mt)
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
Mevcut korkulukların tamiratları
25
50
(yeniden yapılması)
Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü
5.3 Tretuvarlarda araç işgalinin önlenmesi için fiziki önlemler alınması
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
300
600
2014-¨
2015-¨
2016-¨
150
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
150
150
2014-¨
2015-¨
2016-¨
60
HEDEFLER
Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü
5.3.1 Mevcut dubaların tamiratı ve/veya yeniden yapılması
Yılda 400 adet döküm, 20 adet mantar duba
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Tamiratı yapılacak döküm duba sayısı
400
500
(adet)
Tamiratı yapılacak mantar duba sayısı
20
20
(adet)
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
Mevcut dubaların tamiratı ve/veya
17
yeniden yapılması
5.4 Tüm alt ve üst geçitlerde yaya ve araç güvenliğinin sağlanması
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
500
30
2014-¨
2015-¨
2016-¨
30
HEDEFLER
Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü
5.4.1 Alt ve üst geçitlerdeki profil korkuluklarda, kaza sonucu meydana gelen hasarların tamiratı
200 mt. profil korkuluk tamiri / yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Tamiratı yapılacak profil korkuluk
200
150
200
miktarı (mt)
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
Alt ve üst geçitlerdeki profil
korkuluklarda, kaza sonucu meydana
15
50
100
gelen hasarların tamiratı
2015 - Adet / %
2015-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
21
Sayfa
PROJELER
PERFORMANS PROGRAMI 2014
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
5.5 Kent içi ulaşım konusunda iyileştirmeler yapmak
HEDEFLER
Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
5.5.1 Kavşak düzenlemeleri planlamak ve yapmak
İhtiyaca göre kavşak- düzenleme yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Kule Malas Cad. Köprülü Kavşak
Yapımı
Dsi-Karayolları Hızlı Tren altgeçidi
Yapımı
Belh Köprülü Kavşağı Yapımı
Fatih Köprülü Kavşağı Yapımı
Azerbaycan Cad.-Hızlı Tren Hattı
Kesişimi Kavşak Düz. Yapımı
Borsa Kavşak Yapımı
20
Çeçenistan Köprülü Kavşak Yapımı
Sel Basan Çayı Üstüne 5 Adet Köprü
50
Yapılması
PROJE ADI
2012-¨
Kule Malas Cad. Köprülü Kavşak
Yapımı
Dsi-Karayolları Hızlı Tren altgeçidi
Yapımı
Belh Köprülü Kavşağı Yapımı
Fatih Köprülü Kavşağı Yapımı
Azerbaycan Cad.-Hızlı Tren Hattı
Kesişimi Kavşak Düz. Yapımı
Borsa Kavşak Yapımı
2.400.000
Çeçenistan Köprülü Kavşak Yapımı
Sel Basan Çayı Üstüne 5 Adet Köprü
125.000
Yapılması
Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
5.5.2 Yaya alt ve üstgeçitleri planlamak ve yapmak
İhtiyaca göreyaya alt ve üst geçit yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
İstanbul Yolu MTA Durağı Yaya
100
Üstgeçiti Yapımı
Koyuncu Yanı Yaya Köprüsü Yapımı
Şehitler Camii Yaya Üstgeçit Yapımı
Hava Lojmanları Yaya Üstgeçit Yapımı
Nalçacı Cad.Yaya Üstgeçit Yapımı
70
Doğumevi Yaya Üstgeçit Yapımı
70
Toptancılar Çarşısı Yaya Üstgeçit
Yapımı
Başkent Hastanesi Önü Yaya Üstgeçit
Yapımı
PROJE ADI
2012-¨
İstanbul Yolu MTA Durağı Yaya
3.020.446
Üstgeçiti Yapımı
Koyuncu Yanı Yaya Köprüsü Yapımı
Şehitler Camii Yaya Üstgeçit Yapımı
Sayfa
22 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-¨
2016-¨
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-¨
2016-¨
100
100
100
100
100
80
100
50
2013-¨
2014-¨
9.000.000
6.000.000
11.000.000
10.000.000
11.000.000
9.600.000
9.000.000
125.000
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
100
100
100
30
30
100
100
2013-¨
1.000.000
750.000
2014-¨
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PROJELER
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-¨
2016-¨
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
23
Sayfa
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Hava Lojmanları Yaya Üstgeçit Yapımı
750.000
Nalçacı Cad.Yaya Üstgeçit Yapımı
1.050.000
450.000
Doğumevi Yaya Üstgeçit Yapımı
1.050.000
450.000
Toptancılar Çarşısı Yaya Üstgeçit
900.000
Yapımı
Başkent Hastanesi Önü Yaya Üstgeçit
2.000.000
Yapımı
Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
5.5.3 Otopark yerleri planlamak ve yapmak
2013 yılı sonuna kadar 3 adet yapmak, devam eden yıllarda ihtiyaca göre yeni planlamalar yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Konevi Kent Meydanı ve Katlı Otopark
20
80
Yapımı
Nişantaşı Mah.yeraltı Otopark Yapımı
100
Meram Çayı Yeraltı Katlı Otoparkı
100
Yapımı
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
Konevi Kent Meydanı ve Katlı Otopark
2.400.000
9.600.000
Yapımı
Nişantaşı Mah.yeraltı Otopark Yapımı
18.000.000
Meram Çayı Yeraltı Katlı Otoparkı
12.000.000
Yapımı
6. Kentimizin yeşil alan varlığını sürekli artırmak, yeşil alan sulamalarında su tasarrufunu artırmak
6.1 Fidan ve süs bitkisi dikimini ve çim ekimini artırmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Toplam Personel Sayısı (memur, işçi,
500
550
600
sözleşmeli, müteahhit)
Toplam Binek Araç Sayısı (kiralık)
6
6
6
Toplam Kamyon Sayısı (kiralık+resmi)
2
2
2
Toplam Kazıcı- Yükleyici sayısı
7
8
9
(kiralık+resmi)
Toplam Kovalı Araç sayısı
4
4
5
(kiralık+resmi)
Toplam Standart Traktör Sayısı
6
6
10
Toplam Bahçe Traktör Sayısı
4
4
4
Toplam Pikap ve Çiftkabin Pikap Sayısı
7
8
9
(kiralık)
Toplam Ağaç Sökme Makinesİ
3
4
4
Toplam Kamptır Sayısı
17
17
19
Toplam Mini Loder Sayısı
6
7
8
(kiralık+resmi)
Toplam Kamyonet Sayısı
12
13
13
(kiralık+resmi)
Toplam Çok Amaçlı Temizlik Aracı
7
7
7
(kiralık+resmi)
Toplam Motosiklet Sayısı
22
23
25
Toplam Bisiklet Sayısı
49
55
60
Toplam Servis Otobüsü Sayısı
2
2
4
Toplam Arazöz Sayısı (kiralık+resmi)
17
17
17
Toplam Vidanjör Sayısı
1
1
2
PERFORMANS PROGRAMI 2014
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü
6.1.1 Cadde, kavşak gibi alanlara fidan ve süs bitkisi dikmek
200.000 adet/yılfidan ve süs bitkisi dikmek
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Dikilecek fidan sayısı (adet)
75.000
20.000
Dikilecek çalı sayısı (adet)
135.000
185.000
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
İstanbul çevre yolu
350.000
Adana çevre yolu
75.000
Antalya çevre yolu
250.000
Okyar caddesi
Ankara çevre yolu tamamlama
200.000
Aksaray çevre yolu tamamlama
100.000
Hüdai caddesi
Çeçenistan caddesi
50.000
Karaman çevre yolu tamamlama
150.000
Beyhekim caddesi
100.000
Aliyaizzetbegoviç caddesi
300.000
Aslım caddesi
100.000
Fırat caddesi
100.000
Arıtma caddesi
25.000
Genç Osman caddesi
Azerbaycan caddesi
50.000
Bosnahersek mah. Cadde ve sokaklar
50.000
Demiryolu caddesi
250.000
Ünen caddesi
50.000
Prof. Ahmet Ayhan caddesi
75.000
Akıncılar caddesi
2.475
Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü
6.1.2 Kent içinde ve kırsal alanlarda ağaçlandırma alanları tesis etmek
200.000 adet/yılfidan ve süs bitkisi dikmek 2.000.000 m²/yıl ağaçlandırma alanı tesis etmek
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Ağaçlandırma alan miktarı (M²)
2.000.000
2.000.000
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
Atıksu arıtma tesisleri ağaçlandırma
300.000
sahası
Akyokuş ağaçlandırma sahası
500.000
Sivrituzla tepe ağaçlandırma sahası
50.000
tamamlama
Belenbaşı ağaçlandırma sahası
Çatalhöyük mah. Ağaçlandırma sahası
2014 - Adet / %
20.000
180.000
2014-¨
400.000
100.000
300.000
2015 - Adet / %
2015-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
100.000
200.000
150.000
300.000
100.000
100.000
25.000
50.000
50.000
50.000
100.000
2014 - Adet / %
2.000.000
2014-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
500.000
50.000
500.000
200.000
Bosna dere yatakları ağaçlandırma
sahası tamamlama
50.000
50.000
1.100
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü
6.1.3 Çim ekimi yapmak
200.000 m²/yıl çim ekimi yapmak
AÇIKLAMA
Çim ekilecek alan miktarı (M²)
PROJE ADI
Türk Yıldızları Parkı
Kardeş şehirler parkı
Sayfa
24 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2012 - Adet / %
401.500
2012-¨
2013 - Adet / %
280.000
2013-¨
200.000
50.000
2014 - Adet / %
280.000
2014-¨
200.000
2015 - Adet / %
2015-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
PERFORMANS PROGRAMI 2014
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
200.000
100.000
30.000
100.000
200.000
100.000
75.000
50.000
100.000
150.000
50.000
10.000
1.455
6.2 İçinde sosyal tesisleri de bulunan park ve piknik alanı sayısını artırmak ve mevcut parkların sürekliliğini sağlamak
HEDEFLER
Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü
6.2.1 Park ve piknik alanı yapmak
2 adet/yıl park ve piknik alanı yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Yapılacak park ve piknik alanı adedi
16
13
7
(adet)
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
2015-¨
Türk Yıldızları Parkı
5.000.000
5.000.000
Kardeş şehirler parkı
1.500.000
İtfaiye eğitim parkı
Konya botanik bahçesi
10.000.000
15.000.000
Balkan parkı
3.000.000
3.000.000
Özel park (engelliler için)
3.000.000
3.000.000
Ecdat parkı
3.500.000
3.000.000
Endülüs parkı
3.000.000
İstanbul yolu sağ taraf peyzaj düzenlemesi
1.000.000
Şehitlik parkı
2.000.000
1.000.000
Tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi
Meşe park
Şht.Pilot Yzb.Ümit Özer Parkı
2.500.000
Tavusbaba mesire alanı yapımı
3.000.000
Şefikcan Parkı
1.000.000
5.000.000
Batı bahçeleri parkı
500.000
Dokuz köy parkı
3.000.000
47.350
Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü
6.2.2 Mevcut parkların bakımını ve rehabilitasyonunu yaparak sürekliliğini sağlamak
% 25/yıl rehabilitasyon
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Rehabilitasyon yapılacak park adedi
8
5
2
(adet)
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
25
Sayfa
İtfaiye eğitim parkı
Konya botanik bahçesi
Balkan parkı
Özel park (engelliler için)
Ecdat parkı
Endülüs parkı
İstanbul yolu sağ taraf peyzaj
düzenlemesi
Şehitlik parkı
Tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi
Meşe parkı
Tavusbaba mesire alanı yapımı
Şht.Pilot Yzb.Ümit Özer Parkı
Dokuz köy parkı
Gülistan parkı devamı
Adana çevre yolu
Yörünge parkı
Hizmet parkı
Batı bahçeleri parkı
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PROJELER
PROJE ADI
Birlik parkı genişletme çalışması
Şekerciler parkı genişletme çalışması
Gülistan parkı genişletme çalışması
Karaaslan hadimi parkı genişletme
çalışması
Selahaddin eyyübi parkı revizyon
çalışması
2012-¨
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2016-¨
2.000.000
2.000.000
10.000.000
500.000
10.000.000
16.450
6.3 Yeni açılacak yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak ve mevcut yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların bakımını ve
HEDEFLER
Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü
6.3.1 Yeni açılacak yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak
2016 Yılına kadar yeni yapılacak yol ve kavşakların peyzaj düzenlemelerini yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Peyzaj düzenlemesi yapılacak cadde
adedi (adet)
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
2015-¨
2016-¨
Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü
6.3.2 Mevcut yol, cadde, meydan, bulvar ve kavşakların bakımını ve rehabilitasyonunu yaparak sürekliliğini sağlamak
% 25/yıl rehabilitasyon yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Rehabilitasyon yapılacak cadde ve
5
6
3
kavşak adedi0(adet)
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
2015-¨
Barış caddesi peyzaj revizyon
100.000
çalışması
Çeçenistan caddesi peyzaj revizyon
300.000
300.000
çalışması
Karaman çevre yolu peyzaj revizyon
200.000
çalışması
İstanbul çevre yolu peyzaj revizyon
200.000
200.000
çalışması
Ankara çevre yolu peyzaj revizyon
100.000
100.000
çalışması
Veysel karani caddesi
Büsan kavşakları
50.000
650
6.4 Yeşil alanlarımızda otomatik ve damlama sulama yöntemlerini artırmak
HEDEFLER
Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü
6.4.1 Otomatik ve damlama sulama sistemlerini yeşil alanlarda yaygınlaştırmak
200.000 m²/yıl damlama sulama döşemek 200.000 m²/yıl otomatik sulama döşemek
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Döşenecek otomatik sulama alanı (M²)
401.500
280.000
260.000
Döşenecek otomatik sulama alanı (M²)
1.271.000
633.000
600.000
26 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayfa
2015-¨
1.000.000
Kayacık parkı
Kent ormanı revizyon çalışması
PROJELER
2014-¨
2.000.000
Tavusbaba koruluğu revizyon çalışması
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2013-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
PERFORMANS PROGRAMI 2014
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
PROJE ADI
Atıksu arıtma tesisleri yanındaki alan
Türk Yıldızları Parkı
Şht.Pilot Yzb.Ümit Özer Parkı
Kardeş şehirler parkı
İtfaiye eğitim parkı
Konya botanik bahçesi
Balkan parkı
Özel park
Ecdat parkı
Endülüs parkı
İstanbul yolu sağ taraf peyzaj düzenlemesi
Şehitlik parkı
Tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi
Meşe park
1.Organize parkı
Erkan caddesi
Uluyayla caddesi
Gülistan parkı devamı
Tavusbaba mesire alanı ve koruluğu
Adana çevre yolu
Antalya çevre yolu
Ankara çevre yolu tamamlama
Karaman çevre yolu tamamlama
Aliyaizzetbegoviç caddesi
Aslım caddesi
Fırat caddesi
Genç osman caddesi
Bosna hersek mah. Cadde ve sokaklar
Demir yolu
Ünen caddesi
2012-¨
2013-¨
2014-¨
250.000
200.000
100.000
250.000
500.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
18.000
60.000
3.000
150.000
100.000
2015-¨
2016-¨
65.000
400.000
100.000
50.000
25.000
100.000
50.000
30.000
100.000
20.000
20.000
100.000
30.000
100.000
20.000
20.000
4.550
6.5 Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinde sürekliliği ve verimliliği artırmak
HEDEFLER
Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü
6.5.1 Mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinin bakımını ve rehabilitasyonunu yaparak sürekliliğini sağlamak
% 25/Yıl Rehabilitasyon yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Rehabilitasyonu ve bakımı yapılacak
500.000
600.000
700.000
yeşil alan miktarı (M²)
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
2015-¨
2016-¨
Müdürlüğümüz sorumluluk alanları
200
250.000
260.000
6.6 Yeni yapılacak ve mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinin mor şebeke sisteminden besleyerek temiz su tüketimini azaltmak ve atık suyu tekrar
HEDEFLER
Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü
6.6.1 Yeni yapılacak ve mevcut yeşil alanlardaki sulama sistemlerinin mor şebeke sisteminden beslemek
1.000.000 m²/yıl yeşil alan mor şebekeden beslemek
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Mor şebeke dönüştürelecek alan
1.000.000
1.000.000
1.000.000
miktarı (M²)
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
2015-¨
2016-¨
Atıksu arıtma tesisleri yanındaki alan
Keçili deresi ağaçlandırma sahası
50.000
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
27
Sayfa
PROJELER
PERFORMANS PROGRAMI 2014
Aksaray yolu
Ankara yolu
Adana çevre yolu
Ereğli çevre yolu
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
100.000
100
7. Kentsel altyapı plan, proje ve uygulamalarının mekansal planlama ile bütünleşik yürütülmesi, sosyal belediyecilik kapsamında hizmet seviye ve kapasitesini
7.1 Kentsel altyapı plan, proje ve uygulamalarının mekânsal planlama ile bütünleşik yürütülmesini sağlaması için; Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler ve
HEDEFLER
Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü
7.1.1 Altyapı Koordinasyon Merkezine üye olan kuruluşlar ile toplantı yapılması , gündem oluşturularak kararlar alınması ve bu kararlara uyulmasının sağlamak
AÇIKLAMA
Kararlar
PROJE ADI
2012 - Adet / %
5
2012-¨
2013 - Adet / %
7
2013-¨
2014 - Adet / %
8
2014-¨
2015 - Adet / %
8
2015-¨
2016 - Adet / %
8
2016-¨
Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü
7.1.2 Alt Yapı Koordinasyon Merkezinin yasal olarak yapması gereken görevin günümüz teknolojileri ve internet ortamını kullanarak Kent Bilgi Sistemi (KBS)
Ruhsat sayısı
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Kurum ve Kuruluşlara verilen ruhsat
6.500
6.200
8.000
9.000
10.000
adetleri
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
2015-¨
2016-¨
PROJELER
Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü
7.1.3 Alt yapı koordinasyon merkezi, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar tarafından Büyükşehir içinde yapılacak alt yapı yatırımları için kalkınma plânı
Kesin programa uyulmasını oranının artması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Kurum ve kuruluşların kesin programa
80
95
95
98
99
uyma oranı %
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
2015-¨
2016-¨
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
7.1.4 Plan tadilatlarında kentsel teknik altyapı etki değerlendirmesi raporu hazırlamak
Yılda bir
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
PROJELER
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2012-¨
2013-¨
2014 - Adet / %
2014-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
PROJELER
7.2 Altyapı kurumları birbirlerinin hatlarına zarar vermesini ve tekrarlı kazıların yapılmasını engellemek için; Altyapıya ait konum bilgisinin toplanması ve altyapı
HEDEFLER
Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü
7.2.1 Altyapı kurumlarından mevcut ve yeni yaptığı yatırımların bilgisinin toplamak
Verilen ruhsatlara göre bilgilerin alınması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Kurum ve kuruluşların sayısal verilerin
100
100
100
100
100
topanması %
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
2015-¨
2016-¨
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
7.3 Belediyeye bağlı birimlerin muhtelif büro mobilyaları, elektrik, boya ve kaynak işlerini yapmak
HEDEFLER
Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü
7.3.1 Genel tamirat işleri, çalışma masaları ve dolapların yapılması
Yılda 50 adet masa, 20 adet dolap ve mevcut mobilyaların tamiri/yenilenmesi
28 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayfa
100.000
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PROJELER
AÇIKLAMA
Tamiratı yapılacak masa ve dolap
miktarı (mt)
Yeni yapılacak masa ve dolap miktarı
(mt)
PROJE ADI
Genel tamirat işleri, çalışma masaları
ve dolapların yapılması
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
100
100
150
200
50
50
2012-¨
2013-¨
2014-¨
7.3.2 Elektrik aksamının tamir edilmesi, aydınlatma çalışmalarının yapılması
Yılda 50 adet çevre aydınlatma direği yapılması ve muhtelif tamiratlar
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
PROJELER
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü
7.3.3 Bina iç cephe boyalarının ve muhtelif demir aksamın boyanması
2.000 m2 boya / yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Boya yapılacak muhtelif bina iç cephe
1.750
miktarı (m2)
250
Boyanacak muhtelif demir miktarı (m 2)
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
Bina iç cephe boyalarının ve muhtelif
16
demir aksamın boyanması
Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü
7.3.4 Belediye tesislerinde ihtiyaç duyulan her türlü demir, sac imalatın, kaynak işlerinin ve tamiratların yapılması
Yılda 15 adet demir kapı yapımı ve tamirat işleri
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Yapılacak demir kapı miktarı (adet)
15
20
200
Her türlü demir tamiratı ve kaynak işleri
150
200
200
(m2)
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
Belediye tesislerinde ihtiyaç duyulan
her türlü demir, saç imalatın, kaynak
400
500
600
işlerinin ve tamiratların yapılması
7.4 Yılda ortalama 20 adet eğitim binasında çevre düzenlemesi vb. çalışmalar yapılması
HEDEFLER
Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü
7.4.1 Bahçe duvarı yapmak
2.500 mt. bahçe duvarı /yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Eğitim kurumlarına yapılacak bahçe
2.250
2.000
2.500
duvarı miktarı (mt)
Belediye tesislerine yapılacak bahçe
250
200
250
duvarı miktarı (mt)
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
Belediye tesislerinde ve eğitim
binalarında çevre düzenlemesi
338
1.500
yapılması
Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü
7.4.2 Korkuluk ve bahçe demir kapısı yapmak
Yılda 5.000 mt. İzli demir korkuluk ve 35 demir kapı
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
2015-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
23
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
2015 - Adet / %
2012-¨
2013-¨
2014 - Adet / %
2014-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
29
Sayfa
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet
Eğitim kurumlarına yapılacak izli demir
5.000
4.000
korkuluk miktarı (mt)
Eğitim kurumlarına yapılacak demir
35
40
kapı miktarı (adet)
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
Belediye tesislerinde ve eğitim
binalarında çevre düzenlemesi
518
yapılması
Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü
7.4.3 Parke ve bordür çalışması yapmak
3.000 mt bordür/yıl, 2000 m2 parke/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet
Eğitim kurumlarına yapılacak bordür
3.000
3.000
miktarı (mt)
Eğitim kurumlarına yapılacak parke
2.000
2.000
miktarı (m2)
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
Belediye tesislerinde ve eğitim
binalarında çevre düzenlemesi
80
yapılması
Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü
7.4.4 Asfalt yapmak
3.500 m2 asfalt /yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet
Eğitim kurumlarına yapılacak asfalt
840
500
miktarı (ton)
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
Belediye tesislerinde ve eğitim
binalarında çevre düzenlemesi
126
750
yapılması
Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü
7.4.5 Oturma gurubu ve çöp kutusu temin etmek
50 adet oturma gurubu /yıl , 50 adet çöp kutusu/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet
Yapılacak oturma grubu miktarı (adet)
50
75
Yapılacak çöp kutusu miktarı (adet)
50
75
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
Oturma grubu ve çöp kutusu temin
12
100
etmek
Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü
7.4.6 Kale direği, basketbol potası ve voleybol direği temin etmek
Yılda 20 adet kale direği, 20 adet basketbol potası ve 20 adet voleybol direği
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet
Eğitim kurumlarına yapılacak kale
20
20
direği miktarı (adet)
Eğitim kurumlarına yapılacak basketbol
20
20
potası miktarı (adet)
Eğitim kurumlarına yapılacak voleybol
20
20
direği miktarı (adet)
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
Belediye tesislerinde ve eğitim
binalarında çevre düzenlemesi
12
50
yapılması
Sayfa
30 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
/%
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
4.000
50
2014-¨
2015-¨
2016-¨
600
/%
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
6.000
2.000
2014-¨
2015-¨
2016-¨
80
/%
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
10.000
2014-¨
2015-¨
2016-¨
1.500
/%
2014 - Adet / %
75
75
2014-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
120
/%
2014 - Adet / %
30
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
30
30
2014-¨
50
2015-¨
2016-¨
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PROJELER
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
7.5 Eğitim binalarının dış cephe boyalarını yapmak
HEDEFLER
Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü
7.5.1 Eğitim binalarının dış cephelerin boyanmasını yapmak
4.500 m2 boya/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet
2
4.500
Boya yapılacak duvar miktarı (m )
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
2015-¨
2016-¨
Belediye tesislerinde ve eğitim
binalarında çevre düzenlemesi
45
500
yapılması
8. Kültürel ve tarihsel dokuya uygun, planlı, düzenli, temiz ve yaşanabilir modern bir kent oluşturmak için fiziki yatırımlar planlamak ve uygulamak
8.1 Halkın ihtiyacı olan sosyal, kültürel, ticari ve sportif aktivite merkezleri oluşturmak
HEDEFLER
Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü
8.1.1 Mevlana meydanı çevre düzenleme projelerini yapmak
2012 – 2016 yılına kadar tamamlanacaktır.
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet
Mevlana Meydanı çevre düzenleme
inşaatı
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
2015-¨
2016-¨
Mevlana Meydanı çevre düzenlemesi
0
10.000
yapılması
Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü
8.1.2 Tarihi kent meydanı çevre düzenleme projesini yapmak
2012 – 2013 yılına kadar tamamlanacaktır.
