close

Enter

Log in using OpenID

ygs tarih soru - Zafer Yayınları

embedDownload
YGS
TAR‹H
SORU BANKASI
●
●
●
KONU ÖZETLER‹
KONU TESTLER‹
DENEME SINAVI
TEŞEKKÜR
Bu kitabın hazırlanmasında emeğini hiç esirgemeyen Zafer Dershaneleri
tarih öğretmenlerine ve de dizgisinden baskısına kadar kitaba emek veren tüm
çalışanlara teşekkür ederim.
Ali DEMİR
Zafer Yayınları Kurucusu
COPYRIGHT ZAFER E⁄‹T‹M VE Ö⁄RET‹M L‹M‹TED fi‹RKET‹
BU K‹TAP ZAFER DERSHANELER‹ YAYINIDIR.
HER HAKKI SAKLIDIR. K‹TAPTAK‹ TESTLER VE SORULAR
AYNEN YA DA DE⁄‹fiT‹R‹LEREK YAYIMLANAMAZ.
YEN‹ MÜFREDATA TÜMÜYLE UYGUN
ANKARA
Dizgi – Grafik
Rukiye ÖZTÜRK – Zehra BÜLBÜL – Muharrem ÇEL‹K – Mevsimben ÖZBEK
ISBN 978–605–387–070–8
İSTİKLAL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hüdâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.
Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar –ki şahadetleri dinin temeli–
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
O zaman vecd ile bin secde eder –varsa– taşım,
Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh–ı mücerred gibi yerden na'şım.
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hîlâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!
Mehmet Âkif Ersoy
10. YIL MARŞI
Çıktık açık alınla on yılda her savaştan;
On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan;
Başta bütün dünyanın saydığı başkumandan,
Demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan.
Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!
Bir hızda kötülüğü, geriliği boğarız,
Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız.
Türk'üz, bütün başlardan üstün olan başlarız;
Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız.
Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!
Çizerek kanımızla öz yurdun haritasını,
Dindirdik memleketin yıllar süren yasını;
Bütünledik her yönden istiklâl kavgasını...
Bütün dünya öğrendi Türklüğü saymasını!
Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!
Örnektir milletlere açtığımız yeni iz;
İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz:
Uyduk görüşte bilgiye, gidişte ülküye biz.
Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz.
Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!
Söz: Behçet Kemal Çağlar, Faruk Nafiz Çamlıbel
Müzik: Cemal Reşit Rey
Sevgili Ö¤renciler,
Amac›n›z, üniversite s›navlar›n› kazanmak, üniversiteli olmak. Bu nedenle, yaflam›n›z›n önemli bir
dönüm noktas›nda bulunuyorsunuz. Böylesi bir noktada, üniversitenin herhangi bir ö¤retim program›n›
rastgele tercih edip kazanman›n ötesinde, istedi¤iniz ö¤retim program›na girmeyi temel amaç k›lman›z
gerekiyor. Çünkü tercih edip kazanaca¤›n›z üniversite ö¤retim program›, bir bak›ma gelece¤inizi belirleyecektir. Ancak, flu da biliniyor ki, ülkemizde, her ö¤rencinin istedi¤i üniversite ö¤retim program›na
girmesi bir yana, üniversite s›navlar›n› kazanmas› ve üniversiteli olmas› art›k kolay de¤il. Sorun, üniversite s›navlar›na baflvuran aday say›s›n›n yüz binleri bulmas›ndan; buna karfl›l›k üniversite ö¤retim programlar›ndaki kontenjanlar›n s›n›rl›l›¤›ndan kaynaklan›yor. Bu durumda, yüz binlerin aras›ndan s›yr›l›p
öne ç›karak üniversite s›navlar›nda baflar›l› olabilmenin birtak›m koflullar›yla karfl› karfl›yas›n›z demektir.
Birinci kofl
flu
ul, yetene¤inize uygun, baflar›n›zla orant›l› üniversite ö¤retim programlar›n› sa¤l›kl› bir
biçimde seçmektir.
‹kinci kofl
flu
ul, düzenli, disiplinli, verimli bir çal›flma temposu tutturmakt›r.
Üçüncü kofl
flu
ul, üniversite s›navlar›na haz›rlama amac›yla ç›kar›lan ciddi yay›nlarla çal›flman›z›
destekleyip sürdürmektir.
Zafer Yay›nlar›, çal›flmalar›n›z› desteklemek amac›yla, özgün, titiz, yo¤un çal›flma ürünü olan ve
yeni sisteme tamamiyle uygun yeni serisini hizmetinize sunmaktan gurur duymaktad›r.
Elinizdeki YGS TAR‹H Soru Bankas› bu amaca hizmet eden ve sizlerin bu yöndeki gereksiniminizi karfl›layacak yönde haz›rlanm›fl yetkin bir baflvuru kayna¤›d›r. Üniversite adaylar›n›n tümü hangi
alandan tercih yaparlarsa yaps›nlar YGS'de Tarih testi sorular›ndan sorumludurlar. YGS TAR‹H Soru
Bankas› kitab› bu ihtiyac› karfl›lamak için, Yüksekö¤retime Geçifl S›nav›nda yer alaca¤› düflünülen
konulardan ç›kabilecek, zorluk katsay›s› YGS'ye uygun özgün sorulardan haz›rlanm›flt›r.
fiimdiye de¤in yay›mlanan soru bankalar›ndan nitelikçe çok daha üstün olan bu kitap yirmi
bölüm ve on adet deneme s›nav›ndan oluflmaktad›r.
Her bölümde, test sorular›na geçilmeden önce, o bölüme iliflkin bilgi alan›n›n temel çizgileriyle,
karakteristik özellikleriyle gözden geçirilmesini sa¤layan konu özetleri yer almaktad›r. Özenle haz›rlanan bu konu özetlerinin ayr›nt›lardan s›yr›lm›fl fakat konunun özünü yakalayan metinler olmalar› büyük
önem tafl›maktad›r. Konu özetlerini bu yönleriyle de¤erlendirmek gerekir.
Konu özetlerinin d›fl›nda, her bölüm, konuyu hiç boflluk b›rakmaks›z›n tarayan sorulardan
oluflmufl, geçerlili¤i ve güvenirlili¤i s›nanm›fl, yeterli say›da testlerle tamamlanm›flt›r. Gerek konu özetleri gerekse konu testleri kapsam ve nitelik aç›s›ndan YGS'deki de¤ifliklikler, ÖSYM standartlar› dikkate al›narak haz›rlanm›flt›r.
