close

Enter

Log in using OpenID

ALTIN HAVAN ALTIN HAVAN

embedDownload
ALTIN HAVAN
ALTIN HAVAN
-
Altın Havan Ödüller! 4. kez; !laç ve eczacılık sektörünün
b!rb!r!n! tamamlayan tüm b!r!mler!n!n çalışmalarını ve
h!zmetler!n! değerlend!rmek, yetk!nl!kler!n! belgeleyerek
çalışmalarına güç katmak ve yet!şt!rmekte olan kuşakları
özend!rmek amacıyla ver!ld!. Eczacılık, b!reysel, kurumsal, sosyal ve jür! Özel ana başlıkları altında ver!len Altın
Havan Ödüller!; sektör duayenler!nden oluşan jür! tarafından, !laç ve eczacılık sektöründek! başarılı çalışmalara
d!kkat çek!lerek tesp!t ed!l!yor. 2013 Altın Havan Ödüller!
Jur!s! y!ne sektörün duayenler!n! b!r araya get!rd!. TEB
28
esk! Başkanı, AKP M!lletvek!l! Mehmet Domaç’ın başkanlığını yaptığı jür! de; MÜ Eczacılık Fakültes! Dekanı Prof.
Dr. Gülden Omurtag, İÜ Eczacılık Fakültes! Dekanı Prof. Dr.
Ahmet Oğul Araman, Araştırmacı İlaç F!rmaları Derneğ!
Başkanı Güldem Berkman, İlaç Endüstr!s! ve İşverenler!
Send!kası Başkanı Nez!h Barut, Türk!ye İlaç Sanay!! Derneğ! Başkanı Ceng!z Celay!r, Tüm Eczacı Kooperat!fler! B!rl!ğ!
Başkanı Abdullah Özy!ğ!t, Tek!rdağ Eczacı Odası Başkanı
Ufuk Ersöz, Kl!n!k Eczacılık Derneğ! YK Üyes! Doç. Dr. Mesut Sancar, Eczacı Derg!s! Türk Eczacılık Tar!h! Yazarı Mert
ARALIK 2013
Sandalcı, Çapa Val!de Eczanes! Sah!b! Ahmet Ç!mer ve Eczacı Derg!s! İmt!yaz Sah!b! Çet!n Öztürk yer aldı. Sektörün
öncü f!rmaları, ün!vers!teler!n eczacılık fakülteler!, eczacı
odaları ve eczacıların katıldığı tören!n sunuculuğunu
Bülent Çolak üstlend!. Tören önces! kokteylde sektördek!
gel!şmeler! değerlend!rme fırsatı bulan !laç ve eczacılık
sektörünün seçk!n konukları Altın Havan Ödüller!’n!n
sektöre büyük katkısı olduğunu bel!rtt!ler. Başvuru
sayısının her geçen yıl katlanarak arttığı organ!zasyonda
15 kategor!de ödül ver!ld!. Tören!n açılış konuşmasında
ARALIK
2013
ARALIK 2013
eczacılık mesleğ!n!n d!nam!ğ!n! öğreten Levent Kamacık’ı
şükranla anan Eczacı Derg!s! İmt!yaz Sah!b! Çet!n Öztürk;
“Altın Havan Ödüller!, Levent Kamacık’ın vefatıyla b!rl!kte,
anısına her yıl örgütlü çalışmadak! başarısıyla bel!rlenen
b!r eczacıya ödül ver!lmes! düşünces!yle başlamıştır. Proje
yıllar geçt!kçe bugünkü prest!jl! hal!n! almıştır. Emeğ! geçen herkese teşekkür ed!yorum” ded!. Öztürk, kategor!ler!
oluşturan, adayları değerlend!ren ve t!t!z çalışmalarıyla
ödül sah!pler!n! bel!rleyen jür! üyeler!ne gecen!n anısına
!s!mler!n!n yazılı olduğu b!rer altın kalem de hed!ye ett!.
