Ayrıntılar İçin Tıklayınız

T.e.
J\illJ~ YALiLi(;i· £1 MH\IEgilim Miidii rHigH SaYI: 733831 03/300i2748788
KOHli: Kutlu Oogurn Hallasl Etkinli
..................................... 1\;1 liou RLU(; I.."
KutlLi
Doguill
ekte g6ndel'illl1i~lir.:
ki
lV1UclUrlUgunUn
1\1U$ Anaclolu
1(lz
Hanasl I::tkinlikleri ile ilgili 11/03/20
yim dogrulrusLincia gerekli
Geregini rica ederim.
13ayram GULER
l'IdUI~\.
fVli!1 i
:EKLER:
\- Yarl~mtl Turleri ve Kurallan (4
o /\C'; iT i [vt:
lV1C1'kez ve rVlerkeze Bagll
TLim OkullV1LidUrlCtkleri
l3u CVl',l~ glli'Cl1li clcktrollik iniza ik iIllZ:dlH1I11I~!Ir.
.)
ill
,I
i'
I!
T.e. • •
"""'.
MjU~ V ALILIGI , Mu~ Anadolu Klziimam
Hatip.LiSesi
Miidiirliigii j
;
I
11/03/20 5
Sayl: 55153491/300/130
<
K{)nu: Kutlu dogum haftast etkinlikleri!
t .
iL MiLLi ElGiTiM MUDUlU-UGUNE
MU~
I
!
,­
ez
Okulumuzda kutlu dogum haft*Sl etkinlikleri ball,lammda il merkez ve merk !' bagh
orta okunar il e orta ogretim okuJlanua! yiinelik
d ilZenleneceldir. Y
ilirleri ve
kurallan ekte
yan~ma,
sunulmu~tur.!I
>
an~ma
'
:.
!
Geregini bilgilerinize ricaed~tlm.
~AN
QkuUv1udur
¥J£
.
4 Adet yansma Wrleri ve kurallah
"
'~M (YIe'~~ E:rte. v~"
l) rl- oL.. V II..,. 0,J.......­
(h"1""""'" C"'/~ .J~11.... 4.
Mu~ Anadolu KIZ
istasyon Ca(\lIesi
Merkez 49100 Ml!~
Telefon 2120600
p Lisesi
1
KUTLU DOGUM HAFTASI ETKiNLiKLERi
Mu~ KlzAnadolu .imam Hatip Usesi oli3ral~,ilimizde
kutlu ddgum haftasl
etkinlikleri bagla'mmida
1 ,
,
?
ortao.kullan ve ortaogretim okullanarasillda yan~ma dUzenlenecektir.ilgili yan~matUr:leitve ~artlan
,"
,. ' .
.J
a~aglda yclZllml~tlr.
.
[
,
PRTAOKULLARARASIVARISMATORLE~1 VE KURALLARI
A)PEVGAMBERIMEMEKTUP VARISMASU
1. Her okuldan bir ki~i temsiledilec!ektir.
I
!
2. Metin, en azl sayfaen fazla 2 sayfa o/acaktlr.
3. Konu, 2Q15 ana tema alan "Ha~reti Peygamber, B,irlikte ya~ama ahlakl ve hukuku" e;:ere;:evesinde olacaktlr. 4. En gee;: 9 Nisan Per~embegGni.i~aat:17.00' e kadar! okulumuza ba~vurulanm teslimetmeleri gerekmektedir. 5. Juri uyelerince kazanan yan$m~cl,odUlunu Kutlu bogum Maftasl etkinlikgununde ~Iacaktlr.
6. irtibat Ogretmen: 05535094766
B)S;VER-i NEBi BiLGi VARISMASI
1. llimiz ortaokullan 7.smlflaryan~maya ba~vurabilecekler. Bu smlflann "Hz
!
