close

Enter

Log in using OpenID

9 Ocak 2015 İLAN TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE

embedDownload
İLAN
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR
I.GENEL ŞARTLAR
Madde1- Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Turgut Mahallesi, Şehit Yüzbaşı Mayadağlı Caddesi, Belediyemiz Otogarında bulunan 3 adet dükkan aşağıda
belirtilen şartlar dahilinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca açık teklif
usulü ile 1 (bir) yıl müddetle kiraya verilecektir. Kira bedeli aylık eşit taksitlerde ödenecektir. Kira
bedeline KDV dahil değildir.
Madde 2- Dükkanların , İlçesi, mahallesi, mevkii, cinsi, no’su, m2’si, aylık muhammen ihale bedeli, %3 geçici teminatı, ihale tarihleri ve saatleri aşağıda belirtilmiştir. İhaleye ait şartname mesai
saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nda görülebilir. Şartname bedeli 150,00.TL. olup, ihaleye katılanların şartnameyi alması mecburidir.
Madde 3- İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri 21 Ocak 2015 Çarşamba günü mesai
saati sonuna kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığında görevli personele teslim etmeleri ve
İhale saatinde Büyükşehir Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
1-Yasal ikametgah olması.
2-Geçici Teminatı yatırdığına dair belge ve Şartname ve eklerinin satın alındığına dair belge aslı.
3-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi aslı.
a)Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu
gösterir belge aslının, sözleşme yapıldıktan sonra en geç 2 ay içinde idareye teslim edilmesi
gerekmektedir.
b)Tüzel kişi olması halinde : Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası
veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna
dair belge aslı. ( son üç aya ait olacak )
4-Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi
vermesi. İhale üzerinde kaldığı taktirde noter tastikli ortaklık sözleşmesi verir. Ayrıca grubun
bütün ortakları kiralayan idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla
imzalayacaklardır.
a-)Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (1, 3.a, 3.b, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 )’daki
Esaslara göre temin edecekleri belge asılları.
5-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
a-)Gerçek kişi olması halinde, noter tastikli imza beyannamesi
b-)Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tastikli imza sirküleri.
6-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin katılmaya ilişkin noter tasdikli
vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü
7-Bağlı bulundukları Vergi Dairesinden Kesinleşmiş Vergi borcu olmadığına dair alınmış belge aslı.
( son üç aya ait olacak )
8-Bağlı bulundukları SGK’dan kesinleşmiş SGK pirim borcu olup olmadığına dair alınmış belge
aslı. ( son üç aya ait olacak )
9-Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi
Başkanlığı’ndan ve Süleymanpaşa Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden ( Emlak- Su- Kira
v.s.) açık bir şekilde beyan edilmiş olarak alınmış belge aslı.
10-Otobüs ve Minübüs Yazıhanesi olarak kiralanan dükkanların ihalesine katılacaklar için
Ulaştırma Bakanlığı Kara
Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden alınmış olan noter onaylı F türü Yetki Belgesi. İlan olunur.
KİRALANACAK TAŞINMAZIN
İlçesi
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Süleymanpaşa
Mevkii
Belediye Otogarı
Belediye Otogarı
Belediye Otogarı
Cinsi
Lokanta
Oto.Min.Yaz.
Dükkan
Basın TDĞ- 5070
No'su
49
47/17
51/10
m2'si
216
28,30
32,03
İhale bedeli (Aylık)
1.595,00-TL.
1.375,00-TL.
1.155,00-TL
Resmiilanlar www.ilan.gov.tr’de
%3 geçici teminatı
574,20-TL.
495,00-TL
415,80-TL
İhale Tarihi İhale Saati
22.01.2015
10:00
22.01.2015
10:20
22.01.2015
10:40
www.bik.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
208 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content