29
ALTIN HAVAN
Jür! Başkanı TEB esk! Başkanı, AKP
M!lletvek!l! Mehmet Domaç !se konuşmasında sektörün gel!şmes! !ç!n
herkes!n düşünce üreterek, çaba sarf
ett!ğ!n! bel!rtt!. Bu üret!mler!n karşılığının olması gerekt!ğ!n! vurgulayan
Domaç; “Türk!ye’de bu karşılık çoğu
zaman boşta kalır. Ama Altın Havan g!b!
özel ödüller k!ş!ler!n, f!rmaların şevk!n!
artırır. Bu yılk! ödüller genç arkadaşlarımızla mesleğ!m!ze büyük katkı
sağlayan Kasım Cemal Güven’! b!r araya
get!rd!. B!lg!ler! aktarmak ve gel!şt!rmek gerekl!. Gel!şt!ren ve daha !ler!ye
g!decek ş!rketler!m!z var. Bu açıdan
Altın Havan Ödüller! öneml! b!r m!syon
üstlenm!şt!r” ded!.
ALTIN HAVAN
Sandalcı’dan alan Yen!lmez, k!tabın
araştırmasında katkı sağlayan Anadolu
Ün!vers!tes! Eczacılık Fakültes! öğrenc!ler!n! de sahneye davet ett!. Sandalcı
ve Yen!lmez hem Altın Havan Jür!s!ne
hem de çalışmalardak! özver!ler!nden
dolayı öğrenc!lere teşekkür ett!ler.
Törende !lk ödül hocaların hocası
Prof. Dr. Kasım Cemal Güven’e ver!ld!.
Güven’e Jür! Onur Ödülü’nü jür! üyeler!
takd!m ett!. 1946 yılında mezun olan
Güven ödülünü öğrenc!ler!n!n el!nden
aldı. Güven, konuşmasında madd! ve
öğret!m şartlarının zor olduğu dönemlere değ!nd!. Tıp Fakültes! Yönet!m
Kurulu Üyes!yken !lk eczacılık fakültes!n!n kurulmasını sağlayarak fakülten!n
!lk öğret!m üyes! olan Prof. Dr. Kazım
Güven, çalışma arkadaşlarına şükranlarını sundu.
Yılın Serbest Eczacısı Kategor!s!nde,
Otacı markası !le büyüttükler! Kurtsan
İlaçları’nın yönet!m kurulu üyel!ğ!
görev!n! sürdüren Eczacı Meral Kurtsan
ödüle layık görüldü. Kurtsan organ!zasyonda emeğ! geçenlere teşekkür
ederek, ödülü rahmetl! eş! N!yaz!
Kurtsan adına aldığını bel!rtt!. Yılın
Kl!n!k Eczacısı ödülünü eczanes!nde
astım, d!yabet, KOAH, HT g!b! kron!k
rahatsızlığı olan hastalarına eğ!t!m!
doğrultusunda farklı h!zmetler sunan
Şensu Bal aldı. Bal teşekkür konuşmasında; “Sen de bırakab!l!rs!n!” sloganıyla
başlattığı sosyal sorumluluk projes!ne
değ!nerek, “Meslek! başarının get!rd!ğ!
sonsuz huzur ve key!fle yürüttüğüm en
öneml! projelerden b!r! oldu. Bence b!r
sağlıkçının en büyük hed!yes!, sağlığına
kavuşan b!r b!rey!n !çten teşekkürüdür”
ded!. En İy! Eczane Dekorasyonu ödülünü Antalya Bıçakçı Eczanes! sah!b!
Em!ne Bıçakçı ödülünün ardından,
destek ve yardımlarından dolayı eş!ne
ve projen!n yaratıcısı M!mar Ceng!z
Doğazşen’e teşekkür ett!.
Altın Havan Ödüller!’nde En İy! Eczacı
Danışmanlık H!zmet! kategor!s!nde
bu yıl !k! aday ödüle layık görüldü. İlk
olarak sahneye “Geleceğ!n Eczanes!n!
Tasarlamak” adlı k!tabı ödül alan Bengü
Özdem!r davet ed!ld!. Özdem!r, Prof.
Dr. Kazım Cemal Güven’le aynı törende
ödül almaktan duyduğu mutluluğu d!le
get!rd!. Yönet!m b!l!mler!ne olan !lg!s!n!n kend!s!n! B!lkent Ün!vers!tes!’nde
yüksek l!sans yapmaya yöneltt!ğ!n!
bel!rten Özdem!r, “Öğrend!ğ!m b!lg!ler!