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet
Tarihi kent meydanı yer altı otoparkı ve
çevre düzenlemesi inşaatı
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
2015-¨
2016-¨
Tarihi kent meydanı çevre düzenleme
0
16.000
projesi
Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü
8.1.3 Alaaddin tepesi ve çevresi düzenleme projeleriniyapmak
2012 – 2013 yılına kadar tamamlanacaktır.
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet
Alaaddin tepesi çevresi düzenleme ve
%50
aydınlatılması
Alaaddin tepesi çevre düzenlemesi ve
%50
aydınlatması ikmal işi
Alaaddin WC yapılması
%50
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
2015-¨
2016-¨
Alaaddin tepesi çevresi düzenleme ve
700
aydınlatılması
Alaaddin tepesi çevre düzenlemesi ve
4.000
aydınlatması ikmal işi
Alaaddin WC yapılması
200
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
8.1.4 Muhtelif çevre düzenleme projelerini yapmak
İhtiyaca göre yeni planlamalar yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
PROJELER
PROJE ADI
2012-¨
2013 - Adet / %
2013-¨
2014 - Adet / %
2014-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
/%
/%
/%
/%
2016 - Adet / %
2016-¨
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
31
Sayfa
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PERFORMANS PROGRAMI 2014
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
8.2 Kültürel ve tarihi değerleri korumak
HEDEFLER
Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü
8.2.1 Kentimizin tarihi ve kültürel özelliklerinin gelecek nesillere taşınması için gerekli plan ve projelerini yapmak
İhtiyaca göre yeni planlamalar yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Ebu İshak Kazeruni Zaviyesi Onarımı
inşaatı
Koyunoğlu Konya Evi Onarımı inşaatı
Tescil yapıların restorasyonu veya
50%
rekonstrüksiyonu
Kızılören Han Restorasyonu İkmal İşi
50%
Köyceğiz Sokak Tarihi Yapının
% 100
Restorasyonu
Tavusbaba Sokak Tuvalet Yapımı ve
% 100
Çevre Düzenlemesi
Selçuklu Medeniyet Anıtı
% 70
Anıt ve İstasyon arası tretuvar
düzenlemesi
Aladdin-İplikci Cami arası tretuvar
% 100
düzenlemesi
Çatalhüyük müzesi yapım işi
50%
Asmalı Cami Restorasyon işi
50%
Kışla Cami Restorasyon Yapım işi
50%
Camii Bakım ve Onarım işi
50%
50%
Akyokuş Çevre düzenleme işi
50%
Karatay Medresesi Müzesi
50%
Restorasyon işi
Mevlevihane yapım işi
50%
Eski Buğday Pazarı Restorasyon
80%
yapım işi
Tarihi Kent Meydanı ve Çevre
40%
Düzenlemesi
II.Kılıçarslan Köşkünün Koruma Altına
100%
Alınması İşi
TCDD İstasyon Lojmanları
80%
Restorasyonu
PROF. DR. Necmeddin Erbakan Parkı
80%
İnş.
Mevlan Caddesi Cephe Rehabilitasyonu
PROJELER
PROJE ADI
Tescil yapıların restorasyonu veya
rekonstrüksiyonu
Tavusbaba Sokak Tuvalet Yapımı ve
Çevre Düzenlemesi
Köycegez Sokak Tarihi Yapının
Restorasyonu
Kızılören Han Restorasyonu İkmal İşi
Tescil yapıların restorasyonu veya
rekonstrüksiyonu inşaat safasi (Cami,
Konya tarihi evleri v.s.)
Selçuklu Medeniyet Anıtı
Anıt ve İstasyon arasi tretuvar
düzenlemesi
Sayfa
32 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
100%
2012-¨
2013-¨
200
2014-¨
20.000
410
990
1.000
4.000
140
500
6.000
30.000
2015-¨
2016-¨
PERFORMANS PROGRAMI 2014
Alaaddin-İplikci cami arası Tretuvar
düzenlemesi
Ebu İshak Kazeruni Zaviyesi ve Konya
Evi Bakım Onarım
Çatalhüyük müzesi yapım işi
Asmalı Cami Restorasyon işi
Kışla Cami Restorasyon Yapım işi
Camii Bakım ve Onarım işi
Akyokuş Çevre düzenleme işi
Karatay Medresesi Müzesi
Restorasyon işi
Mevlevihane yapım işi
Eski Buğday Pazarı Restorasyon
yapım işi
Tarihi Kent Meydanı ve Çevre
Düzenlemesi
II.Kılıçarslan Köşkünün Koruma Altına
Alınması İşi
TCDD İstasyon Lojmanları
Restorasyonu
PROF. DR. Necmeddin Erbakan Parkı
İnş.
400
260
7.100
500
120
2.000
5.000
500
1.700
6.000
2.000
2.500
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
7.400
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-¨
2016-¨
60%
2013-¨
2014-¨
18.000
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2013-¨
2014-¨
2015-¨
2016-¨
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-¨
2016-¨
HEDEFLER
Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü
8.3.1 Park, cadde vb. yerlere oturma gurubu ve kent mobilyaları yapmak
250 adet bank / yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Park, Cadde vb. yerlere yapılacak
250
200
oturma grubu miktarı (adet)
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
Park, Cadde vb. yerlere oturma grubu
45
50
ve kent mobilyaları yapmak
2014 - Adet / %
200
2014-¨
60
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
33
Sayfa
PROJELER
Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü
8.2.2 Bedesten çarşısı sokak sağlıklaştırmasını yapmak
2012 – 2016 yılları arasında tamamlanacaktır.
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Bedesten Çarşısı sokak sağlıklaştırma
1
inşaatı
PROJE ADI
2012-¨
Bedesten Çarşısı sokak
12.725
sağlıklaştırmasını yapmak
Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü
8.2.3 Tarihi Akçeşme mahallesinin sokak iyileştirilmesi yapmak
2012 – 2016 yılları arasında tamamlanacaktır.
2012 - Adet / %
Sokak sağlıklaştırma çalışmaları
%50
PROJE ADI
2012-¨
Mengüç Caddesi ve civarında sokak
2.000
sağlıklaştırma çalışmaları yapılması
8.3 İhtiyaç duyulan her yerde dinlenme alanları sağlamak
11.000
3.500
Mevlan Caddesi Cephe Rehabilitasyonu
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2.000
PERFORMANS PROGRAMI 2014
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü
8.3.2 Deforme olan bankların tamiratını yapmak
50 adet bank / yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Tamiratı yapılacak oturma bankı sayısı
50
50
50
(adet)
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
Deforme olan bankların tamiratını
2
6
yapmak
Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü
8.3.3 Korkuluk ve dubaların boyanmasını yapmak
Alt ve üst geçit korkuluk ve dubaların boyanması 3.000 mt. korkuluk ve 2.000 döküm dubaların boyanması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Korkuluk boyanmasını yapılması (mt)
3.000
2.000
2000
Dubaların boyanmasını yapılması (adet)
PROJELER
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2.000
Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
9.1.3 Yeni KOMEK binaları ve gerekli müştemilatlarını yapmak
2013 yılı içinde 1 adet yapmak, devam eden yıllarda ihtiyaca göre yeni planlamalar yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Bosna Hersek Komek Yüzme Havuzu
20
80
Yapımı
Harmancık Mahallesi Kent Konağı
100
Yapılması
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
Bosna Hersek Komek Yüzme Havuzu
500.000
2.000.000
Yapımı
Harmancık Mahallesi Kent Konağı
1.000.000
Yapılması
Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
9.1.4. Kimsesizler sosyal tesisleri yapmak
2013 yılı sonuna kadar tamamlamak,devam eden yıllarda ihtiyaca göre planlamalar yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Kimsesizler Sosyal Tesis Yapımı
100
Şevkat Evi Yapılması
2015-¨
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2.000
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
Korkuluk ve dubaların boyanmasını
25
25
yapmak
9. Konya’yı Kültür ve Turizm açısından cazibe merkezi haline getirmekiçin yeni fiziki mekanlar oluşturmak
9.1 Kültürel ve sosyal aktivite mekânları oluşturmak
HEDEFLER
Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü, Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
9.1.1 Hanımlar lokallerinin sayısını arttırmak
2013 yılı sonuna kadar 1 adet yapmak, devam eden yıllarda ihtiyaca göre yeni planlamalar yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
İnşaatın ilerleme yüzdesi (%)
30
70
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
Mümine Hatun Hanımlar Lokali Yapımı
885.000
2.065.000
Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
9.1.2 Gençlik merkezlerinin sayısını arttırmak
İleriki yıllarda ihtiyaca göre yeni planlamalar yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
İnşaatın ilerleme yüzdesi (%)
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
34 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayfa
2.000
2015 - Adet / %
2014 - Adet / %
2014-¨
2014 - Adet / %
100
2015-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2015 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
PERFORMANS PROGRAMI 2014
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJE ADI
2012-¨
Kimsesizler Sosyal Tesis Yapımı
Şevkat Evi Yapılması
Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
9.1.5. İstinaf Mahkemeleri hizmet binası yapmak
2012 yılı sonuna kadar tamamlamak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
İnşaatın ilerleme yüzdesi (%)
70
PROJE ADI
2012-¨
İstinaf Mahkemeleri Hizmet Binası
8.226.960
Yapımı
Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
9.1.6. Yeni hayvan park ve pazar tesisleri
2012 yılı sonuna kadar tamamlamak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
İnşaatın ilerleme yüzdesi (%)
92
PROJE ADI
2012-¨
Yeni Hayvan Park ve Pazar Tesisleri
9.965.720
Yapımı
Yapı İşleri Şube Müdürlüğü
9.1.7. Meyve ve sebze hali
2014 yılı sonuna kadar tamamlamak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
İnşaatın ilerleme yüzdesi (%)
PROJE ADI
2012-¨
9.1.8. Otogar tramvay durağı arası yaya yolunun üstünün kap.
2012 yılı sonuna kadar tamamlamak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
İnşaatın ilerleme yüzdesi (%)
100
PROJE ADI
2012-¨
Otogar Tramvay Durağı Arası Yaya
478.820
Yolunun Üstünün Kapatılması
9.1.9. Hızlı tren altgeçitlerinin üstlerinin kapatılması
2012 yılı sonuna kadar tamamlamak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
İnşaatın ilerleme yüzdesi (%)
100
PROJE ADI
2012-¨
Hızlı Tren Altgeçitlerinin Üstlerinin
408.280
Kapatılması
9.1.10. 100 yataklı orduevi yapılması
2013 yılı sonuna kadar tamamlamak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
İnşaatın ilerleme yüzdesi (%)
10
PROJE ADI
2012-¨
100 Yataklı Orduevi Yapımı
740.000
9.1.11. Tatlıcak tesislerinde muhtelif çatı ve duvar işleri yaptırılması
2012 yılı sonuna kadar tamamlamak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
İnşaatın ilerleme yüzdesi (%)
100
PROJE ADI
2012-¨
Tatlıcak Tesislerinde Muhtelif Çatı ve
110.200
Duvar İşleri Yaptırılması
9.1.12. Tcdd lojmanları yapılması
2013 yılı sonuna kadar tamamlamak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
İnşaatın ilerleme yüzdesi (%)
2013-¨
6.500.000
2014-¨
2015-¨
2016-¨
3.500.000
2013 - Adet / %
2013-¨
2013 - Adet / %
2013-¨
2014 - Adet / %
2014-¨
2014 - Adet / %
2014-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2013 - Adet / %
30
2013-¨
2014 - Adet / %
70
2014-¨
2015 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2013-¨
2013 - Adet / %
2013-¨
2014-¨
2014 - Adet / %
2014-¨
2013 - Adet / %
90
2013-¨
6.660.000
2014 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2013-¨
2013 - Adet / %
100
2014-¨
2014-¨
2014 - Adet / %
2015-¨
2015-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
35
Sayfa
PROJELER
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PROJELER
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
PROJE ADI
Tcdd Lojmanları Yapılması
9.1.13.Teleferik yapılması
2013 yılı sonuna kadar tamamlamak
AÇIKLAMA
İnşaatın ilerleme yüzdesi (%)
PROJE ADI
Merama Teleferik Yapılması
9.1.14.Müze yapılması
2014 yılı sonuna kadar tamamlamak
AÇIKLAMA
İnşaatın ilerleme yüzdesi (%)
PROJE ADI
Mevlana Müzesi Yapımı
9.1.15.Restorasyon Yapılması
2013 yılı sonuna kadar tamamlamak
AÇIKLAMA
İnşaatın ilerleme yüzdesi (%)
PROJE ADI
Kadınlar Pazarı Restorasyonu
9.1.16.Otobüs hareket merkezleri yapımı
2013 yılı sonuna kadar tamamlamak
AÇIKLAMA
İnşaatın ilerleme yüzdesi (%)
PROJE ADI
Alakova,Samanpazarı ve Yazır Otobüs
Hareket Merkezi İdari Binaları Yapımı
9.1.17.İtfaiye garajı yapılması
2012 yılı içinde tamamlamak
AÇIKLAMA
İnşaatın ilerleme yüzdesi (%)
PROJE ADI
Kaşınhanı İtfaiye Garajı Yapımı
9.1.18.Bekleme salonu yapılması
2013 yılı içinde tamamlamak
AÇIKLAMA
İnşaatın ilerleme yüzdesi (%)
PROJE ADI
Havaalanı Bekleme Salonu Yapılması
9.1.19.Nikah salonu dekorasyonu
2012 sonuna kadar tamamlamak
AÇIKLAMA
İnşaatın ilerleme yüzdesi (%)
PROJE ADI
Zindankale Nikah salonu Dekorasyonu
Yapımı
9.1.20. İdari bina yapılması
2014 yılı sonuna kadar tamamlamak
AÇIKLAMA
İnşaatın ilerleme yüzdesi (%)
PROJE ADI
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İdare
Binası Yapımı
Sayfa
36 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2012-¨
2013-¨
2.500.000
2014-¨
2013 - Adet / %
100
2013-¨
3.000.000
2014 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
100
2014-¨
30.000.000
2015 - Adet / %
2013 - Adet / %
100
2013-¨
500.000.000
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2012 - Adet / %
30
2012-¨
2013 - Adet / %
70
2013-¨
2014 - Adet / %
315.000
735.000
2012 - Adet / %
90
2012-¨
423.000
2013 - Adet / %
10
2013-¨
47.000
2014 - Adet / %
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
100
2013-¨
100.000
2014 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2012 - Adet / %
2012-¨
2012 - Adet / %
2012-¨
2012 - Adet / %
2012-¨
2012-¨
2012 - Adet / %
100
2012-¨
2013-¨
2013-¨
2014-¨
2014-¨
2014-¨
2014-¨
2014-¨
2014-¨
2015-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2015-¨
2015-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
750.000
2012 - Adet / %
2012-¨
2013 - Adet / %
2013-¨
2014 - Adet / %
100
2014-¨
1.300.000
2015 - Adet / %
2015-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
PERFORMANS PROGRAMI 2014
10 Yollarda yapılan kazının minimuma indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, AYKOME nin etkinliğinin artırılması
10.1 Yol üstyapısı tamamlanan yolların bozulmasını engellemesi, bu yolların daha uzun süre hizmet vermesinin sağlanması, yapılan tretuvar ve asfalt yama
HEDEFLER
Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü
10.1.1 Altyapı Koordinasyon Merkezinin ortak aldığı 2007/7 -005 nolu kararla yeni yapılan yollarda ilk 5 yıl kazı ruhsat izni verilmemesi, yeni yapılan yollarda kazı
Yol üst yapısı tamamlanan yollarda kazı ihtiyacının ve abone bağlantısı sayısının azalması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Yeni yollarda verilen kazı ruhsatı (adet)
2012-¨
2013-¨
2014-¨
2015-¨
2016-¨
PROJELER
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü
10.1.2 Stabilize ve toprak yollarda altyapı çalışmalarının tamamlanması ve boş parsellere hizmet bacalarının koyulmasını sağlamak
Abone bağlantısı sayısını en aza indirmek
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Toprak ve stabilize yollarda verilen
3.000
4.000
5.000
6.000
ruhsat (adet)
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
2015-¨
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü
10.1.3 Yol üst yapısı tamamlanan ve / veya kazı yapılan yerlerde yolun bir daha bozulmasını engellemek amacıyla boş boru atılması sağlanmak
Tekrarlı kazı sayısını en aza indirmek
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
PROJELER
Boş boru atılması (mtül)
PROJE ADI
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
10.2 Altyapı kuruluşlarının çalışmalarını Aykome yönetmeliğindeki şartlara göre yapılmasını ve yeni teknolojilerin kullanılması sağlaması, arazide tam kontrolün
HEDEFLER
Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü
10.2.1 Verilen ruhsatlara göre yatırımcı kuruluşların kontrolünün sağlanması, ruhsatsız kazıların tespitini sağlaması ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak
Ruhsatsız kazı yapılması sayısının en aza indirilmesi
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
PROJELER
Yapılan ruhsatsız kazı (adet)
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü
10.2.2 Teknik personel sayısının artırılmasını sağlamak
20 personele ulaşmak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
PROJELER
Tekniker
İşçi
Şoför
Operatör
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü
10.2.3 Arazide ruhsat kontrolünün yapılması, açılan tranşenin durumunun işlenmesi, uygunluk durumunun ve ruhsatsız kazıların tespiti için Pda Türü cihaz ve
Yapılan kontrollerin daha sık yapılma ve kayıt alma oranı
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
Mobil cihaz alınması (adet)
Yazılım alınması (adet)
2016 - Adet / %
7.000
2016-¨
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
20.000
2012-¨
20.000
2013-¨
25.000
2014-¨
27.000
2015-¨
30.000
2016-¨
2012 - Adet / %
2012-¨
2012 - Adet / %
5
10
3
2
2012-¨
2013 - Adet / %
2013-¨
2013 - Adet / %
5
10
3
2
2013-¨
2014 - Adet / %
2014-¨
2014 - Adet / %
7
20
5
5
2014-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2015 - Adet / %
10
25
8
8
2015-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
15
26
10
10
2016-¨
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
7
1
5
1
5
1
5
1
5
1
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
37
Sayfa
MÜDÜRLÜK
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PERFORMANS PROGRAMI 2014
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
2015-¨
2016-¨
Mobil cihaz ve yazılım alınması
5.000
5.000
10.3 Kurum ve kuruluşların Altyapı çalışmalarının yaptığı yerlerin için kurumlarla yapılan protokol çerçevesinde kaplama tamiratlarının yapılmasını sağlamak
HEDEFLER
Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü
10.3.1 Tretuvar tamiratının yapılmasını sağlamak
10000 m2/yıl parke – 3000 m tül/yıl bordür tamiratının yapılması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
PROJELER
2
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
10.000
3.000
2012-¨
30.000
5.000
2013-¨
45.000
7.000
2014-¨
45.000
7.000
2015-¨
45.000
7.000
2016-¨
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2.000
2.000
80.000
10.000
2013-¨
60.000
5.000
5.000
120.000
2.500
2014-¨
100.000
5.000
5.000
120.000
2.500
2015-¨
100.000
5.000
5.000
120.000
2.500
2016-¨
100.000
10.000
20.000
20.000
20.000
10.000
20.000
20.000
20.000
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
1
50
30
2012-¨
100.000
60.000
1
50
30
2013-¨
1.000.000
60.000
2
80
40
2014-¨
1.000.000
60.000
3
80
40
2015-¨
1.000.000
60.000
4
80
40
2016-¨
1.000.000
60.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
PROJELER
Tretuvar tamiratı (m )
Bordür tamiratı (mtül)
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü
10.3.2 Asfalt yama tamiratının yapılmasını sağlamak
40000 ton/yılasfalt yama tamiratının yapılması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
3
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
2.000
Kazı yapılması (m )
2.000
Dolgu yapılması (m3)
Asfalt yapılması (ton)
60.000
1.000
Beton dökülmesi (m 3)
PROJE ADI
2012-¨
Muhtelif tamirat ve asfalt yama
8.000
Asfalt yol bakım aracı ile yama
500
yaptırılması (1.kısım)
Asfalt yol bakım aracı ile yama
500
yaptırılması (2.kısım)
Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü
10.3.3 Asfalt Yol Bakım Aracı Alınmasını sağlamak
1 adet
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
PROJELER
PROJELER
Asfalt yol bakım aracı (adet)
Yönlendirme ve bilgi levhası
Bariyer
PROJE ADI
Çıplak şase kamyon alınması
Kamyon üst yapısının yaptırılması
Yönlendirme levhası ve bariyer alınması
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
Altyapı Koordinasyon Şube Müdürlüğü
10.3.4 Soğuk Asfalt Katkı Maddesi Alımı yapmak
50 ton/yıl
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
PROJELER
İnşaatın ilerleme yüzdesi
38 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayfa
2012 - Adet / %
Soğuk asfalt katkı maddesi (ton)
60
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
Soğuk asfalt katkı maddesi alımı
300
600
700
11.Belediye mücavir alanı içerisindeki belediye tesislerinin vatandaşlarımız tarafından tam kapasiteli kullanılması
11.1 Belediye tesislerinin inşaat,mekanik ve elektrik kalemlerinin işlerliğinin sürdürülmesi
HEDEFLER
Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
11.1.1 Otopark Modernizasyonu
2013 yılı sonuna kadar tamamlamak
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
100
2014 - Adet / %
2015-¨
700
2015 - Adet / %
2016-¨
700
2016 - Adet / %
PERFORMANS PROGRAMI 2014
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
DİĞER FAALİYET ve PROJELER
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
2015-¨
Melike Hatun Katlı Otoparkı
1.100.000
Modernizasyonu
İplikçi Otoparkı Modernizasyonu
600.000
Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
11.1.2 Umumi Tuvaletlerin Bakım ve Onarımlarının Yapılması
2013 yılı sonuna kadar tamamlamak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
İnşaatın ilerleme yüzdesi
100
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
2015-¨
Umumi Tuvaletlerin Modernizasyonu
300.000
Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
11.1.2 Araç Altgeçitleri, Süs Havuzları, Yaya Altgeçit ve Üstgeçitleri, Belediye Tesislerinde Bulunan Pompaların Bakım ve Onarımı
Pompa Arızalarını En Aza İndirmek
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
İlerleme Yüzdesi
100
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
2015-¨
Yağmur suyu drenaj pompalarının
150.000
bakımı
Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
11.1.3 Yaya Altgeçit ve Üstgeçitleri ile Belediye Tesislerinde Bulunan Asansörlerin Bakım ve Onarımı
Asansör Arızalarını En Aza İndirmek
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
İlerleme Yüzdesi
100
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
2015-¨
Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin
300.000
Bakımı
Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
11.1.4 Belediyemize Ait Süs Havuzlarının Bakım ve Onarımının Yapılması
Süs Havuzlarının İşlerliğini Sürekli Hale Getirmek
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
İlerleme Yüzdesi
100
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
2015-¨
Süs Havuzlarına SuYalıtımı ve
150.000
Kaplama Yapılması
Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü
11.1.5 Araç Altgeçitleri, Süs Havuzları, Yaya Altgeçit ve Üstgeçitleri, Belediye Tesislerinde Bulunan Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarımı
Elektrik Tesisat Arızalarını En Aza İndirmek
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
İlerleme Yüzdesi
100
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
2015-¨
Elektrik Arızaları için Kullanılan
570.000
Malzeme Alımı
2012-¨
2013-¨
2014-¨
2015-¨
TOPLAM (TL)
272.031
430.029
792.072
Personel Giderleri (*1000 TL)
7.030
9.530
18.120
Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Payı
1.770
2.730
1.190
Giderleri (*1000TL)
Mal Hizmet Alımı Giderleri (*1000 TL)
47.451
78.647
39.776
Cari Transferler (*1000 TL)
20
30
40
Sermaye Giderleri (*1000 TL)
224.005
371.248
692.535
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016-¨
FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
39
Sayfa
PROJELER
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PERFORMANS TABLOSU
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Bütçe Yılı : 2014
İMAR ve ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
10/ %20
2016- ¨
2016 - Adet / %
2016 - Adet / %
10/ %100
2013 yılında hedeflenen köy yerleşim
planları halihazır harita ve jeolojik
2/%5
etüdleri olmadığından dolayı
tamamlanamamıştır
Arazi tespit çalışmalarının yapılması
(analiz ve sentez çalışmaları )
Kurum ve kuruluş görüşleri
Konunun kamuoyu ile paylaşılması
Hazırlanan planın imar komisyonları ve
mecliste görüşülmesi
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2.014 TL
2015-TL
Mahalle statüsüne geçen köy yerleşim alanlarının nazım
10 imar planlarının tamamlanması
2
10
İmar Planlama Şube Müdürlüğü
11.1.2 Mevcut 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planının revizyonunun yapılması
Bilgi toplumu sürecinde değişen ve gelişen kentin 2016 yılına kadar 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında revizyonlara gidilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Belediye ve Mücavir alan sınırları içersindeki revizyon
10%çalışmaları
15%
15%
Kurum ve kuruluş görüşleri
Analiz ve sentez çalışmaları (arsa-arazi
işlemleri -mülkiyet)
Konunun kamuoyu ile paylaşılması
40 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayfa
12/ %54
2013- ¨
40.791
YILLAR
2014- ¨
27.937
27.937
2014 - Adet / %
2015- ¨
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL)
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
40.791
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2015 - Adet / %
İdari Personel Sayısı
3
Teknik Personel Sayısı
59
İşçi Personel Sayısı
3
Toplam Personel Sayısı
78
Bilgisayar Adedi
81
Yazıcı Adedi
26
Plotter Adedi
3
Total Station Adedi
1
Araç Adedi
8
STRATEJİK AMAÇ
11 Kültürel ve tarihsel dokuya uygun, planlı düzenli ve modern bir kent oluşturmak
STRATEJİK HEDEF
11.1 Belediye sınırları içinde imar planı bulunmayan yerleşimlerin imar planlarının hazırlanması ve üst ölçekli planlarda ise revizyona gidilmesi
TANIMLAR
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK
İmar Planlama Şube Müdürlüğü
FAALİYET
11.1.1 Kısmi Nazım İmar Planlarının Yapılması
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
Mahalle statüsüne geçen köy yerleşim alanlarının nazım imar planlarının tamamlanması
İmar olmayan fakat yerleşime
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
açılmış merkez mahallelerin imar
planlarının tamamlanması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Belediye mücavir alan sınırları içerisine
dahil olan mahalle statütüsüne geçen
22 köy yerleşim alanının nazım imar
planının hazırlanması
2012 - ¨
30.220
36.000
2016-TL
2016 - Adet / %
PERFORMANS PROGRAMI 2014
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
41
Sayfa
PROJELER
Hazırlanan planın imar komisyonları ve
mecliste görüşülmesi
PROJE ADI
2012-TL
2013-TL
2.014 TL
2015-TL
2016-TL
1/25000 Nazım İmar Planı
10
15
15
Revizyonu
İmar Planlama Şube Müdürlüğü
11.1.3 6360 sayılı kanun kapsamında imar çalışmaları yapmak
6360 sayılı kanunla Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda olan yerleşmelerin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Konya Kenti Nazım İmar Planlarının tamamlanması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna
geçen yerleşmelerin imar planları
10%
açısından mevcut durumlarının tespiti
İmar planı olmayan yerleşmelerin
1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar
planının hazırlanması
Kurum ve kuruluş görüşleri
Analiz ve sentez çalışmaları (arsa-arazi
işlemleri ,mülkiyet,projeksiyon)
Konunun kamuoyu ile paylaşılması
Hazırlanan planın imar komisyonları ve
mecliste görüşülmesi
PROJE ADI
2012-Adet%
2013-Adet%
2012-Adet
2015-Adet%
2016-Adet%
1/25000 ve 1/5000 Nazım İmar
10 TL
Planların yapılması
İmar Planlama Şube Müdürlüğü
11.2.2 Konut politikası çerçevesi çizilerek kentsel dönüşüm alanlarında uygulanması
Dönüşüm alanlarında arsa ve konut üretiminin kamu yararı ve toplumsal faydalar gözetilerek sağlanması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Konu ile ilgili diger kamu kurum ve
kurulusları ile gerektiginde ortak
20%
20%
20%
projelerin üretilmesi
Dönüşüm projeleriyle yenilenmiş konut
alanlarının yanısıra; büyük rekreasyon
alanları, kent parkları, kent meydanları,
ticaret merkezlerinin de kente
kazandırılması.