Bu kitaptan yararlanarak yapaca¤›n›z al›flt›rmalar, daha önce ö¤rendi¤iniz kavramlar›n, terimlerin, zihninizde somut biçimler kazanmas›n›, giderek daha da netleflmesini sa¤layacakt›r. Tüm sorular›
eksiksiz çözdü¤ünüzde, eminim, kendinizi YGS'deki TAR‹H sorular›n› çözmeye haz›r hissedeceksiniz.
Okuldan üniversiteye uzanan bu yolda, tüm ö¤rencilerimize baflfla
ar›lar diliyoruz.
Ankara
ALİ DEMİR
Zafer Yayınları Kurucusu
‹Ç‹NDEK‹LER
1. BÖLÜM :
TAR‹H B‹L‹M‹ – TAR‹H ÖNCES‹ ÇA⁄LAR ......................................................................9-10
Konu Testi –1–2–3–4–5 ................................................................................................11-25
2. BÖLÜM :
UYGARLI⁄IN DO⁄Ufi
fiU
U VE ‹LK UYGARLIKLAR ........................................................26-28
Konu Testi -1–2–3–4–5 ................................................................................................29-43
3. BÖLÜM :
‹LK TÜRK DEVLETLER‹ ................................................................................................44-46
Konu Testi - 1–2–3–4–5 ................................................................................................47-61
4. BÖLÜM :
‹SLAM TAR‹H‹ VE UYGARLI⁄I ....................................................................................62-64
Konu Testi - 1–2–3........................................................................................................65-73
5. BÖLÜM :
TÜRK ‹SLAM TAR‹H‹ ....................................................................................................74-78
Konu Testi - 1–2–3–4–5 ................................................................................................79-93
6. BÖLÜM :
ORTA ÇA⁄ AVRUPA TAR‹H‹ ........................................................................................94-96
Konu Testi - 1–2–3–4–5 ..............................................................................................97-111
7. BÖLÜM :
YEN‹ ÇA⁄ AVRUPA TAR‹H‹ ......................................................................................112-113
Konu Testi - 1–2–3–4–5 ............................................................................................114-128
8. BÖLÜM :
BEYL‹KTEN DEVLETE (1300 – 1453) ......................................................................129-132
Konu Testi - 1–2–3–4–5–6 ........................................................................................133-150
9. BÖLÜM :
DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLET‹ (1453 – 1600) ................................................151-154
Konu Testi - 1–2–3–4–5–6 ........................................................................................155-172
10. BÖLÜM :
OSMANLI ‹MPARATORLU⁄U’NUN KÜLTÜR VE UYGARLI⁄I ................................173-177
Konu Testi - 1–2–3–4–5–6–7 ....................................................................................178-197
11. BÖLÜM :
ARAYIfi YILLARI (XVII. YÜZYIL) ..............................................................................198-200
Konu Testi - 1–2–3–4–5–6–7 ....................................................................................201-222
12. BÖLÜM :
XVIII. YÜZYILDA DE⁄‹fi
fi‹‹M VE D‹PLOMAS‹ ..............................................................223-225
Konu Testi - 1–2–3–4–5–6–7 ....................................................................................226-248
13. BÖLÜM :
YAKIN ÇA⁄ AVRUPA TAR‹H‹ ..................................................................................249-252
Konu Testi - 1–2–3–4–5 ............................................................................................253-267
14. BÖLÜM :
EN UZUN YÜZYIL (1800 – 1922) ............................................................................268-274
Konu Testi - 1–2–3–4–5–6–7 ....................................................................................275-299
15. BÖLÜM :
1881’DEN 1919’A MUSTAFA KEMAL ......................................................................300-303
Konu Testi - 1–2........................................................................................................304-308
16. BÖLÜM :
XX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLET‹ ..........................................................................309-317
Konu Testi - 1–2–3–4–5–6–7 ....................................................................................318-340
17. BÖLÜM :
M‹LL‹ MÜCADELE’N‹N HAZIRLIK DÖNEM‹ ............................................................341-349
Konu Testi - 1–2–3–4 ................................................................................................350-361
18. BÖLÜM :
KURTULUfi SAVAfi
fiII'NDA CEPHELER ....................................................................362-368
Konu Testi - 1–2–3–4–5 ............................................................................................369-383
19. BÖLÜM :
CUMHUR‹YET DÖNEM‹ ‹Ç VE DIfi POL‹T‹K GEL‹fi
fiM
MELER ....................................384-388
Konu Testi - 1–2–3–4 ................................................................................................389-400
20. BÖLÜM :
DEVR‹MLER VE ATATÜRK ‹LKELER‹ ......................................................................401-404
Konu Testi - 1–2–3–4 ................................................................................................405-416
21. BÖLÜM :
M‹LL‹ GÜVENL‹K B‹LG‹LER‹ ....................................................................................417-420
Konu Testi - 1–2........................................................................................................421-426
DENEME SINAVLARI 1–2–3–4–5–6–7 ....................................................................427-448
Tarih Bilimi – Tarih Öncesi Çağlar / Bölüm – 1
9
TARİH BİLİMİ–TARİH
ÖNCESİ ÇAĞLAR
BÖLÜM
1
A) TARİH BİLİMİ VE ÖZELLİKLERİ
edilir.
Tarih, geçmişteki insan topluluklarının yaşayış-
üzerindeki etkileri ile verilen bilgilerin diğer
larını, birbirleriyle olan ilişkilerini, kültürlerini, yer ve
kaynaklarda nasıl belirtildiği araştırılır.)
Geçmişi inceleyen, tekrarı olmayan olayları
inceleyen bir bilim dalı olduğu için deney ve gözlem
yapılamaz, kesin kanunları yoktur.
ZAFER YAYINLARI
zaman bildirerek neden–sonuç ilişkisi içerisinde, belgelere dayanarak inceleyen bir bilim dalıdır.
–
•
•
•
Terkip edilir (Sentezleme).
Objektiftir: Olayı meydana geldiği günün
koşullarına göre incelemek objektifliği sağlar.
Ayrıca tarihçinin kişisel yorumlar yapmaması
gereklidir.
Tarihin Konusu:
•
İç tenkitte yazarın görüşlerinin eser
•
Toplumların yaşam tarzlarını inceler. (Klan,
Sınıflama Yapılır: Olayların incelenmesini
gen, boy, göçebe yaşam, yerleşik yaşam vs.)
kolaylaştırmak amacıyla bölümlere ayrılır.
Toplumlar arasındaki ilişkileri inceler. (Savaş,
Sınıflama zamana mekana ve konuya göre
barış, ayaklanma, ticaret)
yapılır.