önce kend! hayatıma uyguladım ve
sonrasında paylaşmam gerekt!ğ!n! düşündüm. Bu amaçla yazdığım k!tabımla
aldığım tepk!ler ben!m !ç!n onurdu.
Bu hayal! ödüllend!ren Altın Havan
Jür!s!’ne teşekkür eder!m” ded!. Anoosh!rvan M!andj! !se Tıbb! B!tk!ler Atlası
ve Süzme Felsefe adlı k!taplarıyla En İy!
Eczacı Danışmanlık H!zmet! ödülünün
sah!b! oldu. M!andj!; b!r !ş!n sonunda
alınacak en büyük ödülün o !ş! başarmak olduğunu vurguladı. K!tabında
Fransızca ve İng!l!zce olan ter!mler!
Türkçe’ye çev!rd!ğ!n! bel!rten M!andj!,
“B!r ülke kend! b!l!m!n! kend! d!l!nde
üret!r, kend! d!l!nde hayal kurar” ded!.
Yılın Eczacılık Kurumu ödülünü !se !lk
eczacılık fakültes! olması sebeb!yle Ankara Ün!vers!tes! Eczacılık Fakültes! Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Süreyya Ölgen
aldı. B!l!m ve akadem!k alanda öncü b!r
fakülte olma gayret!nde olduklarının
altını ç!zen Ölgen, “Almış olduğumuz
bu ödül azm!m!z! kamçılamaktadır”
ded!. Eczacılık Tar!h! Çalışması ödülü,
Esk!şeh!r Eczacılık Tar!h! adlı araştırma k!tabı neden!yle Esk!şeh!r Eczacı
Odası’nın Başkanı Yücel Yen!lmez ve
ek!b!ne takd!m ed!ld!. Ödülünü Eczacı
Derg!s! Türk Eczacılık Tar!h! Yazarı Mert
30
Yılın Sosyal Sorumluluk Projes! ödülünü
engell! vatandaşlarımıza büyük katkı
sağlayan “Engels!z İlaç” Kampanyası !le
Çevrec! Eczacılar Kooperat!f! almaya hak
kazandı. Kooperat!f adına ödülü alan
Şule İlkkurşunlu, “430 k!ş!n!n oluşturduğu kooperat!f!m!zde ülkem!z, !nsanlar ve
sağlık !ç!n projeler üretmeye çalışıyoruz.
Bu ödülle mot!vasyonumuzu artıran
Altın Havan Jür!s!ne teşekkür ed!yoruz”
ded!. Yılın Dağıtım Kanalı Ödülü, son tüket!c!ye ulaşmayı amaçlayarak, n!tel!kl!
b!lg! ve danışmanlık merkez! olan, eczanelerde EDAK Rafları çalışması !le EDAK
Ecza Koop’a ver!ld!. Ödülü alan Yönet!m
Kurulu Üyes! Ayşem Jale Kıhtır, “EDAK
olarak yaptığımız her !şte fark yaratmaya
çalıştık. Halktan aldığımız, halka vermek
m!syonuyla çalıştık. Bu alanda doğru
yolda olduğumuzu b!ze üçüncü defa
gösteren Altın Havan Jür!s!’ne teşekkür
eder!z” ded!. Yılın Ar- Ge Ödülü Imat!n!b Mesylate Alfa Formu Sentez! !ç!n
Yen! Üret!m Yöntem! projes!yle Deva
Hold!ng’e ver!ld!. Deva Hold!ng adına
ödülü alan Yönet!m Kurulu Başkan
Yardımcısı ve CFO’su Mesut Çet!n, Deva
Hold!ng Ar-Ge ek!b!ne ve yönet!c!ler!ne
teşkkür ett!.
