close

Enter

Log in using OpenID

2014/131 2015 performans programının

embedDownload
-1-
T.C.
SALiHLIBELEDiYESi
MECLJSKARARI
Karar No
2014/131
Evrak Dairesi
Karar Tarihi
01/10/2014
Konusu
Evrak No
Geli§ Tarihi
664560
Saat
Tekrar G6rii§ulecek mi?
H
BELEDIYE BA$KAM
DtVAN KATIBI
MECLJS UYERLERI
YAZI i?LERJ MUDURLUGU
2015 Yih Performans
programimn gorusulmesi.
21.00
Kesinle§tirme Tarih 03/10/2014
:Zeki KAYDA
:Beray ERIM, Zeyncl Abidin ALPASLAN
:Zeki KAYDA,Zehra TIRYAKi.Sabahattin TEKDAL.Yahm §ENKAYA.Osman
VURAL.Ccvdcl ZURNACI.Beray ERIM.Nuri KAYA.Sc?il CAN.Cemal
§AHJN,Hiiscyin Emrc EROL.Basri ERSOY.Yucel KA§IKCI-Gurol ERSOY.
Hasan DOR^AJsa YILDlRIM,Muslafa MERMtCcm YALVAC-Mesut
CEYLAN. Koray KAPLAN.Zcynel Abidin ALPASLAN.Mehmet CAKIR,
Mustafa BULUT.Mchmcl $ANVER.Cihan SARI.Volkan GOKMENER.Mevli
PEHLJVAN, Alpaslan BALCI,Ferayi ASLAN.Abdulkadir AKKAPLAN.Mural
GiRGiN(K.atilmadi),HidayctDENiZ(Katilmadi)
GECICI DlVAN KATIBI
Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayili Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri
geregince giindeminde bulunan konulan goriisup karara baglamak iizere 01/10/2014 giinu
saat 21.00
'de Belediye Meclis Salonunda Baskan dahil 32 meclis mevcudunun 30
iiyesinin katihmiyla toplandi.
GUNDEM MADDES1: 3- 2015 Yih IVi formans programimn goru^iilmesi.
Yazi Isleri Miidiiru Talat YTLDIRIM; Belediye Baskanhgina; Belediyemizin "2015 2019 yiltan arasi donemi kapsayan 5 yillik yeni stratejik planin bir yillik donemini olusturan
2015 yili Performans Programi taslagi belediye enciimeninin 23.09.2014 tarihii oturumunda
degerlendirilmi§ ve 2015 yih performans programi taslagmm ipinde yer alan yatinm ve
faaliyetlerin yeterli ve yerinde oldugu gorusii ile ekli 2015 yili performans programi taslagmm
5393 sayih Belediye Kanununun meclisin gbrevlerini belirleyen 187 a maddesine ve 41.
Maddesinin 4. Fikrasma gore Belediye Meclisine sunulmasma" 2014/658 sayi ile karara
baglanmistir.
Enciimence goriisulerek meclise havalesi yapilan Salihli Belediyesi 2015 Yih Performans
Programimn gbriisiilerek karara baglanmasim arz ederim. Mali Hizmetler Miidurlugu.
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Evet, degerli arkadaslanm, bu konu ile ilgili
hazirlanan kitap£ik ilgili dairemiz tarafmdan arkadaslanmiza gonderilmisti. Biz bu konuyu
enciimende de gtindeme almi^tik. Enciimendeki arkada§lanmiza da diger siyasi partilerin tiim
temsilci arkadaslanmiza da bu konuda onerileriniz var ise onerilerinizi alahm §eklinde bir
goriismemiz olmustu. Bu konuda ilgili partili arkadaslanmizm onerileri var ise bize
sunabilirler. Buna gore de performans programi icerisine dahil edebiliriz. Bu konuda Cahsan
arkadasimiz, Milliyetci Hareket Partisinde gbrus? Cumhuriyet Halk Partisi?
Grubu adina sbz alan iiye Mesut Ceylan; Stratejik plam inceledik onunla ilgili
gbriislerimizi belirtecegiz.
Belediye ve Meclis Baskam Zeki KAYDA; Stratejik plan degil performans. Buyurun.
Grubu adina sbz alan iiye Mesut CEYLAN; Sayin ba§kamm, degerli meclis iiyeJeri,
herkese iyi aksamlar dilerim. 4 Ekim gunii baslayacak Kurban Bayrami'mn herkese hayirlara
vesile olmasmi dilerim. Belediyelerde stratejik plan ve biitce iliskisi performans
programlanyla gerQeklestirmektedir 2015 yillik performans programmi inceledigimizde bnceki
yillar performans programimn brnek almdigim, bu kapsamda yetki gbrev ve sorumluluklar,
-2T.C.