Meydana getirilen kültür ve uygarlıkları inceler.
•
Diğer bilimlerden yararlanır:
Tarihin Araştırma Yöntemleri:
Arkeoloji: Kazı bilimidir.
•
Yer ve zaman bildirir.
Antropoloji: İskeletleri inceleyerek ırkları tespit
•
Neden–sonuç ilişkisi kurar.
eder.
•
Kaynaklardan faydalanır.
Etnografya: Öz kültürleri inceler.
Paleografya: Eski yazı türlerini inceler.
Tarihin Biliminin Yararlandığı Kaynaklar:
•
Epigrafya: Anıtlardaki yazıları ve tabletleri
Birinci elden kaynaklar (Olayın yaşandığı
inceler.
döneme ait bulgulardır.)
İkinci elden kaynaklar (Olayın yaşandığı
döneme yakın bulgulardır.)
olarak ikiye ayrılır.
Belge ve Bulguların İncelenme Aşamaları
Diplomasi: Resmi belgeleri inceler. (Antlaşma,
ferman gibi)
ZAFER YAYINLARI
•
Nümizmatik: Para bilimidir.
Kronoloji: Zaman bilimidir.
Heraldik: Arma bilimidir.
Tasnif edilir (Sınıflama) (Konusuna, zamana
Coğrafya, Felsefe, Sosyoloji, Filoloji, Folklor,
ve mekana göre).
İktisat, kimya, istatistik, ekoloji gibi bilimlerden
–
Tahlil edilir (Çözümleme).
de faydalanır.
–
Tenkit edilir (Eleştiri).
–
(Belge iç ve dış tenkite tabi tutulur. Dış
•
Tarihsel süreç çağlara ayrılır. Bu yöntemde de
tenkitte, eserin adı, yazarı, basım tarihi ve
amaç inclemeyi ve öğretimi kolaylaştırmak-
yeri tespit edilerek belgenin orjinalliği tespit
tadır.
Bölüm – 1 / Tarih Bilimi – Tarih Öncesi Çağlar
10
TARİH ÇEŞİTLERİ
Konusuna Göre: Genel, özel, siyasi, uygarlık tarihi
gibi
Yazım Tarzına Göre: Hikayeci tarih, öğretici tarih,
araştırmacı tarih
•
NOT
takvim), Takvim–i Celâli (Takvim–i Melikşahi), Rumi
•
ZAFER YAYINLARI
On İki Hayvanlı takvim, Hicri takvim (Kameri
Üretime dayalı iş bölümü ortaya çıkmıştır.
–
Köyler ve aşiretler ortaya çıkmıştır.
–
Üretim fazlası ve ticaret doğmuştur.
–
Toplumsal sınıflaşma başlamıştır.
Ateşin kullanılmasıyla seramik sanatı ortaya
çıkmıştır.
Tarih bilimi Miladi takvimi kullanır. Takvimler arasındaki farklılıkları Kronoloji bilimi inceler.
TÜRKLERİN KULLANDIĞI TAKVİMLER
–
Dokuma tezgahları kullanılarak bitki liflerinden
giysiler yapılmıştır.
•
Menhir ve dolmen adı verilen ilk kez mezar
anıtları yapılmaya başlanmıştır.
takvim, Miladi takvim.
B) TARİH ÖNCESİ ÇAĞLAR
MADEN ÇAĞI
YONTMA TAŞ ÇAĞI (PALEOLİTİK ÇAĞ)
•
–
Buzul ikliminden dolayı insanlar mağaralarda
yaşamıştır.
•
Cilal› Taş Çağ›’n› bir geçiş dönemi niteliğindeki Taş–
Bak›r (Kalkolitik) Çağ› izledi.
Avcılık ve toplayıcılığın yapıldığı tüketici
–
göçebe yaşam biçimi vardır.
‹nsanlar›n madenlerden yararlanmas›, Taş–Bak›r
Avlayabildikleri hayvanların resimlerini mağara
(Kalkolitik) Çağ›’nda bak›r›n işlenmesiyle başlad›.
duvarlarına çizmişlerdir.
Bu dönemde alet üretiminde ilk kez madenlerden
•
Klanlar şeklinde (gen veya boy) yaşanılmıştır.
yararlan›ld› ve ilk kullan›lan maden, kolay işlenebil-
•
Taş ve kemikten ilk aletler yapılmıştır.
•
Bu dönemin sonlarına doğru ateş kontrol altı-
•
mesi nedeniyle bak›r oldu. Tar›m, avc›l›ğa oranla
daha fazla önem kazand›. !lk şehir devletleri bu
na alınmıştır.
dönemde ortaya çıkmıştır.
ORTA TAŞ ÇAĞI (MEZOLİTİK ÇAĞ)
•
Daha gelişmiş taş aletler yapılmıştır.
•
İklim yumuşamaya başlamıştır.
CİLALI TAŞ ÇAĞI (NEOLİTİK ÇAĞ)
•
Hayvanlar evcilleştirilmiş, tarımsal üretim
Bir süre sonra tunç bulundu ve alet üretiminde kullan›lmaya bağland›. !lk şehir devletleri bu dönemde
ortaya çıkmıştır.
–
Bak›r ve tunçtan sonra demir madeni işlenmeye
başland› ve özellikle silah yap›m›nda demir kullan›ld›.
İnsanın doğaya daha fazla egemen olmaya
başladığı dönemdir.
•
ZAFER YAYINLARI
–
–
Madenciliğin gelişmesi, iş bölümüne duyulan ihtiyac› art›rd›ğ› için kent yaşam›n›n başlamas›n› sağlad›.
başlamıştır.
Bu oluşum giderek ilk bağ›ms›z beyliklerin ve kent
Buna bağlı olarak;
devletlerinin kurulmas›na yol açt›.
Tarih Bilimi – Tarih Öncesi Çağlar / Bölüm – 1
11
TARİH BİLİMİ – TARİH ÖNCESİ
ÇAĞLAR
A)
B)
C)
D)
E)
2.
A)
II. Öğretici tarih anlayışına göre yorum lanmalıdır.
III. Olay, incelendiği dönemin şartları içinde
değerlendirilmelidir.
yargılarından hangileri tarafsız tarihçilik anlayışına uygun düşer?
A)
Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
5.
Anadolu’nun Türkleşmesi
Kurtuluş Savaşı’nın başlaması
Feodalitenin güçlenmesi
Ulusçuluk akımının yayılması
İstanbul’un Türk şehri haline gelmesi
Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III
Bir tarihi olay eleştirilirken, olay her yönüyle tarafsız bir şekilde ele alınmalıdır.