En İy! İlaç Dışı Kategor!s!’nde You Plus
ürünler!yle Abd! İbrah!m İlaç ödülüne
layık görüldü. Ödülü alan Abd! İbrah!m
İlaç Sağlık Ürünler! Kategor! Müdürü
N!han Ös, “Aldığımız ödüller!n mutlu-
luğuyla ürün gel!şt!rme çalışmalarımıza
devam edeceğ!z” d!yerek emeğ! geçen
tüm Abd! İbrah!m İlaç çalışamlarına
teşekkür ett!. Yılın İnovat!f Reçetes!z
Ürünü Kategor!s!’nde Dulcogas ürünüyle
ödülle layık görülen Boehr!nger Ingelhe!m adına ödülü, Boehr!nger Ingelhe!m
Tüket!c! Sağlığı D!v!zyonu Pazarlama
ve Satış D!rektörü Carmelo Lombardo
ve Dulcogas Ürün Müdürü Özlem Atçı
b!r!l!kte aldı. Ödülün ürün projes!nde
çalışan tüm Boehr!ngen ek!b! !ç!n kıvanç
kaynağı olduğunu bel!rten Lombarno,
“Karşılanmamış tüket!c! !ht!yaçlarını
tesp!t ed!p bu alanda yatırım yapmak
başarının en öneml! anahtarıdır” ded!.
Yılın Ürünü Kategor!s!’nde D!abet
Tedav!s!nde Kullanılan B!yobenzer Ürün
İnsül!n!n Etken Madde ve B!tm!ş Ürün
Olarak Üret!m! Projes!yle Koçak Farma
ödüle layık görüldü. Ödülü alan Koçak
Farma Genel Müdürü ve CEO’su Uzm. Dr.
Hakan Koçak üç yıl üst üste aldıkları Altın Havan Ödüller!’nden gurur duyduklarını bel!rtt!. Koçak, “Bundan sonra da
memleket!m!ze yen! projelerle borcumuzu ödemeye devam edeceğ!z” ded!.
Mesleğ!n örgütlü çalışmalarına büyük
katkılarda bulunan Levent Kamacık
anısına ver!len Özel Ödülü’ne bu yıl
Had! Tomruk layık görüldü. Nov! Medya
Merkez! Başkanı Çet!n Öztürk rahatsızlığı sebeb!yle törene katılamayan Had!
Tomruk’a, ödülü ev!nde z!yaret ederek
takd!m ett!.
Öztürk, Altın Havan Jür!s!’ne katkıları sebeb!yle !s!mler! yazılı b!rer altın Cross kalem hed!ye ett!.
ARALIK 2013
ARALIK 2013
31
ALTIN HAVAN
MERAL KURTSAN
Yılın Serbest Eczacısı Ödülü’nü kazanan Meral Kurtsan’a
ödülünü Tek!rdağ Eczacı Odası Başkanı ve Jür! Üyem!z
Ufuk Ersöz verd!.
ŞENSU BAL
Yılın Kl!n!k Eczacısı Ödülü’nü kazanan Bal Eczanes! sah!b! Şensu
Bal’a ödülünü Kl!n!k Eczacılar Derneğ! Yönet!m Kurulu Üyes! ve Jür!
üyem!z Doçent Doktor Mesut Sancar verd!.
KASIM CEMAL GÜVEN
Altın Havan Jür! Onur Ödülü’nü kazanan
Prof. Dr. Kasım Cemal Güven. Güven’e
ödülünü Mehmet Domaç, Ceng!z Celay!r,
Ahmet Oğul Araman b!rl!kte takd!m ett!.
EMİNE BIÇAKÇI
En İy! Eczane Dekorasyonu Ödülü’nü kazanan Antalya Bıçakçı
Eczanes! sah!b! Em!ne Bıçakçı’ya ödülünü Altın Havan Jür! Üyes!
Ahmet Ç!mer verd!.
32
HADİ TOMRUK
Ecz. Levent Kamacık Özel Ödülü’nü kazanan Had! Tomruk’a ödülünü
Nov! Medya Merkez! Başkanı Çet!n Öztürk hasta yatağında z!yaret
ederek takd!m ett!.
ARALIK 2013
ALTIN HAVAN
BENGÜ ÖZDEMİR
En İy" Eczacı Danışmanlık H"zmet" Ödülü’nün kazanan Bengü
Özdem"r’e ödülünü Marmara Ün"vers"tes" Eczacılık Fakültes"
Dekanı ve Jür" Üyem"z Prof. Dr. Gülden Omurtag verd".