Yalnızca yatırımı yapılan proje üzerinde
odaklaşma yerine yatırımın proje
alanının çevresine yayılması ve
böylelikle kamu yatırımları için kentsel
alanların yaratılması
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
2015-¨
2016-¨
Arsa ve Konut Üretim Projeleri
500
500
500
11.3 Şehrimize yeni alt merkezler oluşturmak
HEDEFLER
İmar Planlama Şube Müdürlüğü
11.3.1 Planlama çalışmalarının yapılması
Alt merkezleşmeye ilişkin kırılamamış olan eğilimin 2012-2016 yılları arasında oluşturulacak planlarla değiştirilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Özellikle kentin kuzeyinde mezkez
fonksiyonlarının (resmi kurum, ticaret,
sosyal ve kültürel merkezler,)
süreçle ilgili
süreçle ilgili
süreçle ilgili
geliştirilmesine yönelik plan kararlarının
alınması ve imar planlarının
onaylanması
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
2015-¨
Alt Merkez Oluşturma Projesi
500
500
500
İmar Planlama Şube Müdürlüğü
11.3.3 Alt merkez kültürü oluşturmak
Meslek odası ve sivil toplum kuruluşları ile ortak projelerin üretilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Konunun kamuoyu ile paylaşılması ve
Belediyemiz öncülüğünde gerekli bütün
süreçle ilgili
süreçle ilgili
süreçle ilgili
koşulların sağlanması
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
2015-¨
Alt Merkez Oluşturma Projesi
0
0
11.4 Gecekondusuz şehir hüviyetinin korunması, bu konuda sıkı denetimlerin sağlanması ve projelerin oluşturulması
HEDEFLER
İmar Planlama Şube Müdürlüğü
11.4.1 Dar gelirli vatandaşlara ucuz arsa temini
Her gelir düzeyine yönelik konut talebini karşılayacak projelerin hayata geçirilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Kentsel dokunun parsel bazında
yapılaşma yerine, proje ve mahalle
süreçle ilgili
süreçle ilgili
bazında yapılaşma düzeninin
oluşturulması,
süreçle ilgili
süreçle ilgili
süreçle ilgili
Büyükşehir Belediyesi olarak gereken
arsa ve konut üretiminin yapılarak bu
konularda yaşanacak olası
spekülayonların önüne geçilmesi,
kaçak konut ve arsa üretiminin
engellenmesi,
süreçle ilgili
süreçle ilgili
süreçle ilgili
25%
2012-TL
250
2013-TL
2.014 TL
PROJELER
PROJE ADI
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
11.7 Kültürel ve tarihi değerleri korumak
2016 - Adet / %
2016-¨
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
süreçle ilgili
Kent dokularının (sokak, mahalle, semt
ve kent ölçeklerinde), fiziksel, sosyal ve
ekonomik boyutların iyileştirilmesine
yönelik projelerin hazırlanması
HEDEFLER
İmar Planlama Şube Müdürlüğü
11.7.1 Müze Şehir konumundaki kentimizin tarihi ve kültürel özelliklerinin gelecek nesillere taşınması için gerekli plan ve projelerin yapılması, uygulaması ve
Sürecte devam edecektir
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Mevlana Külliyesi Çevresi Kentsel sit
alanı Koruma amaçlı İmar planı
80%
100%
hazırlanması
II. Kılıçaslan Köşkü rölöve ve
100%
restorasyon projesi işinin yapılması
Buğday pazarı projelerinin revize
100%
edilmesi ve onaylanması işi
DDY istasyon lojmanları rölöve,
restorasyon,restitüston ve çevre
100%
düzenleme projelerinin yapılması işi
42 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayfa
2014 - Adet / %
2016-¨
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PROJELER
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
2015-¨
2016-¨
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
1.372
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
1.Standartlara uygun doğru ve güvenilir zemin deneyleri, yol-agrega deneyleri ve zemin etüd kontrolleri yapmak
1.1 Sürekli iyileştirmeler yaparak sistemi geliştirmek ve müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutmak
HEDEFLER
İmar Planlama Şube Müdürlüğü
1.1.1 Jeolojik-Jeoteknik Rapor Hazırlamak
2014 yılı içinde tamamlanacak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Hazırlanan rapor sayısı
8
1
15
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
2013 - Adet / %
125
2013-¨
2014 - Adet / %
PROJELER
İmar Planlama Şube Müdürlüğü
1.1.2 Plan Tadilatı için Jeolojik-Jeoteknik Rapor Hazırlamak
2013 yılı içinde tamamlandı
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Hazırlanan rapor sayısı
PROJE ADI
2012-¨
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
İmar Planlama Şube Müdürlüğü
1.1.3 Zemin Etüt Raporlarının Kontrolünü Yapmak ve Onaylamak
2013 yılı içinde tamamlandı
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Kontrolü yapılıp onaylanan rapor sayısı
970
2012-¨
2013-¨
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
İmar Planlama Şube Müdürlüğü
1.1.4 İlçelerden Gelen Zemin Etüt Raporlarının Kontrolünü Yapmak
2013 yılı içinde tamamlandı
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Kontrolü yapılan rapor sayısı
154
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
İmar Planlama Şube Müdürlüğü
1.1.5 Zemin Deneyleri, Yol-Agrega Deneyleri Yapmak
2013 yılı içinde tamamlandı
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Yapılan deney adedi
564
PROJE ADI
2012-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2015 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
496
PROJELER
PROJELER
2014-¨
2015-¨
2013 - Adet / %
1.635
2013-¨
2014-¨
2014 - Adet / %
2014-¨
2014 - Adet / %
2014-¨
İmar Planlama Şube Müdürlüğü
1.1.6 Jeotermal Çalışmalar Yapmak
2012 yılı içinde tamamlandı
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Sondajda İlerlenen metre miktarı
1.100
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
Jeotermal Sondaj Yapımı
1.342.045
12.4 Kentimizde acil müdahale ve afetlere müdahale amacıyla bilgi teknolojilerinin kullanılması
HEDEFLER
Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü
12.4.1 Acil müdahale Afet Yönetim Bilgi Sistemi “Beni haritada Gör”
2012 yılı sonuna kadar tamamlanması
2015-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
43
Sayfa
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
İtfaiye Merkezinde ihbar adresinden
daha hızlı ulaşımın sağlanması amacı
ile Coğrafi Konum ile ilişkilendirmek
için Kent Bilgi Sistemi etkinliği
sağlayacak yazılım platformunun
hazırlanması
PROJE ADI
50%
2014-¨
1.000
2015-¨
2016-¨
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-¨
2016-¨
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
HEDEFLER
Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü
12.5.1 Trafik Bilgi Sistemi
2013 yılı sonuna tamamlanması
AÇIKLAMA
Akıllı Işık Sisteminin Kent Bilgi Sistemi
Platformunda takibini yapacak
programın yazılım programının
yaptırılması
PROJE ADI
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
30%
70%
100%
2013-¨
500
2014-¨
1.000
2012-¨
1000
12.6 Kentimizin Üç Boyutlu Genel Haritasının Hazırlanması
HEDEFLER
Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü
12.6.1 Üç Boyutlu Kent Modeli
2014 yılı sonuna tamamlanması
AÇIKLAMA
Oblik Foto veya Lidar Tarama Cihazları
temin ederek Turizm faaliyetlerine
destek vermek, Kent genelinde yapılan
projelerin halka tanıtımında 3 Boyutlu
görsel harita altlığı yazılımlarının
oluşturulması
2012 - Adet / %40
2013 - Adet / %30
2014 - Adet / %30
50%
30%
20%
MÜDÜRLÜK
Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
12.7.1 TEYAP (Tek Merkezli Elektronik Yapılaşma Merkezi)
2013 yılı sonuna tamamlanması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
PROJELER
30%
2012-¨
2013-¨
500
12.5 Kentimizde trafik akışının düzenlenmesi amacıyla bilgi teknolojilerinin kullanılması
İlçe Belediyelerince verilen Ruhsat ve
Yapı Kullanma izin belgelerinin bir veri
tabınında toplanması, böylelikle
yapılaşmanın takibinin yapılması.Yasal
yollar dışında yapılan binaların tespit
edilmesi, aynı zamanda ruhsat
bilgilerinin bir kısmının vatandaşla
internet yolu ile paylaşılması, ihale
şartname hazırlığı aşamasında
2.000
25%
PROJE ADI
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
75%
75%
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
2012-TL
2013-TL
2014 - TL
500
1.000
12.8 Konya İl Sınırları içindeki yapılmış ve yapılacak İmar Plan çalışmalarının CBS ortmında tek merkezde toplanması
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK
Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
12.8.1 Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı İmar Planlama Portalı
2014 yılı sonuna tamamlanması
44 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayfa
50%
PERFORMANS PROGRAMI 2014
AÇIKLAMA
Konya İl Sınırının Büyükşehir Belediye
Sınırı olması halinde merkeze
bağlanacak 31 ilçedeki tüm planlama
faaliyetlerinin planlama süreçlerini de
içerecek şekilde tek merkezde Coğrafi
Bilgi Sistemi ortamında toplanması, iş
takibinin elektronik ortamda dijital imza
kullanılarak sağlanması- teknik
şartname hazırlık aşamasında
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
40%
30%
30%
2015 - Adet / %
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
2015-¨
Dar gelirli vatandaşlara ucuz arsa
250
250
250
temini
11.5 Şehir içi araç ve yaya ulaşım problemlerinin çözümü için gerekli planlama ve arsa, arazi düzenlemelerinin yapılması
HEDEFLER
Eml.Kam.Şb.Müdürlüğü
11.5.1 İmar planıyla tespit edilen ana ulaşım arterlerinin açılması için gerekli uygulamanın veya kamulaştırmanın yapılması
Her yıl bütçeye uygun olarak programdaki yol ve diğer alanların kamulaştırılması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Programa Alınan Kamulaştırma Sayısı
3
6
Programa Alınan Kamulaştırma Alanı
70.000
120
(m2)
Programa Alınan Kamulaştırma Bina
Sayısı
PROJELER
2012 - Adet / %
PROJE ADI
200
2012-TL
8.000
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
150
2013-TL
5.700.000-TL
2014-TL
2015-TL
11.5.2 Kent merkezi içinde planla belirlenen yayalaştırma projelerinin uygulanmasının hızlandırılması
Planlanan alanların 4 yıl içinde gerçekleştirilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
2015-¨
180
11.8 Proje ve Planlamaya altlık oluşturmak amacıyla halihazır haritaların yapılması ve güncellenmesi
HEDEFLER
Harita Şube Müdürlüğü
11.8.1 Mahalle statüsüne geçen köylerde imar planı yapılacak köy yerleşim alanlarının 1/5000 ölçekli halihazır haritasının yapılması
Sürecte devam edecektir
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
1/5000 ölçekli halihazır harita yapımı
12/ %54
7/%50
5/%50
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
2015-¨
Sayısal halihazır harita yapımı
150
150
75
11.8.2 Mahalle statüsüne geçen köylerde imar planı yapılacak köy yerleşim alanlarının 1/1000 ölçekli halihazır haritasının yapılması
Sürecte devam edecektir
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
1/1000 ölçekli halihazır harita yapımı
12/ %54
7/%50
5/%50
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
2015-¨
Sayısal halihazır harita yapımı
150
150
75
11.9 İmar Planlarının zemine yansımasının sağlanması
HEDEFLER
Harita Şube Müdürlüğü
2016-TL
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
45
Sayfa
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PERFORMANS PROGRAMI 2014
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
DİĞER FAALİYET ve PROJELER
11.9.1 İmar planlarının zemine yansımasının sağlanması amacıyla kentsel dönüşüm alanı ilan edilen sahada yeni yapılacak planlamaya uygun parselasyon
Yeni imar planların yapılması ile birlikte uygulamaya başlanacaktır.
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Parselasyon planlarının yapılması
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
2015-¨
2016-¨
0
Harita Şube Müdürlüğü
11.9.2 5 yıllık imar programına alınan ve kamulaştırılması istenen taşınmazların kamulaştırma haritalarının yapılması
5 kamulaştırma haritası/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Kamulaştırma haritası hazırlanması
5/ %100
5/%100
5/%100
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
2015-¨
2016-¨
Harita Şube Müdürlüğü
11.9.3 Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların imar planına göre uygulamaların yapılması
15 imar uygulaması/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
İmar uygulama dosyası hazırlanması
15 / %100
15/%100
15/%100
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
Tescile esas uygulama dosyası
hazırlanması
Harita Şube Müdürlüğü
11.9.4 Belediyemizle ilgili projelerde parselasyon işlemlerinin yapılması
5 parselasyon işlemi/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Parselasyon planı hazırlanması
5 / %100
5/%100
5/%100
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014-¨
Parselasyon planı hazırlanması
Harita Şube Müdürlüğü
11.9.5 İlçe Belediyelerinden gelen parselasyon işlemlerinin kontrolünün yapılarak onanması
70 parselasyon işlemi/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Parselasyon dosyası kontrol ve
70/ %100
70/%100
70/%100
onaması
2012-TL
2013-TL
2014-TL
TOPLAM (TL)
30.220
40.791
27.937
Personel Giderleri (*1000 TL)
1.915
1.545
3.065
Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Payı
325
225
570
Giderleri (*1000TL)
Mal Hizmet Alımı Giderleri (*1000 TL)
5.935
6.636
6.981
Cari Transferler (*1000 TL)
Sermaye Giderleri (*1000 TL)
22.045
32.385
17.321
Sayfa
46 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-¨
2016-¨
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-¨
2016-¨
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-TL
2016-TL
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PERFORMANS TABLOSU
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Bütçe Yılı : 2014
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2013- ¨
14.724
2012- ¨
2013- ¨
YILLAR
2014- ¨
15.036
2015- ¨
2016- ¨
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL)
15.788
16.577
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
8.096.256
14.724
15.036
15.788
16.577
PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Personel Sayısı
35
36
33
Gelen Evrak Sayısı
2.692
2.600
2.800
Yapılan İhale Sayısı
116
100
100
Doğrudan Temin Evrak Sayısı
1.667
1.700
1.800
Ambarlarda bulunan taşınır
420.000
420.000
420.000
malzemelerin sayısı
Yıl sonu itibari ile ambarlarda bulunan
demirbaş ve tüketim malzemelerinin
59.755.678
60.970.352
135.392.620
parasal değer toplamı TL
Yıllar itibari ile zayi olan ve kullanım
miadı dolan malzemelerin ortalama
6.640
300.000
…
değeri TL
Ücreti karşılığında piyasada yaptırılan
Atölyelerimizde yapılamayıp
iş yüzdesi (1 yıl içerisinde arızaya
piyasaya gönderilen araç ve makine
45 / %4
20 / %3
…
gelen tüm araç gereç ve makinelerin
sayısı
toplamına göre) Adet
Belediyemize yeni alınan araç ve
Yıllara göre bakımı yapılan araç gereç
62 / %10
56 / %8
87 / %14
gereç sayıları
ve makine sayısındaki artış yüzdesi
STRATEJİK AMAÇ
17 Taşınır mal yönetimi sisteminin iyileştirilmesi ile araç ve çalışma verimliliğin artırılması
STRATEJİK HEDEF
17.1 Demirbaş sınıfındaki araç ve gereçlerin zimmet edindirilmesi ve zimmetten düşürülmesi esnasında ortaya çıkan karmaşıklığın önüne geçmek
TANIMLAR
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
17.1.1 Demirbaş takip sisteminin kurulması
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
Demirbaş sınıfından sayılan tüm araç ve gereçlerin kullanıma alınmasından, kullanım dışı kalmasına kadar geçen süre içerisindeki takibi ve kontrolü yapılacak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
15.000
2014 - ¨
2015- ¨
2016- ¨
PROJELER
PROJE ADI
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
17.2 Personelimizin yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliği artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak için hizmet içi eğitim faaliyetlerinin uygulanması
HEDEFLER
PROJELER
17.2.1 Bilgisayar kursu verilmesi
Personelimizin bilgisayar kullanım performansını artırılarak azami fayda sağlanacak.
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Katılacak kişi adedi
13
Eğitim cinsi(MS. Office Programları)
PROJE ADI
2012- ¨
2013- ¨
Eğitim yapılması işi
1.950
2014 - Adet / %
2014 - ¨
2015 - Adet / %
2015- ¨
2016 - Adet / %
2016- ¨
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
47
Sayfa
2012- ¨
8.096.256
PERFORMANS PROGRAMI 2014
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
DİĞER FAALİYET ve PROJELER
17.2.2 Tabi olduğumuz yasaya yönelik eğitim verilmesi
Yaptığı işe hakim personel yetiştirilecek.
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
1 Adet Kurs (4734 Sayılı KİK Kanunu
Eğitimi)
Katılacak kişisayısı
5
PROJE ADI
2012- ¨
Personel yetiştirme eğitimi
17.3 Sürekli gelişme ve iyileşme sağlanması
5
2013- ¨
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
5
2014 - ¨
Birimimiz tarafından eğitim verilecektir.
2015- ¨
2016 - Adet / %
2016- ¨
HEDEFLER
17.3.1 Satın alma sisteminde iyileştirme yapmak
Satınalma destek hizmetlerinde toplam kalite uygulamasına geçerek mal ve hizmet alımlarına esneklik ve etkinlik kazandırılacak ve toplu alımlara yönelip
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Satınalma sistemi iyileştirilmesi
Mevzuat eğitimi (4734 Sayılı KİK
Kanunu)
Katılan kişi sayısı
10
10
10
PROJE ADI
2012- ¨
2013- ¨
2014 - ¨
İyileştirme eğitimi vermek
Birimimiz tarafından eğitim verilecektir.
17.4 Belediyemiz toplu taşıma araçlarındaki gereğinden fazla duraklamayı veya sapmayı engelleme
HEDEFLER
17.4.1 Araç takip sisteminin kurulması
Belediyemize ait toplu taşıma araçlarına iki yıl içerisinde araç takip sistemi kurulacak ve aktif hale getirilecek
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Takip sistemi kurulacak araç adedi
30
*
*
PROJE ADI
2012- ¨
2013- ¨
Araç takip sistemi kurma işi
30.000
17.5 Belediyemiz araçlarında ortaya çıkan tespit/bakım sürelerinin azaltılması
2014 - ¨
2015- ¨
2015 - Adet / %
*
2015- ¨
2016- ¨
2016 - Adet / %
*
2016- ¨
HEDEFLER
17.5.1 Özel aparat sistemlerinin kurulması
Araç arıza ve bakım süreleri azaltılacak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Eğitim verilecek personel sayısı
56
Arızada çalışan personel sayısı
28
Bakımda çalışan personel sayısı
28
Hedeflenen gün sayısı
1
Araç arıza giderme süresi
5 saat
PROJE ADI
2012- ¨
Bakım sürelerinde iyileştirme
4.000
2012- ¨
TOPLAM (TL)
11.249
Personel Giderleri (*1000 TL)
2.485
Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Payı
380
Giderleri (*1000TL)
Mal Hizmet Alımı Giderleri (*1000 TL)
8.183
Cari Transferler (*1000 TL)
3.200
Sermaye Giderleri (*1000 TL)
198
48 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayfa
2013 - Adet / %
2013 - Adet / %
56
28
28
1
5 saat
2013- ¨
4.000
2013- ¨
14.727
2.820
2014 - Adet / %
56
28
28
1
5 saat
2014 - ¨
4.000
2014- ¨
15.036
2.720
430
375
11.317
3
157
11.783
1
157
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015- ¨
2016- ¨
2015- ¨
2016- ¨
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PERFORMANS TABLOSU
İtfaiye Dairesi Başkanlığı
Bütçe Yılı : 2014
2012 - ¨
11.860
11.860
2012 - Adet / %
107
22
2.398
227
242
90
967
1.620
446
53
VY
2013-¨
20.166
6.000
14.166
2013 - Adet / %
120
25
3.000
400
250
100
600
2.000
500
50
VY
YILLAR
2014-¨
22.030
6.000
16.030
2014 - Adet / %
118
34
4.000
600
125
70
550
1.350
460
90
VY
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL)
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
Personel Sayısı
Birim Personele Düşen Vaka Sayısı
Yangın Söndürme Hizmeti
Kurtarma Hizmeti
Merdivenli Hizmeti
Motopomp (Su Çekme) Hizmeti
Yol Sulama Hizmeti
İşyeri Kontrol Hizmeti
Proje Kontrolleri
Yangın Eğitim Hizmeti
Müdahale Süresi
Uygun Araç ve Personel İle Müdahale
%100
%100
%100
Oranı
Görev Alanı (km2)
209 163 hektar
209 163 hektar
38.257 km2
Yangın Mahalline Ortalama Ulaşma
6 dk
6-8 dk
6-8 dk
Süresi
Kurtarma Aracı Sayısı
2
5
5
Merdivenli Sayısı
8
8
8
Birimden Çıkış Süresi
25-40 sn.
25-35 sn.
25-35 sn.
