close

Enter

Log in using OpenID

BEŞERİ COĞRAFYA DERGİSİ BCD

embedDownload
BEŞERİ
COĞRAFYA
DERGİSİ
Coğrafyacılar Derneği
BCD
Cilt 1
Sayı 1
Yıl 2013
Vol. 1, No.1, Year 2013
Turkish Journal of HUMAN GEOGRAPHY
İçindekiler (Contents)
EDİTÖRDEN (EDITORIAL)
1
Niçin Yeni Bir Dergi? Beşeri Coğrafya İçin Yeni Umutlar, Yeni Arayışlar ve Yeni Bir
Perspektif Açmak
Why a New Journal? New Hopes, New Challenges and New Perspectives for Human Geography
Nuri YAVAN
BAŞKANLIK KONUŞMASI (PRESIDENTIAL ADDRESS)
6
Yeni Yüzyılda Türkiye’de Coğrafya: Fırsatlar ve Tehditler
Geography in Turkey in the New Century: Opportunities and Threats
Yılmaz ARI
MAKALELER (PAPERS)
14
Türk Coğrafyacılarının İç Hesaplaşması: Neden Başaramadık? Nasıl Başarabiliriz?
An Essay on Self-Criticism of Turkish Geography: Why Have We Failed? How Can We Succeed?
E.Murat ÖZGÜR, Nuri YAVAN
39
Türkiye’de Bölge Planlamanın Öyküsü ve Beşeri Coğrafyayla İlişkisi Üzerine
History of Regional Planning and Its Relationship with Human geography in Turkey
İlhan TEKELİ
51
Modern Türk Coğrafyasının Tarihsel Gelişiminde Batılı Coğrafya Okullarının Etkisi:
Ampirik Bir Analiz
Influences of Western Geography on the Historical Development of Modern Turkish Geography:
An Empirical Analysis
Erdem BEKAROĞLU, Nuri YAVAN
67
Türkiye Sanayi Coğrafyasında Endüstriyel Kümelenme ve Bölgesel Yoğunlaşma Eğilimi
Industrial Clustering and Regional Concentration Tendency in Industrial Geography of Turkey
İrfan KAYGALAK
KİTAP DEĞERLENDİRMESİ (BOOK REVIEW)
82
International Perspectives on Postgraduate Education and Training in Geography,
Nuri Yavan ve İlhan Kaya
İrfan KAYGALAK
85
YAZARLARA BİLGİ VE YAZIM KURALLARI (INSTRUCTIONS FOR AUTHORS)
1
ISSN 2148-0216
www.bcd.cd.org.tr
BEŞERİ COĞRAFYA DERGİSİ
Turkish Journal of Human Geography
www.bcd.cd.org.tr
EDİTÖR (EDITOR)
Nuri YAVAN, Ankara Üniversitesi, Coğrafya Bölümü
KİTAP DEĞERLENDİRME EDİTÖRÜ (BOOK REVIEW EDITOR)
Erdem BEKAROĞLU, Ankara Üniversitesi, Coğrafya Bölümü
DERGİ SEKRETERİ (EDITORIAL SECRETARY)
Suat TUYSUZ, Ankara Üniversitesi, Coğrafya Bölümü
DANIŞMA KURULU (EDITORIAL BOARD)
Yılmaz Arı (Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir)
Bjorn Asheim (Lund Üniversitesi, İsveç)
Adem Başıbüyük (Erzincan Üniversitesi, Erzincan)
Trevor Barnes (British Columbia Üniversitesi, Kanada)
Pınar Bilgin (Bilkent Üniversitesi, Ankara)
Ron Boschma (Utrecht Üniversitesi, Hollanda)
Frederick Day(Texas Devlet Üniv. San Marcos, ABD)
Joel Deichmann (Bentley Üniversitesi, ABD)
Jason Dittmer (University College London, İngiltere)
Tahire Erman (Bilkent Üniversitesi, Ankara)
Uğur Eser (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu)
Kyle Evered (Michigan State Üniversitesi, ABD)
Martin Franz (Marburg Üniversitesi, Almanya)
Alpay Filiztekin (Sabancı Üniversitesi, İstanbul)
Ferhan Gezici (İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul)
Banu Gökarıksel (Kuzey Karolina Üniv. Chapel Hill, ABD)