I. Olayda neden - sonuç ilişkisi kurulmalıdır.
Yer göstermesi
Zaman bildirmesi
Toplumlararası ilişki
Neden - sonuç ilişkisi
Belgelerden faydalanması
Tarihi devirler yazının bulunmasıyla başlamış,
insan topluluklarının yaşayışlarında görülen
önemli değişikliklere göre bölümlere ayrılmış ve
isimler almıştır.
Buna göre;
I. Tarihi devirler yazılı kültüre geçilmesiyle
başlamıştır.
II. Toplumları etkileyen evrensel olaylar tarihi
devirlerin belirlenmesinde etkili olmuştur.
III. Tarihi devirlerin belirlenmesinde yazı türleri
belirleyici olmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
1
Buna göre;
Olgu: Özellikle oluşum süresi içerisinde ya da
başka bir şeyin belirtisi olarak gözlemlenmiş
olaylardan ibarettir. Yani zaman içinde uzun
sürede oluşan durumlara denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir olgu
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
3.
4.
ZAFER YAYINLARI
Tanım: Tarih, insan topluluklarının yaşayışlarını
birbirleriyle olan ilişkilerini meydana getirdiği
kültür ve uygarlığı yer göstererek, zaman bildirerek, belgelere dayanarak neden - sonuç ilişkisi
içerisinde inceleyen bilim dalıdır.
Durum: Kuzey Hunlarının bir kısmı MS IV. yüzyılın
başlarından itibaren Karadeniz’in kuzeyinden
Avrupa’ya doğru göç etmeye başladılar. Bu göç
sonucunda Doğu Avrupa’daki barbar kavimleri
göçe zorladılar.
Yukarıda verilen durumda, tarih biliminin tanımında yer alan aşağıdaki niteliklerden hangisine
değinilmemiştir?
C) I ve III
E) I, II ve III
Olayların neden - sonuç ilişkilerini gözönünde
bulundurarak, sonuç çıkarmaya çalışan, eserlerde tarihi eleştiriye yer veren ve tarih felsefesinde
önemli bir yeri olan tarih yazıcılığı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Hikayeci Tarih Yazıcılığı
B)
Araştırmacı Tarih Yazıcılığı
C) Pragmatik Tarih Yazıcılığı
D) Öğretici Tarih Yazıcılığı
E)
ZAFER YAYINLARI
1.
TEST
6.
Olgucu Tarih Yazıcılığı
Tarihi bir olayın zamanının belirsizliği aşağıdakilerden hangisine yol açar?
A)
Olaylar arasında neden - sonuç ilişkisi kurulamaz.
B)
Olaylardan ders çıkarılamaz.
C) Olayın geçtiği yer tespit edilemez.
D) Olayla ilgili kaynaklara ulaşılamaz.
E)
Olayın kahramanları belirlenemez.
Bölüm – 1 / Tarih Bilimi – Tarih Öncesi Çağlar
12
Tarih biliminin özellikleri göz önüne alındığında,
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)
Tarihi olaylar arasında neden - sonuç ilişkisi
vardır.
B)
Tarih bilimi yazılı ve yazısız kaynaklardan
yararlanır.
10.
A)
Arkeoloji - Heraldik
B)
Diplomasi - Nümizmatik
C) Tarihi belgeler değişmez bilgiler ortaya koyar.
C) Etnografya - Arkeoloji
D) Tarih biliminin kendine özgü bir yöntemi
vardır.
E)
E)
Tarihi olaylar tekrarlanmaz.
D) Toponimi - Filoloji
11.
8.
Orta Asya Türk kültürünü ve uygarlığını Türk kaynaklarından incelemek isteyen bir tarihçi aşağıdaki tarihe yardımcı bilim dallarından hangilerinden daha çok faydalanır?
Antropoloji - Kronoloji
ZAFER YAYINLARI
7.
Tarih, geçmişteki insan topluluklarının yaşayışları
ilişkilerini, uygarlıklarını yer - zaman göstererek,
neden - sonuç ilişkisi içerisinde belgelere
dayandırarak ve objektif olarak inceleyen bir
bilim dalıdır.
Aşağıdaki gelişmelerinden hangisi tarihi olaylar
arasında neden - sonuç ilişkisine örnek olarak
gösterilemez?
Göçebe hayat tarzı
mesi
I. Tarih, insana özgü bir bilimdir.
B)
Ateşin bulunması
II. Tarih, geleceğe yön veren bilimdir.
C) Ticaretin
yoğunlaşması
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
9.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
Tarih bilimi olasılıklara ve kurallara dayanmamaktadır. Buna rağmen bazı tarihçiler “Tarih,
tekerrürden ibarettir.” ifadesini kullanmıştır..
Buna göre bazı tarihçilerin bu ifadeyi doğru bulması,
12.
Paranın
kullanılması
D) Yerleşik yaşamın
Mimarinin
başlaması
gelişmesi
E)
E) I ve III
ZAFER YAYINLARI
D) I ve II
Seramik sanatının
gelişmesi
III. Tarih, toplumların meydana getirdiği kültürleri inceleyen bilimdir.
Yalnız I
Uzun süreli hapis
cezalarının görülme-
Bu bilgilere göre;
A)
Sonuç
Neden
A)
Tek tanrılı inançların
Yerleşik hayata
ortaya çıkması
geçilmesi
Aşağıdakilerden hangisi, Tarih biliminin araştırma
konusunu oluşturmaz?
I. Olayların hepsi aynı nedene dayanmaktadır.
II. Olaylar arasında benzerlikler vardır.
A)
Toplumların yaşam tarzları
III. Olayların gözlemi yapılmalıdır.
B)
İnsan topluluklarının ilişkileri
yargılarından hangileriyle ilgilidir
A)
Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) İklim şekilleri
C) Yalnız III
E) I, II ve III
D) Toplumların meydana getirdiği kültür ve
uygarlıklar
E)
Siyasi olaylar
Tarih Bilimi – Tarih Öncesi Çağlar / Bölüm – 1
13.
13
16.
İnsan toplulukları bir taraftan doğaya egemen
olmak, bir taraftan da diğer toplumlara karşı kendini korumak ve üstün çıkmak güdüsüyle hareket
ederler, bu da uygarlığın temelini oluşturur. Bu
bir etkidir. Bunun bir de tepkisi vardır. Bir toplum
diğer toplumu uydu yapmaya çalışırken bu
durum diğer toplumda toplumsal tepkiye
dönüşür, böylece tarihe malzeme olan bir uygarlık oluşur.