Gelen Toplam İhbar Sayısı
29.172
40.000
Gerçek İhbar Adedi
7.194
9.000
Yanlış İhbar Adedi
21.978
31.000
Verilen Eğitim Adedi (Hizmet içi)
76
50
60
Verilen Eğitim Süresi (Hizmet içi)
76 saat
50 saat
60
Eğitim Alanların Memnuniyet Oranı
%100
%100
%100
STRATEJİK AMAÇ
15 İtfaiye teşkilatının güçlendirilmesi, etkinliğinin daha da artırılması
STRATEJİK HEDEF
15.1 Yeni grup ve müfreze hizmet binalarının kurulması
TANIMLAR
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK
İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET
15.1.1 Yeni grup ve müfreze hizmet binalarının planlanması ve hizmete açılması
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
Bina inşaatlarının 2014 sonunda tamamlanması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Hizmete açılacak itfaiye grubu
Müfreze sayısı
5
5
Müfrezedeki araç sayısı
5
5
Müfrezedeki çalışan sayısı
23
23
Müdahale sayısı
150
160
Müdahale cinsi (Kurtarma ,yangın vb)
150
160
PROJELER
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
Müfreze açılması
MÜDÜRLÜK
İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET
15.1.2 İtfaiye yangın, afet ve acil durum planlarının hazırlanması, yeterli gerekli ekipmanların alınması
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
Planların 2013 sonunda, ekipmanların alınmasının 2016’ da tamamlanması.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
İtfaiye araç alımı
5
4
4
Kurtarma araç sayısı
2
2
3
2015-¨
2016-¨
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-¨
2016-¨
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
49
Sayfa
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Yangın araç sayısı
31
Sulama ve Hizmet araçları
15
PROJE ADI
2012 ¨
İtfaiye araç alımı
1.377
İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
15.1.3 Diğer kuruluşlarla koordine kurulması
2 toplantı/yıl yapılması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
3.Ana Jet üst komutanlığı ortak eğitim
2
Hava meydanları ile ortak eğitim
1
Konya'daki Askeri birliklere eğitim
4
verilmesi
112 Acil Kurtarma ile ortak eğitim
4
İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ile ortak
2
eğitim
Kurum içinde yapılan toplantı sayısı
4
Kurum Dışında katılınılan toplantı sayısı
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
DİĞER FAALİYET ve PROJELER
Sayfa
50 İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2
PROJE ADI
2012 ¨
Eğitim yapılması
10
15.2 İtfaiye teşkilatının çağın gereklerine uygun hale getirilmesi
28
18
2013-¨
2.500
28
18
2014 - ¨
3.000
2013 - Adet / %
4
2
2014 - Adet / %
2
2
3
5
4
2
3
2
5
10
5
10
2013-¨
-
2014 - ¨
-
2015-¨
2016-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
HEDEFLER
İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
15.2.1 Elimizde yeterli olan mevcut itfaiye araç ve gereçlerimizi Konya ilinin tüm ilçe ve köylerine konuşlandırılacak şekilde takviye
Ekonomik ömrünü tamamlayan mevcut araçların her yıl aşamalı olarak yenilenmesini sağlamak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet /
Ömrünü tamamlamış araç yaş aralığı 0 32
32
30
10
Ömrünü tamamlamış araç yaş aralığı 0 4
4
10
20
Ömrünü tamamlamış araç yaş aralığı
13
13
11
>20
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
Yeni araç alımı
1.377
2.500
3.000
İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
15.2.2 Yeni itfaiye merkezleri ve mobil istasyonlar oluşturmak
2012 de 2, 2013 de 1 yeni merkez oluşturulması, devam eden yıllarda planlamasının yapılması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet /
Kaşınhan Grubumuzun Binasının
1
Yenilenmesi
Akom binasının ihale ve yapımı
1
devam ediyor
Müfreze açılması
3
2
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
Müfreze açılması
İTFAİYE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
15.2.3 Acil kurtarma ve sualtı kurtarma ekiplerini sürekli eğitimli ve hazır tutmak, tatbikatlar yaptırmak
Yılda 3 defa eğitim yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet /
Beyşehir Gölünde eğitim
5
5
Altınapa Barajında eğitim
5
5
2
Diğer Sualtı ekipleri ile ortak eğitim
2
2
Yapılan Kurum içi Eğitici Toplantılar
6
6
4
(Hizmet içi eğitim)
Kurum içi mutad kontrol turları
2
5
5
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
Eğitim yapılması
10
2012 - ¨
2013- ¨
2014- ¨
2015- ¨
TOPLAM (TL)
11.860
20.166
22.030
Personel Giderleri (*1000 TL)
4.202
6.150
6.440
Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Payı
699
910
970
Giderleri (*1000TL)
Mal Hizmet Alımı Giderleri (*1000 TL)
5.580
10.252
11.220
Cari Transferler (*1000 TL)
Sermaye Giderleri (*1000 TL)
1.379
2.854
3.400
2016 - Adet / %
2016-¨
etmek ve eğitmek
%
2016 - Adet / %
2016-¨
%
2016 - Adet / %
2016-¨
%
2016 - Adet / %
2016-¨
2016- ¨
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PERFORMANS TABLOSU
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
Bütçe Yılı : 2014
YILLAR
2012 - ¨
2013-¨
2014-¨
2015-¨
2016-¨
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL)
11.006.289,03
25.527
51.107.000
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000
76.110,00
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK
10.930.179,03
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Personel sayısı
221
230
256
Araç ve iş makinesi sayısı
13
9
13
Temizlik alet ve ekipman miktarı
14
7
12
STRATEJİK AMAÇ
14. Temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak
STRATEJİK HEDEF
14.1 Çevresel kirliliğin önlenmesi
TANIMLAR
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK
ÇEVRE KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.1.1 Konya kenti katı atık yönetimi projesi kapsamında transfer istasyonu, düzenli depolama tesisi, kompost tesisi. ön işlem tesisi, sızıntı suyu arıtma tesisi ve
FAALİYET
metan gazından elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
2015 yılına kadar tesisin kurulması tamamlanacaktır
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Depolanan katı atık miktarları/ton
439.650
460.000
480.000
Atık Kompozisyonun Belirlenmesi
100%
% 100
% 100
Entegre Katı Atık Tesisi İhalesisin
100%
% 100
% 100
Yapılması
Tesis Projesinin Gerçekleşme Oranı
0
% 100
% 100
PROJELER
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
ÇEVRE KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.1.2 Tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi için starilizasyon tesisinin günlük kontrolünün yapılması ve sağlık
kuruluşlarının periyodik olarak denetlemesi.
Yıl içinde denetimlerin günlük gerçekleştirilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Yıllık toplanan ve bertaraf edilen tıbbi
1867 Ton
1800 ton
2200 ton
atık miktarları
Yıllık toplanan ve bertaraf edilen tıbbi
100%
% 100
% 100
atık oranı
Tıbbi atık toplama aracı sayısı
2
2
2
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
ÇEVRE KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.1.3 Aslım katı atık depolama sahasının rehabilite edilmesi
2015 yılında rehabilitasyon başlayacaktır
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Astım Katı Atık Depolama Tesisinin
0
rehabilite edilmesi
PROJE ADI
2012 ¨
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
0
0
2013-¨
2014 - ¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
ÇEVRE KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.1.4 Şehir içinde kontrolsüz dökülen hafriyat atıklarının toplanması, hafriyat atıkları geri dönüşüm tesisinin kurulması-işletilmesi
2014 yılına kadar tesisin kurulması tamamlanacaktır
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Hafriyat ve Moloz Eleme tesisi
0
%75
100%
kurulması
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016 - Adet / %
ÇEVRE KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.1.5 Atık pillerin kaynağında ayrı toplanmasının sağlanması
3 ton/yıl pil toplamak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Konya' da atık pillerin toplanması,
taşınması bertarafı projesi uygulama
3742 kg
protokolu, toplanan pil miktarı
2016 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
5000 kg
4000 kg
2015 - Adet / %
2016-¨
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
51
Sayfa
MÜDÜRLÜK
PERFORMANS PROGRAMI 2014
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
ÇEVRE KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.1.6 Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde ilçe belediyeleri tarafından yürütülen kaynağında geri kazanım faaliyetlerinin özendirilmesi ve tüm şehir
geneline yaygınlaştırılması,
5 yıl içerisinde kent geneline yaygınlaştırmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Ambalaj atıkları kaynağında geri
%5
%5
%5
kazanım faaliyetleri
Yapılan koordinasyon toplantı sayısı
4
4
4
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
ÇEVRE KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.1.7 Aslım katı atık depolama sahasında katı atık kütlesinde meydana gelen depo gazından elektrik enerjisi üretimi tesisinin kurulması-işletilmesi
2011 yılında enerji üretim tesisi faaliyete geçmiştir.
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Enerji üretim tesisi
% 100
% 100
% 100
Üretilen günlük elektrik enerjisi
96,81 MW
130 megawatt
130 megawatt
Üretilen yıllık elektrik enerji
35.336,35 MW
45.000 megawatt
45.000 megawatt
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
ÇEVRE KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.1.8 Aslım katı atık depolama sahasında katı atık kütlesinde meydana gelen depo gazından elektrik enerjisi eretimi sırasında jeneratörlerden açığa çıkan
ısının (sera, v.b. şekilde) değerlendirilmesi
2013 yılında sera faaliyete geçmiştir.
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Sera kurulması
0
% 100
% 100
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
14.2 Sağlık ve temizlik denetimlerinin yapılması ve bu konuda halkın bilinçlendirilmesi
PROJELER
HEDEFLER
İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.2.1 GSM envanteri çıkarılması ve bunun neticesinde ruhsatsız olarak faaliyette bulunan işyerlerinin ruhsatlandırılması
2014 yılında ruhsat envanteri, 2015 yılında ruhsat bilgi sisteminin kurulması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Ruhsat verilerinin günlük olarak
100%
%100
%100
bilgisayara aktarılması
Ruhsat Envanteri çıkarılması
20%
%20
%20
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.2.2 Verilen ruhsatların bilgisayar ortamına aktarılarak günlük evrak takibinin yapılması
Yıl içinde % 100 ruhsat dosya takibi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Verilen ruhsatların günlük evrak takibi
%100
%100
2012 ¨
2013-¨
PROJELER
PROJE ADI
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
14.3 Hava Kirliliğinin Önlenmesi ve Hava Kalitesinin İyileştirilmesi
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
%100
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
HEDEFLER
ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.3.1 Hava kalitesi izleme ağı istasyonuna NO2 (Azotdioksit) ve O3 (Ozon) izleme sistemi ilavesi ve meterolojiksensör kurulması
İlimizde oluşan hava kirliliği seviyelerini kontrol altında tutabilmek, anlık müdahalelerle lokal çözümlerin üretilebilmesi, sürdürülebilir hava kalitesi yönetim ve
eylem planları oluşturmak
52 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayfa
2012 ¨
PROJELER
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Selçuklu İstasyonu izlenen parametre
2
5
5
sayısı
Mevlana İstasyonu izlenen parametre
2
2
5
sayısı
Meterolojik ölçümler
1
2
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
Hava Kalitesi İzleme Ağı Kapasite
150.000
Artırımı
ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.3.2 Hava kirliliğinin önlenmesi, hava kalitesinin iyileştirilmesi ve denetimi
SO2 ve PM ölçüm sonuçlarının sınır değerlerinin altında olmasını ve hedef sınır değerlere ulaşılmasını sağlamak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Hava kirliliği SO2 yıllık ortalama
16 μg/m³
< 30 μg/m³
< 28 μg/m³
ölçüm sonuçları
Hava kirliliği PM yıllık ortalama ölçüm
70 μg/m³
< 80 μg/m³
< 70 μg/m³
sonuçları
Hava Kalitesi Değerlendirme Veri
Sistemine ilave parametrelerin
10%
50%
entegrasyonu ve envanterlerin
güncellenmesi
Hava kirliliğini önlemek amacıyla
4 adet
2 Adet
3 Adet
eğitim semineri yapılması
Hava kirliliği ile ilgili yasaya aykırı
davranışların azaltılması amacıyla
7887 adet
4000 Adet
5000 Adet
denetimlerin yapılması
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
GIS Tabanında Hava Kalitesi Yönetim
25%
25%
Sistemi Oluşturulması
ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.3.3 Yakıt denetimlerinin artırılması, kaliteli yakıt kullanımının sağlanması
Yılda ortalama 2000 adet yakıt numunesinin alınması analizinin yapılması ile kalitesiz ve kaçak yakıt yakılmasının önlenmesi, Doğalgaz hattının
yaygınlaştırılması sağlanarak eğitim ve bilgilendirme seminerleri ile doğalgaz kullanımının teşvik edilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Katı Yakıt analizi
1031 adet
1000 adet
800 adet
Kömür kullanım oranının düşürülmesi
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
Kömür Satışı Yapan Bayilerin
Denetimlerinin Yapılması
PROJE ADI
-
50%
25%
7000 adet
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.3.4 Konya Kenti Hava Kirliliği haritası ve temiz hava eylem planının hazırlanması
OPS model program kullanılarak şehrin hava kalitesi haritasının oluşturulması ile 1 km x 1km alanlar için şehrin kirlilik yükünün belirlenmesi sağlanacaktır.
Dağılım modellemesi ile yüksek kirlilik olan veya olabilecek alanlar için senaryoların model programa girilmesi ile eylem planlarının her bir yıl için
güncellenmesi sağlanacaktır
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
OPS Model Program ile SO2, PM
Kirlilik Dağılım Haritalarının
100%
Oluşturulması
OPS Model Program ile NOx, O3 ve
CO Kirlilik Dağılım Haritalarının
100%
Oluşturulması
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
Pasif Örnekleme Metodu ile OPS
100%
Model Çıktılarının Karşılaştırılması
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
53
Sayfa
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PERFORMANS PROGRAMI 2014
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
Proje 2012 Yılında
Tamamlanmıştır.
ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.3.5 Hava kalitesi, meteorolojik sonuç ve tahminlerin online olarak halka duyurulması için şehir merkezindeki bilboardların kullanılması
Halkın doğru bilgilendirilmesi ve gerekli önlemleri almasını sağlamak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Şehir Merkezine Led Panoların
2 Adet
2 Adet
Kurulması
Bilboradların Kış Sezonu Öncesi
10 adet
10 Adet
10 Adet
Kullanılması
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
Şehir Merkezine Led Panoların
10.000
10.000
Kurulması
2016-¨
14.4 Gürültü Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi
HEDEFLER
ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.4.1 Gürültü haritalarının hazırlanması
Şehrin gürültü dokusunun çıkartılması ile gürültü seviyesi yüksek bölgeler tespit edilerek gürültü seviyelerini kontrol altında tutabilmek gerekli önlemlerinin
alınmasını sağlamak, eylem planlarına katkı sağlamak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Şehir İçi Ana Arterlerin Gürültü
20%
25%
Haritasının Çıkartılması
GIS Tabanında Gürültü Yönetim
20%
25%
Sistemi Oluşturulması
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
Gürültü Ölçüm Cihazı Alımı
1 adet
Gürültü kirliliği haritası Yapılması/
4 adet Harita
Yaptırılması
ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.4.2 Gürültü izleme ağının kurulması
Gürültü seviyesinin yüksek olduğu eğlence merkezleri ağırlıklı yerlerde online ölçümlerle gürültü seviyesinin sürekli izlenmesini sağlamak, online uyarılarla
eğlence merkezlerinin gerekli tedbirleri almasını sağlamak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Eğlence Ağırlıklı Bölgelerde Online
Ses Seviyesi İzleme Ağı
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.4.3 Canlı müzik yayın izni ve gürültü kontrolü
Eğlence merkezleri, düğün salonları ve müzik yayını olan işletmelerin canlı müzik yayın izni alarak faaliyet göstermelerinin sağlanması, yüksek gürültülü
işletmelere ses izolasyonu yaptırarak arka plan ses seviyesinde gürültü düzeyine ulaşılması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Gürültü kirliliğini önlemek amacıyla
1 Adet
1 Adet
1 Adet
eğitim semineri yapılması
Gürültü kirliliği ile ilgili yasaya aykırı
davranışların azaltılması amacıyla
100%
100%
100%
canlı müzik yayını olan işletmelerin
denetimlerin yapılması
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
14.5 Bitkisel atık yağların kanalizasyona deşarjının önlenmesi ve ekonomiye kazandırılması
HEDEFLER
ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.5.1 Bitkisel Atık Yağların Toplanması, geçici depolanması ve geri kazanımının sağlanması
Bitkisel Atık Yağ üreten işletmelerin lisanslı geri kazanım tesisleriyle veya valilikten geçici depolama izni almış toplayıcılarla yıllık sözleşme yapmalarını
sağlamak. İşletmeler ve hanelere bitkisel atık yağ toplama kaplarının dağıtılmasını ve düzenli aralıklarla toplanmasını sağlamak ve geçici depolama sonunda
bitkisel atık yağları geri kazanım tesislerine götürülerek ekonomiye kazandırılması
54 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayfa
2016 - Adet / %
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PROJELER
MÜDÜRLÜK
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
AÇIKLAMA
Atık yağ üreten işletme denetimleri
Sözleşme yapan işletme sayısı
Atık Yağ Toplanan Konutlar
Atık Yağ Eğitimi Yapılan Konut
Sayısı
PROJE ADI
Alışveriş Merkezleri Bitkisel Atık Yağ
Toplama Ünitesi
2012 - Adet / %
452 adet
95%
-
2013 - Adet / %
1000 adet
70%
2%
2014 - Adet / %
750 adet
100%
8%
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
25.000 adet
2012 ¨
-
2013-¨
25.000 TL
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
25.000 adet
14.6 (ÖTL) Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin geri kazanımı
HEDEFLER
ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.6.1 (ÖTL) Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin toplanması
Lastik üreticilerinin, satıcılarının ÖTL leri lisanslı toplayıcılarla sözleşme yapmaları sağlanarak geçici depolama, geri kazanım ve bertaraf tesislerine
göndermelerinin sağlanması (Müdürlüğümüzde böyle bir birim yoktur.)
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Denetimlerle Sözleşme yapan
70%
işletme sayısı
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
Proje Sonlandırılmıştır.
ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.6.2 (ÖTL) Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin geçici depolanması
ÖTL’lerin toplanmasında sorumlu olan üreticilerin talebi doğrultusunda geçici depolama alanı yer tahsisi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Geçici depolama alanı yer tahsisi
1 Adet
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
Proje Sonlandırılmıştır.
14.7 Çevre envanterinin oluşturulması ve elektronik takip sisteminin kurulması
HEDEFLER
ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.7.1 Çevre Yönetimi Bilgi Sisteminin Kurulması
Coğrafi bilgi sistemi veri tabanlı olarak hava kalitesi, gürültü, atık yönetimi, temizlik hizmetleri ile ilgili tüm envanter bilgilerinin ve yürütülen hizmetlerin
sisteme entegrasyonunu sağlamak ve etkin hizmet sunmak, hizmet kalitesini artırmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Emisyon, Gürültü ve Bitkisel Atık
25%
25%
30%
envanterlerinin oluşturulması
GIS Tabanında Çevre Envanterlerinin
8%
10%
30%
İşlenmesi ve Haritalanması
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
14.8 Halk sağlığını tehdit eden unsurların yok edilmesi
PROJELER
HEDEFLER
ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.8.1 Çevrenin korunması ve geliştirilmesine halkın katılımının sağlanması amacıyla seminer, panel, açık oturum, CD, broşür, bilboardv.b. etkinlikler ve eğitim
çalışmaları
Halkın çevreye karşı olan bilincin artması ve çevre ile ilgili yapılan etkinliklere katılımın artması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Toplantı, Seminer Sayısı
4
4
28 adet
Afiş, Broşür
18.000
500
45.000 adet
Bilboard, CLP
20
50
150 adet
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.8.2 “Çevre Temizlik Denetçisi” ekiplerinin oluşturulması
Çevre temizlik kalitesinin yükselmesi, Çevre kirliliğinin azalması, vatandaş şikayetlerinin azalması
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
55
Sayfa
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
PROJELER
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
“ Çevre Temizlik Denetçisi”
150.000 TL
ekiplerinin oluşturulması
14.9 Laboratuar Hizmetlerinde Sonuçların Uluslararası Kabul Görmesinin Sağlanması
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Kısırlaştırılan hayvan sayısı
PROJELER
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2014 - ¨
2015-¨
14.10 Hayvan sağlığı ve refahının sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması
HEDEFLER
VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.10.1 Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu kapsamında hayvanların kısırlaştırılması
1000 Adet/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması
1525
1.000
faaliyeti
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2014 - ¨
2015-¨
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Sahiplendirilen köpek sayısı
Sahiplendirilen kedi sayısı
PROJELER
VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.10.3 Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu kapsamında hayvanların sahiplendirilmesi
500 adet/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
910
700
9
25
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2015 - Adet / %
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.10.4 Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu kapsamında işaretlenerek alındıkları ortama bırakılması
900 adet/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Bırakılan hayvan sayısı adedi
1575
1.000
1.500
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2014 - Adet / %
750
35
2014 - ¨
VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.10.5 Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu kapsamında sahipsiz hayvanlara kuduz aşısı uygulaması
3000 adet/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Yapılan kuduz aşısı adedi
4.310
2.500
3.000
Antipazariter ilaç uygulamaları
6.397
3.500
4.000
56 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2016 - Adet / %
1.500
2015 - Adet / %
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2016-¨
HEDEFLER
ÇEVRE KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.9.1 Çevre Analiz Laboratuarının “akreditasyon ve yeterlik” te sürekliliğin sağlanması, kapasite artırılması
Laboratuvarda yıllık 2000 adet yakıt analizi gerçekleştirmek ve analizlerin uluslararası kapsamda geçerliliği sağlanarak, müşteri memnuniyeti ile hizmet
kalitesini artırmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Hizmet Kalitesinin Arttırılması
% 70
% 80
% 80
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.10.2 Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu kapsamında sahipsiz hayvanların tedavilerinin yapılması
800 adet/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Köpek, kedi ve diğer sahipsiz
Tedavi edilen sahipsiz hayvan sayısı
826
800
1.000
hayvanlar
PROJELER
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
PROJELER
2016 - Adet / %
150.000 TL
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Sayfa
2015 - Adet / %
2015-¨
2015-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2015 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
PERFORMANS PROGRAMI 2014
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.10.6 Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu kapsamında sahipsiz hayvanların kayıt altına alınması
2500 adet/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Barınağımıza ilçe belediyelerinin
getirdiği köpek sayısı
Yapılacak kısırlaştırma faaliyetleri ile
sokak hayvanları sayısı düşüş eğilimi
gösterecek olup, performan kriteri
hayvan sayısı düşüşü esas alınmıştır.
Vatandaşlarımızın getirdiği hayvan
sayısı
PROJELER
Vatandaş bilincinin artmasına bağlı
olarak artış öngörülmüştür.
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Yeni hayan pazarı kurulumunun
tamamlanması
PROJELER
VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.10.7 Yeni hayvan park ve pazar tesislerinin yapılması
2012 yılına kadar tesis tamamlanacaktır
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
4630
3.000
2.750
159
100
150
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
-
Tesis Tamamlanmıştır.