Melek Göregenli (Ege Üniversitesi, İzmir)
Osman Gümüşcü (Çankırı Karatekin Üniv., Çankırı)
Murat Güvenç (İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul)
Canfei He (Peking Üniversitesi, Çin)
Oğuz Işık (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara)
İlhan Kaya (Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul)
Amy Mills, (Güney Karolina Üniv. Columbia, ABD)
Mustafa Mutluer (Ege Üniversitesi, İzmir)
E.Murat Özgür (Ankara Üniversitesi, Ankara)
Sam Ock Park (Seoul National Üniversitesi, Güney Kore)
Jean-François Perouse (Toulouse Üniversitesi, Fransa)
Tomasz Rachwał (Krakov Pedagoji Üniversitesi, Polonya)
Neil Reid (Toledo Üniversitesi, ABD)
Andrés Rodríguez-Pose (London School of Economics, İngiltere)
Anna Secor (Kentucky Üniversitesi, ABD)
Allen Scott (Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles, ABD)
Mehmet Somuncu (Ankara Üniversitesi, Ankara)
İlhan Tekeli (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara)
Harun Tunçel (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik)
Barney Warf (Kansas Üniversitesi, ABD)
Hakkı Yazıcı (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon)
Okan Yaşar (Çanakkale Onsekiz Mart Üniv., Çanakkale)
DERGİ HAKKINDA (ABOUT THE JOURNAL)
YAYIN POLİTİKASI (EDITORIAL POLICY)
Beşeri Coğrafya Dergisi, Coğrafyacılar Derneği’nin
yayın organı olup, 2013 yılından itibaren yılda iki sayı
halinde yayımlanan bilimsel hakemli bir dergidir. Editörün
kararı ile bazı durumlarda 'Özel Sayı' yayınlanabilir ve bu
sayı için de “misafir editör” görev alabilir.
Beşeri Coğrafya Dergisi, meselelere eleştirel bir bakış açısı
getirmeye özen gösterir; dergi, tarihsel özellikle de güncel
konularda özgün, eleştirel, yorumlamalı ve çözümlemeli yönelime
sahip çalışmalar ve değerlendirmeler için açık bir tartışma zemini
oluşturmayı hedeflemektedir.
Beşeri Coğrafya Dergisi’ne gönderilen yazılar, başka
bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere
gönderilmemiş olmalıdır. Daha önce bilimsel toplantılarda
sunulmuş olan bildiriler, bu durumun belirtilmesi
koşuluyla kabul edilir. Dergide yayımlanan yazıların ilk
defa Beşeri Coğrafya Dergisi’nde yayımlanıyor olması
gerekmektedir.
Ancak önem ve etki derecesi bakımından klasik olan
çalışmalar, daha önce yayımlanıp yayımlanmamış
olmalarına bakılmaksızın dergide yayınlanabilirler.
Beşeri Coğrafya Dergisi, coğrafya/mekan alanında yapılan özgün
araştırma/değerlendirme makalelerini yayınlar. Sonuçları önceden
bilinen ve yenilik getirmeyen araştırma makaleleri ile sadece durum
tespitine dayanan yöresel çalışmalar derginin kapsamı dışındadır.
DERGİNİN AMACI (AIM OF THE JOURNAL)
Beşeri Coğrafya Dergisi’nin amacı, beşeri ve
ekonomik coğrafya alanında ulusal ve uluslararası
düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmalar yayımlayarak
sosyal bilimlerin bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.
