close

Enter

Log in using OpenID

2014-039 Kayıtlı E-Posta Sistemine İlişkin

embedDownload
REFERANS
Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Sirküler
Sayı:2014–039
22.08.2014
Konu:KayıtlıE‐PostaSistemineİlişkinAçıklamalar
Hatırlanacağı üzere 25.08.2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete’de “Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır. Yayımlanan yönetmelik ile birlikte kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bu işlemlerin sonuçlarına, kayıtlı elektronik posta adresine sahip gerçek ve tüzel kişilere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetimlerine ilişkin usul ve esaslar ortaya konmuştur. Ayrıca 7201 sayılı Tebligat Kanununa 6099 sayılı Kanun ile eklenen 7/a maddesiyle, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere yapılacak tebligatların, elektronik yolla yapılması zorunlu hale getirilmiştir. İlgili yönetmeliğe göre, kendilerine elektronik tebligat yapılması zorunlu hale getirilen şirketler tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde, elektronik tebligat adreslerini (KEP) bildirmek zorundadırlar. Sermaye şirketleri dışındaki gerçek ve tüzel kişiler içinse uygulama isteğe bağlı olarak düzenlenmiştir. Kayıtlı E‐Posta Sistemine Geçiş Esasları KEP adresi PTT vasıtasıyla elde edileceği gibi KEPHS(Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı) yoluyla da elde edilebilir. Ayrıca hizmet sağlayıcılarla ilgili güncel bilgiler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun internet sayfasından (http://www.tk.gov.tr/bilgi_teknolojileri/kayitli_elektronik_posta/kephs.php) görülebilecektir. Alınan KEP bilgileri ve bu adreslere ilişkin değişiklikler, TC Kimlik numarası veya MERSİS (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve yönetilen Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) numarasıyla eşleştirilmiş şekilde, tebligat çıkarmaya yetkili kuruluşların ve hizmet sağlayıcıların erişimine açık şekilde elektronik tebligat hizmeti alanlar listesinde açık tutulmaktadır. Ayrıca “Kayıtlı Elektronik Posta” uygulamasına ilişkin olarak daha geniş açıklamalara ve konuyla ilgili sıkça sorulan sorulara, http://www.tk.gov.tr/bilgi_teknolojileri/kayitli_elektronik_posta/index.php adresinden de ulaşabilirsiniz. KEP Vasıtasıyla Yapılacak İşlemler 6012 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 18(3) maddesi “Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.” hükmü yer almaktadır. www.referansymm.com.tr
&
www.referansbd.com.tr REFERANS
Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Ayrıca mülga kanun 1525 nci maddesi “(1) Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder. (2) Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.” hükmüne yer vermektedir. KEP kullanıcıları ayrıca zaman kazancı, kâğıt arşiv kazancı, maliyet kazancı, resmi ve ticari işlemlerin hızlı yapılaması, ticari faaliyetlerin verimli yürütülmesi ve çevrenin korunması gibi avantajlar elde edebileceklerdir. KEP ile ilgili bir diğer husus ise, gerçek ve tüzel kişiler ile şahıslarda KEP sisteminden alınacak olan belge dökümanlar delil niteliği taşıyacaklardır. KEP sistemi, bir elektronik iletinin tarafları veya muhatapları arasında KEP hesabı vasıtasıyla hukukî ve teknik güvenliğe sahip bir şekilde gönderilip alınmasını sağlamak ve güvenli iletişimde bulunmak gibi amaçlarla kullanılacaktır. Kayıtlı Elektronik Posta Hesabının Kontrol Edilmesi Hesap sahibinin ya da işlem yetkilisinin, KEP hesabına erişerek gelen iletileri kontrol etmesi esas olacak, mücbir sebep hâlleri dışında KEP hesabına erişilmemesi durumunda o işgünü içinde gelen iletinin ertesi işgünü hesap sahibine ulaştığı ve okunduğu kabul edilecektir. Kayıtlı Elektronik Posta Hesabının Kullanıma Kapatılması KEP hesabı, hesap sahibinin talebi veya ölümü, sözleşme veya taahhütname ile belirlenen kullanıma kapatma durumlarının gerçekleşmesi veya KEPHS’nin faaliyetine son vermesi veya verilmesi hâllerinde kullanıma kapatılacaktır. Saygılarımızla, REFERANS Sirküler içeriğinde yer alan açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermekte olup, REFERANS YMM A.Ş. REFERANS Denetim YMM Ltd.Şti. ve REFERANS Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’ye içerikten kaynaklanan veya içeriğe ilişkin ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. www.referansymm.com.tr
&
www.referansbd.com.tr 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
290 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content