100%
-
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2015 - Adet / %
2014 - ¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2013 - Adet / %
1
2013-¨
2014 - Adet / %
1
2014 - ¨
2015 - Adet / %
PROJELER
VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.10.8 Mobil kurban kesim ünitelerinin yaygınlaştırılması
Gelen talebe göre yaygınlaştırılacak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
1
PROJE ADI
2012 ¨
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Afiş adedi
Broşür adedi
PROJELER
VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.10.9 Kurbanlık hayvan kesimi ile ilgili bilinçlendirme yayımlarının yapılması
Yıllık 10.000 adet afiş - broşür yapılması, dağıtılması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
500
500
10.000
10.000
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - Adet / %
500
10.000
2014 - ¨
2015 - Adet / %
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.10.10 Çevre sağlığının korunmasına yönelik ilaçlama faaliyetlerine yönelik jit (üreme) alanlarının tespitinin güncelleştirilmesi
Her yıl güncellemelere devam edilecektir
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Önceden hazırlanan jit haritasına yeni
alanların işlenmesi
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
Mevcut alanların güncellenmesi
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
İlaçlanan açık alan miktarı
ilaçlama yapılan kapalı alan m2
miktarı
PROJELER
VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.10.11 Çevre sağlığının korunmasına yönelik ilaçlama faaliyetlerinde ilaçlanan açık ve kapalı alan miktarı
Yıllık 1500 ha açık ve 40.000 m2 kapalı alanın ilaçlanması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
52 mahalle
52 mahalle
52 Mahalle
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.10.12 Hayvanat bahçesi kurulması
Çalışmalar, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile koordineli yürütülecektir
3.047
PROJE ADI
2012 ¨
40.000
2013-¨
2015-¨
2015-¨
2015 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
40.000
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
57
Sayfa
2012 ¨
PROJELER
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
PROJELER
PROJE ADI
2012 ¨
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.10.13 Yeni geçici hayvan bakım evinin kurulması
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ile koordineli yürütülecektir
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
PROJELER
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Eğitim adedi
PROJELER
VETERİNER İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.10.14 Eğitim Çalışmaları
Ev ve süs hayvanı satışı yapan iş yeri sahiplerine ve yerel hayvan koruma görevlilerine eğitim verilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
1
1
1
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
14.11 Mezarlık hizmetlerinin geliştirilerek sağlanması
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
2013-¨
2014 - ¨
2014 - ¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.11.2 Konya’nın mevcut mezarlıklarının fizibilite ve hâlihazır proje çalışmalarını yaparak, geleceğe yönelik mezarlık ihtiyacını ve özelliklerini tespit ederek,
plan ve projelerinin gerçekleştirilmesi
2016 Yılına kadar yeni mezarlık alanları planlayarak %10 artırılacaktır
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Toplam mezarlık alanları (da)
1.829.364
1.829.364
1.829.364
225.000
125.000
125.000
Bitkilendirilen alan (m 2)
Kullanılan ağaç ve çalı sayısı
31.193
15.000
20.000
Kullanılan çiçek sayısı
260.000
300.000
350.000
Mevcut bitkilerin bakımı (adet)
750.000
1.035.000
1.055.000
Mezarlıkların bakımsızlığından
95%
95%
95%
şikayetlerin azalma oranı
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.11.3 Tarihi mezar taşlarının bakım ve onarımının yapılması
2016 Yılına kadar tarihi mezar taşlarının bakım ve onarımının yapılması hedeflenmektedir.
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Tarihi Mezar Taşlarının Bakım ve
% 10
% 10
Onarımının Yapılması
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
Tarihi Mezar Taşları Sergi Alanı
% 10
% 100
Personel Giderleri (*1000 TL)
Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Payı
Giderleri (*1000TL)
Mal Hizmet Alımı Giderleri (*1000 TL)
Cari Transferler (*1000 TL)
Sermaye Giderleri (*1000 TL)
58 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayfa
2013-¨
2014 - Adet / %
HEDEFLER
MEZARLIKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
14.11.1 Arşiv çalışmalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması, mezarlık bilgi sisteminin yaygınlaştırılması
2016 Yılında tamamlanması hedeflenmektedir
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Definle ilgili tüm verilerin bilgisayar
100%
100%
100%
ortamına aktarılması
MEBİS kapsamına alınan mezarlık
1.829.364
1.829.364
1.829.364
alanı (m2)
MEBİS kapsamına alınan mezarlık
110
110
110
sayısı
Yıllık defin hizmeti verilen cenaze
3.705
3.500
3.600
sayısı
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
TOPLAM (TL)
DİĞER FAALİYET ve PROJELER
2012 ¨
2013 - Adet / %
2012 - ¨
11.006.289,03
1.482.340,51
2013-¨
25.527
76.110,00
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
% 10
2014 - ¨
2014-¨
51.107.000
3.630.000
550.000
168.305,57
9.279.532,95
2014 - Adet / %
19.031
33.952.000
6.496
12.975.000
2015-¨
2016-¨
2015-¨
2016-¨
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PERFORMANS TABLOSU
Zabıta Dairesi Başkanlığı
Bütçe Yılı : 2014
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2013-¨
9.954
9.954
2013 - Adet / %
170
YILLAR
2014-¨
12.051
12.051
2014 - Adet / %
200
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
170 Adet
230 Adet
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL)
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Personel Sayısı
Kesilen Ceza Sayısı (1608 ve 5326
Say. Kan. Göre Düzenlenen İdari
2.762
5.600
5.700
Yaptırım Karar ve Tespit Tutanakları)
Denetim Sayısı
11.982
11.000
11.200
İlgililere Yapılan Tebligat Sayısı
7.296
6.000
6.500
İhtar Edilen İşyeri Sayısı
2.838
2.750
2.750
Belediye Malı Hasar Tespit Tutanak
799
780
800
Sayısı
STRATEJİK AMAÇ
20 Zabıta hizmetlerini kesintisiz, zamanında, tatmin edici, kaliteli, hızlı ve sürdürülebilir şekilde sunarak; kent sakinlerinin esenlik, huzur ve sükûnunu temin
STRATEJİK HEDEF
20.1 Zabıta hizmetlerini lokalolmaktançıkarıp, kentin geneline yaymak
TANIMLAR
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
20.1.1 Zabıta amirliği sayısını artırmak
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
2014 yılına kadar zabıta amirlik sayısını 10 adet yapmak (Mevcut 6)
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
6 Adet
8 Adet
10 Adet
PROJELER
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
20.1.2 Zabıta memuru sayısını artırmak
2014 yılına kadar norm kadro sayısının 3/2 sine ulaştırmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Personel Sayısı (Genel Personel
100 Adet
Sayısı)
PROJE ADI
2012-¨
20.1.3 Zabıta hizmet araç sayısını artırmak
2014 yılına kadar özmalaraç sayısını 10 adet yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Büyükşehir Belediyesinin Yetki ve
Sorumluluğunda Olan Alanlarda
8 Adet
Zabıta Hizmetlerini Yerine Getirmek
Üzere Kullanılan Özmal Araç Sayısı
PROJE ADI
2012-¨
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
28 Adet
33 Adet
2013-¨
2014 - ¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
20.2 Toplum düzenine yönelik denetimleri etkinleştirmek
HEDEFLER
20.2.1 Vatandaş talep ve şikayetlerinin karşılanma süresi
7 Gün
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Başkanlığımıza Havale Edilen ve e936 Adet
Posta Adresine
Kent Sakinleri Tarafından Yapılan,
Talep ve Şikayetleri Bildirir Müracaatların
Değerlendirilmesi
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
800 Adet
850 Adet
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
59
Sayfa
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2012-¨
3.744
2.523
1.221
2012 - Adet / %
100
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
Sayfa
60 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
1650 Adet
1650 Adet
20.2.2 İşyeri sahiplerinin talep ve şikayetlerinin karşılanma süresi
15 Gün
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Başkanlığımıza Havale Edilen ve e782 Adet
800 Adet
Posta Adresine
İşyeri Sahipleri Tarafından Yapılan,
Talep ve Şikayetleri Bildirir Müracaatların
Değerlendirilmesi
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
20.2.3 Engellenen kayıt dışı ekonomik faaliyet sayısı
İşlem yapılan faaliyet adedi/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
5326 SayılıKabahatler Kanunu'nun
602 Adet
38/1.Maddesine Aykırı Olarak
Seyyar Satıcılık Yapanlar Hakkında
Uygulanan İşlemler
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun
16050 Adet
15/m Maddesine
5153 Kg
Göre Emanete Alınan Malzeme
Miktarı (adet)
Süresi İçinde Cezası Ödenerek Geri
Alınmayan ve
Gıda Bankalarına Teslim Edilen
Malzeme Miktarı (KG)
PROJE ADI
2012-¨
20.2.4 Dilenciliğin önlenmesine yönelik faaliyet sayısı
İşlem yapılan şahıs adedi/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun
33/1.Maddesine Aykırı Olarak
Dilencilik Yaptığı Tespit Edilenler
365 Adet
Hakkında Uygulanan İşlemler
Dilencilik Yaptığı Tespit Edilenler
Hakkında Uygulanan İşlemler
5326 SayılıKabahatler Kanunu'nun
33/2.Maddesine Göre Mülkiyetin
15 Adet
Kamuya Geçirilmesine Karar Verilen
İşlem Miktarı
PROJE ADI
2012-¨
850 Adet
_
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
1000 Adet
750 Adet
_
_
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
20.2.5 Otobüs Terminallerindeki İşyerlerinin Denetlenmesi
Denetlenen işyeri adedi/Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Şehirlerarası Otobüs Ter. ile Karatay
Kırsal Otobüs Ter.de Faaliyet
296 Adet
Gösteren İşyerlerinin İlgili Yasal
Mevzuata Göre Denetlenmesi
İlgili Yasal Mevzuata Aykırı Hareket
_
Ettiği Tespit Edilerek Kapatılan İşyeri
Sayısı
PROJE ADI
2012-¨
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
250 Adet
280 Adet
_
_
2013-¨
20.2.6 Konya Büyükşehir Belediyesince ruhsat verilen işyerlerinin denetlenmesi
Denetlenen işyeri adedi/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile
394 Sayılı Hafta Tatili Kanuna Göre
417 Adet
900 Adet
Ruhsatlandırılan İşyerlerinin
Denetlenmesi
İlgili Yasal Mevzuata Aykırı Hareket
_
Ettiği Tespit Edilerek Kapatılan İşyeri
13 Adet
Sayısı
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
PROJELER
20.2.7 Konya Büyükşehir Belediyesince ruhsat verilen ticari taksilerin denetlenmesi
Denetlenen taksi adedi/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Denetim Yapılan Ticari Taksi Adedi
158 Adet
385 Adet
Denetimlerde Eksiklikleri Tespit
Edilen, Cezai İşlem Uygulanan
7 Adet
70 Adet
Gerçek/Tüzel Kişilik
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
20.2.8 Konya Büyükşehir Belediyesince ruhsat verilen ticari minibüslerin denetlenmesi
Denetlenen minibüs adedi/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Denetim Yapılan Ticari Minibüs Adedi
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Denetimlerde Eksiklikleri Tespit
Edilen, Cezai İşlem Uygulanan
Gerçek/Tüzel Kişilik
PROJE ADI
2014 - ¨
2014 - Adet / %
2015-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
910 Adet
_
2014 - ¨
2014 - Adet / %
400 Adet
2015-¨
2016-¨
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
70 Adet
2014 - ¨
2014 - Adet / %
738 Adet
600 Adet
600 Adet
73 Adet
180 Adet
180 Adet
2012-¨
2013-¨
2014 - ¨
20.2.9 Konya Büyükşehir Belediyesince ruhsat verilen servis araçlarının denetlenmesi
Denetlenen servis araç adedi/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Denetim Yapılan Servis Aracı Adedi
104 Adet
380 Adet
Denetimlerde Eksiklikleri Tespit
Edilen, Cezai İşlem Uygulanan
1 Adet
60 Adet
Gerçek/Tüzel Kişilik
2015 - Adet / %
2014 - Adet / %
380 Adet
2015-¨
2016-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
60 Adet
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
61
Sayfa
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PROJELER
PROJE ADI
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
20.3 Kent estetiği denetimlerini etkinleştirmek
2013-¨
2014 - ¨
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
20.3.2 Ticari amaçlı el ilanı, broşür, tanıtım standı v.b. materyallerin ücretinin ödenmesinin sağlanması
Tespit edilen-işlem yapılan/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
62 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2016-¨
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-¨
2016-¨
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
800 Adet
150 Adet
2014 - ¨
Ticari Amaçlı El İlanı, Broşür, Tanıtım
Standı v.b.Materyallerden Tespit
Edilenlerin Ücretlerinin İkazla İlgili
Birime Ödenmesinin Sağlanması
146 Adet
125 Adet
200 Adet
Ticari Amaçlı El İlanı, Broşür, Tanıtım
Standı v.b.Materyalleri
Ödemeyenlerler Hakkında İlgili Yasal
Mevzuattan Cezai İşlem Uygulamaları
62 Adet
100 Adet
150 Adet
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
2012-¨
3.744
2.523
2013-¨
9.954
3.380
2014-¨
12.051
3.480
2015-¨
2016-¨
TOPLAM (TL)
DİĞER FAALİYET ve PROJELER
2015-¨
HEDEFLER
20.3.1 Reklam, ilan ve tanıtım elemanlarının yönetmeliğe uygun hale getirilmesi
Tespit edilen-işlem yapılan/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Şehir Estetiği Reklam Tanıtım ve
Tabela Yön.liğine Göre Tanıtım
Elemanlarının Uygun Hale
Getirilmesi/İzin Alınmasının
467 Adet
800 Adet
Elemanlarının Uygun Hale
Getirilmesi/İzin Alınmasının
Sağlanması/Kaldırılması
Şehir Estetiği Reklam Tanıtım ve
Tabela Yön.liğine Göre Uygulanan
62 Adet
150 Adet
Cezai İşlemler
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
PROJELER
Sayfa
2012-¨
Personel Giderleri (*1000 TL)
Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Payı
Giderleri (*1000TL)
330
470
475
Mal Hizmet Alımı Giderleri (*1000 TL)
655
5.278
6.871
Cari Transferler (*1000 TL)
Sermaye Giderleri (*1000 TL)
236
1
825
1.225
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PERFORMANS TABLOSU
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
Bütçe Yılı : 2014
2012 - ¨
8.814
1.000
7.814
2012 - Adet / %
26
12.936
25
25
388
102
392
200
882
70
15
2013- ¨
7.110.745
YILLAR
2014- ¨
14.800
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL)
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
14.800
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Başkanlık Personel Sayısı
26
26
Yıllık Hazırlanan Bordro Sayısı
14.242
15.982
Nakil Evrak Sayısı
13
15
Tayin Evrak Sayısı
13
12
Toplam Memur Sayısı
407
770
Toplam Sözleşmeli Personel Sayısı
137
Toplam İşçi Sayısı
335
287
Toplam Hizmet Alım Personel Sayısı
190
250
Hazırlanan Sicil Dosya Sayısı
879
376
Emekli İşçi Dosyası Sayısı
57
50
Emekli Memur Dosyası Sayısı
2
10
Görevde yükselme ve Unvan Değişikliği
35
15
18
Sınavı
İşçi ve Memur Personel ile
882
879
1.057
T.İ.Sözleşmesi yapmak
Hizmet binasının temizlik, bakım ve
52x5 gün
52x6 gün
52x6
onarım işleri
Hizmet binasında görevli personele
6000 adet
içecek
680.000 adet
içecek
850.000 adet içeçek
içecek ve
ikramlar
STRATEJİK AMAÇ
27 Personel motivasyonunun ve eğitimini artırıcı faaliyetler yapmak
STRATEJİK HEDEF
27.1 Personel eğitimini artırıcı etkinlikler yapılması
TANIMLAR
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
27.1.1 Çalışan personele yönelik periyodik eğitim seminerleri düzenlemek
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
Değişik konularda yılda en az 4 defa
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Yapılacak eğitim semineri adedi
5
7
7
Katılacak kişi sayısı
882
850
1.057
PROJELER
PROJE ADI
2012 - ¨
2013- ¨
2014- ¨
Eğitim semineri
300
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
27.1.2 Çalışan personelin verimliliğini,moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla sosyal faaliyetlerde bulunmak
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
Yılda en az 1 defa program yapmak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Yapılacak sosyal faaliyet sayısı
1
1
1
Katılacak kişi sayısı
250
200
350
PROJELER
PROJE ADI
2012 - ¨
2013- ¨
2014- ¨
Sosyal faaliyet
300
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
27.1.3 Halkla ilişkide olan personele güler yüzlü ve kaliteli hizmetleri ile ilgili eğitim vermek
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
Yılda en az bir defa etkili iletişim ve diksiyon eğitimi vermek
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
İletişim ve diksiyon eğitim sayısı
3
3
3
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Sayısı
2
2
2
Mevzuat Değişikliği ve diğer konularda
15
20
12
Eğitim
Katılacak kişi sayısı
650
700
770
PROJELER
PROJE ADI
2012 - ¨
2013- ¨
2014- ¨
İletişim ve diksiyon eğitimi
400
2012 - ¨
2013- ¨
2014- ¨
TOPLAM (TL)
8.814
14.221.491
14.800
Personel Giderleri (*1000 TL)
1.008
1.001.848
1.260
Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Payı
DİĞER FAALİYET ve PROJELER
60
56.163
85
Giderleri (*1000TL)
Mal Hizmet Alımı Giderleri (*1000 TL)
7.046
5.748.257
12.955
Cari Transferler (*1000 TL)
700
304.477
500
Sermaye Giderleri (*1000 TL)
7.110.745
2015- ¨
15.540
2016- ¨
16.317
15.540
2015 - Adet / %
16.317
2016 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015- ¨
2015 - Adet / %
2015- ¨
2015 - Adet / %
2016- ¨
2016 - Adet / %
2016- ¨
2016 - Adet / %
2015- ¨
2016- ¨
2015- ¨
2016- ¨
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
63
Sayfa
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PERFORMANS TABLOSU
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Bütçe Yılı : 2014
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
16.1.3 Belediyenin diğer resmi kurum ve kuruluşlarla bilişim teknolojileri alanlarında işbirliğinin kurulması
Mevcut yönetmelikler ve yapılacak protokoller çerçevesinde diğer resmi kurumlarla veri paylaşımı yaparak e-devlet hizmetlerine yardımcı olmak, halka daha
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
MEB ile öğretmen öğrenci bilgi sistemi
1
1
veri paylaşımı
Selçuk Üniversitesi öğrenci bilgi
1
1
1
sistemi veri paylaşımı
MERNİS bilgilerinin aktif olarak
1
1
kullanılması
Anadolu Üniversitesi öğrenci bilgi
1
1
1
sistemi veri paylaşımı
Mevlana Üniversitesi öğrenci bilgi
1
1
1
sistemi veri paylaşımı
Karatay Üniversitesi öğrenci bilgi
1
1
1
sistemi veri paylaşımı
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
öğrenci bilgi sistemi veri paylaşımı
64 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayfa
2013-¨
4.210
YILLAR
2014-¨
6.886
2015-¨
2016-¨
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL)
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Personel Sayısı
STRATEJİK AMAÇ
16 Bilişim teknolojilerinin kurum içi ve kurum dışı ilişkiler de kullanımını yaygınlaştırmak
STRATEJİK HEDEF
16.1 Bilgi işlem teknolojilerini en üst düzeyde kullanmak
TANIMLAR
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
FAALİYET
16.1.1 Belediye Hizmetlerini internetten takip imkanı sağlamak
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
Belediyenin halka sunduğu hizmetlerin duyuru ve tanıtımlarının etkili bir biçimde internet üzerinden yapılması.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Elkart Kullanıcılarına Toplu Mail
1
1
Sistemi
Elkart Kullanıcılarına Toplu SMS
1
1
Sistemi
PROJELER
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
100
100
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
16.1.2 Belediye internet sayfası üzerinden sunulan online hizmetlerin arttırılması.
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
Halkın tüm birimlerimize internet üzerinden müracaatının ve işlemlerinin takibinin sağlanması (e-belediye), online ödeme tekniklerinin kullanılarak alternatif
PERFORMANS GÖSTERGELERİ AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Elkart başvurularının ve ödemelerinin
1
1
internet üzerinden yapılması
Huzur bahçesi online başvuru yazılımı
1
PROJELER
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2012 - ¨
3.830
1
1
1
PERFORMANS PROGRAMI 2014
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
16.1.4 Belediye hizmet araçlarının dijital ortamda takibi
Belediye hizmet araçlarının kullanımında verimlilik ve tasarrufu sağlamak için araç takip sisteminin kurulması ve yönetilmesi.
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Araç kiti
337
100
Araç izleme yazılımı
1
Sistem sunucusu
1
Toplu ulaşım izleme merkezinin
1
1
1
oluşturulması
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
300
320
16.2 Bilgi teknolojilerinin sürekliliğinin sağlanması
HEDEFLER
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
16.2.1 Sistem sürekliliğinin sağlanmasına yönelik yatırımların gerçekleştirilmesi
Mevcut sistem ve hizmetlerin devamlılığının sağlanması ve çalışır durumda tutulması.
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Elkart sisteminin çalışır durumda
1
1
1
tutulması
Sistem odası iklimlendirme
1
1
1
bakımlarının yapılması
Sunucu ve ağ aktif cihazlarının
1
1
1
bakımlarının yapılması
Sunucu replikasyonlarının yapılması
1
1
1
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
487
400
400
16.3 Teknolojik altyapıyı geliştirmek
HEDEFLER
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
16.3.1 Fiber Optik altyapının genişletilmesi
Belediyenin dış birimleri ile merkez binamız arasında GigaBit hızında ağ haberleşmesini sağlamak, kurulması planlanan EDS(Elektronik Denetleme sistemi),
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Yeni güzergahlara alt yapı tesislerinin
40 km
10 km
8 km
yapılması
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
778
200
120
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
16.3.2 Donanım alt yapısının geliştirilmesi
Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda sunucu ve istemci bilgisayar, yazıcı, tarayıcı vb. donanım unsurlarının satın alınması ve çalışma ömrünün bitirmiş olan
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Yeni bilgisayar alınması
360
200
300
Yeni çevre birimlerinin alınması
50
100
100
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
987
500
600
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
16.3.3 Sunucu bilgisayarların sanallaştırılması
Belediyenin gerek vatandaşlara gerekse diğer kurumlara yönelik sunduğu hizmetlerin yürütülmesinde kullanılan sunucu bilgisayarların konsolidasyonu amacıyla
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
20 adet sunucunun sanal sunucuya
20
dönüştürülmesi
3 adet üst düzey sunucu ve 1 adet
4
1
storage alınması
Sanallaştırma yazılımı alınması
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
65
Sayfa
2012 ¨
PROJELER
PERFORMANS PROGRAMI 2014
2013-¨
2014 - ¨
50
2015-¨
2016-¨
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
16.3.4 Yazılım temini
Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli yazılımların belediye personelleri tarafından oluşturulması ya da dışarıdan temin edilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Belediye Otomasyon Sisteminin
1
1
1
sürekliliğinin sağlanması
Otagar plaka tanıma sistemi
1
Personel elkartının aktif kullanımının
1
1
1
arttırılması
Yeni validatör yönetim ve raporlama
1
1
yazılımları
Yeni EYC yönetim ve raporlama
1
1
yazılımı
Yeni asansör sistemi yazılımları
1
Kurumsal Lisans Anlaşmalarının
yapılması ve sunucu sistemlerinin
1
1
kurulması
Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesinde
Elkart Sistemine dayalı otomasyonun
1
kurulması
Elektronik Belge Yönetim Sistemi
1
(EBYS)
Üniversite öğrenci kimlik kartları ile
4
elkartların birleştirilmesi
Engelli asansörü çağrı sistemi
5
kurulumu
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
35
350
550
16.4 Güvenlik ve Afet Yönetim sistemlerinin kurulması
HEDEFLER
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
16.4.1 Güvenlik kamera sisteminin sağlanması ve geliştirilmesi
Belediye hizmet binaları ve alanlarının (parklar, alt geçitler, üst geçitler vb.) içine ve dışına yerleştirilecek kameralar yardımıyla güvenliğin sağlanması.
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Güvenlik Kamerası alımı
77
150
200
Turistik amaçlı şehir kameraları alımı
30
50
10
Bina içi ve dışı güvenlik kamerası alımı
71
150
200
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
135
700
500
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
16.4.2 Felaket kurtarma ve iş sürekliliği sisteminin kurulması
Herhangi bir felaket durumunda devreye girecek yedek sistem merkezlerinin kurulması, felaket senaryolarının oluşturulması, felaket durumunda uygulanacak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Belediye dış birimlerinden birine
1
yedekleme merkezinin kurulması
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
16.5 Toplu Ulaşım Sisteminin Teknolojik Açıdan Gelişimin Sağlanması
HEDEFLER
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
16.5.1 Toplu Ulaşım Ücretlendirme Sistemi
Toplu Ulaşım Hizmetlerinde Kullanılan Ücret Toplama Sisteminin sürekliğinin sağlanması ve sisteme yeni çalışmaların ilave edilmesi
66 BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayfa
2012 ¨
360
PROJELER
PERFORMANS PROGRAMI 2014
AÇIKLAMA
Ücret Toplama Sisteminde "Temassız
Bankacılık Kartlarının" kullandırılması
Abonman Kartlarının kullandırılması
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
1
1
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
PROJELER
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
16.5.2 Toplu Ulaşım Sistemi İçin Teknik Alt Yapı Çalışmaları
Toplu Ulaşım Sisteminmde "Akıllı Sistemler" için Teknik Alt Yapıların Hazırlanması ve Çalıştırılması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi Teknik Alt
1
Yapısının oluşturulması
İnternet üzerinden "Otobüsüm Nerede"
1
Hizmeti
SMS ile "Otobüsüm Nerede" Hizmeti
1
Akıllı Durak Sisteminin Kurulması
10
100
Araç içi bilgilendirme ekranlarının
400
500
hazırlanması
İnternet üzerinden Elkart Dolumu
1
1
Toplu Ulaşım İzleme Merkezi
1
1
Kurulması
Opertörsüz Elkart Yükleme Merkezi
2
30
Mobil cihazlardan Akıllı Toplu Ulaşım
Sisteminin aktif hale getirilmesi (IOS,
2
Android)
Akıllı Toplu Ulaşım Sistemine engelli
1
modülünün eklenmesi
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
1.200
2.386
HEDEFLER
Elkart Şube Müdürlüğü
16.5.3 Toplu Ulaşım Hizmetlerinde Elkart Uygulamaları
Toplu Ulaşım Hizmetlerinde Kullanılan Elkart Sisteminin sürekliğinin sağlanması ve sisteme yeni çalışmaların ilave edilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Kişiselleştirilmiş Elkart Satışı
54.592
48.000
50.000
Tam Elkart Satışı
191.529
78.000
100.000
Elkart Gişe ve Bayi Sayısı
131
130
240
Elkart Kontrol Cihazı
115
240
Tramvay Duraklarına Turnike
5
11
Yerleştirilmesi
Elkart Dolum Cihazlarının Yenilenmesi
85
Ulaşım Araçları Validatörlerinin
500
Yenilenmesi
PROJELER
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Ulaşım Araçlarına takılacak Validatörler
PROJELER
PROJE ADI
TOPLAM (TL)
DİĞER FAALİYET ve PROJELER
Personel Giderleri (*1000 TL)
Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Payı
Giderleri (*1000TL)
Mal Hizmet Alımı Giderleri (*1000 TL)
Cari Transferler (*1000 TL)
Sermaye Giderleri (*1000 TL)
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
230
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
2012 - ¨
3.830
265
2013-¨
4.210
400
2014-¨
6.886
1.720
2015-¨
2016-¨
31
60
240
2.808
2.950
4.026
726
800
900
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
67
Sayfa
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PERFORMANS TABLOSU
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
Bütçe Yılı : 2014
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL)
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
Toplam Personel Sayısı
Yapılan Faaliyet Çeşidi
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
EVRAK YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
Personel Sayısı
Gelen Evrak Sayısı
Giden Evrak Sayısı
80%
80%
90%
90%
90%
90%
3
2
3
2
3
2
2016-¨
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
AÇIKLAMA
Personel Adedi
Encümen Karar sayısı
Meclis Karar Sayısı
Toplantı Tarihinden Önce Gündemin
Hazırlanması (gün)
Toplantı Tarihinden Önce Gündemin
Duyurulma Süresi (gün)
Tutanakların Tanzim Doğruluk Oranı
Karar Defterlerinin Tanzim Doğruluk
Oranı
Karar tasarılarının Hazırlanma Süreci
(gün)
İmzaların İkmal Süreci (gün)
İlgili Birimlere İletme Süresi (gün)
Karar Özetlerinin Kurum İçi ve Kurum
Dışı İletişime AçılmaSüresi (gün)
ARŞİV ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2012 - Adet / %
4
1.057
876
2013 - Adet / %
4
1001(9.ay)
609(9.ay)
2014 - Adet / %
4
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2
2
2
4
4
4
96%
96%
96%
90%
90%
90%
3
3
3
2
1
2
1
2
1
3
3
3
AÇIKLAMA
Personel Sayısı
Malzeme tespit, değerlendirme ve
saklama formlarının Hazırlanması
Komisyon Raporlarının Hazırlanması ve
Onayı
Arşiv Alanı (m2)
Arşivlenen Belge Çeşidi
Arşivlenen Belge Sayısı
Arşiv Kaydına Alınma Süresi
Arşivlik Malzemenin Usulüne Uygun
Muhafaza Oranı
2012 - Adet / %
1
2013 - Adet / %
1
2014 - Adet / %
2
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Ocak Ayı
Ocak Ayı
Ocak Ayı
Mart Ayı
Mart Ayı
Mart Ayı
150 m2
Resmi Evrak
150.000
3 Ay
180 m2
Resmi Evrak
400.000
3 Ay
180 m2
Resmi Evrak
600.000
3 Ay
KARARLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Personel Giderleri (*1000 TL)
Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Payı
Giderleri (*1000TL)
Mal Hizmet Alımı Giderleri (*1000 TL)
Cari Transferler (*1000 TL)
Sermaye Giderleri (*1000 TL)
68 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayfa
2015-¨
HEDEFLER
2014 - Adet / %
6
TOPLAM (TL)
DİĞER FAALİYET ve PROJELER
YILLAR
2014-¨
897
897
2014 - Adet / %
12
2013 - Adet / %
5
20.025(9.ay)
24.061(9.ay)
Kayıtların İlgili Makamlara Havale
İsabet Oranı
Sevk Sürecide İşlem Sayısı
Sevk Süresi (Gün)
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
489.271,20
2012 - Adet / %
9
2013-¨
764,30
764,30
2013 - Adet / %
11
2012 - Adet / %
4
24.965
26.887
Kayıtların Usulüne Uygun Tanzim Oranı
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
2012-¨
489.271,20
60%
60%
2012-¨
489.271
351.671
2013-¨
764,30
530
60%
2014-¨
897
640
50.178
85
95
87.422
-
149
-
162
-
2015-¨
2016-¨
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PERFORMANS TABLOSU
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Bütçe Yılı : 2014
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4
2013-¨
9.500.00
12.500.00
YILLAR
2014-¨
11.130.00
15.130.00
2015-¨
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL)
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Personel Sayısı
175
180
400
Araç Sayısı
2
2
3
STRATEJİK AMAÇ
21 Kentimizin mesleki eğitim İhtiyaçlarını etkin olarak karşılamak için kurslar açmak, kursiyerlere yönelik sosyal faaliyetler düzenlemek
STRATEJİK HEDEF
21.1 Dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleri yaygınlaştırmak
TANIMLAR
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK
KOMEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET
21.1.1 Özürlülere yönelik mesleki eğitimin verilmesi
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
Meslek edinme amaçlı eğitimlere katılan özürlü sayısı
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Verilen eğitim sayısı (Adet)
2
2
2
Kurs merkez sayısı
1
1
1
PROJELER
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
Yeni kurslar açılması.