:
"
Muhammed(a.s) hayatl" de;rs kitaplanile "Hz:Muhammed veEvrensel Mesajl(ibrahlm,
Sane;:am) diyaneti~leri ba~kanltgmlO yaymladlgl kltaptan sorumlu tutulacaKla('
j '
i
2. Her okuldan bir ki~i temsil edilecektir:
3. En gee;: 3 Nisan Cuma gunusaat:17 .00'ekadar okulumuzaba~vurulannl teslim,etmeleri
gerekmektedir.
',. ;
, .
4. Yan~mahm test etabl, 7 Ni~an saat 10:00 okulumuzda yapllacaktll". Yan~manl~ 2.etabl8
Nisan saat 10:00'da okulumuzda olacaktlr.
i
5. Yan~ma2a~amada' oluyor'.Birinci etap, test ~suldur. ikincisi, ilk be~(5)'e giren
yan~macllar
arasmdaslaytla ekrandan gosterilerek yaplhr.
6. Bua~amada, yan~madaherbir
soru 10 puan olarak hesaplamr.
15.sorun4n sonunda
.
. . .
.
.
e~itlik
durumunda 5 soruluk yedeksorulara gee;:ilir, e~itlik bozuluncaya kadaryedek
sorulann tamamlsorulur.
7. Dart ~Ikh c;:oktan se~meli s,orular, yan~maci ~kiplere sesliolarak sorulmaz, sorular
yan~macllara yazlll olarak,verilir. Sorular veFilip, suresi ic;:inde cevabl yaz"dlkt~n sonra,
cevaptabeiasl jurinin ve seyircinin gorebilec:egi
~ekilde
kaldlnpgosterir. '
8. Yan~mada sadece birinci belirlenecekseye~ek sorular aSllsorulann sonundae~itolarak
en yUksek puan alan okul:lara sorulur. Digerbkullara som sarulmaz ..
9. Yedek sorularda ilk yanh~;cevapveren okul elenir
10. Yedek sorulannsonundada e~itlik bozulmazsajOri tarafmdan kurac;:ekih;;rekkazanan okul
belirlenir.Ssoru dl~mda i{edek soru sorulm'az.
11. Yan~mada sorulan sorul~rdan birisinin yanh~ olduguna juri karar verirse" soru tamamen
iptal edilir; hatahsoru uzerinde dUzeltmeye gidilmez. ~oyle bir durumda. iptal edilen
sorununyeJine yedeksoru sorulmaz.
12. Yan~ma ileilgili yapllan i~irazlar, yan~rnanlh akl~lOm bozLJlmamasl i~in, yazll(olarl'lk yaplhr;
juri itirazl bittikten sond 15 dakika, ic;:inde degerlendirerekkaran aC;:lklar.
, _ ;;, _
.• _..
_
-r
I
13. IIglli 'Irtibat Ogretmen te.l: 05535094766
'
I
2
C) iLAtU-EZGi OKUMA YARI~MA
1. Her okuldan bir ki~i tem~iI edilecektir.
2. Yan~maclherhangi birehstrUman kullanabilir.
3. Enge~ 20 Mart Cuma' gUnG saat:17.00'e kadar okulumuza ba~vurulannJteslim
etmeleri gerekmektedir;
.
.
!
' ';
4. Yan~ma gGnleri 1 ve 2 Nisan tarihinde olacakttr.Yan~mayakatllacakokulla~m gGnleri,
'f
taraflmlzdan bildirilecektir.
5. Yan~ma degeriendirme,gUnG, 14 Nisan tar;ihinde olacaktlr. 6. ilgili irtibat Ogretmen t~!I: 05535094766 i D)~iiR YAZMA YARI~~ASI 1. ~iir konusu Kutlu Ddgum Haftasmm ruhuna uygun olacakttr.
2. Siir, 40 dizedenfa~la olrnayacaktir. !
3. Yan~macllar/eserleril'i en ge~ 9 Nisan Per~embe gUnU saat 17:QO'ekadar teslim
etmeleri gerekmektedir.
