close

Enter

Log in using OpenID

27 EKI 2014 - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
T.C. MEZİTLİ KAYMAKAMLIGI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (967617) Sayı : 8 i 90 1177.82 1.07 13b2...3
27 EKI 2014
Konu: İlim ve Fazilet Vakfı Öykü Yarışması
.............................................. MÜDÜRLÜKLERİNE ilgi:
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 22110/2014 tarihli ve 4751913 sayılı yazısı.
İstanbul'da kurulu bulunan İlim ve Fazilet Vakfı'nın, Türkiye Geneli Tüm resmi ve
özel; ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullara yönelik "Sefer Ekşi 4. Kültür ve Sanat
Ödülleri" kapsamında "Türk Toplumunda Aile" konulu "Öykü Yarışması" düzenleneceği ilgi
yazı ile bildirilmiştir.
Söz konusu yarışmaya şartnamesi ek te gönderilmiş olup; Yarışmanın İlçemiz İl kokul,
Ortaokul ve Ortaöğretim 'den katılacak öğrencilerin eserlerinin doğrudan şartnarnede
belirtilen adrese gönderilmesin! rica ederim
EKİ: 1- İlgi Yazı (i sayfa) DAGITIM Tüm Okul Müdürlüklerine MEZiTU iLÇE MILLi
EGiTi,ı
MCDCRLOGC
Yenı
Mah.a.M.K Bulvan MezitIi Sanayii Silesı
Girişi Çelik AptKat'2 MEZ1TLUMERSlN
Telefon:(324)3585464 Faks:(OJ24 )3591444
e~posta:rnezıtı[email protected],govJr
web:bUp:!!mezltli.meb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Orta Ögretim Şubesi
HORANT.I
Itllôtilii
@
T.C,
MERSIN VALILICI
;y~\
İl Milli Egitim MOdürlngO
\-:!;.i
ILIM.e FAZILET VAKFı e<ılTlM KURUMLARı SEFER EKŞı 4. KOLTÜR VE SANAT OOOLLERi ŞARTNAMESI Sayı:
935259311821.0514751913 Y.~BMCt:
22110/2014
BY yanıım .. ı..oı.m bir IfIlırtl ~iI~IM' CI'/'*'I6P TM tıyktdlaOO~(,)n IIImÇ ~ da ,Qrdllıolmnlni uti~~. TtItt dMitIı i~ 'rU!11'I'I ı.ıılı"~kı.ııııyla kultaMWc ve 'il'I!f!lııtlWı ~9cryif ıtOnı~. Kunu: tHm ve Fazilet Vakfı OykO Yarışması
'(ınıfNlii" tlI"U'I.I!
TURl<. TOPlU~UNDA AILE
IUblıı"",rtıırı:
.........................KAYMAKAMLJCINA
(İIÇ<' MlII! Etlllnı MUdOrIOto)
1 y.,~. Ilim YILI FN,iet v.,;f, yor..tltl vi: ~ Il, seiıtr Eqi ... bi~• .,. ooı.ıl'l i- "'i.~ LI~: SeçO K\AII ~ ""
MlIM I. ~ya/ı:ını.nlmlbith4t1af fk,ınl'llllll d'fıı'ldıl, iııfr.,...wı .. hormıM!AıIıI;\MI. ~ım.ıt ... _d4r:.~~rdıtllıi)
TılrkIye:"fInden~ dl'lllÔIIh diı.yın ım.ı.ot ... pıuIH'!IOf't') YNIMf kallilbk'.
İlgi ~ MEB Yenilik \Le Eghim Teknolojileri Genel MUdUrlügOnün 17/10!2üı4 tarihli ve
821,0514657765
~li!ıpraıdill"l OdGlı1mılrıll, o:ı!muı pCkfIIılıte.'I,r,
...ıı. t •• ~I'Ii. katllllblJi'.