SALIHLl BELEDIYESi
MECLIS KARARI
teskilat yapisi, organizasyon yapisi, belediyenin fiziksel kaynaklan, belediyenin teknolojik
malzeme durumu, arac durumu, bilisim sistemi, insan kaynaklanmn durumu belirtilmis.tir.
Ancak turn bunlar belirtilirken $ok ozenli davramlmamistir. Ornek olarak fiziksel kaynaklar
boliimiinde farklar belirtilirken ilk sirada Kenan Evren Parki belirtilmistir, oysa gectigimiz
donemde Kenan Evren Parkinm ismini belediye meclisimiz karanyla Mehmetgik Parki olarak
degistirmistik. Programm bircok yerinin onceki performans programlanndan kopyala yapistir
sisteminden olusUrruldugu anla§ilmaktadir. Stratejik plan ile bulge arasindaki ilis,kiyi saglayan
performans programmm hazirlamrken daha ozenli davramlmasi gerekirdi kamsmdayiz. 2015
yilhk performans programmm temel politika ve oncelikler bolumiinde kentin kentte
yasayanlarla birlikte yonetilecegi, ortak akil ve ortak giicten yararlamlacagi, insan odakli bir
belediyecilik yapilacagi, turn projelerde keyfilik, haksizhk, usulsiizliik ve yolsuzluklardan uzak
durulacagi, hesap verilebilir bir yonetim seklinin olusturulacagt, ihtiyaclarm hizh ve teknik bir
bicimde kar§ilanacagi, tarih, kultiir mirasma ve dogal giizelliklere sahip cikilacagi, halkin
huzur ve refahmi arttirarak modern bir kent olusturulacagi, cocuklanmiza cennet gibi bir sehir
birakmak igin cahsilacagi belirtilmi§tir. Misyon ve vizyon kisimlannda da bu hususlar
uygulanrmstir. Faaliyetler bolumiinde Fen isleri Mudurluguniin, Jeotermal Mudiirlugiinun,
Park Bahceler Miidiirlugiin, imar ve §ehircilik Miidurliigunun, Plan ve Proje Miidiirluguniin,
Destek Hizmetieri Mudurlugiinun yapacaklan hizmetler siralanmistir. Performans tablolannda
da belediyedeki mudurliiklerin performans hedefleri ve bu hedeflerin hangi kaynaklarla
karsilanacagi belirtilmistir. Faaliyetler boliimu ve performans tablolari birlikte
degerlendirildiginde Salihli Belediyesinin 2015 yihnda ger^eklestirmek istedigi en onemli
projelerinin Kent Meydanmm diizenlenmesi, Qarsamba Pazarmm diizenlenmesi ve Kultiir
Merkezi yapilmasi, Giimu§ (^ayi rekreasyon alam diizenlenmesi ve on adet parkin yapilmasi
oldugu, bunlar dismdaki gergekle§tirilecek faaliyetlerin belediye hizmetlerinin devammi
saglamaya ybnelik oldugu anlasilmaktadir. Seamier sirasmda MHP secim bildirgelerinde ve
sizin se?im konusmalarimz da Salihli' ye dogalgaz getirilmesi ve E-96 kara yolunun Salihli
Belediyesi oniindeki kavsagma alt ge^it yapilmasi ile ilgili taahhiitleriniz olmustu. 2015 yih
stratejik plan sunus yazimzda bu taahhiitlerinizden sdz etmenize karsm 2015 yih performans
programmda bu taahhiitlerimizden hi9 soz edilmemistir. Salihli halki belirtilen taahhtitlerin
yerine getirilmesini beklemektedir. Belediye mudiirliiklerinin performans hedefleri ve
tablolari, faaliyet maliyet tablolannda dikkatimizi geken bazi hususlari belirtmek isteriz.
