close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 EĞİTİM –ÖĞRETİM YILI MUŞ İMKB ANADOLU

embedDownload
2014-2015 EĞİTİM –ÖĞRETİM YILI MUŞ
İMKB ANADOLU LİSESİ 11. SINIF
SEÇMELİ TARİH 1. DÖNEM 2. YAZILI
YOKLAMA
B
6- I.-Balbal II.-Kurgan III.-Yuğ
Yukarıda verilen öncüllerden hangisi ya da hangileri
Orta Asya Türk devletlerinde ahiret inancının
olduğunu kanıtlar?
a-I
b-I-II
ADI-SOYADI:
SINIF:
NO:
d-II-III
SORULAR
1-Osmanlı Devletinde siyasi partiler
aşağıdakilerin hangisi ile kurulmuştur?
ilk
kez
a-Sened-i İttifak
b-Tanzimat Fermanı
c-Islahat Fermanı
d- I. Meşrutiyet
7-Aşağıda verilen devlet ve benimsediği dinler
arasında hangisi yanlıştır?
a-Hun-Göktanrı
b-Bulgarlar-Hristiyanlık
c-Hazarlar-Musevi
d-Peçenekler-Zerdüştlük
e-Karluklar-İslamiyet
e- II. Meşrutiyet
2-Osmanlı Devletinde çıkan 31 Mart
aşağıdakilerden hangisi desteklememiştir?
c-I-III
e-I-II-III
olayı
8-Tutmaç-keşkek-sucüv-bulamaç aşağıda
verilenlerden hangisine aittir?
a-Çalgı
a-Avcı Taburları
b-Hareket Ordusu
c-Serbesti Gazetesi
d-Volkan Gazetesi
e- Ahrar Fırkası
b-Yönetici
9- I.-Veziriazam
c-Yemek d-Sanat
e-Silah
II-Kazasker III-Kadı
3-Yeni Türk devletinde kadınlara;
Yukarıda verilen öncüllerden hangisi ya da hangileri
Osmanlı yönetici sınıflarından İlmiye sınıfına
mensuptur?
-1930’da Belediye seçimlerine katılma,
a-I
b-II
c- I-II
d-I-III
e-II-III
-1933‘de Muhtarlık seçimlerine katılma,
-1934’te milletvekili seçme seçilme hakkı verilmiştir.
Kadınlara verilen bu haklar ile aşağıdakilerden
hangisi amaçlanmıştır?
a-Kadınlar ile erkeklerin sosyal alanda eşit olmasını
sağlamak
b-Kadınlara
gözükmek
haklar
vererek
Avrupa’ya
hoş
c-Kadınların bu haklar ile meslek sahibi olması
amaçlanmıştır
10-Aşağıdakilerden hangisi
görevlerinden değildir?
Lonca
teşkilatının
a-Fiyat tespiti yapmak
b-Lonca üyelerine kredi vermek
c-Esnaflar arasında hammaddeyi adil paylaştırmak
d-Kaliteli mal üretilmesini sağlamak
e-Yabancı tüccarlara dükkan açma belgesi vermek
e-Kadınların özgür olmalarına yardımcı olmak
11-Osmanlı Devletinde ‘ben tebaamın Müslüman
olanları camide, Hristiyan olanları kilisede, Musevi
olanları havrada görmek isterim’ sözünü söyleyen
padişah kimdir?
4- I.-Sert iklim şartları
a-II. Osman
d-Kadınların siyasi alanda aktif olmalarını sağlamak
II.-Elverişsiz toprak yapısı
d-Abdülmecit
b-IV Murat
c-II Mahmut
e-Abdülaziz
III.-Sıcak denizlere göç etme isteği
IV.-Çin Baskısı
Yukarıda verilen öncüllerden hangisi veya hangileri
Türklerin Orta Asya’dan göç etmelerine neden
olmuştur?
a-I-II
b- II-II
d- I-II-IV
c- I-II-III
e- II-III-IV
5-Aşağıdaki Orta Asya toplum yapısı ile ilgili kavram
ve tanımlarından hangisi yanlıştır?
a-Anne-ülüş
b-baba-kang
d-Düğün yemeği-Türün
c-çadır-keregü
e-çeyiz-eğne
12-Aşağıdakilerden hangisi vakıfların faydalarından
değildir?
