close

Enter

Log in using OpenID

7201 Sayılı Tebligat Kanunu 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

embedDownload
SİRKÜLER
2014/20
SİRKÜLERİN
Tarihi
: 23.09.2014
Konusu
: Kayıtlı Elektronik Posta Uygulaması (KEP)
Mevzuat
: 7201 Sayılı Tebligat Kanunu
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
Yasal Dayanak
: 25.08.2011 Tarih ve 28036 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik
Bilindiği üzere 19.01.2011 tarih ve 27820 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6099 Sayılı
Kanunun’un 2. Maddesi ile 7201 Sayılı Tebliğat Kanunu’na 7/a maddesi eklenerek
“Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla
tebligat yapılması zorunludur.” İfadesine yer verilmiştir.
14.02.2011 Tarih ve 27846 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret
Kanunu’nun “Beyanlar, belgeler ve senetler” başlıklı 1525. Maddesinde “ Tarafların
açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar,
ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi,
toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik
saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir
ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.
(2) Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların
sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı
elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve
denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından
bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay
içinde yayımlanır.” ifadelerine yer verilmiş ve 25.08.2011 Tarih ve 28036 Sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.
Bu yönetmelik ile kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bu
işlemlerin sonuçlarına, kayıtlı elektronik posta adresine sahip gerçek ve tüzel kişilere,
kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine,
yetkilendirilmelerine ve denetimlerine ilişkin usul ve esaslara ilişkin açıklamalar
yapılmıştır.
SENA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
Namazgah, İzzettinbey Cad. Bayrak İş Mrk. A Blok No: 9/9 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: (0216) 650 92 20 ( Pbx ) Faks: (0216) 650 92 25
http://www.senaymm.com.tr e-mail : [email protected]
Kayıtlı elektronik posta (KEP): Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak
üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,
ifade etmektedir.
Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit
şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.
Kayıtlı elektronik posta sisteminde gönderim yapabilmek için elektronik imza sahibi
olunması gerekmektedir. Ancak sadece alıcı olarak KEP hesabını kullanacak olan
kullanıcıların elektronik imza sahibi olması gerekmemektedir.
Hâlihazırda kullanılan herhangi bir e-posta adresi (gmail, yahoo mail, hotmail mynet mail,
kurum maili vb.) KEP haberleşmesinde kullanılamıyor. KEP sistemi kendi içerisinde
kapalı bir sistem olduğundan sadece KEP hesap kullanıcılarına ileti gönderilebilir ya da bu
kullanıcılardan ileti alınabilir. KEP sisteminden diğer standart elektronik posta sistemlerine
ileti gönderimi söz konusu olmadığı gibi diğer sistemlerden KEP sistemine de ileti
gönderimi mümkün bulunmamaktadır.
Kayıtlı Elektronik Posta hesabı aşağıda isimleri listelenen Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet
sağlayıcılarından temin edilebilir.
-
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT)
TNB Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret A.Ş.(TNB KEPHS)
TÜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret
A.Ş.(TÜRKKEP)
Başvuru için gereken evraklara http://pttkep.gov.tr/basvuru_formlar.php adresinden
ulaşılabilir.
Gereğini bilgilerinize rica ederiz.
SENA YMM LTD. ŞTİ.
SENA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
Namazgah, İzzettinbey Cad. Bayrak İş Mrk. A Blok No: 9/9 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: (0216) 650 92 20 ( Pbx ) Faks: (0216) 650 92 25
http://www.senaymm.com.tr e-mail : [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
302 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content