Hukuk isleri Miidurlugu faaliyet maliyet tablosunda belediye tarafmdan acilacak dava ve icra
takipleri icin 150.000,00. TL ongorulmustur. Bu belirtilen masraf ortalama bir avukatlik
burosunun masrafi kadardir. Salihli belediyesine koylerinde mahalle olarak katilmasi
nedeniyle hukukla ilgili sorunlan artacaktir. Bu belirtilen miktar, dava ve icra takipleriyle ilgili
yetmeyecektir. Biitce yapilmasi sirasmda bu miktarm arttirilmasi gerekir. Destek Hizmetlerine
750.000 TL akaryakit ihtiyact belirtilmistir, litre. Destek hizmetlerine bu kadar akaryakit
gerekli midir? Gerekli ise bu akaryakitm bedeli mazot olarak diisiinsek bile 3 milyon TL'den
fazladir. Programda kaynak ihtiyaci akaryakit dismdaki kalemlerle birlikte 1.550.000,00 TL
olarak belirtilmistir. Bu durumun aciklanmasi gerekir yani o 750 bin litre gerekli ise o neyle
karsilanacaktir? Plan ve Proje Mudurliigu faaliyet maliyet tablosunda yeni mahallelerin
parselasyon planlari icin aynlan miktar iki yiiz bin TL. dir. Beldeler di§mda yeni mahallelerin
higbirisinde imarla ilgili hicbir cali§ma yapilmamistir. Bu calismalann kisa siirede yapilmasi
gerekir. Ayrilan 200.000,00. TL ile cok az mahallenin bir yada iki, bilemediniz tic mahallenin
imar cahsmasi yapihr. Yeni kurulan Kirsal Hizmetler Mudiirliigu ve Kultiir ve Sosyal Isler
Mudiirliigii, Afet Komisyonun faaliyetlerinin hangi kaynaklardan yararlamlarak
gergeklestirilecegi performans programinda gosterilmemistir. Kirsal kesimde bulunan
mahallelere gotiiriilecek hizmetlerde, kiiltur ve sosyal hizmetleri ile afet komisyonu
hizmetlerinin onemli oldugunu dusiinuyoruz. Bu birimlerin hizmetlerinin hangi kaynaklardan,
-3T.C.
SALTHL1 BELEDIYESi
MECLIS KARAR1
performans programinda hangi kaynaklardan karsilanacak performans programinda
belirtilmemesi eksikliktir. Bu eksikliklerin giderilmesini dileriz. Sosyal ts.ler Mudurlugunun
performans hedef tablosundaki fakir ailelere maddi yardim, yemek ve kuru gida yardimi, esya
yardimi, yas.li ve ihtiyac sahiplerinin ev temizlik ve camasir yikama hizmetleri, iicretsiz cenaze
hizmeti, acize yardimi, kimsesizlerin otelde barmdinlmasi ve kannlarimn duyurulmasiyla ilgili
kisimlara katiliyoruz. Sosyal belediyecilik kapsamtnda bu faaliyetlerin devammi diliyoruz.
Performans programinda Spor Mudiirlugunun faaliyetlerini gercekles.tirmesi icin ongorulen
kaynak miktan 200.000,00 TL dir. Bu miktarda cok azdir. Okullardaki ve amatbr kuliiplerdeki
amatbr spor faaliyetlerinin desteklenmesini ve bu alanla ilgili daha fazla kaynak aynlmasim
yine dileriz. Biitcede bu hususlann giderilmesini dileriz. Saym baskanim, degerli meclis
uyeleri, sehirler insan toplulugundan, kamu kurum ve kurulusjanndan, caddelerden, binalardan
ibaret degildir. §ehirlerin de ruhlan vardir. $ehirler geleneklerden, goreneklerden, edebiyattan,
sanattan ve cevre giizelliklerinden beslenmen kiiltur merkezleridir. Her sehrin kendine has bir
kiiltiiru vardir. Birlikte ya§amak sonucu olusan yeni kiiltur ve deger yargilan kentlerin
goriinmeyen ama herkesin hissettigi bzelliklerdir. Rentier yansmayi, yeniligi ve yaraticihgi
bzendirir. Rentier bir bzgurliik adasi olmahdir. Rentier insanlann fikirlerini acikca sbyledigi,
bzelliklerinden btiirii yadirganmadigi yerler olmalidir. Rentier yalmzca insanlann barmdigi ve
is. bulduklan yerler degil, dunyanm her yerinde ilgi duyan cazibe merkezleri olmahdir. Bu
anlamda Salihli demokrasiyi icselle§tirmis, hosgbriiniin hakim oldugu bir kenttir. Performans
programinda ongbriilen Salihli kent meydani diizenlemesi, £ar§amba pazan diizenlenmesi,
kentimizin geli§mesine katkida bulunacaktir. Bu proje gecen dbnemde de hayata gecirilmek
istendi. Ancak belediye meclisinde cogunluk bulunamamasi nedeniyle hayata gecirilemedi.
