close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar İçin tıklayınız

embedDownload
T.e.
MUS VALILIGI it Milfi Egitim Miidiirliigii Sayl : 85076291/807/5685476
Konu: 2015 YIlt Buyiik Onanm Planlama
25/11120 J 4
........................................KAYMAKAMLIGINA
(ilye Milli Egitim Mud.urliigii)
.. ..
........ ......... ........... ......... ............. MUDURLUGUNE MUS
Ilgi:
Milli Egitim Bakanllgl Destek Hizmetleri Genel Miidiirliigunun 24111/2014yazlsl.
2015 mali Ylhnda. biiyiik onanm odeneklerinin etkili ve verimli olarak
kullaOllmaslO1 geli~tirmek amaclyla ilgi yazlda belirtilen aylklamalar ve planlama
dogrultusunda yapIlmasl gerekmektedir.
Onanm talepleri i~in 2015 Ylh buyiik onanm planlama formlan (Ek 1A, I B ve 1C)
i~lenerek en gey 30 Ocak 2015 tarihine kadar MudurJugumuze gonderilmesi hususunda;
Geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN
Vah a.
Milli Egitim Miiduri.'l
EKLER:
1- Yazl ornegi (1 sayfa)
2- Form(3 sayfa)
DAGITIM:
.
.
Tum Ilye KaymakamhklarlOa (IIye MiI.Egt.Mud.)
TUm Merkez Kurum ve Okul Mud.
Bu evrak gilvenli elektronik imza ile imzalal1lnl~tlL http://el'raksorgll.meb.gol'tr adresinden
7e88-8285-3c47-8a08-8478 kodu
ile leyit edilebilir
T.e.
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI
Destek Hizmetleri Genel Miidiirliigii
24111/2014
................... VALiLiGiNE (Milli Egitim MudurlugU)
iigi : 05/05/2014 tarihli ve 79523799/841.02.0 I saydl 2014 ylh bUyUk onanm odenekleri
konulu yazlmlz.
2015 mali yllmda, btiYllk' onaflm odeneklerinin etkili ve verimli olarak
kullamlmaslOi geli~tirmek amaclyla a~agldaki aylkJamalar yapllml~ olup, II Mill! Egitim
MtidiirlUklerimizin planlamalanm bu dogrultuda yapmalan gerekmektedir.
Bu kapsamda, okul ve kurumlanmlzm onaflm i~ ve i~lemlerinde;
~;m~iyllitla<lyaplrU1aSl.····~rafilanan;'()narl:rtilarin":;l$c$~at . 7(H:$<.~ihiM······· kadar lilye bazll1datespitinin yaptltp, tahITiiniJ<PY dahil maliyetleriyle birlikte(KDV iyin
ek odenek gonderiimemesi sebebiyle),i:;(l'emelEgitirn, Ortaogr~tim"jrparxr,N~tip:l:.Jii>~leri .
dahil", (M~~~el<ii·v.etelCrU1c.E'gitimy9tuU&(tJja.,a.it).~bUylik.on.afimbHgH~lfu;in;~;k;)1\Jorma
i~lenmesl ,
. '" ....... ....
.
2­ Planlamalarda,20J4mali yllmda ilgi yazl ileil Milli Egitim MlidUrlliklerine
tahsis edildigibelirtilen06.7 bUyilk.onarml odeneklerinin en fazla %10 Uzerinde
............ '. .... . ....., .'
planlamanm yaplbnaslJe¥9?~Ileklerhariy),
.
.
'. '.' ... ~-~~~1i!~~~~~§¥~~~~iit'24B~~W£~tii~~~i't~·\·
ve~Il~Ilye ~Mmr~gitimMUdtirlUkleriniIJ.bifla onanmlanmi~eren
~~S;_
,,'~
. .IU1(i.
