close

Enter

Log in using OpenID

ÇORUM İLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

embedDownload
ÇORUM İLİ
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
PERSONEL ALIM İLANI
Çorum İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'nda istihdam edilmek üzere
(iki) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 2 (iki) Büro Görevlisi Sözleşmeli Personel alınacaktır.
2
A- BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 30 yaşını doldurmamış olmak.
4) Askerlik görevini yapmış veya askerlikten muaf olmak.
5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
6) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak.
7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
8) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun
olmak ( İhtiyaç durumuna göre Mütevelli Heyeti Tarafından Eğitim Fakültelerinin yalnızca Rehberlik
ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik
Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri mezunları tercih
edilecektir.)
9) Personel Alımında ÖSYM tarafından 2013 ve 2014 yıllarında lisans mezunları için yapılan Kamu
Personeli Seçme Sınavı Puan türü (KPSS) 3(üç) puan türünden en az 70 puan almış olmak.
10) Adaylar sadece 1 ilana başvuru yapabilecektir. (Aynı anda hem Büro Görevlisi hem de Sosyal
Yardım ve İnceleme Görevlisi ilanı için yapılan başvuruların tespiti halinde her iki başvuru da iptal
edilecektir.)
11) Mülakata, özel şartlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri teslim eden adaylar arasından KPSS P3 puan
türünden en yüksek puanı alan açık kadro sayısının 5(beş) katı kadar aday çağrılacaktır.
12) Görevini yapmasına engel olabilecek süreklilik arz eden fiziksel ve ruhsal hastalık ya da engeli
bulunmamak.
13) İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti Tarafından; yabancı dil bilmek, işaret dili bilmek,
bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.
B- BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR
1) Bilgisayar programlarını kullanabiliyor olmak. (Word, Excel vb. Ofis Programları)
2) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.
3) En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak (sadece erkek adaylar için)
4) Sınavı kazanan adaylardan sözleşme aşamasında, görevi devamlı yapmasına engel olabilecek vücut
veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda her türlü
taşıtla seyahat etmeye engel olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu
raporu.
5) Vakfımızda en az 5 (beş) yıl çalışmayı taahhüt etmek, 5 yıl zarfında işi bırakması
durumunda 40.000(kırkbin) TL Vakfımıza tazminat ödeyeceğine dair noterden tasdikli taahhütname
imzalanacaktır.
C-BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
Başvurular 01/12/2014 - 10/12/2014 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün “SYDV Personel Alım İlanları” bölümü üzerinden online
olarak yapılacaktır.(sosyalyardimlar.aile.gov.tr/) (appext.aile.gov.tr/vakifilan)
Online olarak başvuru yapan adaylar başvuru için istenen belgeleri 10/12/2014 Çarşamba
gününden 12/12/2014 Cuma günü saat 17.00'a kadar Çorum İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı Başkanlığı'na şahsen teslim etmek zorundadır. Posta yoluyla ve belirtilen tarihten sonra
yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru esnasında Kurumumuz tarafından alınan belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi
olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
D-BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER
1-
Nüfus cüzdanı fotokopisi
2- İş başvuru dilekçesi
3- Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf
4- KPSS sonuç belgesi (Geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünden en
az 60 puan almış olmak)
5- Sürücü belgesi fotokopisi (B-C veya E sınıfı Sürücü Belgesi) (erkek adaylar için)
6- Diploma fotokopisi
7- Adli sicil belgesi
8- İkametgâh belgesi
9- Erkek adaylarda; terhis belgesi veya askerlikten muaf olunduğuna dair belge
10- Bilgisayar kullanabildiğine dair belge
11- Daha önce çalıştığı yerden varsa almış olduğu referans mektubu
12- Kendi el yazısıyla yazılmış olan özgeçmiş mektubu (doğum yeri, doğum tarih, öğrenim durumu, iş
deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları,
aile bilgileri ve hobileri konularından bahsedilecektir.)
13- Personel alımı için başvuracaklar adayların kendisinin veya ailesinin ikametini gösterir Nüfus
Müdürlüğü'nden alınacak ikametgah belgesi.
14- Sınavı kazanan adaylardan sözleşme aşamasında, görevi devamlı yapmasına engel olabilecek
vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmadığına ve her türlü iklim koşulunda her
türlü taşıtla seyahat etmeye engeli olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık
kurulu raporu. (sözleşme imzalama aşamasında istenecektir.)
E-MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER
Alınacak olan 2( iki )Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için; Başvuran adaylar arasından, KPSS P3
puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 5(beş) katı
aday 10 (on)kişi ,
Alınacak olan 2( iki )Büro Görevlisi için; Başvuran adaylar arasından, KPSS P3 puanlarına göre
sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 5(beş) katı aday 10 (on)kişi
mülakata çağrılacaktır.
Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi 15/12/2014 tarihinden itibaren Çorum Valiliği'nin
http://www.corum.gov.tr/ Resmi Web sitesinde,Çorum İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı'nın Çepni Mahallesi Hıdırlık Caddesi No:63 adresinde yayınlanacaktır. Diğer taraftan sınava
girmeye hak kazanan adayların, işe başvuru dilekçelerinde bildirdikleri cep telefonları aranarak bilgi
verilecektir. Bu bildirimler tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Büro Görevlisi alımı için mülakat 18/12/2014 Perşembe günü saat 14.00’da ,
Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alımı için mülakat 19/12/2014 Cuma günü saat 14.00'da
Çorum İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın Çepni Mahallesi Hıdırlık Caddesi No:
63 adresindeki Mütevelli Heyeti toplantı salonunda yapılacaktır.
Adayların evrakı üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da
yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve
sözleşmeleri imzalanmayacaktır.
İşe girmeye hak kazanan adayların Vakfımıza gelip sözleşme imzalayacakları tarih daha sonra
kendilerine bildirilecektir.
Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta ve sözleşme imzalayıp imzalamamakta
serbesttir.İrtibat için : Çorum İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Çepni Mahallesi Hıdırlık Caddesi No:63 ÇORUM
Tel : 0 364 224 33 68 / Fax: 0 364 225 31 90
E-posta : [email protected]
Bilgi için tıklayınız
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
722 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content