Bu projenin biran once hayata gecirilmesini dileriz. Rent meydani diizenlemesi kapsammda
toplanti salonlan, sanat galerileri, sergi salonlan, nikah ve diigiin salonuna yapilmalidir. Riiltiir
faaliyetleri kapsammda Sart Mahallemizdeki evren tarihi ozelligi ve bin tepeler mevkiinde
bulunan Tumulus tarihi ozellikleri vurgulanarak bu mekanlann turizm acisinda cazibe
merkezleri yapilmasma katkida bulunulmasi olumlu olacak. Salihli saglikli insanlann yasadigi,
yasam kalitesinin yuksek oldugu bir kent olmahdir. Gunumiizun bnemli rahatsizhklari, seker
ve kolesteroliin hareketsizlikten kaynaklandigi bilinmektedir. Salihli' de spor alanlarinda ve
yiiriiyu§ yollarmda insanlarimiz kitlesel olarak yiiriime ve spor faaliyetlerine katilmaktadirlar.
Bu faaliyetlerin genisleyerek devamimn saglanmasi icin yine spor alanlari yapilmalidir.
Siirekli yiiriiyus yapan hemsehlerimizin spor alanlarmda ya da belli yuruyii§ giizergahlarinda
tartan pist yapilmasi istemleri vardir. Bu vesileyle onu belirtmis olayim, bu istegin yerine
getirilmesini, spor merkezlerindeki arac ve gereclerin bakimlarinm arahklarla yapilmasmi
dileriz. Ek olarak kultiir sanat cahsmalarmm devam etmesini, gelenekseliesmi§ Sart senligi,
Poyraz Arap dede, Adala §eftali, Taytan iiziim senliklerinin desteklenerek devamimn
saglanmasmi dileriz. El sanatlan, resim atolyesi cah§malari, miizik cahsmalan gibi belediye
etkinliklerinin de devammi dileriz. Salihli ile ilgili kiiltiir yayinlarimn da devammi dileriz.
Saym ba§kamm, degerli meclis iiyesi arkadas,lanm sonuc olarak 2015 performans programm
faaliyet maliyet tablolarmda belirtilen toplam kaynak miktan 44.394.846,00 TL.
goriilmektedir. Bu miktann ongbriilen belediye hizmetlerini ve ongbriilen belediye
yatinmlarini gerQekle^tirmeye yetmeyecegi kamsmdayiz. Programda faaliyet maliyet tablo
gercek£i gbrulmemektedir. Salihli Belediye Baskanhgi 2015 performans programmin
hazirlanmasmda emegi gecenlere tesekkiir ederiz. 2015 yillik performans programi Salihli' ye
ve Salihli belediyesine hayirli olmasmi dileriz. Saygilarimizla.
Belediye ve Meclis Basjcam Zeki RAYDA; Evet, Cumhuriyet Halk Partisi grup sozciisu
arkadasima tesekkiir ediyorum. Notlar aldim, biraz sonra o notlarla ilgili ki sizlere bzellikle
tespitleriniz noktasm da bilgide vermek istiyorum. Ama ikisini birden yapayim. Ak Parti Grup
sbzciisii arkadasjmin da degerlendirmesini ve bnerilerini, bnerilerini diyorum bzellikle Qiinkii
-4T.C.
SALiHLiBELEDIYESi
MECLIS KARARI
bunu bnemsedigim icin enciimende arkada§lanmiza bu konuda dedik ki bu cahs.malarmizi
lutferi yapm, bize de bir yazili olarak verirseniz memnun oluruz, eksikleri tamamlamak adma
bu bizim icin bnemli. Evet, te§ekkiir ediyorum. Buyurun
Grubu adma sbz alan uye Ferayi ASLAN; Sayin Balkan, degerli meclis uyeleri bncelikle
hayirli ak§amlar diliyorum. Bende 2015 yilhk performans programimizm belediyemize,
Salihli' mize hayirli olmasim diliyor, emegi gecenlere de tesekkiir ediyorum. 2015 yih
performans programi sayfa dokuz, tesjdlat yapisi ve sayfa 22 de insan kaynaklan ile ilgili
bolumde Agustos 2014 itibari ile 390 norm kadro ile verilen memur kadro sayisma karsjlik
190 memur kadrosunun bo§ oldugu belirtiliyor. Bu 190 bos kadroda ihtiyac fazlasi diye baska
kurumlara gitmesi icin havuz sistemine gbnderdiginiz kadrolu memurlar dahil midir? Eger
dahil ise nasil ihtiyac fazlasidir? Dahil degil ise bayagi bir memur eksigimiz olacak. ihtiyac
fazlasi diye havuza memur gonderdiginiz icin tie yilhk devlet personelden memur da
alamayacagiz, hizmet ahmi ybntemiyle muteahhit elemani ahp memur olarak cahstirmakta
hukuki degil, dolayisiyla belediyemiz hizmetlerinde bir aksamaya neden olup olmayacagi
konusunda endiselerimiz var. 2015 yilhk performans programi sayfa 13, 14 belde iken
mahalleye, kbyden mahalleye dbnii§en yerlesjmlerden kayitli belediyemize gecen bina, arsa ve
arazilerle ilgili olarak beldelerden Salihli belediyesine gecen 164 adet 84.000 metrekare bina,
473 adet 198.500 metrekare arsa, 234 adet 1.176.000. metrekare, 1176 dekar arazi, aynca
koyden mahalleye dbniisen yerlerden toplam 12.058.300 metrekare bina, arsa ve arazilerde
Salihli belediyesine devir oldugunu gbriiyoruz. Bizler daha bnceki aciklamalardan belde ve
kbylerden sanki enkaz devir aldigimizi zannediyorduk. Oysa muazzam bir servet bina, arsa ve
arazi devir almi§iz. Belediyemiz bu gayrimenkulleri kaynaklan etkin ve verimli kullanabilmek
adma nasil degerlendirmeyi du§unuyor? Te§ekkiir ediyorum.
