close

Enter

Log in using OpenID

Coğrafyacılar Derneği

embedDownload
100. Yılında Türkiye’de
Coğrafya
Çalıştayı
HAKKINDA
100. Yılında Türkiye’de
Coğrafya
Çalıştayı
Tarih: 27 - 28 Mart 2015
Yer: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
1915 yılında İstanbul Darülfünun’unda akademik
anlamda kurumsallaşma sürecinin ilk adımlarını atan Türk
coğrafyası, 1940’lı yılların ilk yarısında bu süreci büyük
ölçüde tamamlamıştır. Nitekim bu süreci özellikle 1950 ve
1960’lı yıllarda ivme kazanan ve sonraki yıllarda belirli
kesintilerle devam eden yaygın araştırma faaliyetleri
izlemiştir. Bu çalıştay, Türk coğrafyasının 1915-2015 yılları
arasındaki
yüz
yıllık
tarihsel
gelişimini
belirli
perspektiflerden incelemeyi ve tartışmayı amaçlamaktadır.
Bu türlü bir inceleme ve tartışmanın, Türk coğrafyasının
kendi tarihselliğini geniş ölçekte değerlendirmesine ve
disiplinin kendi pratiğini eleştirel bir tavırla ele alarak
kendini yeniden üretme dinamiklerini harekete geçirmesine
bir ortam hazırlayacağına inanılmaktadır.
Bu doğrultuda, “100. Yılında Türkiye’de Coğrafya”
başlıklı bu çalıştayda ele alınacak konular temel olarak üç
boyutta tasarlanmıştır. Bunlardan birincisi, coğrafyanın
doğasına ilişkindir. Burada, entelektüel bir bilgi alanı olarak
coğrafyanın varlık nedeni, çalışma alanı, akademideki ve
diğer bilimler arasındaki yeri konu edilecektir. İkinci
boyutta, coğrafyanın iki temel sistematik alanı olan fiziki ve
beşeri coğrafyanın özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından
itibaren Batı coğrafyasında yaşadığı değişim ve dönüşümler
izlenmeye çalışılacaktır. Üçüncü boyut ise, Türk coğrafya
pratiğinin yüz yıllık tarihsel gelişiminin eleştirel bir şekilde
değerlendirilerek sorunlarının tartışılmasına ayrılmıştır.
KATILIM
“100. Yılında Türkiye’de Coğrafya” çalıştayı 27-28 Mart 2015
tarihlerinde Ankara’da; Ankara Üniversitesi, Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi'nde düzenlenecektir.
Çalıştayın Farabi Salonu'nda düzenlenecek olan ilk günündeki
oturumlar herkese açıktır.
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü'nde
bulunan 407 no'lu derslikte gerçekleştirilecek olan çalıştayın ikinci
günündeki oturumlar ise, sadece sınırlı sayıda öğretim elemanı ile
lisansüstü öğrenciye açık olarak düzenlenecektir. Çalıştayın ikinci gününe
iştirak etmek isteyenlerin en geç 20 Mart 2015 tarihine kadar
çalıştay sekreterine e-postayla yoluyla kayıt yaptırmaları
gerekmektedir.
KATILIMCILAR
ANLI, Ömer Faik
Ankara Üniversitesi – Felsefe Bölümü
ARI, Yılmaz
Balıkesir Üniversitesi – Coğrafya Bölümü
BEKAROĞLU, Erdem
Ankara Üniversitesi – Coğrafya Bölümü
DURGUN, Sezgi
Marmara Üniversitesi – Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
KARABULUT, Murat
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi – Coğrafya Bölümü
KAYA, İlhan
Yıldız Teknik Üniversitesi – İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
ÖZGÜR, Murat
Ankara Üniversitesi – Coğrafya Bölümü
SARIŞ, Faize
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi – Coğrafya Bölümü
SÜDAŞ, İlkay
Ege Üniversitesi – Coğrafya Bölümü
ŞEREMET, Mehmet
Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Bölümü
YAVAN, Nuri
Ankara Üniversitesi – Coğrafya Bölümü
Çalıştay Sekreteri: Aylin GÜLER
Ankara Üniversitesi, Coğrafya Bölümü
E-posta: [email protected]
Çalıştay Programı
Tarih: 27 Mart 2015 Yer: Farabi Salonu
09:00 - 09:15 Açılış: Çalıştayın Amacı ve Önemi
Konuşmacı: Nuri YAVAN
I. OTURUM (Oturum Başkanı: İlhan KAYA)
09:15 - 09:45 İki Kültür ve Coğrafya
Ömer Faik ANLI, Ankara Üniversitesi
09:45 - 10:15 Modern-Dünya Sistemin Bilgi Yapıları Bağlamında
Coğrafya İçin Bir Dışsal Tarih Okuması
Erdem BEKAROĞLU, Ankara Üniversitesi
10:15 - 10:45 ARA
II. OTURUM (Oturum Başkanı: Murat ÖZGÜR)
10:45 - 11:15 Kültürel Dönüş ve Yeni Coğrafya
İlhan KAYA, Yıldız Teknik Üniversitesi
11:15 - 11:45 Coğrafyada Birey ve Bireyin Coğrafyası
İlkay SÜDAŞ, Ege Üniversitesi
11:45 - 12:15 Çevresel Determinizmden Politik Ekolojiye
Coğrafyada Çevre Çalışmaları