4. Yan~ma degerlendirme gUnU, 14 Nisan tarihinde olacakttr.
5. ilgiliirtibatOgretmen tel: 05535094766
E) SKEt;~DRAIVIA YARISMA
1. Konular, Kutlu Dogum Haftasmm ruhuna uygun~ekilde olac('lktlr.
2. Her okuld~n en az bir ki~i, e~ fazla 6ki~i . tarafmdan temsil edilecektir.
'
3. Her okulyalnlzca
bir
gosteti
'ite
yarl~maya
katllabilir.
,
.
4. En ge~ 20 Mart .Cuma gUnU saat:17.00'e kadarokulumuza
,
ba~vurula~ml teslim etmeleri gerekmektedir
5. Yan~ma gunleri 9 velO Nisan tarihinde olacaktlr. Yarr~maya kattlacak
okullann gUnleri, taraflmlzdan bildirilecektir.
6. Metin kurgusuyaplhrken sahne periormanslnrn10 dakikage~emeyecegi
goz onUnqe bulundurulmah~lr.
7. ilgili irtiba,t Ogretmen tel: 05535094766
•
!~
!i
f;
:i
I'
"
11
Ii
I
j
,
. ,
[
,
, I
,
j
,
)
LisELERARASI YA:RI$MA TURLERi VE KURALLARI
AlKOMPOzisyO", YARI~MASIKURALLARI
i. Kompozisyonl konusu ""Hazreti: Peygamber, Birlikteya~ama ahlakl ve
hukuku" ana temasl ~er~evesin~e olacaktlr.
2. Herokulbir eserle yan~mayak~tllacaktlr.
3.. Eserlerin dahaonce herhangi bir yan~maya katllmaml~ ve herhangibir verde
yaymlanmarr\l~ olmaslgerekmektedir.
4. En az 1, en fazla 3 sayfa ~eklind:e olacaktlr.
5. Yan~macllar,;eserlerinren ge~ 9 Nisan Per~embe gUnU saat 17:0p'e kadar
teslim etmeleri gerekmektedir;
6. Yan~ma deg~rlendirme gOnO, :1.4 Nisan tarihinde olacaktlr.
7. ilgili irtibat Cigretmen tel: 055~5094766
!
3
B)SjYER~iNEBi
BiLGi
YARI$MASI
.
i.
. .
1.0rtaogretim 9,-10-11-12.slnlflar yan~maya katllacaklar. Kaynak, b;iyanetin
yaymladlglSiyer-i Nebi (Hz.Peygan'lberin Hayatl) (Osman Keskioglui) kitap.
olacaktlr.
2. Her okuldan bir
ki~i temsil edilecektir.
;.
i
3.Enge~ 3 Nisa~ Cuma gUnU saat17.00'e kadar okulumuza ba~vur~lannJ .
teslim etmelerigerekmektedir. 4.Yan~manm test etabl,8 Ni~an saat 10:00 oku'lumuzda yapllacaktlr. Yan~manlrl2.etabl 9 Nisan saat 10:00'da okulumLlzda olacaktlr.
.
,
5. Yan~ma 2 ,a~amada oluyor. B.irinci etap, test iusuldUr. ikincisi, ilkbe~(S)'e gire~ yan§macllar araslnda slaytla 'ekrandangosterilerek yaplhr. 6.Bu a§amada, yan~mada her bir soru 10 puaniolarakhesaplanJr.'15.sorunun sqnunda e§itlik durumund,a 5 soruluk:yedek sorulara ge~ilir, e§itlikbozuluncaya kadar ye~ek sorulann tamaml sorulur.
' .
:
,:j
.. .
,
!
.
. 7.Dort ~Ikh ~oktanse~meli sOTular,. yan§maclekip!ere sesliolarak sorulmaz,sort.llar
yan~macllarayazlhola~ak verilir. Sorular verili~, sUresii~inde cevabl yaz'ld,~tanlsonra,
cevap tabeiasl jUriniri ve seylrcinin gorebilecegi ~ekilde kaldlnp gosterir.