Belediye ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA; Evet, AK Parti Grup sozciisu degerli
arkadasimiza da tesekkiir ediyoruz. Degerli arkadaslarim, degerli meclis iiyesi arkadaslanm,
secim bildirgelerinde hepimiz meydanlarda be§ yilltk sure icerisinde neler yapacagimizi
vatanda§imizi taahhiit de bulunduk. Bunlann basinda da hepimizin soyledigi dogalgaz vardi.
Dogalgaz olayini da sizler benden onceki mecliste burada degerlendirdiginiz de basma
verdiginiz bilgileri Salihli gayet iyi biliyor. Ancak buna ragmen, bunu sadece tirnak acarak
soyliiyorum. Ancak buna ragmen Salihli Belediye Ba§kanhgi koltugunda oturan §ahis aym
zamanda OSB nin de baskam, yonetim kurulu ba§kam. Burada olu§turdugumuz ybnetim ile
OSB dede biz faaliyet yapiyoruz, arkadaslanrmzla, temsilci arkada§lanmizla birlikte. Bu
konulan mutlak giindeme geliyor. Hatta bugiinku OSB ybnetim kurulu toplantisinda da
giandeme geldi. Salihli' mizin OSB nin 2. alani kamula§tirma calisjnalan igin fiyat tespitleri
yapildi, calisma yapihyor. Dogalgazm Salihli'ye gelmesi icin gerekli 9ahsmalanmizi,
uzerimize dii§eni hepimiz birlikte yapmak durumundayiz. Bunu acik yiireklilikle soyliiyorum,
hem belediye olarak, hem diger siyasi partilerin temsilcileri olarak. Turgutlu bugiin %30 abone
ile dogalgaza sahip, biz dogalgaza sahip degiliz. Bunun gerekcelerini burada tekrarlarsak
birilerinin kalbi kinhr veyahut da gegmi§e de donmenin bir anlami yok. Ama bugun hep
birlikte biz Salihli' li olarak, Salihli' nin belediye meclis uyeleri olarak bu sorunu cbzmemiz
gerekir. Bu sorunun direkt belediyenin i§inin olmadigmi siz de biliyorsunuz, soruyu soran
CHP Grubu da biliyor. Bunu bildiginiz halde biz yine cah§iyoruz, hep beraber. Burada
hukiimet temsilcisi arkada§lanmiza, hukumete de is diisecek. Ama torba yasasi §byle bir
avantaj sagladi. Torba yasasmi eger incelediyseniz, ben burada getirdim torba yasasim. Torba
yazisi sbyle bir imkan sagladi. Eger bir §ehir e bu dogalgaz hatti geciyor ise yakmmdan iki
sefer ihaleye ^ikanldiktan sonra alan yok ise belediye o sehir in isitma sistemini kurar, diyor.
Bu Biiyuksehir yasasinda da vardi. Eger degi§iklikleri takip etti iseniz. Bu konuda uzerimize
diisen cabayi sarf ediyoruz, siyasi partilerimizin temsilcileriyle. Ak parti grubunda arkada§imiz
bizim OSB de ybnetimimizde, birlikte cahsiyoruz. Ikincisi alt ve ust ge?itler, karayollanndan.
-5T.C.
