close

Enter

Log in using OpenID

14 Nisan 2015 İLAN TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE

embedDownload
İLAN
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR
GENEL ŞARTLAR
MADDE 1- Mülkiyeti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait Tekirdağ İli Süleymaııpaşa İlçesi,
Eskicami Mahallesinde bulunan tapuda: 589 ada. 18 parselde kayıtlı 1 bodrum. 1 zemin. 3 normal kat olmak üzere 7.200m2 inşaat alanı ile 6 adet tableden oluşan 5 katli betonarme binanın
hurda karşılığı yıkım ve moloz kaldırılma işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi
gereğince açık arttırma usulü ile yapılacaktır.
MADDE 2- İhale 28/04/2015 Salı günü saat: 10.45'de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Encümen
Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde SüleymaNpaşa
İlçesi,Turgut Mah.Cumhuriyet Meydanı Atıcılar İş Merkezi K:2 adresinde bulunan Emlak ve
İstimlak Dairesi Başkanlığında görülebilir. Şartname bedeli 150,00-TL. olup. ihaleye katılanların
şartnameyi alması mecburidir.
MADDE 3- İhale konusu iş. yıkıma ait muhammen bedel % 3 geçici teminat bedeli, ihale tarihi ve
saati aşağıda görüldüğü gibi tespit edilmiştir.
MADDE 4- İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri 27 Nisan 2015 Pazartesi günü mesai
saati sonuna kadar (saat; 17.00) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığındaki görevli personele
teslim etmeleri ve ihale saatinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda hazır
bulunmaları gerekmekledir.
a) İkametgah belgesi,
b) Tebligat adresi.
c) Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt Belgesi (2015 yılında alınmış olacak)
c-1)Gerçek kişi olması halinde varsa ilgilisine göre Ticaret Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası
siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. (2015 yılında alınmış olacak)
c-2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli İmza sirküleri.
c-3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin
(a),(b),(c-1 ),(c-2), (d), (e) fıkrasındaki esaslara göre temin edecekleri belge.
d) Noter tasdikli imza sirküleri.
e) Vekaleten ihaleye katılma halinde İstekli adına katılan kişinin katılmaya ilişkin noter tasdikli
vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü
f) Şartname ve eklerinin satın alındığına dair belge aslı ile (geçici Teminatı yatırdığına dair belge
aslı .(geçici teminat ve şartname bedelinin yatırılarak 27 Nisan 2015 Pazartesi günü mesai saati
sonuna kadar dosya teslim edilmesi zorunludur
g) Bağlı bulundukları vergi dairesinden 2015 yılı kesinleşmiş vergi borcu olup olmadığına dair
alınmış belge aslı.
h) Bağlı bulundukları SGK 'dan 2015 yılına ait prim borcu olup olmadığına dair alınmış belge aslı.
ı) Toplamda en az 20.000.00-TL tutarında bina yıkım işine ait İş Bitirme Belgesi (Kamu Kurum ve
Kuruluşundan alınmış) veya İnşaat Mühendisliği diploması. İlan Olunur.
Basın TDĞ- 60712
Resmiilanlar www.ilan.gov.tr’de
www.bik.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
369 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content