8.Yan~mada sadece birinci ~elirlenecekse yed~ksorular aS11 sorulann sonu~dae~it olarak
e,nyUksek puan alan okuUari3 sorulur. Diger okullara soru sorulmaz.
9.yedek sorularda ilk ya!lh~ Cevap veren okul elenir
10~Yedek sorulann sonunda:dae~itlik bozulmazsa jUri tarafmdan kura Ijekilerek,kazanan
f
•
• •
:
• •
3
~
•
okl.ll bel.irlenir.S soru dl~mdi1yedeks()ru sorulmaz. 11.Yan~mada sorulan sorul~rdan birisinin yanjl~ olduguna jUri kararverirsej so/u tamamen iptaledilir, hatah ~oru Uzerinde dOz~ltmeye gidilmez. Boyle bir d~ruqlda iptal edilen sorunun verine yedek soru sorulmaz. 12.Yan~ma
ile ilgiliYiiPllanirirazlar, yan~manJ~ akl~mm bozulmamasl i~in, yazlll olarak yapillr; juri itirazl bittikten spnra 15 dakika i~inde degerlendirerek karan a~jklar. ,.13.1lgili irtibatOgretmentel:05S35094766
C) iLAHi"EZGi OKUMAYARli$MA KURALLARI ,
7. , Her ok.uldan bir ki~item~iledilecektir.
8. Yan~maci herhangibir enstrUman kullamlbiliL
.
-
9. Enge~ 20 Mart
.
I
- ,
.
.
Cuma gUnU saat:17 .00~e kadar okulumuta ba~vuruli3rln!teslim etrnelerigerekmektedir; 10.
Yan~ma gOnleri 3 Nisaf) tarihinde olacaktlr. Yan~maya katllacak okullann gUnleri, taraflmlzdan bildirilece'ktir. 11. Yan~ma degerlendlrme gUnil, 14 Nisan tarihinde olacaktlr. 12.ilgili irtibat Ogretrnen tel:PS53SQ94766 D)SKE~-DRAMA YARI$MA KURA.lLARI
8. Komilar;Kutlu Dogum Haftasmm ruhuna uygun
9.
10~
~ekilde
ol<;lcaktlr.
Her okuldan enaz blr ki~i, en Jazla 6ki§i tarafmdan temsiledi!ecektir.
Her okul y~lInrzca bir gosteri :ile yan~maya.katllabilir.
'l
11. Enge~ 20 Mart
Cuma gilnil. saat:17.00'ekadarokulumuza!
..
ba~vurula~'lnr teslim etmeleri gerekmektedir i
:
I
4
12. Yarl§ma gUnleri 13 ve14 Nisantarihinde olacaktlr. Yan§maYi3 ka~llacak
I·
okullanngQhleri, taraflmlzdan b i l d i r i l e c e k t i r . '
13.. Metin kurgtJ~uYClPlhrken sahne performansmrn10 dakika ge<;:en!,eyecegi
gaz anUnCJe hulundurulmalldlr;
14. ilgili irtibat Qgretmen tel: 055~5094766
E) $iill YAZMA YARI$M~S'KURALLAR'
6.
Siir konusu KutluDogum
Haftasrnm ruhuna
uygun olacaktlr.
,
I
7. Siir, 40 dizeden fazlaolmayacaktlr. 8.Yan§macllar, eserleriQi en ge~ 9 Nisan per§embe gGnGsaat 17:00'e kad~r teslim 9.
etmeleri gerekmekt~dir.
,
Yan§ma qegerlendir'me gUnG,
14 Nisan tarihinde olacaktlr.
< !
i,'
,
~-.
,;i~~-"""
,.~'
~;;fr-.
<:1
iJI
(,""
'1.'4
-
~
~.
~
.,.
.. ~i:..
"',''.
::t- :tr~~
.:-i>.~'"
.... '.,
'
1
I
1