SALJHLi BELEDIYESl
MECLISKARARI
bu sorulan sordugunuz icin gercekten cok te§ekkiir ediyorum. Bize de hem hatirlatma hem de
anlatma firsati verdiniz. Basin da bunu takip ediyor. KarayoHanyla anlas.tik, karayollanyta
protokol yapihyor su anda. Biiyuksehirle birlikte yapiyoruz tabii bu yollann bakimlan,
onarimlan Buyiiksehir'e ait. Buyuksehir'imiz sag olsun Cengiz Ergun Bey bu konuda ilk
geldigi giinden itibaren, 30 Marttan itibaren toplumu siirekli insanlanmizi bilgilendiriyor.
Salihli, Turgutlu, Alasehir yol kavsaklan karayollanndan izin alindi, yapimi i9in. Bu hafta
protokol yapihyordu. Ben Qar§amba gtinii toplantidaydim Buyiiks.ehir' de protokol
yapihyordu. Bu protokol yapildiktan sonra biiyiik ihtimalle oniimiizdeki hafta, buyuk bir
ihtimaile zemin etutleri icin karayollannm miihendisleri, biiyiiksehir miihendisleri ve bizim
arkadaslarimizm refakatmda bu gecitlerin durumlan netlesecek. Alttan mi olacak, iistten mi
olacak? Zemin miihendislik isi, zeminlerde ki su yiiksekligine gore bu sahsma biiyiik bir
ihtimalle Nisan ayinda temel atmak suretiyle start verilecek. Proje cahsmalan ve su andaki
calismalar dedigim gibi protokol cahsmasi yapihyor, ontimiizdeki hafta, bayramdan sonraki
hafta biiyiik bir ihtimale Cengiz Beyin bize verdigi bilgi cercevesinde fen isleri daire
baskanimizm ifadesini soyliiyorum, burada bir cahsma baslayacak. Vine 1960 h yillarda
rahmetli Menderes'in yaptigi ve Salihli' nin belki de hep soyliiyoruz yuz karasi olan, Salihli'
mize hie yaki§mayan dur gee kopriileri hepimizin gozii aydm ki ihalesi bitti. Buradan yine
sevincle bunu sizlerle paylasayim, ihaleleri bitti. Bir tanesi Cuma giinu yapildi, gectigimiz
Cuma, bir tanesi de Pazartesi giinu bu Pazartesi yapildi ve ihalesi bitti. On giinluk itiraz siiresi
basladi. Bu da bayramdan sonra bitecek. On giinliik itiraz siiresinden sonra bu isi yapan
mtiteahhit arkada§lanmiz da var, o sureci biliyorlar, sozlesmelerin yapilmasi, anlasmalann
yapilmasi icin bu siire isleyecek. Siire iic ay arkadaslar. U^ ay sonra benim tahminim Ekim
sonunda bu i§ler bitecek. Kasim aymda veya en ge^ Kasimm 15 inde, Kasimin icerisinde hep
birlikte, buradaki turn belediye meclis iiyesi arkadaslanmla birlikte bu meclis o serefe nail
olacak. 60 h yillarda yapilan bu kopriiniin yapimma, yikimma ilk once daha sonra da yapimina
hep birlikte sahit olacagiz Cok kisa siirede bakin ihalesi bitti, itiraz siiresi basladi. tkisi de ayn
ayn ihaleye cikti. Birisi Cuma giinii sonuclandi, birisi de Pazartesi giinii bu ihaleler
sonuclandi. Kent Meydam ile ilgili bir cahsma yapilmis, yine bunu defaten soylemistim, 2012
yilmda meclisimiz buradan bir karar ahyor, Buyiiksehir'e verdigimiz, bakin Buyiiksehir' e
verdigimiz Kent Meydam, Garaj, Kamyon Garaji pardon Kamyon Garaji ile beraber Oto
Garaji, Kent Meydanm bir kismi bizde, Buyuks.ehir' e gitti. Bunun miicadelesini yaptik, geriye
almak icin. §u anda arkadaslanmiz bir ham calisma yapti,, bniimuzdeki siirecte muhendis
arkadaslanmlz mimarlarla ^alismaya devam edecek. Qarsamba pazanmizin yerini Kamyon
Garajimn oldugu yere tasimak icin bir cabamiz var. Bu konuda meclis uyesi arkadasimiz
Osman Bey iicretsiz bir sekilde hie sey yapmadan o zemininin zemin etiidii cahsmasim bize
yapti, bir dosya halinde sundu. Bu konuyu kent meydam diizenlemesi ile birlikte Biiyuksehir'
le birlikte yapacagiz. Hedefimiz su, oradaki zemin suyunun yuksekligi teknik olarak tespit
edildi, rapor edildi. Altini otopark komple, belki tamammi, hedefimiz o. Ama ilk once bir 600
arachk bir otopark yine zeminin durumuna bagh olarak. Bu cahs,malan ham olarak
arkadaslanmiz yapiyor. Oniimtizdeki stirecte muhendis arkadaslanmiz ile mimarlar odasmdaki
ve insaat odasmdaki arkadaslanmiz ile bu netlesecek. Ama Allah nasip eder ise bu
9ahsmalann startim Ocaktan itibaren vermeyi diisuniiyoruz. §imdi burada projelerin bir kismi
cogunlugunu biz Biiyiiksehir' le beraber yapacagiz. Buradaki Pazaryerini de Buyiiksehir'e,
otoparklan yapma gorevi Buyiiksehir' in, pazaryerini biz yapacagiz. Dolayisiyla alt otoparki
Biiyiiksehir' e yaptiracagiz. Ve bu sozlesmeleri, anfasmalari biz yaptik. $u anda pahsmalar
bashyor arkadaslar. Bu konu da hie kimsenin endisesi olmasin. Sporla ilgili Biiyiiksehir
kanundan sonra biliyorsunuz binde 12 ye diistii pay. Bu sene hep anlatlyorum, aktardigim para
