close

Enter

Log in using OpenID

57215-57138

embedDownload
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI
KARAKÖY, TARIM İŞLETMESİNİ UZUN SÜRELİ
OLARAK KİRAYA VERİLECEKTİR
1- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı Karaköy (Samsun) Tarım İşletmesi, Yüksek Planlama
Kurulu’nun 14/03/2012 tarih ve 2012/T-3 Sayılı Kararları doğrultusunda, TİGEM Ana Statüsünde belirtilen
tarımsal amaç ve faaliyet konuları içerisinde kalmak şartıyla üretim yapmak, konuyla ilgili tesisler kurmak ve
pazarlama faaliyetlerinde bulunmak üzere uygun görülecek proje esasları dahilinde ve yapılacak kiralama
ihalesi sonucunda gerçek veya tüzel kişilere kiraya verilecektir.
Kiralama işlemi için yapılacak ihaleye iştirak etmek isteyen isteklilerin 31/10/2014 günü saat 17.00’e kadar
projelerini ve ön yeterlilik için istenilen diğer belgeleri Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne vermeleri
gerekmektedir. Projesi uygun görülerek kendisine ön yeterlilik belgesi verilenler, bilahare yapılacak ihale ile
ilgili olarak hazırlanan şartnamede belirtilen diğer hususları yerine getirmek kaydıyla yapılacak ihaleye iştirak
edebileceklerdir.
2- İsteklilerden ön yeterlilik başvurusunda istenilen belgeler.
2.1.) Proje hazırlanıp sunulması
2.2.) Kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge vermesi
2.3.) İsteklinin tüzel kişi olması halinde ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından
alınmış ve hâlihazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermesi.
2.4.) İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza
sirkülerinin ibraz edilmesi.
2.5.) İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi.
2.6.) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik prim ve vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan alınmış
(Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Dairesi) belge ibraz edilmesi.
2.7.) İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair
noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.
2.8.) Kira konusu işletmelerle ilgili ihale şartnamesi, kira sözleşmesi ve diğer belgeleri kapsayan
dosyaların alındığına dair belge verilmesi.
2.9.) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese
telefon ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır) vermesi.
2.10.) Bankalardan alınmış ekonomik ve mali yeterliliği gösterir belge verilmesi.
2.11.) Kamu ihalelerine girmekte yasaklı olmadığına dair taahhüt vermesi.
2.12.) İlan metni, kira sözleşmesi ve ihale şartnamesindeki tüm hükümleri okuyup aynen kabul
ettiğine ilişkin taahhüt vermesi.
2.13.) İsteklilerin ön yeterlilik için sundukları belgelerin sahte veya tahrif edilmiş olduğunun sözleşme
yapılmasından sonra dahi öğrenilmesi durumunda, sözleşme fesh edilerek TİGEM’e verilmiş olan tüm
teminatları şartı ceza olarak irat kaydedilir. Ayrıca TİGEM’in uğradığı zarar varsa hükmen tahsil edilir. Bu tür
belgeleri ibraz edenler hakkında gerekli yasal işlemlere başvurulur.
3- Ön Yeterlilik İçin Verilecek Proje Hakkında Bilgiler
3.1.) Projenin TİGEM Ana Statüsünde belirtilen faaliyet konularına uygunluk arz etmesi esastır.
Projenin hangi Tarım İşletmesi için uygulanacağı belirtilecektir.
3.2.) Hazırlanacak projede ön görülen yatırımların termini ve maliyeti açık bir şekilde belirtilecektir.
3.3.) Projede öngörülen yatırımlar için gerekli finansman kaynağı ve ne şekilde temin edileceği
belgelendirilecektir.
3.4.) Yeterlilik alıp, ihale üzerinde kalan istekliler kiraladıkları işletmedeki faaliyetlerini yeterlilik
aldıkları proje çerçevesinde yürütecektir. İleride bu proje kapsamı dışına çıkılmak istendiği taktirde TİGEM’in
onayı ile yine tarımsal amaç ve faaliyet konularında kalmak şartıyla, kabul edilen projede değişiklik yapılabilir.
4- Yeterlilik belgesi verilmesinde uygulanacak kriterler.
4.1.) Yatırım miktarı,
4.2.) Projelendirilen yatırımın işletmeye uygulanabilirliği, yeni teknoloji kullanımı ve transferi,
4.3.) Projelerin verimlilik ve kârlılığı,
4.4.) Projelerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli kaynakların ne şekilde temin edileceği,
4.5.) En fazla istihdam sağlama,
4.6.) Müteşebbisin mali yeterliliği ve moralitesi.
İsteklilerin proje ve belgeleri, yukarıda belirtilen kriterler doğrultusunda TİGEM tarafından oluşturulacak bir
komisyonca değerlendirilip, uygun görülenlere yeterlilik belgesi verilecektir. Yeterlilik belgesi almaya hak
kazananlar kiralama ihalesine katılacaklardır.
5- İhale, yeterlilik belgesi alan isteklilere bir yazı ile bildirilecek gün ve saatte, Genel Müdürlük Binasında İhale
Komisyonu huzurunda yapılacaktır. Teklif mektupları en geç ihalenin yapılacağı gün ve saate kadar TİGEM Genel
Evrak servisine verilmiş olacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6- Kira süresi 30 (otuz) yıldır.
7- Kiraya verilecek olan İşletmeler için tespit edilen muhammen bedel ve geçici teminat aşağıdaki gibidir.
(Teklif edilecek kira bedelinde KDV hariç olacaktır.)
İşletme
Kiralama Şekli
Bağlı Olduğu
Bir yıllık Muhammen Geçici Teminat (TL)
Adı
İl
Kira (TL)
1 Karaköy
Tamamı
Samsun
1.445.000,00
86.700,00
8- İhale kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Tekliflerin değerlendirilmesinde en yüksek yıllık kira bedeli esas
