close

Enter

Log in using OpenID

1織溝ち∬ Iぶ‰策麟 - Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğü

embedDownload
ToC.
AFYONKARAHISAR VALILIGI
n Milli EgitimMidirligi
Say】
:49809702/480/1826677
18/02/2015
Konu:YGS Deneme slnavl
……………………KAYMAKAMLIGINA
(119C Milli Ettitim Midiirliこ ■)
…………………………・NIIUDURLUGUNE
1lgi:Attonkarhisar Valiliこ i'nin 16/02/2015 tarihli ve 1717127 saylh Olum.
ValilittimiZin ilgi Onayl ilc 24 subat 2015 Sali gini saat o9.30'da(12.
Siniflara)YGS
toplam ё
ttrCnci
・篇訛:11翻 富:1織溝ち
T鵠淵
鏡撃
∬Iぶ ‰策麟
aksak11こ
slnavda hi9bir
a mCydan vc百 imemcsini ve gcrcttinin yapl!mattnl Hca cdc百
m.
Metin YALcIN
Vali a.
II Milli Ettitim Midiirii
EKLER:
1-Valilik oluru(l Adct)
2-Ip Aklml(¨ .Sayfa)
DAGITIヽ イ
-17 119e Kaymakaml屯 lna
―
Mcrkcz vc Mcrkcze Baこ 1l Tim Rcsmi/ё zcl ortabttCtim Okul Midirliklcrinc
―
MidirliЁ imiz Web sayfasina
:
Karaman iF M9rkczi/h Milli Ettitim Midirli帥 /AFYONKARAHisAR
Aynntlll Bilgi 19in:Yusuf Ali CANCA/ё
ctmcn
ま
ElcktrOnik A量 :http:〃 afyOn.mcb.gov.tr/
c―
pOsta:[email protected]
Bu evrak givcnli elcktrOnik imza ne imzalanml,●
Tcl:02722142428
Faks:02722137605
r httP//evraksorgu mcb gov tr adrcsindcn c049-93bb-329e‐
ala3-6476 kOdu nc tcyi cdilebiHr
Sayl :49809702/480/17:7127
Konu:YGS Deneme SinaⅥ
16/02/2015
VALILIK MAKAMINA
¨ Ettitimde Kalitcyi Arttllllla Pr● csi kapSammda; ilimiz gcnelinde 12.Sinlf
Ottrencilerine yё nelik
olarak 24 subat 2015 Sall gini YGS Deneme Sinavl yapllmasl
Midiirlittiimizcc uygun goriilmcktcdir.
h4akamlnlzca da uygun gё riilmcsi halinde Olurlarinlza arz cderim.
Mctin YALcIN
II Milli Ettidm Midirii
OLUR
16/02/2015
Akgih CoRAV
Vali a.
Vali Yardlmclsl
シA,mkarahiSa
弩
織罵I甘鵠盟[:;智 m Mi面 ‖
c―
posta:aゥ [email protected]
Ayrlntll:bilgi 19in:YusufAli CANCA
Tel:(0272)2137674
Faks:(0272)2137605
Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanmtptrr. http://evraksorgu. meb.gov.tr adres inden a7 40-2bee-3 dd5-88b
I -e92c kodu ir. t.vu .a,t"Uoil
24/02/2015 YGS_III DENEME SINAVI İŞ AKIMI
Kurulacak Kurul ve Komisyonlar;
İL SINAV YÜRÜTME KURULU:
İl genelinde sınavların sevk ve idaresini planlar ve uygular. Sınavların amacına uygun bir
şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirleri alır. İL SINAV YÜRÜTME KURULU aşağıdaki
isimlerden oluşmaktadır.
abcdefghij-
Metin YALÇIN
/ İl Milli Eğitim Müdürü (Kurul Başkanı)
Halil SEVGİ
/ Maarif Müfettişleri Başkanı
Musa DİNÇGEZ
/ İl Milli Eğitim Md. Yrd.