'I'~. q\ıııwı eNtIw etılsı.ıll be, (4).tyfa M uzunl~, ()ine( 10l'W!!o, f &'JI/{ aralık) lif ~ lI'tbılal IIQnnal ~i\.r
bo,hıkIllIl'lAMh~~ (/ıt(yOn .l'}j~ plllISIfV.maıı t .alır\lifherlı8naıblrQpak,..tıI~I'I'!'~ SekreWlıcn... yolUlnıcakllf
İstanbul' da kurulu
bulunan Uim ve fazilet Vakfı' nın, Tarkiye geneli tOnı resmi ve
öze!; ilkokul. ortaokul, lise ve deı:ıgi okullanı y6nelik "Sefer Ekşi 4. KUltUr ve Sımat ÖdWleri"
kapsamında "TOrk Toplumıında ABe" konulu rıOyk(! Yarışması" dOzenıenece~i ilgi yazı ile
bildirilmiştir.
şartnamesi
dengi okullarına duyurulmasını ve
gönderilmesini ri~a ederim,
Kıhlan
Heı rAUf atak~' ıı!
.1.
sayılı yazısı,
SöZ konU$u yanşma
.svin <.I4Nt tmw bal1t:l\1ltl"l.. "'il h.h!AA;;i bır
2.
3
ekte
gönderilmişolup:
katılacak
eserlerin
ilçcniz ilkokul.
do~dan şartnarnede
0rtaoktı!,lis:c
ve
belirlllen adrese
$. 'ı'.,.,rnl(ıI1au_ıitrini CO'Vt Iı:ı:ıpymyıp, Iı~,..,yan CD iııtblrfk\e-!J _q:ıyıo uirdıı AA • • ,1'1l alıp M IxıJIJ~.ın
'tOfaeMlır, .11U~ y.pı,litıp, urt>!'! ~ (JST ~otealra 5 tbet) ıwt.wı ölı.ıtlll bır RUW1 yauoklJtd.:, lIırllfl il"mw kMltltikIt;.lçek
aıı\4toyMbııI~!1!'
6
Yanllı/UCıiattyrı
1
Sarı
bir .11,,1.,. ~'I'l~1 ad iii AOy..... rı ile ~.ltrırıj, adrn w
ı.ıMnI.r®. e.matı 1f('l~1 yaı p,
OYl<U '(ARIŞ~SOON TOM ŞA/Ht.ARIHIII',I.8Ul ı::Of'fORVM" ilIaretinl Y~ ~.CIlldanı',r
olarak. yantmacılıaı. ı_\emi "'Oydvıdı" AA :u1111ıt ~_I'~ yer ıld~ı
beıç,.,;
'SfFfR
I<XŞl
A3 bıJyıılurıd8ki nr1.koyırak:
'fAZllET ECjTIM !(UROMLAR; -~Ajj hW'ı. ı<'ıtıp Çelecı sokfık. faıiı.ıçlkmN' OSKOOfıR.lsrAMruL' adrwıl'lll KARGO~o
~~iOtdf.
-~_ .. _~-. .~~ . . . '
, . ..
IJ PI)f!8 yft dı Uf2OC. rl\l!ıy4ln~ pilin grecimı., hH8f\4 bylplillrılan dCzenle)1C/
kWıIm luı\ılt\lu \lJ.ıı!aı"N:l.
S-.lrılll!'f'Ull ~"I\i~ y~ltat\I)CI\~ Wvıo~cııt;$"
10. KIIIII,mel. Y'fl'INI~' ",ıın:ılf-d;oi IINM Wm\lyle lutndlt.\nO ıii ddı.ıOını lı!MJ:U,. beran w a-htıaı.om- ÖdIJIıılııı •• iıhmeılınWI bo
tw,11l "* ~idı,,,ıd. hırekel. e«ı61 I_Jır", elde ell'kı,n Odm, IKIYaı'! ~!ler mmı knll'lırrılrın!:lıtrt 11lII'II(,
Abm .. A YDOCAN Vali •• MUdUr YardımC181
21
EKİ
E~itim
13. 'ı""~rıı !lJtlııı" eMf~ ,ad.. aIı\m'f9ÇQItIJI".
"io\~
..
j \~imıa\\
GU"~
",~n\d\r
M~ MOdUrlOklerine
). '") - l CO -
M~.
0.
ItOY"
V; ..·
Clli~ehir(MI'R$J~~.