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
21.1.2 KOMEK Kursiyerleri ve Hanımlar Lokali üyelerine yönelik rehabilitasyon ve eğitim hizmetleri
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
Katılımcı olarak bulunulan seminer,sempozyum,kongre,fuar,iş ziyaretlerinin sayısı
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Verilen seminer ,sempozyum sayısı
12
16
16
Katılınan kongre,fuar,iş ziyaretlerinin
3
5
6
sayısı
PROJELER
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
Sosyal faaliyetler düzenlenmesi
STRATEJİK HEDEF
21.2 Meslek edindirme faaliyetlerini etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
TANIMLAR
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK
KOMEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET
21.2.1 Meslek edindirme kurslarının verilmesi
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
KOMEK kurslarını tamamlayan kursiyer sayısı/yıl
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Kursiyer sayısı
15.000
20.000
25.000
Branş sayısı
145
137
164
Kurs merkez sayısı
18
20
32
PROJELER
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
Kurs merkezlerinin etkinleştirilmesi.
MÜDÜRLÜK
KOMEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET
21.2.2 Meslek edindirme kurslarındaki branş adedinin artırılması
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
KOMEK bünyesinde kurs verilen branş sayısı/yıl
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Öğretici sayısı
125
125
242
Branş sayısı
145
137
164
PROJELER
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
İstihdamın artırılması
MÜDÜRLÜK
KOMEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET
21.2.3 Meslek edindirme kursiyerlerinin mezuniyet sonrası takibi
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
KOMEK Kursiyerlerinden İstihdam edilenlerin sayısı/yıl
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Mesleki eğitim verilen branş sayısı
20
13
20
mesleki eğitim alan kursiyer sayısı
1.500
800
900
İstihdama katkı sağlanan sektör sayısı
2012-¨
5.593
9.262
5
2016-¨
2016 - Adet / %
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
5
69
Sayfa
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
Spor hizmetlerini çoğaltmak
21.3 KOMEK merkezlerinde ve hanımlar lokallerinde hizmetlere erişebilirliği artırmak
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
KOMEK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
21.3.1 Çeşitli branşlarda spor hizmetlerin sunulması
KOMEK ve hanımlar lokallerinde sunulan hizmet sayısı/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Spor alanında verilen branş sayısı
6
Spor branşlarına katılan üye sayısı
3.000
Spor salon sayısı
PROJE ADI
2016-¨
2013 - Adet / %
7
5.000
2014 - Adet / %
7
7.000
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2.500
2.700
3.500
6
2012-¨
8
2013-¨
6
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
22.3 Belediyemiz faaliyet ve projelerinin tanıtımının yapılması.projelerin halkla paylaşılması için basın yayın organlarından etkin bir şekilde yararlanmak
HEDEFLER
BASIN YAYIN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
22.3.1 Etkin verimli ,kaliteli ve şeffaf yönetim anlayışının geliştirilmesi için Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalardan kamuoyunu yeterli
Çıkan haber sayısı/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Basında çıkan haber sayısı
4.000
4000 adet
4.500
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
22.3.2 Kurumla ilgili haberlerin derlenip günlük rapor haline getirilerek Büyükşehir belediye başkanı ve ilgili birim yöneticilerine dosya halinde dijital ortamda
Aktarılan haber sayısı/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Aktarılan haber sayısı
300
340 adet
400
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
22.3.3 Kurum faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme amaçlı gerçekleştirilen basın toplantılarını düzenlemek
Yapılan toplantı sayısı/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Yapılan toplantı sayısı
15
20
30
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014 - ¨
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-¨
2016-¨
22.3.4 Kurumsal web sitesi geliştirme çalışmalarına haber/film /program kaydı /fotoğraf galerisi çalışmalarıyla katkıda bulunmak
Katkıda bulunulan program sayısı/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Katkıda bulunulan program sayısı
580
590
600
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
Doğrudan katılım
23 Katılımcı yönetim anlayışı ile birey ve kurumların yönetime doğrudan katılımını temin etmek
23.1 Belediye karar ve uygulamalarında halkın katılımının artırılması
HEDEFLER
70 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayfa
2015-¨
HEDEFLER
Spor branşlarına katılan kursiyer sayısı
PROJELER
2014 - ¨
2016 - Adet / %
2016-¨
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
23.1.1 Kent konseyini etkinliğinin artırılması
Genel kurul karar sayısı/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Kent konseyi karar sayısı
0
Kent konseyi karar uygulama oranı
0
PROJE ADI
2012-¨
Doğrudan katılım
HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
23.1.2 Kadın Meclisinin kurulması
Meclis karar sayısı/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Kadın Meclisi karar sayısı
0
Kadın Meclisi karar uygulama oranı
0
Kadın Meclisi katılımcı sayısı
0
PROJE ADI
2012-¨
Doğrudan katılım
HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
23.1.3 Çocuk Meclisinin kurulması
Meclis karar sayısı/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Çocuk Meclisi Karar sayısı
0
Çocuk Meclisi karar uygulama oranı
0
Çocuk Meclis katılımcı sayısı
0
PROJE ADI
2012-¨
Doğrudan katılım
23.2 Hizmet odaklı çalışma yaklaşımı ile halkla İlişkiler faaliyetlerini
2013 - Adet / %
5
3
2013-¨
2014 - Adet / %
0
0
2014 - ¨
2015 - Adet / %
2013 - Adet / %
4
3
100
2013-¨
2014 - Adet / %
0
0
0
2014 - ¨
2015 - Adet / %
2013 - Adet / %
6
4
90
2013-¨
2014 - Adet / %
0
0
0
2014 - ¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2015-¨
2015-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
etkin yürütmek
HEDEFLER
HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
23.2.1 Talep/ şikayet ve takip yönetiminin geliştirilmesi
Açık kapı personeline verilen eğitimler/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Açık Kapı personeline verilen eğitimler
1
PROJE ADI
2012-¨
Etkin yürütme
HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
23.2.2 Açık Kapı sürecinin analizi ve geliştirilmesi
Süreç gözden geçirme ve iyileştirme toplantı sayısı/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Süreç gözden geçirme
15
İyileştirme toplantıları
2
PROJE ADI
2012-¨
Etkin yürütme
HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
23.2.3 Açık kapı sürecinin analizi ve geliştirilmesi
Açık Kapı çağrılarının karşılanma oranı %/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Açık Kapı çağrılarının karşılanma oranı
PROJE ADI
2012-¨
Etkin yürütme
HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
23.2.4 Açık gezi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Gezi kapsamında iletişim kurulan kurum /kuruluş sayısı /yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
İlgili ilçe belediyeleri
25
2013 - Adet / %
1
2013-¨
2014 - Adet / %
0
2014 - ¨
2015 - Adet / %
2013 - Adet / %
13
6
2013-¨
2014 - Adet / %
14
10
2014 - ¨
2015 - Adet / %
2013 - Adet / %
100
2013-¨
2014 - Adet / %
100
2014 - ¨
2015 - Adet / %
2013 - Adet / %
3
2014 - Adet / %
4
2015 - Adet / %
2015-¨
2015-¨
2015-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
71
Sayfa
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
DİĞER FAALİYET ve PROJELER
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
Etkin yürütme
HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
23.2.5 Açık gezi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Açık Gezi kapsamında iletişim kurulan kişilerin memnuniyet oranı %
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Kişilerin memnuniyeti
100
100
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
Etkin yürütme
2012-¨
2013-¨
TOPLAM (TL)
9.387
10.000
Personel Giderleri (*1000 TL)
1.620
1.930
Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Payı
125
67
Giderleri (*1000TL)
Mal Hizmet Alımı Giderleri (*1000 TL)
7.642
7.400
Cari Transferler (*1000 TL)
Sermaye Giderleri (*1000 TL)
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
2014-¨
130
4.553.098.29
2015-¨
2016-¨
2015-¨
63.097
-
2016-¨
66.251
-
60.092
63.097
66.251
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
130
PERFORMANS TABLOSU
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Bütçe Yılı : 2014
SAĞLIK ve SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2012-¨
22.350
-
2013-¨
33.451
23.000
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL)
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
14.000
(*1000 TL)
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Daire Başkanlığı Toplam Personel
114
110
sayısı
Doktor sayısı
1
1
Muayene edilen kişi sayısı
2.848
3.500
İlaç verilen ihtiyaç sahibi hasta sayısı
931
500
Yemekhane personel sayısı
25
20
Verilen yemek sayısı
184.270
250
Kiralık araç sayısı(Otomobil,Pick74
75
up,Minibüs)
Yapılan Km.
3.288.831
3.500.000
Zindankale Süleyman Şah Salonu
6
11
personel sayısı
Müracat sayısı
1.000
1.000
Alt salon toplamı
290
500
Üst salon toplamı
420
800
STRATEJİK AMAÇ
24 Konya’da sağlıklı yaşama şartlarının gelişmesine katkı sağlamak
STRATEJİK HEDEF
24.1 Önleyici sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak
TANIMLAR
Önleyici sağlık hizmetlerini
MÜDÜRLÜK
Sağlık ve Sosyal Hizmetler daire başkanlığı /Sağlık İşleri Müdürlüğü
FAALİYET
24.1.1 Kadınlara yönelik sağlık taramaları yapmak
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
5000 kişi/yıl
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Şeker Ölçümü
617
250
kolestrol ölçümü
213
250
Genel Kotrol
223
500
Şeker hastalığı için broşür dağıtılan
Broşür Dağıtılmadı
Broşür Dağıtılmadı
hasta sayısı
kolestrol ile ilgili broşür dağıtımı
PROJELER
PROJE ADI
Şeker ölçümü,kolestrol ve genel kontro
giderleri
Sayfa
72 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Broşür Dağıtılmadı
2012-¨
-
Broşür Dağıtılmadı
2013-¨
YILLAR
2014-¨
60.092
-
113
1
5.000
1.000
25
220.000
73
3.500.000
8
1.000
-
HEDEFLER
2014 - Adet / %
100
100
250
Broşür Dağıtılmadı
Broşür Dağıtılmadı
2014 - ¨
-
2015-¨
2016-¨
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı/Sağlık İşleri Müdürlüğü
24.1.2 İhtiyaç sahibi yaşlılara evde sağlık hizmeti sunulması
50 kişi/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
İhtiyaç sahibi yaşlılara evde bakım
174
50
hizmeti
Yapılan Km.
9.376
9.000
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
Yaşlıların evde bakım hizmeti giderleri
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı/Sağlık İşleri Müdürlüğü
24.1.3 Alo Doğum hizmet seviyesini artırmak
1000 kişi/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Personel Sayısı
12
8
Başvuru Sayısı
921
1.000
Ambulans İçinde doğum
75
10
Başvuruların gerçekleşme oranı
100%
100%
Alo Doğum hizmetinde kullanılan araç
3
sayısı
3
Taburcu hasta eve nakil
846
250
Yapılan Km.
20.000
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
Alo Doğum Hizmeti giderleri
1.416
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı/Sağlık İşleri Müdürlüğü
24.1.4 Alo Cenaze hizmet seviyesini artırmak
1000 kişi/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Personel Sayısı
18
12
Başvuru sayısı
4.008
2.500
Başvuruların gerçekleşme oranı
100%
100%
Alo cenaze hizmetlerinde kullanılan
5
araç sayısı
6
Şehir İçi cenaze nakli sayısı
3.210
2.500
Şehir dışı cenaze nakli sayısı
798
500
Yapılan Km.
125.000
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
Harcama tutarı
9.735
25 Sosyal Hizmet ihtiyaçlarını etkin olarak karşılamak
25.1 Okullara eğitim, giyim ve kırtasiye konusunda yardımcı olmak
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
200
15.000
2014 - ¨
-
2014 - Adet / %
9
1.000
10
100%
2015-¨
2015 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
3
250
20.000
2014 - ¨
2014 - Adet / %
13
5.000
100%
2015-¨
2015 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
6
4.000
1.000
150.000
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
HEDEFLER
Sağlı ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
25.1.1 İhtiyaç sahibi öğrencilere ve vatandaşlara kahvaltı ve yemek verilmesi
8 ay – 5000 kişi/ay kahvaltı, 30 000 kişi/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Üniversite öğrencilerine çorba ikramı
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
Çorba Tutarı
25.1.2 Dar gelirli öğrencilere eğitim ve giyim yardımı yapmak
500 kişi/yıl eğitim, 5 000 kişi/yıl giyim
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
İhtiyaç sahibi ailelere iftar yemeği
100.000
ikramı
Verilen mahalle sayısı
60
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2014 - ¨
-
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2015-¨
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
100.000
60
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
73
Sayfa
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
Sayfa
74
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
Yemek bedeli
551.408
500.000
25.2 Çocuklar ve gençler ile ilgili kültürel, sosyal ve sportif projeler üretmek
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
HEDEFLER
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı/Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü
25.2.1 Çocuk şenliği yapmak
1 etkinlik/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Şenliğe katılan çocuk sayısı
10.000
10.000
Dağıtılan hediye adedi (10000)
10.000
10.000
Kukla, Sanatçı, İlizyon
Kukla, Sanatçı, İlizyon
Yapılan etkinlikler
gösteriler vs.
gösteriler vs.
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
Çocuk şenliği organizasyon bedeli
119.475
40.000
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı/Sosyal HizmetlerŞube Müdürlüğü
25.3 İhtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardım yapılması
2014 - Adet / %
10.000
10.000
Kukla, Sanatçı, İlizyon
gösteriler vs.
2014 - ¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
HEDEFLER
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
25.3.1 Sosyal kart aracılığı ile gıda, kırtasiye, temizlik malzemesi yardımı
Kişisel sosyal kart ile 2000 kişi *12 ay= 24 000 kişi/yıl , Sosyal kart ile 2000 kişi/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Dağıtılan Kişisel Sosyal Kart sayısı
2.173
2.000
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
Sosyal kart ihale bedeli
2.556.823
1.500.000
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
25.3.2 İhtiyaç sahiplerine, muhtaçlara yardım Komisyonu aracılığı ile nakdi yardım
1 000 kişi/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
İhtiyaçlı Adedi
4.612
5.000
Nakdi Yardımlar
1.228
1.250
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
Nakdi yardım ve fatura yardımı tutarı
193.177
25.4 Sosyal destek hizmeti birimleri arasında koordinasyonu güçlendirmek
2014 - Adet / %
6.500
2014 - ¨
3.500.000
2015 - Adet / %
2014 - Adet / %
6.000
1.500
2014 - ¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2015-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
HEDEFLER
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı/Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü
25.4.1 İhtiyaç sahipleri veri tabanı oluşturulması ve güncel tutulması
Her yıl güncelleme
25.5 Belediye Klasik Türk Müziği bandosunun etkin hale getirilmesi
HEDEFLER
25.5.1 Bando ve Mehter takımının aktivitelerinin artırılması
250 aktivite/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Bando ve Mehter takımının toplam
15
17
personel sayısı (17)
Talep edilen etkinlik sayısı
175
250
İl içi ve il dışı program sayısı
170 İl İçi / 5 İl Dışı
200 il ilçi / 50 il dışı
Yapılan Km.
8.500
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
Bando ve Mehter takımının harcama
20.498
tutarı
26 Dezavantajlı Gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak
26.1 Engelliler veri tabanı oluşturmak
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
15
300
225 il ilçi / 75 il dışı
9.000
2014 - ¨
HEDEFLER
2015-¨
2016-¨
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PROJELER
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı/Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü
26.1.1 Engelliler veri tabanı oluşturmak ve güncel tutmak
Her yıl güncelleme
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Engelliler veri tabanı oluşturulması ve
1.977
güncel tutulması
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
Engelliler veri tabanı ile ilgili harcamalar
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
DİĞER FAALİYET ve PROJELER
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-¨
2016-¨
2014 - Adet / %
2.000
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - Adet / %
2.000
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - ¨
90.000
2015-¨
2016-¨
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - ¨
2.000.000
2015-¨
2016-¨
2014-¨
60.092
8.130
2015-¨
2016-¨
2.000
2014 - ¨
-
26.2 Engelliler ile ilgili projeler üretmek
HEDEFLER
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı/Özürlüler Şube Müdürlüğü
26.2.1 Engelliler ile ilgili kültürel projeler üretmek
3 proje/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Kayıtlı Engelli sayısı
1.977
Yapılan etkinlik sayısı
17
Katılımcı sayısı
560
26.2.2 Engelliler ile ilgili sosyal projeler üretmek
3 proje/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Engelli sayısı
1.977
Talep edilen düzenleme sayısı
13
Talep edilen dizenlemeye katılacak kişi
3.600
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
Engellilerle ilgil harcama tutarı
89.040
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı/Engelliler Şube Müdürlüğü
26.2.3 Engelliler ile ilgili sportif projeler üretmek
3 proje/yıl
26.3 Dezavantajlı kesimlere yönelik sosyal destek yardımları yapmak
HEDEFLER
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı/Engelliler Şube Müdürlüğü
26.3.1 Dezavantajlı ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine eğitim yardımı yapılması
1 000 kişi/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Eğitim yardımı yapılan dezavantajlı
6.999
7.000
öğrenci sayısı
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
Dezavantajlı öğrenciye yapılan yardım
1.788.970
1.800.000
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı/Engelliler Şube Müdürlüğü
2012-¨
2013-¨
TOPLAM (TL)
22.350
33.451
Personel Giderleri (*1000 TL)
9.974
14.410
Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Payı
1.471
2.025
Giderleri (*1000TL)
Mal Hizmet Alımı Giderleri (*1000 TL)
3.955
9.262
Cari Transferler (*1000 TL)
6.811
7.409
Sermaye Giderleri (*1000 TL)
139
345
2014 - Adet / %
8.000
1.840
15.778
32.134
2.210
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
75
Sayfa
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PERFORMANS TABLOSU
Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı
Bütçe Yılı : 2014
KAYNAK GELİŞTİRME ve İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2012- ¨
16.494
2013- ¨
17.392
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL)
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
Toptancı Hallerini kalite. standart ve sağlık kurallarına uygun işletmek
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
PROJELER
PROJE ADI
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
Personel sayısı
Hal Sayısı
Hallerde hizmet verenlerin (Toptancı)
Hallerden hizmet alanların (Perakende)
Hallerin Hizmet alanları (M2)
Hallerde Faaliyet Gösteren İşyeri
Hallerin Rusum gelir miktarı (TL)
Hallerin İşgaliye miktarı (TL)
Hallere giren mal miktarı / Ton
Hallerden çıkan mal miktarı / Ton
Hallerde yapılan Yaş meyve Sebze
Hallerde Yapılan Denetim faaliyeti /
Haller Gelir / Gider oranı (%)
GARAJLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Sayfa
76
2012- ¨
2012 - Adet / %
46
2
80
80
71.500
124
583.741
487.929
285.650
273.440
80
320
67
2013- ¨
YILLAR
2014- ¨
25.322
2015- ¨
2016- ¨
HEDEFLER
2014 - Adet / %
2014 - ¨
2015 - Adet / %
2015- ¨
2016 - Adet / %
2016- ¨
2013 - Adet / %
45
2
80
80
71.500
124
1.500.000
650.000
300.000
290.000
85
320
20
2014 - Adet / %
45
2
80
80
71.500
124
1.200.000
725.000
325.000
300.000
85
320
26
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Görev alanındaki Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığını sevk ve idare etmek
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Personel sayısı
95
120
Terminal Sayısı
2
2
225.966
225.966
Terminallerin Hizmet alanları (M2)
Faaliyet Gösteren İşyeri Sayısı
109
113
Terminallerde hizmet verenlerin (Şirket)
95
95
Terminallerde hizmet alanların
95
95
Terminaller Gelir miktarı
10.136.966
10.000.000
Terminallere Giren ve çıkan araç sayısı
580.692
750.000
Terminallere Giren Araçların süresinde
100
100
Terminallerin Gelir / Gider oranı
25
25
Terminallerde Denetim Faaliyeti
450
240
İŞTİRAKLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2014 - Adet / %
70
2
225.966
115
100
95
11.000.000
590.000
100
25
250
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2014 - Adet / %
900
6
3
3
60.220.000
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Belediyenin görev ve hizmet alanlarında faaliyet göstermek ve iştirakleri karlı hale getirmek
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Personel sayısı
935
683
İştirak sayısı
8
6
Kar Eden İştirak Sayısı
5
4
Zarar Eden İştirak Sayısı
3
2
İştiraklerin Toplam Geliri
93.438.376
44.456.355
KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI 2014
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
59.370.000
850.000
AÇIKLAMA
Personel sayısı
Envanter Çıkarılması
Değerlendirilen Menkul, Gayrimenkul ve
Değerlendirilmeyle ilgili Toplantı Sayısı
Öneri Sayısı
TAŞINMAZLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
2012 - Adet / %
1
1
5
18
24
2013 - Adet / %
1
1
6
19
25
2014 - Adet / %
1
1
7
20
26
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
AÇIKLAMA
Personel sayısı
Envanter Çıkarılması
Değerlendirilen Menkul, Gayrimenkul ve
Değerlendirilmeyle ilgili Toplantı Sayısı
Öneri Sayısı
2012 - Adet / %
2
755
679
10
10
2012- ¨
14.819
2.427
339
12.053
0
0
2013 - Adet / %
2
755
500
30
18
2013- ¨
20.995
3.340
560
16.800
45
250
2014 - Adet / %
2
755
550
30
20
2014- ¨
28.544
2.900
425
18.929
40
6.250
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015- ¨
2016- ¨
TOPLAM (TL)
DİĞER FAALİYET ve PROJELER
43.517.278
939.077
Personel Giderleri (*1000 TL)
Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Payı
Mal Hizmet Alımı Giderleri (*1000 TL)
Cari Transferler (*1000 TL)
Sermaye Giderleri (*1000 TL)
KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
77
Sayfa
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
İştiraklerin Toplam Gideri
92.061.502
Kar Miktarı
1.376.874
Faaliyet Çeşidi
KAYNAK GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PERFORMANS TABLOSU
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Bütçe Yılı : 2014
YILLAR
2014-¨
2015-¨
2016-¨
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL)
19.610
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000
21.000
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
19.610
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Toplam Personel Sayısı
126
130
STRATEJİK AMAÇ
18 Konya’nın kültür, sanat ve sosyal alanındaki gelişimine katkıda bulunulması ve cazibe merkezi haline getirilmesini sağlamak için etkinlikler planlamak ve
STRATEJİK HEDEF
18.1 Sosyal ve Kültürel aktivite mekanları oluşturulması
TANIMLAR
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK
KÜLTÜR MERKEZİ ŞB.MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET
18.1.1 Mevlana Kültür Merkezi’nin şehrin aktivite merkezi olarak kullanılması
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
Etkinlik sayısını tüm yıla yayarak maksimum kullanımını sağlamak etkinlik/yıl
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Konferans,Sempozyum,Panel
388
50
350
Seminer,Sergi
35
45
PROJELER
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
Yapılacak Aktiviteler
423
50
485
MÜDÜRLÜK
KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİ ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET
18.1.2 Kültür Park’ın Sosyal ve Kültürel aktivite mekanı olarak etkin kullanılması
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
Altın başak Kültür ve Sanat Festivali Programlarının her yıl düzenlenmesini sağlamak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Altınbaşak Festivali
___
1
1
PROJELER
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
Altın Başak Festivali Düzenlenmesi
0
500
400
MÜDÜRLÜK
SAMM ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET
18.1.3 Kılıçarslan Gençlik Merkezi’nin yıl boyunca gençlere yönelik etkinlikler düzenlemesi
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
Gençlik Merkezi’nin gençlere yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyet merkezi olarak kullanılmasını sağlamak etkinlik/Yıl
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Hobi Kursları açılması - 3000 kişi
9 Branşta
15 branş
25 branş
Yaz Okulu- (ilköğretim- ortaöğretim )1
1
1
500 kişi
Konya Kültürel Gezi Programı -2.000
10
10
10
kişi
Üniversite öğrencileriyle Kamp
15
15
10
Programları 250 kişi
Seminer Programları-Katılımcı 1.000
2
2
7
kişi
KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Masa Tenis Turnuvası-Katılımcı 90 Kişi
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
3
2013-¨
14.764
20.000
14.764
2013 - Adet / %
3
3
Santraç Turnuvası -Katılımcı 200 Kişi
2
2
2
Yıl Sonu Sergi Etkinliği
1
1
2
Çorba İkramı 162.000/6 ay
1
1
2
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
Gençlik Merkezi Etkinlikleri
380
550
600
KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİ ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
18.1.4 İstiklal Harbi Şehitliğinin şehrin tarih bilincinin oluşturulması için ziyaretçi sayısının artırılması
1 milyon ziyaretçi / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Gelen Ziyaretçi Sayısı (Yıllık)
1.200.000
1.000.000
1.000.000
Tanıtım CD'si Yaptırılması.