A.Fevzi ÖZDEMİR
/ İl Milli Eğitim Şube Müdürü
Hikmet TUNCER
/ İl Milli Eğitim Şube Müdürü
Turgay BİNGÖL
/ Afyon Lisesi Müdürü
Yaşar KALE
/ Kamil Miras Anadolu Lisesi Müdürü
Bahri TURUNÇ / İl Milli Eğitim AR – GE
Yusuf Ali CANCA
/ İl Milli Eğitim AR – GE
Ömer BOZDAĞ
/ İl Milli Eğitim AR – GE
YGS (12.sınıflar)
SINAV TARİHİ, GÜNÜ, SAATİ VE SÜRESİ:
12.Sınıflar(YGS)YÜKSEK ÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI(Tüm 12.sınıf öğrencileri girecektir.)
24/02/2015Salı günü Saati: 09.00 Olup, Sınav Süresi: 160 dk.
NOT: OPTİK FORMLAR SINAV KİTAPÇIĞININ ARKASINDA OLUP OPTİK FORMLAR ORDAN
KOPARILIP KULLANILACAKTIR.
TESTLER/DERSLER
SORU SAYISI/TOPLAM
Türkçe
Tarih
Coğrafya
Felsefe
Din Kült ve Ahlak Bilg.
Matematik
Geometri
Fizik
Kimya
Biyoloji
40
40
40
40
ÖĞRETMENLERİN GÖREVLENDİRİLMESİ:
Okul müdürlükleri sınav salonlarında, sınav saatlerinde dersi olan öğretmenleri
görevlendirecekler; teneffüsler nedeni ile herhangi bir kopukluk yaşanmaması için gerekli
önlemleri alacaklardır.
Sınavın gerçekleştirilmesinde, öğrencilerin cevap kâğıtlarını kodlamalarında(Eksik/Yanlış
kodlamalarda) ve cevap kâğıtlarının öğrencilerden eksiksiz olarak teslim alınmasında okul müdürü
ve salondagörev alanlar müştereken sorumlu tutulacaklardır.
EĞİTİM – ÖĞRETİMİN DEVAMI HUSUSU:
a) YGS deneme sınavında 12.sınıf öğrencileri okulun öğretim şekline göre sınavdan
önce/sonra eğitim-öğretime devam edecektir.
b) 9,10. ve 11. sınıflareğitim - öğretime devam edecektir.
ORTAÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLÜKLERİMİZİN SORUMLULUKLARI:
a- Afyonkarahisar İl AR - GE Birimince hazırlanantüm sınav evraklarını aşağıda belirtilen
tarihlerde alınmasını ve teslimini sağlamak.
b- Öğrencilerin, sınavakatılmaları konusundagerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
c- Öğrencilerin cevaplarını kodladıkları YGS optiklerini, sınav evraklarının içinden çıkan
YGS sınav dönüş poşetine koyarak -tek bir okul paketi haline getirerek- yetkililere teslim
edilmesini sağlamak.
d- Sınavın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için tüm tedbirleri almak ve sınavı verilen
zamanlarda uygulanmasını sağlamak.
e- Sınavın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için tüm tedbirleri almak ve sınavı verilen
zamanlarda uygulanmasını sağlamak.
ÖĞRENCİ SAYILARI
Sınava girecek öğrenci sayıları incelenerek eksik veya fazlalık durumunda aşağıda verilen
iletişim numaralarına bildirilmesi rica olunur.
2014‐2015 12.SINIF ÖĞRENCİ SAYILARI Kurum Adı
S.No İlçe Adı 1 BAŞMAKÇI Kurum Kodu 378154 Başmakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi BAYAT BAYAT TOPLAM 1 BOLVADİN 31
31
BAŞMAKÇI TOPLAM 1 12.