Neolitik Çağ’da Anadolu ile ilgili en önemli buluntular, Diyarbakır - Çayönü ve Konya Çatalhöyük’te ele geçmiştir.
Bu iki merkezin ortak özelliği aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Sümerlere ait merkez olmaları
B)
İlk yazılı kaynakların bulunduğu yerler olmaları
Buna göre;
C) Anadolu’da üretimle ilgili bugüne kadar
bulunmuş en eski yerleşim yerleri olmaları
II. Uygarlık ürünleri, ortak kültürlerin ürünüdür.
D) Kolonicilik faaliyetlerinde bulunmaları
III. Toplumlar arası ilişkiler tarihin konusunun
temelidir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A)
Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
ZAFER YAYINLARI
I. Toplumsal ilişkilerin sonucunda or taya
çıkan olaylar tarihin konusudur.
E)
C) Yalnız III
E) I, II ve III
17.
14.
İlk şehir devletlerinin kurulduğu yerler olmaları
Tarihi; çağlara ayırırken evrensel nitelikli bazı
önemli olaylar bir çağın bitişi ve diğer bir çağın
başlangıcı olarak kabul edilmiştir.
Çayönü’nde yapılan kazılarda birbirine bitişik
evler, tapınak, ambar ve çanak çömlek bulunmuştur.
Buna göre;
I. Seramik sanatı başlamıştır.
Buna göre çağ başlangıcıyla ilgili;
II. Savunma ihtiyacı mimariyi etkilemiştir
I. Birçok toplumu ilgilendiren gelişmelere
göre belirlenmiştir.
III. Ölümden sonra yaşam inancı gelişmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
II. Bilimsel çalışmaların sonucunda ortaya çıkmıştır.
A)
III. Din kavramının oluşumunda çağlar belirleyici olmuştur.
Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
15.
1.E
C) Yalnız III
E) I, II ve III
“Tarihi Devirler, Demir Devrinin sonunda başlar.”
diyen bir tarihçi, yargısını doğrulamak için aşağıdakilerden hangisini kanıt olarak gösterebilir?
ZAFER YAYINLARI
A)
18.
Yontma Taş Devrinin sonlarına doğru insanoğlu
ateşi kontrol altına almıştır.
İnsanların ateşi kontrol altına almasında aşağıdaki ihtiyaçlarından hangisi belirleyici olmamıştır?
A)
Ateşin kullanılmaya başlanması
A)
Yırtıcı hayvanlardan korunma
B)
Yazının bulunması
B)
Isınma
C) Sanatsal eserler yapılması
C) Aydınlanma
D) Tarımsal üretime geçilmesi
D) Yiyecekleri pişirme
E)
E)
Demirin doğada çok bulunması
2.B
3.D
4.C
5.B
6.A
7.C
8.B
9.B
10.C
11.E
Ürünleri saklama
12.C
13.E
14.A
15.B
16.C
17.D
18.E
Bölüm – 1 / Tarih Bilimi – Tarih Öncesi Çağlar
14
TARİH BİLİMİ – TARİH ÖNCESİ
ÇAĞLAR
1.
4.
İnsan topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını,
kültür ve uygarlıklarını, yer ve zaman göstererek,
belgelere dayanarak neden–sonuç ilişkisi içinde
inceleyen bilim dalına tarih denir.
Bu tanıma dayanarak tarih bilimi için;
ll. Toplumların kültür ve uygarlık alanındaki
gelişmelerini inceler.
lll. Olayları deney ve gözlemle açıklar.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A)
Yalnız l
B) Yalnız ll
D) l ve ll
2.
Bütün tarihsel olaylar arasında sıkı bir ilişki vardır.
I. Dünya Savaşı ile Ulusal Kurtuluş Savaşı,
sanayileşme ile sömürgecilik, Fransız İhtilali ile
demokratikleşme, Kavimler Göçü ile feodalite
arasındaki bağlantı bu ilişkiyi ortaya koyar.
A)
Yer–zaman ilişkisi
B)
Objektiflik ilkesi
C) Neden–sonuç ilişkisi
D) Deney–gözlem ilişkisi
E)
C) Yalnız lll
Analiz–eleştiri ilişkisi
E) l, ll ve lll
Tarih biliminin incelemiş olduğu olaylar gözönüne alınırsa aşağıdakilerden hangisi incelenen
konuların dışında kalır?
5.
A) Yönetim şekilleri
B) Kültürel gelişmeler
A)
Verileri tasnif etmek
B)
Kaynakları taramak
D) Sentez yapmak
D) Sosyal ve ekonomik olaylar
E)
ZAFER YAYINLARI
E) Doğa olaylarının oluşumu
Tarih bilimi, “Dünya ve evren nasıl oluştu?”,
“İnsan ne zaman ve nasıl var olmuştur?”, “Doğa
olaylarının nedenleri nelerdir?” gibi sorulara yanıt
aramaz. Doğa olayları sadece sonuçları açısından tarih biliminin konusuna girer. Çünkü bu
sonuçlar tarihin akışını değiştirebilir.
Tarih biliminin yöntemleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
C) Verileri tenkit etmek
C) Savaşlar ve antlaşmalar
3.
2
Olaylar arasındaki bu bağlantı aşağıdakilerden
hangisidir?
ZAFER YAYINLARI
l. Topluluklarının geçmişteki yaşayışlarını
inceler.
TEST
6.
Gözlem yapmak
XVII. yüzyılda Çin kaynaklarının Fransızlarca tercüme edilmesi sonucu Mei–tei olarak okunan
isim Türk tarihçilerinin tercümelerinde “Mete”
olarak okunmuştur.
Buna göre tarih biliminin konusu aşağıdakilerden
hangisidir?
Bu çalışmalar sırasında tarihe yardımcı bilimlerden hangilerinden yararlanıldığı söylenebilir?
A)
İnsanlığın yaşanan tarihi
A)
Epigrafya–Antropoloji
B)
Bütün canlıların geçirdiği evrimsel süreç
B)
Paleografya–Filoloji
C) Bugün ve gelecekle ilgili teoriler üretme
C) Arkeoloji–Antropoloji
D) İnsanların psikolojik özellikleri
D) Etnografya–Nümizmatik
E)
E)
Yerkürenin oluşumu ve hareketleri
Diplomatik–Filoloji
Tarih Bilimi – Tarih Öncesi Çağlar / Bölüm – 1
7.
15
10.