50.000
80.000
100.000
78 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayfa
2012 - ¨
12.950
___
2015-¨
2015 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
PERFORMANS PROGRAMI 2014
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
PROJE ADI
2012 ¨
Materyal oluşturma Projesi
50
MÜZE - KÜTÜPHANELER ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
18.1.5 Koyunoğlu müze ve kütüphanesinin aktif hale getirilmesi
Ziyaretçi sayısının 30.000 çıkarmak / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Gelen Ziyaretçi Sayısı
10.543
Kitap sayısı
40.350
Web Sayfası
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
40
2013 - Adet / %
17.000
46.500
2013-¨
2014 - ¨
40
2014 - Adet / %
13.000
50.000
5.000
2014 - ¨
SAMM ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
18.1.6 Zidankale Selçuklu müzesinin teşhir edilmesi ve panoromik sergi alanların oluşturulması
2012 yılına kadar,ziyaretçi/yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Diaromik resim yaptırılması
1(Bir)
___
1(Bir)
Sergi uniteleri yaptırılması
1(Bir)
___
1(Bir)
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
Panoromik Müze yapılması işi
___
KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİ ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
18.1.7 Hz. Mevlana‘nın öğreti ve ritüellerinin aslına uygun olarak öğretilmesi amacı ile mevlihane yapılması
2016 yılına kadar
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Mevlevihane 'nin proje çalışması
1 (Bir)
1 (Bir)
1
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
Proje hazırlanması işi
100
100
100
18.2 Kültürel ve Sosyal tanıtım faaliyetleri düzenlemek
HEDEFLER
KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİ ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
18.2.1 Kültür, Sanat ve Sosyal etkinlikleri düzenlemek.
3 adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Sempozyum
3
4
6
Sergi
3
3
4
Konferans
3
40
45
Kongre
1
3
3
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
Kültür Sanat Sosyal Etkinlik yapım işi
500
1.500
1.500
18.2.2 Konserler düzenlemek
6 adet / Yıl
AÇIKLAMA
Konser düzenlemek
PROJE ADI
Konser düzenleme işi
Sam Şube Müdürlüğü
18.2.3 Yarışmalar düzenlemek
3 adet / Yıl
AÇIKLAMA
İlkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik
yarışma programı.
ilköğretim 5.sınıf öğrencilerine bilği ve
eğlence programı
PROJE ADI
Hem Egleniyorum Hem Öğreniyorum.
2012 - Adet / %
4
2012 ¨
300
2013 - Adet / %
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
30
65
95
2012 ¨
180
2013-¨
2013-¨
43.000
2014 - Adet / %
2014 - ¨
2014 - ¨
61.000
2015-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 79
Sayfa
PROJELER
PERFORMANS PROGRAMI 2014
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
Sam Şube Müdürlüğü
18.2.4 Panel, Sempozyum ve Konferanslar düzenlemek
12 adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Sivil Toplum Örgütleriyle Panel ve
120
40
80
Konferans yapılması
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
Şehir Konferansları 1
95
120.000
140.000
KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİ ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
18.2.6 Ulusal ve uluslar arası kültür günleri düzenlemek
12 adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Uluslar Arası Kültür Günleri org.
___
1
1
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
Uluslar Arası Kültür Günleri org.yapım
___
220
200
işi
18.3 Kültürel bir değer olan Hz. Mevlana’nın ulusal ve uluslar arası platformda tanıtılması ve hoşgörü kültürünün anlaşılmasının sağlanması
HEDEFLER
KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİ ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
18.3.1 Hz. Mevlana’yı tanıtıcı fikir ve sanat eserlerinin oluşturulması
4 adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Konya Prestij Kitabı
1
1
___
Klasik Edebiyatta Mevlana Etkisi
___
1
1
Mevlana ve Mevlevilik Albümü
1
1
___
Mevlana Külliyatı
1
1
___
Şeb-i Aruz Tarihçesi
1
1
4
Mevlana Hoşgörüsü
___
1
___
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
Mevlana Fikir Tanıtım ve yapım işi
500
750
750
KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİ ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
18.3.2 Mesnevi’nin Dünya dillerine çevrilmesi
2 adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Mesnevi’nin Çevrildiği Dil Sayısı
5
___
İngilizce Baskı Adedi
___
2.000
2.000
Almanca Baskı Adedi
___
1.000
1.000
İtalyanca Baskı Adedi
___
1.000
___
Farsça Baskı Adedi
___
1.000
5.000
Türkçe Baskı Adedi
5.000
5.000
5.000
İspanyolca
___
1.000
___
Türkmence
___
1.000
___
Arapça
___
1.000
1.000
Arnavutça
___
1.000
___
Boşnakça(1. Cilt)
___
1.000
___
Japonca
___
1.000
1.000
İscveçce
___
1.000
___
Özbekçe
___
1.000
___
Boşnakça(6 Ciltli)
___
2.000
2.000
Rusca
2.000
2.000
Malayca
2.000
2.000
Bulgarca
2.000
___
Ermenice
2.000
2.000
Kürtçe
2.000
2.000
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
çeviri işi yaptırılması
600
1.200.000
Sayfa
80 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİ ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
18.3.3 Mevlana ile ilgili ulusal ve uluslar arası panel, toplantı, sema gösterisi ve sempozyum düzenlenmesi
12 adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Yurt İçi Sema Gösterisi Adedi
104
104
104
Mevlana İle İlgili Panel Sayısı
3
3
3
Mevlana İle İlgili Panele Katılan Kişi
___
___
Sayısı
Sultan Veled İle İlgili Sempozyum
___
_
___
Sayısı
Mevlana İle İlgili Sempozyuma Katılan
___
___
Kişi Sayısı
Mevlana,Konferans ve Sema ile ilğili
104
104
104
Mevlana İle İlgili Konferansa Katılan
___
Kişi Sayısı
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
aktiviteler yapım işi
900
1.000
1.000
KÜLTÜR MERKEZİ ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
18.3.5 Sema programlarının haftalık sonlarında periyodik icrası
104 adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
52 Hafta Sema Töreni Düzenlemek
52
___
52
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
M.K.M sema gösterisi işi
400
___
400
18.3.6 Mesnevi’nin Türkçe ve İngilizce seslendirilmesi ve şerhinin yapılması
2012 / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Türkçe-İngilizce Mesnevi Şerhi
1
___
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
Şerh hazırlama işi
30
18.4 Kent Kültürü ve Kentlilik bilincinin yaygınlaştırılması
2014 - Adet / %
1
2014 - ¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
HEDEFLER
SAMM ŞB MÜDÜRLÜĞÜ VE KÜLTÜR SANAT MÜDÜRLÜĞÜ
18.4.1 Halkın her kesiminden kent kültürü ve kentlilik bilincinin oluşturulması
24 program / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Mahalleler Kitabı
2.000
8.000
10.000
Konya Rehberi
10.000
10.000
Konya Fotoğrafları Külliyatı
___
6.000
5.000
Konya Kadı Sicilleri
10
10.000
6.000
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
Kentlilik bilincinin oluşturulması
300
350.000
450.000
SAMM ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
18.4.2 Paydaş kurumlarla birlikte Konya’da sosyal olarak dezavantajlı bölgelerde ilköğretim okullarında kent kültürü ve kentlilik bilinci projesinin hayata
100 program / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
PROJELER
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
SAMM ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
18.4.3 Mahalle günleri düzenlenmesi
12 program / Yıl
AÇIKLAMA
Şehrimizdeki Mahallelerde halkımıza
sosyal aktivitelerin yapılması
PROJELER
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
30
40
50
2015-¨
2015 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
81
Sayfa
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
PROJE ADI
2012 ¨
MAHALLE ŞENLİKLERİ
60
SAMM ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
18.4.4 Şehir buluşmaları etkinlikleri
2 program (bisiklet ve uçurtma şenliği) / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Halkımızla beraber bisiklet günü ve
2
uçurtma şenliği
PROJE ADI
2012 ¨
BİSİKLET GÜNÜ-- UÇURTMA ŞENLİĞİ
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
DİĞER FAALİYET ve PROJELER
2014 - ¨
110.000
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2
5
2013-¨
20.000
2014 - ¨
2015-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
30.000
SAMM ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
18.5.2 Sosyal olarak dezavantajlı grupların Konya’nın tanıtımına katkı sağlaması amacıyla yapılacak faaliyetler
52 adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Konya'da Göç ve Kentleşme
___
2
2
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
Kültür tanıtım işi
20
25
KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİ ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
18.5.4 Konya ansiklopedisinin tamamlanması
2 Adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Konya Ansiklopedisi
2
3
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
ansiklopedi hazırlatma işi
100
100
KÜLTÜR VE SANAT FAALİTLERİ ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ ---SAMM ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
18.5.5 Tarihi ve kültürel mirasın tanıtım faaliyetleri
100 Adet kitap,broşür,CD, etkinlik, gezi/Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Çocuklara Kentçilik Bilincinin
120000 kişi
200.000
___
oluşturulması
Konya Kent Çocuk Dergisi
150.000
150.000
Konya Türküleri Albümü
2.000
_
2.000
Konya Tanıtım Broşürü
20.000
50.000
100.000
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
Tarihi kültürel miras tanıtım işi
150
400
500
SAMM ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
18.5.6 Konya Tarihi bakımından değer taşıyan kültürel kimliği yansıtan evlerin restorasyonu konusunda bilinçlendrimesi ve özendirilmesi
2016 yılına kadar / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Emekliler Lokalinin üyelerinin tarihi
1
1
yerleri tanıması
Konya Tarihi ve Mimarisi Yapıları Proje
___
___
Çalışması
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
kültürel kimliği yansıtan evlerin
restorasyonu konusunda
30
40
bilinçlendrimesi ve özendirilmesi işi
18.6 Kültür ve sanat ve organizasyon çalışmalarının etkinleştirilmesi
HEDEFLER
KÜLTÜR MERKEZİ ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
18.6.2 2012 Yılı sonuna kadar www.mkm.gov.tr web sayfamızda tüm etkinlik bilgilerinin yayınlanması ve güncelleştirilmesi
Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Web sayfası güncelleme
1
1
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
wep tasarım ve güncelleme
___
___
___
2012 - ¨
2013-¨
2014-¨
2015-¨
TOPLAM (TL)
12.949
14.764
19.610
Personel Giderleri (*1000 TL)
788
1.140
1.490
Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Payı
111
170
155
Giderleri (*1000TL)
Mal Hizmet Alımı Giderleri (*1000 TL)
11.966
13.223
17.639
Cari Transferler (*1000 TL)
___
___
___
Sermaye Giderleri (*1000 TL)
84
231
326
82 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayfa
15
2013-¨
90.000
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016-¨
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PERFORMANS TABLOSU
Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığı
Bütçe Yılı : 2014
2012 - ¨
12.950
2013-¨
14.764
YILLAR
2014-¨
2015-¨
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL)
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
14.764
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Toplam Personel Sayısı
126
STRATEJİK AMAÇ
18 Konya’nın kültür, sanat ve sosyal alanındaki gelişimine katkıda bulunulması ve cazibe merkezi haline getirilmesini
STRATEJİK HEDEF
18.1 Sosyal ve Kültürel aktivite mekanları oluşturulması
TANIMLAR
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK
DIŞ İLİŞKİLER-TURİZM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET
18.2.5 Tarihi ve Kültürel Mirası tanıtımına yönelik faaliyetlerin düzenlenmesi
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
120 adet / Yıl
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Kültür turları
740
620
PROJELER
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
Kültür turları
100
70
1.000
MÜDÜRLÜK
AB VE DIŞİLİŞKİLER ŞB.MÜDÜRLÜĞÜ
FAALİYET
18.3.4 Somut olmayan kültürel miras Sema’nın ulusal ve uluslar arası platformda gösterimi
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
6 adet / Yıl
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Yurt Dışı Sema Gösterisi Adedi
1
Yurt Dışında Yayın Adedi
___
Yurt Dışında Yayın Süresi
PROJELER
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
DIŞ İLİŞKİLER-TURİZM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
18.4.5 İlköğretim öğrencilerine yönelik kültür gezileri
180 program / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Konyanın tarihi ve turistlik yerlerin
210
220
250
gezdirilmesi
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
Kentimizi Tanıyalım projesi yapım işi
___
300
400
18.5 Kentin kültür mirasının korunması, tanıtılması, kültürel yaşamın zenginleştirilmesine katkı sağlamak
HEDEFLER
AB VE DIŞİLİŞKİLER ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
18.5.1 Konya Kültür Elçileri Platformunun oluşturulması
25 Eğitim ve Program / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Yıl boyunca 50 Kişi Şehir Gönüllüsü
100
1
50
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
Kültür etkinliği yapım işi
50
50
50
AB VE DIŞİLİŞKİLER ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
18.5.3 Ulusal ve Uluslar arası fuarlara katılım
5 Adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Uluslar arası Kitap Fuarına katılım
___
1
1
uluslar arası Turizm Fuarına katılım
2
2
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
Fuar katılım projesi
150
150
2015 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
sağlamak için etkinlikler planlamak ve
2015 - Adet / %
2015-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
DiŞ İLİŞKİLER VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
83
Sayfa
Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığı
PERFORMANS PROGRAMI 2014
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
Sayfa
84
AB VE DIŞ İLİŞKİLER ŞB . MÜDÜRLÜĞÜ
18.6.1 2016 yılı sonuna kadar Avrupa Kültür Başkentliği Projesine katılım çalışmalarını tamamlamak
1 Adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Kültür Başkentliği Projesi
___
2
2
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
Kültür Başkenti olmassı için yapılacak
___
200
200
çalışmalar
DIŞİLİŞKİLER-TURİZM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
18.6.3 UIusal ve uluslar arası kültürel ve sanatsal organizasyonlar yapmak
6 Adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk
Bayramını Kentimizde Dünya
1
1
1
çocuklarına tanıtılması
Uluslar Arası Organizasyon
___
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
23 Nisan Çocuk Şenliği
___
1.500
19 Konya’nın uluslararası alanda itibarlı ve saygın bir kent haline gelmesi ve belediyemizin uluslararası projelerden faydalanması
19.1 Uluslararası birliklere üye olmak ve uluslararası ilişkileri güçlendirmek
HEDEFLER
AB VE DIŞİLİŞKİLER ŞB.MÜDÜRLÜĞÜ
19.1.1 Eurocities, Intercities, İslam Kültür Örgütü, Avrupa Tarihi Kentler ve Bölgeler Birliğine üye olunması
2016 yılının sonuna kadar
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Eurociti'e üye olunması
1
I.C.L.E.İ ye üye olunması
1
üye aidatları
1
U.C.L.G
1
1
CREATIVE CITIES
1
1
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
50
50
AB VE DIŞİLİŞKİLER ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
19.1.2 Şehrimizin ve belediyemizin yurt dışı organizasyonlarına katılarak şehrin en iyi şekilde temsil edilmesini ve tanıtılmasını sağlamak
2016 yılının sonuna kadar
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Los Angeles Anadolu Yemek ve
___
1
1
Kültürleri festivali
Londra Türk Günleri Festivali
___
1
1
Multikültür Festivali
1
1
Baltık Türk Günleri Festivali
___
1
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
yurt dışı organizasyonlarına katılarak
şehrin en iyi şekilde temsil edilmesini
___
500
500
ve tanıtılmasını sağlamak
AB VE DIŞİLİŞKİLER ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
19.1.3 Dünya Kültür şehirleri birliğinin oluşturulması
2016 yılının sonuna kadar
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
Kültür Şehirler Birliği alt yapısının
1
1
1
oluşturulması
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
Birlik oluşturma organizasyonu
100
100
DiŞ İLİŞKİLER VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
PERFORMANS PROGRAMI 2014
19.2 Kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi
HEDEFLER
AB VE DIŞİLİŞKİLER ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
19.2.1 Mevcut kardeş şehirler ile ilişkileri yeniden değerlendirmek ve aktif hale getirmek
2012 yılında değerlendirme, devam eden yıllarda kardeş şehirlerin arttırılması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Pakistan - :Multan ile ilişkilerin
1
aktifleştirilmesi
Afganistan - Belh ile ilişkilerin
1
aktifleştirilmesi
İspanya Cordoba Şehri ile ilişkilerin
1
Aktifleştirilmesi
Nijer-Agadez ile iİişkilerin
1
1
Aktifleştirilmesi.
Irak-Kerkük ile ilişkilerin Aktifleştirlmesi
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
1
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
1
Irak - Necef ile İlişkilerin Aktifleştirilmesi
___
1
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
Kardeş şehir geliştirme projesi
200
AB VE DIŞİLİŞKİLER ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
19.2.2 Yeni ilişkiler kurulan yabancı şehirlerle kardeş şehir olunması için çalışmalar yapmak
2016 yılı sonuna kadar 2 adet / yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Litvanya Vilnius ile Kardeş Şehir
___
olunması
Senegal Touba ile Kardeş Şehir
Olunması
İran Tebriz ile Kardeş Şehir olunması
___
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
Kardeş şehir organizasyonu
AB VE DIŞİLİŞKİLER ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
19.2.3 Kardeş şehirler ile sosyal, kültürel ve ticari ilişkilerin kurulması
2016 yılı sonuna kadar 4 adet / yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Kardeş Şehirler ile Sosyal Çalışmalar
2
2
yapma
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
50
AB VE DIŞİLİŞKİLER ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
19.2.4 Kardeşlik günleri organizasyonunun yapılması
2016 yılı sonuna kadar 1 adet / yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Kardeşlik Dış Organizasyon
___
1
Projelendirilmesi
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
Organizasyon yapım işi
100
19.3 Ulusal (Mevka) ve Uluslararası (Avrupa Birliği) projeler gerçekleştirmek
2014 - ¨
200
2014 - Adet / %
2015-¨
2015 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
1
1
1
2014 - ¨
2014 - Adet / %
2015-¨
2015 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2
2014 - ¨
50
2014 - Adet / %
2015-¨
2015 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
1
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
HEDEFLER
AB VE DIŞİLİŞKİLER ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
19.3.1 Proje çalışma grubunun aktifleştirilmesi
15 Kişi / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Ulusal ve Uluslar arası Proje Ekibinin
1
Kurulması
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
1
2
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
DiŞ İLİŞKİLER VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 85
Sayfa
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
DİĞER FAALİYET ve PROJELER
PROJE ADI
2012 ¨ (Gerçekleşen)
2013-TL
2014 - TL
Proje ekibi eğitimi
___
60
100
AB VE DIŞ İLİŞKİLER ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
19.3.2 Avrupa Birliği fonlarından ve kredi imkanlarından maksimum seviyede faydalanılması için çalışmalar yapmak
12 Toplantı / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Brüksel'e ve MFIB-Y Proje sayısı
2
2
2
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
AB fonlarını geliştirme projesi
20
20
20
AB VE DIŞ İLİŞKİLER ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
19.3.3 Avrupa Birliği 2007 – 2013 Kültür Programı için projeler hazırlamak
2 Adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Kültürel proje
___
2
3
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
Proje hazırlama işi
22
22
25
AB VE DIŞ İLİŞKİLER ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
19.3.4 Avrupa Birliği Gençlik Programları için projeler hazırlamak
10 Adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Gençlik Proje Sayısı
8
10
10
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
2014 - ¨
AB VE DIŞ İLİŞKİLER ŞB.MÜDÜRLÜĞÜ
19.3.5 Avrupa Gençlik Başkentliği için proje çalışmaları yapmak
1 Adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2015 Yılı başvurusunun yapılması
1
1
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
Başvuru bedeli
6
6
AB VE DIŞ İLİŞKİLER ŞB. MÜDÜRLÜĞÜ
19.3.6 Avrupa Birliği müktesebat eğitimleri ve proje eğitimleri vermek
2 Adet / Yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Proje Yazma Eğitimi PCM
2
2
Yerel Yönetimleri İlgilendiren 10
___
10
Mük.Başlığı Eğitimi
PROJE ADI
2012 ¨
2013-¨
30
2012 - ¨
2013-¨
TOPLAM (TL)
Personel Giderleri (*1000 TL)
Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Payı
Giderleri (*1000TL)
Mal Hizmet Alımı Giderleri (*1000 TL)
Cari Transferler (*1000 TL)
Sermaye Giderleri (*1000 TL)
Sayfa
86 DiŞ İLİŞKİLER VE TURİZM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2015-TL
2016-TL
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-¨
2016-¨
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-¨
2016-¨
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-¨
2016-¨
2014 - Adet / %
1
2014 - ¨
6
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-¨
2016-¨
2014 - Adet / %
2
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-¨
2016-¨
2015-¨
2016-¨
10
2014 - ¨
30
2014-¨
3.182
2.772
410
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PERFORMANS TABLOSU
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı
Bütçe Yılı : 2014
YILLAR
2012-¨
2013-¨
2014-¨
2015-¨
2016-¨
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL)
114.908.331
273.600
499.764
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000
15.200.000
105.460
135.800
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
99.708.331
168.140
363.964
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Raylı Sistem
Araç başına düşen personel sayısı
3,7
4,5
4,0
Raylı Sistem
İşletme gelirinin-gideri karşılama oranı
1,49
1,70
1,60
Raylı Sistem
Taşınan yolcu sayısı
27.537.954
25.700.00
27.000.000
Raylı Sistem
Yapılan sefer sayısı
104.498
100.000
105.000
Raylı Sistem
Tramvay filosu yaş ortalaması
49
42
28
Raylı Sistem
Yapılan kilometre
4.388.916
4.200.000
4.500.000
Raylı Sistem
Elektrik Sarfiyatı (Kwh)
15.149.232
15.100.000
15.500.00
Raylı Sistem
Tramvay Sayısı
60
72
110
Raylı Sistem
Km.başına taşınan yolcu
6,27
6,12
6,20
Otobüs
Araç başına düşen personel sayısı
2,0
2,5
2,5
Otobüs
İşletme gelirinin-gideri karşılama oranı
0,43
0,70
0,50
Otobüs
Taşınan yolcu sayısı
43.948.131
43.000.000
53.000.000
Otobüs
Yapılan sefer sayısı
763.413
704.000
780.000
Otobüs
Yapılan kilometre
22.011.411
21.000.000
24.000.000
Otobüs
Otobüs yakıt sarfiyatı (LT)
9.965.285
10.000.000
11.000.000
Otobüs
Otobüs filosu yaş ortalaması
15
15
11
Otobüs
Otobüs sayısı
325
351
448
Otobüs
Km.başına taşınan yolcu
2,00
2,05
2,00
STRATEJİK AMAÇ
12 Kent içi ulaşım ve güvenlik için tedbirleri almak, bu amaçla bilgi teknolojilerini kullanmak
STRATEJİK HEDEF
12.2 Kent içi trafik güvenliğini sürekli artırmak
TANIMLAR
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK
Ulaşım Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü
FAALİYET
12.2.1 MİGRA sisteminin yenilenmesi
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
Şehrimizde altyapı çalışmaları devam eden fiberoptik kablo ağının tamamlanması ile birlikte kavşakların sisteme 3 yıl içerisinde dahil edilmesi
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Kavşaklar alt yapısı tamamlandıkça
30/ %33
30/%33
sisteme dahil edilecektir.