Adrt$'
Milli t:gHim MMOrlugu Dumiupu'I8t
GMK.
B BO Y
'Id: tl (324)]29 ı.ı SI -84
DııJılli: 309 Fax ~ o()24)327l~ IS -19 l'"flI1i!tu: k\!I!Ur3J!fI)~l,l.!{l".!r
il,lg; Için: Atilll.!;ıIMl,I!-l( {Şe!)
-=
'" ",,, ",l,., a,ı. ,,11"'1"'"''''11''' lı1!»JiCH"b,,'')(~ .1'." i\"y
I"~h",,ımlr.,d,j ,.'. )~,l. I:.; l) )i,~
ı.ıü,!;
" oi""\
1-4.
'(.n~tQI'!A\8tililll ~
31 Oc.6k 201:1'1;'. 'l'1f~'1'I\II t(WIUÇIıIn 10 M'ii
1\ ,"
2Q15~ ~8I"I.aı~. ödOl~1U
ÇııtJillmb.l QOı10 L1alüldar ~t()mOıo:o 11PI!4ea1ı; "a Oi.fUhr uıNrıe.Tıo lGrO<"d. wlleoeııtir.
_
_ _o
15 Aka.aml.l",nlM1&n ....
Oıımllılr
'BIrVıe~e
- 2 SO!) TL
'1!ı:Incıy6_1500Tl
-UÇilnQIytt • 1 000 TL
'Ma~ 500 TL (e_ı)
T.Nr 'ı'Qkwl- fniltı EC/ılm! Kuroml"ı
05Qe
wıe
16N11rt"20t5
prM.yıııııtl yalatllıdan ~ s..ciçi tıı'.unt, Il)<fılerinlın edIIfı $pMtllla8yoıılı me~dıın \lefl'N'II,k içln ı;FLI
BIlgi ıçı,,: :2=. i ~G
fhıl""rı
y.c.
oe.r
."
~u~I1C~
i .'... ,.1
~~in lı
12 8ıı ııcJı;1kUI kıA'lltııı:.ı .ııtıı1tI Içi", .... UMIıI uııvadııi1 ~i li&ıınIı 1<0IIitIIbt gııt1 . .y....oı'" ve lfRIM ,UUtlljıkj fitddıt
kUlI.nı~1ı1111l1111 ~Iof~. da bu . . . . için ~iM 'I8/1llrı 1Id~'" ıwtı.noı birtııartıaldu
ıntd<llırıli1lh'i \BIe:pIe
bukoN'l"l.y.ctıOınl, 'JI'tf'! Ub<' 1\iW~. t..".tı .... tsihtiru
F~ EQfii!\'l !(ıjr~ı . ...ner için ta!ılımtıtılll l'\JkIrıdlll'Oftl'j) IıurIs
lıartı~ır.da hill Nıkkl betiei! OdiIıme~ıIr
(
-1et~./ ~;:LA
DACITIM
Tüm Ilçe Milli
_at. ııowıtNk.lı'lum (ıllfh_ldl'ırıı, ftıli8tfOillm Kur"""lıırfl1ll~~ 8<W,
.10. LÜ(1..
J 011r:;:.·
Şıırtname
1t l<t1ılllOO. dordyo çnn YI (II "yfı1Intlnmtı!f1 doOer bulurııl'l' ...(iniıı FAZILET EGfrIM KURUMLARı t.ıu,f,11dıtrı lluftnım.s!NI
ıtı.ınHıZ oı ....kkı.ı!lMtırn İl61lk!<11 lItıdfOlnl ~1"ıIt\ ~l.bıılflllfOiııl \it tıı.ıtı. t>-Qh oiatit( 0fI1Ik fiü". $.tn.1 e.orlet1l<Jıtıı.1l1\1, 0MIk» :ııcı.r
195 mevzulılı;ıınOiIlCll1.nı/1Wf\l ~ıd~ı IINflfUi"l~, ~~. YIY'"a. Iemaii. LJLtMM ltaIi'n.. fıı)idılırırn_ w' bU"ıUn gil:ıl ıJn'\VLfIII
5.1 ~ııtıeııı \'1.\('!oo\J!ı!I!9Tı'!UW"" 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
111 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content