close

Enter

Log in using OpenID

AB akademik araştırmalar serisi - Fen Bilimleri Enstitüsü

embedDownload
Evrak Tarih ve Sayısı: 18/07/2014-132577
*BEKV1A7P*
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Sayı
Konu
:53891476-720:AB akademik araştırmalar serisi
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE
Avrupa Birliği (AB) Akademik Araştırmalar Serisi kapsamında Yükseköğretim Kuruluna bağlı
veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği tanınan yurt dışı üniversitelerde öğrenim gören
öğrenciler tarafından AB ile ilgili konularda yazılmış, 2013 yılı içerisinde tamamlanmış veya 2014 yılı
içerisinde tamamlanacak olma koşulu ile doktora tezlerinin AB Akademik Araştırmalar Serisi
kapsamında basılmasını isteyen öğrencilerin 01 Ekim 2014 tarihine kadar AB Bakanlığı Araştırma ve
Dökümantasyon Başkanlığına başvuru yapmaları hakkında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatörlüğünden alınan 25.06.2014 tarihli 37744 sayılı yazı ve
eklerinin birer örneği ilişikte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
e-İmzalı
Prof. Dr. Recep GÜLOĞLU
Rektör a.
Rektör Yardımcısı
EK :
Yazı örneği ve ekleri (4 sayfa)
DAĞITIM
Adli Tıp Enstitüsü Müdürlüğü
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü
Müdürlüğü
Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü
Müdürlüğü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürlüğü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Uluslararası Akademik İlişkiler Kurulu Başkanlığı
Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/Validate_Doc.aspx?V=BEKV1A7P
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Osman Nuri DİNÇ Dahili : 10614
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü 34452 Beyazıt/İstanbul
Tel : 0212 440 00 00 Fax : 0212 440 00 48
e-posta : oidbistanbul.edu.tr Elektronik Ağ : http://ogrenci.istanbul.edu.tr
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
T.C.
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatörlüğü
Sayı : 95916564-720/37744
Konu:AB Akademik Araştırmalar Serisi
25/06/2014
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi: 12.06.2014 tarihli ve 1697 sayılı yazı.
Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Başkanlığımıza iletilen ve bir örneği ekte yer alan 12.06.2014 tarihli
yazıda "AB Akademik Araştırmalar Serisi" kapsamında YÖK'e bağlı veya YÖK tarafından denkliği
tanınan yurt dışı üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler tarafından AB ile ilgili konularda yazılmış,
2013 yılı içerisinde tamamlanmış veya 2014 yılı içerisinde tamamlanacak olma koşulu ile doktora
tezlerinin AB Akademik Araştırmalar Serisi kapsamında basılmasını isteyen doktora öğrencilerinin 1
Ekim 2014 tarihine kadar AB Bakanlığı Araştırma ve Dokümantasyon Başkanlığına başvuru yapmalan
gerekmekledir.
Gereğini rica ederim
fi e-imzalıdır
Süleyman Necati AKÇEŞME
Genel Sekreter
EK : Yazı Örneği (3 sayfa)
Dağıtım;
ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜKLERİNE
ü REKTÖR! Of'"'
ELEKTRONİK İMZALIDIR
Ayrirtili bi^j için
Deniz US
UzEHE»
Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-31726
T.C,
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Araştırma ve Dokümantasyon Başkanlığı
*
*
İ2/06/2014
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
Bakanlığımızın Avrupa Birliği (AB) alanında ülkemizdeki bilgi birikiminin arttırılması ve bu