.",' lannm titizlikle
bilgilerin jse ek
dilzenlenmesi ve en gey ikinci bir uyanya
-!!;.~X~I~.n,w,,~~re~:~~n il~iniE,gitimIv1tid~r1~kl~rinee it geneli iemalinin )'apI1araJia~!~~§;!~ft~t~f
~~2Jlit~m:W:n~jRatlGl'rG~iiel"Mi.idur:l;figitfn;~~(rgPQ~~~:llj1ies i,
~- VIi i~inde mUebir sebepler dt~mda planlamaya bagh kalmmasl,bu sebepler/e
ilgilitaJeplerQe, aylklaytCI rapor, tutanak v.b. belgeierle birlikte talebintlMilli Egitim
MtidUrlligUnce~-listeyte:11etilmesi,--okul/kurum bazlOda bireysel taleplerdehulunulmarnasl,
ozellikleokul/kurllm mUdUrierinin planlama dl~1 taleplerinin direkt Genel MUdUritigiimuze
iletilmesinin 6nlenmesi,
6-MUcQir~.durumlanndl~Jnda onanmlann yaz tatili sUresi sona ermeden' bitirilmesi;
lIususl~riri.dagerekli
hassasiyetin-.' gosterilmesini
rica ederim.
..
-.-­
.
.
:
',.­
/
',-­
- -
-
-;­
AtiHurk B lv, 06648 Klzday/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Aynnldl bilgi iyin: Salih Emre CA VAC
Tel: (0312)4 J:\ 1454
Faks: (0 3 12) 4 18 Oil 70
.
. >.·Bu~vrak guvenli elektronik imza ile imzalanml~I'r. http://e\Taksorgu.meb.gov.tr adresinden 5745-5e6f-3fc9-8459~6188 kod.lI ile leyil edilebilir.
'
­
I
2015 Yitl SUyOK ONARIM PLANLAMA TABLOSU (06/7)
EK 1/A
~-
Il :-'.·nt ••••
u.
.~-.~-.--;;-
M~Rl<EZ/
S.N(
IWE··········
BAGLI BULUNDUGU
GENEl MUDORLOK
OKUL/KURUM ADI
.
ONARIM QZETI
....
1
TAHMiNi MAliYEr
(KDV DAHill
2
"
3
4
"
~~
5
.­
6
7
8
'9
.
I
..
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
TOPLAM
.....
',c"
-
------­
.
.
.'
'.
:,
.../,../2015
.../ .../2015
Adl Soyadl Imza il Milli Egitim MOdOru EK lie
~~777t"0~~~~1Rtjj(iJNfui:oIJBULUND0OU--------1-6KUUJru~UiMI-;T0A\l11i~~IiNi MAll YET
TOPLAMI
~U?-UMLARI
{DiN6G. OKULLARl DAI
--------~------.----_+_~.-~-~~---j_~-.-~--~---_i
NIKEG1TRvI KURUlvlLARI
"
ElnjB
2015 VIU BOVOK ONARIM PLAN lAMA TABLOSU (06/7)
il: .........:
MERKEZ!
il<;E
S.NO
BAGlI BUlUNDUGU
GENEl MUDORlOK
OKUl!KURUM ADI
ONAHIM 6ZETi
TAHMiNi
MAllYET
O<DV~AHiL}
1
2
3
4
5
6
".
..
~"~-~-~
7
..
8
9
10
'
11
12
13
14
15
'.
16
.....
17
'.'
18 .
19
1.0
.' .
i .
.....
'2i'
\
I
,14
.
. . .•. . .•.• •. ;}:C<, •••,.
21
23
.
.'
~ .,
.
.••. ;:<':';.
••........
.>
.
.
.'
:T9PI!AI)i1~>:i.;;;
.
·:";:;i/.:
. Not: Halk Egitim, Silim Sanat, Mesleki Teknik Egitim ve Ozel Egitim Merkezleri
.../. ../2015
AdlSoyadl
.../.../2015
Adf Soyadl
iOlza
irma
il Milli Egitim Muduru
".Sowmlll Md. Yard./ ~ube Md.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
328 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content