ANOOSHIRVAN MIANDJI
En İy" Eczacı Danışmanlık H"zmet" Ödülü’nün kazanan
Anoosh"rvan M"andj"’ye ödülünü Kocael" Eczacı Odası Başkanı
S"nan Usta verd".
ESKİŞEHİR ECZACI ODASI
Eczacılık Tar"h" Çalışması Dalında ödül
kazanan Esk"şeh"r Eczacı Odası’nın ödülünü oda Başkanı Yücel Yen"lmez’e Eczacı
Derg"s" Türk Eczacılık Tar"h" yazarı ve Jür"
Üyem"z Mert Sandalcı verd".
ÇEVRECİ ECZACILAR KOOPERATİFİ
Yılın Sosyal Sorumluluk Projes" Ödülü’nü kazanan Çevrec" Eczacılar Kooperat"f" adına Şule İlkkurşunlu’ya ödülünü Tüm Eczacı
Kooperat"fler" B"rl"ğ" Başkanı Abdullah Özy"ğ"t verd".
34
EDAK ECZA KOOPERATİFİ
Yılın Dağıtım Kanalı Ödülü’nü kazanan EDAK Ecza Kooperat"f" adına
ödülü alan Ayşem Jale Kıhtır’a ödülünü Nov" Medya Merkez" Başkanı
ve Eczacı Derg"s" İmt"yaz Sah"b" Çet"n Öztürk verd".
ARALIK 2013
ALTIN HAVAN
DEVA HOLDİNG
Yılın Ar-Ge Ödülü’nü kazanan Deva Hold!ng adına ödülü alan
Deva Hold!ng CFO’su Mesut Çet!n’e ödülünü Türk!ye İlaç Sanay!
Derneğ! Başkanı ve Jür! Üyem!z Ceng!z Celay!r verd!.
ABDİ İBRAHİM-YOU PLUS
En İy! İlaç Dışı Kategor!s! Ödülü’nü YouPlus !le kazanan Abd! İbrah!m Sağlık
Ürünler! Kategor! Yönet!c!s! N!han Ös, ödülünü B!z!meczacı Derg!s! Sorumlu Yazı İşler! Müdürü Sayın Eczacı Mehmet Müderr!soğlu verd!.
BOEHRINGER INGELHEIMDULCOGAS
Yılın İnovat!f Reçetes!z Ürünü Ödülü’nü
Dulcogas !le kazanan Boehr!nger Ingelhe!m
adına Satış D!rektörü Carmelo Lombardo’ya
ödülünü İÜ Eczacılık Fakültes! Dekanı Prof.
Dr. Ahmet Oğul Araman verd!.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ
Yılın Eczacılık Kurumu Ödülü’nü kazanan Ankara Ün!vers!tes!
Eczacılık Fakültes! Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Süreyya Ölgen’e
ödülünü Eczacılar Vakfı Başkanı Asal Uçkunkaya verd!.
36
KOÇAK FARMA
Yılın Ürünü Dalında ödül kazanan Koçak Farma adına Koçak Farma
Ceo’su Uzm. Dr. hakan Koçak ‘a ödülünü Kocael! Eczacı Odası Başkanı
S!nan Usta verd!.
ARALIK 2013
ALTIN HAVAN
Öztürk a!les!nden
tam destek. S!gortacı
Gazetes!’n!n !mt!yaz
sah!b! Met!n Öztürk,
eş! S!m!n Öztürk
ve Güneş Reklam
Yayın Danışmanı Meral
Öztürk de bu anlamlı
gecede b!z! yalnız
bırakmadı. (sağda)
Altın Havanlar sah!pler!n! bekl!yor... (solda)
EDAK ve ÇEKOOP yönet!c!ler! Altın Havan
Ödüller!’n!n abones!
hal!ne geld!. (sağda)
Boehr!nger Ingelhe!m
yönet!c! ve çalışanları
heyecanla tören!n
başlamasını bekled!.
(solda)
Eczacı Derg!s!’n!n sah!b!
Çet!n Öztürk’ün annes!
