close

Enter

Log in using OpenID

117 IKt 20J4

embedDownload
T.C.
MEZiTLi KAYMAKAMLIGI
iI~e Milli Egitim Miidiirliigii
967617
Say.
:82418910/399/.92~ ~
117
Konu :"Uyum Egitimi Semineri"
(TELEFON ZiNCiRi)
.........••.•.........•.•......
......................................
iIgi:
IKt 20J4
..MUDURLUqUN.E
MEZITLI a) M.E.B Ogretmen Y eti~tirme ve Geli~tirme Genel Miidilrlilgilniln 22/0912014 tarih ve
4082420 saYlh yazlSl.
b) Valilik Makammm 25/09/2014 tarih ve 419923 saylll OnaYl
ilgi (a) ve (b) emir geregince; il<;emiz Halk Egitim Merkezinde 2011 0/2014- 2311 0/20 14 tarih
ve 17.00-19.00 saatleri arasmda dilzenlenecek olan 2014330620 nolu "Uyum Egitimi Seminerine" ait
17110/2014 Tarih ve 9215 saYlh Kaymakamhk Onay. ekte gonderilmi~tir.
Bilgilerinizi ve ekli listede adl ge<;en egitim gorevlileri ile kursiye
duyurulmasml onemle rica ederim.
imza
kar~111gl
Ahm
~ube
Miidiirii
EK
1-Kaymakamhk OnaYl
2-Kursiyer Listesi
3-Egitim Gorevlileri
DAGITIM
1- KlzAnadolu imam Hatip Lisesi
2-Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi ,­
3-Kuyuluk Ozel Egitim Mesleki Egitim Merkezi
4-Tepekoy iIkokulu
5-Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
"
~
I~'I!I· ,
~
MezitIi ilc;e Milli Egitim Miidiirltigii insan Kaynaklan-2 HizmetJeri Biirosu
~.e
(lhy)Adres: GMK. Bulvan Mezitli Sanayi Sitesi Giri~i <;:elik Apt. Kat:2 Mezitli/MERSiN(;hY)
l:'iU:, II.
~
Telefon:357 54 74-3585464 Faks: 359 7444 internet Adresi: http://mezitli.meb.gov.tr
irtibat : N.ULA~
0
UYUM E{;iTiMi SEMiNERi
z
I­
Kursun A~dacagl II~e:
LIoI
>
.::;
~
Mezitli
1
Kurs Merkezl Okul/Kurum
Gorevlllerin
Adl-Soyadl
Gorey Yeri/Gorevl/ili/ll~esi
Kurs GoreYi
T.C. No
Kurs Yon,eticisi
34964276034 Ahmet VAlKIN
Mezitli MEM/Sube Muduru
Kurs MOduru
46195305070 Ali TURNA
Mezitli Halk Egitim Merkezi/Kurum MOduru
MEZiTLi HAlK EGiTiM MERKEZi
Ba$lama
Tarihi
Bitlli
Tarihi
.....
'¢
'¢
.....
N
N
0
.....
0
.....
Kurs Suresi
Toplam Toplam
gun
S3at
Ba~lama
Kurslyer
saati
saYlsl
0
N
~
~
ron
0
'It
Dgretlm Gorevlisi
.-I
0
N
46780169988
Dursun KllI<;
Mezitli MEM/il~e Milli Egitim MOduru
0
N
Dgretim Gorevlisi
Dgretlm Goreylisi
'-­
--­
-­
'-­
49432625498
BUlent EKEN
34964276034 Ahmet YAlKIN
Fatma Aliye Anadolu Teknik ve Meslek lis.
0
4
16
17.00
<»
Mezitli MEM/~ube Mliduru
-~-----.---------.-
- - - - - - - . - ­ ... - - - - - - ­ -.-.-.. ---~
'.
----1.-...----­
T.e.
MEZiTLiKAYMAKAMLIGI
ih;e Milli Egitim Mudurlugu
(967617)
SaYI : 28835733-903-02/~2..t5
17
IKf
2014'
Konu :"Uyum Egitimi SeminerC"
KAYMAKAMLIK MAKAMINA
ilgi:
a) M.E.B Ogretmen Yeti~tirme ve Geli~tirme Genel Mfidiirlfigiinfin 22/09/2014 tarih ve
4082420 saYllt yazlSl.
b) Valilik Makammm 25/09/2014 tarih ve 419923 saYlll OnaYI
Bakanhglmlzm iIgi (a) emirleri, Valilik Makammm ilgi (b) onaYl geregince; ili~ikteki
program dogrultusunda 20/10/2014-23'10/2014 tarih ve 17.00-19.00 saatIeri arasmda ilgemiz
Halk Egitim Merkezinde 2014330620 nolu "Uyum Egitim Semineri " ayllacaktlr. Ekli listede
adl geyenlerin Egitim Yoneticisi, Merkez Mfidiirfi ve Egitim Gorevlisi olarak
gorevlendirilmesi,
Egitim gorevlisi olarak gorevlendirilen personele girdikleri ders saatleri kadar ek ders
ficretinin kadrosunun bulundugu okullkurum tarafindan odenmesi, ekli listede adl gegenlerin
kursa katilmalan ve kursta gorevli egitim gorevlileri ile ekli listede adl geyen kursiyerlerin
kursa katlldlklan tarihlerde gorevli-izinli saYllmalan Mfidiirlfigmniizce uygun goriilmektedir.
MakamlarmlZca da uygun goruldfigfi takdirde Olur' lanmza arz ederim.
1· Kursiyer Listesi
2· Egitim Programl
rMezitli iIs;e Milli Egitim Miidiirliigii Bilgi l§lem ve Egitim Teknolojileri Hizmetleri Biirosu
'" \;...:
(ihy)Adres: GMK. Bulvan Mezitli Sanayi Si~esi Giri~i <;elik Apt. Kat:2 MezitlijMERSIN ohY)
Telefon:357 54 74-358 54 64 Faks: 359 7444 Internet Adresi: http://mezitli.meb.gov.tr
f'}
t\l\",......... UVUM EGiTiMi SEMiNERi KURSivER LiSETESi
S.NO
ADI
BRAN~I
SOVADI
GOREVVERi
BETOL NUR
GOLE<;
LH.L. Meslek Dersleri
Mezitli Klz Anadolu imam Hatip Lisesi
EMiNE
TAZEGOL
Din KOIt. ve Ahl.Bil.
Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
FUNDA
ALP
MEMUR
MEZiTLi MEM
GONOL
ORS
Bahc;ecilik
Kuyuluk Ozel Egitim Mesleki Egitim Merkezi
(Okulu)
MEHMET BUR<;iN
OZKAN
ingilizce
Tepekoy ilkokulu
NiDA
AYKUS
HASTA VE YASLI HizMETLERi
OGRETMENi
MEZiTLi FATMA ALiYE MESLEKi VE TEKNiK
ANADOLU LiSESi
SULE
DOGAN
MEMUR
ZEKi KOYUNCUOGLU ORTAOKULU
1
2
3
4
5
6
7
r
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
155 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content