80.100 Lira, tek rakam bu arkadaslar ne yapayim, yasa bu. 380.000,OO.TL. imis. 300.000,00.
lira Ocak §ubat Martta aktanlmis, 80.100,00. lira kalmis. Bu gun arkadaslanmiz son macim
-6T.C.
SALfflLI BELEDIYESt
MECLIS KARARI
oynuyor, ikinci ligde olan bir voleybol takimimiz var, bugune kadar bu konuda emek harcayan
turn arkadas.lanmiza, ybneticilere ben tes.ekkiir ediyorum. Bugiin, ilk gun gittiklerinde s.u
pankartla ciktilar. "Dunyada ilk paranm basildigi yeri biliyor musunuz r ' Diye bir pankartla
veya gittiniz mi? Diye bir pankartla ciktilar. Yani bunlar giizel seyler, bu zamana kadar gelmi§
ikinci ligde. Bu senede arkadasjanm caba sarf ediyor ama o yonetici arkadaslanmiz sivilles,ti.
Disandan kendileri para buluyorlar. Aktardigim para bu is.te, tiim belediye sporundaki
bransjara 80.100 Lira para aktardik arkadasjar. Bir s.ey daha yaptik. Biraz once yine
Cumhuriyet Halk Partisi grup sbzciisii arkada§im sbyledi. Yine bize bir firsat verdigi icin bu
konuyla da te§ekkur ediyorum. Jeopark Belediyeler Birligini basmdan takip etmis.sinizdir, bu
birligi kurduk arkadaslar. Manisa Buyiik§ehir' in ba§kanligmda Kula belediyesi ve Salihli
belediyesi olarak 3/1 birlik olu§turduk. Tiirkiye Belediyeler, Jeopark Belediyeler Birligine de
uye Salihli. Bunun ile neyi hedefledik. Bir, kur§unlu vadisini aldik bu sozlesmenin icerisine.
Kurs.unlu vadisi yine onceden saghk, turizm olarak ilan edilmis., bunun cah§malan bitmek
iizere. Biz, kamu yaran yazilanni da hemen gelir gelmez yazmis.tim ben. Oyle zannediyorum
cok kisa bir siirede gelecek ve orasim kamula§tirmaya acacagiz zaten. Belli bir yapi var orada,
miiteahhit arkada§lanmiz, bu isje ugra§an arkada§Iar biliyor, binde 5 e onay verilmi§ti. Dugiin
salonlan patir patir oralarda diigiin salonlan yapilmi§ ve bu taleplerde fazla. Dolayisiyla bunun
desteklenmesi soz konusu bu sozle§meyle. Ikincisi, Sart' i biraz once sbyledim. Dunyada ilk
paranm basildtgi yerin tamtimi, bununla ilgili projelerin yapimi Buyuk§ehir destegi ile.