Sınıf 320308 Bayat Çok Programlı Anadolu Lisesi 38
38
115127 Bolvadin Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 32
2 BOLVADİN 115139 Bolvadin Anadolu İmam Hatip Lisesi 67
3 BOLVADİN 280592 Bolvadin Anadolu Lisesi 48
4 BOLVADİN 115115 Bolvadin Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 57
5 BOLVADİN 972779 Bolvadin Fatih Anadolu Lisesi 33
6 BOLVADİN 115103 Bolvadin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 104
7 BOLVADİN 965024 Bolvadin Sıddıka Metin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 60
8 BOLVADİN 962554 Bolvadin Yakup Şeki Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 54
9 BOLVADİN 757878 Mustafa Hüsnü Gemici Anadolu Lisesi 50
BOLVADİN TOPLAM 1 ÇAY 505
115318 Çay Anadolu İmam Hatip Lisesi 73
2 ÇAY 323398 Çay Çok Programlı Anadolu Lisesi 41
3 ÇAY 962552 Çay Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 47
4 ÇAY 909836 Çay İMKB Anadolu Lisesi 62
5 ÇAY 324296 Çay Karacaören Çok Programlı Anadolu Lisesi 20
6 ÇAY 365744 Çay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 116
7 ÇAY 115306 Çay Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 79 8 ÇAY 757877 Çay Şehit Kamil Tuna Anadolu Lisesi 52 ÇAY TOPLAM 1 ÇOBANLAR 490 323661 Çobanlar Çok Programlı Anadolu Lisesi ÇOBANLAR TOPLAM 36 36 1 DAZKIRI 354030 Dazkırı Anadolu Lisesi 37 2 DAZKIRI 905456 Dazkırı Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi 80 DAZKIRI TOPLAM 117 1 DİNAR 115583 Dinar Anadolu İmam Hatip Lisesi 53 2 DİNAR 264367 Dinar Anadolu Lisesi 83 3 DİNAR 974081 Dinar Fen Lisesi 37 4 DİNAR 972780 Dinar Mehmet Çavuş Anadolu Lisesi 65 5 DİNAR 962550 Dinar Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi 34 6 DİNAR 905468 Dinar Meslekî ve Teknik Eğitim Merkezi 143 7 DİNAR 757874 Dinar Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi 112 8 DİNAR 320321 Haydarlı Çok Programlı Anadolu Lisesi 34 9 DİNAR 972408 Tatarlı Çok Programlı Anadolu Lisesi 35 DİNAR TOPLAM 596 1 EMİRDAĞ 973967 Davulga Çok Programlı Anadolu Lisesi 8 2 EMİRDAĞ 115798 Emirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi 22 3 EMİRDAĞ 757873 Emirdağ Anadolu Lisesi 47 4 EMİRDAĞ 972781 Emirdağ Aziziye Anadolu Lisesi 28 5 EMİRDAĞ 962548 Emirdağ Gülsüm Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 31 6 EMİRDAĞ 905481 Emirdağ Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi 113 7 EMİRDAĞ 115750 Metin‐Zülbiye Sarı Anadolu Lisesi 78 EMİRDAĞ TOPLAM 1 EVCİLER 327 326317 Evciler Şehit Uzman Onbaşı Atakan Birgül ÇPAL EVCİLER TOPLAM 1 HOCALAR HOCALAR TOPLAM 1 İHSANİYE 34 34 973058 Hocalar Çok Programlı Anadolu Lisesi 36 36 974898 Döğer Çok Programlı Anadolu Lisesi 26 2 İHSANİYE 363721 İhsaniye Anadolu İmam Hatip Lisesi 27 3 İHSANİYE 750677 İhsaniye Anadolu Lisesi 56 4 İHSANİYE 962546 İhsaniye İbn‐i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12 5 İHSANİYE 972536 İhsaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 22 İHSANİYE TOPLAM 143 İSCEHİSAR 974251 Faruk Öksüz Anadolu İmam Hatip Lisesi 42 1 İSCEHİSAR 874341 İscehisar Hacı Süleyman Selek Çok Programlı Anadolu Lisesi 47 2 İSCEHİSAR 352258 İscehisar Mehmet Çakmak Anadolu Lisesi 65 3 İSCEHİSAR 757872 İşcehisarBaddal Aygün Anadolu Lisesi 38 İSCEHİSAR TOPLAM 1 KIZILÖREN 192 973059 Kızılören Çok Programlı Anadolu Lisesi KIZILÖREN TOPLAM 