Fatma İşsever, Ass!stL!ne Mal! İşler Müdürü
Soner Öztürk, Ass!stL!ne H!zmet B!r!mler!
Uzmanı Bek!r İşsever
!le b!rl!kte. (solda)
Şensu Bal, ödül sev!nc!n! eczacı arkadaşlarıyla
paylaştı. (sağda)
Tören!n en şık beyler!nden Anoosh!rvan
M!andj! törene !lk
gelenlerden oldu.
(sağda)
REP İlaç ek!b!, törende
b!z! yalnız bırakmadı.
Seneye ödül almayı
düşünüyorlar. (solda)
Prof. Dr. Ahmet Oğul
Araman, Deva Hold!ng
CFO’su Mesut Çet!n ve
ek!b!yle b!rl!kte. (solda)
Tören önces!nde
zeng!n menü !çer!kl!
kokteyl prolonge !le
m!saf!rlere !kramda
bulunuldu. (sağda)
38
ARALIK 2013
ALTIN HAVAN
Jür! üyeler! Prof. Dr.
Ahmet Oğul Araman
ve Ceng!z Celay!r,
Koçak a!les! !le b!rl!kte.
(sağda)
Tören önces!nde m!saf!rler!m!z key!fl! vak!t
geç!rd!. (solda)
Doç. Dr. Mesut Sancar,
Keymen İlaç Genel
Müdürü Orhan Mutlu
Topal konuklarla sohbet ett!. (sağda)
M!saf!rler!m!z tören
önces!nde barda key!fl!
vak!t geç!rd!ler. (solda)
Eczacıbaşı Sağlık
H!zmetler! Projeler
Yönet!c!s! Dr. Mustafa
Emeks!z ve Sera Farma
Genel Koord!natörü
Ömer Onat d!ğer m!saf!rlerle beraber (sağda)
Jür! Başkanı Mehmet
Domaç, m!saf!rlerle
b!zzat !lg!lend!. (solda)
Hakan Koçak ve Ender
Koçak, tören önces!nde küçük b!r kul!s
yaparken kameralara
yakalandı. (solda)
Meslek örgütü tems!lc!ler! Asal Uçkunkaya,
Ahmet Ç!mer, Ufuk Bek!r Ersöz, S!nan Usta,
Mustafa Turunç da
törene katıldı.(sağda)
Ödüle layık görülen
Anoosh!rvan M!andj!,
mutluluğunu 2010
Altın Havan Sah!b!
Mehmet Müderr!soğlu
!le paylaştı. (sağda)
Prof. Dr. Kasım Cemal
Güven alkışlar eşl!ğ!nde ödülünü almak
üzere sahneye çıktı.
solda)
40
ARALIK 2013
ALTIN HAVAN
Boehr!nger Ingelhe!m Tüket!c! Sağlığı
D!v!zyonu Pazarlama
ve Satış D!rektörü
Carmelo Lombardo
sempat!k tavırlarıyla
!lg! çekt!. (sağda)
Mehmet Domaç,
eczacı meslektaşlarıyla
b!rl!kte. (solda)
M!saf!rler!m!z protokol
konuşmalarının sona
er!p ödüller!n takd!m
ed!lmes!n! heyecanla
bekled!. (sağda ve
solda)
Ünlü s!nema ve
t!yatro oyuncusu
Bülent Çolak, sunumuyla ödül tören!ne
renk kattı. (sağda)
Altın Havan
Ödüller!’ne !mza atan
Nov! Medya Merkez!
ek!b! haklı b!r gurur
yaşıyor. (altta)
Üstte soldan sağa: Nesl!han Kaya, Ramazan Korkmaz, El!f Kaptan, Ece Dağdevren, D!lek Yılmaz, Eda Zortul,
S!belcan Ölmez, Ece Gürler, Oğuz Akbaş,
Altta soldan sağa: Ecem Nalçakar, Şeyma Aksoy, Meryem Yılmaz Samur, Mehmet Samur, Çet!n Öztürk, Meral Günay,
Hülya Yılmaz, Tuğba Taylan, Volkan Cel!loğlu, Esen Türkel
42
ARALIK 2013
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 154 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content