Tarih öğretiminin gerekliliği, tarihin yaşamımızdaki yeri ve önemi ile ilgilidir. Tarihi öğrenme,
bireyin insanlık tarihinde köklerini aramasına ve
geçmişle gelecek arasında bir süreklilik içerisinde kendini tanımlamasına yardımcı olur.
Tarih biliminin özelliklerinden bazıları şunlardır;
l. İnsan faaliyetlerini konu edinir.
ll. Tekrarı olmayan olayları inceler.
lll. Farklı bilimlerden yararlanır.
Yukarıdakilerden hangileri doğrudan tarihe
sosyal bir bilim olma özelliği kazandırır?
Bu açıklamaya göre, tarih bilimi için;
I. Bireyin dünya görüşünü geliştirir.
II. İnsan topluluklarına millet olma bilinci kazandırır.
A)
D) l ve lll
A)
Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
8.
C) Yalnız III
E) I ve III
11.
Tarih bilimi, yaşanan tarih hakkında doğru bilgi
elde edebilmek için yazılı ve yazısız kaynaklardan
yararlanır.
C) Yalnız lll
E) ll ve lll
Tarih, geçmişi anlatan bir bilimdir. Bu anlatım ne
kadar doğru ve tarafsız olursa, gelecek kuşakların yaşantılarına o denli doğru etkisi olacaktır.
Bu bilgiye dayanarak Tarih bilimi için;
Yalnızca bu bilgiye göre tarih bilimi ile ilgili;
l. Geçmişte yaşanmış olayları inceler.
l. Belgelere dayanır.
ll. Yalnızca Tarih Öncesi Dönemleri inceler.
ll. Ortaya koyduğu bilgilerle gelecek kuşakları
etkiler.
lll. Neden-sonuç ilişkisi kurar.
lll. Olayları aktarırken objektif olmalıdır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A)
A)
B) Yalnız ll
C) Yalnız lll
Tarihi oluşumlar; milletlerin siyasi, ilmi, ekonomik
ve kültürel alanlarda birbirleriyle yaptıkları
yarışların ürünüdür. Son derece ciddi bir oyun
niteliğinde olan bu yarışlarda, çağın gelişmelerini
yakalayanlar
hayatlarını
sürdürebilirken,
yakalayamayanlar tarih sahnesinden silinip gitmişlerdir.
Buna göre;
l. Çağdaşlaşma kültürel varlığın devamında
önemli bir etkendir.
ll. Tarihte bazı uygarlıklar günümüze kadar
varlığını koruyamamıştır.
lll. Uygarlık alanındaki yenilikleri takip edebilen
toplumlar kalıcı olabilmiştir.
yargılarından hangileri söylenebilir?
A)
Yalnız l
B) l ve ll
D) ll ve lll
C) l ve lll
E) l, ll ve lll
Yalnız l
D) l ve lll
E) ll ve lll
ZAFER YAYINLARI
Yalnız l
D) l ve ll
9.
B) Yalnız ll
ZAFER YAYINLARI
III. Kendine özgü çalışma metodlarıyla her
zaman kesin sonuçlara varır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Yalnız l
12.
B) Yalnız ll
C) Yalnız lll
E) l, ll ve lll
Tarih bilgisine dayanarak, geçmişte yaşanan bir
olayın benzerinin gelecekte de yaşanması
olasılığını ileri süren bir kişi, bu görüşünü
kanıtlayabilmek için aşağıdakilerden hangisini
öne sürebilir?
A)
Geçmişte yaşanan olay öncesi koşulların,
bugün de ortaya çıktığını
B)
Etkisinin çok uzun zaman sürdüğünü
C) İnançların değişmediğini
D) Olayın geçtiği bölgenin iklim ve toprak
yapısının aynı olduğunu
E)
İnsan tarafından oluşturulduğunu
Bölüm – 1 / Tarih Bilimi – Tarih Öncesi Çağlar
16
13.
16.
Tanınmış Tarih felsefecisi Collingwood, tarih bilimini; “Geçmişin olaylarını, kaynak malzemelerin
eleştirel incelemesine dayanarak, kronolojik
tutarlılık içinde irdeleyen ve genellikle bunların
nedenleri ve sonuçları konusunda açıklamalarda
bulunan bilim dalı” olarak tanımlar.
Tarihi çağlara ayırmanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Bu tanımda tarih biliminin aşağıdaki hangi özelliği yoktur?
A)
Geçmiş yaşamı açıklaması
B)
Olayların gerçekleşme zamanını belirtmesi
D) Olaylar arasında bağlantı kurması
E)
14.
Belgelerden yararlanması
A)
Tarihi kaynaklara dayandırmak
B)
İnsan topluluklarını sınıflara ayırmak
C) Olayları gözlem esasına göre incelemek
D) Tarihi kesin yasalara dayandırmak
ZAFER YAYINLARI
C) Olayların gerçekleştiği yeri belirtmesi
Tarihten gerekli yararın sağlanabilmesi için, olayların kronolojik biçimde sıralanması ve yaşanan
geçmişin çağ adını verdiğimiz dönemlere ayrılmasının yararı çok büyüktür.
E)
17.
Tarih biliminin araştırma konusunu oluşturan
olayların, deney konusu yapılamaması, tarih biliminin hangi özelliğinden kaynaklanır?
Tarihi olayların incelenmesini kolaylaştırmak
Paleolitik Çağ’da,
I. avcılık ve toplayıcılığın yapılması,
II. özel mülkiyet anlayışının oluşmaması,
III. tüketici yaşamın hakim olması
A)
Neden–sonuç ilişkisi kurması
B)
Olayları geliştikleri coğrafi bölgede incelemesi
durumlarından hangileri klan tarzı örgütlenmenin
özellikleri arasında gösterilebilir?
C) Geçmişte yaşanmış olayları incelemesi
A)
D) Toprak altında kalan eserleri gün ışığına çıkarması
15.
Buna göre tarihi olayların araştırılmasında;
l. kronoloji ve coğrafyadan yararlanma,
ll. belgelere dayanma,
18.
E) I, II ve III
yöntemlerinden
söylenebilir?
Yalnız l
hangilerine
I. Geçmişin tarihlendirilmesinde evrensel
olaylar kullanılmıştır.
II. Siyasi olaylar takvimlerin oluşturulmasında
etkili olmuştur.
III. Toplumdaki dinsel değişimler takvimlerin
oluşmasını sağlamıştır.
3.A
başvurulduğu
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
B) l ve ll
D) ll ve lll
2.E
En eski ilkel takvimlerin kullanıldığı Mısır ve
Babil’de her saltanat dönemi, yeni bir tarih
başlangıcı sayılıyordu.