Yılmaz ARI, Balıkesir Üniversitesi
12:15 - 14:00 YEMEK ARASI
III. OTURUM (Oturum Başkanı: Yılmaz ARI)
14:00 - 14:30 Bilim, Felsefe ve Fiziki Coğrafya
Murat KARABULUT, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
14:30 - 15:00 Türkiye’de Fiziki Coğrafya Çalışmalarına Tarihsel ve
Eleştirel Bir Bakış
Faize SARIŞ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
15:00 - 15: 30 Türk Coğrafyacılarının Uluslararası Yayın
Performansı
Nuri YAVAN, Ankara Üniversitesi
15:30 - 16:00 ARA
IV. OTURUM (Oturum Başkanı: Murat KARABULUT)
16:00 - 16:30 Türk Beşeri Coğrafyasında Yeni Eğilimler
Murat ÖZGÜR, Ankara Üniversitesi
16:30 - 17:00 Milli Coğrafya Söylemi
Sezgi DURGUN, Marmara Üniversitesi
17:30 - 18:00 Türkiye’de coğrafyacı mesleğinin tarihsel gelişim
süreci ve mesleğin geleceğine yönelik bir perspektif önerisi
Mehmet ŞEREMET, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
100. Yılında Türkiye’de
Çalıştay Programı
Tarih: 28 Mart 2015 Yer: 407 No'lu Dershane
Coğrafya
09:00 - 10:15 TARTIŞMA: Coğrafyanın doğası
Koordinatör: Yılmaz ARI
Bu tartışma bölümünde, coğrafyanın modern tarihinin son 150 yıllık evrimi göz
önüne alındığında, disiplinin "yersel" süreçlerden "sosyal süreç"lere kayan
temel yönelimi sorgulanarak, özellikle II. Dünya Savaşı'ndan sonra çeşitlenen
portfolyosu çerçevesinde coğrafyanın "bütünsel" doğasının hala bir anlam
ifade edip etmediği tartışılacaktır.
10:15 - 10:45 ARA
10:45 - 12:00 TARTIŞMA: Beşeri Coğrafyanın Değişen Doğası
Koordinatör: İlhan KAYA
Bu tartışma bölümünde, beşeri coğrafyanın çok paradigmalı doğası içerisinde
ortaya çıkan yeni eğilimler, metodolojik yenilikler ve disiplinin çeşitlenen
portfolyosundaki hakim temalar, Türkiye’deki beşeri coğrafya pratiğiyle
karşılaştırmalı olarak ele alınacak ve özellikle Türk beşeri coğrafyasında
2000’li yılların başından beri yaşanan dönüşümün niteliği sorgulacaktır.
12:00 - 13:30 YEMEK ARASI
13:30 – 14:45 TARTIŞMA: Fiziki Coğrafyanın Değişen Doğası
Koordinatör: Murat KARABULUT
Bu tartışma bölümünde, Batı'da, II. Dünya Savaşı'ndan sonra "şekil"den
tasvirinden "süreç" analizine kayan, kantitatif devrimin etkisiyle ölçmeye
dayanan ve giderek artan ölçüde doğa bilimleri kampına katılan fiziki coğrafya
pratiğinin değişen doğası, Türkiye'deki fiziki coğrafya pratiğiyle karşılaştırmalı
olarak ele alınacaktır. Türkiye'deki fiziki coğrafyanın sistematik bilimlerle
ilişkisi, bilme biçimi, altyapı sorunları ile disiplinin coğrafyanın ikili doğası
içerisindeki konumuyla ilintili problemler ön plana çıkarılacaktır.
Çalıştayı
Organizasyon
Erdem BEKAROĞLU
Ankara Üniversitesi, Coğrafya Bölümü
Nuri YAVAN
Ankara Üniversitesi, Coğrafya Bölümü
Ömer Faik ANLI
Ankara Üniversitesi, Felsefe Bölümü
Çalıştay Sekreteri
Aylin GÜLER
[email protected] / 505.9547696
Ulaşım
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Atatürk Bulvarı, No: 45, Sıhhiye, Ankara.
Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar
14:45 - 15:15 ARA
15:15 - 16:30 TARTIŞMA: Türk Coğrafyasının 100 Yılıyla
Hesaplaşmak
Koordinatör: Murat ÖZGÜR
Bu tartışma bölümünde, disiplinin Türk coğrafyası özelindeki temel problemleri
odağa alınarak, disiplinin ikili yapısının geçerliliği ve sürdürülebilirliği, okul
coğrafyasının disiplin üzerindeki etkisi, Türk coğrafyasının sistematik
bilimlerle olan rekabeti ve işbirliği tartışılacaktır. Buna paralel olarak, söz
konusu tartışma bölümünde, özellikle 2000'li yıllardan itibaren disiplinde
gözlenen ivmelenmenin kalıcı olması için hangi dinamiklerin hayata
geçirilmesi gerektiği ve disiplin içerisindeki gelenekçi-yenilikçi ayrımının
ortaya çıkardığı problemler ele alınacaktır.
16:30 - 17:00 KAPANIŞ
Coğrafyacılar Derneği (CD)
CD - Coğrafya Tarihi ve Felsefesi Uzmanlık Grubu
Ankara Üniversitesi - Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
“100. Yılında Türkiye’de Coğrafya” çalıştayı 114K063 numaralı TÜBİTAK
projesi tarafından desteklenmektedir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
643 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content