14 14 1 MERKEZ 964316 Afyon Lisesi 176 2 MERKEZ 381836 Afyonkarahisar Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 189 3 MERKEZ 964315 Afyonkarahisar Anafartalar Anadolu Lisesi 82 4 MERKEZ 962556 Afyonkarahisar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 107 5 MERKEZ 388277 Afyonkarahisar Emir Murat Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 74 6 MERKEZ 263291 Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 293 7 MERKEZ 114876 Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 338 8 MERKEZ 972412 Afyonkarahisar Uydukent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 121 9 MERKEZ 366081 Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 213 10 MERKEZ 352209 Ali Çağlar Anadolu Lisesi 118 11 MERKEZ 114935 Anadolu İmam Hatip Lisesi 217 12 MERKEZ 972783 Atatürk Anadolu Lisesi 133 13 MERKEZ 967666 Cumhuriyet Anadolu Lisesi 106 14 MERKEZ 972782 Fatih Anadolu Lisesi 79 15 MERKEZ 114888 İbrahim Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 282 16 MERKEZ 114864 Kocatepe Anadolu Lisesi 122 17 MERKEZ 972641 Osmangazi Anadolu Lisesi 140 18 MERKEZ 99957340 Özel Afyon Doğa Anadolu Lisesi 37 19 MERKEZ 99956735 Özel Park Anadolu Lisesi 10 20 MERKEZ 99910741 Özel Zafer Anadolu Lisesi 57 21 MERKEZ 99945019 Özel Zafer Fen Lisesi 12 22 MERKEZ 757871 Prof.Kamil Miras Anadolu Lisesi 122 23 MERKEZ 974897 Salar Çok Programlı Anadolu Lisesi 21 24 MERKEZ 757266 Susuz Çok Programlı Anadolu Lisesi 12 25 MERKEZ 281142 Süleyman Demirel Fen Lisesi 89 MERKEZ TOPLAM 3150 1 SANDIKLI 116133 Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi 81 2 SANDIKLI 280651 Sandıklı Anadolu Lisesi 62 3 SANDIKLI 116121 Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 46 4 SANDIKLI 955688 Sandıklı Hüdai Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 33 5 SANDIKLI 116098 Sandıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 93 6 SANDIKLI 758474 Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi 109 7 SANDIKLI 962544 Sandıklı Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 42 8 SANDIKLI 972784 Sandıklı Yunus Emre Anadolu Lisesi 46 9 SANDIKLI 973927 Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70 SANDIKLI TOPLAM 582 1 SİNANPAŞA 309435 Sincanlı Çiğiltepe Çok Programlı Anadolu Lisesi 61 2 SİNANPAŞA 973060 Taşoluk Çok Programlı Anadolu Lisesi 16 3 SİNANPAŞA 973061 Tınaztepe Çok Programlı Anadolu Lisesi 24 SİNANPAŞA TOPLAM 101 1 SULTANDAĞI 116419 Sultandağı Anadolu İmam Hatip Lisesi 18 2 SULTANDAĞI 750676 Sultandağı Anadolu Lisesi 28 3 SULTANDAĞI 962540 Sultandağı Dr.Halil İbrahim Özsoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 37 4 SULTANDAĞI 965560 Sultandağı Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 39 SULTANDAĞI TOPLAM 122 1 ŞUHUT 973965 Karaadilli Çok Programlı Anadolu Lisesi 15 2 ŞUHUT 116527 Şuhut Anadolu İmam Hatip Lisesi 69 3 ŞUHUT 966492 Şuhut Anadolu Lisesi 79 4 ŞUHUT 962538 Şuhut Hamza Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 48 5 ŞUHUT 116515 Şuhut LİMAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71 6 ŞUHUT 966459 Şuhut Lisesi 37 7 ŞUHUT 116503 Şuhut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 93 8 ŞUHUT 757869 Şuhut Zafer Anadolu Lisesi 70 ŞUHUT TOPLAM
482
İL TOPLAM 6996 SINAV EVRAKLARININ ALINMASI VE TESLİMATI.