Buna göre,
lll. olaylar arasında bağlantılar kurma
1.D
C) I ve III
Tarihin pozitif bilim olması
Tarih, zaman ve yer belirten bir bilimdir. İnceleyebileceği buluntuları arkeolojinin yardımıyla
temin eder. Olaylar arasında neden–sonuç ilişkileri kurar. Tarafsız bilgiye ulaşmak için aynı konuda yazılmış çeşitli kaynakları tarar.
A)
B) Yalnız II
D) II ve III
ZAFER YAYINLARI
E)
Yalnız I
4.C
A)
C) Yalnız lll
6.B
7.D
B) Yalnız II
D) I ve III
E) l, ll ve lll
5.E
Yalnız I
8.A
9.E
10.A
11.E
12.A
13.C
C) Yalnız III
E) II ve III
14.C
15.E
16.E
17.E
18.B
Tarih Bilimi – Tarih Öncesi Çağlar / Bölüm – 1
17
TARİH BİLİMİ – TARİH ÖNCESİ
ÇAĞLAR
1.
4.
Tarih araştırmacısı olayları, gerçekleştiği günün
koşullarına göre değerlendirmelidir.
Bu durum,
I. yardımcı bilimlerden yararlanma,
II. objektiflik ilkesini uygulama,
Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
ZAFER YAYINLARI
A)
3
Tanım: Tarih, insan topluluklarının geçmişteki
yaşayışlarını, siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerini yer ve zaman göstererek, aralarında
neden–sonuç bağlantısı kurarak, objektif olarak
inceleyen bir bilimdir.
Durum: Mısırlılarla Hititler arasında Suriye ticaretine egemen olmak için yapılan ve 16 yıl süren
savaşlar sonunda tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması imzalanmıştır.
III. kaynak tenkidi yapma
yöntemlerinden hangilerinin kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir?
TEST
Yukarıdaki durumda tarihin tanımında yer alan
unsurlardan hangisine yer verilmemiştir?
A)
Toplumlar arası ilişkiler
B)
Neden–sonuç bağlantısı
C) Yer
D) Zaman
E)
2.
Ekonomik ilişkiler
Bir tarihi olayın tam olarak aydınlatılabilmesi için
aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?
A)
Kaynakların tenkit edilmesi
B)
Yardımcı bilimlerden yararlanılması
5.
C) Yer ve zamanın kesin olarak belirlenmesi
II. Deney ve
lanılmaması
D) Objektif gözlemler yapılması
E)
I. Tarihsel olayların tekrarlanmaması
gözlem
yönteminin
kul -
III. Olaylar arasında neden–sonuç bağlantısı
kurulması
Olayın, gerçekleştiği dönemin koşullarına
göre değerlendirilmesi
durumlarından hangileri Tarihe bilim özelliği
kazandıran nitelikler arasında yer alır?
A)
— Tarihin konusu insan topluluklarının
geçmişteki her türlü faaliyetleridir.
— Arkeolojik araştırmalar her geçen gün
geçmişe ait yeni buluntuları gün ışığına
çıkarmaktadır.
Yalnızca bu bilgiye göre, Tarih bilimiyle ilgili;
I. Dinamik nitelik taşımaktadır.
B) Yalnız II
D) II ve III
ZAFER YAYINLARI
3.
Yalnız I
6.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Tarih biliminin araştırma yöntemleri arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
II. Araştırma alanı geçmişle sınırlıdır.
III. Özgün bilimsel yasaları vardır.
A)
Neden – sonuç ilişkisi kurma
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
B)
Objektif olma
C) Belge kullanma
A)
Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
D) Gözlem yapma
E)
Kaynak taraması yapma
Bölüm – 1 / Tarih Bilimi – Tarih Öncesi Çağlar
18
7.
Tarihçilerin geçmiş zamanı incelerken tarihi, çağ
10.
Tarih araştırmalarında yararlanılan,
adı verilen dönemlere ayırmasında,
I. Arkeoloji,
I. araştırmaları kolaylaştırma,
II. Antropoloji,
II. dönemler arasında karşılaştırma yapabilme,
III. Filoloji
III. mutlak yasalar oluşturma
bilimlerinden hangilerinde, kimyanın karbon 14
yöntemi kullanılarak Tarih Öncesi Çağların aydınlatılmasında yararlanılabilir?
amaçlarından hangileri etkili olmuştur?
A)
Yalnız I
B) I ve II
A)
E) I, II ve III
8.
Tarih biliminin,
11.
I. neden–sonuç bağlantısı kurma,
Yalnız I
D) I ve III
ZAFER YAYINLARI
D) II ve III
C) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Tarih biliminin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
II. yer ve zaman belirtme,
III. tekrarı mümkün olmayan olayları inceleme
A)
Neden–sonuç ilişkisi kurma
özelliklerinden hangileri kesin kanunlarının ol-
B)
Kesin yasalar oluşturma
mamasında doğrudan etkili olmuştur?
Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
9.
D) Geçmişte yaşanan olayları inceleme
C) Yalnız III
E)
E) II ve III
Tarih araştırmalarında kullanılan aşağıdaki belge
türlerinden hangisi araştırılan dönemle ilgili daha
kesin bilgilere ulaşılmasını sağlar?
ZAFER YAYINLARI
A)
C) Objektiflik ilkesini benimseme
12.
Deneysel yöntemler kullanamama
Olgu, başka bir olayın belirtisi olarak gözlemlenmiş, uzun sürede oluşan durumlardır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin olgu
olduğu söylenebilir?
A)
Taş baltalar
A)
Amerika’nın keşfedilmesi
B)
Kil tabletler
B)
Osmanlı Devleti’nin kurulması
C) Seramik kaplar
C) Kösedağ Savaşı’nın yapılması
D) Tunç silahlar
D) Anadolu’nun Türkleşmesi
E)
E)
Mağara resimleri
Bizans İmparatorluğu’nun yıkılması
Tarih Bilimi – Tarih Öncesi Çağlar / Bölüm – 1
13.
19
16.
Geçmişte insanların meydana getirdiği ve etkilerini geniş alanlarda, uzun dönemler boyunca
yansıtabilen gelişmelere “tarihi olay” denir.
Buna göre,
Tarih bilimi, olaylar arasında neden–sonuç ilişkisini saptayabilmek için öncelikle aşağıdaki
yardımcı bilimlerden hangisinden yararlanmalıdır?
