close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar İçin Tıklayınız

embedDownload
T.e. MUS VALiLiGi il Milli Egitim Miidiirliigii Say. : 47093652/825.0311892396
._--
19/02/2015
Konu:, Kitap Sec;im ModO/One Girilen Verilen KontrolO .........................KAYMAKAMLIGINA
(iI~e Milli Egitim MUdUrIUgU)
............................... MODORLOGUNE
Bakanhglmlz Destek Hizmetleri Genei MUdUrlUgUnUn "Kitap Se~im ModUlUne
Girilen Verilerin KontrolU" He ilgili 16/02/2015 tarihli ve 1704006 sayIII yazllan ekte
sunulmu~tur.
EkJi yazl dogrultusunda 27/02/2015 tarihine kadar 2015-2016 Egitim-0gretim YIII
Ders KitabI ihtiyacmm Kitap Se~im ModUlUne girilmesi hususunda;
Geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN Vali a. MiJ!i Egitim MUdUrli EK: Bakanhk YazlSI (I sayfa)
DAGITIM: TUm il~e Kaymakamllklanna TUm Okui ve Kurum MUdUriUklerine .
Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden2478-a3df-3ecd-beOa-3f21 kodu ile teyit edilebilir.
T.C. MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Destek Hizmetleri Genel Miidiirliigii Say. : 76198665/825.0311704006
Konu: Kitap Sevim Modiiliine Girilen
Verilerin Kontrolii
16/02/2015
ACELE VE GUNLUDUR.
.
';..'
...................... VALILluINE
(il Milli Egitim Miidiirliigu)
ilgi: b) 06/02/2015 tarihli ve 76198665/825.0311345493 saYlh yazlmlz.
a) 28/0112015 tarihli ve 76198665/825.03/1009929 saylh yazlmlz.
2015-2016 egitim-ogretim ylh iicretsiz daglttma esas ders kitaplannm okullkurum
miidiirliikleri tarafmdan Kitap Sevim Modiiliine giri~ine devam edilmektedir. Kjtap Sevim
Modiilii 27/02/2015 Cuma giinii mesai saati sonunda kapattlacagmdan ogrencilerimizin
magduriyet ya~amamasl ivin konunun bir kere daha hatIrlatIlmasmda yarar gorulmektedir.
ilgi (a, b) yazllar ve "Okutulan Kitap GiinceUeme/Ekleme" ekramna konulan
avlklamaya ragmen Kitap Sevim Modiiliine girilen verilerin Tiirkiye toplamlarl
incelendiginde vok saYlda genel ve mesleki ve teknik lisenin 9. slDdlar ingUizce ders
kitaplarma ihtiyav girmedigi, taklm kitaplarda ise ders kitabl ile ogrenci vah~ma kitaplanmn
e~it saylda girilmedigi anla~tlmaktadlr.
Ortaogretim Genel Miidiirliigu tarafmdan hazlrlanmakta olan ingilizce Der$ Kitabl 9,
ingilizce Ogrenci <;ab~ma Kitabl 9 ve ingilizce Ogretmen Kdavuz Kitabl 9 Ogretim
Materyallerinin isimleri, Kitap Sevim Modiiliinde F-i alfabetik grubunda bulunmakta 0Iup,9.
slDillar ingilizce dersi ivin sadece bu kitaplara ihtiyav girilecektir.
9. SlDdlar ingilizce dersi ivin ihtiyav girmeyen resmi-ozel biitiin genel ve mesleki
teknik ortaogretim okullkurum miidiirliiklerine telefon, faks, e-mail gibi hIZh ileti~im yollan
He mutlaka ula~Ilacak ve 9. SlDdlar ingilizce dersi ivin sadece yukanda isimleri belirtilen
kitaplara ihtiyav girmeleri saglanacaktlr.
2015-2016 egitim-ogretim yIlt ders kitabi ihtiyavlannm 27/02/2015 Cum a giinii mesai
saati sonuna kadar Kitap Sevim Modiiliine girilmesi ivin her tiirlii tedbir il ve ilve milli egitim
miidiirleri tarafmdan ahnacak; okullkurum miidiirliiklerince girilen veriler, il ve ilve milli
egitim miidiirliiklerince kontrol edilerek ihtiyav girmeyen, eksik veya fazla giren Qkullkurum
miidiirliikleri uyanlacak ve yanh~ verilerin diizeltilmesi saglanacaktu.
Bilgilerinizi ve geregini onemle rica ederim.
..""
Bahattin GO.K
Bakana.
Genel Miidiir V.
DAGITIM:
BPlam
Atatiirk Sly. 06648 Klzday/ANKARA
Elektronik Ag: http://dhgm.meb.goY.tr
e-posta: [email protected]
Bu evrak gUvenli elektronik irnza ile imzalannll~t1r http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
Aynntlh bilgi i~in: R.Sibel AKtURK
Tel:(0312)4131933
Faks: (0312) 4171461
8cff'-e375-3c50-bcf7-ff30 klJ)du He teyit edilebilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
105 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content