alınacaktır.
9- Yapılan ihalede en yüksek kira teklifi veren istekli ile herhangi bir nedenle sözleşme yapılmaması halinde,
takdiri TİGEM Yönetim Kuruluna ait olmak üzere sırası ile yeterlilik alarak en yüksek kira bedeli teklifi veren ikinci
ve üçüncü istekliler ile teklif verdikleri İşletme için sözleşme yapılabilir. Ancak bu durumda ikinci ve üçüncü
sıradaki teklif sahiplerinin geçici teminatlarını almamış olmaları veya Kuruma vermeleri gerekir.
10- Kira konusu işletmeler ile ilgili ihale şartnamesi, kira sözleşmesi ve diğer bilgi ve belgeleri içeren her bir
dosya KDV dahil 5.000,- (Beşbin) TL karşılığında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ticaret Daire Başkanlığı,
Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ ANKARA adresinden temin edilecektir. İhaleye girilebilmesi için ihale
dosyası alınması mecburidir
11- İstekliler işletmeyi mahallinde görüp inceleyebileceklerdir. İhale dosyasında yer alan tüm bilgi, belge,
sözleşme ve ekleri taraflarca okunarak basiretli bir iş adamı sıfatıyla incelenecektir. Ayrıca kira konusu yerler de
basiretli bir iş adamı gibi görülüp, araştırılacaktır. Gerekli görülmesi halinde teklif sunan istekliler hakkında TİGEM
tarafından mali istihbarat yapılabilecektir.
12- Kiraya verilecek işletmenin ekili ve dikili ürünlerine yapılan toprak işleme, ekim, sürüm, işçilik ve ilaçlama
gibi masraflar TİGEM tarafından belirlenir ve bu bedel kiralama ihalesi üzerinde kalan istekliden sözleşmelerin
imzalanmasından önce peşin olarak tahsil edilir.
13- Yapılan işlem, bir kiralama olduğundan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayacak olup,
TİGEM ihaleyi yapıp yapmamakta, ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalayıp imzalamamakta serbesttir.
14- Kiraya verilecek işletmelere ait gayrimenkuller üzerindeki takyitler (milli park, sit alanı, askeri alan, sulak
alan vs.) ilgili işletmeye ait kira sözleşmesinin arazilere ilişkin bölümünde ve ihale dosyasında yer almaktadır.
İstekliler kiralamak istedikleri işletme taşınmazlarına ilişkin bu bilgilerden haberdar olmadığını ileri süremez.
15- İhale ilanından İşletmenin devir ve teslimine ilişkin süreçteki noter masrafları, karar pulu ile taraflar
arasında akdedilecek sözleşmeden doğan her türlü vergi, resim ve harç kiracıya aittir.
16- Bu ilan metni, ihale şartnamesi, kira sözleşmesi ve ihale sonucu düzenlenecek teslim tutanağı ve
protokol ile birlikte bir ek olup, birlikte hüküm ifade ederler.
İlan olunur.
Adres:
Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA
(Bas›n: 57215- www.bik.gov.tr)
Tel : (0-312) 417 84 70 Faks: (0-312) 425 29 23
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. MERSİN 7. İCRA DAİRESİ’NDEN
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/207 TLMT.
Örnek No: 25*
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup;
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya
çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci
artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda
KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda
yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları, GAZETE ilanının borçlulara tebliğ edilememesi
halinde bu hususun satışa engel olmayacağı, gazete ilanının tebliğ yerine geçeceğinin ve satışa devam
edileceği ilan olunur. 28/08/2014
1. İhale Tarihi: 24/09/2014 günü, saat 11:00 - 11:10 arası.
2. İhale Tarihi: 14/10/2014 günü, saat 11:00 - 11:10 arası.
İhale Yeri: ÇAY MAH. 6488 SOK. NAKLİYATCILAR SİTE ARKASI NO 8 AKDENİZ-MERSİN BAŞKAL
OTOPARKI
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
30.000,00
1
%18 01YL161 Plakalı, 2013 Model, TIRSAN Marka,
TSMNAK35/37-83 TİPLİ AÇIK KASA DORSE
Tipli, MUTDAF40300048700 Şasi No'lu, Rengi Beyaz, 6
TEKERLİ AÇIK KASA DORSE
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
(Bas›n: 57138- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. GEBZE 1. İCRA DAİRESİ’NDEN
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/179 TLMT.
Örnek No: 25*
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya
çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden
elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden
aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından
görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla
bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
03/09/2014
Tebliğ yapılamayan ilgililer yönünden gazete ilanının ilanen tebliğ yerine kaim olacağı ihtar
olunur.
1.İhale Tarihi: 01/10/2014 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
2.İhale Tarihi: 16/10/2014 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri: SULTANORHAN MAHALLESİ 1120 SOKAK NO: 16 ÜNAL OTOPARKI- GEBZE
No Takdir Edilen Değeri TL.
Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 85.000,00
1
%1 41D4949 Plakalı, 2011 Model, Mercedes-Benz
marka C 180 K Fascination AMG tipli beyaz
renkli hususi otomobil
(İİK m. 114/1, 114/3)
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
(Bas›n: 57136- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
743 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content