I - YGS(12.SINIFLAR) SINAV EVRAKLARININ ALINMASI VE TESLİMATI
A) İLÇELERİN SINAV EVRAKLARINI ALMA VE TESLİM ETME PLANLAMASI.
*İlçelerimiz sınav evraklarını almaya gelmeyecekler. Sınav soruları kargo ile aşağıda
belirtilen dağıtım planına göre İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine/Bölge İlçelerine en geç
19/02/2015 tarihine kadar aşağıda belirtilen günlerde teslimi yapılıp ilçeler okullarımıza
dağıtımlarını yapacaklardır.
Kargonun Teslim Edileceği
İlçe Merkezi
1 BAŞMAKÇI BAŞMAKÇI+ EVCİLER+ DAZKIRI 2 BOLVADİN BOLVADİN Teslim
Tarihi
19/02/2014 19/02/2014
3 ÇAY ÇAY 19/02/2014
4 DİNAR DİNAR 19/02/2014
5 EMİRDAĞ EMİRDAĞ 19/02/2014
6 İSCEHİSAR 9 SULTANDAĞI 19/02/2014
İSCEHİSAR+BAYAT MERKEZ+SİNANPAŞA+ ÇOBANLAR+ 19/02/2014
İHSANİYE
19/02/2014
SANDIKLI+HOCALAR+ KIZILÖREN 19/02/2014
SULTANDAĞI 10 ŞUHUT ŞUHUT No 7 MERKEZ 8 SANDIKLI Teslim Edilecek İlçeler 19/02/2014
*İlçelerimiz sınavdan sonra cevaplanan optik formlarını en geç 25/02/2015 tarihi mesai
bitimine kadar Merkez ATATÜRK ANADOLU LİSESİ EK BİNASINDAKİ AR – GE
BÜROSUNA teslim edilecektir.
B) MERKEZ İLÇE SINAV EVRAKLARINI ALMA VE TESLİM ETME PLANLAMASI
Okul müdürlükleri yetkili kişilerince(Müdür, müdür baş.yrd veya müdür yrd.) Merkez ATATÜRK
ANADOLU LİSESİ EK BİNASINDAKİ AR – GE BÜROSUNDAN23/02/2014(Pazartesi)tarihinde ilgili tüm
evrakları teslim alınacak ve sınav yapıldıktan sonra cevaplanan optik formları- optikler okul bazında paketlenip 24/02/2014 (Salı) tarihindeMerkez ATATÜRK ANADOLU LİSESİ EK BİNASINDAKİ AR – GE
BÜROSUNA yineyetkili kişilerce (Müdür, müdür baş.yrd veya müdür yrd.) teslim edilecektir.
Bu konuyla ilgili tüm görüş ve öneriler için aşağıdaki iletişim yolları sürekli açık tutulur.
Telefon (Atatürk Lisesi Ek Binası) 0.272.214 24 28
E-mail :[email protected]
Yapılacak faaliyetler Afyonkarahisar İl Sınav Yürütme Kurulu Koordinasyonunda Planlanıp,
MEM AR -GEBirimitarafındanYürütülür.
İl
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
485 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content