Uguncusu, Adala Kanyonu. Dordiincusu bizim Tekelioglu Koyii, Tekelioglu Koyiindeki bir
hazinenin veyahut da tarihi bir mirasm yine canlanmasi i^in bu cah§malari biz bir program
dahilinde yaptik. Yapmamn otesinde bir protokole bagladik, Buyuk§ehir Belediye ba§kammiz
ile birlikte. 390, Ak Parti Grup sbzcusu arkada§imizm normlarla ilgili bir §eyi vardi
Arkada§lar, Buyiik§ehir yasasmda bizim normlanmizi belirleyen bu en son cikan C/12 de
biliyorsunuz bir §ehrin normunu belirlerken o §ehirdeki artilar ilave ediliyor, bunlardan birisi
Organize Sanayi Bblgesi. Dolayisiyla burada maksimum norm 390, maksimum bu. Bu normun
kullamlmast, kullantlmamasi biitceyle ilgili, yine bunu da hepiniz biliyorsunuz. Biitcedeki %
30 hedefmi gectiginiz takdirde bunlan cah§tirmamz, personel cali§tirmamz mumkiin degil. Bu
cercevede bu normlar valilige iletildi, bu cah§malar yapilarak iletildi. Valilik makami biiyiik
ihtimalie onayladi veyahut da Ankara'ya personel dairesine gbnderildi. O cercevede, yapilan
cah§ma gerfevesinde aym §ey i§9iler i?in gecerli, bizim sendikah is.ci normumuz 190 olmasi
gerekirken 243 normumuz, kadrolu normumuz. Bu norm Buyuks.ehirde 54 veyahut da mevcut
54 i§cisi cah§iyor, kadrolu i§ci cali§iyor. Ala§ehir'de 90 kusur, Turgutlu' da 75, Soma' da 64,
bizim hepsinin toplammdan daha fazlayiz; Allaha cok siikur i§ci sayimiz da boyle biraz fazla.
Beldelerle ilgili gali^malanmiz fazla, bu borclara tekrar girmeyecegim. §u anda bu ayi sadece
soyleyeyim bu degerli arkada§lanm, gectigimiz mecliste cah§an sizler icimizdeki
arkada§larimiz iller Bankasi'ndan gelen paranm miktanni ?ok iyi biliyorsunuz, bzellikle
Cumhuriyet Halk Partisi grubu bu ay 2.2 trilyon geldi. 900 milyan bor^lan kesildi,
otomatikman kestiler. 1.3 trilyon bize kaldi. 3 trilyon maas. oduyoruz, hesap bu. Biiyuk§ehir'e
daha bircok kurumumuzu vermedik, suyu vermedik is.te yasa geregi otuzu son. Ondan sonraki
tahakkuklar o tarafa gidecek. Dolayisi ile beldelerden aldiklanmiz bunlar ama §unu da yaptik,
saym ba§kamma hemen bunu da parantez olarak acayim. Adala' nin su ve kanahzasyon
sorununu projelendirmeye gahsiyoruz, MASKI icin. % 26 arsenik var Adala' da sizler iyi
biliyorsunuz. % 18 diye biliyordum ben ama igtigimiz giinlerde, evet gectigimiz giinlerde eski
belediye ba§kammiz arkada§mizi arami§tim, sizin gruptaki arkada§lar aramisjar, % 26 arsenik.
$u anda yeti^tirebilir isek projesini, proje aradik ama hazir cizilmi§ bir proje, sizlerle de
herhalde Su isjeri Mudiirumuz g6ru§tii, hazir cizilmi§ bir projeye rastlamadigimiz icin yeni bir
proje ciziyoruz, bzellikle su icin. Bunun cok acele Qbziilmesi gerekiyor bu suyun ftinkii Adala
insani su anda peri§an vaziyette. Hatta su bidonlan beldenin belli yerlerine konulmus., bunlarl
-7T.C.
SALiHLI BELEDJYESi
MECLiS KARARI
buradan gottiriilerek su takviyesi yapilmi§ zaman iperisinde. §u anda okula ta§imaya
^alisiyoruz bu suyu. Sonucta bu degerlendirmeleri hep birlikte Salihli' nin bu meclisi cahs.ma
performansimizi ortaya koyacagiz ki bizlerde daha saglikh bir sekilde cahsalim. Ben
katkilannizdan dolayi tesekkur ediyoaim. Kayit altma almdi. Vine ihtiyap olursa sizlerden
bunlan yazth olarak da arkadaslar isteriz. Boyle kisa bir bilgi hepimize vermi§ olalim. Ben
tesekkur ediyorum. Evet, bu gtindemimizi oylanmza sunacagim. Konu hakkmda baska soz
almak isteyen olmadigi goriilerek geregi g6ru§iildu;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Birer sureti belediye meclis
uyelerine dagitilmis olan Belediyemizin ekli 2015 performans programini kabul edenler? 22
oy. Kabul etmeyenler? Yok. (^ekimserler? Qekimserleri sayalim. 8 oy. Oy ^oklugu ile kabul
edilmistir.
Beray ERIM
Meclis Cjesi
Divan Kaiihi
Zeynel Abidin ALPASLAN
Meclis Cyesi
Divan Katibi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
2 483 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content