Beşeri Coğrafya Dergisi, ağırlıklı olarak ekonomik,
toplumsal, siyasal, kültürel ve çevresel konuları ele alan
sosyo-mekansal perspektife sahip bilimsel araştırmalar
üzerine odaklanmaktadır.
Beşeri Coğrafya Dergisi, sadece tematik ve ampirik orijinal
“araştırma makaleleri”ne değil; aynı zamanda teorik ve metodolojik
içeriğe sahip doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından
hazırlanan “değerlendirme makaleleri”ne; felsefi bir perspektifi olan
veya güncel bir kavram, kuram, konu veya çalışmanın tartışıldığı,
eleştirildiği yada açıklandığı “tartışma/yorum makalelerine/notlarına”
ve bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviriler ile kitap
değerlendirmelerine yer veren bir dergidir.
Beşeri Coğrafya Dergisi’nin kapsamı, sadece coğrafya disiplini ile
sınırlı değildir. Beşeri Coğrafya Dergisi, insan/toplum, yer, mekan ve
bölgeyi odak noktasına olarak şehir ve bölge planlama, iktisat,
sosyoloji, kamu yönetimi ve siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler,
etnografya ve kültürel çalışmalar gibi disiplinlerarası sosyal ve
beşeri bilimler alanına hitap etmekte ve bu alanlardan yapılacak
katkıları özellikle cesaretlendirmektedir.
ii
BEŞERİ COĞRAFYA DERGİSİ
Turkish Journal of Human Geography
www.bcd.cd.org.tr
DERGİNİN KÜNYESİ (THE JOURNAL INFO)
Coğrafyacılar Derneği,
Yayıncı (Publisher)
Bahçelievler Mah. Zübeyde Hanım Sok. No:32 10100 Merkez/Balıkesir
Coğrafyacılar Derneği Adına
Sahibi (Owner)
Başkan Yılmaz ARI
Editör (Editor)
Nuri YAVAN
Yayın Dili
(Language of Publication)
Yayım Periyodu
Türkçe ve İngilizce
Yılda İki Sayı (Haziran ve Aralık)
(Publication Frequency)
Yayın Türü
Yerel, Süreli Yayın
(Type of Publication)
ISSN
2148-0216
Yazışma Adresi
(Correspondence Address)
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, 06100
Sıhhiye/Ankara
Telefon (Phone)
+90 312 3103280/1212
Faks (Fax)
+90 312 3105713
E-Posta (E-mail)
[email protected]
Web Sitesi (Webpage)
www.bcd.cd.org.tr
YAZARLARA BİLGİ (INFORMATION FOR AUTHORS)
MAKALE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Beşeri Coğrafya Dergisi’ne gönderilen yazılar, önce Editör tarafından derginin yayın ilkelerine ve politikasına uygunluk
açısından incelenir. Editör tarafından ön değerlendirmeye alınan yazılardan, derginin amaç, kapsam ve politikasına uygun
düşmeyenler hakemlere gönderilmeden yazarına iade edilir.
Beşeri Coğrafya Dergisi’ne yayın için gönderilen makalelerin değerlendirilmesinde akademik nitelik ve bilimsel kalite en
önemli ölçütlerdir. Bu bağlamda BCD’ye gönderilen yazıların özgün, iddialı ve mevcut literatüre katkıda bulunucu olması beklenir.
Değerlendirme için uygun bulunanlar, ilgili alanda uzman olan iki hakeme gönderilir. Hakemlerin kimlikleri yazarlardan,
yazarların kimliği de hakemlerden gizli tutulur. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, makale, üçüncü
hakeme gönderilir veya Editör hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir. Bir makalenin yayınlanması hususundaki son
karar editöre aittir. Yazarlar, hakem ve editörün eleştiri, düzeltme ve önerilerini dikkate almak zorundadırlar. Katılmadıkları
hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler.
Basımı uygun bulunan yazıların, derginin hangi sayısında yayımlanacağına editör karar verir. Yazar, süreç konusunda e-posta
yoluyla bilgilendirilmektedir. Beşeri Coğrafya Dergisi’ne gönderilen bir makalenin değerlendirilmesi için gerekli toplam süre 2-3
ay arasında değişmektedir.