a-Gerektiğinde vakıf haklarını devretmek
b-Sağlık, eğitim ve öğretim faaliyetleri belirlenmesi
c-Özellikle kuruluş döneminde iskan faaliyetlerinde
bulunma
d-Ulaşım için gerekli yol, kervansaray, han yapımını
gerçekleştirme
e-Sosyal devlet anlayışını gerçekleştirme
13-Osmanlı devletinde köy ve mahallelerin
ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş, hastaların
iyileştirilmesi borçluların borcunun ödenmesi gibi
görevlileri üstlenmiş olan vakıf hangisidir?
a-Avarız vakfı
b-Ağnam vakfı
d-Ahrar vakfı
BOŞLUK DOLDURMA
21-Orta Asya Türk devletlerin kağanın çadırında
kurultay ve ziyafetlerde her boyun oturacağı yere
__________________denir.
c-Ahali vakfı
e-İspenç vakfı
14-18 ve 19 yy değişmeler ve yapılan ıslahatlar ile
kadın hakları konusunda da önemli adımlar
atılmıştır. Bu dönemde ilk Osmanlı kadın hakları
savunucusu kim olmuştur?
a-Halide Edip Adıvar
b-Fatma Aliye
c-Latife Hanım
d-Afife Jale
e-Sabiha Gökcan
15- I- II. Abdülhamit tarafından kurulmuş
II-ilk çocuk hastanesi
III-1922’de Şişli çocuk hastanesi adını almış
Yukarda verilen bilgi aşağıdakilerden hangisine
aittir?
a-Darüşşafaka
b-Hamidiye etfal hastanesi
c-Darülaceza
d-Hilali ahmer
22-Orta Asya’da ilkbaharın gelişi olarak kutlanan,
baş ay, yeni gün olarak kutlanan güne ________
_________ denir.
23- Hazar devletinde aynı anda kilise, cami, sinegog
bulunması ve insanların özgürce ibadetini
yapabildiği
döneme___________________________________
___________________denir
24-Sosyal yardımlaşmada devlete yardım eden
ahlak ve mesleği birleştirmiş
teşkilata______________________denir.
25-Büyük Selçuk devletinde ilk darülşifa
_______________tarafından kurulmuştur.
26-Tarihin ilk
kanunlarıdır.
e-Darüleytam
16-Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk devletinde
eğitim alanında yapılan yeniliklerden değildir?
a-Tevhidi tedrisat kanunu
kanunları
___________________
27-Osmanlı yönetici sınıfları arasında devletin
bürokrat kısmını oluşturan maliye ve yazı işleri ile
uğraşan sınıfa__________________________denir
b-Takvim saat değişikliği
c-Türk dil kurumu kurulması
28-Osmanlı devletinde tüccarlardan alınan ithalat
vergisine____________________denir
d-Türk tarih kurumunun açılması
e-Harf inkılabı
17-İlk Türk devletlerinde siyasi ve sosyal yaşamı
düzenleyen kurallara aşağıdakilerden hangisi
denirdi?
a-Kanun b-Anayasa c-Berat
d-Töre
e-Buyruk
18-İlk Türk devletlerinde yazılı hukuk kuralları ilk kez
hangi devlet zamanında yapılmıştır?
a-Hazarlar
c-Göktürkler
b-Karahanlılar
d-Hunlar
e-Uygurlar
19-Aşağıdakileden hangisi Türk İslam devletlerinde
şeri hukukun kaynaklarından değildir?
b-Kuran-ı Kerim
a-Sahabe
d-Sünnet
20-
I.-Uçmağ
c-Kıyas
e-İcma
II.-Tamu
III.-Kam
Yukarıda verilen öncüllerden hangisi yada hangileri
Orta Asya Türk devletlerinin dini ile ilgilidir?
a-I
b-II
c-I-III
d-II-IIII
e-I-II-III
29-Osmanlı devletinde fertlerin sınıflar arası
geçişlerden faydalanıp statüsünün değişmesine
______________________denir.
30-Osmanlı devletinde vakıflara vakfedilen mala
____________________denir.
NOT: İlk 20 soru 4 puan boşluk doldurmalar
2 puandır.BAŞARILAR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
218 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content