close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar İçin tıklayınız

embedDownload
T.e. MU~ VALiLiGi il Milli Egitim Miidiirliigii 25/1112014
Say. : 12356836/604/5687128
KOBu: Z-KiitUphane Bilgi Formu Hk .
.............................KA YMAKAMLIGINA
iIye Milli Egitim Miidiirliigii
................................... MODORLOGUNE iIgi:MEB Hayat Boyu Ogrenme Genel Miidiirliigiiniin 20.11.2014 tarih ve 5551405 saYlh
yazlSl.
Z- KiitUphanelere ili~kin istatistiksel veri toplanmasl amaclyla ilgi yazl ekte
sunulm~ olup, bilgilerin 05.12.2014 tarihine kadar http://hbopaydas.mev.gov.tr adresinde
yer alan bilgi formunun doldurulmasl hususunda:
Geregini bilgilerinize rica ederim.
Cevdet ARSLAN
Vali a.
it Milli Egitim Mtidtirii
EKi: Bakanhk YazlSI (1 Sayfa) DAGITIM: iIye Kaymakamhklanna TUm Okul ve Kurum Miidtirliiklerine Bu evrak giivenli elektronik irnza ile imzalanml~tlr http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden670S-561S-3a63-b 1aO-25c7 kodu ile teyit edilebilir.
T.e.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Hayat Boyu Ogrenme Genel Miidiirliigii iVEDi
20/1112014
SaYI : 38552587/604/5551405
Konu: Z-KUtUphane Bilgi Formu Hk.
..................................... VALiLiGiNE
(il Milli Egitim MUdilrlUgu)
Z-KUtuphanelere ili~kin istatistiksel veri toplanmasl amaclyla olu~turulan
http://hbopaydas.meb.gov.trinternet adresinde yer alan "Zenginle~tiri1mi~ KUtUphane
(Z-KutUphane) Bilgi Formu" nun MUdUrlUgtinUze bagh tUm okullkurumlar tarafmdan
05.12.2014 Cuma gUnu mesai bitimine kadardoldurulmasl gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Do~. Dr. Mustafa Kemal BtC;ERLi Bakana. Genel MUdtir V. DAGITIM:
BPlam
Emniyet Mh. Bogazil;:i Sk. No:23 Yenimahalle/ANKARA
Elektronik Ag: hbogm.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrmtill bilgi i~in: Mustafa OZKAN Ogretrnen
Tel: (0312) 212 6880
Faks: (0 312)212 99 58
Bu evrak giivenli elektronik irnza He irnzalanrnl~tJ.r. http://evraksorgu.rneb.gov.tr adresinden830a-58a7-37S9-bf20-234a kodu ile teyit edilebilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
69 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content