Beşeri Coğrafya Dergisi’nde yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı Coğrafyacılar Derneği’ne aittir. Bu çalışmalar için
ayrıca telif ücreti ödenmez. Yayımlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına ait olup, Coğrafyacılar Derneği’nin resmi
görüşleri niteliğini taşımaz.
MAKALENİN (EDİTÖRE) GÖNDERİLME ŞEKLİ
Beşeri Coğrafya Dergisi’ne gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş
olmalıdır. Daha önce bilimsel toplantılarda sunulmuş olan bildiriler, bu durumun belirtilmesi koşuluyla kabul edilir. Dergide
yayımlanan yazıların ilk defa Beşeri Coğrafya Dergisi’nde yayımlanıyor olması gerekmektedir. Bu nedenle yazar(lar) editöre
makalesini gönderirken e-postasında bu durumu açıkça belirtmelidir(ler).
Beşeri Coğrafya Dergisi’ne gönderilecek olan yazılar, word belgesi formatında, tercihen www.bcd.cd.org.tr sayfası üzerinden
veya şimdilik editörün [email protected] adresi üzerinden gönderilmelidir.
iii
BEŞERİ COĞRAFYA DERGİSİ
Turkish Journal of Human Geography
www.bcd.cd.org.tr
Cilt (Volume) 1 - Sayı (Issue) 1 - Yıl (Year) 2013
İÇİNDEKİLER (CONTENTS)
EDİTÖRDEN (EDITORIAL)
Niçin Yeni Bir Dergi? Beşeri Coğrafya İçin Yeni Umutlar, Yeni Arayışlar ve Yeni Bir Perspektif Açmak
Why a New Journal? New Hopes, New Challenges and New Perspectives for Human Geography
Nuri YAVAN ……………………………………………………………………………………………………………..…………1
BAŞKANLIK KONUŞMASI (PRESIDENTIAL ADDRESS)
Yeni Yüzyılda Türkiye’de Coğrafya: Fırsatlar ve Tehditler
Geography in Turkey in the New Century: Opportunities and Threats
Yılmaz ARI……………………………………………………………………………………………………………………………6
MAKALELER (PAPERS)
Türk Coğrafyacılarının İç Hesaplaşması: Neden Başaramadık? Nasıl Başarabiliriz?
An Essay on Self-Criticism of Turkish Geography: Why Have We Failed? How Can We Succeed?
E.Murat ÖZGÜR, Nuri YAVAN………………………………………………………………………………………………14
Türkiye’de Bölge Planlamanın Öyküsü ve Beşeri Coğrafyayla İlişkisi Üzerine
History of Regional Planning and Its Relationship with Human geography in Turkey
İlhan TEKELİ…………………………………………………………………………………………………………………………39
Modern Türk Coğrafyasının Tarihsel Gelişiminde Batılı Coğrafya Okullarının Etkisi: Ampirik Bir Analiz
Influences of Western Geography on the Historical Development of Modern Turkish Geography:
An Empirical Analysis
Erdem BEKAROĞLU, Nuri YAVAN……………………………………………………………………………………….51
Türkiye Sanayi Coğrafyasında Endüstriyel Kümelenme ve Bölgesel Yoğunlaşma Eğilimi
Industrial Clustering and Regional Concentration Tendency in Industrial Geography of Turkey
İrfan KAYGALAK………………………………………………………………………………………………………..……….67
KİTAP DEĞERLENDİRMESİ (BOOK REVIEW)
International Perspectives on Postgraduate Education and Training in Geography, Nuri Yavan ve
İlhan Kaya
İrfan KAYGALAK.………………………………………………………………………………………………………..………82
YAZARLARA BİLGİ VE YAZIM KURALLARI (INSTRUCTIONS FOR AUTHORS)……………..……85
iv
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
46
File Size
315 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content