PROJELER
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
Akıllı Kavşak Yönetimi
1.500
1.500
MÜDÜRLÜK
Ulaşım Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü
FAALİYET
12.2.2 E.D.S. (Elektronik Denetleme Sisteminin Kurulması)
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
Kırmızı ışık ihlal tespit sistemi, koridor hız tespit sistemi, park ihlal tespit sistemi, plaka tanıma sistemi. 3 yıl içerisinde kurularak faaliyete geçirilmesi
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Belirlenecek koridorlara hız tespit
sistemi kurulması (toplam 15 koridor,
5/ %33
5/%33
plaka tanıma sistemi içinde)
Kırmızı ışık ihlal tespit sistemi (toplam
15/ %33
15/%33
45 kavşak)
PROJELER
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
Elektronik Denetleme Sistemi
1.000
1.500
MÜDÜRLÜK
Ulaşım Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü
FAALİYET
12.2.3 Trafik Yoğunluk haritalarının oluşturulması
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
Mevcut yol ağının daha verimli kullanılabilmesi amacı ile trafik durumu bilgisinin en kısa zamanda ve en çok sayıda kullanıcıya sorunsuz bir şekilde iletilebilmesi
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Toplam 30 koridor 3. yılın sonunda
30/ % 100
sisteme dahil edilecektir.
ULAŞIM PLANLAMA ve RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sayfa
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 87
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
Sayfa
88
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
Trafik Yoğunluk Haritaları
Ulaşım Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü
12.2.4 Sayısal telsiz haberleşme (TETRA) sisteminin kurulması
4 yıl içinde mevcut sistemin modernizasyonu ve daha verimli hale getirilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Merkezi Kontrol Ünitesi
Baz İstasyonu Link ve 300 adet Telsiz
30%
Araç Takip Sistemi
Baz İstasyonu Link ve 300 adet Telsiz
Araç Takip Sistemi
Baz İstasyonu Link ve 400 adet Telsiz
Araç Takip Sistemi
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
Sayısal Telsiz Haberleşme Sistemi
600
12.3 Kent içi ulaşım konusunda iyileştirmeler yapmak için planlama yapmak
2014 - ¨
2014 - Adet / %
2014 - ¨
2015-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
HEDEFLER
Ulaşım Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü
12.3.1 Ulaşım master planının kentin gelişimine uygun revize edilmesi
2012 yılında 2020 hedef yılının 2025 yılına uzatılması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2012 yılında proje ihale edilecektir.
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014 - Adet / %
2014 - ¨
Ulaşım Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü
12.3.2 Mevcut Aleaddin-Üniversite Tramvay hattının iyileştirilmesine yönelik uygulama projelerinin hazırlanması
2012 yılında projenin tamamlanarak uygulamaya hazır hale getirilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Proje ihalesi tamamlanmış, yüklenici
firmaya yer teslimi yapılmıştır. 2012 yılı
içerisinde proje tamamlanacaktır.
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014 - ¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
13 Modern, konforlu ve ekonomik toplu taşıma hizmetleri sunmak
13.1 Yeni ulaşım araçları alınarak yeni sistemler tesis etmek
HEDEFLER
13.1.1 Yeni modern, toplu ulaşım araçları almak(Karayolu taşıtı)
40 adet otobüs alınarak,gelecek yıllara planlamalar yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Muhtelif Otobüs Alımı ( 125 Adet )
24 % 60
PROJE ADI
2012-¨
Muhtelif Otobüs Alımı (100 Doğalgazlı
11.331
25 Dizel)
2013 - Adet / %
40
2013-¨
2014 - Adet / %
125/%100
2014 - ¨
42.000
85.000
13.1.2 Yeni modern,toplu ulaşım araçları almak(demiryolu taşıtı)
60 adet tramvay vagonu alınarak,gelecek yıllara planlamalar yapmak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Tramvay Alımı ( 75 Adet )
0
0
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
Tramvay Alımı (Mevcut 60 Adliye hattı
0
60.000
15 = 75 Adet)
13.1.3 Duraklara haritalı yolcu bilgilendirme panoları takılması
Merkezlerdeki güvenlikli duraklarda uygulamanın başlatılması
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2014 - Adet / %
55/%73
2014 - ¨
42.000
2015 - Adet / %
2015-¨
2015 - Adet / %
20/%27
2015-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
0
2016-¨
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK AMAÇ
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
AÇIKLAMA
Duraklara Yolcu Bilgilendirme Panoları
yapımı
PROJE ADI
Duraklara Yolcu Bilgilendirme Panoları
yapımı
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
0
15
15
2012-¨
0
2013-¨
150
13.1.4 Tercihli yol uygulaması yapılarak, ekspres ve besleme hatları oluşturulması
Ana arterlerin ve yoğun hattın birinde uygulanması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
0
1
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
0
50
13.1.5 Toplu Ulaşım takip ve kontrol merkezi kurulması
Ulaşım filosundaki araçlara araç takip sistemi kurmak, araç revizyonu
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Ulaşım Araçlarına Araç takip ve kontrol
385 % 100
1
merkezi kurmak
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
Ulaşım Araçlarına Araç takip ve kontrol
385
100
merkezi kurmak
13.1.6 Toplu Ulaşım araçlarına engelilerin kolay erişimini sağlamak
Ulaşım filosuna yeni araç alımlarında alçak tabanlı araçların alımını sağlamak
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Alçak tabanlı Otobüs alımı
Engellilere Uygun
40
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
Alçak tabanlı Otobüs alımı
24
0
13.2 Toplu Ulaşımı yaygınlaştırarak tercih edilir hale getirmek
2014 - ¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
500
2014 - Adet / %
1
2014 - ¨
150
2015 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2015-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
1
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
150
2014 - Adet / %
125
2014 - ¨
0
2015 - Adet / %
2015-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
HEDEFLER
13.2.1 Toplu ulaşım memnuniyet anketi yaptırılması
Yılda en az 1 defa
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Toplu Ulaşım Memnuniyet anketi
0
yaptırmak
PROJE ADI
2012-¨
Toplu Ulaşım Memnuniyet anketi
0
yaptırmak
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
1
2
2013-¨
50
2014 - ¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
100
13.2.2 Toplu taşımayı cazip hale getirecek bireysel araç kullanımını azaltacak özendirici önlemler almak
Toplu taşımayı teşvik eden kampanyalar düzenleyerek,yapılan uygulamadan halkı haberdar etmek
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
T.Ulaşımdaki yeni uygulamalırı afişlerle
2
halka duyurmak
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
T.Ulaşımdaki yeni uygulamalırı afişlerle
1
10
50
halka duyurmak
14 Kent içi ulaşım ve güvenlik için tedbirleri almak, bu amaçla bilgi teknolojilerini kullanmak
14.1 Kent içi trafik güvenliğini sürekli artırmak
HEDEFLER
Ulaşım Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü
14.1.1 MİGRA sisteminin yenilenmesi (AKILLI KAVŞAK)
Şehrimizde altyapı çalışmaları devam eden fiberoptik kablo ağının tamamlanması ile birlikte kavşakların sisteme 3 yıl içerisinde dahil edilmesi
2016 - Adet / %
2016-¨
ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 89
Sayfa
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
DİĞER FAALİYET ve PROJELER
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Kavşaklar alt yapısı tatamlandıkça
0/ %22
30/ %33
40/ %45
sisteme dahil edilecektir.
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
Akıllı Kavşak Yönetimi
1.500
2.000
Ulaşım Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü
14.1.2 E.D.S. (Elektronik Denetleme Sisteminin Kurulması)
Kırmızı ışık ihlal tespit sistemi, koridor hız tespit sistemi, park ihlal tespit sistemi, plaka tanıma sistemi. 3 yıl içerisinde kurularak faaliyete geçirilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Belirlenecek koridorlara hız tespit
sistemi kurulması (toplam 15 koridor,
5/ %33
5/ %33
5/ %34
plaka tanıma sistemi içinde)
Kırmızı ışık ihlal tespit sistemi (toplam
0/ %33
0/ %33
0/ %34
45 kavşak)
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
Elektronik Denetleme Sistemi
1.000
1.000
1.000
Ulaşım Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü
14.1.3 Trafik Yoğunluk haritalarının oluşturulması
Mevcut yol ağının daha verimli kullanılabilmesi amacı ile trafik durumu bilgisinin en kısa zamanda ve en çok sayıda kullanıcıya sorunsuz bir şekilde iletilebilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Toplam 30 koridor 3. yılın sonunda
30/ % 100
sisteme dahil edilecektir.
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
Trafik Yoğunluk Haritaları
500
Ulaşım Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü
14.1.4 Sayısal telsiz haberleşme (TETRA) sisteminin kurulması
4 yıl içinde mevcut sistemin modernizasyonu ve daha verimli hale getirilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Merkezi Kontrol Ünitesi
100%
Baz İstasyonu Link ve 300 adet Telsiz
0%
Araç Takip Sistemi
Baz İstasyonu Link ve 300 adet Telsiz
30%
Araç Takip Sistemi
Baz İstasyonu Link ve 400 adet Telsiz
40%
Araç Takip Sistemi
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
Sayısal Telsiz Haberleşme Sistemi
150
1.200
14.2 Kent içi ulaşım konusunda iyileştirmeler yapmak için planlama yapmak
HEDEFLER
Ulaşım Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü
14.2.1 Ulaşım master planının kentin gelişimine uygun revize edilmesi
2012 yılında 2020 hedef yılının 2025 yılına uzatılması
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2012 yılında proje ihale edilecektir.
20%
70%
10%
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
300
1.050
150
Ulaşım Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü
14.2.2 Mevcut Aleaddin-Üniversite Tramvay hattının iyileştirilmesine yönelik uygulama projelerinin hazırlanması
2012 yılında projenin tamamlanarak uygulamaya hazır hale getirilmesi
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
Proje ihalesi tamamlanmış, yüklenici
firmaya yer teslimi yapılmıştır. 2012 yılı
75%
25%
içerisinde proje tamamlanacaktır.
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
1.048
550
2012-¨
2013-¨
2014-¨
2015-¨
2016-¨
TOPLAM (TL)
114.908.331
273.600
135.800
Personel Giderleri (*1000 TL)
6.198.475
7.920
11.490
Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Payı
1.405
1.905
Giderleri (*1000TL)
Mal Hizmet Alımı Giderleri (*1000 TL)
93.484.579
167.819
212.149
Cari Transferler (*1000 TL)
0
Faiz Giderleri (*1000 TL)
50
12.000
Sermaye Giderleri (*1000 TL)
15.225.277
96.406
262.220
Sayfa
90 ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PERFORMANS TABLOSU
Hukuk Müşavirliği
Bütçe Yılı : 2014
YILLAR
2012 - ¨
2013- ¨ (9 Aylık)
2014- ¨
2015- ¨
2016- ¨
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL)
594.918,21
1.290
1.495
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000
0
0
0
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
594.918,21
1.290
1.495
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet /
Toplam Personel Sayısı
10
10
VY
Avukat Sayısı
6
6
VY
Bir Önceki Yıldan Devreden Dava
486
330
VY
Takip Edilen Dava Dosya Sayısı
765
514
VY
Toplam Mütalaa Sayısı
30
31
VY
İcra Tahsil Yüzdesi (icra takibine
93%
VY
VY
Gelen Evrak Sayısı
1.256
918
VY
Giden Evrak Sayısı
1.148
692
VY
Toplam Duruşma Sayısı
752
581
VY
Toplam Keşif Sayısı
25
39
VY
İhtarname Sayısı
1.068
190
VY
29 Belediyenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğun sağlanması, uyuşmazlıkların adli ve idari merciilerde etkin bir şekilde çözümlenmesi
STRATEJİK AMAÇ
29.1 Belediyenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğun sağlanması
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK
29.1.1 Birimlerce hazırlanan yönetmelik, yönerge, genelge gibi düzenleyici işlemler hakkında görüş taleplerinin karşılanması
FAALİYET
100%
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet /
100
PROJELER
PROJE ADI
2012 - ¨
2013- ¨
2014- ¨
2015- ¨
2016- ¨
(Hedef)
MÜDÜRLÜK
29.1.2 Birimlerin hukuki görüş taleplerinin karşılanması
FAALİYET
100%
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet /
100
PROJELER
PROJE ADI
2012 - ¨
2013- ¨
2014- ¨
2015- ¨
2016- ¨
(Hedef)
29.2 Belediyeye karşı açılan veya belediye tarafından açılan dava ve icra takiplerini etkin ve düzenli şekilde takip etmek
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK
29.2.1 İcra takibi ve davalarla ilgili (dava açılması, icra takibi yapılması, cevap, cevaba cevap, delil bildirme, duruşma ve keşiflere katılmak, temyiz ve murafaa
FAALİYET
100%
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet /
100
PROJELER
PROJE ADI
2012 - ¨
2013- ¨
2014- ¨
2015- ¨
2016- ¨
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
29.2.2 İcra tahsil oranlarını artırmak
75%
AÇIKLAMA
PROJELER
PROJE ADI
TOPLAM (TL)
DİĞER FAALİYET ve PROJELER
Personel Giderleri (*1000 TL)
Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Payı
Mal Hizmet Alımı Giderleri (*1000 TL)
Cari Transferler (*1000 TL)
Sermaye Giderleri (*1000 TL)
2012 - Adet / %
2012 - ¨
2012 - ¨
594.918
282.989
32.936
278.993
0
0
2013 - Adet / %
80
2013- ¨
2013- ¨
1.290
435
50
805
0
0
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
%
%
%
2016 - Adet / %
2014- ¨
2015- ¨
2016- ¨
2014- ¨
1.495
575
60
860
0
0
2015- ¨
2016- ¨
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
91
Sayfa
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
%
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PERFORMANS TABLOSU
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Bütçe Yılı : 2014
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
2012-¨
258.843
2013-¨
447,8
YILLAR
2014-¨
185
TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000 TL)
STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*1000
DİĞER FAALİYET ve PROJELER İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI
447,8
185
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
Müfettiş Sayısı
2
2
1
Müfettiş Yardımcısı Sayısı
Kurum İçi Verilen Eğitim Sayısı
Kurum Dışı Verilen Eğitim Sayısı
Kurum İçi Alınan Eğitim Sayısı
1
Kurum Dışı Alınan Eğitim Sayısı
2
1
Ön İnceleme Sayısı
2
Ön İnceleme Ortalama Süresi
30 gün
20 gün
30 gün
İnceleme Araştırma Rapor Sayısı
12
İnceleme Araştırma Ortalama Süresi
30 gün
30 gün
30 gün
Disiplin İncelemesi Sayısı
1
Disiplin İnceleme Ortalama Süresi
20 gün
15 gün
15 gün
STRATEJİK AMAÇ
28 Teftiş ve denetim sisteminin güçlendirilmesi
STRATEJİK HEDEF
28.1 Teftiş ve denetim için eleman temini, eğitimi ve sistemin kurulması
TANIMLAR
HEDEFLER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
28.1.1 Denetim elemanı sayısının artırılması
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı ile birlikte planlayarak personel sayısını norm kadroda belirtilen sayıya taşımak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2 müfettiş yardımcısı almayla ilgili
2 kişi
2
2
çalışma yapmak
PROJELER
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
2014 - ¨
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
28.1.2 Mesleki eğitim faaliyetleri düzenlemek ve/veya katılmak.
3 program / yıl
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Belediye Birliklerinin yapacağı eğitim
seminerlerine katılmak
PROJE ADI
2012-¨
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
100%
PROJELER
28.1.3 Teftiş ve denetim sürecinde ihtiyaç duyulan sistemlerin kurulması
100%
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
Mevzuat programlarının güncellenmesi
2
2
PROJE ADI
2012-¨
2013-¨
100%
STRATEJİK HEDEF
TANIMLAR
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
100%
Sayfa
92 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2
1
2013-¨
2014 - ¨
2014 - Adet / %
1
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
2015-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2015 - Adet / %
2015-¨
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
2016 - Adet / %
2016-¨
28.2 Kurum faaliyetlerinin etkin şekilde denetlenmesi
HEDEFLER
28.2.1 Birim denetimleri yapılması
4 adet / yıl
AÇIKLAMA
1 müfettişle yıl içerisinde birimlerin
teftiş edilmesi
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
-
4
2
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
PERFORMANS PROGRAMI 2014
PROJE ADI
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
100%
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
PROJELER
MÜDÜRLÜK
FAALİYET
PERFORMANS ÖLÇÜTÜ
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
100%
PROJELER
28.2.2 Konu denetimleri yapılması
3 adet / yıl
AÇIKLAMA
1 müfettişle, belirlenmiş konuların
denetiminin yapılması
PROJE ADI
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
2012 - Adet / %
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
-
2
1
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
100%
100%
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
2013 - Adet / %
2014 - Adet / %
2015 - Adet / %
2016 - Adet / %
100%
100%
2013-¨
2014 - ¨
2015-¨
2016-¨
2012-¨
258.842
227.577
2013-¨
447,8
360,0
2014-¨
185
146
2015-¨
2016-¨
29.011
50,0
15
2.254
-
31,8
6,0
18
2012-¨
28.2.3 Ön inceleme ve araştırma raporları hazırlanması
100%
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Yapılan görevlendirme sayısınca
100%
inceleme ve araştırma yapılması
PROJE ADI
2012-¨
28.2.4 Disiplin soruşturması raporları hazırlanması
100%
AÇIKLAMA
2012 - Adet / %
Yapılan görevlendirme sayısınca
100%
disiplin raporu hazırlanması
PROJE ADI
2012-¨
TOPLAM (TL)
DİĞER FAALİYET ve PROJELER
2012-¨
Personel Giderleri (*1000 TL)
Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Payı
Giderleri (*1000TL)
Mal Hizmet Alımı Giderleri (*1000 TL)
Cari Transferler (*1000 TL)
Sermaye Giderleri (*1000 TL)
6
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
93
Sayfa
PROJELER
PERFORMANS PROGRAMI 2014
2014-2015-2016 ÇOK YILLI
BÜTÇE TEKLİFİ
Sayfa
94
PERFORMANS PROGRAMI 2014
Konya Büyükşehir Belediyesi
I
II
I
II
46
42
Konya Büyükşehir Belediyesi
2014 ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ
(TL)
KODU
2015 Yılı
2016 Yılı
AÇIKLAMALAR
2014 Yılı
TAHMİNİ
TAHMİNİ
I II
01
VERGİ GELİRLERİ
20.203.000 21.213.150
22.273.808
3 DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ
7.051.000
7.403.550
7.773.728
6 HARÇLAR
13.151.000 13.808.550
14.498.978
9 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAYAN VERGİLER
1.000
1.050
1.103
03
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
272.613.000 286.243.650 300.555.833
1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ
163.601.000 171.781.050 180.370.103
2 MALLARIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE BULUNMA İZNİ GELİRLERİ
1.000
1.050
1.103
4 KURUMLAR HASILATI
7.000
7.350
7.718
5 KURUMLAR KARLARI
41.000.000 43.050.000
45.202.500
6 KİRA GELİRLERİ
68.003.000 71.403.150
74.973.308
9 DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
1000
1.050
1.103
04
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
7.827.000
8.218.350
8.629.268
1 YURT DIŞINDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
6.000
6.300
6.615
2 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARE. ALINAN BAĞIŞ VE YARD.
6.000
6.300
6.615
3 DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
6.000
6.300
6.615
4 KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARDIM VE BAĞIŞLAR
2.800.000
2.940.000
3.087.000
5 PROJE YARDIMLARI
5.009.000
5.259.450
5.522.423
05
DİĞER GELİRLER
1.044.698.000 1.096.932.900 1.151.779.545
1 FAİZ GELİRLERİ
3.200.000
3.360.000
3.528.000
2 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR
1.018.096.000 1.069.000.800 1.122.450.840
3 PARA CEZALARI
4.300.000
4.515.000
4.740.750
9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER
19.102.000 20.057.100
21.059.955
06
SERMAYE GELİRLERİ
155.655.000 163.437.750 171.609.638
1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ
155.253.000 163.015.650 171.166.433
2 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ
400.000
420.000
441.000
3 MENKUL KIYMET VE VARLIK SATIŞ GELİRLERİ
1000
1.050
1.103
9 DİĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ
1000
1.050
1.103
08
ALACAKLARDAN TAHSİLAT
1.004.000
1.054.200
1.106.910
1 YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT
1.004.000
1.054.200
1.106.910
09
RED VE İADELER2.000.000
2.100.000
2.205.000
TOPLAM
1.850.000.000 1.942.500.000 2.039.625.000
1/1
Örnek:19
01
1
2
3
4
5
02
1
2
3
03
1
2
3
4
5
6
7
8
9
05
1
2
3
4
6
8
06
1
2
3
4
5
6
7
07
1
08
1
09
1
6
Açıklaması
BELEDİYE
KONYA İLİ
PERSONEL GİDERLERİ
MEMURLAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
İŞÇİLER
GEÇİCİ PERSONEL
DİĞER PERSONEL
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
MEMURLAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
İŞÇİLER
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
YOLLUKLAR
GÖREV GİDERLERİ
HİZMET ALIMLARI
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
TAŞINMAZ MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
GÖREV ZARARLARI
HAZİNE YARDIMLARI
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN
TRANSFERLER
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR
SERMAYE GİDERLERİ
MAMUL MAL ALIMLARI
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
SERMAYE TRANSFERLERİ
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
BORÇ VERME
YURTİÇİ BORÇ VERME
YEDEK ÖDENEKLER
PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ
YEDEK ÖDENEK
2014 Yılı
Bütçe
Ödeneği
(TL)
1.850.000.000
1.942.500.000
2.039.625.000
73.645.000
46.745.000
2.500.000
23.230.000
50.000
1.120.000
77.327.250
49.082.250
2.625.000
24.391.500
52.500
1.176.000
81.193.613
51.536.363
2.756.250
25.611.075
55.125
1.234.800
11.332.000
11.898.600
12.493.530
6.482.000
860.000
3.990.000
460.696.700
12.926.000
127.352.300
2.088.300
10.613.000
256.125.100
3.828.000
35.295.000
12.366.000
103.000
60.885.000
4.583.000
350.000
6.806.100
903.000
4.189.500
483.731.535
13.572.300
133.719.915
2.192.715
11.143.650
268.931.355
4.019.400
37.059.750
12.984.300
108.150
63.929.250
4.812.150
367.500
7.146.405
948.150
4.398.975
507.918.112
14.250.915
140.405.911
2.302.351
11.700.833
282.377.923
4.220.370
38.912.738
13.633.515
113.558
67.125.713
5.052.758
385.875
8.460.000
8.883.000
9.327.150
32.132.000
350.000
15.010.000
1.053.525.000
191.812.000
18.755.000
9.853.000
60.000.000
736.785.000
50.000
36.270.000
6.000.000
6.000.000
1.000
1.000
135.130.300
10.000.000
125.130.300
33.738.600
367.500
15.760.500
1.106.201.250
201.402.600
19.692.750
10.345.650
63.000.000
773.624.250
52.500
38.083.500
6.300.000
6.300.000
1.050
1.050
141.886.815
10.500.000
131.386.815
35.425.530
385.875
16.548.525
1.161.511.313
211.472.730
20.677.388
10.862.933
66.150.000
812.305.463
55.125
39.987.675
6.615.000
6.615.000
1.103
1.103
148.981.156
11.025.000
137.956.156
2015 Yılı
Tahmini
(TL)
2016 Yılı
Tahmini
(TL)
95
Sayfa
2014 ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ
KURUM Ekonomik
PERFORMANS PROGRAMI 2014
Sayfa
96
Konya`yı geçmişi kadar görkemli bir geleceğe hazırlıyoruz.
Tahir AKYÜREK
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
17 160 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content