alanın en güncel şekliyle takip edilebilmesi amacıyla yürüttüğü "AB Akademik Araştırmalar
Serisi kapsamında her yıl üniversitelerimizde AB ile ilgili konularda hazırlanan başarılı
doktora tezlerinin basımı gerçekleştirilmektedir.
2015 yılında basılacak doktora tezleri için "YÖK'e bağlı veya YÖK tarafından denkliği
tanınan yurt dışı üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler tarafından AB ile ilgili konularda
yazılmış ve 2013 yılı içerisinde tamamlanmış veya 2014 yılı içerisinde tamamlanacak olma"
koşulu aranmaktadır. Tezlerinin AB Akademik Araştırmalar Serisi kapsamında
değerlendirmeye alınmasını ve uygun bulunması halinde basılmasını isteyen doktora
öğrencilerinin en geç 1 Ekim 2014 tarihine kadar Bakanlığımız Araştırma ve Dokümantasyon
Başkanlığına ("[email protected] e-posta adresi üzerinden) başvuru yapmaları gerekmektedir.
Başvuruların değerlendirilmesi ve tezlerin basım ve dağıtım sürecine ilişkin şartname ekte
sunulmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Kurumunuza bağlı üniversitelere duyuru yapılması
hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.
Dr. F. H. Burak ERDENİR
Bakan a.
Müsteşar Yrd.
EK:
ab Akademik AraşUrmalar Sensi Değeriendtane, Basm, ve Dagıüm Şartnamesi (2 sayfa)
No: 4 06800
Musiafc Kemal Ma)i- 2082.Cad.
2°82.
Telefon: (0312)218 157
e-posta
AB Akademik Araştırmalar Serisi Yılı
Değerlendirme, Basım ve Dağıtım Şartnamesi
a) Başvuru Kriterleri:
1. Bu duyuruya YÖK'e bağlı veya YÖK tarafından denkliği tanınan yurt dışı
üniversitelerde öğrenim gören/görmüş doktora öğrencileri başvurabilir.
2. Doktora tezlerinin AB ile ilgili konularda yazılmış olması ve 2013 yıb içerisinde
tamamlanmış veya 2014 yılı içerisinde tamamlanacak olması gerekmektedir1.
3. Doktora tezleri Türkçe, İngilizce veya Fransızca dillerinden birinde yazılmış olmalıdır.
b) Başvuru Süreci:
1. Başvuru için son tarih 1 Ekim 2014'tür.
2. Başvurular, Avrupa Birliği Bakanlığı Araştırma ve Dokümantasyon Başkanlığına
[email protected] adresi üzerinden yapılacak, tezler "Word" formatmda gönderilecektir.
c) Değerlendirme Süreci:
1. Basılacak doktora tezlerinin sepimi Avrupa Birliği Bakanlığı bünyesinde kurulacak
olan "tez değerlendirme jürisi" tarafından yapılır.
2. Değerlendirme sonucunda basılmasına karar verilen eser sahiplerine bilgi verilecek,
aynca Avrupa Birliği Bakanlığı internet sayfasında duyurusu yapılacaktır.
d) Basım-Dağıtım Süreci:
I. AB Akademik Araştırmalar Serisi kapsamında basılacak olan doktora tezinin basım,
yayım ve dağıtımı Avrupa Birliği Bakanlığının yetkisindedir.
1. Seçilen doktora tezlerindeki maddi hataların tespiti ve düzeltilmesi Avrupa Birliği
Bakanlığının sorumluluğundadır.
2. Yapılan her baskıda, eser sahibine 10 adet kitap verilecektir.
Tez jürisinin yeni bir değişiklik talebinde bulunmadan tezin son halini onaylaması gerekmektedir.
e) Diğer Hususlar;
1. Basılan doktora tezlerinin orijinalliği sahibine aittir. Yayınlar, Avrupa Birliği
Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans
olarak kullanılması Avrupa Birliği Bakanlığının iznini gerektirmez.
2. Başvuran eser sahibi bu şartnamede yazılı hususları kabul etmiş sayılır.
f) İletişim:
Başvuru ve değerlendirme sürecine ilişkin sorular için, Avrupa Birliği Bakanlığı
Araştırma ve Dokümantasyon Başkanlığına e-posta ile ([email protected]) ulaşılabilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
351 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content