I. Kavimler Göçü’nün başlaması,
II. buzul ikliminin sona ermesi,
A)
Arkeoloji
III. Fransız İhtilali
C) Kronoloji
B) Yalnız II
D) I ve III
ZAFER YAYINLARI
Yalnız I
C) I ve II
E) I, II ve III
17.
Tarih bilimi araştırmalarında kullanılan belgeler
üzerinde aşağıdakilerden hangisi uygulanamaz?
Tarihe yardımcı bilimlerden olan Kronoloji,
yazının bulunmadığı dönemlerle ilgili tarihlendirmelerde aşağıdaki bilimlerden hangisinden
yararlanmaktadır?
A)
A)
Tasnif
B) Sentez
D) Tahrip
15.
C) Tahlil
B) Arkeoloji
D) Heraldik
Ateşin kontrol altına alınması ile madenlerin eritilmesi ve işlenmesi, taş yerine madenden alet ve
eşya üretilmesine ortam hazırlanmıştır.
Bu bilgiye dayanarak;
l. Ateş, insanların yaşayışını kolaylaştırmıştır.
ll. Taştan alet yapmak daha kolaydır.
18.
C) Filoloji
E) Diplomatik
Cilalı Taş Devri’nde üretimin tüketim miktarından
fazla olması,
I. toplumlar arası savaşların başlaması,
II. ticari faaliyetlerin ortaya çıkması,
III. toplumsal sınıflaşmanın başlaması
lll. Maden, taşın yerini almıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
gelişmelerinden hangilerine neden olmuştur?
A)
A)
Yalnız l
B) Yalnız ll
D) l ve lll
1.E
Kimya
E) Tenkit
ZAFER YAYINLARI
14.
D) Toponomi
E) Heraldik
durumlarından hangileri “tarihi olay” olarak
değerlendirilebilir?
A)
B) Antropoloji
2.D
3.C
4.D
C) Yalnız lll
6.D
7.B
B) Yalnız II
D) I ve II
E) ll ve lll
5.C
Yalnız I
8.C
9.B
10.C
11.B
12.D
13.D
C) Yalnız III
E) I, II ve III
14.D
15.B
16.C
17.A
18.E
Bölüm – 1 / Tarih Bilimi – Tarih Öncesi Çağlar
20
TARİH BİLİMİ – TARİH ÖNCESİ
ÇAĞLAR
Dünyada ilk kez yazıyı bulan ve kanunlar yapan
Sümerler, MÖ 1950 yıllarından itibaren tarihten
silinmeye
başladılar.
Ancak
Sümerce,
Mezopotamya okullarında İsa’nın doğumuna
kadar okutuldu. Babil yazısının tanınmasıyla
Sümer dil ve edebiyatı batıya yayıldı; Anadolu’da
Hitit Devleti’nin başkenti Hattuşaş’taki okullarda
Sümerce öğretilmeye çalışıldı.
Bu bilgiye dayanarak,
l. Sümerlere Babillerin son verdiği,
ll. yazıyı ilk kez kullananların Sümerler olduğu,
lll. Sümer siyasi hayatının sona ermesine
karşın dillerinin varlığını koruduğu,
lV. Sümer kültürünün Anadolu uygarlıklarını
etkilediği
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A)
4.
ZAFER YAYINLARI
1.
Yalnız l
B) Yalnız lll
C) l ve lV
D) ll ve lll
E) lll ve lV
Cilalı Taş Devri’nde ilk kez tarımsal üretim başlamış ve insanlar yerleşik hayata geçmiştir.
Buna göre Cilalı Taş Çağı’nda;
l. insanların ekonomik ve sosyal yaşantılarında değişmelerin olması,
ll. ilk köylerin oluşması,
lll. insanların sadece tabiatın sunduklarıyla
değil kendi ürettikleriyle de geçimlerini
sürdürmeleri
gelişmelerinden hangilerinin gerçekleştiği savunulabilir?
A)
3.
Yalnız l
B) l ve ll
C) Yalnız lll
D) ll ve lll
E) l, ll ve lll
Neolitik Çağ’da ilk olarak sürekli yerleşmelerin
başlamasıyla yönetim ve liderlik sorunları ortaya
çıkmıştır.
Bu gelişmelerin sosyal yapıya en büyük etkisinin
aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Tek tanrılı dinlerin doğması
Sınıflı toplum yapısının oluşması
Cinsiyete dayalı işbölümünün başlaması
Verimli bölgelerde nüfus yığılmalarının
görülmesi
Nüfus artışının hızlanması
ZAFER YAYINLARI
2.
Yalnız l
B) l ve ll
C) Yalnız lll
D) ll ve lll
E) l, ll ve lll
Maden Devri insanlık tarihinde bir dönüm noktası
sayılır. Çünkü madenin bulunuşuyla bilimsel ve
teknik gelişmeler de hızlanmıştır. İnsanlar madeni
eriterek silahlar yapmışlar, tarım araçlarını
madenlerden yaptıkları için tarımda verimliliği
artırmış ve yapılan madeni silahlarla henüz
madeni tanımayan topluluklar üzerinde siyasi
egemenlik kurmuşlardır.
Yalnızca bu bilgiye dayanarak Maden Devri için,
l. ateşin kullanıldığı,
ll. üretimin arttığı,
lll. özel mülkiyet anlayışının doğduğu,
lV. toplumlar arasında mücadelelerin yaşandığı
durumlarından hangileri söylenemez?
A)
6.
4
Avcılıkla geçinen topluluklarda avcı, yakaladığı
avı kendine ayırmaz, bölüşmek üzere yaşadığı
klana götürürdü. Bu durum üretim ve tüketimin
ortaklaşa olduğu bir ekonomiyi ifade etmekteydi.
Cilalı Taş Çağı’nda üretim arttıkça, insan kendi
elleriyle edindiği zenginliğe kendisi ve en yakınları adına sahip çıkma eğilimi gösterdi.
Buna göre Cilalı Taş Çağı’nda üretimin başlaması ve artmasının;
l. özel mülkiyet anlayışının doğması,
ll. devlet kavramının oluşması,
lll. dinsel inanışın gelişmesi
durumlarından hangilerine neden olduğu savunulabilir?
A)
5.
TEST
Yalnız ll
B) Yalnız lll
C) l ve lll
D) ll ve lV
E) lll ve lV
Tarih; Tarih Öncesi ve Tarihi Devirler olmak üzere
ikiye ayrılmıştır.
Bu ayrım aşağıdakilerden hangisine göre yapılmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Ateşin kontrol altına alınması
Yazının bulunması
Yerleşik hayata geçilmesi
Madenlerin kullanılması
Tekerleğin bulunması
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
1 159 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content